Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Gebruikersvoorwaarden

Scholieren.com is een initiatief van Scholieren.com BV. De op deze website (www.scholieren.com, hierna te noemen: "Website") opgenomen faciliteiten (lidmaatschap, zoekfunctie, berichten, hierna te noemen: "Faciliteiten") en informatie, nieuws, gegevens en andere informatie op de Website (hierna te noemen: "Informatie") is samengesteld door Scholieren.com, een besloten vennootschap gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan Hooghiemstraplein 15 (hierna te noemen: "Scholieren.com").

Toegang tot deze Website, Faciliteiten en de Informatie wordt verleend onder de voorwaarde dat de in dit bezoekersreglement opgenomen bepalingen door de bezoeker worden aanvaard. Bezoekers zijn geen vergoeding verschuldigd voor de diensten die op deze Website beschikbaar worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

De Informatie is continu aan wijziging onderhevig en deels afkomstig van derden. Scholieren.com betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de samenstelling van de Informatie, maar garandeert niet dat de Informatie compleet en/of accuraat is, noch aanvaardt Scholieren.com enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke is ontstaan door gebruikmaking van de Informatie, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Scholieren.com.

De Informatie wordt slechts voor algemene informatiedoeleinden aan bezoekers beschikbaar gesteld. Elk besluit om gebruik te maken van de Informatie is een zelfstandig besluit van de bezoeker en behoort uitsluitend tot zijn eigen verantwoordelijkheid.

Scholieren.com wijst bezoekers aan deze Website op het feit dat Internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van, en toegang tot informatie en dat zich op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen. Scholieren.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in verband met een (tijdelijke) onmogelijkheid toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de Website, alsmede voor enige vertraging of fout in het verzenden of ontvangen van berichten, waaronder mededelingen en instructies, door middel van de Website.

De rechten op de Website en de Informatie behoren toe aan Scholieren.com of haar toeleveranciers en zijn beschermd op basis van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de Informatie en/of andere delen van de Website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholieren.com. In het bijzonder is het bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan Informatie geheel of gedeeltelijk door te zenden naar newsgroups, mailing lists, electronic bulletin boards, chatboxen of daarmee vergelijkbare discussiefora zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scholieren.com.

Scholieren.com heeft het recht inzendingen niet te plaatsen, te verwijderen, dan wel aan te passen, indien deze inzendingen lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard zijn.

Ten aanzien van bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Scholieren.com Privacystatement.

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met deze gebruiksvoorwaarden, de Website en/of Informatie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.