Terrrorisme

Beoordeling 7.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 4072 woorden
  • 21 januari 2009
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 7.3
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

A. DEFINITIE VAN HET TERRORISME:
 Terrorisme is van oorsprong het opzettelijk verstoren van andermans leven waarbij de tegenstander wordt gedwongen hieraan mee te werken. Meestal wordt met terrorisme echter plegen van een misdrijf met een politiek doel bedoeld.
 Terrorisme zijn gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken.
 Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

B. GESCHIEDENIS VAN HET TERRORISME:
Al in 1937 werd er voor het eerst een internationale conferentie over terrorisme gehouden. En dat bleef ook niet bij die ene keer. Maar ondanks alle pogingen om tot een antiterrorismeverdrag te komen is het nog steeds niet gelukt. Dat komt omdat al die landen het niet met elkaar eens kunnen worden over wat nu wel een terreurdaad was en wat niet…
Terrorisme is een eeuwenoud fenomeen dat zich in de loop der jaren op alle continenten heeft voorgedaan, door fanatici van verschillende religieuze achtergronden, van verschillende culturen, van verschillende politieke ideologieën.
Het woord 'terreur' duikt in Europa voor het eerst op na de Franse Revolutie, toen de nieuwe revolutionaire regering geweld niet uit de weg ging om onwillige burgers in de pas van het nieuw bewind te doen lopen. De agenten van het Comité voor Openbare Veiligheid en de Nationale Conventie werden 'terroristen' genoemd. Hiermee was meteen duidelijk dat terrorisme ook een zaak van de staat zelf kon zijn.

C. VERSCHILLENDE SOORTEN TERRORISME:
Inleiding:
Niet iedere terroristische beweging heeft dezelfde motieven om een terroristische actie te organiseren. Er bestaan 8 verschillende soorten terroristen, die allemaal terroristische daden plegen om een bepaald doel te bereiken.

1) Anarchistisch terrorisme:
Tegenwoordig bestaat nog weinig anarchistisch terrorisme. Het kwam veel meer voor tussen 1870 en 1920. Anarchisten zijn mensen die vinden dat er geen overheid of bestuur zou moeten bestaan. Daardoor zou de manier waarop mensen dan leven hun eigen verantwoordelijkheid zijn. De anarchistische terroristen vermoorden staatshoofden om hun ideeën bekend te maken.
Er zijn een aantal voorbeelden van staatshoofden die door anarchisten vermoord werden: Marie François Sadi Carnot1, President van Frankrijk (1837-1894); Koning Umberto I van Italië2 (1844-1900) en William McKinley3, President van de Verenigde Staten (1843-1901).

2) Religieus terrorisme:
Dit soort terrorisme is op dit moment het meest in het nieuws en ook het meest bekend. Religieuze terroristen hebben een doel dat ze als hun levensopdracht beschouwen. Dit kan onder andere zijn om een bepaald land te overtuigen om zich tot een nieuwe godsdienst te bekeren, of om een bepaalde bevolkingsgroep die volgens hen niet in hun land hoort te verjagen enzovoort. Om eraan te geraken gebruiken ze alle mogelijkheden en zijn ze niet bang om geweldadige aanslagen te plegen.

Voorbeelden van zo’n godsdienstige terroristische groeperingen:
 Islamistische groeperingen:
- De Hezzbolah uit Libanon. Deze politieke partij heeft 2 doelen voor ogen, namelijk het stichten van de Islamitische staat in Libanon en ervoor zorgen dat Jeruzalem van de Israëlische bezetting wordt bevrijdt.
- De islamitische Jihad, een alliantie van verschillende Palestijnse groeperingen. Deze organisatie heeft als enig doel het ondernemen van gewelddadige acties, zoals zelfmoordaanslagen op Israëlische burgers.
- De Palestijnse politieke partij Fatah met hun terroristische tak, de Al Aqsa Martelaren die als doel heeft om Palestina te bevrijden.
- De Palestijnse politieke partij, de Hamas die ook tegen de Israëlische bezetting strijdt.
- Al Quaeda, een wereldwijde terroristische organisatie die strijdt tegen de westerse militaire aanwezigheid in islamitische landen. Deze organisatie is verantwoordelijk voor veel bloedige aanslagen.

 Christelijke groepering :
- De ’Army of God’ (AOG) in de Verenigde Staten. Zij hebben verschillende doelen, namelijk het verbieden van abortus en de ter dood veroordeling van homoseksuelen in Saoudi-Arabië.
 Joodse groepering :
- Kach, een Israëlistische groepering (zie logo links). De groep heeft als doel het herstellen van de bijbelse staat van Israël.
 Andere religieuze groepering :
- De Aum Shinrikyo uit Japan. Deze organisatie is een terroristische sekte die als doel heeft om Japan religieus over te nemen en vervolgens de hele wereld.

3) Staatsterrorisme:
Dit soort terrorisme verschilt niet zo veel van andere soorten terrorisme in wat betreft de bedoelingen.(Het angst zaaien of een bepaalde vijand vernietigen). Bij staatsterrorisme wordt de groepering gesteund door een regering. De staat geeft dus een opdracht, geld en middelen aan een terroristische organisatie om een aanslag te plegen.
Het enig land ter wereld dat ooit voor Staatsterrorisme werd aangeklaagd is Libië. Libië was verantwoordelijk voor de aanslag op het Amerikaans vliegtuig van Pam An vlucht 103 boven Lockerbie in 1988. De leider van Libië, Khadaffi, waarvan de dochter om het leven was gekomen door een Amerikaans bombardement boven Tripoli (hoofdstad van Libië) had zo wraak genomen.

Krantenartikel in verband met de Pam An vlucht 103 uit het Laatste Nieuws 31/10/2008 :
Libië betaalt VS 1,5 miljard dollar voor terrorisme
Libië heeft de Verenigde Staten 1,5 miljard dollar betaald als schadevergoeding voor slachtoffers van terrorisme. De betaling was in augustus overeengekomen in het kader van de normalisering van betrekkingen tussen beide landen.

Het geld zal onder meer gaan naar families van slachtoffers van de aanslag op een Amerikaans vliegtuig boven het Schotse Lockerbie in 1988. (anp/gb)
31/10/08 21u00, www.hln.be

4) Nationalistisch terrorisme:
Deze groeperingen hebben als doel om hun eigen staat te bemachtigen voor hun eigen bevolking. Ze willen onafhankelijk worden door middel van terroristische acties. Ze zoeken dikwijls de aandacht van de media om voor hun zaak te pleiten en proberen de huidige besturende macht te verslaan.
Enkele voorbeelden hiervan:
 De IRA of ‘Irish Republican Army’. Deze organisatie wil Noord-Ierland, een landstreek van Engeland, bij Ierland aansluiten.
 De Tamil Tijgers, een groepering in het Noord-Oosten van Sri Lanka is een bekend voorbeeld hiervan. Zij streven voor de onafhankelijkheid van Tamil.
 De ‘Front de Libération du Québec’ (FLQ), voor de onafhankelijkheid van Québec.

5) Extreemrechts terrorisme:
Dit wordt ook wel het ‘neofascistisch’ rechts genoemd. De organisaties die erbij horen willen democratische regeringen afschaffen om er extreem rechtse regeringen in de plaats te zetten. Dit soort terrorisme wordt ook vaak gekenmerkt door een extreme haat tegen buitenlanders en een ongezonde nationale trots. Tegenwoordig is het rechtse terrorisme weinig georganiseerd behalve door neonazistische groeperingen.

6) Extreemlinks terrorisme:
Links terrorisme houdt zich bezig met het verslagen van kapitalistische regeringen om er daarvoor in de plaats sociale, of zelfs communistische regeringen te brengen.
Ook dit soort terrorisme komt tegenwoordig niet zoveel meer voor omdat het nu moeilijker is geworden om een regering omver te werpen.
Enkele voorbeelden van extreemlinkse organisaties zijn het Japanse Rode Leger en ‘Les cellules communistes combattantes’ in België die verantwoordelijk zijn voor ‘les tueries du Brabant’ en waarvan de daders nog steeds onbekend zijn.

7) Individueel terrorisme:
Er bestaan soms ook terroristische daden die door één persoon gepleegd worden zonder dat daar een grotere organisatie achter staat. Elke individuele terrorist heeft zijn eigen motivatie en zijn eigen doelen.

8) Frontorganisaties:
Frontorganisaties zijn een uitzondering op de regel wat betreft het uitoefenen van terreur. Zij houden zich hier zelf niet mee bezig, maar steunen andere terroristische organisaties. Ze kunnen de terroristische groeperingen op verschillende manieren helpen: op financieel vlak, door hen een dekmantel te bieden of om hun middelen bij te brengen voor hun daden. Zo is de ‘Al Bakaraat’ een islamitische organisatie die ervan wordt beschuldigd Al Qaeda te financieren. Een andere groep, de ‘Benevolence International Foundation’ is een instelling in Amerika die dekmantels voor terroristen zou hebben gegeven om hen in Amerika binnen te kunnen smokkelen.

Woordenschat :
- Staatshoofd : het; o -en degene die in een staat met het hoogste gezag is bekleed: president of vorst
- Aanklagen : klaagde -, h -geklaagd een aanklacht indienen; beschuldigen
- Schadevergoeding : de; v -en (financiële) compensatie voor geleden schade
- Bemachtigen : -machtigde, h -machtigd ,machtig en onafhankelijk maken
- Pleiten : pleitte, h gepleitmet woorden iets verdedigen: dat pleit voor hem spreekt in zijn voordeel
- Afschaffen : schafte -, h -geschaft buiten gebruik stellen
- Dekmantel : de; m -suitvlucht, smoesje
- Smokkelen : smokkelde, gesmokkeld, goederen of personen met ontduiking van in- of uitvoerrechten over de grens vervoeren

D. TECHNIEKEN OM AANSLAGEN TE PLEGEN:
1) Zelmoordaanslagen:
Een zelfmoordaanslag is een aanslag waarbij iemand zijn of haar leven levert om schade toe te brengen aan zijn tegenstanders. Het is meestal ingericht door militaire groepen om stichtingen van de tegenstanders onstabiel te maken. Deze techniek is gebruikt als strijdmiddel door sommige legers en veel terroristische groeperingen. Zelfmoordaanslagen kunnen gebeuren door verschillende middelen o.a. zelfmoordvesten, fietsen gevuld met explosieven, bromfietsen, bomauto’s, tankwagens tot zelfs vliegtuigen; zolang de dood van de pleger vrijwel zeker is. Het is niet altijd duidelijk of die aanslagen religieuze of politieke doelen hebben omdat ze meestal beide als doel hebben. De plegers van de aanslagen die zelfmoordaanslagen gebruiken doen het meestal, volgens hen, voor hun god maar in een kader van nationalistische strijd. Tussen 1980 en 2004 had meer dan 95% van alle gevallen als belangrijkste motief een land te dwingen zich terug te trekken van een ander land. Eens de troepen zich verwijderden, stopten de zelfmoordaanslagen bijna onmiddellijk.

Een bekend voorbeeld van leger die deze techniek gebruikte is de Japanse luchtmacht. Ze maakten aan het einde van WO II gebruik van de zogenaamde kamikazepiloten die zich met hun oorlogsvliegtuigen op een vijandelijk doel (Amerikanen) stortten.

Zelfmoordaanslagen worden zoals juist gezegd in hoofdzaak gepleegd door terroristische organisaties zoals bvb Palestijnse organisaties (Fatah, Hamas, Islamitische Jihad, ...) tegen Israëlische soldaten en burgers.

De bekende zelfmoordaanslagen zijn natuurlijk die van 11 september 2001 op de Twin Towers en op het Pentagon in de VS maar ook die van 7 juli 2005 in Londen. Een ander voorbeeld is die van 27 december 2007 op Benazir Bhutto in Pakistan en van die van 11 maart 2004 in Madrid.

Woordenschat:
- inrichten : ordenen, regelen, organiseren
- strijdmiddel : middel gebruikt om te vechten
- dwingen : tot iets noodzaken
- luchtmacht : de militaire vliegtuigen van een land met de erbij horende manschappen

2) Bioterrorisme:
Een nieuwe vorm van terrorisme is het bioterrorisme. Bioterroristen proberen via aanslagen grote groepen mensen te besmetten met virussen, bacteriën of toxines. Het aantal slachtoffers van bioterroristische aanslagen is vaak beperkt. Bioterrorisme heeft een grote impact op de publieke opinie. Roddels over bioterrorisme zorgen voor onrust bij de bevolking. Angst opwekken is dan ook één van de bedoelingen van bioterroristen.
Enkele voorbeelden van bioterrorisme:
 In Japan verspreidden terroristen gevaarlijke gassen in metrostations.
 In de Verenigde Staten werden besmette brieven verstuurd.
 In België veroorzaakte een verdacht toxisch poeder dat verborgen zat in briefomslagen, oppervlakkige irritatie en plaatselijke klachten bij personen die met de omslagen in aanraking waren gekomen.

E. AL QUAEDA, DE BEKENSTE TERRORISTISCHE GROEP

Al Quaeda, letterlijk de basis of het fundament is een islamitische paramilitaire beweging die door velen wordt gezien als een terroristische organisatie, vooral in Westerse landen. Over deze organisatie is behalve de naam Al Quaeda en enige leden nagenoeg niets bekend. Over het doel van Al Quaeda zijn er verschillende opvattingen.

1) Doel:
Sommige aanhangers zouden gesteld hebben dat het doel de vernietiging van de westerse wereld is. Videoboodschappen (verspeid door islamitische propagandaorganisaties) en interviews met de Saoedische multimiljonair Osama bin Laden en Al Zawahiri geven de indruk dat de strijd van Al Quaeda met name gericht is tegen de westerse militaire aanwezigheid in islamitische landen. Leden van Al Quaeda noemen het meestal de Jihad. Ook worden wel als doelen genoemd;
 Het beëindigen van buitenlandse invloed in islamitische landen
 De stichting van een nieuw islamitisch kalifaat.

2) Ontstaan:

De groep werd in 1988 opgericht door Osama bin Laden.(zie foto rechts) Al Quaeda is ontstaan uit een verzetsgroep tijdens de Afghaanse Oorlog (1979-1989). De groep is fundamentalistisch-islamitisch van aard en verzet zich vooral tegen de invloed van de Westerse wereld, in het bijzonder de Verenigde Staten, in de islamitische wereld. Aanhangers van de beweging stellen dat het geen terroristische organisatie is, maar dat deze handelt in overeenstemming met de islamitische wet. Deze niet-geestelijken passen echter die islamitische wetten toe zonder de islamitische leermeesters te consulteren.

3) Acties:
Deze zijn vaak (gelijktijdige) zelfmoordaanslagen met bommen, die niet veel geld maar wel een precieze organisatie vragen. Acties die door Al Quaeda zijn opgeëist of door anderen aan de groepering worden toegeschreven zijn onder meer:
• Bomaanslagen bij twee hotels in Aden, Jemen (29 december 1992). Een Australiër en een Jemeniet komen om.
• Bomaanslag op het World Trade Center in New York (1993). In 2001 kwam een vervolg.
• Gevechten in Somalië (1993)
• Bomaanslag tegen Amerikaans legerpersoneel in Dharaan (Saoedi-Arabië) (1996)
• Enz.

F. ROL EN INVLOED VAN DE MEDIA OP TERRORISME IN ONZE MAATSCHAPPIJ

De media, ook vierde macht genoemd, hebben de laatste jaren meer en meer aan belang ingewonnen. Maar soms kan dit nadelen hebben. Doordat de media zoveel aandacht tonen voor terrorisme kunnen de daders gemakkelijker de mensen beïnvloeden en hun boodschap laten doordringen.

Wat men ten eerste moet weten is dat het beeld dat wij hier van de media te zien krijgen helemaal anders is dan dat dat men in het oosten te zien krijgt. Dus afhankelijk van de context waarin we zijn, zal men een andere soort definitie kunnen geven aan terroristische daden.
Zo werd bij ons de oorlog in Irak veel minder gewelddadig voorgesteld dan het in werkelijkheid was.

Ten tweede vormen de media dankzij hun grote impact en mogelijkheid om veel mensen te bereiken een zeer goed politiek middel dat grote druk kan uitoefenen op onze leiders en regeringen om hun beleid aan te passen. Door aandacht te vestigen op de verschillende terroristische acties hebben de media de impact van terrorisme de laatste jaren zeker versterkt.

Ten derde zijn mediabedrijven niet helemaal vrij in wat ze uitzenden. Ze moeten natuurlijk rekening houden met investeerders, kijkcijfers, winst, enz. Wat het meest belangrijk is, is natuurlijk voor deze bedrijven winst maken. Daardoor moet er dus een afweging gemaakt worden tussen welke incidenten er getoond zullen worden om zo hoog mogelijke kijkcijfers te bereiken.
Men gaat dus bij terroristische aanslagen het nog dramatischer en drastischer maken terwijl aan de andere kant er helemaal niets uitgelegd wordt over de oorzaken van terrorisme aan het publiek. Daardoor begrijpen de mensen gemakkelijk gebeurtenissen verkeerd.
De media gaan dus een boodschap zo simpel, zo vlug en zo aantrekkelijk mogelijk proberen voor te stellen zodat de bevolking geïnteresseerd is et het snel begrijpt.

Woordenschat:
- inwinnen : zien te krijgen
- het beleid : gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen, overleg
- afwegen : overwegen, overdenken

G. ‘WAR ON TERROR’
1) Artikels over de actualiteit gebruikt in de uitleg:

I. Al-Qaeda niet verzwakt door 'War on Terror'
De beruchte 'War on Terror' (Oorlog tegen Terreur) van de Verenigde Staten is er niet in geslaagd het terreurnetwerk Al-Qaeda te verzwakken. Dat is de mening van de inwoners van 22 van de 23 landen die daarover werden bevraagd in een mondiale peiling in opdracht van de BBC World Service.
Gemiddeld denkt slechts één op vijf van de respondenten (22 procent) dat Al-Qaeda verzwakt werd, terwijl 29 procent gelooft dat de campagne geen enkel effect heeft gehad en 30 procent meent zelfs dat Al-Qaeda er sterker door geworden is.

Een grote meerderheid gaf wel aan negatief te staan tegenover de daden van het terreurnetwerk, behalve in Egypte en Pakistan.

In de Verenigde Staten zelf meent 34 procent dat Al-Qaeda werd verzwakt, terwijl 26 procent ervan overtuigd is dat de strijd tegen terreur geen effect heeft en 33 procent gelooft dat die Al-Qaeda sterker heeft gemaakt.

Winnaar
Gevraagd naar de uitkomst van het conflict tussen de Verenigde Staten en Al-Qaeda denkt 47 procent dat er geen 'winnaar' zal zijn, tegenover 22 procent van de respondenten die geloven dat de Verenigde Staten aan het winnen zijn. Slechts 10 procent gelooft dat Al-Qaeda de strijd aan het winnen is.

Voor de studie heeft het peilingsbureau Globescan tussen 8 juli en 12 september nagenoeg 24.000 volwassenen in 23 landen bevraagd.
29/09/2008 09:20 (knack)

II. "VS winnen oorlog tegen terreur niet"
WASHINGTON, 14 februari 2007 (IPS)
De Verenigde Staten zijn de oorlog tegen het terrorisme niet aan het winnen. Dat vindt driekwart van een grote groep Amerikaanse veiligheids- en buitenlandexperts, blijkt uit een opiniepeiling. Negen van de tien buitenlandexperts geloven dat de oorlog in Irak de veiligheid van de VS ondermijnt.

Twee van de drie respondenten die zich toeleggen op buitenlands beleid, zijn tegen de verhoging van het troepenaantal in Irak. En ruim vier op vijf van alle ondervraagden vinden dat de wereld "gevaarlijker" aan het worden is voor de VS en hun inwoners.
Het onderzoek, dat de naam "Terrorism Index" meekreeg, werd uitgevoerd door het Amerikaanse magazine Foreign Policy en het Centre for American Progress. De resultaten worden gepubliceerd in het volgende nummer van Foreign Policy. Net als een half jaar geleden bevroegen de twee organisaties meer dan honderd gewezen Amerikaanse regeringsmedewerkers, journalisten, onafhankelijke analisten en voormalige medewerkers van het Amerikaanse leger en de veiligheidsdiensten.
Volgens de studie zijn de ondervraagde experts veel pessimistischer dan het Amerikaanse publiek in het algemeen, en hebben ze veel minder vertrouwen in het beleid van de regering van president George W. Bush. Zelfs van de conservatieve experts in de steekproef denkt maar 43 procent dat de VS de oorlog tegen het terrorisme aan het winnen zijn. Van de experts die tot het progressieve kamp of tot het centrum gerekend worden, gelooft maar 5 procent in succes. De meest recente peiling van het Pew Center for the People & the Press bij de Amerikaanse bevolking geeft aan dat een derde van de Amerikanen ervan uit gaat dat de VS het pleit zullen winnen.
Zeven op tien van de ondervraagde experts denkt dat president Bush geen plan heeft om de VS tegen terroristische aanslagen te beschermen, terwijl volgens een opiniepeiling uit november van alle Amerikanen nog altijd de helft gelooft dat er wel zo'n plan bestaat.

Onvoldoende voor Irak
Als het om Irak gaat, zijn de experts nog pessimistischer. Maar liefst 92 procent van de bevraagden geeft de Amerikaanse regering een onvoldoende voor haar beleid in dat land. Het debacle in Irak is volgens hen ook een belangrijke reden waarom de wereld steeds gevaarlijker wordt voor Amerikanen. De VS doen er verkeerd aan om meer troepen naar Irak te sturen, vinden de meeste kenners. Slechts een derde van hen is het met de regering-Bush eens dat Irak een "centraal front in de oorlog tegen het terrorisme" is geworden.
Ook in andere brandhaarden is het terrorisme niet op de terugweg, oordelen de bevraagden. Ruim vier op vijf vinden dat de Taliban in Afghanistan "enigszins sterker" of "veel sterker" zijn geworden in vergelijking met een jaar geleden. Ze zien ook de Hezbollah in Libanon en Hamas in Palestina aan kracht winnen. En meer dan 70 procent gelooft dat het islamitische extremisme ook in West-Europa groeit.

Iran en Noord-Korea
Het antwoord op de vraag waar de gevaarlijkste regering ter wereld zetelt, levert een kleine verrassing op. 40 procent kiest voor Iran en 35 procent voor Noord-Korea - de twee overblijvende landen uit de "As van het Kwaad" die de Amerikaanse regering meent te ontwaren. Maar negen procent antwoordt de VS.
Wat moeten de belangrijkste doelstellingen zijn in het buitenlandse beleid van de VS de komende vijf jaar? Ruim een kwart van de experts vindt dat eerst en vooral werk moet worden gemaakt van een "kernwapenvrij Koreaans schiereiland" - vooral omdat de kans hoog zou zijn dat Noord-Korea nucleaire technologie of splijtbaar materiaal doorsluist naar terroristen.
Ongeveer 12 procent ligt vooral wakker van het Iraanse kernwapenprogramma. Amper een kwart van de bevraagden is tevreden met de manier waarop president Bush Iran aanpakt.

2) Uitleg over ‘War on terror’ :

a) Hoe is het ontstaan?
New York, dinsdag 11 september 2001, tien minuten voor negen in de ochtend (14.50 Nederlandse tijd): een passagiersvliegtuig van American Airlines boort zich in de noordtoren van het World Trade center. Iedereen denkt dan nog aan een ongeluk. Maar wanneer om acht minuten over negen een tweede toestel van dezelfde luchtvaartmaatschappij de zuidtoren ramt, is duidelijk dat het hier om een terreurdaad gaat. De Twin Towers storten in, naar schatting vijfduizend mensen verliezen daarbij het leven. Vanuit Washington komt het bericht dat zich ook een vliegtuig heeft gestort op het Pentagon, terwijl ten zuidoosten van Pittsburgh een toestel neerstort dat mogelijk het Witte Huis als bestemming had. Alle vier de toestellen blijken te zijn gekaapt. De Amerikanen wijzen met de beschuldigende vinger naar het terreurnetwerk Al-Qaeda van de Moslimfundamentalist Osama bin Laden. President Bush verklaarde het terrorisme de oorlog. De oorlog tegen het terrorisme was begonnen!

b) Wat is het “war on terror” ?
De huidige "Oorlog tegen het terrorisme" is een enorme campagne tegen het terrorisme, van de Verenigde Staten van Amerika en andere landen, als reactie op de terroristische aanslagen op 11 september 2001. Op voorstel van de VS nam de veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie ter bestrijding van het internationale terrorisme aan. De Navo verklaarde na de aanslagen artikel 5 van toepassing, waardoor de aanslagen in de VS beschouwd werden als een oorlogsverklaring aan het gehele Navo-bondgenootschap.Met het begrip "Oorlog tegen het terrorisme" werd weldra het geheel van maatregelen genoemd, die begrepen worden als terrorismebestrijding. Een aantal reeds bestaande conflicten, zoals de conflicten rond Irak, Tsjetsjenië en het Midden-Oosten werden nu bij de "Oorlog tegen het terrorisme" inbegrepen.

c) Welke maatregelen werden er genomen ?
De regering Bush en de VN namen een aantal maatregelen:
 publicatie van een lijst met meest gezochte terroristen (oktober 2001);
 de oorlog tegen Afghanistan (7 oktober 2001): De VS hadden enkele onvoorwaardelijke eisen aan de Taliban gesteld, waaraan niet werd voldaan. Ze moesten onder anderen de leiders van Al Quaeda uitleveren. Westerse en niet-westerse landen steunden de VS, toen deze een oorlog begonnen. In deze oorlog werden de troepen van de VS en het Verenigd Koninkrijk gesteund door Afghaanse anti-Taliban groeperingen. Osama bin Laden is (nog) niet gevonden.
 Aanname van de Patriot Act (oktober 2001): Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 is een Amerikaans wetsvoorstel dat door het Amerikaans Congres met een meerderheid is aangenomen. De wet heeft als doel meer mogelijkheden te geven aan de Amerikaanse overheid om informatie te vergaren over en op te treden in geval van mogelijk terrorisme.
 opzegging van het ABM-verdrag met Rusland inzake de beperking van raketafweersystemen. De dreiging uitgaande van "schurkenstaten"* werd als argument hiervoor aangevoerd. Het ABM-verdrag was een verdrag tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over de beperking van antiballistische raketten die gebruikt werden om gebieden te verdedigen tegen per raket afgeleverde nucleaire wapens.
 de Bush-doctrine, die het recht op preventieve aanvallen tegen andere staten voor de VS reserveert indien zij een dreiging voor de eigen nationale veiligheid vermoeden (4 september 2002)
 oprichting van een Ministerie voor Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security)
 oorlog tegen Irak(golfoorlog): Na de oorlog in Afghanistan, als onderdeel van de strijd tegen het terrorisme, volgde een invasie van Irak. Onder leiding van de Amerikanen en Britten, werd samen met 47 andere bondgenoten in de zogenaamde ‘Coalition of the Willing’ de oorlog met meerdere argumenten verdedigen. Dictator Saddam Hoessein vormde een groot gevaar voor andere landen, omdat hij in het bezit zou zijn van massavernietigingswapens en het Irakese regime zou banden onderhouden met terreurbewegingen, met name Al Quaeda.

Amerikaanse troepen in Afghanistan Amerikaanse troepen in Irak

d) Europese steun :
Europa gaf steun aan de "Oorlog tegen het terrorisme"; er ontstond na de aanslagen van 11 september 2001 een wereldwijde coalitie tegen terrorisme. De NAVO-lidstaten verklaarden uit solidariteit met de VS unaniem artikel 5 van toepassing. Deze coalitie viel pas uiteen, nadat de Verenigde Staten de oorlog tegen Irak op de agenda hadden gezet. Europa was verdeeld over steun aan de Golfoorlog. De publieke opinie was in nagenoeg alle Europese landen tegen deze oorlog in Irak. Regeringen van het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Polen, en Denemarken waren uitgesproken voorstander, terwijl regeringen van landen als Duitsland, Frankrijk, België en Griekenland uitgesproken tegenstander waren. Hierdoor heeft de Europese Unie over dit conflict geen eigen mening kunnen vormen.

e) Resultaten ( uit het artikel) :
De inwoners van 22 landen (op 23) denken dat de “War on terror” er niet in geslaagd is het terreurnetwerk Al-Quaeda te verzwakken:
- 22 % (Amerikanen): denkt dat Al Quaeda werd verzwakt
- 29 %(Amerikanen): denkt dat de campagne geen enkel effect heeft gehad
- 30% (Amerikanen): denkt dat Al Quaeda erdoor sterker geworden is
- 47 %(Amerikanen): denkt dat er geen winnaar zal zijn in die oorlog tegen het terrorisme
- 22% (Amerikanen): denkt dat de VS aan het winnen zijn
- 10% (Amerikanen): denkt dat Al Quaeda aan het winnen is

f) nog meer opinies:
- 9/10 buitenlandexperts geloven dat de oorlog tegen Irak de veiligheid van de VS ondermijnt.
- 7/10 experts denken dat president Bush geen plan heeft om de VS tegen de terroristische aanslagen te beschermen.
- 70 % van hen geloven dat het Islamitische extremisme aan het groeien is
- 80% van de experts denken de Taliban “sterker” geworden zijn dan één jaar geleden

* Een schurkenstaat is een pejoratieve term die in Nederland gebruikt wordt om een land te beschrijven dat zich buiten internationale verdragen stelt en zich in de internationale politiek 'onfatsoenlijk' gedraagt. De meeste schurkenstaten zijn dictaturen. De term heeft aan populariteit gewonnen sinds 11 september 2001.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.