Waterschappen

Beoordeling 4.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 6e klas vwo | 718 woorden
  • 29 maart 2004
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 4.1
40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Wat is een waterschap?

Het ontstaan van waterschappen.

Volgens het woordenboek is een waterschap: ‘een bestuurseenheid in de organisatie van de waterstaatsbelangen; lichaam dat, onder toezicht der Provinciale Staten, in een bepaald gebied voor de belangen der waterlozing en waterkering zorgt en ook belast is met onderhoudt van wegen en besturen.’Dat is natuurlijk een hele mond vol, maar wat houdt dat precies in?
Nederland is verdeeld in ongeveer 60 waterschappen, ook wel (hoog)heemraadschap, dijkring of polderdistrict genoemd. Dit aantal neemt nog steeds af door fusies. De oorzaak van de vele waterschappen moet worden gezocht in de geschiedenis van het gevecht tussen Nederland en het water. In het gevecht tegen het water van de zee werden dorpen in Noord- en West-Nederland rond 1250 vaak overwonnen door het water. De dorpen hadden regelmatig te maken met overstromingen. Ze probeerden zich wel te beschermen tegen het water, maar dat lukte niet. Totdat de besturen van de verschillende dorpen besloten samen een vuist te vormen tegen het water. De kans op overstromingen werd aanmerkelijk kleiner door het samenwerkingsverband dat was ontstaan. De eerste waterschappen werden in de omgeving van Utrecht rond 1250 opgericht. De waterschappen beslisten waar men dijken, kanalen of sluizen aan moest leggen. De bevolking in het gebied waar wat moest worden aangelegd, deed dat vervolgens zelf. Het liep allemaal zo goed dat overstromingen steeds zeldzamer werden en nieuwe gebieden, zoals moerassen, bewoonbaar werden. Het ging zelfs zo goed met de Nederlandse waterschappen dat men rond 1500 plannen uitvoeren om meren droog te leggen, de eerste polders werden gebouwd.

De functie/taken van waterschappen.

Natuurlijk is de functie van de waterschappen sindsdien wel veranderd en hebben de waterschappen nu andere middelen tot hun beschikking en hebben ze ook andere zorgen aan hun hoofd. Maar hun hoofdfunctie blijft dat de Nederlanders ‘droge voeten’ blijven houden. Oftewel ze moeten de waterhuishouding van een bepaald gebied regelen. In de polders is dat in eerste instantie de zorg voor de waterstand. De gemalen hebben de taak van de windmolens overgenomen, wat het droog houden van de polders makkelijker maakt. Maar toch gaat dat droog houden niet vanzelf. Het gevecht tegen het water is oudsher van groot belang voor de polderbewoners. Dat gevecht verplicht de bewoners samen te werken, vandaar de fusies van de verschillende ‘waterschapjes’. Door samen te werken is het veel beter mogelijk om een grotere vuist te maken tegen het water.
De zorg van de waterhuishouding en/of de waterkering bestaat uit de volgende taken:
 het beheer en de zorg voor de dijken
 de zorg voor de gemalen en de bemaling
Maar er kunnen ook andere wateraangelegenheden aan een waterschap worden opgedragen. Een van die aangelegenheden is het milieubeheer. Steeds vaker komt het voor da de waterschappen niet alleen voor de kwantiteit van het water moeten zorgen, maar ook voor de kwaliteit.

Hoogheemraadschap Delfland.

Het Hoogheemraadschap Delfland zorgt ervoor dat het dichtbevolkte en sterk geïndustrialiseerde gebied tussen Den Haag, Hoek van Holland en Rotterdam tegen het water wordt beschermd. Dat is nodig, want het gebied is bevolkt met 1,35 miljoen mensen en er zijn 40.000 bedrijven.
Delfland zorgt voor: - waterkering
- waterbeheersing
- waterkwaliteit.
Delfland probeert een balans te vinden tussen water en mens. Dat wordt getracht te bereiken door alles evenwichtig na te gaan en langdurige oplossingen te vinden. Verschillende waterkeringen, zoals de zeewering Maasdijk of de Delflandse dijk, zorgen ervoor dat het gebied niet overstroomd. Ook het waterpeil in de verschillende sloten, vaarten en kanalen moet goed worden beheerd door Delfland. Door goede beheersing van het water lukt het om onaangename verrassingen, zoals overmatige regenval, te hanteren.
De waterkwaliteit is ook een taak van het hoogheemraadschap Delfland. Om deze te kunnen garanderen, wordt er ongeveer 135 miljoen m³ water per jaar gezuiverd. Herbij gaat het om afvalwater. Ook zien controleurs er nauw op toe dat er geen illegale lozingen in het oppervlaktewater plaatsvinden. De flora en fauna zijn natuurlijk belangrijk en hebben veel met water te maken. Dus wordt er bij nieuwe projecten ook zoveel mogelijk rekening met de flora en fauna gehouden.
Het is niet alleen belangrijk dat het water weggewerkt wordt, maar ook dat er ruimte voor water blijft. Want zonder water is er natuurlijk geen leven mogelijk. Er moet dus een evenwicht gevonden worden tussen het tegen het water vechten en ruimte voor water vinden. Daar is een lastig smal evenwicht tussen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.