Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

Hoofdstuk 1: middeleeuwen

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • Klas onbekend | 1428 woorden
  • 14 juni 2016
  • 9 keer beoordeeld
  • Cijfer 8.3
  • 9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!

Aflaat = Volgens de katholieke kerk moet de mens boeten voor zijn fouten en zonden in het vagevuur. Een aflaat is een (gedeeltelijke) kwijtschelding van die straf die door de kerk kan worden afgegeven in ruil voor bijvoorbeeld schenkingen of het ondernemen van een pelgrimstochtAnnunciatie = Veelgebruikt thema uit de beeldende kunst ontleend aan de bijbel. Letterlijk: Aankondiging. Boodschap van de aartsengel Gabriël aan Maria dat zij de heilige geest zal ontvangen en moeder zal worden ChristusApostel = Elk van de twaalf leerlingen en volgers van Christus, de eerste verspreiders van het christelijke geloof. Graven van de apostelen zijn vaak eindpunt van pelgrimstochten, zoals het graf van Petrus in Rome en Jacobus de Oudste in Santiago de CompostelaApsis = Overwelfde, halfronde nis of uitbouw waarmee het koor aan de oostzijde van de oostzijde van de kerk wordt afgeslotenArabesk = Versiering die min of meer uit gestileerde plantenranken bestaat. Decoratief element in de islamitische kunstArchitraaf = Horizontale balk die rust op twee zuilen in de klassieke bouwkunst en hiervan afgeleide bouwstijlenBedelorde = Kloosterorde ontstaan in de eerste helft van de dertiende eeuw die afziet van bezit en die in geval van nood ‘bedelt’ om in het levensonderhoud te voorzienCantus firmus = Een hoofdmelodie, vaak ontleend aan bestaande muziek zoals gregoriaans of volksliedjes, die uitgangspunt wordt in de meerstemmige (polyfone) compositietechniekCisterciënzers = Kloosterorde gesticht aan het einde van de elfde eeuw in Citeaux. Soberheid, in navolging van Christus, is kenmerkend voor de leefwijze, liturgie en bouwstijl van de ordeCluniacenzers = Kloosterorde gesticht in Cluny. Invloedrijk in de tiende en elfde eeuw. Luxe en rijkdom is kenmerkend voor de leefwijze, liturgie en bouwstijl van de ordeDom = De eigen kerk van de bisschop in zijn bisdomDwarsschip = Ook wel transept genoemd. Dwars op de lengteas geplaatst gedeelte van de kerk. Het kruispunt van het middenschip en dwarsschip heet, vieringFresco = Muur- of plafondschildering op een vers aangebrachte vochtige kalkondergrond met behulp van met water aangelengde pigmentenGetijden = Officiële gebeden van de katholieke kerk die op vaste tijden de dag vullenGotiek = Benaming voor laatmiddeleeuwse kunst in Europa van 12de toe en met de 14de eeuw. De neerbuigende bedoelde benaming wordt in de Renaissance in eerste instantie gebruikt om de bouwkunst zoals die vanuit Frankrijk rond 1150 ontstaat te onderscheiden van de Italiaanse bouwkunst. Kenmerkende voor de gotische bouwkunst is het ontlasten van de dragende muren met behulp van luchtbogen waardoor grote glas- in- loodramen kunnen worden toegepast, en het toepassen van de spitsboog. In de beeldende kunst ontstaat in deze periode een streven naar gedetailleerdheid en realismeGregoriaans = Benaming van de eenstemmige Latijnse onbegeleide kerkzang in de katholieke kerk. Al in de eerste eeuwen van het christendom ontstaan uit joodse wortels. Genoemd naar paus Gregorius de Grote (zesde eeuw)Halfzuilen = Halve zuil die tegen een dragende pijler of muur is aangebouwd, half verzonken in het muurvlak en die wordt doorgezet in de ribben van het gewelf. De zuil heeft voornamelijk een decoratieve functieHeiligverklaring = Officiële verklaring door de paus dat een persoon, als materlaar voor het geloof is gedood of na een heilig leven is gestorven, de hemelse glorie deelachtig is en in het openbaar aangeroepen of vereerd mag worden. Aan een heiligverklaring gaat een zaligverklaring vooraf, gevolgd door een proces waarin onder meer (tegen de argumenten van de zogenaamde advocaat van de duivel) de echtheid bewezen moet worden van ten minste drie wonderen, die na de aanroeping van de heilig te verklaren persoon en op zijn of haar voorspraak bij God gebeurd zijnHoofse liefde = Benaming voor de cultus ontstaan in Frankrijk in de late Middeleeuwen waarin de onbereikbare vrouw wordt vereerd en bezongenKapelmeester = Leider van de kapel, dirigentKapiteel = Kopstuk van een zuil, pijler of pilaster. De verbreding van de zuil door het kapiteel heeft als functie het dragen van dwarsbalken of architraven. Aan de kapitelen herken je snel de bouwordeKathedraal = De eigen kerk van de bisschop in zijn bisdom. Ook wel ‘de woonplaats van God’Kooromgang = In de kerkelijke bouwkunst de benaming voor een rond het koor lopende gang in het verlengde van de zijbeuken. Langs de gang treffen we vaak straalkapellen aan. Vooral te vinden in bedevaartkerkenKruistocht = Militair georganiseerde veroveringstochten tegen vijanden van het katholieke geloof. Meer specifiek: Tochten van ridders van de elfde tot de dertiende eeuw gericht op de heroveringen van Palestina op de IslamietenLaatste Oordeel = Beschreven in de Apocalyps, het laatste bijbel boek met het visioen van Johannes. Het laatste oordeel is het oordeel (en de scheiding) door Christus van de doden in goed en kwaad, hemel en helLiturgie = Het geheel van voorschriften en ceremonieën voor inrichting van de eredienst; de gebeden en gezangen van de dienstLiturgisch drama = Uitbreiding van de liturgie met dialogen en theatrale middelenLuchtboog = Constructie in de vorm van een boog of halve boog met de bedoeling de druk van de gewelven en dakconstructie naar buiten af te leidenMartelaar = Iemand die geleden heeft omwille van het geloof vooral ten tijde van de christenvervolging in het Romeinse RijkMiddenschip = Gedeelte van de kerk waar de gemeenschap zich verzamelt, geflankeerd door de zijbeukenMihrab = Gebed nis in een moskee die naar Mekka wijstMirakelspel = Middeleeuws theatergenre met religieuze inhoud, maar niet in de kerk gespeeld. Menselijke drama’s krijgen in het spel een ontknoping door tussenkomst van Maria of andere heiligenMysteriespel: Op bijbel verhalen of op de beschrijving van het leven der heiligen gebaseerd toneelspel in de Middeleeuwen, ontstaan vanuit het liturgisch drama. Oorspronkelijk in de taal van de bijbel (Latijn), later ook in de volkstaal. Het mysteriespel duurde soms dagen achtereen, waarbij elke dag een deel van een cyclus werd gespeeld. De voorstellingen vonden buiten de kerk plaatsNarthex = Portaal of voorhal van de kerkPassiespel = Spel, vooral in de late Middeleeuwen en vroegrenaissance, waarin het lijden van Christus het hoofdthema is, voorzetting in de volkstaal van de paasliturgiePelgrimstocht = Bedevaart. Tocht naar plaatsen waar heiligen worden vereerd of waar het goddelijke zich heeft geopenbaard. Het ondernemen van een pelgrimstocht is vaak een vorm van boetedoening: door het ondernemen van de vaak moeizame tocht en het bidden bij de heiligdommen worden zonden vergevenPijler = Kolom. Al naargelang de positie en type van de pijler wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen muurpijlers (pilasters), hoekpijlers en dubbele pijlersPolyfonie = Letterlijk: meerstemmigheid. Meerstemmige compositietechniek waarbij elke stem zich zelfstandig voortbeweegt en dus een zelfstandige melodie vormt. De harmonie is ondergeschikt aan het verloop van de stemmenProcessie = Plechtige kerkelijke omgang (tocht) soms voorafgaand aan de dienst of mis, soms als vorm van boetedoeningReliek = Overblijfselen van een heilige. Relieken kunnen delen van het stoffelijk overschot van de heilige betreffen (primaire relieken) of voorwerpen die de heilige heeft aangeraak (secundaire relieken)Reliekhouder = Houder voor het bewaren van overblijfselen van een heiligeRomaans = (beeldende) kunst uit Europa uit de elfde en twaalfde eeuw. Hoewel er regionale verschillen zijn, is een algemeen kenmerk van de Romaanse (bouw)kunst dat ze gebaseerd is op de vroegere Romeinse kunst, met als zichtbare kenmerken het gebruik van rondbogen en zware massieve dragende muren. De benaming wordt soms exclusief gebruikt voor de bouwkunst, maar ook wel als algemene aanduiding van deze periode van de MiddeleeuwenRoosvenster = Rond venster in west- of transeptportaal, vaak voorzien van gebrandschilderde ramenScriptorium = Schrijfkamer, ruimte waar boeken worden gekopieerd in het kloosterSkeletbouw = Constructiewijze waarbij alle dragende functies op een geraamte worden overgedragenSolmisatie = In de muziek toegepast hulpmiddel waarbij melodieën op de lettergrepen do-re-mi-fa-sol-la-ti worden gezongen. De lettergrepen geven de relatieve toonhoogte aanTimpaan = In de bouwkunde: driehoekige ruimte ingesloten door de lijst van een fronton, vaak voorzien van reliëfsVagevuur = In de Rooms- Katholieke kerk gebruikte benaming voor het wegvagen van de laatste (niet op een andere manier vergeven) zonden van overledenen voordat zij kunnen worden toegelaten tot de hemel. Het vagevuur wordt voorgesteld als een ‘gebied’ tussen de hel en hemel waar foltering en pijn wordt ondergaanViering(toren) = Ruimte in de kerk waar de lengteas wordt doorsneden door het transept of de dwarsbreuk. Boven deze ruimte bevindt zich vaak een vieringtorenVisitatie = Aan de bijbel ontleend thema in de beeldenkunst, soms in combinatie met de annunciatie. De ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, de toekomstige moeders van Christus en Johannes de DoperWagenspel = Middeleeuws, meestal kort toneelspel. Aanvankelijk had het spel een religieuze inhoud. Het werd opgevoerd op platte wagensZijbeuk =  Deel van een kerk of vergelijkbare ruimte evenwijdig aan het middenschip en ervan gescheiden door een zuilenrij of in sommige gevallen door een wandREACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.