Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Adoptie

Nederlands

Werkstuk

Adoptie

A D V E R T E N T I E
Inspiratie nodig voor je werkstuk?
Op NPO Focus vind je verdiepende inhoud en achtergrond bij heel veel onderwerpen. Hoe? Door vragen en antwoorden met tekst, foto’s en video. Denk aan vragen als: Wat is bio-industrie? Hoe gevaarlijk is Noord-Korea? Waarom worden we verliefd? NPO Focus | Weet meer
6.8 / 10
  • Eline
  • Nederlands
  • 6343 woorden
  • 25834 keer
    114 deze maand
  • 24 juni 2005
Adoptie!!!

Voorwoord

Ik hoorde dat we een verslag moesten maken voor PMV, met een onderwerp naar keuze. Ik wou graag eens een keer wat anders dan standaard onderwerpen, dus ben ik gaan zoeken op internet naar interessante onderwerpen. Toen kwam ik iets over adoptie tegen. Ik dacht, dat is wel een interessant onderwerp, daar zou ik graag meer over willen weten. Dus heb ik uiteindelijk maar voor dit onderwerp gekozen. Kennissen van mij hebben een kindje geadopteerd uit China, dus ik weet al enkele dingen over dit onderwerp. Ik vind het interessant als mensen over adoptie vertellen, ik wil er graag meer over weten. Ik zou bijvoorbeeld wel willen weten hoe het eraan toe gaat in de kindertehuizen waar de adoptiekinderen vandaan worden gehaald.

Samenvatting

Nederlands:
Mijn verslag over adoptie gaat over hoe je een kind kunt adopteren, wat voor problemen het kind geeft en wat de eisen van een land zijn voor de adoptie.

Adoptie is het aannemen van een kind. Bij het aannemen van een kind, moet er eerst heel erg veel geregeld worden, een adoptie krijg je niet zomaar voor elkaar. Ouders moeten allerlei testen ondergaan, en er zijn strenge regels war een gezin aan moet voldoen. Zo worden er van allerlei foto’s gemaakt van het huis, het gezin, auto, de buurt, over van alles en nog wat. Ook moeten ze weten of je huisdiere hebt, je mag geen huisdieren hebben. Kortom, er zijn veel eisen waar je aan moet voldoen, wil je een adoptie kind krijgen.

Het is echt de moeite waard om dit verslag te lezen, je leert er veel van, je leert hoe de procedures gaan om een adoptie aan te vragen. Maar ook wat de problemen zijn bij de kinderen. Ik zelf heb veel van dit verslag geleerd, meer dan dat ik al wist. Veel plezier met lezen!

Engels:
My report about adoption concerns how you can adopt a child, what kind of problems the child gives and what are the requirements of a country for the adoption.

Adoption is adopting a child. At adopting a child, there firstly complete a lot much must be regulated, an adoption does not get you for each other. Parents must undergo all kinds of tests, and poeple are strict about the rules war a family to must satisfy. You must made a lot of photos of the house, the family, car, the neighbourhood, of everything and still what. Also they must know or have your pets, you can no house animals have. In short, there its many requirements where you must satisfy to, want get you an adoption child.

It’s really worth to read tis project, you learn of it much, you learn how the procedures will application an adoption. But also what the problems are at the children. I have learned much of this report, more than which I knew already. Much pleasure with to read!

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Inhoudsopgave
Inleidend hoofdstuk
Kernhoofdstukken:
Hoofdstuk 1: Wat is adoptie?
Hoofdstuk 2: Hoe wordt een adoptie geregeld?
Hoofdstuk 3: Waarom adopteer je een kindje?
Hoofdstuk 4: De redenen waarom een kindje wordt afgestaan
Hoofdstuk 5: Uit welke landen kun je een kindje adopteren?
Hoofdstuk 6: Wat zijn de eisen van een land voor adoptie?
Hoofdstuk 7: Welke problemen trekken adoptiekinderen met zich mee?
Hoofdstuk 8: Adoptiekinderen
Hoofdstuk 9: Biologische ouders en land van herkomst
Hoofdstuk 10: Discriminatie bij adoptie kinderen
Slothoofdstuk
Literatuurlijst

Bijgevoegde Bijlagen:
Logboek van activiteiten
Ongeordende vragen (=brainstorm)
Geordende vragen (=ordening brainstorm)
Bouwplan van het verslag

Inleidend hoofdstuk

Overzicht van activiteiten die zijn uitgevoerd:
De activiteiten die ik heb gedaan bij dit verslag zijn:
o Informatie zoeken over het onderwerp adoptie.
o Het uitzoeken van informatie, ik kon niet alles gebruiken.
o Informatie verwerken in het verslag.

o Ik wou eerst nog een interview doen, maar dat lukte niet meer, en ik had er ook geen tijd meer voor. Ik heb nog wel even op internet gezocht naar een aantal leuke interviews over adoptie. Maar dat vond ik toch weer niet leuk, als ik een interview zou doen, moest het wel van mezelf zijn.

Doelstelling van het onderzoek à wat staat er eigenlijk in?
Het doel: hoe wordt een adoptie geregeld?

Kernhoofdstukken

Hoofdstuk 1: Wat is adoptie?

Adoptie komt van het Latijnse woord “adoptare”, dat betekent uitkiezen, of als kind aannemen. Bij adoptie wordt een kind door mensen, die niet de biologische ouders zijn, opgenomen in een gezin. Ze worden de wettelijke ouders van het kind, voor het kind betekent dat het dezelfde rechten krijgt als een biologisch kind.

De geschiedenis van adoptie:

In de bijbel staat het verhaal van Mozes. Hij wordt door zijn ouders in een rieten mandje achtergelaten op de Nijl. Zijn ouders willen wel voor hem zorgen, maar dat is te gevaarlijk voor Mozes omdat de Farao heeft beslist dat alle eerstgeboren zonen gedood moeten worden. Zijn ouders laten hem achter in de hoop dat iemand zich over hem zal ontfermen en hem zal beschouwen als zijn eigen zoon. Hij wordt gevonden door een Egyptische prinses en die brengt hem groot als haar eigen zoon.
Bij Romeinse keizers, in de eerste twee eeuwen na Christus, zijn ook gevallen van adoptie bekend. Als een keizer zelf geen kinderen kon krijgen adopteerde hij een zoon om hem op te volgen.
In sommige traditionele stammen staan gezinnen hun kinderen af aan bevriende families, als bewijs van de sterke vriendschapsband.

Vroeger kon je wel een pleegkind in je gezin opnemen, maar adopteren kon niet. Dus het kind kon nooit wettig je eigen kind worden. Pleegouders en pleegkinderen hadden geen enkele wettelijke bescherming. Het kind kon ieder moment worden opgehaald door de oorspronkelijke ouders, ook ze er niet goed voor konden zorgen. In Nederland bestond de gedachte dat afstand van je kind doen niet goed was, de bloedbanden mochten niet worden verbroken. Als dit wel gebeurde, bijvoorbeeld door het overlijden van beide ouders, dan mocht dat niet. Het kind moest dan naar familie. Ze gingen er vanuit dat je geen liefde kon voelen voor een kind dat helemaal niet van jou is.
Als een vrouw ongewenst zwanger was, dan mocht zij officieel geen afstand doen van haar kind. In de praktijk kwam het nogal eens voor dat er een soort illegale adoptie werd gedaan.
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog kwam de discussie over wel of niet adopteren, omdat veel kinderen, hun ouders kwijt waren. Zij waren dus wees en moesten toch ergens worden ondergebracht.
In 1956 trad de adoptiewet in werking. Daarin zijn regels vastgesteld voor de wettelijke adoptie. Nederland liep hierin achter, want bijna alle Europese landen hadden al een adoptiewet. De wet was nog lang niet zo zoals het nu is, er waren nog veel moeilijkheden, en je kon pas een kind adopteren als de afstandsmoeder meerderjarig was. Mensen gaan steeds meer waarde hechten aan een kind dat niet van hun is, als je zelf geen kinderen kunt krijgen ben je heel gek met een kind van een ander, en beschouw je het als je eigen kind. In de nieuwe wet kwam te staan, dat als het kind 1 jaar bij een pleeggezin heeft gewoond, het de wettelijke eisen krijgt en beschouwd mag worden als je eigen kind.

Hoofdstuk 2: Hoe wordt een adoptie geregeld?

o Wat moet je doen om een adoptie helemaal rond te krijgen?
Als je een kindje wilt adopteren kost dat veel tijd. Een aantal dingen moeten worden geregeld voordat er een kind geadopteerd kan worden.
1. Aanmelden bij het Ministerie van Justitie, d.m.v een aanmeldingsformulier.
2. Algemene voorlichting door Bureau Interlandelijke Adoptie (Bureau VIA).
3. Er komt een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming.
4. Je krijgt beginseltoestemming door het Ministerie van Justitie.
5. Aanmelden bij een vergunninghouder. Na de inschrijving wordt U op een wachtlijst geplaatst.
6. Plaatsing van het kind.
7. De Nazorg.

1. Aanmelden
Er zijn bepaalde eisen waaraan jij en je partner moeten voldoen om een kind te adopteren. Je mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 41 jaar, je moet getrouwd zijn, enz.

2. Voorlichting van Bureau Interlandelijke Adoptie.
Nadat je je hebt aangemeld, krijg je na ongeveer een jaar algemene voorlichting van het bureau VIA. Deze voorlichting krijg je omdat er vaak weinig bekend is over het leven van het kind. Het kindje kan lichamelijk of geestelijk verwaarloosd zijn. Het kind kan ook vreemd gedrag geven.
Deze voorlichting is dus nodig om dit soort dingen te kunnen begrijpen en dat je weet hoe je er mee om moet gaan.

3. Gezinsonderzoek.
Na ongeveer 3 maanden komt er een gezinsonderzoek. Dit onderzoek is nodig om een beter beeld van een gezin te krijgen. Ze stellen vragen over je relatie, je werk, of je vaak ruzie hebt, je familie, enz. Hierdoor kunnen ze zien of je geschikt bent, en dus in aanmerking komt voor adoptie. Er wordt een gezinsrapport gemaakt, daarin staat of je geschikt bent. Zo weten ze dat een adoptie kind in goede handen zal komen.

4. Beginseltoestemming.
Na ongeveer een maand, hoor je of je geschikt bent om een kindje te adopteren. Als dat zo is, krijg je beginseltoestemming. Dat betekent dat de Justitie geen bezwaar heeft tegen de adoptie. Het is een hele stap vooruit als je beginseltoestemming hebt, maar je bent er nog lang niet!

5. Aanmelden bij organisatie.
Als je beginseltoestemming hebt, wordt je op een wachtlijst gezet bij de door jou uitgekozen adoptieorganisatie. Je moet dan ook kiezen voor een land. Na ongeveer 2 jaar krijg je een voorstel over het kind dat voor jou is.

6. Plaatsing van het kind.
Als wettelijke ouders mag je je kind nu ophalen. Je haalt je kind op uit het land waar ze vandaan komt. Je haalt haar op uit bijvoorbeeld het weeshuis, er wordt urenlang gepraat met de mensen die haar die tijd hebben opgevoed. Je blijft nog ongeveer een week in het land waar je je kindje vandaan hebt gehaald om nog zaken te regelen, enz. Na de aankomst in Nederland moet je naar de vreemdelingenpolitie om het kind daar in te laten schrijven. Het kind krijgt dan een visum van een jaar. In dat jaar krijg je de goedkeuring van de rechter om het kind in Nederland te laten blijven. Als dit niet binnen een jaar gebeurd, moet je het visum laten verlengen. De kinderbescherming, maar ook jijzelf moeten na ongeveer een jaar van de aankomst in Nederland een verslag maken over de ontwikkeling van het kind, je moet daarbij ook foto’s sturen, om te laten zien dat het echt goed met zo’n kind gaat.

7. De nazorg.
Bij de opvoeding van kinderen zijn er vaak problemen. Maar bij adoptie kinderen is dat nog veel erger. Ze moeten aan de nieuwe omgeving wennen, nieuwe mensen die het kind verzorgen. Vaak hebben die problemen ook te maken met wat er is gebeurd met zo’n kind voordat het in het weeshuis terecht is gekomen.
Als een kindje bijvoorbeeld 2 jaar is als het geadopteerd wordt, heeft het ook nog tijd nodig om te wennen, voordat ze helemaal gewend is, is het 2 jaar verder. Bij een kind van 5 jaar, duurt het ook 5 jaar voordat het helemaal gewend is. De motoriek van geadopteerde kinderen loopt erg achter.

o Wordt er veel voor je geregeld, of moet je alles zelf doen?
Je moet heel veel zelf doen, je krijgt wel hulp bij het regelen, en steun van andere mensen die ook een kindje adopteren, maar het meeste moet je toch echt allemaal zelf doen.
Als je naar het buitenland zelf gaat, om je kindje te halen, krijg je wel een tolk. Als je bijvoorbeeld naar China gaat, hoef je geen Chinees te kunnen. Maar één van de ouders moet wel goed de Engelse taal kennen. Anders kom je überhaupt niet in aanmerking voor een kindje.

Hoofdstuk 3: Waarom adopteer je een kindje?

Er zijn niet zo veel redenen waarom mensen kiezen voor adoptie.

Je adopteert een kindje, omdat je zelf bijvoorbeeld geen kinderen kunt krijgen.
Ongeveer 80% van de mensen die geen kinderen kunnen krijgen, adopteren een kindje.

Ook zijn er mensen die zelf al wel een kind hebben, maar door medische redenen er geen tweede kind bij kunnen krijgen. Ze willen dan nog graag een tweede kind als broertje of zusje voor hun eigen kind. Ze adopteren dan een kindje.
Ongeveer 10% van de Nederlanders adopteren om deze reden.

Ongeveer 9% van adoptie ouders hebben zelf al kinderen. Ze adopteren een kind, omdat ze toch al een eigen kind hebben.

Minder dan 1% van de echtparen is vrijwillig kinderloos. Hier kunnen ze een aantal redenen voor hebben. Ze willen geen overbevolking, en willen graag arme kinderen adopteren door ze een betere toekomst te geven. Ze adopteren dan meestal een kind uit een ontwikkelingsland.

Ook veel mensen denken over een adoptie na omdat kennissen of familieleden ook een kindje geadopteerd hebben, en ze er erg enthousiast over zijn.

Redenen waarom je juist geen kind adopteert.
Mensen willen soms ook juist géén kind adopteren, redenen daarvoor kunnen zijn:
o Mislukte adoptieplaatsingen, daar hoor je de laatste tijd veel over!!! Mensen denken dan vaak dat adoptiekinderen probleemkinderen zijn, en zien dan snel van een adoptie af.
o Financiële redenen. Een adoptie is duur, veel mensen willen wel adopteren, maar kunnen het niet betalen. Een adoptie kost tussen de €8.000 en de €20.000.
o Hoge eisen. In sommige landen wordt steeds zorgvuldiger en terughoudender gedaan.
o Negatieve reacties. Sommige echtparen krijgen hele negatieve reacties van bijvoorbeeld ouders of vrienden als ze van hun adoptieplannen vertellen, daardoor zien ze snel af van hun beslissing.

Hoofdstuk 4: De redenen waarom een kindje wordt afgestaan.

Kinderen komen alleen voor adoptie in aanmerking, als één van de ouders, of beide ouders een afstandsverklaring heeft ingevuld.
Er zijn verschillende redenen waarom kinderen worden afgestaan.

Economische omstandigheden:
De meeste adoptiekinderen komen uit de Derde Wereld. Door armoede, de grote gezinnen en de hoge werkloosheid, kunnen de ouders de kinderen meestal niet opvoeden. Er is te weinig geld.

Ongehuwde moeders:
In veel ontwikkelingslanden weten ze nog maar weinig over voorbehoedsmiddelen, en een abortus is verboden, daardoor raken er veel vrouwen ongewenst zwanger. In sommige landen is een vrouw die voor het huwelijk een kind krijgt een schande voor de familie, vaak wil de familie dan niets meer met haar te maken hebben. Als een ongehuwde moeder een kind krijgt, hebben moeder en kind weinig zekerheid in de toekomst. Alleenstaande moeders moeten dan werken om aan geld te komen, om in leven te blijven. En ze moet dan oppas hebben voor haar kind.

Politieke motieven:
In China bijvoorbeeld, mag je maar 1 kind per familie hebben, en het liefst meot het dan ook nog een jongen zijn. Meisjes worden vaak afgestaan.

Financiële motieven:
het komt vaak voor dat vrouwen hun kind afstaan, doordat ze geen geld hebben. Als ze het kind afstaan krijgen ze er geld voor, zo is de verleiding groot om telkens weer zwanger te worden. Veel moeders proberen of tussenhandelaren een kind rechtstreeks aan mensen in het buitenland te verkopen. De kinderhandel wordt hierdoor steeds groter, en adoptie krijgt een slechte naam. Het kan zelfs zo ver gaan, dat buitenlandse adoptie over een bepaalde tijd wordt geweigerd.

Natuurrampen en oorlogen:
Door natuurrampen en oorlogen raken veel kinderen hun familie kwijt of blijven alleen achter als weeskind. Als ze geluk hebben worden ze van straat gehaald en in een tehuis geplaatst.

Ziekte:
Als ouders van een kind ziek zijn, kunne ze vaak niet meer voor hun kind zorgen, dan staan ze hun kind ook meestal af.

Tienermoeders:
Veel kinderen in de Derde Wereld hebben een moeder die zelf ook nog een kind is. Zo’n moeder kan het vaak niet aan dat ze op zo’n jonge leeftijd al een kind heeft, en staat haar af.

Hoofdstuk 5: Uit welke landen kun je een kindje adopteren?

Algerije, Brazilië, Bulgarije, Burundi, China, Cambodja, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Ethiopië, Filippijnen, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongarije, India, Kenia, Marokko, Mexico, Nepal, Nigeria, Panama, Peru, Polen, Roemenië, Senegal, Slowakije, Sri Lanka, Suriname, Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Dit zijn landen waaruit de meeste kinderen worden geadopteerd. Er zijn er natuurlijk nog wel meer, maar dit zijn de bekendste landen. Bij deze landen hebben ze ook strenge eisen om een adoptie rond te krijgen.


Hoofdstuk 6: Wat zijn de eisen van een land voor adoptie?

Afrika

Ethiopië
Om een kind uit Ethiopië te kunnen adopteren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· U moet beiden tussen de 25 en 45 jaar oud zijn.
· Wanneer u kinderloos bent, verwacht men een gezinsinkomen van minimaal € 22.690 bruto per jaar. Bij een gezin met meer kinderen, verwacht men ongeveer € 4.540 per kind per jaar meer.
· U mag niet gewenst kinderloos zijn; een sociale motivatie is alleen mogelijk indien u biologisch eigen kinderen heeft.
· U kunt geen geslachtsvoorkeur aangeven.
Het eerste jaar na aankomst in Nederland moet je drie keer een verslag maken voor het Ethiopische Ministerie van Sociale Zaken over de ontwikkeling en aanpassing van het kind. De daarop volgende jaren, tot de 18e verjaardag van uw kind, wil het Ministerie nog eenmaal per jaar een verslag ontvangen.

Nigeria
Om een kind uit Nigeria te kunnen adopteren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· Aan aanstaande echtparen en/of gezinssituaties worden geen specifieke eisen gesteld.
· Men dient beiden naar Nigeria te reizen, de verblijfsduur is ongeveer 4,5 à 5,5 week.
Na de rechtszaak, die ongeveer twee weken na aankomst plaatsvindt, mag (desgewenst) één van de ouders terugreizen.

Azië

China
Om een kind uit China te kunnen adopteren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· Een echtpaar moet samen reizen.
· De jongste ouder moet minimaal 29 jaar oud zijn.
· U moet een bruto jaarsalaris hebben van minimaal € 27.226,94 bruto per jaar. Dit is van toepassing bij opname van een eerste of tweede kind.
· Eén van u beiden moet de Engelse taal, zowel in woord als geschrift, goed beheersen.
· Als u een aanvraag indient voor een kind tussen de 3 en 5 jaar en/of een kind met een ruim medisch probleem, komt u in aanmerking voor een versnelde procedure.
· Een alleenstaande kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor opname van een Chinees adoptiekind.
· Beide ouders dienen een HIV-test te ondergaan.
· Het is mogelijk een voorkeur voor een meisje uit te spreken.

Filippijnen
Om een kind uit de Filippijnen te kunnen adopteren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· U moet 3 jaar gehuwd zijn. Bij een tweede huwelijk dient u 5 jaar gehuwd te zijn.
· Aspirant-ouders mogen niet jonger zijn dan 27 jaar.
· Eén ouder, bij voorkeur twee, moet(en) kunnen reizen.
· U moet Christen zijn. Dat het geloof een rol speelt in uw leven moet blijken uit uw gezinsrapport en uit een aanbevelingsbrief van een pastoor of dominee.
· De proceduretijd tot aan het voorstel wordt mede bepaald door het aantal reeds in het gezin aanwezige kinderen. Echtparen met een of meer kinderen (biologisch eigen of geadopteerd) krijgen een lagere prioriteit.
· Als u ongewenst kinderloos bent, dient de reden hiervan in uw gezinsrapport omschreven te zijn.
· U moet een goede relatie hebben met wederzijdse ouders.
· Beide ouders dienen bereid te zijn een psychologische test te ondergaan.
· Een aanvraag door een alleenstaande is mogelijk, mits het een aanvraag betreft voor een ouder kind; vaak met een medisch probleem.
· Als u wilt dat het kind wordt getest op HIV dient u hiertoe een verzoek in te dienen.

Latijns-Amerika

Brazilië
De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
· U kunt adopteren als u biologisch eigen kinderen heeft.
· U kunt een geslachtsvoorkeur aangeven bij een tweede plaatsing, maar u moet zich realiseren dat een voorkeur voor een meisje een aanmerkelijk langere wachttijd kan betekenen.
· Samenwonende, niet gehuwde stellen komen in niet aanmerking voor adoptie.
· U moet beiden reizen. Er bestaat een mogelijkheid dat één van de ouders een gedeelte van de tijd weggaat, Dit kan pas aangevraagd worden bij afreizen. Het hangt van de betreffende rechter en officier van Justitie af of dit wordt goedgekeurd.
· Het zou kunnen dat de Braziliaanse autoriteiten 4 maal een rapportage verwachten, met zodanige tussenpozen dat een beeld wordt gegeven van de ontwikkeling en de vorderingen van uw kind.

Colombia
Om een kind uit Colombia te kunnen adopteren via het contact ICBF (de Colombiaanse kinderbescherming), dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· Een aanvraag voor een kind van 0 tot 36 maanden is alleen mogelijk als de oudste van beiden niet ouder is dan 35 jaar. De jongere kinderen in deze categorie worden bij voorkeur geplaatst bij jongere echtparen.
· Een kind van 3 tot 6 jaar kan geplaatst worden bij echtparen van 36 tot 45 jaar.
· Er is een zekere voorkeur voor kinderloze echtparen; er mag in ieder geval niet meer dan één kind reeds in uw gezin aanwezig zijn.
· De minimale leeftijd van adoptie ouders is, bij plaatsing van een kind, 25 jaar.

Zuid-Amerika

Suriname
Om een kind uit Suriname te kunnen adopteren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· Flexibele instelling (zelf reizen, andere cultuur).
· Het vermogen om te gaan met mogelijk contact met de natuurlijke ouders.
· Verplichting om 1 maal per jaar foto's ter beschikking te stellen.

Europa

Polen
Om een kind uit Polen te kunnen adopteren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· De uitdrukkelijke voorkeur van de Poolse autoriteiten gaat uit naar echtparen, die ongewild kinderloos zijn (een specialistenverklaring moet dit kunnen bevestigen).
· Nog geen kind in hun gezin hebben.
· Echter ook voor echtparen die reeds één of meerder kinderen in hun gezin hebben zijn mogelijkheden, mits zij open staan voor de opname van een wat ouder kind.

Rusland
Om een kind uit Rusland te kunnen adopteren, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:
· Dit land stelt geen specifieke eisen aan een echtpaar.
· De kinderen variëren in leeftijd van ongeveer 12 maanden tot zes jaar.
Vaak hebben ze een ontwikkelingsachterstand. De meeste kinderen komen uit "achterstandsgezinnen", waar alcohol vaak een behoorlijke rol speelt.
Ook lichamelijke handicaps komen voor. U moet dan denken aan scheelheid, hazenlip, etc.

(dit zijn enkele landen waar ze strenge eisen stellen aan adoptie. Ik heb van een aantal werelddelen 1 of 2 landen genoemd, Zuid-Amerika heeft namelijk maar 1 land, anders werd het een beetje te veel… dat waren anders wel 5 kantjes..)

Hoofdstuk 7: Welke problemen nemen adoptiekinderen met zich mee?

Adoptie brengt natuurlijk ook problemen met zich mee voor het adoptiekind zelf. De meest voorkomende problemen zijn:

Lichamelijke problemen:
Voordat een adoptiekind naar Europa komt moet er een medische verklaring worden opgesteld waarin vermeld staat welke ernstige ziektes het kind heeft. Ziektes als AIDS komen niet voor bij adoptiekinderen, want kinderen met AIDS worden niet overgeplaatst.
Er kunnen ook problemen ontstaan bij schatting van de leeftijd van het adoptiekind, vaak is deze leeftijd niet bekend. De oorzaak daarvan is meestal ondervoedheid, maar wat ook nog wel gebeurd is dat er gezegd wordt dat het kind vijf jaar is, terwijl het zes jaar is, omdat een kind van zes jaar niet meer geadopteerd mag worden. Dit lijkt onschuldig, maar het kan grote gevolgen met zich meebrengen, zoals een schijnbaar vervroegde puberteit.

Slaapproblemen:
De eerste paar dagen heeft het kind veel slaapproblemen. Een belangrijke oorzaak voor slaapproblemen is de afwijking van onze slaapgewoonten met die van het adoptiekind.
Sommige kinderen krijgen pas na een paar weken of maanden slaapproblemen. Het kan een uitgestelde reactie zijn, omdat het kind direct na aankomst te moe is om niet te kunnen slapen en pas later telkens wakker blijft. Sommige kinderen beseffen dan pas dat ze ergens anders zijn. Kinderen denken er ook over na, wat er in die tijd allemaal gebeurd is. Een andere oorzaak daarvoor kan zijn dat het kind de eerste weken zijn uiterste best heeft gedaan om zich van een zo goed mogelijke kant te laten zien en vervolgens pas zichzelf durft te zijn. Daardoor kunnen spanningen en conflicten ontstaan die door het kind soms moeilijk te verwerken zijn en daardoor tot slaapproblemen leiden.

Taalproblemen:
Voor buitenlandse adoptiekinderen is het logisch dat een vreemde taal in het begin moeilijk zal zijn. Dit kan leiden tot driftbuien als het kind niet duidelijk kan maken wat het bedoelt. Ze moeten natuurlijk ook Nederlands leren.

Eetproblemen:
Bijna 30% van de adoptiekinderen lijkt een enorme behoefte aan voedsel te hebben. Een medische reden hiervoor is het tekort aan bouwstoffen. Een geestelijke reden kan zijn dat het adoptiekind denkt dat hij hier een paar dagen van moet leven. Overigens komt te weinig of niet eten ook voor.

Hechtingsstoornissen:
Alle adoptiekinderen zijn onthecht als ze in Nederland aankomen. Ze zijn overstuur, weten niet hoe ze zich moeten gedragen. Bij deze kinderen is er in de eerste fase iets mis gegaan. Dat komt meestal omdat er over de achtergrond van het adoptiekind weinig bekend is, waardoor adoptie ouders het gedrag van het adoptiekind niet altijd begrijpen. 75% van de adoptiekinderen hecht zich wel spontaan, maar een groep van ongeveer 25% hechten zich niet.

Discriminatie:
Een adoptie kind kan gediscrimineerd worden, meestal komt dit dan door de huidskleur. Maar het valt vaak wel mee, omdat adoptiekinderen hier al jong zijn gekomen in Nederland en gewend zijn aan onze Nederlandse cultuur. Soms geven adoptie ouders aan dat hun kind gediscrimineerd wordt, terwijl het kind dat zelf niet vindt.

Hoofdstuk 8: Adoptiekinderen.

Vaak is er heel erg weinig bekend over het adoptiekind. De nieuwe ouders weten weinig over wat het kind vroeger allemaal heeft mee heeft gemaakt. Als ze niets van de voorgeschiedenis van het kind weten kunnen ze soms het gedrag van het kind niet begrijpen en dat kan de opvoeding moeilijker maken.
Er is dus vaak heel weinig bekend over de tijd vóór de adoptie en de informatie die er is, is vaag en niet te controleren (bijv; informatie over de oorspronkelijke ouders)
Vaak is wel bekend dat bijna alle kinderen vóór de adoptie in een kindertehuis hebben gezeten. Maar dat weten de ouders ook, ze halen ze ook op in het tehuis.
Kinderen komen alleen voor adoptie in aanmerking als door één of beide ouders een afstandsverklaring is getekend. Maar lang niet alle kinderen zijn officieel door hun ouders afgestaan. Velen worden te vondeling gelegd of onder valse voorwaarden ergens achter gelaten, bij familieleden, op straat of bij een kennis. De ouders zeggen dan dat ze even weg moeten en dan komen ze het kind gewoon niet meer ophalen. Als deze kinderen dan in een tehuis terechtkomen wachten ze eerst af of de ouders het kind toch nog komen halen. Als dat niet het geval is wordt er nagegaan of er eventueel nog familieleden zijn die voor het kind kunnen zorgen. Pas als dit allemaal op niets uitdraait wordt er nagegaan of adoptie een oplossing voor het kind is.

Je hebt verschillende groepen adoptiekinderen.

Ongewenste kinderen.
Veel adoptiekinderen zijn ongewenst.De meeste adoptiekinderen zijn veel zorg tekort gekomen en ze hebben een moeilijke periode achter de rug. Soms hebben ze vernomen dat de kinderen ongewenst waren en zijn ze lichamelijk of geestelijk mishandeld.

Kinderen van ongehuwde moeders.
Een grote groep kinderen die in een kindertehuis wordt opgenomen zijn kinderen van ongehuwde moeders. De kinderen zijn vlak na de geboorte afgestaan en hebben nooit een gezinsleven meegemaakt. Soms doet de moeder officieel afstand en is de naam van de moeder bekend. Het gebeurt ook dat het kind te vondeling wordt gelegd met een briefje in zijn kleren waar alleen de geboortedatum en voornaam opstaat. Vaak ligt er ook een brief bij van de moeder, met informatie over het kind.

In de steek gelaten kinderen.
Er zijn ook kinderen die door hun ouders in de steek worden gelaten, omdat deze niet meer voor ze kunnen zorgen. Soms wordt een kind afgestaan als één van de ouders een nieuwe relatie met iemand krijgt.
Niet alle kinderen verblijven vanaf hun geboorte in een tehuis. Soms woont een kind eerst een tijd bij de familie. Ze kunnen daarna om verschillende redenen afgestaan worden aan een tehuis, bijvoorbeeld doordat één van de ouders sterft. Deze kinderen weten dus al hoe een gezinsleven in elkaar loopt. Het is voor hen dan ook vaak moeilijk te accepteren dat er plotseling geen plaats meer voor hen is.

Straatkinderen.
Over straatkinderen is er weinig bekend. Als ze geluk hebben worden ze van de straat afgehaald en in een tehuis geplaatst. Meestal hebben ze al hun hele leven gezworven en soms hebben ze al eerder in een tehuis gezeten, maar daar waren ze dan uit weggelopen.

Hoofdstuk 9: Biologische ouders en land van herkomst.

Veel adoptie kinderen gaan, als ze oud genoeg zijn, zoeken naar hun identiteit, ze gaan op zoek naar de plaats waar ze vandaan komen.
Vaak gaan de adoptiekinderen naar het land van herkomst om meer te weten te komen over zijn/haar vroege leven in dit land. Ze willen informatie, maar dat is toch moeilijk te krijgen. Als er belangrijke informatie is, zoals een brief van de ouders, dan wordt dat wel bewaard in het weeshuis, of het wordt meegegeven aan de adoptie ouders.
Als adoptie kinderen naar hun ouders willen zoeken, gaat dat vaak heel moeilijk, ze weten niet wat hun naam is, ze weten geen adres, ouders laten meestal niet veel van zich horen.

Adoptie kinderen vinden het vaak moeilijk om op zoek te gaan naar hun biologische ouders, en vooral is het moeilijk om dat te vertellen aan hun adoptie ouders.
Ik vind dat adoptie ouders daar rekening mee moeten houden, als een kind groot is, wil het vaak heel graag de echte ouders ontmoeten! Ik zou dat zelf ook heel graag willen als ik in zo’n situatie zat.

Toch lijkt het me heel erg moeilijk, je bent namelijk wel opgegroeid bij andere ouders, en nu wil je je eigen ouders zoeken. Je kent die mensen niet eens.
Waarom hebben ze mij eigenlijk weggedaan..?
Ben ik ter vondeling gelegd?
Dat zijn vragen die bij verschillende adoptiekinderen naar voren komen.

Voor de adoptie ouders is het natuurlijk ook heel moeilijk, om aan hun kind te vertellen dat het geadopteerd is. Meestal heeft het kind het op den duur wel door, bijv, omdat het een andere huidskleur heeft.

Hoofdstuk 10: Discriminatie bij adoptie kinderen.

Dat de laatste jaren de adoptie aanvraag daalde is waarschijnlijk door angst voor discriminatie. Neemt discriminatie inderdaad toe bij adoptie kinderen?

Nee, mensen denken dat snel, omdat het toch wel meestal wel ene donker kind is, ze zien er in ieder geval wel anders uit dan Nederlandse kinderen. Maar adoptie kinderen hebben gewoon Nederlandse gewoontes, ze zijn Nederlands opgevoed. Ze hebben alles van de Nederlanders overgenomen. Behalve de huidskleur zijn er geen verschillen.

Discriminatie begint meestal wanneer de kinderen wat ouder zijn, op een leeftijd als 11 of 12. Dan begint het uiterlijk een grotere rol te spelen. Wanneer de kinderen jonger zijn letten ze niet zo op hun uiterlijk, de een heeft rood haar, de ander heeft een donkere huidskleur, wat maakt het uit, denken ze op die leeftijd. Op die leeftijd wordt er niet zo gepest. Maar als ze ouder zijn, dus zo rond de 11 of 12 jaar, je zit in de puberteit, je wil stoer doen, en gaat dan klasgenoten pesten omdat ze anders zijn. Ze denken al snel dat ze met een buitenlander te maken hebben op het eerste gezicht. Maar als ze diegene kennen, weten ze dat het een gewoon Nederlands kind is, maar met een buitenlandse afkomst.

Slothoofdstuk

Dit was dus mijn verslag over “Adoptie”. Ik hoop dat U nu meer weet over adoptie. Ik ben namelijk heel erg veel te weten gekomen. Ik wist al behoorlijk veel, veel herkende ik in de informatie die ik heb opgezocht. Ik heb er daarom ook heel veel van mijzelf bijgevoegd. Ik vond het wel een leuke opdracht om te doen, maar het is wel heel erg veel werk. Ik hoop dat U het een mooi verslag vindt.

Conclusie:

Mijn conclusie op de vraag: hoe wordt een adoptie geregeld?
Een adoptie wordt geregeld door jezelf, je moet re veel voor doen, en je staat soms jaren op de wachtlijst. Dat betekent dat er behoorlijk veel mensen een kind willen adopteren. Je hoort de laatste tijd ook veel meer over adoptie.
Het Ministerie van Justitie is heel streng bij het regelen van een adoptie. Je moet strikt aan hun voorwaarden voldoen, en dan moet je ook nog eens aan de voorwaarden van een land voldoen.
Dan heb je je adoptiekindje thuis, dan denk je dat je van veel geregel af bent, nou nee, je moet nog verslagen schrijve, foto’s van het kind sturen, je moet nog heel veel doen, om het land van herkomst van het kind te laten zien dat het goed gaat met het kindje. Dat ze in goede handen is.
Kortom, het is veel werk om een adoptie rond te krijgen!!!

Discussie:
Stelling: Adoptie is slecht voor het kind!!!

Mijn mening hierover is dat het niet slecht is voor een kind. Het kind kan er alleen maar beter op worden. Je hele kinderleven opgroeien in weeshuis waar allemaal verlaten kinderen zijn is ook niet goed voor het kind. Een kind is gelukkig als het een gezin heeft, een goede opvoeding en familie.
De reis is dan misschien wel even wennen voor het kind, dat ze van het geboorteland met het vliegtuig Nederland moet reizen, in één keer heeft het kind ouders, mensen die om het kind geven, die het kind willen verzorgen. Het kind gaat een heel ander leven tegemoet.
Het is behoorlijk wennen voor een kind alles is nieuw, alles is anders, maar uiteindelijk wordt het kind gelukkig gemaakt door haar adoptie ouders.

Eigen mening:

Ik ben voor adoptie, omdat ik vind dat kinderen recht hebben op een goede toekomst, waarin ze niks tekort komen. Als adoptie ouders biologische kinderen hebben mogen die zeker niet voorgetrokken worden en er mag ook absoluut geen sprake zijn van eigenbelang van de ouders, zodat de belangen van het kind op de achtergrond worden geschoven.
Verder vind ik adoptie een goede oplossing om overbevolking gedeeltelijk te bestrijden. In combinatie met voorlichting in ontwikkelingslanden over voorbehoedsmiddelen zou het kindertal sterk kunnen dalen. Ook zouden er door het vertrekken van gratis voorbehoedsmiddelen een heleboel ongewenste zwangerschappen voorkomen kunnen worden. Adoptie is wel iets waarover men goed moet nadenken voordat men eraan begint. Veel mensen beseffen niet dat er zo’n 6 á 7 jaar aan vooraf gaat voordat je echt ouder bent van een geadopteerd kindje. Naar mijn mening is het wel goed dat er zo’n lange periode aan vooraf gaat, zodat men er zeker van is dat het kind in een goed gezin terecht komt en de adoptiefouders voldoende voorlichting hebben gehad. Het is wel een nadeel dat je aan bepaalde eisen verbonden bent, de kosten zeer hoog zijn en je van tevoren nooit weet wat voor een karakter het kindje heeft dat je adopteert.
Ik denk dat vooral de media er de oorzaak van is dat veel mensen negatief over adoptie denken. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat adoptiekinderen problemen hebben, maar dat is ook niet gek, omdat ze als het ware een stuk van hun leven missen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er bij adoptiekinderen wel vaker problemen zijn, maar niet in grote mate. Mijn mening is: ik ben VOOR adoptie!

Literatuurlijst

http://www.wereldkinderen.nl/sites/wereldkinderen.php?id=132
http://www.stilverlangen.com/adoptie/voorwaardenadoptie.php
http://www.freya.nl/folder12.htm
http://www.adoptie.nl/adoptie/watisadoptie/index.htm
www.scholieren.com

Bijlage 1

Logboek van activiteiten

Data’s Onderdelen punten
12 mei 2005 Kiezen van onderwerp + argumentatie + brainstorm ingeleverd. 0.5
19 mei 2005 Ordening van de brainstorm ingeleverd. 0.5
26 mei 2005 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 juni 2005 Bouwplan ingeleverd. 0.5
16 juni 2005 Bouwplan besproken, was goedgekeurd. 1.5
24 juni 2005 Verslag PMV ingeleverd. x x x x x

Op de dagen tussen de inleverdata door, ben ik nog heel veel aan de slag geweest met het verslag, en de voorbereidingen. Maar daar weet ik niet precies de data van.

Bijlage 2

Ongeordende vragen

o Uit welke landen kun je een kindje adopteren?
o Hoe oud moet een kindje zijn voordat het geadopteerd mag worden?
o Hoeveel kost zo’n kindje?
o Hoe wordt het allemaal geregeld?
o Waarom adopteer je een kindje?
o Wat moet je doen om een adoptie rond te krijgen?
o Biologische ouders.
o Derde wereld.
o Ontwikkelingsland.
o Op zoek naar biologische ouders.
o Discriminatie door andere huidskleur.
o Zijn adoptie kinderen niet beter af in het land waar ze ook geboren zijn?
o Weeskinderen.

Bijlage 3

Geordende vragen

Waar moet je allemaal op letten als je een kindje wilt adopteren?

Hoe wordt het allemaal geregeld?
o Wat moet je doen om een adoptie helemaal rond te krijgen?
o Wordt het voor je geregeld?
o Moet je heel veel zelf doen?

De redenen waarom een kindje wordt afgestaan:
o Biologische ouders hebben geen geld.
o Biologische ouders zijn ziek en kunnen dus niet zorgen voor hun kind.
o Biologische ouders zijn zelf nog kinderen.

Waarom adopteer je een kindje?

Uit welke landen kun je een kindje adopteren?

Wat zijn de eisen van een land voor adoptie?

Welke problemen trekken adoptie kinderen met zich mee?

Adoptiekinderen.

Biologische ouders en land van herkomst.

Discriminatie bij adoptie kinderen.

Bijlage 4

Bouwplan van het verslag

Hoe wordt een adoptie geregeld?
Aanmelden bij ministerie van Justitie
Algemene voorlichting door Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie (Bureau VIA)
Gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming
Begintoestemming door het ministerie van Justitie
Aanmelden bij een vergunninghouder, na inschrijven wordt je op de wachtlijst gezet.
Plaatsing van het kind

o Wat moet je doen om een adoptie helemaal rond te krijgen?
Je moet van alles gaan regelen. Zoals bovengenoemde punten.
o Wordt er veel voor je geregeld, of moet je alles zelf doen?
Je moet alles zelf doen, je krijgt wel hulp bij het regelen, en steun van andere mensen die ook een kindje adopteren. Als je naar het buitenland zelf gaat, om je kindje te halen, krijg je wel een tolk.

Waarom adopteer je een kindje? En waarom juist niet?
Je adopteert een kindje, omdat je zelf bijvoorbeeld geen kinderen kunt krijgen. Veel mensen nemen ook een kindje om ze een goed leven te laten leiden in Nederland, ze adopteren dan een kindje uit een ontwikkelingsland.

De redenen waarom een kindje wordt afgestaan:
Armoede, tienermoeders, situatie in een land (bv, china)
o Biologische ouders hebben geen geld.
o Biologische ouders zijn ziek en kunnen dus niet zorgen voor hun kind.
o Biologische ouders zijn zelf nog kinderen.

Uit welke landen kun je een kindje adopteren?
Azië, Filippijnen, India, Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Zuid- Afrika, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Suriname, Afrika, Ethiopië, Hongarije, Polen, Roemenië.

Wat zijn de eisen van een land voor adoptie?
Hoeveel kost het, waar moet je aan voldoen om een adoptie rond te krijgen?

Welke problemen trekken adoptie kinderen met zich mee?
Lichamelijke problemen, slaap problemen, taal problemen, eetproblemen, hechtingsstoornissen en discriminatie.

Adoptiekinderen.
Ongewenste kinderen, kinderen van ongehuwde moeders, in de steek gelaten kinderen, straat kinderen.

Biologische ouders en land van herkomst.
Adoptie kinderen gaan vaak terug naar hun eigen land, om te zoeken naar ouders, informatie.

Discriminatie bij adoptie kinderen.
o Door huidskleur.
Adoptiekinderen worden gediscrimineerd om hun huidskleur, ze zien er anders uit, maar ze zijn opgevoed als Nederlanders.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

9364

reacties

Super mooi werkstuk ! Ik moet me spreekbeurt over adoptie doen en ik heb veel info uit jou werkstuk gehaald ! Gr.
door Kelly (reageren) op 20 januari 2009 om 14:09
Hee.. Super bedankt! Deze presentatie is echt handig om te gebruiken. Ik doe 'm ook over adoptie namelijk ook een beschouwing en dan voor- nadeelstructuur.. Grxxtzz
door hoi,, (reageren) op 12 april 2011 om 15:25
je mag wel huisdieren hebben hoor?
door Eva (reageren) op 8 juni 2011 om 19:44
Ik ben zelf geadopteerd en ik vind dit een goei Werkstuk
door Vilma (reageren) op 21 april 2012 om 22:33
Heyy, super bedankt een moet een werkstuk en een spreekbeurt over adoptie doen!
door Anoniem (anders komt mn meester er misschien achter xd) (reageren) op 16 januari 2013 om 17:16
heeyyy ik heb door deze werkstuk een 7,3 gehaald ecgt heelerg bedankt
door anoniem (reageren) op 10 mei 2013 om 14:57
Bedankt, door jou werkstuk kan ik voor mijn presentatie een goed cijfer halen
door jordi (reageren) op 29 januari 2014 om 19:12

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer