Hoe is het Hindoeïsme ontstaan?Het ontstaan van het Hindoeïsme heeft geen vaste tijd in de geschiedenis.

Maar dankzij onderzoeken van archeologen weten we nu dat 5000 jaar geleden al mensen in het Hindoe-geloof geloofden.

Omdat de mensen die hierin geloofden langs de rivier de Indus woonden werd dit geloof ook wel Indus of Hindoe genoemd.

De Indiërs zelf noemden hun geloof Dharma, dat betekend: eeuwige orde of waarheid.Ook is gebleken dat zij heel ver waren ontwikkeld, dat bleek uit dingen die zij al konden maken zoals, muren rond hun steden, ze hadden ook al graanschuren, stenen graven en ze hadden de beste sanitaire voorzieningen voor de Romeinse tijd.

Rond 1500 na Chr. deden de Ariërs een inval in de Indus-Vallei. Zij vochten tegen de Indiërs die werden verslagen en dus moesten gehoorzamen aan de Ariërs.

Door deze inval is er een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het Hindoeïsme aangebroken.

Deze periode werd de “Vedische periode” genoemd.De Ariërs geloofden net zo als de Indiërs in meerdere goden, ik zal er een paar opnoemen. - “Indra” dat is de heer van de Hemel.

- “Agni” dat is de heer van het vuur.

- “Varuna” dat is de heer van het water.De eerste Hindoe-schriften zijn gemaakt tussen 1200 voor Chr. tot 1000 voor Chr. hierin stonden onder andere lofzangen in, deze werden ook wel de 4 Veda’s genoemd. Deze werden door Priesters uit hun hoofd geleerd zodat die ze mondeling aan het volk kon doorvertellen.

Deze 4 Veda’s zijn pas in 1400 na Chr. opgeschreven.

De taal van de Ariërs is Sanskriet.In de samenleving van de Ariërs waren 3 standen die werden ingedeeld door het beroep dat je uitoefende.

Één van deze groepen is de groep waar de Priesters toebehoorden. Deze groep had een grote macht in de samenleving.Niet iedereen was het er mee eens dat de Priesters zo’n grote macht hadden en dus kwamen er opstanden tussen volken.

Dit leidde tot het ontstaan van andere godsdienst zoals het Boeddhisme en het Jainisme.

Het ontstaan van deze godsdiensten had grote invloed op de Vedische religies.

Er werden daarom gedragsregels opgesteld, ook werden er wetten gemaakt waar plichten in stonden van de verschillende standen in de maatschappij.

Deze wetten zorgden ervoor dat de macht van de priesters werd verminderd.

Door dit gebeuren lieten de mensen de Vedische goden links liggen en gingen in andere goden geloven, namelijk: Vishnu dat is de bewaarder en Shiva dat is de vernietiger en herschepper.

De mensen aanbaden de goden thuis. Zo kwam de liefde en toewijding aan goden op gang.Inde periode van 300 tot 1200 na Chr. groeide de Vedische leer uit tot het Hindoeïsme.

In deze periode ontstonden Peruna’s, dit zijn verhalen die belangrijke Hindoemythen en verhalen die het volk aanmoedigen om een persoonlijke god te gaan aanbidden.

Men streefde als ze een persoonlijke god aanbaden om een te worden met god.Op dit moment is het Hindoeïsme overal ter wereld te vinden, en is er een opkomst van sekten. Een erg bekende sekte de Hare Krisjna beweging. Hare betekend: God die je fouten vergeeft.

Deze sekte heeft hun ideeën afgeleid van de leer van de heilige Chaitanya Mahaprabhu. Deze aanbad Krishna om, zijn liefde voor God zo te laten blijken.Hoe ziet de inhoud van het geloof eruit?In het Hindoeïsme zijn drie dingen zo’n beetje de belangrijkste, Karma, Dharma en Reïncarnatie.

Deze zal ik in dit ‘hoofdstuk” zo goed mogelijk beschrijven.Karma:Karma is het diepere effect van iemands doen en laten.Als je in je leven je niet aan je verplichtingen houdt zal je ziel zwaarder worden en dat heeft als gevolg dat je als word wedergeboren, je in een lagere kaste zult terechtkomen en je misschien wel een dier word.

Maar als je alle verplichtingen nakomt kom je in je volgende leven in een hogere kaste.

Een voorbeeld hierover:

Een man die er alles aandoet om zijn ziel lichter te maken ziet een zwerver zitten ( die dus een zware ziel heeft ) die om geld bedelt, de man kan nu 2 dingen doen.

Hij kan de man geld geven of niet, want de zwerver heeft in zijn vorige leven zich slecht gedragen. De man geeft de zwerver toch geld. Wat goed is want, als hij de man niet zou helpen zou zijn ziel zwaarder worden en dat is juist iets wat de man niet wil. Daarom heeft hij de juiste keuze gemaakt.Ik heb op internet ook nog een tekst gevonden wat te maken heeft met Karma:Karma is wat de ziel op één van de twee wegen ondergaat,

naar gelang haar acties deugdzaam zijn of niet;

maar beide wegen wegen blijven bestaan,

tot het einde der genietingen in deze wereld.

( -geschreven door; Svayamu Agama- )Dharma:Dit is de plicht die iedereen moet vervullen. Ieder mens moet goed leven en dus geen slechte daden verrichten.

Iedere Hindoe moet ook proberen om aan alle godsdienstige verplichtingen te voldoen.

Deze verplichtingen moeten in overeenstemming zijn met haar of zijn leeftijd, kaste, beroep en financiële middelen. Dan pas kun je zeggen dat je trouw bent geweest aan je Dharma.Op het internet vond ik ook nog deze tekst over Dharma.Moge edele wijsheid van alle kanten tot ons komen,

de ogen openend, onbelemmerd, overvloedig,

zodat de deva’s ons aldoor verder kunnen helpen,

onophoudelijk in hun zorg, onze bewaarders van elke dag( -geschreven door: Rig Veda- )Reïncarnatie:Reïncarnatie is het wederkeren van de ziel in een ander lichaam.

Dit kan zijn in een mens of in een dier, als reïncarneert kom je in een kaste terecht.

In welke kaste je komt licht aan hoe je je in je vorige leven hebt gedragen.

Het Hindoeïsme heeft daar een “kaste” systeem voor, Dit zijn de 5 hoofdkasten1. De kaste van de “brahamen” ( dat zijn de priesters )

Zij zijn de hoogste kaste en hebben als opdracht om, de heilige teksten te bestuderen en godsdienstelijke dingen doen zoals: verhalen vertellen aan de mensen.

2. De kaste van de “kshatria’s” ( dat zijn de strijders )

Zij hebben al opdracht om het land te verdedigen als dat nodig zou zijn.

3. De kaste van de “vaysha’s” ( dat zijn de boeren en handelaren )

Zij moeten zorgen dat het land in een goede economische staat blijft.

4. De kaste van de “sudra’s” ( dit zijn de slaven )

Zij zijn in dienst bij mensen uit een hogere kaste.

5. De kaste van de “paria’s” ( dit zijn de uitgestotende )

Deze mensen moeten er voor zorgen dat ze hun leven beteren zodat ze in hun volgende leven in een hogere kaste terechtkomen.Hoe kom je in een kaste terecht?

Iedereen heeft een kaste, maar het licht er gewoon aan in welke kaste komt door hoe je je in je vorige leven hebt gedragen.

Als je je heel slecht hebt gedragen, dus als je gesteeld en misschien zelfs wel moorden op je geweten hebt, kom je in een lagere kaste terecht.

Maar als je je heel goed hebt gedragen kom je in een hogere kaste terecht. ( zie ook het “sub-hoofdstuk” “Karma” )

Je zult dus naar je gedrag in je vorige leven worden ingedeeld, sommigen worden beloond, anderen gestraft.Er zijn ook regels waaraan je je moet houden.

Je moet bijvoorbeeld trouwen met iemand uit dezelfde kaste dan jij en eten en werken met mensen uit dezelfde kaste dan jij.

Maar, je kunt best een betere functie in de samenleving hebben dan een persoon uit een hogere kaste, het kan zelfs zijn dat jij iemand uit een hogere kaste voor jou heb werken.

Het grote verschil dat er is tussen een hogere kaste in vergelijking met een lagere kaste is dat iemand uit een hogere kaste dichter bij het goddelijke staat dan iemand uit een lagere kaste.Ik heb ook over karma een tekst op het internet gevonden.Door zij werken in het verleden zal hij wederom geboren worden in die vorm waar zijn hart vol van was.

Deze machtige ongeboren ziel wordt niet oud en sterft ook niet,

want de ziel is onsterfelijk en onbevreesd.( -geschreven door: Brihadaranyaka Upanishad- )De GodenHet hindoeïsme heeft velen goden, deze zijn allemaal gebaseerd op een opperwezen dat alle gedaanten kan aannemen.

Sommigen zoals Vishnu en Lakshmi tonen Gods almacht.

Maar andern zoals, Brahma en Sarasvati tonen slecht enkele dingen van God.

Elke God heeft een godin aan zijn zijde, zoals: De god Brahma heeft de godin Sarasvati.Als god de wereld moet besturen moet, neemt hij andere gedaanten aan van Vishnu, Shiva en Brahma.Vishnu:

Vishnu is de behoeder van de wereld.

Hij zorgt voor de mensen en behoedt ze tegen het kwaad.

Vishnu is vooral bekend geworden omdat:

- Omdat zijn verering veel nieuwe was dan die van Shiva

- Omdat hij gemaakt is naar het beeld van de mens

- Omdat zijn verering werd gekoppeld aan die van Krishna

Vishnu komt in vele gedaantes voor, zijn hulpmiddelen zijn:

- De discus ( cakra )

- De knots ( gada )

- De schelp ( sankha )

- De Lotus ( padma )Deze gedaanten noemen ze ook wel avaters en dat betekend letterlijk:

Degene die neerdaalt.Brahma:

Brahma wordt ook wel als schepper der aarde gezien.

Hij leeft in een hemels paradijs. Hij is een soort van adviesgever voor andere goden, daarom wordt hij ook wel “de grootvader” genoemd.

Hij wordt vergeleken met Shiva en Vishnu heel weinig vereert, er zijn maar twee tempels gebouwd ter verering van hem. Eentje in Radjastan en een in Khebrahma.

Brahma wordt gezien als een god met 4 hoofden die allemaal een bepaalde windrichting aangeven.

Hij heeft ook 4 armen en handen.

Met zijn handen houdt hij, zijn drinknap, een rozenkrans, een boog en één exemplaar van elke Veda, vast.Brahma word door de Vedanta gezien als een onpersoonlijke god.

“Brahma vertegenwoordigd de universele ziel, is de absolute waarheid, de schepper, hij die de wereld in stand houd en hem ook vernietigd.”

Volgens de Vedanta is iedere ziel afkomstig van Brahma en maakt daar ook deel van uit. “Er zijn binnen de Vedanta stromingen die er net iets anders over denken, maar, je bent deel van een geheel en dat is de kern zover ik er over denk.”Shiva:

Shiva wordt wel de herschepper of vernietiger genoemd.

Hij komt in vele gedaanten voor, zijn bekendste is dat hij als “nataraja” verschijnt.

Nata betekent: danser, en raja betekend: koning of heer, hij beeld zich hier dus af als de heer van de dans.

Shiva wordt gezien als man, maar als hij als een vrouwelijk persoon ter wereld neerdaalt, kan hij over gaan tot vernietiging of herschepping.

Als zijn vrouwelijk gedaante een schrikwekkende vorm aanneemt offeren de mensen dieren, want anders zou er geen voorspoed maar schaars voedsel zijn.GeschriftenDe Hindoeïstische geschriften zijn of direct van de Goden ontvangen of neergeschreven.

De geschriften die direct van de Goden zijn ontvangen worden zijn geloofwaardiger dan de neergeschreven geschriften.Even alles op een rijtje:Direct van de goden ontvangen geschriften heten:

- SrutiUit herinneringen opgeschreven heten:

- Smrti

- Nyaya, de vedanta- soetra’sDe belangrijkste geschriften en ook de oudsten zijn de Veda’s.

Deze behoren tot de “Sruti’s”.

Er zijn 4 Veda’s, de Rig veda, de Sama Veda, de Yajur Veda en de Atharva Veda.

Een van de onderdelen van een Veda is Oepanishads.

Je vindt ze aan het eind van elke Veda.

Daarin staat waar de Veda over gaat.Wat betekent Veda eigenlijk?

Het woord Veda vind je terug in ons woord “weten”.

Maar het woord Veda heeft ook te maken met het uit het Latijn afkomstige woord “videre” wat “zien” betekend. Hierdoor is ook in een woord aangegeven waar het Hindoeïsme over gaat: Door innerlijk zien, door ervaring, weten. Weten wie je bent, wat je oorsprong en je doel en weg is.Mohandas Karamchand Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi is geboren op 2 oktober

1869, in Porbandar, Indie. Hij is een van de meest gewaardeerde spirituele en politieke leiders van de 20ste eeuw geworden.

Gandhi heeft eraan mee geholpen de Indiers vrij te maken van de Britse besturing, door zich geweldloos te verzetten, en hij is door zijn volk vereerd als "de vader van de Indiase Natie".

Het Indiaanse volk noemde Gandhi "Mahatma", wat "groot ziel" betekent.Toen Gandhi 13 jaar oud was trouwde hij met Kasturba, een meisje van dezelfde leeftijd. Het huwelijk was verzorgd door hun ouders. De Gandhi kreeg 4 kinderen.

Ghandi studeerde rechten in Londen en keerde terug naar Indie in 1891 om daarvoor te oefenen. In 1893 nam hij een jaarcontract om legaal werk te verrichten in Zuid Afrika. In die tijd was Zuid Afrika bestuurd door de Britten. Toen hij probeerde zijn rechten op te eisen als een Brits onderdaan en toen hij werd misbruikt, zag hij al snel dat alle Indiërs dergelijk behandeld werden. Gandhi bleef 21 jaar lang werken in Zuid Afrika voor juiste rechten voor de Indiers.Hij ontwikkelde een manier van directe sociale acties gebaseerd op de principes moed, waarheid en geweldloosheid, genaamd "Satyagraha". Hij geloofde erin dat het belangrijker was hoe de mensen zich gedroegen dan wat ze bereikten. Satyagraha steunde geweldloze en beschaafde ongehoorzaamheid als de meest toepasselijke methode om politieke en sociale doelen te bereiken.In 1915 kwam Gandhi terug naar Indie. Binnen 15 jaar werd hij de leider van de Indische nationale beweging. Met de principes van Satyagraha leidde hij de campagne voor Indische onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Gandhi is vele malen gearresteerd door Britten voor zijn acties in Zuid Afrika en Indie. Hij geloofde erin dat het eervol was voor dergelijke zaken naar de gevangenis te moeten. Alles bij elkaar spendeerde hij 7 jaar in de gevangenis voor zijn politieke acties. Meer dan eens vastte hij om mensen duidelijk te maken dat het nodig was niet gewelddadig te zijn.In 1947 werd Indie onafhankelijkheid toegezegd, en werd het land verdeeld in India en Pakistan. Hieruit volgden rellen tussen de Hindoestanen en de Moslims. Gandhi is een advocaat geweest voor een verenigt India waar Hindoes en Moslims samenleven in vrede.

Op 13 januari 1948, met een leeftijd van 78 jaar, begon hij te vasten met als doel het stoppen van bloedvergieten. Na 5 dagen beloofden de tegenovergestelde leiders plechtig het vechten te stoppen en Gandhi stopte met vasten. 12 Dagen later werd hij vermoordt door een Hindoestaanse fanaat die zich verzette tegen zijn acties voor verdraagzaamheid voor alle geloven en religies.Feesten en gewoontesHet Hindoeïsme heeft veel feesten, deze verschillen van regio in India.

Hieronder staan de grootste feesten van het Hindoeïsme.Divali:Dit is het lichtfeest bij de Hindoes.

Het Divali feest begint op de 13e dag van de donkere helft van Aswin, dit is rond september oktober.Het Divali feest bestaat uit 4 dagen, op de 1e 2 dagen wordt het huis schoongemaakt en versiert met slingers.

Op de 3e dag wordt de god Laksmi aanbeden, hierbij wordt overal in en rond het huis lichtjes aangestoken.

Op de 4e dag geeft de man de vrouw een cadeau en dragen hun kinderen nieuwe kleren, dit is een dag van het nieuwe begin.Als ik over alle feesten die het Hindoeïsme kent iets zou moeten schrijven kan ik me niet aan limiet houden van ± 10 kantjes, dus houd ik het maar bij het Divali feest, omdat dat zo een beetje het belangrijkste feest van het Hin doeïsme is.De Geboorte:

Bij de geboorte gebeuren de volgende dingen:

De ouders moeten naar de priester gaan, en die zal dan het tijdstip van de bevruchting vastzetten.

De vader moet bij de bevalling de navelstreng doorknippen.

Op de 10e dag na de geboorte zal de priester met behulp van het precieze tijdstip van de geboorte zeggen welke lettergrepen er in de naam van het kind moet komen.

Als het kind 1, 3 en 5 jaar oud is wordt het hoofd kaalgeschoren, dit doet men zodat alle slechte dingen uit zijn vorig leven wordt verwijderd en dus met een schone lei kan leven.Het huwelijk:

De ouders zoeken een geschikte partner en datum voor het huwelijk.

De ouders van de bruid geven de bruidegom aan het begin van de plechtigheid allemaal geschenken om hem welkom te heten.

Als de bruidegom heeft gebeden, en de liederen ter inzegening zijn begonnen staat de vader zijn dochter officieel af.

Daarna worden de rechterhanden van de brui en bruidegom aan elkaar vast gebonden en worden ze besprenkeld met water.

Nu moeten ze nog 7 stappen zetten, elke stap wordt een gelofte uitgesproken. Nu is het paar officieel aan elkaar verbonden.

De stappen staan voor:

Stap 1, staat voor voedsel

Stap 2, staat voor kracht

Stap 3, staat voor voorspoed

Stap 4, staat voor geluk

Stap 5, staat voor kinderen

Stap 6, staat voor het genieten van genoegens

Stap 7, staat voor levenslange vriendschapDe dood:

De zoon van de overledene persoon, of een andere man uit de familie, moet een druppel water van de Ganges, in de mond van de overledene persoon laten vallen. Water staat namelijk het symbool voor leven. Als de andere familie leden dit ook hebben gedaan, leest de priester de stervende voor en bidt samen met de familie.

De Hindoes geloven dat de ziel zo snel mogelijk naar de “oerbron” terug moet cremeren ze het lichaam zo snel mogelijk. Voor de crematie legt de zoon kleine stukje brandend hout in de mond van de overledene. En hij zegt hierbij de volgende tekst: “Dit stuk voedsel wordt aan u opgediend, o overledene. Moge dit u tot genoegen zijn en moge dit uw bevrijding van alle banden inhouden.”

Tijdens de crematie spreekt men gebeden uit de heilige teksten.

Nadien wordt het as in de rivier de Ganges uitgestrooid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

L.

L.

vet goed werkstuk ik had er een 7,5voor
bedankt

17 jaar geleden

S.

S.

hey, Ramon ik vind dat je een goed werkstuk over het hindoeisme heb geschreven maar heb je voor mij misschien ook de bronnen(boeken e.d. waar je info uit hebt gehaald voor je werkstuk)

16 jaar geleden

A.

A.

Heej

Ik vond je werkstuk echt heel goed.. en men lerares ook.. kreeg een 9.. heel erg bedankt!!

Anne

16 jaar geleden

I.

I.

we hadden ff een vraagje.. we vinden je werkstuk erg goed en willen het graag gebruiken maar wij moeten ook een bronvermelding maken..we vroegen ons af waar jij al je informatie vandaan hebt gehaald zou je zo snel mogelijk het antwoord naar ons toe willen sturen?!? alvast bedankt!

15 jaar geleden

L.

L.

DIT VIND IK ECHT NIET KUNNEN ZON LAAG CIJFER VOOR EEN GOED WERKSTUK!!!!!

2 jaar geleden

R.

R.

er wordt niks gezegt over waar het is ontstaan

2 jaar geleden