Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN SCHOLIEREN.COM

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Scholieren.com. Scholieren.com is een initiatief van Scholieren.com BV. een besloten vennootschap gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan Hooghiemstraplein 15 (hierna te noemen: "Scholieren.com").

De op deze website (www.scholieren.com, hierna te noemen: "Website") opgenomen faciliteiten (lidmaatschap, zoekfunctie, berichten, hierna te noemen: "Faciliteiten") en informatie, nieuws, gegevens en andere informatie op de Website (hierna te noemen: "Informatie") is samengesteld door Scholieren.com.

Toegang tot deze Website, Faciliteiten en de Informatie wordt verleend onder de voorwaarde dat de in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen bepalingen door de bezoeker worden aanvaard. Wij adviseren je dan ook deze gebruiksvoorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de Website. Je kan deze voorwaarden downloaden en printen.

Toegang tot de Website en de Faciliteiten

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Faciliteiten, zoals het forum, moet je een profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet je inloggegevens opgeven voor toegang tot je profiel.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je inloggegevens. Je bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw profiel van de Website wordt gemaakt. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat je inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet je Scholieren.com daarvan op de hoogte stellen. Scholieren.com is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Website en/of Faciliteiten door derden.

Door een profiel aan te maken, garandeer je dat:

 • de informatie die je aan Scholieren.com verstrekt juist, actueel en volledig is;

 • je ouder bent dan 16 jaar of toestemming hebt van je ouders of verzorgers om een account aan te maken; en

 • je je inloggegevens niet aan derden zal verstrekken.

Bezoekers zijn geen vergoeding verschuldigd voor de diensten die op de Website beschikbaar worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Website te staken en je profiel te verwijderen.

Gebruik van de Website en de Faciliteiten

Op de Website kan je onder meer berichten plaatsen, bijvoorbeeld op het forum of de blog, en documenten inzenden, zoals werkstukken of opdrachten (hierna gezamenlijk te noemen: “Content”).

Scholieren.com wijst bezoekers aan deze Website op het feit dat Internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Scholieren.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de Website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van de Website.

Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van de Website en/of Faciliteiten verricht.

Het is niet toegestaan om:

 • gebruik te maken van andere dan de door Scholieren.com goedgekeurde tools om de Website te doorzoeken, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

 • gegevens van andere gebruikers te verzamelen via de Website om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Scholieren.com;

 • de via de Website verkregen Informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden; of

 • derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

Informatie op Scholieren.com

De Informatie is continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Scholieren.com betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet, actueel en/of accuraat is, noch aanvaardt Scholieren.com enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Scholieren.com.

De Informatie wordt slechts voor algemene informatiedoeleinden aan bezoekers beschikbaar gesteld. Elk besluit om gebruik te maken van de Informatie is een zelfstandig besluit van de bezoeker en behoort uitsluitend tot zijn eigen verantwoordelijkheid.

De rechten op de Website en de Informatie behoren toe aan Scholieren.com of haar licentiegevers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van de Website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholieren.com. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailing lists, electronic bulletin boards, chat boxes of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholieren.com.

Het plaatsen van Content

Scholieren.com heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content die door de gebruikers met behulp van de Website ter beschikking wordt gesteld. Scholieren.com is dan ook niet verantwoordelijk voor de Content of welke beslissing dan ook genomen op basis van de Content.

Door met deze regels akkoord te gaan, garandeer je dat je geen Content zult plaatsen die:

 • naar de mening van Scholieren.com obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend, misleidend, onjuist of dreigend is;

 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen;

 • kettingbrieven, junk mail of spamming bevat en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

 • in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving;

 • inbreuk maakt op de rechten van Scholieren.com en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

 • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of

 • de belangen en goede naam van Scholieren.com kan schaden.

Scholieren.com behoudt zich het recht voor om welke reden dan ook Content te weigeren, te verwijderen, te verplaatsen, te sluiten of aanpassing te verlangen van de gebruiker, zonder dat zij jou daarvan op de hoogte hoeft te stellen of op enige manier aansprakelijk is voor schade jegens jou.

Door Content in te sturen, up te loaden of anderszins via de Website beschikbaar te stellen:

 • garandeer je dat je zelf de maker bent van de Content en dat je volledig gerechtigd bent om de Content ter beschikking te stellen en de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan Scholieren.com. Op de Content mogen aldus geen auteursrechten rusten van een ander dan van jou (het mag dus bijvoorbeeld niet van internet zijn geplukt of zijn gekopieerd uit een boek);

 • verleen je automatisch aan Scholieren.com het kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare en niet-exclusieve recht tot gebruik van de Content. Dit gebruiksrecht omvat onder meer, maar is niet beperkt tot, het recht tot het openbaar maken, vermenigvuldigen, aanpassen en wijzigen van het werk;

 • doe je, uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan; en

 • vrijwaar je Scholieren.com van alle aanspraken van derden indien het gebruik dan wel de exploitatie van de Content op enige manier inbreuk zou blijken te maken op aan derden toekomende rechten.

Notice and Takedown beleid

Scholieren.com is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Scholieren.com is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

Indien je van mening bent dat enige Informatie of Content op de Website onrechtmatig is jegens jou of een derde, kan je dat melden via info@scholieren.com. Bij elke melding dien je duidelijk de volgende informatie te vermelden:

 • waar de onrechtmatige informatie zich bevindt (door middel van een URL);

 • de datum waarop de onrechtmatige informatie is waargenomen; en

 • wat precies onrechtmatig is aan de informatie (op welke wijze maakt de informatie inbreuk op jouw rechten).

Het is van belang om je melding goed te motiveren en, zo mogelijk, bewijsstukken mee te zenden.

Scholieren.com behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Scholieren.com bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

Scholieren.com zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die het verzoek doet en enige derde.

Degene die het verzoek doet, vrijwaart Scholieren.com tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Scholieren.com lijdt, nog zal kunnen lijden of die Scholieren.com dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Overig

Scholieren.com kan deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en/of aanvullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Als je de Website blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde gebruiksvoorwaarden, is je enige mogelijkheid om Scholieren.com niet meer te gebruiken en je profiel te verwijderen

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, de Website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.