Hoofstuk 1 t/m 7 en 10

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas havo | 1240 woorden
 • 21 oktober 2014
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Hoofdstuk 1 Planning in Organisatie

→ Organiseren in de samenleving.

→ Organisatie; geordende groep mensen die met behulp van bepaalde middelen samenwerken om vooraf geplande doelen te bereiken.

-Kenmerken

 • Doel – profit (winst) of non-profit (geen winst)
 • Plan
 • Middelen
 • Mensen
 • Leiding

→ Plannen

-Strategische plannen; worden ontwikkeld door het topmanagement en beschrijven hoe de organisatie denkt haar lange termijndoelen te bereiken.

-Tactische plannen; betreffen de concrete activiteiten die moeten leiden tot het strategische doel.

-Operationele plannen; hebben betrekking op de uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

Hoofdstuk 2 De juridische vorm

→ Mogelijke juridische vormen

-Juridische vorm; rechtsvorm die een bedrijf kiest.

→ Natuurlijke personen; alle mensen

→ Rechtspersonen; organisaties die rechten en plichten hebben

-Publiekrechtelijk

-Privaatrechtelijk

→ Eenmanszaak

-Kenmerken

 • Alles is eigendom van de eigenaar
 • Eigen vermogen is gelijk aan de inbreng van de eigenaar
 • Eigenaar is volledig aansprakelijk
 • Eigenaar heeft volledig zeggenschap

→ Vennootschap onder firma

-Kenmerken

 • Gezamenlijk eigendom van vennoten
 • Vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk
 • Arbeidsverdeling in de leiding

→ Besloten vennootschap

-Kenmerken

 • Rechtspersoon, zelfstandig
 • Eigen vermogen dat niet verbonden is met ander vermogen
 • Aandeelhouders brengen samen het aandeelvermogen bijeen
 • Maatschappelijk kapitaal is het maximum
 • Aandelenvermogen is onderdeel van eigen vermogen
 • Aandelen kunnen verkocht worden aan BV of andere aandeelhouder

→ Naamloze vennootschap

Dit wil je ook lezen:

-Kenmerken

 • Rechtspersoon, zelfstandig
 • Eigen vermogen dat niet verbonden is met ander vermogen
 • Aandeelhouders brengen samen het aandeelvermogen bijeen
 • Maatschappelijk kapitaal is het maximum
 • Aandelenvermogen is onderdeel van eigen vermogen
 • Aandelen kunnen verkocht worden aan elke willekeurige gegadigde

→ Bestuursorganen (voor BV en NV)

-Directie

-Raad van Commissarissen (RvC)

-Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

→ Vereniging

                Informele (geen rechtspersoon)

                Erkende (rechtspersoon)

-Kenmerken

 • Doel
 • Verbod winst te verdelen onder leden
 • Ledenbestand
 • Bestuur

→ Stichting

-Kenmerken

 • Rechtspersoon
 • Kan door 1 of meer worden opgericht
 • Geen leden
 • Moet geschieden bij notariële akte
 • Bestuurders worden benoemd door bestuursleden
 • Geen uitkeringen doen aan oprichters

  Hoofdstuk 3 Personeelsbeleid

  → Arbeidsovereenkomst; een afspraak tussen een werkgeven en een werknemer.

  -Beide partijen rechten en plichten

  -Burgerlijk Wetboek (BW)

  -Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao)

  → Werving en selectie

  -Belangrijke elementen

 • Personeelsplanning
 • Motivatiebeleid
 • -Wervingsmethoden

 • Open sollicitatie
 • Personeelsadvertentie
 • Centra voor Werk en Inkomen
 • Uitzendbureaus
 • Inzet van recruiters
 • Head-hunters
 • -Gelijke kansen

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Geaardheid
 • Politieke opvattingen
 • Godsdienst
 • → Aan het werk

  -Ondernemingsraad

 • Recht op overleg, informatie, consultatie en meebeslissen.
 • -Functioneringsgesprekken; open gesprekken tussen werknemer en diens direct leidinggevende.

  -Beoordelingsgesprek; hierin staat het element beoordelen voorop.

  → Ontslag

  -Arbeidsongeschikt, conflicten, pensioen, dringende reden.

  Hoofdstuk 4 Financieel beleid; interest

  → Enkelvoudige interest; er wort alleen interest berekend over het oorspronkelijke kapitaal.

  -Kapitaal x Percentage x Tijd

  → Samengestelde interest; de eindwaarde van het kapitaal.

  -Beginkapitaal x (1 + interestperunage)n

  → Samengestelde interest; de contante waarde van het kapitaal.

  -En= C x (1+i)n

  -Cw = En / (1+i)n

  Hoofdstuk 5 Financiële markten

  → Vermogensmarkt; hieronder berstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen.

  -Bestaat uit:

 • Kapitaalmarkt
 • Geldmarkt
 • → Kapitaalmarkt; het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een lange looptijd.

  -Openbaar vermogen; zijn de voorwaarden waartegen geld kan worden geleend van tevoren in alle openbaarheid bekend gemaakt.

  -Onderhands vermogen; hier onderhandelen 1 geldvrager en 1 geldgever met elkaar.

  -De openbare kapitaalmarkt; georganiseerd door middel van effectenbeurzen. Daar worden waardepapieren verhandeld: aandelen en obligaties.

  -Aandelen; wie een aandeel koopt van een onderneming, kan zich mede-eigenaar noemen.

  -Obligaties; schuldbewijzen van de overheid, bedrijven of andere instellingen.

  -Onderhandse kapitaalmarkt;

 • Institutionele beleggers
 • Hypothecaire lening
 • → Geldmarkt; het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een korte looptijd.

  -Functies van de banken;

 • Kredietbemiddeling
 • Kredietverlening
 • Beheren van spaargelden
 • Uitvoeren van het betalingsverkeer
 • Bemiddelen bij het emitteren van aandelen en obligaties
 • Bewaren van effecten
 • Aan- en verkopen van vreemde valuta’s
 • Aan- en verkopen van effecten in opdracht
 • Hoofstuk 6 De financiering van organisaties; Eigen vermogen

  → Het eigen vermogen; de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden

  -Balans; een overzicht van bezittingen en schulden

  -Belangrijk bestanddeel van het eigen vermogen is het aandelenvermogen

  → Aandelenvermogen (of aandelenkapitaal)

  -Een aandeel; de deelname in het EV van een BV of NV.

 • Aandeelhouder staat ingeschreven in een aandeelhoudersregister
 • Nominale waarde
 • Beurswaarde
 • Dividendblad
 • -Aandelenemissie met agio

 • Boven pari of met agio
 • Agioreserve
 • → Dividend; het gedeelte van de winst dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders

  -Vennootschapsbelasting; winstbelasting voor NV’s en BV’s

  -Dividendbelasting; een voorheffing op de verschuldigde inkomstenbelasting van de aandeelhouder

  Hoofdstuk 7 De financiering van organisatie; Vreemd vermogen

  → Vreemd vermogen; bestaat uit schulden. De geldlener moet een vergoeding betalen voor het ontvangen van de lening; de interest.

  -Aflossingen

 • Aflossing met annuïteiten
 • Aflossing ineens
 • Lineaire aflossing, gelijke periode bedragen

→ De hypothecaire lening; een geldlening waarbij de geldgever het recht van hypotheek verkrijgt.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

→ De hypothecaire lening; een geldlening waarbij de geldgever het recht van hypotheek verkrijgt.

 • -Het recht van hypotheek is het recht dat de geldgever heeft om de als zekerheid dienende zaak te verkopen.

  -De lineaire hypotheek; elke periode wordt eenzelfde bedrag afgelost.

  -De annuïteitenhypotheek; gelijkblijvend periodiek te betalen bedrag dat een interest- en een aflossingsdeel bevat.

  -De spaarhypotheek; er wordt in het geheel niet afgelost, de betaalde interest blijft gelijk.

  → Consumptieve kredieten

  -Koop op afbetaling; kredietvorm die altijd is verbonden met de aanschaf van een bepaald consumptiegoed.

  -Huurkoop; kredietvorm die is ontstaan als een bijzonder soort koop op afbetaling.

  -Persoonlijke lening; lening die niet verbonden is met de aankoop van specifieke goederen.

  -Doorlopend krediet; lijkt op persoonlijke lening. De belangrijkste afwijking is de bepaling dart de geldnemer eenmaal afgeloste bedragen altijd weer mag opnemen.

  → Productieve kredieten

  -Lang vreemd vermogen

 • Hypothecaire lening
 • Onderhandse lening
 • Obligatielening
 • -Kort vreemd vermogen

 • Bankkrediet of rekening-courantkrediet
 • Leverancierskrediet
 • Afnemerskrediet
 • -Leasing; het huren van een roerende of onroerende zaak voor een bepaalde periode.

 • Operational lease; korte termijn opzegbaar en verhuurder volledig verantwoordelijk
 • Financial lease; lange looptijd, onopzegbaar en huurder volledig verantwoordelijk
 • Sale and lease back; bijzondere vorm van financial lease en in liquide vorm beschikking krijgen over geld
 • Rekening- courantkrediet
 • Leverancierskrediet
 • -Factoring; vorm van financiële dienstverlening door factormaatschappijen of factoors, die er in bestaat dat de factoor de vorderingen van ondernemingen op hun afnemers overneemt.

 • Afnemerskrediet
 • → Financiering van niet-commerciële organisaties; hiervoor staan in beginsel alle bovenstaande financieringsmogelijkheden open.

  Hoofdstuk 10 Interne organisatie en management

  → Het belang van een goede taakverdeling

  -Taakverdeling

  -Leiding

  → Organisatieschema; een vereenvoudigde weergave van de hiërarchische verhoudingen binnen een organisatie.

  -De lijnorganisatie

 • Eenvoudigste en bekendste vorm
 • Totale leiding bij 1 persoon, die enkele mensen onder zich heeft
 • -De lij-staforganisatie

 • Bv. Bij grootwinkelbedrijven
 • -De functionele organisatie

 • Bij relatief kleine industriële ondernemingen
 • -De projectorganisatie

 • Projecten zijn opgebouwd uit diverse activiteiten die uitgevoerd worden door verschillende afdelingen of specialisten en die moeten leiden tot duidelijk resultaat.
 • → Managementtaken

  -Organiseren; het zo goed mogelijk regelen en verdelen van taken, bevoegdheden en middelen onder de leden van de organisatie met het oog op de gestelde doelen.

  -Leidinggeven; het sturen, beïnvloeden en motiveren van medewerkers.

  → Controle

  -Doel – plan – uitvoering – controle

  -Functiescheiding; het verdelen van bepaalde functies over verschillende personen, om daarmee controle te vergemakkelijken en fraudegevoeligheid te verkleinen.

  -Beginvoorraad + ontvangsten – afgiften = eindvoorraad

  -Internet controle; elke vorm van controle die wordt uitgeoefend door of namens de leiding van de organisatie.

  -Externe controle; controle die wordt uitgevoerd door of namens een andere instantie dan het management.

  → Managementinformatie

  -Verzamelen en vastleggen van gegevens

  -Bewerken van gegevens tot managementinformatie 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.