Ayurveda in de huidige gezondheidszorg

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • Klas onbekend | 6238 woorden
  • 26 maart 2002
  • 41 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
41 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
1. Inleiding

AYURVEDA IN DE HUIDIGE GEZONDHEIDSZORG


In de wereldgezondheidszorg neemt Ayurveda een belangrijke plaats in. Meer dan 500.000 Vaydya’s (Ayurvedische genezers) passen Ayurveda toe. Deze 5000 jaar oude geneeswijze is door de eeuwen heen altijd praktisch toegepast. Alleen onder druk van het Engelse kolonialisme heeft Ayurveda terrein prijs moeten geven aan de allopathie. In de laatste decennia wordt Ayurveda weer op bredere schaal toegepast. Met steun van regering en de industrie wordt veel research gedaan op het gebied van de farmacologische werking van de kruiden in India.

In Oost Europa is men al 10 jaar geleden begonnen met onder zoek naar de farmacologische werking van Indiase kruiden, resulterend in registratie van Ayurvedische medicijnen. Ayurvedische medicijnen worden vanuit India over de hele wereld gedistribueerd. De commerciële laboratoria in India distribu eren hun produkten naar alle delen van de wereld.


In heel Europa neemt de belangstelling voor de Ayurveda toe. Deze belangstelling komt voor een belangrijk deel voort uit de toenemende behoefte aan een holistische geneeskunde = aandacht voor heel de mens, als ook uit de toenemende beschikbaarheid van oorspronkelijke informatie uit alle delen van de wereld met hun culturele verscheidenheid.

De Ayurveda is een holistische of integrale geneeskunde die in India aan vele universiteiten onderwezen wordt, en in duizenden klinieken en ziekenhuizen wordt gepraktiseerd.

Ook bij de World Health Organisation heeft men kennis genomen van Ayurveda en heeft men het standpunt van Ayurveda overgenomen dat niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar ook het welbevinden van de mens van groot belang is.

Het antwoord in het Westen op deze erkenning van Ayurveda wordt gevormd door de opkomst van tal van Ayurvedische klinieken en opleidingen in Europa en de Verenigde Staten, door literatuuraanbod en het beschikbaar komen van Ayurvedische produkten.

Ayurveda benadert zowel het geestelijk als het lichamelijk welzijn van de mens. Dit is mogelijk doordat de principes van deze 5000 jaar oude geneeswijze op beiden van toepassing zijn. Ayurveda geeft diep inzicht in de structurele wetmatig heden van de natuur, zoals: seizoenenleer, interactie tussen lichaam en geest, farmacologische werking van planten en mineralen, etc.

Vele stromingen in de huidige gezondheidszorg vinden hun oorsprong in de Ayurveda. Het is een “basisgeneeswijze", waardoor zij, behalve als haar eigen benaderingswijze, ook toepasbaar is in vele andere behandelingsvormen en therapie ën. De Ayurveda heeft haar wortels in de Veda’s, de oudste geschriften der mensheid en biedt daarom het menselijk ras een verklaringsmodel voor kennis en wetenschap, een toepassingsmodel voor dagelijks leven en welbevinden.


Tal van ontdekkingen van ons Westers wetenschappelijk bedrijf worden nauwgezet beschreven in de Veda’s. Eindelijk breekt er een wereldwijd besef door met betrekking tot een universeel weten en handelen ten behoeve van de mensheid.

Deze tijd wordt gekenmerkt door een vloed van informatie, niet in de laatste plaats in de gezondheidszorg. De betekenis van de Ayurveda als onderliggend patroon in deze veelheid van vragen en van informatie/kennis is ongeëvenaard en in op komst. Juist de eenvoud en vanzelfsprekendheid alsook de toepasbaarheid in welke cultuur dan ook, in welke tak van therapeutisch- en/of medisch handelen dan ook, in welke dagelijkse routine dan ook, vallen bij nadere bestudering op.

We kunnen dan ook met een gerust hart de stelling presenteren dat de Ayurveda onze volle aandacht verdient, maar tevens dat wij mensen niet minder dan de Ayurveda verdienen!

2. Doelstelling ICAU

In samenwerking met de stichting EISRA, de World Ayurvedic Health Organisation WAHO, en universiteiten in India, ver zorgt ICAU een 2-jarige MBO-opleiding tot Ayurvedic Technician en een 4-jarige HBO-opleiding tot Ayurvedic Practitioner.

Deze doelstelling komt voort uit de grote behoefte aan kennis over Ayurveda.

Tevens zal ICAU bevorderen dat er:

erkenning ontstaat van Ayurveda op alle niveau’s
wetenschappelijk onderzoek zal worden verricht naar de effecten van Ayurveda en de ayurvedische middelen op de gezondheid
een beroepsgroep van Ayurvedische therapeuten en Ayurvedische geneeskundigen ontstaat
een brede interesse ontstaat in de samenleving voor Ayurveda


De opleiding zal de volgende vakgebieden van Ayurveda behandelen. Deze indeling ofwel de Ashtanga (achtvoudige) Ayurveda geheten, luidt als volgt:

1. Interne geneeskunde

2. Algemene chirurgie

3. Keel-, neus-, oor-, mond- en oogheelkunde

4. Psychiatrie

5. Kindergeneeskunde

6. Toxicologie

7. Leer der verjongingsmiddelen

8. Leer der aphrodisiacaAfhankelijk van de mogelijkheden voor toepassing van de vakgebieden zullen de onderwerpen in meer of mindere mate worden behandeld.

Er zal verschil zijn in zwaarte en de keuze van onderwerpen voor MBO- en HBO-niveau.

Er zal gestreeft worden naar herkenbaarheid van Ayurvedische onderwerpen in relatie tot in het Westen gangbare vormen van therapeutisch handelen.

Studiemateriaal wordt verzorgd door ICAU en bestaat uit “vertaalde" lesstof uit India, lesstof in de vorm van syllabi, in het Engels en Nederlands vertaalde literatuur.


Hoofddocent is de heer Dr. A.K. Mehta. Hij werd geboren in India, studeerde aan de Maharishi Dayanand University te Rohtak (Haryana) en behaalde daar zijn graad in Ayurvedische Medicijnen en in Chirurgie.

Overige docenten zullen zijn:

gastdocenten uit India
gekwalificeerde en afgestudeerde Ayurvedische therapeuten uit Nederland
gekwalificeerde docenten van door EISRA erkende Opleidingen en Instituten in Europa

Ondanks het internationaal karakter van ICAU, zal de opleiding voornamelijk nederlandstalig zijn. In voorkomende gevallen zal, indien nodig, een tolk de vertaling verzorgen.

3. Twee Jarige MBO Opleiding


3.1 DOELSTELLING EN EINDTERMEN

Het doel van de 2-jarige MBO-opleiding tot Ayurvedisch Technician, is het biedenvan een kennismaking met de ayurvedische principes en het trainen van praktische vaardigheden op deelgebieden van Ayurveda.


De MBO-opleiding is vooral gericht op de praktische toepassing in het dagelijks leven. Dit houdt in dat men na afronding in staat moet zijn om Ayurveda te introduceren en toe te passen in de eigen leefomgeving. De opleiding richt zich niet op eigen praktijk-voering, maar wel op het werken in een ayurvedische kliniek of praktijk.

3.2 INHOUD

De opleiding duurt 2 jaar, waarvan het eerste jaar grotendeels gelijk loopt met het eerste jaar van de HBO.

Het eerste jaar is voornamelijk theoretisch van aard, met daarnaast een serie praktijklessen, toegespitst op MBO.

Behandeld worden: de basisprincipes van Ayurveda in de filosofie, terminologie, indeling (ashtanga), e.d.

In het tweede jaar ligt de nadruk meer op praktische toepassing, dus het trainen van vaardigheden. De theorie is dan praktijkgericht.

In de MBO-opleiding is geen stage voorzien, maar desgewenst kan een korte stage worden gerealiseerd. Facultatief kan het door de beroepsverenigingen vereiste onderdeel “Medische Basiskennis" worden gevolgd.

3.3 STRUCTUUR


1e jaar

Basisleer Ayurveda, filosofie

Therapieën in Ayurveda

Ayurveda Constitutieleer

Praktijklessen

Toepassing ayurvedische middelen (Vademecum)

2e jaar

Voedingsleer en Ayurvedisch koken,

Kruidenleer, gericht op voeding en (zelf) medicatie,

Ayurvedische massage en kennis van diverse

oliën,

Ayurveda in zwangerschap en babyverzorging

Yoga en Ayurveda (incl. Ayurvedische psychologie en Yoga-geneeswijze), systeem van zelfkennis

3.4 PRAKTIJk (stage)

In de MBO-opleiding is geen stage voorzien. Echter, in voorkomende gevallen kan na afronding van de opleiding een korte praktijk-oriëntatie worden verzorgd bij door Eisra erkende klinieken / praktijken.

3.5 TOETSING


3.5.1 Toetsen

1 x per trimester is er een toets over de behandelde stof. (multiple choice)

Het eerste jaar wordt afgesloten met een eindtoets. (schriftelijk en mondeling) De toetsen zijn bedoeld als instrumenten in het leerproces en als stimulans.

Het tweede jaar wordt afgesloten met een examen over de totaal behandelde stof. Onderdeel van het examen is een door de student ingeleverd werkstuk.

3.5.2 Werkstuk

Uit of naar aanleiding van de behandelde stof zal de student

een onderwerp kiezen waarover hij/zij blijk geeft van inzicht in de ayurvedische principes.

Het werkstuk heeft een omvang van minimaal 7 en ten hoogste 10 pagina’s.

3.5.3 Het Examen

Aan het eind van het tweede jaar wordt een examen afgenomen over de leerstof. Het examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.

Het schriftelijk examen is een inhoudelijk examen, d.w.z. dat door middel van een aantal vragen inzicht en kennis omtrent de Ayurvedische theorie worden getoetst. Onderdeel van het schriftelijk examen is het werkstuk.


Het mondeling examen bestaat uit een nagesprek over het schriftelijk examen en over het werkstuk.

In overleg kan in plaats van een werkstuk ook een praktijkopdracht met verantwoording daarover worden gekozen.

3.6 TOELATING

Voor de MBO-studie gelden als toelatings-kriteria:

minimum leeftijd van 18 jaar
toelatingsgesprek, waarin motivatie tot de studie en verwachtingen worden doorgenomen.

3.6.1 Doorstroming

Indien de studieresultaten bevredigend zijn en men voldoet aan de kriteria, kan na het eerste jaar eventueel overgestapt worden naar het tweede jaar HBO. De noodzakelijke inhaal-colleges dienen dan in de vakantieperiode te worden gedaan.

Na beëindiging van de MBO-studie kan de student alsnog doorstromen naar de HBO. Een gesprek met de Toelatings- commissie is bepalend voor het instroom-niveau.


3.7 Thematisch Curriculum

1e jaar: - de 4 Veda’s en onderverdelingen

- de 6 systemen van filosofie

- de scheppingstheorie

- concept der Mahabutas (24 elementenleer)

- ashtanga wet

- verschillende wetten (karma, erfelijkheid,

reïncarnatie)

- concept van tridhatu

- concept van tridosha

-praman, wijze van kennisneming en kennisverwerking

- concept van specifieke voeding - weefsels

(Ayurvedische anatomie - spijsvertering)

- concept van weerstand

- concept van malas (uitscheiding)

- diagnose der basisconstituties

- therapievormen in Ayurveda

- Yoga en Ayurveda (incl. Ayurvedische psychologie en Yoga-geneeswijze)

PRAKTIJKLESSEN


- yagya - offering

- klanktherapie

- Yoga-geneeswijze (Yoga-chikitsa)

- kooklessen

2e jaar: - herhaling theorie, toegesneden op praktijk

- Ayurveda in zwangerschap en babyverzorging

- Ayurveda in gezond ouder worden + leer der verjongingsmiddelen

- voedingsleer / kooklessen

- Yoga en Ayurveda (incl. Ayurvedische Psychologie en Yoga-geneeswijze) systeem van zelfkennis en zelfontwikkeling

- Yoga-geneeswijze (praktijk)

- massage

- cosmetica

- kruidenleer

- dieeten en kruiden voor diverse kwalen

3.8 STUDIEBELASTING


De student wordt geacht alle colleges te volgen en aktief deel te nemen.

De colleges zijn verdeeld over 9 weekends en beslaan in tijd 126 uur. Bij verzuim groter dan 28 uur wordt een gesprek gevoerd met de student door de studieleiding over de voortgang in de studie.

De student wordt geacht naast de colleges thuis minimaal 200 studie-uren te besteden aan zijn/haar opleiding, hetgeen neerkomt op 1 avond per week.

3.9 STUDIEMATERIAAL

In de loop van het eerste jaar krijgt de student syllabi uitgereikt over de behandelde stof. Verder wordt een boekenlijst verstrekt met verplichte- en aanbevolen literatuur.

NB. het door de opleiding verstrekte lesmateriaal (syllabus, excerpten, artikelen e.d.) blijft onder alle omstandigheden eigendom van de opleiding en mag slechts worden gebruikt naar derden na schriftelijke aanvraag en - toestemming van het Bestuur van de opleiding. Ditzelfde geldt voor ingeleverde en goed bevonden werkstukken, scripties e.d.

In de lessen zal zonodig gebruik worden gemaakt van audio/visuele hulpmiddelen.


De student zal tijdens praktijklessen zelf zorgen voor passende kleding, handdoeken en wat verder nodig blijkt.

4. Vier jarige HBO Opleiding


4.1 DOELSTELLING EN EINDTERMEN

Vorming en opleiding van Ayurvedisch natuurgeneeskundige, met als gediplomeerde en beschermde titel Ayurvedic Practitioner, afgekort AP®.

De AP® zal in staat zijn tot het uitoefenen van de Ayurvedische geneeskunde in een eigen praktijk of kliniek.

4.2 INHOUD

De opleiding duurt 4 jaar, waarvan het eerste jaar groten-deels samenloopt met het theoretisch jaar van de MBO. In deze opleiding is medische basiskennis verplicht. Beschikking hiervan dient te worden aangetoond. Voor hen die zich hier alsnog in dienen te bekwamen, wordt een cursus Medische Basiskennis georganiseerd, welke buiten de Ayurveda-colleges valt en apart gevolgd kan worden.

De opleiding wordt gekenmerkt door een meer theoretisch karakter, met in het 4e jaar een praktijkstage.


De praktijklessen hebben als doel een ondersteuning te bieden voor het verwerven van een ayurvedische beroepshouding en kennis over de praktijk.

De stage dient als praktische leerperiode en verdere voorbereiding op het uitoefenen van de Ayurvedische geneeskunde in eigen praktijk.

Naast het op Ayurveda gerichte vakkenpakket volgt de student ook vakken in meer algemene zin, gericht op het kunnen uitoefenen van het beroep van Natuurgericht Therapeut.

4.3 STRUKTUUR

1e jaar Gelijklopend met 1e jaar MBO

Basisleer Ayurveda, filosofie, Indeling (Ashtanga)

Therapieën in Ayurveda

Ayurvedische constitutieleer

Terminologie

Toepassing van ayurvedische middelen (Vademecum)

Praktijklessen

Encyclopedie der reguliere/alternatieve gezond-heidszorg

Yoga en Ayurveda (incl. Ayurvedische psychologie en Yoga-geneeswijze), systeem voor zelfkennis

Medische basiskennis

2e jaar Behandeld wordt het ayurvedisch concept van gezondheid, ayurvedische anatomie en fysiologie


Voorts:

Dravya guna

Verdieping van de theorie van het eerste jaar

Kaya-chikitsa

Pancha Karma

Yoga en Ayurveda (incl. Ayurvedische psychologie en Yoga-geneeswijze)

Algemene op het beroep gerichte vakken

Praktijklessen

Etiologie, Pathologie en Diagnose

3e jaar Etiologie

Pathologie

Diagnose

Preventieve- en Curatieve behandelwijzen

Praktijklessen

Voorbereiding op de praktijkvoering

4e jaar Stage en terugkom-collegedagen

In dit opleidingsjaar is een stage voorzien, afgewisseld met collegedagen. Aan het einde van dit jaar wordt een scriptie ingeleverd.

De collegedagen worden besteed aan verdieping van de stof; reflectie op de stage en vraagstellingen daaruit voortvloeiend. Voorts wordt speciale aandacht gegeven aan methoden voor Diagnose en Behandeling. Tevens kunnen scriptieproblemen worden behandeld.


4.4 STAGE

De stageperiode zal in totaal 2 maanden beslaan en tenminste een aaneengesloten periode hebben van 3 weken. De stage wordt geregeld in overleg met de studieleiding en kan in Nederland in Ayurvedische klinieken worden gedaan of eventueel elders in Europa/VS/India.

4.5 TOETSING

4.5.1 Toetsen

1x per trimester een toets over de behandelde leerstof. (multiple choice).

Het eerste en tweede jaar worden afgesloten met een eindtoets, schriftelijk en mondeling. De eindtoets bestaat bij voorkeur uit een werkstuk, waarover een gesprek wordt gevoerd.

Het derde jaar wordt afgesloten met een examen over de totaal behandelde stof. Onderdeel van het examen is de scriptie, welke echter aan het einde van het 4e studiejaar wordt ingeleverd.

Het diploma kan uitsluitend worden verkregen indien alle onderdelen zijn afgerond.


4.5.2 Werkstuk

Het werkstuk bevat een verwerking van de behandelde stof, naar aanleiding van een van te voren opgegeven vraagstelling of thema. Het heeft een omvang van tenminste 5 pagina’s en ten hoogste 10 pagina’s.

4.5.3 De Scriptie

In de scriptie wordt een onderwerp uit de studie der Ayurveda behandeld. Aan het eind van het eerste jaar wordt een paper uitgereikt met nadere bijzonderheden.

4.6 TOELATING

Het doel van de HBO-studie Ayurveda is vorming en opleiding tot Ayurvedisch Natuurgeneeskundig therapeut. Hieruit volgt de noodzaak een professionele Ayurvedische medische scholing te bieden en de criteria te handhaven die hier te lande en in India aan de Ayurvedische universiteiten gesteld worden. De toelatingseis die-nt naast motivatie voor de studie ook het beginniveau van de student vast te stellen, opdat de studie na aanvang tot een goed eind gebracht kan worden.


Hiertoe zal de toelatingscommissie met iedere kandidaat een toelatingsgesprek hebben.

TOELATINGS-KRITERIA

gesprek met de Toelatingscommissie
minimum leeftijd 18 jaar
aantoonbaar medische basiskennis of bereidheid om tijdens de opleiding een kursus hiertoe te volgen
aanvaardbaar startniveau, zulks ter beoordeling van de Toelatingscommissie

NB. Voor deze studierichting wordt van de kandidaat een ruime algemene ontwikkeling gevraagd en een grote motivatie.

4.7 THEMATISCH CURRICULUM

1e jaar - de 4 Veda’s en onderverdelingen

- de 6 systemen van filosofie

- de scheppingstheorie

- concept der Mahabhuta’s (24 elementenleer)

- ashtanga wet


- verschillende wetten (karma, erfelijkheid,

reïncarnatie)

- concept van tridathu

- concept van tridosha + tekens

- concept van mind en ziel

- praman, wijze van kennisneming en kennis- verwerking

- concept van specifieke voeding - weefsels

(Ayurvedische anatomie - spijsvertering)

- concept van weerstand

- concept van mala’s (uitscheiding)

- concept van agni

- diagnose der basisconstituties

- therapievormen in Ayurveda

- Yoga en Ayurveda (incl. Ayurvedische psychologie en Yoga-geneeswijze)

PRAKTIJKLESSEN


- yagya (offering)

- klanktherapie

- Yoga-geneeswijze (Yoga-chikitsa)

- kooklessen

ALGEMEEN: Medische Basiskennis

2e jaar - concept van gezondheid

- anatomie en fysiologie;

dhatu’s, shrota’s, mala’s

- dravya guna (farmacologie en farmacognosie);

guna’s, rasa’s, virya, vapaka, prabhava

- etiologie volgens Ayurveda

- materia medica

- rasayana (methoden om verouderingsproces tegen te gaan); vajikarana (verhoogt manlijk functioneren) aphrodiciaca; dosering; anupana (begeleidende middelen van de medicijnen)

- diagnostiek van pols, tong, urine, etc.


- Yoga en Ayurveda (incl. Ayurvedische psychologie en Yoga-geneeswijze)

- pancha karma

- kaya-chikitsa

ALGEMENE VAKKEN:

- medische basiskennis

- ethiek

- tuchtrecht

- beheer praktijk

- encyclopedie der reguliere/alternatieve gezondheidszorg

- psychologie en gesprekstechniek

ENKELE PRAKTIJKLESSEN

3e jaar - voeding

- diagnostiek

- preventieve- en curatieve behandelingsvormen

- praktijklessen

ALGEMENE VAKKEN

- ethiek

- gesprekstechniek

- tuchtrecht

- beheer praktijk

4e jaar - zie 4.3

4.8 STUDIEBELASTING

De student wordt geacht alle colleges te volgen en aktief deel te nemen.

De colleges zijn verdeeld over 9 weekends per jaar en beslaan in tijd 126 uur. Bij verzuim groter dan 28 uur wordt een gesprek gevoerd met de student door de studieleiding over de voortgang van de studie.


De student wordt geacht naast de colleges, thuis minimaal 400 studie-uren te besteden aan zijn/haar opleiding, hetgeen neerkomt op 8 uur per week.

Medische Basiskennis wordt gegeven in een kursus naast de Ayurveda en beslaat over 2 jaar 96 uur.

Het 4e jaar heeft 5 terugkom-collegedagen op zaterdag.

4.9 STUDIEMATERIAAL

In de loop van het eerste jaar krijgt de student syllabi uitgereikt over de behandelde stof. Verder wordt een boekenlijst verstrekt met verplichte- en aanbevolen literatuur.

NB. het door de opleiding verstrekte lesmateriaal (syllabus, excerpten, artikelen e.d.) blijft onder alle omstandigheden eigendom van de opleiding en mag slechts worden gebruikt naar derden na schriftelijk aanvraag en - toestemming van het Bestuur van de opleiding. Ditzelfde geldt voor ingeleverde en goed bevonden werkstukken, scripties e.d.

In de lessen zal zonodig gebruik worden gemaakt van audio/visuele hulpmiddelen.


De student zal tijdens praktijklessen zelf zorgen voor passende kleding, handdoeken en wat verder nodig blijkt.

4.10 AYURVEDISCHE STUDIEREIS

Jaarlijks wordt er een Ayurvedische studiereis georganiseerd naar India, waar Ayurvedische universiteiten, klinieken, laboratoria en bothanische tuinen worden bezocht.

Er wordt gelogeerd in een Ayurvedische ashram.

De zusterorganisatie in India, WAHO, World Ayurvedic Health Organisation, is nauw betrokken bij de programmaopzet.

Ter afronding van de HBO-studie wordt deelname aan deze reis ten zeerste aanbevolen.

De student ervaart de Ayurveda in de praktijk en krijgt een beter begrip over hoe Ayurveda in het dagelijks leven is geworteld. MBO-studenten kunnen hieraan eveneens deelnemen.

De kosten van deze studiereis zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.

4.11 POST-GRADUATE


Na beëindiging van de HBO-opleiding bestaat er de mogelijkheid zich verder te bekwamen in de Ayurveda, hetzij op een der vakgebieden, hetzij in algemeen verdiepende zin.

- marma’s

- pancha karma

- apotheek / middelen

- sanskriet

- studie van de klassieke literatuur

- vakspecialisatie

- Yoga en Ayurveda

4.12 BIJSCHOLING

Zowel bij beroepsverenigingen als bij het Registratie Instituut Natuurlijke Geneeswijzen, eist men van de beroepsbeoefenaar dat de vakkennis up to date blijft.

In verband met een Ayurvedische vakgroep/associatie zal ICAU of EISRA een bijscholingskursus verzorgen, die zich richt op verdieping van kennis en vaardigheden van de Ayurvedisch Practitioner.

5. Studievoorwaarden

5.1 INSCHRIJVING / AANMELDING


Om ingeschreven te kunnen worden voor de MBO- of HBO- opleiding dient men gebruik te maken van bijgaand formulier. Met uw inschrijving verklaart u zich accoord met de studievoorwaarden van de ICAU. De studie-overeenkomst tussen student en het bestuur van ICAU treedt in werking na ontvangst van betaling voor het betreffende studiejaar van de opleiding. De inschrijving van studenten geschiedt in volgorde van binnenkomst van betaling, totdat het maximum aantal studenten is bereikt. Daarna wordt men op een wachtlijst geplaatst.

Voor volgende jaren dient de student d.m.v. een hiertoe strekkend formulier, deelname aan het betreffende studiejaar te bevestigen, voorafgaand aan dit studiejaar.

Bij het niet nakomen van de studievoorwaarden is het bestuur van ICAU gerechtigd tot eenzijdige opzegging van studie-deelname.

5.2 TOELATING

Toelating vindt plaats overeenkomstig het gestelde onder 3.6 en 4.6 van deze studiegids.

Vooral in de HBO is sprake van een hoog kennisniveau. Men is bovendien nog niet zo bekend met de Ayurvedische terminologie en met Hindi-begrippen. Het strekt dan ook tot aanbeveling indien men over een Middelbaar opleidingsniveau beschikt en over enige kennis van de medische basisvakken.

In alle gevallen zal er een gesprek met de Toelatingscommissie plaatsvinden, waarin kennis kan worden getoetst en de motivatie tot de Ayurveda-opleiding op MBO- of HBO-niveau wordt besproken. De commissie brengt advies uit aan het bestuur van ICAU.


5.3 EXAMEN EN DIPLOMA

Onverlet het gestelde onder 3.5.3 en 4.5 van de studiegids, wordt nog het volgende opgemerkt. Aan het einde van de MBO-en HBO studie wordt een eindexamen afgenomen.

Voor de HBO-titel AP® is het onderdeel Medische Basiskennis verplicht.

Indien men geen praktijk wil voeren als Ayurvedisch practitioner en toch de studie wil volgen, is dit mogelijk onder voorbehoud dat géén diploma wordt verkregen, maar een getuigschrift.

Wanneer alle onderdelen met goed gevolg zijn doorlopen en afgerond en wanneer men alle kosten heeft voldaan, ontvangt men het diploma.

Voor MBO is dit het diploma Ayurvedic Technician.

Voor HBO is dit het diploma Ayurvedic Practitioner, of het getuigschrift van Ayurvedisch geschoolde.

Bij het eindexamen kan een gecommiteerde van de WAHO of EISRA aanwezig zijn.

Het diploma wordt voorzien van een status-indicatie welke overeenkomt met het niveau van de afgestudeerde en dat erkend wordt door de Beroepsverenigingen bij welke ICAU is aangesloten, alsmede door het Registratie Instituut Natuurlijke Geneeswijzen. De studie-leiding adviseert het Bestuur met betrekking tot de te verlenen status: A, B, C of M.

5.4 DUUR EN PLAATS OPLEIDING


De totale opleidingsduur voor MBO en HBO bedraagt respectievelijk 2 en 4 jaar en wordt in deeltijd gegeven.

ICAU beschikt over eigen opleidings-faciliteiten in het gebouw van het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland, het AGN.

De lessen worden gegeven in de Ayurvedische kliniek aan de Thij-ssestraat 16 te Den Haag.

5.5 STUDIEMATERIAAL

Gedurende het studiejaar zal een syllabus worden uitgereikt met samenvattingen van de behandelde leerstof.

Aanbevolen en verplichte literatuur is voor eigen rekening.

Porto- en kopieerkosten van de werken, die niet verkrijgbaar zijn en toch van belang zijn voor de studie, zijn voor rekening van ICAU.

De lessen worden bij voorkeur in het Nederlands gegeven, met uitzondering van voordrachten door buitenlandse docenten. Indien nodig wordt hierbij getolkt en steeds een korte weergave geboden over de inhoud van de voordracht. Enige vaardigheid in de Engelse taal strekt tot aanbeveling.

De ICAU heeft de beschikking over eigen audio/visuele middelen ter ondersteuning van de studie. Ook m.b.t. de praktijklessen, zoals kook lessen, massage e.d. beschikt ICAU over eigen apparatuur en benodigdheden.


Beschermende en/of geëigende kleding en handdoeken zullen door de student worden verzorgd.

5.6 AUTEURS- EN EIGENDOMSRECHTEN

De syllabus en eventueel bijkomend materiaal wordt na volledige betaling van de studiekosten eigendom van de student.

Verkoop of afstaan aan derden van studiemateriaal is niet toegestaan.

Het maken van kopieën, weergeven van studiemateriaal in de meest algemene zin van het woord of het gebruik voor andere doeleinden dan voor eigen studie, zonder voorafgaande toestemming van het Bestuur is verboden.

Het auteursrecht blijft voorbehouden aan ICAU.

5.7 AUDIO / VIDEO-APPARATUUR

Zonder voorafgaande toestemming, hetzij schriftelijk of mondeling is het gebruik van audio/video-apparatuur niet toegestaan.

5.8 LESTIJDEN EN STARTDATA

De colleges worden vooralsnog gegeven over 9 weekends per jaar. Afhankelijk van de samenstelling van de studiegroep kunnen hier voor de HBO nog 48 uur per jaar bijkomen voor de lessen Medische Basiskennis.

Lestijden: 10.00 uur - 17.00 uur


Per jaar wordt één keer gestart met de opleiding:

- in september: Colleges lopen volgens schooljaar.

De maanden juni, juli en augustus vallen als vakantieperiode uit.

5.9 STUDIEKOSTEN

De Studiekosten bedragen f 2.350,= per jaar, m.u.v. het 4ejaar HBO. De kosten van collegedagen, stage- en skriptie-begeleiding bedragen in dit jaar f 1.750,=. Examengelden zijn hierbij inbegrepen.

Eénmalige Inschrijvingskosten zijn f 150,=

Het collegegeld dient te worden voldaan voor aanvang van het studiejaar.

Inschrijving heeft plaats na ontvangst van het aanmeldings-formulier en na overschrijving van de de inschrijvingskosten.

Het is mogelijk op aanvraag gespreid te betalen, in 2 of 3 termijnen, waarbij het eerste deel vóór aanvang van de colleges dient te zijn betaald en het tweede en/of derde deel per kwartaal-vervaldatum zal worden voldaan.

In uitzonderings-gevallen kan de betaling van het collegegeld over het gehele jaar gespreid worden. Hiertoe dient een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het Bestuur van de stichting ICAU te worden ingediend. Dit laat de betalings-veplichting over het gehele jaar onverlet.


BETALING geschiedt door overmaking op

ABN-bank, Lelystad, nr. 597.233.632 of

GIRO nr. 2856786

t.n.v. Stichting EISRA

Lelystad

onder vermelding van MBO / HBO, 1e, 2e, 3e, 4e jaar

Na ontvangst van het collegegeld ontvangt de student een Inschrij-vingsbewijs voor het betreffende studiejaar.

Restitutie van collegegelden is mogelijk tot 1 week voor de aanvang van de colleges.

Bij voortijdige beëindiging van de opleiding door de student blijft deze aansprakelijk voor de betaling van het college-geld over het lopende studiejaar.

5.10 AANSPRAKELIJKHEID


Het Bestuur van de opleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of diefstal van eigendommen van de studenten.

5.11 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE STUDENT

1. De groep studenten kiest in het begin van het eerste jaar een klassevertegenwoordig(st)er. De klassevertegen woordig(st)er treedt namens de groep op als spreekbuis aangaande algemene organisatorische zaken/problemen.

2. Wijzigingen in persoonlijke gegevens (bv. adreswijziging) dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan het secretariaat.

3. Indien men de lessen niet kan volgen, dient men dit aan het secretariaat, de opleidingscoördinator of op de lesdag zelf aan de docent door te geven.

Wanneer persoonlijke omstandigheden het volgen van de opleiding problematisch maken, dient men zo snel mogelijk contact op te nemen met de coördinator. Deze zal in overleg met de studie-leiding en het bestuur een regeling zien te treffen.

4. Indien een student tussentijds de opleiding wil beëindigen, dient men dit schriftelijk bij het bestuur te melden.


5. In verband met de kwaliteitsbewaking van het onderwijs dient men te werken aan evaluaties van de lessen.

6. Wanneer de student de HBO-opleiding met positief resultaat heeft afgesloten, is hij/zij gerechtigd een praktijk uit te oefenen waarbij het vignet mag worden gevoerd.

In de huidige situatie is het zo dat de gediplomeerde aangesloten blijft bij de Stichting. Men verplicht zich dan tot het volgen van na- en bijscholingen.

Binnen het beroep van Ayurvedisch Natuurgeneeskundige acht de Stichting ICAU een na- en bijscholingsprogramma van groot belang voor het op peil houden van de kennis van de afgestudeerde.

7. Bij organisatorische problemen betreffende de opleiding en/of de coördinator dient de klassevertegenwoordig(st)er contact op te nemen met de opleidingscoördinator. Tijdens een gesprek kan het probleem besproken worden.

8. Bij vakinhoudelijke problemen dient men zich tot de desbetreffende docent te wenden.

Indien men persoonlijke problemen met een docent heeft, richt men zich in eerste instantie tot de docent zelf.

Kan men er samen niet uitkomen dan dient men zich tot de opleidingscoördinator te wenden. Mocht het probleem in het gesprek met de cursist, de opleidingscoördinator en de betreffende docent nog niet voldoende opgelost zijn, dan kan men zich tot het bestuur wenden.

9. Bij financiële problemen wendt men zich tot het secretariaat en eventueel de penningmeester.


10. Bij problemen betreffende de registratie richt men zich tot het secretariaat.

11. Tijdens de diploma-uitreiking dient de belofte van geheimhouding te worden afgelegd en wordt naleving beloofd van de beroepsethiek.

12. Na diplomering kan de student zich aansluiten bij een beroepsorganisatie die het Ayurveda-diploma erkent.

13. Alle zaken, waarin door deze regelingen niet wordt voorzien, worden door het bestuur beslist.

6. Studieleiding en docenten

De studieleiding berust in eerste instantie bij het bestuur van ICAU, p/a Thijssestraat 16, 2521 ZL Den Haag

Het bestuur wordt voor de dagelijkse gang van zaken vertegenwoordigd door het secretriaat van de opleiding, op het zelfde adres, tel/fax 070-3192546, 070-3993605 en door de opleidingscoördinator, op het zelfde adres.

Vaste adviseurs: de heer H. Sandhövel


en de heer H. Milikan

Vaste docenten:

Dr. A.K. Mehta hoofddocent Ayurvedische vakken

Sri Chandrasekhar docent Yoga Ayurveda

Dhr. P. van Herck docent

Dhr. C. Visser opleidingscoördinator en docent

Gastdocenten:

Dr. Pradeep Nagrath

Baba K.K. Kanhai Mishra

Dr. Raghunandan Sharma

Dr. Naveen Gupta

Vakdocenten:

Dhr. Z.A. Khan, docent klanktherapie

vacature docent massage

Mw. S. Mehta docente voedingsleer

Mw. M. Setiya docente voedingsleer

vacature docent medische basiskennis

NB. Bij aanvang van de studie zal een volledig vakken- en docentenoverzicht beschikbaar zijn.

7. Beroepsorganisaties


Met de op handen zijnde Europese wetgeving op het gebied van de natuurgeneeskundige gezondheidszorg, komt de noodzaak tot het zich organiseren in beroepsgroepen, ernstig dichterbij.

Ook met betrekking tot kwaliteitsbewaking, rechtsbescherming en niet in de laatste plaats, de beeldvorming naar de patiënten en cliënten is deelname aan een beroepsorganisatie onontkoombaar.

Bovendien is het belangrijk om in het overleg met overheden, met de reguliere gezondheidszorg en vooral ook met het verzekering-wezen, de erkenning te bepleiten die een gedegen opleiding en praktijkvoering wettigen.

De beroepsorganisaties vormen in deze zaken een onmisbare schakel.

Zowel individuele therapeuten en natuurgeneeskundigen, alsook beroepsorganisaties zijn voor optimale belangenbehartiging aangesloten bij het Registratie Instituut Natuurlijke Geneeswijzen (RING).

ICAU adviseert en begeleidt de student met betrekking tot deze beroepsprofilering.

A Y U R V E D A

Het woord Ayurveda kan het best worden vertaald met kennis van het leven (Ayur= leven; veda= kennis). Ayurveda maakt deel uit van de Vedische geschriften.

De Veda’s kunnen worden gezien als een blauwdruk van de schepping.

De kennis van de Veda’s is reeds duizenden jaren mondeling van


vader op zoon overgeleverd. Vele geestelijke stromingen putten

hun kennis uit de Veda’s.

5 ELEMENTEN (Pancha Mahabutha’s)

De vijf elementen zijn van fundamenteel belang in Ayurveda. Het zijn de energievelden die op een dynamische wijze gestalte geven aan de materiële schepping.

De vijf elementen hebben de volgende kenmerken:

Ether (akasha) penetrerend, licht, transparant. Brengt de verfijnde etherische essentie tot uitdrukking.

Lucht (vayu) licht, droog, koud en is een drijvende kracht, die zorgt voor de beweging van de dosha’s.

Vuur (tejas) hitte, droog, helder en licht. Belangrijk onderdeel bij transformatie en chemische omzettings-processen.

Water (jala) koud, zacht, vloeibaar. Is het medium voor andere elementen om een vastere structuur te geven.


Aarde (prithvi) dicht, zwaar, traag, stevig, bewegingloos. Sterk cohesieve kracht. Geeft vastigheid aan het lichaam. Geeft stabiliteit.

DOSHA’S

Diagnose, voorschrift en indeling van kruiden worden in termen van de drie dosha’s weergegeven.

Vanuit de vijf elementen worden de drie dosha’s als volgt samenge steld:

Dosha Mahabhuta (element)

Ether (Akasha)

Vata

Lucht (Vayu)

Pitta Vuur (Tejas)

Water (Jala)

Kapha

Aarde (Prithvi)

FARMACOLOGIE & FARMACOGNOSIE

(dravyaguna)

Dravyaguna is de wetenschap van geneeskundig werkzame stoffen en hun eigenschappen zoals beschreven in Ayurveda. Gebruik en dose ring van deze stoffen worden toegelicht. Ayurveda heeft een zeer brede toepassing van zowel organische als anorganische stoffen.

Dravyaguna kent een raamwerk van systemen om de geneeskundig werkzame stoffen in te delen. Op basis van deze systemen worden de Ayurvedische kruiden en mineralen samengesteld.


RASA (smaak)

Ook de smaak is opgebouwd uit de vijf elementen. Smaak is daarom niet alleen een subjectief, zintuiglijk begrip, maar is ook een objectieve eigenschap van de geneeskundig werkzame stof. De smaak eigenschappen zijn dus altijd latent aanwezig.

Ayurveda onderscheidt zes smaken, die als volgt zijn samengesteld:

Zoet (madhura) overheersen water en aarde

Zuur (amla) overheersen water en vuur

Zout (lavana) overheersen aarde en vuur

Scherp (katu) overheersen vuur en wind

Bitter (tikta) overheersen ether en wind

Wrang (kasaya) overheersen wind en aarde

Wanneer er bv. onder madhura zoet wordt verstaan, dan betreft dit niet alleen suiker of snoep, maar ook rijst of melk.

De kruiden hebben niet één rasa, maar zijn samengesteld uit de verschillende rasa’s, waarbij er enkele domineren.

Rasa is één van de mogelijkheden om de balans van het lichamelijk functioneren te herstellen.


GUNA’S (kwaliteit)

Guna is datgene, waarbij het causala inherent aan de dravya nog geen vorm, eigenschap of werking heeft aangenomen. Hetgeen bete kent dat de guna zelf geen werking, vorm of eigenschap heeft, maar de dravya voor haar werking kwalificeert.

In totaal zijn er 41 guna’s, die in 4 verschillende groepen kunnen worden ingedeeld:

Gurvadi (fysiofarmaceutisch) 20 guna’s

Paradi (parafarmaceutisch) 10 guna’s

Vishista (specifiek zintuiglijk) 5 guna’s

Adhyatmika (psychologisch) 6 guna’s

De ayurvedische literatuur spreekt in hoofdzaak van de Gurvadi-

guna’s. De in totaal 20 guna’s staan als tegengestelden van 10 paren hieronder vermeld:

zwaar (guru) - licht (laghu)

koud (sita) - heet (ushna)

nat (snigda) - droog (ruksha)

langzaam (manda) - snel (tikshna)

bewegingloos (sthira) - bewegend (sara)


zacht (mrdu) - hard (kathina)

doorzichtig (visada) - ondoorzichtig (picchala)

glad ( slakshna) - ruw (khara)

grof (sthula) - fijn (sukshma)

vast (sandra) - vloeibaar (dravya)

Hierdoor wordt het mogelijk om in de materia medica een exacte beschrijving te geven over de werking van kruiden.

VIRYA (potentie)

Virya is de potentie of kracht van het kruid op basis van haar verhittende of verkoelende werking. Deze verhittende of verkoelen de werking wordt gezien als de meest fundamentele energie-gevende

werking op het lichaam.


De verhittende en verkoelende werking worden respectievelijk ushna en sita genoemd. Iedere plant heeft op zich haar eigen virya. Ayurveda kent methoden om de virya te verhogen.

Ushnavirya doet verbranden, zuiveren, vernietigt vata en kapha en doet pitta toenemen. Scherpe kruiden zoals hete pepers, chili’s, gembe, zout, gefermenteerde produkten zoals wijn en yoghurt vallen onder deze categorie.

Stavirya doet kalmeren, aansterken en doet kapha en vata toenemen en pitta verminderen. Zoete, wrange en bittere produkten vallen onder deze categorie.

VIPAKA (naspijsverteringswerking)

Vipaka is de eigenschap die het voedsel aanneemt nadat het door het spijsverteringskanaal is gegaan. Wanneer het voedsel wordt geconsumeerd, ondergaat het door de enzymen een transformatie in de volgende stadia van het spijsverteringskanaal.

Het eerste stadium van het spijsverteringsstelsel (mond-maag) wordt overheerst door kapha, waarbij de zoete smaak overheerst.

Het tweede stadium van het spijsverteringsstelsel (maag-dunne darm) wordt door pitta overheerst, waarbij de zure smaak domi neert.

Het derde stadium is de dikke darm die door vata wordt overheerst.

Hierbij domineert de scherpe smaak.


Uiteindelijk zal de zoete en zoute smaak getransformeerd worden tot een zoete vipaka (madura); de zure smaak behoudt haar eigen waarde en heeft een zure vipaka (amla); bitter, wrang en scherp zullen resulteren in een scherpe vipaka (katu).

Dit betekent dat, als het voedsel het gehele spijsverteringsstel sel heeft doorlopen, er drie rasa’s (smaken) overblijven. Dit zijn zoet, zuur en scherp.

PRABHAVA (specifieke eigenschap)

Twee verschillende kruiden kunnen elk een gelijke rasa, vipaka, guna’s en virya hebben en toch een ander effect hebben op de fysiologie. Dit is mogelijk door prabhava, een hogere wetmatig heid, die uiteindelijk bepalend is voor de werking van de genees kundige werkzame stof.

Voorbeeld 1:

Plumbago zeylanica en Baliospermum montanum hebben een gelij-ke rasa, vipaka en virya. De eigenschappen zijn identiek, maar Plumbago zeylanica heeft geen purgerende werking en Baliospermum montanum heeft wel een purgerende werking. Deze specifieke werking wordt toegeschreven aan Prabhava.

Voorbeeld 2:


Melk en ghee (geklaarde boter) zijn identiek in hun eigenschappen volgens de voornoemde omschrijving. Maar ghee blijkt het spijsver teringsvuur te verhogen, terwijl melk deze eigenschap niet heeft.

Behandelingsmethoden in Ayurveda

Ayurvedisch dieet - voeding is van groot belang voor de instand houding van ons lichamelijk functioneren. Door te weinig, teveel of verkeerde voeding kan men uit balans raken. Het dieet wordt vastgesteld naar aanleiding van de constitutie en welke dosha’s er uit balans zijn.

Ayurvedische massage - al vanaf de geboorte wordt deze massage toegepast voor de instandhouding van een goede gezondheid in India. Volgens specifieke voorschriften wordt de olie aangebracht. De klassieke boeken vermelden honderden recepten voor massage-oliën voor verschillende ziektebeelden.

Chirurgie - werd reeds 500 jaar v.Chr. toegepast. In Sushruta Samhita, een klassiek boek in Ayurveda, worden chirurgische instrumenten beschreven, die heden ten dage nog worden gebruikt.

Fytotherapie - Ayurveda biedt over dit onderdeel zeer diepgaande kennis. Men kent verschillende systemen om kruiden in te delen. (zie farmacologie & farmaconosie)

Gemmotherapie - op verschillende manieren worden edelstenen gebruikt als therapie. Men kan edelstenen dragen om hun gunstige

invloed of oraal gebruiken als edelsteenpoeder (bhasma of pishti genoemd in Ayurveda), in kleine doseringen.


Yoga-chikitsa - (Yoga-geneeswijze) door correcte houdingen, afkomstig uit de Hatha Yoga, zullen de klieren (granthis) worden geactiveerd en gereguleerd, het centrale zenuwstelsel en subtiele energiebanen beter doorstromen. Door het activeren van de bovengenoemde granthis kan men tevens de verhouding van de doshas en sub-doshas veranderen. Yoga-chikitsa kan preventief, maar ook curatief worden toegepast. Per ziektebeeld worden specifieke houdingen, ademhalings- en concentratietechnieken geadviseerd.

Homeopathie - potentiëren van geneeskrachtige stoffen wordt ook beschreven in Ayurveda. Men kent verschillende methoden van potentiëren.

Hydrotherapie - deze oorspronkelijk uit Duitsland afkomstige therapie wordt reeds duizenden jaren toegepast in India. Diverse manieren van baden, nat-laken-wikkelingen, etc. worden in de boeken vermeld. Ook worden technieken aangegeven om water te prana-izeren (energie toevoegen) voor oraal gebruik, ter onder steu-ning van de levensenergie.

Klanktherapie - klanken hebben een zeer belangrijke werking op ons zenuwstelsel. Men kan gericht luisteren naar bijvoorbeeld recita ties van Vedische teksten of de aandacht ermee naar binnen richten. Voor vele spirituele bewegingen vormt zij een belangrijk onderdeel van de geestelijke ontwikkeling. Ayurveda bevat ook teksten van klanken voor specifieke ziektebeelden.

Marmatherapie - is de behandeling op acupunctuurpunten. Door drukpuntmassage of door gebruik van etherische olie kan men invloed uitoefenen op de meer subtiele niveaus van het lichaam.

Medische astrologie - aan de hand van de horoscoop wordt bepaald welke medicijnen, edelstenen, klanken (mantra’s) of verdere levens-adviezen nodig zijn voor een evenwichtig functioneren.

Astrologie heet in India: Jyotish. Vergeleken met de Westerse astrologie kent men meerdere rekenmethoden om een horoscoop te maken.

Mineralen - de klassieke boeken beschrijven op exacte wijze hoe voor oraal gebruik de mineralen moeten worden gezuiverd, vergruisd of gekalcineerd (verhit). Het doel van deze methodiek is dat de mineralen gemakkelijker opneembaar worden.


Nadi-therapie - de mens telt 72.000 nadi’s. Zij kunnen worden ge-zien als een kosmisch web van energiepunten. Door middel van bij-voorbeeld meditatie en pranayama kunnen zij worden beïnvloed.

Pancha Karma - is belangrijk voor de instandhouding van lichaams energie. Ervaren yogi’s kunnen d.m.v. pranayama langere perioden zonder voedsel in leven blijven. Pancha Karma kan vooral voor hoofdklachten preventief werken, maar ook curatief.

Rasayana kuur - Ayurveda behandelt niet alleen de gemanifesteerde ziekte, maar ook de latente. Het ziekteproces verloopt in zes fasen, waarbij pas in de laatste fase de ziekte lichamelijk tot uitdrukking komt. De rasayana behandelt de ziekte ook in de voorgaande fasen, wanneer deze reeds latent aanwezig is. Een rasayanakuur wordt bij voorkeur gedaan ná een zuiveringskuur.

Zuiveringskuur - ophoping van afvalstoffen vormt vaak de basis voor ziekten. Als reinigingskuur is Pancha Karma een belangrijk onderdeel. Buiten Pancha Karma kent Ayurveda vele methoden voor darmspoelingen, klisma’s, bloedzuivering, etc. Zelfs bij vergiftiging door zware metalen als kwik is receptuur voorhanden.

REACTIES

L.

L.

je ben een genieee wow

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.