Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Zinloos geweld

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas vmbo | 1802 woorden
  • 22 mei 2002
  • 92 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
92 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Inleiding Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat dit mij het makkelijkste leek. Ook kon ik hier het meeste informatie over vinden dus was de keus snel gemaakt. In dit werkstuk kun je lezen wat zinloos geweld precies inhoud. Welke wapens de dader en het slachtoffer gebruikt hebben en met welke geweldsmiddelen de misdrijven werden gepleegd. Maar het belangrijkste wat je in dit werkstuk kunt lezen is wat je Zelf kan doen tegen ZINLOOS GEWELD. Wat is zinloos geweld SOORTEN GEWELD IN HET OPENBAAR Er zijn verschillende soorten zinloos geweld, hieronder staan er een paar: Soorten: Er bestaan verschillende categorieën van gewelddadig gedrag: · Openlijk of bedekt; · Instrumenteel (om “eenmalig” een doel te bereiken) of finaal (om iemand uit te schakelen); · Chronisch, planmatig of incidenteel; · Verbaal (mondeling) of non-verbaal. Tegen mensen: · Lichamelijk: opzettelijk pijnigen, verwonden of doden; ook een klap, uithongering, lichamelijke verwaarlozing, ongewenste intimiteiten, aanranding, verkrachting en afgedwongen prostitutie. · Geestelijk, vaak mondeling: bedreiging, vernedering, smaad, laster, belediging, uitsluiting uit onjuiste argumentatie. van geweld is alleen sprake als het zich tegen de wil van het slachtoffer voltrekt. Tegen zaken: (hier kun je het beter vandalisme noemen) · Straatmeubilair · Gevels (graffiti, ruiten) · (Openbaar)-vervoermiddelen

Wat kan je in het algemeen onder geweld verstaan? Een handeling met de daadwerkelijke of vermeende bedoeling om een ander (im-)materiële schade en/of letsel toe te brengen. Hoe noemt het Landelijk Platform Tegen Geweld Op Straat zinloos geweld? “Lichamelijk geweld tegen onbekende personen, dat wordt gepleegd op straat (in openbare en semi-openbare ruimten) en waarbij het gebruikte geweld min of meer onverklaarbaar of in die situatie extreem is”. Hoe noemt de stichting kappen nou! het begrip zinloos geweld? Niet alle soorten geweld vallen onder wat “zinloos geweld” is gaan heten. Wij verstaan daaronder: · Lichamelijk : uitgeoefend op het lichaam (eventueel door een kogel); · Buitengewoon : de mate van geweld staat in geen(enkele) verhouding tot de aanleiding en welk doel dan ook; Eenzijdig : het slachtoffer gaf geen aanleiding, noch weerstand; · Willekeurig : dader en slachtoffer kenden elkaar niet. (het slachtoffer is dus op het verkeerde moment op de verkeerde plaats); · Openbaar : het vond plaats op voor publiek toegankelijk gebied. (geweld binnen een huis kan ook zinloos zijn) · Expressief of impulsief : uiting van gevoelens, zoals woede, haat, (on)macht, verveling, spanning. (gewelddadig zijn geeft sommige geweldsplegers een kick) · Situationeel gebonden : vindt b.v. plaats bij het uitgaan of in het verkeer. Wie zijn de daders/slachtoffers? Wie hebben er (in het gevecht) mee te maken? Het geweld op straat komt het meest voor onder mannen. Het is dus een mannenaangelegenheid. Maar ook het aantal vrouwelijke geweldplegers neemt toe. Meestal zijn het dan groepen meisjes die vechten tegen andere groepen meisjes. Wie overkomt het? Zoals hierboven staat overkomt het vooral mannen, maar omdat de vrouwen tegen vrouwen vechten komen er ook steeds meer vrouwelijke slachtoffers. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 1 op de negen gevallen het slachtoffer een vrouw is. In de meeste gevallen is het slachtoffer ongeveer even oud als de dader. Meestal zijn de slachtoffers niet jonger dan 12 en niet ouder dan 60. Wie laten het anderen overkomen? Meestal zijn het jongeren tussen de 12 en 17 jaar. 3 kwart van de daders is jonger dan 25 jaar. De daders tussen de 12 en 17 jaar en tussen 18 en 24 jaar plegen het meest geweld tegen oudere slachtoffers. De jongere daders plegen het geweld meestal in groepsverband terwijl tweederde van de daders boven de 24 zijn geweldsmisdrijf alleen pleegt. Wanneer en waarmee gebeurd het? Wanneer heb je de meeste kans op (be)zin(nings)loos geweld. Algemeen
Binnen de gezinnen word te veel geleefd naar het hebben van veel geld. Heel veel jongeren hebben geen of weinig begeleiding van ouders omdat die te weinig thuis zijn. Die jongeren hebben dan ook weinig te doen en gaan zich lopen vervelen. Mensen zijn zich te weinig bewust is van het belang van het leren van algemeen aanvaarde waarden en normen, in het bijzonder de eigen verantwoordelijkheid bij het omgaan met anderen. Onderwijssituaties die te veel gericht zijn op het verzamelen van kennis (voor de welvaart) en te weinig op ontwikkeling van sociale vaardigheden en eigen kwaliteiten (voor de verantwoorde-lijkheid). · de te ver doorgeschoten “alles-moet-kunnen-mentaliteit”, waardoor een algemene overmatige tolerantie ontstond, b.v.: · op TV en op video werd en wordt onvoldoende paal en perk gesteld aan geweld. Naast het slechte voorbeeld verliezen jongeren het verschil tussen fantasie en werkelijkheid uit het oog; · de hoge materiële welvaart van velen; · de lage materiële welvaart van anderen; · het soms slechte voorbeeld van de overheid (politici ) en leiders in het bedrijfsleven. Enkele oorzaken: 01. Sterk toegenomen materialisme; 02. Verlies van Waarden- en Normenbesef; 03. Hele snelle ontkerkelijking; 04. Grenzeloos geweld in (beeld-) media; 05. Toegenomen misbruik van drank en drugs; 06. Alles ondermijnende individualisering: te veel gericht op eigen geluk, te weinig op het welzijn van de samenleving; 07. Afwijkend normbesef van allochtonen; 08. Te lang gekoesterde tolerantie van de overheid; 09. Sterk verminderde kwaliteit van de (stadse) leefomgeving; 10. Multiculturele en soms onevenwichtige (over)bevolkingssamenstelling: onvoldoende aanvaarden van het bestaan van daaruit voortkomende verschillen in Waarden en Normen; 11. Massaliteit dat anonimiteit in de hand werkt; 12. Sterk verhoogde mobiliteit en autodichtheid: meer agressie in het verkeer; 13. Commercialisering van sport: verschuiving drankgebruik van café naar clubhuis; 14. Teruggang kwaliteit onderwijs en opvoeding; 15. Stress als gevolg van ingewikkeldheid en snelheid huidige samenleving. Waarmee word het meeste geweld gepleegd. Het zinloze geweld kan met allerlei middelen voltrokken worden. Dit is het beste weer te geven in een grafiek zoals hieronder te zien is: [plaatje0] Hieronder kun je zien welke “geweldsmiddelen” het slachtoffer heeft gebruikt: [plaatje1] De invloed van de ouders: In de eerste plaats is de invloed van de ouders heel belangrijk hieronder staan een aantal dingen waar je je als ouder aan kan houden: · een kind is niet je bezit; geef het de kans zichzelf te zijn. · ouder wórden is meestal niet zo’n probleem, ouder zíjn vaak wel; · ouder blijf je je leven lang; · scheiden doet en kan men té gemakkelijk; · opvoeden begint al bij de geboorte; · draag algemeen aanvaarde waarden en normen over, begin daarbij met het goede voorbeeld te geven; · een kind moet leren dat er bepaalde grenzen zijn; durf op tijd nee te zeggen; · geef een kind wel de kans om het goed te doen; · liefde en tijd behoren daarbij tot de belangrijkste factoren, wéét waar je kind is en met wie; · zorg voor orde en regelmaat, enige discipline is nodig; · laat eens iets voor een ander doen zonder dat er direct wat voor terugverwacht wordt · vrijheid is níet hetzelfde als vrijblijvendheid; Wat kun je zelf doen tegen zinloos geweld? De invloed van de overheden
Na de ouders hebben ook de overheden een belangrijke taak in de opvoeding van kinderen. Hieronder vind je een aantal regels waar de overheid aan zou moeten voldoen: · het goede voorbeeld geven; · voorkom geweld door een juiste wetgeving, maatregelen en subsidiebeleid; · vrijwilligerswerk naar waarde belonen; vooral voor jeugd, zoals actieve vrijetijdsbesteding stimuleren, b.v. in groepen (scouting) de natuur) in inplaats van het vele Tv-kijken; · inhoudelijke kwaliteit van de school bevorderen, onder andere door: * grootte van school en klas aanpassen aan onderwijseisen; * inbreng ouders verbeteren; · Tv-geweld indammen; · Tenminste evenveel aandacht aan slachtoffers/nabestaanden als aan een dader schenken; · Alcoholmisbruik en harddruggebruik in het openbaar onmogelijk maken. Kan je ingrijpen? Bij verschillende afschuwelijke geweldplegingen is gebleken dat ingrijpen bij geweld tot de dood van degene die ingreep kan leiden. Begrijpelijk dat veel mensen denken: ik kijk wel uit!, ik bemoei me nergens mee! Toch is het belangrijk om hier bij stil te staan, immers: je zult zelf maar slachtoffer worden en niemand die je helpt! Kan je wat doen? Jazeker!, meer dan je dacht. Voorop moet gezegd worden dat je van jezelf meestal niet weet hoe of je echt reageert in zo’n situatie. Daarom is het een goede zaak daar eerder rustig bij stil te staan. Je kunt dan waarschijnlijk zo reageren dat je er later géén spijt van krijgt. MOGELIJKHEDEN: 1. Overzie de situatie; 2. Grijp in zonder jezelf in gevaar te brengen; Als je denkt zelf téveel gevaar te lopen: 3. Maak dan zoveel mogelijk lawaai, bij voorbeeld door krachtig op zo’n scheidsrechtersfluit te blazen (die je overal kan kopen) of gebruik je zakalarm; 4. Bel alarmnummer 112 (of zorg dat een ander dat doet); 5. Haal versterking. Richt je daarbij direct en persoonlijk tot een ander; 6. Help het slachtoffer. Stel het zo veel mogelijk gerust; 7. Onthoud kenmerken van de dader. Noteer zo veel mogelijk of laat dat doen; 8. Meld je als getuige. Zeker als je niet ingrijpt is het minste wat je kunt doen: opletten! De kans dat een dader stopt met geweld, als die merkt dat er op hem/haar gelet wordt, wordt groter. Soms kan een geweldpleger van z’n stuk gebracht worden als er iets onverwachts gebeurt, bijvoorbeeld door hem, uiterlijk kalm, om een vuurtje te vragen. ONTHOUD
Wat doe je als je getuige van geweld bent? · Als iemand klappen krijgt, sla je meteen …………….alarm! · Als je een vechtpartij ziet, deel dan gelijk drie tikken uit …………..112. · Als ze iemand tegen de grond slaan, kan hij de kleren krijgen …………….. je warme jas. · Als iemand agressief wordt, grijp je hem direct……….. je GSM. De laatste jaren zijn er ook nog heel wat stille tochten gehouden. Velen vragen zich af of deze tochten nog zin hebben. Er zijn verschillende stichtingen waaronder stichting Kappen Nou! die dit soort bijeenkomsten zeker waardevol vinden. Deze tochten zijn namelijk (een): 1. Schreeuw van onmacht en protest: zó niet verder! 2. Signaal naar overheden, in het bijzonder naar de politici; 3. Onderstreping van de opvatting dat geweld niet en nooit gewoon is of mag worden; 4. Massale uiting van saamhorigheid; 5. De massaliteit is voor zowel de huidige als de eerdere nabestaanden helend; 6. Een bewustwording, al is het maar voor dat moment, van hoever wij, als samenleving, van algemeen aanvaarde Waarden en Normen zijn vervreemd; 7. Ook opvoedkundige waarde: kinderen zullen dit (goede voorbeeld) niet licht vergeten. Er zijn de laatste jaren o.a. in de volgende plaatsen Stille Tochten gehouden: 1996 Amsterdam

1997 Amsterdam
09-99 Leeuwarden
01-99 Gorkum
1998 Kollum
09-99 Den Haag: eerste Landelijke Stille Tocht
01-00 Vlaardingen 09-00 Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Conclusie Ik vind dat dit best wel een leuk onderwerp is en als je er meer over ga nadenken zie je dat je nog best wel veel kan doen. Je zie ook dat de verhalen dat er veel kinderen en oude mensen slachtoffer zijn van zinloos geweld niet waar is. Ook lees je dat de slachtoffers eigenlijk geen wapens gebruiken. En daarom vind ik zelf: stop zinloos geweld. Bronnen Ik heb mijn informatie van: Internet: www.zinloosgeweld.nl
www.kappennou.nl
Ik heb van de stichting kappen nou een informatiepakket gekregen waar ik ook een deel van mijn informatie heb gehaald. Van het landelijk platform tegen geweld heb ik nog een informatiebrochure gekregen. Hieronder staat een lijst met namen van stichtingen die zich bezig houden met het bestrijden van zinloos geweld.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.