Webopdracht Vervoer en ruimtelijke inrichting

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 4349 woorden
  • 12 februari 2009
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Webopdracht Vervoer en ruimtelijke inrichting, Opdracht Schiphol

Info over de opdracht.
Het vervoer op Schiphol neemt sterk toe. Daarmee nemen ook de klachten over hinder toe. Kan in een dichtbevolkt gebied als de Randstad een luchthaven als Schiphol? Ja en nee. Enerzijds is een luchthaven noodzakelijk om de regio economisch aantrekkelijk te houden , anderzijds veroorzaakt de luchthaven veel overlast voor de regio.Het gaat bij deze opdracht dus om het afwegen van belangen.

In de ruimtelijke ordening bestaat niet één dominante waarde waaraan het belang van verschillende deelbelangen kan worden afgemeten. Er zijn vier waarden die met wisselend gewicht een rol spelen bij ruimteclaims. Er kan gekeken worden naar sociale rechtvaardigheid, economisch nut, duurzaamheid en belevingswaarde van de ruimte.
De vier invalshoeken zijn moeilijk onder één noemer te brengen. Ook is het niet mogelijk om een vaste volgorde in de vier criteria aan te brengen van belangrijkheid. De politiek moet dus kiezen.
Over dit kiezen gaat deze opgave.

Wat moet je doen?
Eerst beantwoord je de deelvragen.
Daarna kun je de hoofdvraag beantwoorden.
Hoe ziet de opdracht eruit?
Deze opdracht kun je het beste met zijn tweeën maken. De deelvragen verdeel je onderling en daarna beantwoord ieder de hoofdvraag voor een gekozen persoon.
Aardrijkskundige werkwijzen en vaardigheden.
Gebied bekijken vanuit verschillende invalshoeken.
Vergelijken van gebieden.

Hoofdvraag.
Schiphol wil uitbreiden met een 7e start- en landingsbaan. Houdt luchthaven Schiphol het economische belang en de regionale ruimtedruk in balans?
Maak deze afweging voor de twee hieronder beschreven inwoners van Rijsenhout. Maak bij deze afweging gebruik van de situatie die ontstond door de ingebruikname van de Polderbaan voor de gemeente Castricum.

Personen.
A: Piloot Peter Janszoon. Hij vliegt voor de KLM vooral op de route naar Australië. Hij heeft een Australische vriendin die werkt bij de Australische luchtvaart maatschappij Australian Airlines. Ze hebben beiden een hekel aan kou en regen. Daarom brengen ze hun vrije tijd afhankelijk van het tijdstip in het jaar door of in Nederland of in Australië. Hij is ongehuwd en woont in Rijsenhout nog bij zijn ouders.

B Familie Hunzelaar. Deze familie bestaat uit vader Klaas, moeder Anna en de kinderen Joost (2 jaar) en Janneke (4 jaar). Ze wonen in een eengezinshuis met een grote tuin. Op vakantie gaan ze niet vaak dit laat het werk niet toe. Ze hebben pas een eigen bedrijf in elektronica opgezet. Het meeste werk wordt aan huis gedaan. Hiervoor hebben ze onlangs een fikse verbouwing uit laten voeren.

Deelvragen ( vermeld bij elk antwoord de bron.)

1. Welke drie, van de vier in de inleidende tekst genoemde waarden bij ruimtelijke ordening, komen in de ruimtelijke ordening van de luchthaven Schiphol, vooral aan de orde?
‘Het beleid ten aanzien van de luchthaven Schiphol is gericht op het accommoderen van duurzame groei met inachtneming van de grenzen die met het oog op de veiligheid en het milieu noodzakelijk zijn, ten einde een duurzame balans te bewaren tussen het gebruik van de luchthaven en de kwaliteit van het leefmilieu’.
‘Het beleid ten aanzien van de zeehavens - en het internationale logistieke en industriële netwerk van transportassen en inlandterminals waartoe zij behoren - is gericht op duurzame economische versterking, werkgelegenheid en toegevoegde waarde.’
In de Vijfde Nota staat dit over de Ruimtelijke Ordening. We kunnen zo concluderen dat bij de ruimtelijke inrichting van Schiphol de waarden economisch nut, duurzaamheid en belevingswaarde van de ruimte van groot belang zijn.
www.vrom.nl/get.asp?file=docs/publicaties/ruimte15563.pdf&dn=15563&b=vrom -http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=496_0_1_815_C

2. Welke waarden blijken uit "de missie, visie en strategie" voor de Schiphol Group vooral belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol?
‘‘Visie: een dynamische omgeving waar mensen en bedrijven, logistiek en winkels, informatie en entertainment samenkomen en elkaar versterken.
Missie : om duurzame waarde te creëren voor haar stakeholders door het ontwikkelen van AirportCities en het positioneren van Amsterdam Airport Schiphol als de meest toonaangevende AirportCity.
Strategie: de onderneming heeft de ambitie om een van de meest toonaangevende luchthavenondernemingen van de wereld te zijn.’’
http://www.schipholgroup.nl/
Een AirportCity is volgens de Schiphol Group een dynamische omgeving waar mensen en bedrijven, logistiek en winkels, informatie en entertainment samenkomen en elkaar versterken. Zo kom je aan de waarde economische nut van belang zijn voor de ontwikkeling van Schiphol.
Schiphol moet uitgroeien tot de meest toonaangevende AirportCity. Dit willen ze bereiken door een duurzame waarde te creëren voor de aandeelhouders van Schiphol. De waarde duurzaamheid blijkt belangrijk te zijn voor de ontwikkeling van Schiphol.

3. Welke waarden blijken uit de Nota Mobiliteit voor de overheid vooral van belang?
‘’Het kabinetsstandpunt Schiphol uit 2006 is een stap in de richting van groei van Schiphol die in balans is een duurzame ontwikkeling van de omliggende gebieden. Groeiruimte is voor Schiphol één van de voorwaarden bij om haar internationale concurrentiepositie te behouden. In dat verband heeft het kabinet in 2006 besloten tot een MER-procedure, die een betere benutting van Schiphol binnen de wettelijke milieuruimte vorm moet geven. Naast deze MERprocedure zijn daarom afspraken met o.a. Schiphol in voorbereiding, over te nemen maatregelen die de hinder voor omwonenden moeten beperken en de leefbaarheid van het gebied verbeteren.’’

http://213.156.8.71/NotaMobiliteit/attachments/NationaleMobiliteitsmonitor2007.pdf

De Nota Mobiliteit laat zien dat de waarden duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en belevingswaarde van de ruimte voor de overheid vooral van belang zijn.

4. Gaan de Schiphol Group en de overheid op papier uit van dezelfde waarden bij de ontwikkeling van luchthaven Schiphol? Ja / nee. Leg de bedoelde keuze uit.
De Schiphol Group heeft de waarde economisch nut gekozen terwijl de overheid voor de sociale rechtvaardigheid gaat en daarin in dus verschilt.
De Schiphol Group gaat meer voor een winstoogmerk en de overheid meer vanuit het gelijkheidsbeginsel. Bron: Lange termijnvisie Schiphol Group
Zo blijkt dat er wel degelijk verschil is op papier in de waarden van de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol.

5. Schiphol is van belang voor verschillende takken in de economie. Noem drie van deze takken.
Schiphol: de economische motor, Schiphol Group, april 2007
Toerisme is natuurlijk een belangrijke tak. Ook is Schiphol een onmisbare vestigingsfactor die internationale en hoogwaardige bedrijvigheid naar ons land trekt en de bereikbaarheid van Schiphol.

6. Wat is de grootste inkomstenbron voor de luchthaven Schiphol?
Er wordt gezegd in een krantenartikel: (http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/3625)
‘’Vastgoed en leisure zijn de belangrijkste activiteiten en de grootste inkomstenbron van Schiphol.’’ Oftewel :
‘’De inkomsten uit de havengelden, de tarieven die luchtvaartmaatschappijen aan Schiphol moeten betalen, namen toe in 2006. De luchthaven verdiende 574 miljoen euro (plus 9,9 procent) aan de vervoerders en het exploitatieresultaat van het vastgoed bedroeg 78 miljoen euro. ‘’
Bron: www.verkeerenwaterstaat.nl/ cend/bsg/brieven/data/981977403.doc

7. Is de luchthaven Schiphol gezien haar inkomsten en economische doelstelling gebaat bij een sterke groei van het aantal vluchtbewegingen? Ja of nee. Licht de bedoelde keuze toe.
Ja zeker weten. Hoe meer vliegtuigen er landen en opstijgen, dus vluchtbewegingen maken, hoe meer inkomsten schiphol verwerft uit landing - en startgelden. De vliegtuigen betalen landing - en startgelden en maken gebruik van faciliteiten op het gebied van onderhoud en aankoop van brandstof. Meer vluchtbewegingen zorgen voor meer inkomsten en dat levert meer winst op.
http://www.gebladerte.nl/00768p46.htm

8. Een van de criteria om het economische belang van Schiphol te meten is de werkgelegenheid. Voor hoeveel arbeidsplaatsen zorgt de luchthaven Schiphol volgens de Schiphol Group?
Dat verschilde met 2006 in aantal mensen, waar ze toen 61.691 mensen hadden werken en in 2005 57.970 werknemers.
http://www.schiphol.nl/media/portal/_schiphol_regio/pdf/pdf_files/eindrapport_werkgelegenheid_Schiphol2006_v1_m56577569830808215.pdf

9. In de Nota Mobiliteit staat dat Schiphol in totaal zo’n 80.000 – 100.000 arbeidsplaatsen genereert. Dit is een totaal ander getal dan dat van de Schiphol Group. Verklaar dit grote verschil.
Dit grote verschil is te verklaren doordat in de Nota Mobiliteit gesproken wordt over een aantal dat dicht ligt bij de 57.000 arbeidsplaatsen. Dit betreft volgens de Nota de directe arbeidsplaatsen. Het aantal van 80.000-10.0000 is blijkbaar het getal dat ook de indirecte arbeidsplaatsen omvat. Dit zijn ook bedrijven rond Schiphol Group.
http://213.156.8.71/NotaMobiliteit/attachments/NationaleMobiliteitsmonitor2007.pdf

10. Een ander criterium voor het economische belang is het aandeel in het bruto nationaal product. Hoe groot is volgens de Schiphol Group het aandeel van de luchthaven Schiphol in het bruto nationaal product? Om hoeveel euro gaat het dan?
Je hebt verschillende antwoorden op verschillende sites:

Schiphol levert een belangrijke bijdrage aan het Bruto Nationaal Produkt (BNP) van Nederland. Momenteel is dat zo'n 10 miljard gulden per jaar ofwel 1,9% van het BNP.
http://www.scholieren.com/werkstukken/3067

De luchthaven is goed voor ongeveer 2% van het BNP.
http://www.ez.amsterdam.nl/page.php?page=138&menu=46

In 1995 bedroeg de waarde van Schiphol voor de Nederlandse economie 13,5 miljard gulden, ofwel 2,1 procent van het Bruto Nationaal Produkt (BNP).
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Luchthaven/voorentegen.html

Het aandeel van Schiphol is 1,64% van het BNP. Dit is zo’n 8 miljard euro. Bron: Bosatlas 52e Druk

De conclusie die je uit deze cijfers kunt trekken is dat het aandeel van Schiphol ongeveer rond de 2% zit. Dan wel niet minder. We hebben het hier over ongeveer 10 miljard.
De Schiphol Group geeft zelf geen informatie over zijn aandeel in Nederlandse economie op www.schipholgroup.nl.

11. Zal dit aandeel in de economie van Noord-Holland en de regio Groot Amsterdam groter, kleiner of gelijk zijn?
Dit aandeel, namelijk ongeveer 2%, in de economie van Noord-Holland en de regio Groot Amsterdam schat ik groter. Het BNP gaat over het hele land en de economie van Noord-Holland en de regio Groot Amsterdam is veel kleiner in vergelijking met de economie van heel Nederland.

12. Vind je op grond van de voorgaande deelvragen dat Schiphol een grote economische betekenis heeft voor Nederland en uitbreiding van de luchthaven op economische gronden gerechtvaardigd is?
Het economische nut voor de regio is erg groot maar er moet natuurlijk ook met andere factoren rekening gehouden worden zoals het milieu. De uitbreiding is noodzakelijk om de omliggende luchthavens bij te houden en daarbij zal iedereen zal last van hebben van een slechte economische situatie in Nederland, want op grond van de voorgaande deelvragen kan je concluderen dat Schiphol een grote economische betekenis heeft voor Nederland. Een ander voordeel van de groei van Schiphol is een stijgende werkgelegenheid. De regio zal dus ook profiteren van een groeiende Schiphol.

13. Een luchthaven legt ook druk op de omgeving van de luchthaven. Geef hiervan drie voorbeelden voor de regio Schiphol.
Geluidsoverlast voor de omwonenden door het landen en opstijgen van vliegtuigen, milieuvervuiling (luchtvervuiling) en inkorting van het leefgebied van vogels die rondom Schiphol leven (verdrijven van dieren). En het is belangrijk dat de generatie van nu het zo houdt dat de volgende generatie er ook van kan genieten.
http://www.scholieren.com/werkstukken/10732
www.cpb.nl/nl/news/2002_22.html

14. De Nederlandse overheid heeft Schiphol milieugrenzen opgelegd. Deze grenzen staan in de Wet Luchtvaart van 20 februari 2003. Voor welke onderwerpen zijn er milieugrenzen opgesteld.
De oprichting van het overlegplatform Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol is vastgelegd in de Wet luchtvaart 2003. De wet stelt de commissie tot taak om een 'gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen'. De CROS heeft een wezenlijk andere taak dan haar voorgangers. Dit waren adviescommissies voor de minister van Verkeer en Waterstaat, terwijl de CROS een overlegplatform is van de luchtvaartsector en haar directe omgeving. De kern van de nieuwe wet is dat Schiphol naar eigen inzicht mag groeien en ontwikkelen mits dit gebeurt binnen duidelijke en harde grenzen voor veiligheid, geluid en luchtkwaliteit.
http://www.regionalesamenwerking.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=310&loc=16863&det=21682

15. De grenzen voor geluid zijn van de drie genoemde grenzen het vaakste onderwerp van discussie. Leg uit waarom geluid vaker onderwerp van discussie is dan de andere twee.
Het leefgebied ook in de buurt van Schiphol moet meerdere waarden blijven houden, wat betekent dat als het wil uitbreiden het geluid minimaal moet blijven willen er nog mensen kunnen wonen. Het is moeilijk voor de mensen om continu geluidsoverlast te hebben en vaak wil er dan niemand wonen. Daarom wordt er ook wel gekeken of het personeel dat bij Schiphol werkt ook hiermee problemen heeft.
 
16. Om misverstanden en verwarring te voorkomen is het nuttig de betekenis van de volgende begrippen die met geluid rond Schiphol te maken hebben op te zoeken.
Begrippen: geluidsniveau, geluidsbelasting, grenswaarde, handhavingpunt, geluidshinder, dB(A), Ke, LA-eq-nacht en Leden.Een handig hulpmiddel is de reader van Fred van Deventer. Te vinden op de volgende site: http://www.vliegtuiggeluid.nl/paginas/Basiskennis_Geluidzonering_Luchtvaart.PDF
Geluidsniveau is een maat voor de hoeveelheid geluid veroorzaakt door één vliegtuig dat voorbij vliegt.
Geluidsbelasting is een maat voor het geluid dat door alle vliegtuigen gedurende 1 jaar wordt veroorzaakt.
Grenswaarde is de maximale hoeveelheid geluid die op een bepaald punt mag optreden.
Handhavingpunt is een vast punt in de omgeving van het vliegveld waarin een grenswaarde geldt, die wordt gehandhaafd.
Geluidshinder bestaat er wanneer de grenswaarde (regelmatig) wordt overschreden.
dB(A) geeft de decibel aan, wat het geproduceerde geluid weergeeft, de A geeft niets meer aan dan een standaard weging van een decibel.
LA-eq-nacht: Een gebied tussen de 20dB(A) en 26dB(A) van 23.00 uur tot 06.00 uur
Leden: Een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken.
Ke: kosten eenheid

17. Op de site http://www.crosinfo.nl/publicaties/CROS%20publicaties/NLR-CR-2004-221.pdf zijn geluidslandschappen te zien. Deze landschappen laten duidelijk zien dat de geluidsbelasting in het gebied rond Schiphol niet overal even groot is. Wat is de belangrijkste oorzaak voor het verschil in geluidsbelasting?
Je hebt de ligging van de start en landingsbanen en de richting waar de vliegtuigen opstijgen en landen de eerste kilometers dat voor veel geluidsbelasting zorgt/ kan zorgen. Ook zijn er gebouwen die beter geïsoleerd zijn omdat er meerdere vliegtuigen over heen gaan. De plaatsen waar minder vaak een vliegtuig vliegt zijn dus slechter geïsoleerd en kunnen zo meer last hebben van geluidshinder.

18. De ligging van een start- en landingsbaan bepaalt niet altijd de geluidsoverlast. Voor verschillende banen gelden beperkingen. Bekijk het banenstelsel van Schiphol en de ligging van woongebieden. Leg uit waarom de Polderbaan voor vliegverkeer van en naar het zuiden is gesloten en waarom de Aalsmeerbaan voor vliegverkeer van en naar het noorden is gesloten?
Er is bij de Polderbaan een snelweg en een hoofdweg in het zuiden waar het vliegtuig dus niet te dicht bij in de buurt kan landen. Bij de Aalsmeerbaan kan er niet vanaf het noorden geland worden omdat daar de rest van Schiphol zit aan gebouwen en andere landingsbanen.
http://people.zeelandnet.nl/lizaron/Banenstelsel.htm#2

19. Wat zijn de geluidsgrenzen voor Schiphol en op welke manier wordt gecontroleerd of deze grenzen niet overschreden worden?
‘’Met andere woorden: de Wet Luchtvaart, waarin de (weliswaar gebrekkige) geluidsgrenzen voor Schiphol zijn vastgelegd, moet worden nageleefd. Op dit moment wordt op 35 punten berekend hoeveel herrie er is. Om te checken of die berekeningen kloppen, moeten er meetgegevens naast gelegd worden. Meten is dus meer dan bewoners informeren. Meten betekent ook: ingrijpen als de wet wordt overtreden of als de berekeningen te rooskleurig blijken.’’
‘’Omwonenden in de wijde omgeving rond Schiphol zal worden gevraagd een kaartje aan de minister te ondertekenen met drie eisen: 1. Plaats een geluidsmeter bij mij in de buurt; 2. Stel een grens aan het vliegtuiglawaai; 3. Grijp in als de grens wordt overschreden.’’
Er worden dus bepaalde regels opgesteld om te controleren of er geen geluidsgrenzen worden overschreden zoals je hier boven kan zien.
Rondom Schiphol zijn geluidszones vastgesteld. Deze geluidszones zijn gebaseerd op de via de Kosteneenheid berekende geluidscontouren. Deze geluidszones worden onder meer gebruikt als planologische maatregel; om de woningbouw en luchtvaart zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Binnen de zogenaamde 30 Ke-zone rondom Nederlandse luchthavens is geen grootschalige woningnieuwbouw meer toegestaan; vanaf 35 Ke ook geen andere woningnieuwbouw; vanaf 40Ke komen woningen in aanmerking voor geluidsisolatie en vanaf 55Ke moeten ze, als de bewoners eruit gaan, worden gesloopt.
http://www.scholieren.com/werkstukken/137 http://www.milieudefensie.nl/verkeer/visie/luchtvaart/schiphol_2.htm http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2000/mei/opinie.htm

20. Bekijk op de site http://www.vliegoverlast.nl/archief/BerkhoutDossierSchiphol.pdf de ligging van de 35 handhavingpunten voor de geluidsbelasting. Liggen deze vooral in of buiten de bewoonde gebieden rond Schiphol?
Veel punten liggen buiten de bewoonde gebieden rond Schiphol.

21. De geluidsgrenzen zijn zeker van belang voor de mensen die binnen de geluidsgrenzen wonen. Hoeveel huizen staan er binnen de 35 Ke?
‘In 1979 bevonden zich nog 42.000 huizen binnen dit gebied. Door de komst van stillere vliegtuigen was de 35 Ke-contour in 1989 al zo veel kleiner dat die nog maar 15.800 woningen omvatte. In 1997 bedroeg het aantal huizen binnen de 35Ke-contour 12.800.’ Bron: http://www.scholieren.com/werkstukken/137
Er zijn ongeveer 14.500 woningen binnen de 35 Ke van luchthaven Schiphol.
http://www.inspraakvenw.nl/Images/17.16%20Gelijkwaardigheidscriteria%20Schiphol%20brief%20aan%20TK_tcm224-194548.pdf

22. Woningen die binnen de 35Ke grens liggen moeten aangepast worden. Voor deze woningen die binnen de geluidsgrenzen vallen zijn verschillende maatregelen mogelijk. Als de berekende geluidsbelasting boven 60Ke komt wordt de woning gesloopt. Welke andere maatregel kan er toegepast worden bij woningen die meer dan 35Ke maar minder dan 60Ke geluidsbelasting hebben?
Er is afgesproken dat het aantal huizen met een geluidbelasting boven de 35Ke niet meer dan 10.000 mag bedragen.
In de directe omgeving van Schiphol kan dus niet zomaar worden bijgebouwd. Er is ook afgesproken dat huizen met een hogere geluidbelasting dan 40Ke geïsoleerd dienen te worden en huizen met een hogere geluidbelasting dan 60Ke gesloopt moeten worden.

De huizen die meer dan 35Ke maar minder dan 60Ke geluidsbelasting hebben worden geïsoleerd.
http://www.vliegoverlast.nl/archief/BerkhoutDossierSchiphol.pdf

23. Een uitgangspunt in het Nederlands milieubeleid is: “de vervuiler betaalt ”. Wie moet volgens dit uitgangspunt de kosten om de geluidsbelasting te verlagen betalen? Gebeurt dit in de praktijk ook?
‘’In overleg met de luchtvaartsector (o.a. Schiphol en KLM) is afgesproken dat een groot deel van de kosten wordt betaald door de luchtvaartsector, onder het motto ‘de vervuiler betaalt’. Ongeveer 110 miljoen euro wordt door het Rijk betaald. ‘’
Schiphol vervuilt met zijn vliegtuigen maar betaalt de kosten niet als de vervuiler omdat het Rijk dat doet.
http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=A2613_0_1_0_C

24. Buiten de 35 Ke grenzen gelden geen vergoedingen om huizen en andere gebouwen aan te passen vanwege de geluidsbelasting. Op de site http://www.crosinfo.nl/ staan gegevens over de klachten over de geluidsoverlast van Schiphol en op de site http://www.progis.ws/ staan gegevens over het isolatieprogramma rond Schiphol. Uit de gemeente Castricum kwamen in 2004 veel klachten over geluidsoverlast bij CROS binnen. Komen deze klagers voor en vergoeding voor isolatie in aanmerking? Krijg je in Rijsenhout wel of geen vergoeding voor aanpassing van de woning aan de toenemende geluidsbelasting?
Je krijgt een vergoeding als je binnen de 35Ke grens, ligt vlakbij Schiphol, waar Rijsenhout ligt. Castricum ligt buiten deze grens en krijgt dus geen vergoeding maar omdat de nieuwe Polderbaan is gebouwd, gaan de mensen klagen omdat ze last hebben van het geluid, maar geen vergoeding krijgen die ze wel verdienen.

25. Onderstaande tabel geeft het aantal klachten weer voor de gemeente Castricum.
Gemeente Castricum Aantal klachten uit gemeente Castricum
Juli 2004 20560
Juli 2003 7903
Juli 2002 1563
Verklaar de sterke stijging van het aantal klachten tussen juli 2003 en juli 2004.

De Polderbaan werd 1 november 2003 geopend en Castrium heeft veel last van het geluid van vliegtuigen etc. Wat betekent dat er meer mensen gaan klagen over geluidshinder en zo de stijgende lijn in de jaren.

26. De trend van de laatste decennia was dat vracht - , personenvervoer en vliegbewegingen toenamen. Is deze trend ook aanwezig in de 21e eeuw?
Ja, ook al kan men zoveel nu vervoeren via allerlei verschillende transportmiddelen, het is nooit genoeg, het moet altijd meer zijn. En als het eenmaal teveel is moet er een oplossing gezocht worden om de files bijvoorbeeld op te kunnen lossen. ( transferia, meer met openbaar vervoer want ook dan toe zal nemen) Nederland moet ook de wegen vrij proberen te houden om goederen te kunnen vervoeren naar de achterlanden. ( Duitsland) Mensen willen ook op vakantie, of het nou een reis is naar Spanje of een exotisch land, ze houden de optie met het vliegtuig open. Op en neer vliegen voor werk wordt ook steeds gewoner.

27. Welke van de drie in de vorige vraag genoemde trends is van het grootste belang voor de overlast voor de bewoners in de directe omgeving van de luchthaven Schiphol?
Het zijn alle drie grote belangen om te verbeteren voor de omwonenden. Mensen die in de buurt van Schiphol wonen willen naar werk kunnen en niet constant in de file staan vanwege al het vervoer dat afkomt van Schiphol. Ze willen ’s nachts kunnen slapen en niet last hebben van geluidshinder of problemen met het gehoor hebben omdat er vliegtuigen over de huizen vliegen. Maar omdat de klachten het meeste zijn van geluidshinder is dit het grootste belang voor de overlast voor de bewoners. Milieuvervuiling is slecht voor allen maar niet meteen merkbaar.

28. Is bij de vorige vraag bedoelde trend een afname of toename te zien? Verklaar deze afname of toename.
Er zijn steeds meer vliegbewegingen wat betekent dat het dus een toename is. Meer herrie, meer klachten en minder mensen zullen kunnen wonen in de buurt van Schiphol.
‘‘De uitbreiding is noodzakelijk om te kunnen concurreren met omliggende luchthavens. Ter vergelijking, op Heathrow worden met 2 banen meer vliegbewegingen afgehandeld dan met 6 banen op Schiphol. Ook voor de KLM is uitbreiding noodzakelijk. Met Air France als partner moet Schiphol geen alternatief worden voor Parijs, maar de HUB blijven die ze nu is. Een ander voordeel van de groei van Schiphol is een stijgende werkgelegenheid. Momenteel werken er al ruim 60.000 mensen op de luchthaven. De regio profiteert dus enorm van een groeiend Schiphol.’’ Bron : http://www.dag.nl/Meedoen/Artikelpagina-Meedoen/Uitbreiding-Schiphol-noodzakelijk.htm

29. Is uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op de luchthaven Schiphol vanuit milieu oogpunt gunstig of ongunstig? Leg de bedoelde keuze uit.
‘’ Luchtvervuiling. Omdat de aanpassing van het LVB leidt tot meer vliegverkeer moet Schiphol maatregelen nemen om de luchtverontreiniging te beperken. Zo moet de luchthaven bij de meeste gates walstroom gaan aanleggen. Het gebruik van walstroom is schoner omdat vliegtuigen die elektriciteit nodig hebben hierdoor geen hulpmotor aan boord of dieselaggregaat op het platform meer hoeven te gebruiken.’’
Het is nu vanuit het oogpunt van het milieu een ramp/ongunstig. Er is al veel vervuiling en met nog meer vliegtuigbewegingen betekent dit dat het nog meer wordt. Als gevolg heb je ook het broeikaseffect. Maar zoals je hierboven kan lezen zie je dat ze wel maatregelen willen nemen om dit te beperken. Bron : http://www.groenportaal.nl/nieuws/200709/schiphol_mag_groeien_naar_480000_vliegbewegingen_per_jaar_3460.shtml
30. Beantwoord nu – gebruik makend van de informatie uit de deelvragen – de hoofdvraag.
Schiphol wil uitbreiden met een 7e start- en landingsbaan. Houdt luchthaven Schiphol het economische belang en de regionale ruimtedruk in balans? Maak deze afweging voor de twee hieronder beschreven inwoners van Rijsenhout. Maak bij deze afweging gebruik van de situatie die ontstond door de ingebruikname van de Polderbaan voor de gemeente Castricum.

A: Piloot Peter Janszoon. Hij vliegt voor de KLM vooral op de route naar Australië. Hij heeft een Australische vriendin die werkt bij de Australische luchtvaartmaatschappij Australian Airlines. Ze hebben beiden een hekel aan kou en regen. Daarom brengen ze hun vrije tijd afhankelijk van het tijdstip in het jaar door of in Nederland of in Australië. Hij is ongehuwd en woont in Rijsenhout nog bij zijn ouders.

B: Familie Hunzelaar. Deze familie bestaat uit vader Klaas, moeder Anna en de kinderen Joost (2 jaar) en Janneke (4 jaar). Ze wonen in een eengezinshuis met een grote tuin. Op vakantie gaan ze niet vaak – dit laat het werk niet toe. Ze hebben pas een eigen bedrijf in elektronica opgezet. Het meeste werk wordt aan huis gedaan. Hiervoor hebben ze onlangs een fikse verbouwing laten uitvoeren.

A. Piloot Peter Janszoon is een harde werker en is met de baan die hij heeft niet veel thuis. Nou is zijn woning in Rijsenhout. Dit gebied zit binnen de grenzen van het 35Ke, wat betekent dat ze vergoedingen krijgen voor de geluidshinder. Nou heeft Peter daar niet veel last van aangezien hij niet veel thuis is en zijn werk ook nog inhoudt dat hij constant met vliegtuigen is/in vliegtuig zit. Hij heeft hier dus niks te klagen omdat hij dus niet anders gewend is.
B. De familie Hunzelaar woont in een huis met een grote tuin. Er zal (neem ik aan) niet veel in de tuin gedaan worden vanwege de geluidshinder. Ook omdat ze veel werk aan huis doen betekent dit dat ze continu last hebben van de vliegtuigen. Dit kan gevaarlijk zijn voor het gehoor. Ook zijn de kinderen jong. Om zo vroeg aan luchtvervuiling./ milieuvervuiling blootgesteld te worden is erg slecht en kunnen ernstige problemen later hebben met hun gezondheid. Ze hebben ook een fikse verbouwing uitgevoerd wat betekent dat ze ook niet zomaar weg kunnen willen er meer vliegbewegingen zijn of ergere geluidsoverlast. ( slopen van huizen)
Er worden veel plannen gemaakt om de problemen rondom Schiphol op te lossen maar dit wil niet altijd werken. Schiphol moet uitbreiden wil het zijn concurrentie behouden en groeien. Ook is het goed voor de werkgelegenheid. Alleen is de leefbaarheid van het gebied rondom Schiphol dadelijk niet veel meer waard en moeten ze snel met een goed idee komen en uitvoeren.

Bronnen

http://www.schipholgroup.nl/
www.vrom.nl/get.asp?file=docs/publicaties/ruimte15563.pdf&dn=15563&b=vrom
http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=496_0_1_815_C
http://www.groenportaal.nl/nieuws/200709/schiphol_mag_groeien_naar_480000_vliegbewegingen_per_jaar_3460.shtml
http://www.dag.nl/Meedoen/Artikelpagina-Meedoen/Uitbreiding-Schiphol-noodzakelijk.htm
http://www.progis.ws/
http://www.crosinfo.nl/
http://www.vlieghinder.nl/reacties.php?id=A2613_0_1_0_C
http://www.vliegoverlast.nl/archief/BerkhoutDossierSchiphol.pdf
http://www.inspraakvenw.nl/Images/17.16%20Gelijkwaardigheidscriteria%20Schiph ol%20brief%20aan%20TK_tcm224-194548.pdf
http://www.scholieren.com/werkstukken/137
http://www.milieudefensie.nl/verkeer/visie/luchtvaart/schiphol_2.htm http://www.milieudefensie.nl/publicaties/magazine/2000/mei/opinie.htm
http://people.zeelandnet.nl/lizaron/Banenstelsel.htm#2
http://www.regionalesamenwerking.amsterdam.nl/live/index.jsp?nav=310&loc=16863&det=21682
http://www.scholieren.com/werkstukken/10732
www.cpb.nl/nl/news/2002_22.html
http://www.ez.amsterdam.nl/page.php?page=138&menu=46
http://213.156.8.71/NotaMobiliteit/attachments/NationaleMobiliteitsmonitor2007.pdf

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.