ADVERTENTIE
Eerste hulp bij leerachterstanden!

Het zijn gekke tijden. Loop jij, om wat voor een reden dan ook, achter met de lesstof? Met deze tips van Examenbundel gaat het jou sowieso lukken om je leerachterstand weg te werken. Het allerbelangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Jij kan dit! #geenexamenstress

De tips van Examenbundel

De winkelorganisatie
Onze winkel heet het Kruidvat. Dit is een al reeds bestaande winkelorganisatie.
Deze winkel hebben wij gekozen omdat het een goed lopende winkelorganisatie is. En op dit moment aan het uitbreiden is. Ook zijn we al een beetje bekend met het bedrijf door stage en we vinden dat het Kruidvat een goede verkoopformule hanteert.
Wij willen onze winkelorganisatie vestigen in het voormalig WE Woman pand in het centrum van Enschede.
Wij hebben hier voor gekozen omdat het centrum van Enschede aan het verbouwen is. En het centrum gaat zich vooral vestigen aan de boulevard, daar is WE ook gelegen. Wij denken dat het een goede plek is om een Kruidvat te beginnen. Omdat dat hét centrum in de toekomst van Enschede wordt. En daar zullen ook de meeste mensen in de toekomst gaan winkelen. De aanloop van de mensen wordt groter door de komst van o.a de Bijenkorf en het Holland Casino.


De grootte van de winkel was 400 m2 VVO en 435 m2 BVO. De VVO in de nieuwe winkel is 450 m2 en de BVO is 550 m2.
Wij kiezen voor deze winkel omdat we zo een ruime winkelpand krijgen. En zo dat alle producten goed te overzien zijn en zo ook alles netjes geordend blijft.
Hier onder ziet het u ons nieuwe logo van het Kruidvat.
Kruidvat
Zo als u weet is het Kruidvat een drogisterij, dat wil zeggen dat de producten die wij verkopen drogisterij artikelen zijn. Daaronder verstaan wij o.a:
- Haarverzorgingartikelen
- Medicijnen
- Mondverzorgingsartikelen
- Voetverzorgingsartikelen
- Schoonmaakmiddelen
- Sigaretten
- Luiers
- Snoep
Onze doelgroep is zeer groot. Er worden acties gehouden voor zowel ouderen als jongeren. Dus de doelgroep zal variëren tussen de mensen van 0 t/m 100 jaar.
Schets van het kruidvat
We mochten van de filiaal manager niet binnen fotograferen, omdat ze bang was dat wij hun ideeën op kleding gebied gingen gebruiken.


Toch hebben we stiekem naar binnen gefotografeerd. En dit is het resultaat
Ook kon die filiaalleidster ons niet vertellen hoe groot het pand was, het lag namelijk boven en ze had geen zin om ons dat te gaan vertellen.
Maar wij gaven niet op. Vervolgens zijn wij naar de WE HE gegaan, waar wij veel vriendelijker werden behandeld. Die filiaalleidster wou ons wel helpen en ze heeft ons verteld dat het pand van de WE Woman ongeveer 400 m2 VVO heeft en een BVO van 550 m2.
Kruidvat is een drogisterij met vestigingen over het hele land.
Voor de winkel in het vernieuwde centrum in Enschede zoeken wij een fulltime
EERSTE VERKOPER M/V voor 40 uur
De werkzaamheden omvatten o.m:
- verkopen en bevorderen van de verkoop
- magazijn werkzaamheden
- vakken vullen
Wij denken aan mensen met de volgende capaciteiten:
- Minimaal in bezit van een MAVO- diploma
- Leeftijd van 18 t/m 25
- Liefst met winkel ervaring
- Eventueel drogisterij diploma
- Goed in team verband kunnen werken
- Een goed en verzorgd uiterlijk hebben
U krijgt van ons:
- Eerst een half jaar contract dat later verlengd kan worden voor onbepaalde tijd.
- Een uitbetaling op basis van de CAO voorwaarden.
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (eventueel kinderopvang).
- Doorgroei mogelijkheden.
- Eventueel een drogisterij opleiding
- Flexibele werktijden
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de heer van Doorn en bij Mevrouw van Marle.
Tel: 053- 4321987
Uw kunt uw schriftelijke sollicitatie sturen naar:
Kruidvat Enschede
Van Heekplein 15
7545 GB Enschede
tel: 053- 432987
Ondervermelding van het vacature nummer EV135
De sollicitatietermijn sluit op 1 Januari 2001
Antwoorden op de volgende vragen:

1. Welke eisen stel je aan de toekomstige werknemers?
Wij gaan de werknemers selecteren op
* gedragscriteria:
- stressbestendigheid
- represent
- goed communicatief
- maximale leeftijd van 25 jaar
* opleiding
- minimaal de opleiding Mavo op D- niveau
- liefst zo hoog mogelijke opleiding op detailhandel gebied
* salariseisen
- Het brutoloon dat is vastgesteld op basis van de CAO.
* werktijden
- Voor ½ jaar bepaalde tijd
- Voor 32 uur per week
2. Welke arbeidsovereenkomst sluit je af met de ondernemer?
Ik sluit een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde tijd voor ½ jaar.
3. Welk beloningssysteem ga je toepassen in je winkelorganisatie?
Loon via de CAO regeling
4. Moet er rekening gehouden worden met CAO afspraken en zo ja welke?
Er zijn veel regels waar de werknemer zich aan moet houden die in het CAO boekje vermeld staan.
We beginnen bij de algemene:
1. De werkgever is verplicht al dat gene te doen en na te laten wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.
2. De werkgever is verplicht in iedere winkel ten minste een exemplaar van deze CAO ter vrije inzage voor de werknemers neer te leggen en voorts op aanvraag van een werknemer hem een exemplaar van deze CAO te verstrekken.
3. De werkgever zet zich in voor een beleid, gericht op gelijke kansen op arbeid en gelijke kansen in de arbeidsorganisatie voor gelijkwaardige werknemers, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- of geloofsovertuiging, huidskleur, ras of etnische afkomst, nationaliteit en politieke keuze, een op ander op zodanige wijze toegepast dat er geen strijdigheid ontstaat met objectieve vereisten van de functie.
Arbeidsovereenkomst
1. De werknemer ontvangt een schriftelijke arbeidsovereenkomst, waarin ten minste worden vermeld:
a. datum van indiensttreding
b. de functie, waarin hij wordt aangesteld
c. de groep, bedoeld waarin hij is in gedeeld
d. de functie aan het verbonden loon
e. eventuele bijzondere voorwaarden
De werknemer retourneert een getekend kopie van een arbeidsovereenkomst indien akkoord.
2. Voor ieder nieuw dienstverband geldt een proeftijd van 2 maanden, tenzij de werkgever en de werknemer schriftelijk, bij ontbreken daarvan op straffe van nietigheid, overeenkomen dat geen of een kortere proeftijd wordt bedongen.
Arbeidsduur
1. In geval als er sprake is van een structurele situatie dat een werknemer meer uren werkt dan is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst zal de werkgever deze arbeidsovereenkomst aanpassen aan de feitelijke situatie. Aanpassing kan maximaal plaats vinden tot de normale arbeidsduur.
a. In het geval er sprake is van een structurele wijziging van het aantal te werken uren, wordt de arbeidsovereenkomst direct aangepast.
b. Indien een werknemer gedurende drie achtereenvolgende loonperioden van vier weken/ 1 maand meer uren heeft gewerkt dan contractueel overeengekomen (inclusief ATV), zal de werkgever het contract aanpassen aan het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in voornoemde periode heeft gewerkt, tenzij er sprake is van tijdelijke incidentele situaties, zoals:
- Vervanging wegens ziekte
- Vervanging wegens zwangerschap
- Vervanging tijdens verlof
- Extra uren in de vakantieperiodes (juli/ augustus) en in verband met de feestdagen.
Bij kort durende incidentele situaties wordt de meetperiode verlengd met de duur daarvan.
Contract aanpassing hoeft niet plaats te vinden indien de werknemer dit niet wenst.
Veiligheid
1. De werkgever is verplicht om iedere werknemer op de hoogte te stellen van de veiligheidsrisico’s en de veiligheidsafspraken die gelden binnen het bedrijf.
Verplichtingen van de werknemer
1. De werknemer is verplicht te doen en nat te laten wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten; daaronder valt in ieder geval zich houden aan reglementen en voorschriften en het stipt opvolgen van redelijke orders en instructies van leidinggevenden.
2. De werknemer is onder meer verplicht:
a. geen geld van de werkgever eigenmachtig of als voorschot ten eigen bate op te nemen of in te houden
b. zich geen goederen van de werkgever buiten de geldende verkoopvoorwaarden toe te eigenen
c. zonder schriftelijke toestemming van de werkgever geen andere goederen te verkopen of ten verkoop in de voorraad te hebben dan die van de werkgever
d. zich door een arts te laten onderzoeken, wanneer de werkgever dit, na overleg met hem, nodig oordeelt en de kosten daarvan voor rekening neemt
e. zowel gedurende de dienstbetrekking als na beëindiging daarvan strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van zaken en personen betreffende het bedrijf van de werkgever, waarvan de openbaarmaking in strijd zou zijn met de zorgvuldigheid en het fatsoen, die in het maatschappelijke verkeer betamelijk zijn.
Arbeidstijden
1. De werkgever stelt de arbeidstijd vast, waarbij hij rekening houdt met het bepaalde in dit artikel, de artikelen en de desbetreffende voorschriften. Uitgangspunt bij de indeling van de dagelijkse arbeid is dat deze zoveel mogelijk aaneengesloten zal zijn.
2. De normale arbeidsduur bedraagt:
a. gemiddeld 40 uur per week berekend per periode van 4 aaneensluitende weken, waarbij deze perioden elkaar niet mogen overlappen.
b. Ten hoogste 9 uur per dag.
Onder de normale arbeidsduur vallen niet de uren waarmee in enige week een arbeidstijd van 48 uur is overschreden.
3a. Bij het opstellen van roosters wordt rekening gehouden met de afspraken die met de werknemer zijn gemaakt over zijn arbeidstijden. Wijziging van deze afspraken vindt plaats in overleg met de betrokken werknemer. Een verzoek van de werknemer tot wijziging wordt gehonoreerd indien dit redelijker wijs mogelijk is.
b. Bij het opstellen van de roosters wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aanvullende wensen van de werknemer
c. Van de overeengekomen arbeidsduur wordt minimaal 50% vastgelegd als structurele arbeidstijd in de vorm van een dagdeelaanduiding of nauwkeuriger. In een dagdeelaanduiding begint de middag om 12.00 uur en de avond om 18.00 uur
d. Bij de vaststelling van de arbeidstijden wordt volledig rekening gehouden met afspraken over kinderopvang
e. Roosters en arbeidstijden worden tijdig bekend gemaakt. Dit betekent dat:
- het volledige rooster minimaal 1 volle week voor aanvang bekend wordt gemaakt behoudens onvoorziene omstandigheden. Indien voor de werknemer het rooster niet 1 week van te voren bekend is gemaakt, kan de werknemer slechts worden verplicht om te werken op zijn structurele arbeidstijd.
- Roostervrije tijd, alsmede een vaste vrije dag uiterlijk 2 weken van tevoren bekend worden gemaakt.
Maaltijdvergoeding
1. De werknemer die meer dan 4,5 uur werkt en na 19.00 uur doorwerkt, heeft recht op een maaltijd van redelijke kwaliteit.
Dit zijn toch wel voldoende Cao regels elke CAO regel is belangrijk en het is ook heel belangrijk om deze na televen, de rest van de CAO regels kunt u na lezen in het bij gesloten CO boekje van 1998- 2000. Het boekje voor 2001 was nog niet verkrijgbaar.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.