ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis

Onze actualiteit voor onze analyse  gaat over het probleem ‘criminaliteit onder Marokkaanse jongeren’. Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat het volgens ons een actueel probleem is. Er is een beeld van de Marokkaanse jeugd ontstaan, namelijk dat het niet bepaald model Nederlanders zijn. Wij gaan hier verder op in, wij onderzoeken hoe dit zo is gekomen en of ons beeld überhaupt wel klopt. Verder hebben wij beiden er veel zin in en we zijn benieuwd wat ons onderzoek ons gaat brengen / opleveren.

Beschrijving van het probleem

Wij schrijven dit verslag over Marokkaanse jongeren die in een wereld van criminaliteit leven. Wij merken het zelf ook, steeds vaker komen er Marokkaanse jongeren in het nieuws omdat ze weer fratsen hebben uitgehaald, het is inmiddels echt een maatschappelijk probleem geworden. Dit komt doordat steeds meer mensen het gevoel krijgen dat ze van deze Marokkaanse jeugd , die zo vaak in het nieuws is, ook zelf last hebben, maar liefst 80 procent van de Nederlanders denkt dat de Marokkanen steeds gewelddadiger worden. ( Maurice de Hondt, Marokkanen worden steeds gewelddadiger, enquête ), je zou hieruit op kunnen maken dat 80 Procent van de Nederlanders dus last heeft van deze criminele groep jongeren die blijkbaar blijft toenemen in hun beleving. Het probleem moet worden opgelost, maar hoe ? Hier zijn veel verschillende meningen over, en al helemaal in de politiek. De politiek moet ingrijpen aangezien de inwoners van Nederland dit zelf niet kunnen, de overheid kan deze maatregelen wel nemen om dit groeiende probleem aan te pakken. In de politiek komt het Marokkanen probleem maar al te vaak voor. De debatten worden om de haverklap gevoerd en er zal nooit over uitgesproken.

De PVV die tegenover de linkse partijen staat, Groen Links deed bijvoorbeeld niet mee aan een debat over Marokkaanse problematiek omdat de normen en waarden van beide partijen erg uiteen lopen, de PVV praat meestal over de ‘zij’ groep terwijl Groen Links niet vind dat je over de hele groep mag praten omdat je over individuen praat ‘’ Wie blijft steken over groepsdenken draagt bij aan het creëren van tegenstellingen’’ aldus Groen Links. Het integratieproblematiek duurt voor. In dit verslag moet er objectief gekeken worden naar het probleem, aangezien meningen riskant zijn. Meningen zijn vaak gebaseerd op horen zeggen, niet betrouwbaar dus, het is dus van belang dat wij komen met feiten, cijfers, onderzoeken etc. Wij richten ons op sowieso een aantal kernvragen : Wat zijn de echte cijfers van de criminele jongeren ? , kloppen de gedachten van mensen over ons onderwerp ? , wat doet de politiek eraan / hoe denkt de politiek over het probleem ? , wie zijn de betrokkenen ? . Er word gesuggereerd dat de criminaliteit onder de Marokkaanse jeugd zo hoog is door de botsingen tussen bevolkingsgroepen in onze multiculturele samenleving.

De cijfers liegen er niet om, Marokkaanse migranten zijn drie keer zo vaak werkeloos en zitten vaker in de problemen en veroorzaken ook vaker problemen . De  criminaliteitsstatistieken liegen er dus niet om.  ( Trouw.nl ‘’Waarom ik niet wil debatteren over het 'Marokkanenprobleem’’)  Uit vorig jaar verschenen onderzoek van het RISBO-instituut (Erasmus Universiteit, 2011) bleek dat in Den Bosch bijna de helft van de Marokkaanse jongens (12-23 jaar) verdachte is van een delict. In steden als Veenendaal, Gouda, Zeist en Utrecht ligt het percentage boven de 40%. Absurde cijfers. In Rotterdam ligt het recidivecijfer, dus het aantal figuren dat opnieuw in de fout gaat, bij Marokkanen tussen de 18 en 24 rond de 90% (uit onderzoek van Grimbergen, Blokland en Bernasco (2010) over criminaliteit en etniciteit) In het Jaarrapport Integratie 2011 lezen we dat maar liefst 65%  van de Marokkaanse jongens tussen zijn 12e en 23e al in aanraking is geweest met de politie. Het SCP noemde dit schrikbarend. Het ligt 40%- punten hoger dan bij autochtonen (bron: Risbo Instituut).

Betrokkenen en hun waarden en normen

Betrokkenen

Wie er bij betrokken zijn is een lastige vraag. Als we het over de criminaliteit hebben binnen de Marokkaanse jeugd dan bestrijkt dit een groot vlak want er zijn erg veel betrokkenen. Zodra we ons alleen richten op de criminele jeugd dan spreek je van de betrokkenen zoals : politie, familie, vrienden, bureau HALT, jeugdzorg en eventueel school ( mocht dat nog van toepassing zijn ), de buurt / omwonenden en de slachtoffers.

Politie : De politie is zeker een van de betrokkenen , aangezien het percentage Marokkanen dat ooit in aanraking met de politie is geweest ongelofelijk hoog is, maar liefst 46 procent ( NRC Next , Next Checkt : ’65 Procent van de Marokkaanse jeugd ooit aangehouden ) De politie wil natuurlijk de veiligheid waarborgen van zowel de Marokkaanse jongeren zelf als van  hun eventuele slachtoffers, hun waarden hierbij zijn dan ook veiligheid, gehoorzaamheid en het navolgen van de wet.  De  politie hoort geen mening te hebben maar neutraal te zijn , en toch zie je dat politie sneller controleert en handelt op basis van “een onderbuik gevoel en selectieprofielen ” aldus Sinan Cankaya. Zij deed hier onderzoek naar voor de Amsterdamse politie schijft het blad Metro.

Familie : Dit is een grote rol in het  hele verhaal , de familie is over het algemeen dé opvoedende factor  in het leven , Marokkaan of Nederlander. Aangezien de cultuur vaak verschilt tussen de Nederlandse manier van opvoeden en Marokkaanse manier kunnen er botsingen onstaan. Marokkaanse jongeren kunnen hier niet altijd goed mee omgaan en dit kan tot problemen leiden , zelfs crimineel gedrag. “Coercive Behavior” is een term die ik vaak lees in een artikel , het gaat over een manier van opvoeden op basis van drang wat in direct verband staat met crimineel gedrag in het latere leven door deze manier van opvoeden. ( Rene Diekstra en Mieke Komen, Waardenvolle of waardenloze samenleving ? Over waarden, normen en gedrag in samenleving opvoeding en onderwijs. Uithoort : Karakter uitgevers, 2004 ) Als ouder zijnde wil je natuurlijk dat je kind goed terecht komt, hun normen zijn dan ook ‘Je luistert goed naar wat er gezegd wordt’ ,  ‘je houdt je aan de regels’ en ‘je gedraagt je zoals het hoort’ . De waarden hierbij zijn gehoorzaamheid, respect en loyaliteit.

 Vrienden : Vrienden spelen natuurlijk een erg grote rol in het socialisatieproces van de jeugd, het kind krijgt niet enkel informatie over waarden en normen vanuit huis mee, maar ook bij zijn vrienden. Het gevaar schuilt hem hier nou ook weer net in. Door de grote cultuur verschillen zoeken de Marokkaanse jongeren elkaar op , ze mengen zich slecht. Door het strenge opvoedklimaat wat thuis heerst en het vrije Nederlandse klimaat krijg je veel jongeren die hun heil op straat zoeken, thuis zitten ze vast , maar op straat zijn ze vrij. Op straat kom je ook sneller in aanraking met de ‘foute ’ vrienden. School wordt steeds minder belangrijk, criminaliteit en drugs binnen echter een grotere rol te spelen. ( De Dunne draad tussen doorgaan en stoppen , B. Beke )  Verder heb je nog de drang om aanzien te hebben binnen de groep, je wil dat je vrienden tegen je opkijken , je respecteren en je waarderen, misschien zelfs ontzien of bang voor je zijn. Belangrijke normen zijn dan ook ‘ik wil gerespecteerd worden door mijn vrienden’ , ‘ik wil het gevoel hebben dat ik bij een groep hoor’ en ‘aanzien moet je verdienen’ . De bijbehorende waarden zijn dan ook loyaliteit, respect, aanzien, jezelf bewijzen.

Bureau HALT : Het lijkt een gekke in het rijtje maar dat is het zeer zeker niet. Uit het jaarrapport Integratie 2008 blijkt dat maar liefst 3,3% van alle tot een HALT-afdoeningveroordeelden is namelijk Marokkaans, dit is dik twee maal zo hoog in verhouding tot het aantal autochtone veroordeelden, dit namelijk ‘maar’ 1,5% . ( Jaarrapport Integratie , 2008, blz. 184 ) HALT is verder de eerste stap waar potentiële criminelen terecht komen, hier worden ze bewustgemaakt van hun eigen daden en / of fouten. De belangen van deze organisatie zijn dan ook om de jongeren een tweede kans te bieden,  jongeren niet afrekenen op een licht delict in hun jeugd en het bewust maken van jongeren . Hun normen zijn dan ook ‘Geef jongeren een tweede kans ‘ , ‘help deze jongeren waar dat nodig is ‘ , ‘ondersteun in plaats van straffen ‘ . De waarden die hierbij horen zijn ondersteun, rechtvaardigheid, hulp , bewustmaken en leren.

Jeugdzorg : Dit is net zo’n gevalletje als hierboven bij Bureau HALT. Ongelofelijk veel Marokkaanse jongeren komen in aanraking met jeugdzorg, maar liefst 6,3% onder de 20 jaar, dit schiet ongelofelijk omhoog als we naar de leeftijd 0-4 jaar kijken namelijk naar 14,8 %. Van 5-12 jaar daalt het weer wat naar 6,5 % en 13-18 jaar is het gedaald naar 4,3 % volgens het onderzoek van Renske van der Gaag en Barbara Speet in de provincie Utrecht. Ook hier leiden de Marokkaanse jongeren weer in het onderzoek . ( Verschillen tussen autochtone en allochtone klanten , Renske van der Gaag & Barbara Speet ) De belangen van jeugdzorg zijn ook bijna hetzelfde als die van bureau HALT, namelijk ‘het helpen van de jongeren’ , ‘creëren van een fijne leefomgeving’ en ‘jongeren weghalen uit een benarde thuissituatie’ . De normen die erbij horen zijn ‘iedereen heeft recht op een fijne leefomgeving’ , ‘ieder kind moet kind kunnen zijn’ , ‘een kind hoort goed verzocht en opgevoed worden’ . De waarden hierbij zijn veiligheid, zekerheid, goede ondersteuning en respect de kern.

School : School is een grote socialiserende  institutie  , echter, als de jongeren daar zitten zonder enige motivatie en zonder enig gevoel van eenheid met de cultuur van de school ( Deze cultuur weerspiegelt meestal de cultuur in Nederland ) dan zullen de jongeren dit socialisatieproces in de wind slaan. School wil natuurlijk deze jongeren helpen, ze dingen bijleren en ze goed helpen bij het assimilatieproces  . Maar er is een keerzijde, veelal stoppen Marokkaanse jongeren vroegtijdig met school , 50% van de Marokkaanse jongeren stopt vroegtijdig met school en behaalt zijn of haar startkwalificatie niet in 2009. ( Vroegtijdig schoolverlaten, werkloosheid en delinquentie : cumulatie van risicogedrag onder jongeren in Nederland, CBS , 2011 ) Dit staat in direct verband met het hoge werkloosheidscijfer , namelijk 16,7% van de beroepsbevolking .( Vroegtijdig schoolverlaten, werkloosheid en delinquentie : cumulatie van risicogedrag onder jongeren in Nederland, CBS , 2011 ) Zoals ik al eerder zei zijn de belangen van school om de jongeren te helpen aanpassen, ze dingen te leren , ze op school en gemotiveerd te houden. De normen hierbij zijn ‘Jongeren die niet tot slecht aangepast zijn dienen geholpen te worden’ , ‘leer de jongeren zo veel mogelijk en help ze hier bij’ , ‘wees alert op alles wat op problemen kan wijzen’. De waarden hierbij zijn alertheid, veiligheid,  goede scholing, structuur en discipline.

Buurt / Omwonenden : Deze groep staat direct in contact met de criminele Marokkaanse jongeren. Deze jongeren kunnen de buurt een onveilig gevoel geven en kunnen ervoor zorgen dat men zich niet meer op hun gemak voelt. Dit blijkt ook uit een onderzoek van het CBS, we nemen als maatstaaf de regio Amsterdam-Amstelland. 25,2 % van de mensen voelen zich hier wel eens onveilig in zijn eigen buurt en 19,5 % heeft het idee dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt. 52,4 % voelt zich onveilig in de buurt van hangplekken van jongeren en 31,3 % voelt zich zelfs onveilig in het openbaar vervoer. De meeste mensen zijn ook bang ( 10,8 % ) om slachtoffer te worden van een misdrijf. Aldus het rapport Onveiligheidsbeleving ; Politieregio’s van het CBS. Je kan hieruit dus opmaken dat een (te) groot deel van de mensen zich onveilig voelen. In dit onderzoek gaat het niet per definitie over de Marokkaanse hangjongeren , maar wat al is gebleken uit vorige onderzoeken ( De Dunne draad tussen doorgaan en stoppen , B. Beke )  , de Marokkaanse jeugd hangt veel op straat, hier groeien ze op, dus een aanzienlijk deel van de onveiligheid zal door de Marokkaanse jeugd gecreëerd worden. Dit is echter enkel speculeren. Wat wel geconcludeerd kan worden is dat Marokkaanse jongeren zich vaak niet een voelen met de cultuur waarin ze leven, ze hebben moeite om zich aan te passen aan de normen en waarden die hier gelden, die verschillen immers gigantisch van wat zij gewend zijn. Hierdoor hebben de jongeren een te kort aan sociale controle en sociale cohesie binnen de buurt, aangezien ze niet luisteren naar de controle die de buurt probeert uit te oefenen door bijvoorbeeld er wat van te zeggen zodra een grens word overschreden . De belangen van de buurt zijn simpel, zij willen veilig over straat kunnen lopen, en ook dit gevoel hebben, ze willen zich vertrouwd voelen in hun eigen wijk en niet ‘savonds de deur niet open te durven doen. De normen hierbij zijn ‘je voelt je veilig in je eigen buurt’, ‘je bent veilig in je eigen buurt’ en ‘je voelt je vertrouwd in je eigen buurt.’ . De waarden hierbij zijn veiligheid, eenheid, sociale controle en vertrouwen.

Slachtoffers : Deze groep is het directe gevolg van criminele Marokkaanse jongeren, zij zijn de dupe geworden van hun gedrag. Deze slachtoffers zijn vaak het gevolg van een geweldsdelict , drugsdelict of een openbare orde delict. ( Jaarrapport integratie Sociaal Cultureel Planbureau, Nederland, februari 2012) Deze groep is hoogst waarschijnlijk niet door eigen doen en laten in deze positie terecht gekomen dus hun belangen zijn simpel. Ze willen , net zo als de buurt en omwonenden, zich veilig voelen, vertrouwd voelen en het ook zijn. Verder willen ze hulp als ze dat nodig hebben en de nodige nazorg. De normen zijn dus ‘iedereen heeft het recht om zich veilig en vertrouwd te voelen en dat dan ook te zijn’ , ‘mocht er baat bij nazorg of behandeling of hulp zijn, dan moet dit ten alle tijden beschikbaar zijn’. De bijbehorende waarden zijn dan ook veiligheid, rechtshandhaving, orde, nazorg, slachtofferhulp en vertrouwen.

Overheidsbeleid

Uit het rapport van VROM ( Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ) over de aanpak van de Risicogroep van Marokkaanse afkomst is gebleken dat er een hele boel op de agenda staat om aangepakt te worden. Hieronder staat een lijst van de nieuwe en in voorbereiding zijnde maatregelen : ( Rapport aanpak van risico groep van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst , Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Bestaande grensstellende maatregelen

 (Super)snelrecht (Justitie)

Met de Raad voor de rechtspraak is overeengekomen dat bij alle  rechtbanken de mogelijkheid wordt gecreëerd om zaken die zich  daartoe kwalificeren binnen de termijn van inbewaringstelling op zitting te brengen (snelrecht). In geval van (te verwachten)  grootschalige openbare ordeverstoringen of in het kader van  evenementen, voetbalwedstrijden of gerichte (alcohol)controles,  kan eveneens bij alle rechtbanken de zaak binnen de termijn voor  inverzekeringstelling op zitting worden gebracht (supersnelrecht).

Veiligheidshuizen/casusoverleg (Justitie)

Op lokaal niveau worden momenteel goede ervaringen opgedaan met de samenwerking bij de aanpak van deze jongeren in het  Veiligheidshuis of het justitieel casusoverleg. In de loop van 2009 zal een landelijk dekkend systeem van Veiligheidshuizen gerealiseerd zijn door de realisatie van circa 40 Veiligheidshuizen.

Groepsaanpak en persoonsgerichte aanpak (Justitie en BZK)

 Een groepsaanpak is in veel gevallen een effectieve strategie om  structurele groepsgebonden overlast en criminaliteit - waar het  hier veelal om gaat - tegen te gaan. De groepsaanpak wordt ten  eerste gekenmerkt door confrontatie: er wordt helder gemaakt  (door onder meer politie en justitie) welke normoverschrijding niet wordt aanvaard en wat de reactie daarop zal zijn, mede door daar consequent uitvoering aan te geven. 1  Hierbij staat tevens  direct contact en het uit de anonimiteit halen van het individu  voorop.2 Ten tweede gaat het in de groepsaanpak om differentiatie:  het verstoren van een voortgaande negatieve groepsdynamiek door Tenerzijds de leiders hard aan te pakken en daarbij te isoleren van de meelopers, die weer perspectief wordt geboden naar school en werk. Daarnaast - of in vervolg op de groepsaanpak - is een persoonsgerichte aanpak aangewezen. Deze krijgt vorm in het justitieel casusoverleg of overleg in het kader van het  Veiligheidshuis. De aanpak van deze jongens vraagt enerzijds om  duidelijk en vroegtijdig grenzen stellen door middel van een  lik-op-stuk-beleid en anderzijds om consequent en vasthoudend  handhaven.

Beke/Ferwerda aanpak/ Shortlist methode (BZK en Justitie)

In verschillende gemeenten zijn zeer goede ervaringen opgedaan  met de zogeheten groepsaanpak volgens de systematiek van Beke en  Ferwerda. Met deze systematiek worden op lokaal niveau 3 typen  jeugdgroepen in kaart gebracht zodat een gerichte aanpak kan  worden ingezet. Het gaat om “hinderlijke”, “overlastgevende”en  “criminele” jeugdgroepen. Het ministerie van BZK heeft aan de  politiekorpsen financiële middelen beschikbaar gesteld om de  registratie van jeugdgroepen op lokaal niveau te verbeteren en om  vanaf eind 2009 een jaarlijks beeld van de jeugdgroepen te realiseren.

Landelijk Expertise Centrum Diversiteit (LECD) (BZK)

Vanuit dit expertteam opereren tientallen ervaren politiemensen met vaak een allochtone achtergrond (veelal Marokkaans-Nederlands en Turks-Nederlands). Zij worden ingezet op plekken in het land, waar politieteams extra kennis en/of competenties nodig hebben om met straat- en de Marokkaanse cultuur om te gaan. Bovendien werkt de politie aan een meer divers samengesteld personeelsbestand.

Experiment FFKappe (BZK) :

Onder verantwoordelijkheid van de minister van BZK zullen in een aantal gemeenten vervolgpilots plaatsvinden met de ‘FFKappe’-aanpak, waarin met jongeren die overlast veroorzaken een contract wordt gesloten over hun gedrag. Wanneer dit niet leidt tot afname van de overlast, kan de jongere een bevel van de burgemeester krijgen. Overtreding van dit bevel kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Gedragscodes in buurten en op scholen (Justitie)

Het kabinet stimuleert het opzetten van lokale gedragscodeprojecten teneinde het wederzijds respect en vreedzame omgangsvormen tussen burgers te bevorderen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie hiervoor een handreiking ontwikkeld, die de vorm van een stappenplan heeft.

Buurtbemiddeling en jongerenbuurtbemiddeling (Justitie) :

Ook bemiddelingsprojecten zijn in het kader van normstelling en het tegengaan van ongewenst gedrag relevant. Buurtbemiddeling draagt bij aan sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid van wijken. Uit de evaluatie ‘het succes van buurtbemiddeling’ (2004) bleek dat meer dan 90% van de lokale betrokkenen tevreden tot zeer tevreden over buurtbemiddeling zijn. Justitie wil deze effectief gebleken aanpak stimuleren en streeft derhalve naar een verdubbeling van het aantal buurtbemiddelingsprojecten van 70 in 2007 naar 150 in 2010. Jongerenbuurtbemiddeling richt zich specifiek op buurtconflicten met of tussen jongeren. Voor deze variant op buurtbemiddeling wordt momenteel een aanpak ontwikkeld. In januari 2009 zal in vijf gemeenten een pilot met jongerenbuurtbemiddeling van start gaan.

Ontwikkeling van effectieve gedragsinterventies voor jeugdigen (Justitie)  

Met het oog op verbetering van de persoonsgerichte aanpak worden effectieve gedragsinterventies ontwikkeld, die ter beoordeling worden voorgelegd aan de Erkenningcommissie Gedragsinterventies Justitie. Inmiddels zijn dertien gedragsinterventies voor minderjarigen (voorlopig) erkend. De persoonsgerichte aanpak heeft ook een nieuwe impuls gekregen door de inwerkingtreding (op 1 februari 2008) van het wetvoorstel gedragsbeïnvloeding jeugdigen. De wet biedt de rechter de mogelijkheid om alle jeugdsancties met elkaar te combineren en heeft een nieuwe maatregel toegevoegd, namelijk de gedragsbeïnvloedende maatregel.

In voorbereiding zijnde grensstellende maatregelen

Wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (BZK en Justitie)

Het wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast maakt het mogelijk om in een vroegtijdig stadium te interveniëren. De burgemeester krijgt met dit wetsvoorstel de mogelijkheid om diegenen die structureel overlast veroorzaken een gebiedsverbod, een groepsverbod en/of meldingsplicht op te leggen. In geval van een gepleegd strafbaar feit waardoor de openbare orde ernstig is verstoord, dan wel in verband waarmee vrees bestaat voor ernstig belastend gedrag van de verdachte jegens personen dan wel aanhoudende vernielingen, kan de officier van justitie – vooruitlopend op het oordeel van de rechter - een gedragsaanwijzing opleggen. Hierbij kan het gaan om een gebiedsverbod, een meldingsplicht, eencontactverbod en een aanwijzing zich te doen begeleiden. Met deze maatregelen kan ernstig overlastgevend gedrag sneller en effectiever aangepakt worden. Het wetsvoorstel zal naar verwachting binnenkort worden behandeld in de Tweede Kamer. In aanvulling op dit voorstel is de minister van Justitie voornemens de rechter de bevoegdheid te geven om een wijkverbod als zelfstandige maatregel op te leggen bij gevallen van overlast

Wijkverbod (Justitie)

Rechters krijgen de mogelijkheid een wijkverbod als zelfstandige maatregel op te leggen om overlast van probleemjongeren effectief te bestraffen. De rechter kan de vrijheidsbeperkende maatregel opleggen in plaats van of naast een geldstraf of vrijheidsstraf. In de praktijk zal het effect van een wijkverbod als zelfstandige maatregel groter zijn omdat voor een langere duur kan worden gekozen dan bij een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hierdoor kan het strafrecht bijdragen aan de leefbaarheid in steden en wijken. Bovendien sluit het goed aan bij het snelrecht en de ontwikkeling van de Veiligheidshuizen, waarin gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie onder één dak samenwerken.

Regierol gemeenten veiligheidsbeleid (BZK en Justitie)

De regierol van gemeenten op het gebied van het gemeentelijke veiligheidsbeleid zal wettelijk worden verankerd. Tenminste één maal in de vier jaar wordt een veiligheidsbeleidsplan opgesteld op grond van een analyse van de lokale veiligheidssituatie en de te verwachten ontwikkelingen in de eerstvolgende vier jaar.

Kennisfundament (Justitie)

Door het WODC van het Ministerie van Justitie is het Kennisfundament ontwikkeld voor de ondersteuning van de gemeenten bij de aanpak van de criminaliteit onder Marokkaans-Nederlandse jongens. In het rapport-Kennisfundament is de actuele wetenschappelijke kennis voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit onder de doelgroep geïnventariseerd en samen gebracht in een model. Advies- en Onderzoeksbureau Beke en het WODC doen in twee steden een praktijkproef om het Kennisfundament tot te passen. Hierover wordt voor 1 april 2009 gerapporteerd. Op grond hiervan wordt een aanbod ontwikkeld voor de steden die daarvan gebruik willen maken.

Twaalfminners (Justitie, J&G en BZK)  

Steeds meer gemeenten geven aan dat jonge kinderen betrokken zijn bij incidenten. In het kader van de verbeterde aanpak van 12-minners zal in 2009 worden gestart met de eenduidige registratie van 12-minners met politiecontacten. Daarnaast zullen in 2009 vier pilots worden gestart om een instrument voor signalering van risico’s bij kinderen te testen. De 12-min verdachte wordt voor bepaalde delicten aangemeld voor een STOP-reactie bij Halt. Als de politie zich zorgen maakt over het mogelijk afglijden van de 12-min verdachte dan wordt deze jongere met een zorgformulier aangemeld bij het Bureau Jeugdzorg. Erkomt tevens een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om kinderen beneden de twaalf jaar die op straat rondhangen en overlast veroorzaken, thuis te brengen. Daarnaast wordt onderzocht of er financiële sancties kunnen worden opgelegd aan ouders.

Snelle inzet van kinderbeschermingsmaatregelen. (J&G en JUS)

Het kabinet wil de mogelijkheid bieden dat de rechter bij relatief lichte probleemsituaties een kinderbeschermingsmaatregel kan opleggen, waardoor het mogelijk wordt ondersteuning bij de opvoeding dwingend op te leggen. Het wetsvoorstel Herziening kinderbeschermings-maatregelen wordt dit voorjaar (2009) aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin wordt het kabinetsvoornemen opgenomen om de burgemeester via de Raad voor de Kinderbescherming toegang te geven tot de kinderrechter om opvoedondersteuning af te kunnen dwingen in situaties waarom dat voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is en ondersteuning niet op vrijwillige basis wordt aanvaard.

Nazorg na detentie (Justitie) :

Er wordt een systeem opgezet om te kunnen waarborgen dat een passend nazorgtraject wordt aangeboden aan alle jongeren die een Aanpak risicojongeren van Antilliaanse en Marokkaanse afkomst | 17JJI verlaten, op strafrechtelijke titel of na schorsing uit voorlopige hechtenis. Dat systeem zal naar verwachting vanaf 1 april 2009 in werking zijn.

Praktijk- en implementatieteams (BZK)

Het kabinet wil door het inzetten van praktijkteams en implementatieteams gemeenten ondersteunen bij het effectief vormgeven én uitvoeren hun veiligheidsbeleid en aanpak overlast. Deze teams worden mede ingezet in gemeenten of regio’s die te maken hebben met overlast door Marokkaanse jongeren.

Bestaande perspectief biedende maatregelen

Inburgeringtrajecten (WWI)

Een OGO traject (opvoeding, gezondheidszorg en onderwijs) is een inburgeringtraject bestaande uit het verwerven van taalvaardigheden en Kennis van de Nederlandse Samenleving. In een OGO traject wordt het accent gelegd op het verwerven van taalvaardigheden die veel voorkomen in de sectoren opvoeding, gezondheidszorg en onderwijs.

Opvoedondersteuning voor inburgeraars (WWI en OCW)Het kabinet streeft ernaar dat inburgeringtrajecten zoveel mogelijk duaal worden. In een duaal traject kan inburgering gecombineerd worden met opvoedingsondersteuning. De inburgeraar combineert het inburgeringtraject met participatie activiteiten op het gebied van opvoedingsondersteuning, vrijwilligerswerk (bijv. op een school of consultatiebureau). Een participatieactiviteit kan naast opvoedondersteuning ook werk, re-integratie, vrijwilligerswerk of beroepsopleiding betreffen.

Taalomgevingsanalyse (OCW en J&G)In opdracht van OCW en J&G wordt momenteel een instrument ontwikkeld waarmee CJG-professionals een taalomgevingsanalyse van jonge kinderen kunnen uitvoeren. Op basis van deze analyse kunnen de ouders een VVE-advies voor hun kinderen krijgen. De analyse wordt voorjaar 2009 opgeleverd. Experimenten achter de voordeur: één gezin-één plan (WWI en J&G)Er zijn relatief veel Marokkaans-Nederlandse gezinnen waar zich problemen ontwikkelen rondom de kinderen. Het gaat in veel gevallen om multiproblemen. In het kader van de wijkaanpak starten het kabinet in samenwerking met een zestal gemeenten met een experiment hoe de gecoördineerde hulpverlening aan multiprobleemgezinnen het best georganiseerd kan worden. Looptijd 2009-2010.

Uitbreiding inzet Interactieteam FORUM (WWI)

Het Interactieteam telt op dit moment 26 leden, de samenstelling is multidisciplinair en multi-etnisch. Vanuit het Interactieteam wordt gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de aanpak van zich op lokaal niveau voordoende problemen op gebied van (allochtone) jeugd en veiligheid en interetnische spanningen.

Diversiteit in het jeugdbeleid (J&G en WWI)

Het programma ‘diversiteit in het jeugdbeleid’ omvat drie programmalijnen: de lijn interculturele kennisontwikkeling, de lijn intercultureel vakmanschap en de lijn van versterking van (lokale) jeugdvoorzieningen. In drie gemeenten lopen inmiddels pilots op dit terrein gericht op interculturalisatie van het CJG. Tevens maakt het versterken van frontlinie-aanpakken ten behoeve van het verbeteren van het bereik van de moeilijkste groepen deel uit van deze programmalijn.

Campussen (J&G, BZK, OCW, SZW, Justitie en WWI)

Het kabinet wil jongeren zonder zicht op opleiding of arbeid die dreigen af te glijden naar maatschappelijk ongewenst gedrag, terugleiden naar maatschappelijke participatie met een nieuw instrument: de campussen. Negen pilotprojecten zijn in het land gestart. Ze moeten geven in de meest effectieve aanpak voor deze groep jongeren.

Zorg advies teams (ZAT’s) (J&G en OCW)

Soms zijn er problemen bij leerlingen waarbij niet voldoende hulp door de school kan worden geboden. In Zorg- en Adviesteams werken professionals samen met scholen om problemen van kinderen op te lossen. In deze teams werken professionals vanuit de zorg, welzijn, veiligheid, justitie en het onderwijs samen rondom basis en voortgezet onderwijs. Het onderwijs heeft de taak om voor elk kind en elke jongere met een beperking een goed onderwijsaanbod te creëren. Voor niet onderwijsgerelateerde problemen is hulp van andere professionals, zoals maatschappelijk werk en Jeugd(gezondheids)zorg noodzakelijk

Herstart, Op de Rails en Rebound (OCW)

Bedoeld voor jongeren die dreigen uit te vallen van school, niet meer naar school komen of niet meer te handhaven zijn vanwege gedragsproblemen en die een bedreiging vormen voor de veiligheid van medeleerlingen en docenten. Zij kunnen terecht bij Herstart (langdurig thuiszitters), Op de Rails (gedragsproblemen maar zonder indicatie speciaal onderwijs) en Reboundvoorzieningen (gedragsproblemen die leiden tot veiligheidsproblemen in de klas). Doel is dat de jongeren na een aantal maanden weer kunnen instromen in het regulier of speciaal onderwijs.

Kwaliteitsteam Veiligheid (OCW)

De kwaliteitsteams bestaan uit deskundigen op het terrein van sociale veiligheid. De teams worden op verzoek van (samenwerkingsverbanden van) scholen ingezet. Ze voeren op locatie een quickscan uit en beiden advies op maat. De teams adviseren over mogelijk oplossingen voor gesignaleerde knelpunten, leggen daarbij zonodig de relatie met leerlingenzorg en het ZAT en ondersteunen scholen bij het maken en waarborgen van (bestuurlijke) afspraken. De teams behandelen geen individuele casuïstiek of acute crisissituaties.

VVE en Schakelklassen (OCW)

De VVE programma’s richten zich op taalstimulering vanuit peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en groep 1 en 2 van de basis-school. Doel is kans op goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière te vergroten. Het kabinet streeft naar een 100% aanbod van VVE aan de doelgroep. Schakelklassen hebben tot doel kinderen met een taalachterstand met intensieve begeleiding weer in het reguliere onderwijs of op een hoger onderwijsniveau te laten instromen. Uit onderzoek blijkt dat de resultaten over het algemeen positief zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en schakelklassen, scholen voor de vroeg schoolse educatie. Via de Lokale educatieve agenda maken gemeenten, scholen en kinderopvang maken afspraken over samenwerking, vroegsignalering en de aanpak van achterstanden.

Gewichtenregeling PO (OCW)

De gewichtenregeling bepaalt hoeveel middelen een basisschool ontvangt voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. De school ontvangt een bedrag per leerling. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het opleidingsniveau van ouders. De scholen ontvangen het geld in de vorm van extra personeelsformatie. Vanaf het schooljaar 2009-2010 krijgen scholen die gevestigd zijn in de zogeheten impulsgebieden, naast de gewichtenmiddelen, een extra bedrag per gewichtenleerling. Het gaat dan om scholen die gevestigd zijn in postcodegebieden met veel lage inkomens en/of veel uitkeringen.

Het Leerplusarrangement VO (OCW)

De ene school voor voortgezet onderwijs heeft het zwaarder dan de andere school met evenveel leerlingen. Deze andere factoren kunnen leiden tot een opeenstapeling van problemen (‘probleemcumulatie’), zich onder andere uitend in veel leerlingen met een verhoogd risico op spijbelen, vertraging in schoolloopbanen, voortijdig schoolverlaten, criminaliteit en/of jeugdzorgproblematiek. Deze probleemcumulatie kan zich voordoen in alle schoolsoorten. Het Leerplusarrangement VO beoogt scholen die te maken hebben met probleemcumulatie extra te ondersteunen door aanvullende personele bekostiging. Doelstelling van het Leerplusarrangement VO is het bijdragen aan vermindering van voortijdig schoolverlaten, het beter dan voorheen kunnen leveren van meer maatwerk aan leerlingen, en het maximaliseren van de schoolprestaties door onder meer het voeren van expliciet taal(achterstanden)beleid. Voor het Leerplusarrangement VO is per jaar circa 60 miljoen euro beschikbaar. Aanval op de uitval en wegwerken achterstanden (OCW)Het aantal nieuwe schooluitvallers moet in 2012 gehalveerd zijn. Het accent ligt op preventie, hierbij zijn speerpunten: soepele overgang van vmbo naar mbo, betere loopbaanbegeleiding, betere zorg op school, meer aandacht voor ‘doe-scholieren’, maatwerk. De regionale aanpak VSV houdt in: het Rijk heeft vierjarige prestatieconvenanten (2008-2012) gesloten met gemeenten en scholen in alle 39 RMC-regio’s (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie). Daarbij staat een regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten met de gemeente als regisseur voorop en ligt de nadruk op preventie van uitval. Daarnaast worden extra programmagelden VSV ingezet in de regio’s voor de periode 2008-2009 en 2010-2011. Binnen de convenanten en programmagelden hebben regio’s de vrijheid om te investeren in een preventieve aanpak van schooluitval voor bepaalde (etnische) groepen.

Meedoen allochtone jeugd door sport (VWS en WWI)

In dit programma worden de specifieke kenmerken van sport benut voor opvoedings- en integratiedoelen van de allochtone jeugd. Dit gebeurt door het creëren van ontmoeting tussen allochtone en autochtone jeugd in de sport, het betrekken van hun ouders daarbij en het inzetten van sportverenigingen en sportscholen. Doelen en resultaten van het programma zijn:

  • sportdeelname allochtonen vergroten
  • preventie: begeleiden van kwetsbare allochtone jongeren, het bevorderen van volwaardig burgerschap en participatie van allochtonen jongeren in de samenleving, tegengaan van sociaal isolement en het voorkomen van overlast en probleemgedrag
  • zorg: voorkomen van uitval van allochtone jongeren en/of het bewerkstelligen van reïntegratie met behulp van sport en het aanpakken van overlast en probleemgedrag.

Psychische- en gedragsproblematiek onder Marokkaans-Nederlandse jongeren

(WWI en JUS)

Van wetenschappers en professionals uit de praktijk komen steeds

meer signalen dat Marokkaans-Nederlandse jongens zijn oververtegenwoordigd in de psychische- en gedragsproblematiek. Het kabinet laat hiernaar in 2009 een onderzoek uitvoeren. Het is ook van belang dat er meer inzicht komt in effectieve methodieken die hulpverleners kunnen gebruiken om psychische problemen onder deze jongens te indiceren en te behandelen. De eerste resultaten zullen begin 2010 bekend zijn.

In voorbereiding zijnde perspectief biedende maatregelen

Kennisdeling gemeenten via Landelijk Platform (WWI ea.)

In het bestuurlijk overleg van 22 oktober jl. is afgesproken dat het kabinet een platform gaat oprichten om de kennisuitwisseling tussen de gemeenten te faciliteren en te bevorderen. Het gaat dan om het delen van ervaringen, knelpunten en best practices. Start begin 2009.

Betrekken Marokkaans-Nederlandse gemeenschap (WWI)

De betrokkenheid en actiegerichtheid van de MarokkaansNederlandse gemeenschap bij de problematiek wordt versterkt. Vertegenwoordigers uit de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap worden hiervoor op landelijk en lokaal niveau geëquipeerd. In november 2008 is een werkconferentie georganiseerd met moskeeën over de maatschappelijke rol die zij kunnen vervullen bij de aanpak van de problematiek met Marokkaans-Nederlandse jongens. In februari 2009 wordt een conferentie georganiseerd waarin o.a. ingezet zal worden op het betrekken van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap bij de lokale aanpak van Marokkaans-Nederlandse probleemjongens.

Gemeentelijke regie jeugdbeleid en CJG’s (J&G)

Het kabinet is voornemens om de gemeenten regisseur te maken van de jeugdketen én verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG bundelt lokale functies en taken op gezondheid, opgroeien en opvoeden, voor kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar en hun ouders. Ook Marokkaans-Nederlandse ouders kunnen met hun opvoedvragen laagdrempelig in de wijk terecht bij de in oprichting zijnde Centra voor Jeugd en Gezin.Tegengaan discriminatie voor en door Marokkaans-Nederlandse jongens (WWI)Het Samenwerkingsverband Marokkanen Nederland (SMN) is uitgenodigd om samen met Artikel 1 een plan op te stellen, waarin concrete acties worden geformuleerd om discriminatie van en door Marokkaans-Nederlandse jongens aan te pakken. Daarnaast worden voorstellen vanuit de Marokkaanse gemeenschap tegemoet gezien om vanuit de gemeenschap zelf iets te doen tegen de negatieve beeldvorming. Waar het gaat om homoseksualiteit vinden trajecten plaats om binnen migrantengemeenschappen, waaronder de Marokkaanse, het onderwerp bespreekbaar te maken en om jonge homoseksuele migranten weerbaarder te maken.

Wetsvoorstel investeren in Jongeren (SZW, J&G en OCW)

Het wetsvoorstel ‘Wet investeren in jongeren’ verplicht gemeenten jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van scholing of een combinatie van beide, afgestemd op de situatie van de jongeren. Als zij werk accepteren krijgen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van hetleeraanbod krijgen ze waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren dan krijgen zij ook geen uitkering van de gemeente. Het wetsvoorstel is op 18 november 2008 naar de Tweede Kamer gestuurd, planning inwerkingtreding 1 juli 2009

Tot zo ver dus de maatregelen die de overheid neemt tegen het zogenoemde ‘Marokkanenprobleem’ volgens het Rapport aanpak van risico groep van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst , Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Echte wetten bestaan er niet over, niet over het probleem zelf tenminste, het is namelijk een conflict die nog niet opgelost is, en tot die tijd kan er nog geen wet over gemaakt worden dat er echt concreet op in gaat.

 (http://kennisbank.platform31.nl/websites/kei2011/files/KEI2003/documentatie/AanpakMarokkaanseAntilliaanserisicojongeren_VNGminWWI_2009.pdf 

Het probleem & Vorming

Nederland is een heel erg vrij land, dit zijn wij al jaren lang. Bij vrijheid komt tolerantie, deze 2 waarden gaan hand in hand met elkaar want er is geen tolerantie zonder vrijheid en je bent niet vrij als niemand tolerant is. Wat weer samen gaat met vrijheid en tolerantie is gelijkheid, wij zijn in Nederland allemaal gelijk, en wij zijn ook een van de weinige landen waar we allemaal zo gelijk zijn aan elkaar, niet alleen door wettelijke bepalingen, maar ook door de vrijheden die we hebben en de tolerantie van onze medemens . Nu is de vraag of er door de criminaliteit onder de Marokkaanse jeugd de waarden van de Nederlandse cultuur / samenleving in het geding komt, en hierop zeggen wij nee. Zoals ik al eerder zei, Nederland is een vrij en tolerant land, hier word iedereen geaccepteerd zoals hij is en voor wie hij is. Verder is deze groep van criminele jeugdige Marokkanen te klein om een invloed te hebben op onze , toch vrij sterke cultuur. Tradities zitten er niet heel sterk in, een echte duidelijke cultuur hebben we niet door onze pluriforme samenleving maar we hebben wel de duidelijke waarden en normen die we allemaal accepteren. Het enige wat in gevaar kan komen door deze groep jongeren is de tolerantie, de Nederlanders kunnen minder tolerant worden tegenover de Marokkaanse of zelfs de allochtoonse gemeenschap door de rotte appels die ertussen zitten.

En nu bekijken we het eens van de andere kant, hoe beïnvloed de Nederlandse cultuur deze jongeren? Wij denken dat dat erg sterk is. Onze cultuur en de Marokkaanse cultuur is erg verschillend , Nederland is progressief en vrij terwijl Marokko nog erg gelovig, conservatief en behoudend is. Gooi een Nederlander in Marokko en hij zal het erg lastig krijgen met zich aanpassen, en andersom net zo. Zolang deze criminele Marokkaanse jongeren zich niet thuis voelen in dit land , dan zal er altijd een stukje cohesie missen, er zal sociale controle ontbreken aangezien de jongens zich niets aantrekken van ‘Die Nederlanders’ .  Deze groep jongeren krijgt te maken met een vrijheid die ze niet kennen vanuit hun eigen cultuur, dus wij denken dat de Nederlandse cultuur een grote invloed heeft op deze groep jongeren en hun gedragingen.

De waarden die wij belangrijk vinden in Nederland zijn geen gevolg van het probleem wat zich niet voordoet aangezien het pas een probleem is wat vrij recentelijk is ontstaan. Er waren altijd al mensen die klaagden over de Marokkaanse immigranten, die er niets van hoefden te hebben maar er word pas van een probleem gesproken in de afgelopen twee decennia . Wat wel een gevolg is, maar geen waarde die wij hanteren in Nederland is, is intolerantie. Intolerantie lijkt steeds meer op te komen in Nederland, tot nu toe is het klein , maar als het zo door gaat komt het erg dicht bij discriminatie en racisme en zodra we dat punt bereiken dan zijn we al helemaal ver van huis want dan zal de kloof alleen nog maar groter worden tussen de bevolkingsgroepen.

Deze intolerantie is een gevolg van stereotypering, mediaframing en massamedia. Doordat men elke keer, keer op keer, de woorden “overval” . ‘’Marokkaan” . “zoveelste keer in deze wijk” horen, dan ontstaat er een (foutief) beeld , er ontstaat een stereotype Marokkaan, een Marokkaan die niets anders doet dan hangen en stelen en de buurt onveilig maken. Hoe vaker de Marokkaanse gemeenschap negatief in het nieuws komt, hoe negatiever men erover gaat denken. Negatieve beeldvorming vind plaats op gigantische schaal, via allerlei soorten media als radio,tv, kranten etc.

Het verband tussen de criminaliteit onder Marokkaanse jongeren en identiteit en socialisatie is eigenlijk vrij simpel. Deze jongeren voelen zich niet als een deel van het land waarin ze verblijven, ze missen de bindingen met de mensen om zich heen. Dit zorgt voor een zwaar demotiverend effect, waarom zou je werken met mensen waar je niets mee hebt, school zeurt alleen maar want het boeit je toch niet wat er verder met je gebeurt in dit land, en zo gaat het maar door. Ze weten , in extremere gevallen, niet eens wie ze zelf zijn omdat de botsing van culturen allemaal verwarring met zich meebrengt, ze missen hun eigen identiteit, die zijn ze kwijt. Zodra jij je niet openstelt voor socialiserende instituties die je wat leren over de cultuur, dan zal je er ook niets over leren. Als je alleen je openstelt voor wat de negatieve invloeden je te vertellen hebben , dan zal dit jou ook negatief beïnvloeden. Zodra de cultuuroverdracht, ofwel het socialisatieproces, slecht, moeizaam of helemaal niet verloopt , dan zullen deze jongeren het erg moeilijk krijgen om mee te draaien in de samenleving, aangezien ze de samenleving zelf niet eens snappen. Je zal je letterlijk als een vis op het droge voelen. Door een gebrek aan een eigen identiteit, een hoop verwarring en een slecht socialisatieproces krijg je jongeren die niet weten wat ze moeten , dus keren ze naar de criminaliteit.

Het ideologische karakter van criminaliteit onder Marokkaanse jongeren kan ik zelf niet beantwoorden omdat ik de vraagstelling dan niet vind kloppen. Wel kan ik zeggen waar het invloed op heeft , en dat is dat deze jongeren inbreuk plegen op de vrijheid van mensen, de tolerantie ontbreekt bij hun en gelijkheid ontbreekt net zo goed. Oftewel, dezelfde waarden die ik al eerder genoemd heb . Gelijkheid is een typisch socialistische waarde, tolerantie past heel mooi bij de confessionalisten en vrijheid bij de liberalen. Daarom is het lastig om te beoordelen welk ideologisch karakter dit vraagstuk heeft , het heeft namelijk met alle 3 de ideologieën te maken.

Het lastige aan dit onderwerp is dat niet elke partij zich ermee bezig (durft) te houden. We hebben een aantal grote partijen die zich er wel over hebben uitgelaten en dat zijn de PVV , PvdA , SP, VVD en de D66 . GroenLinks heeft zich al bijvoorbeeld uit het “Marokkanen-debat” teruggetrokken omdat ze het niet vonden kunnen dat hierover gedebatteerd moest worden.

PVV : De PVV vindt dat er een groot marokkanenprobleem in Nederland heerst, Joram van Klaveren (PVV-kamerlid) zei in een interview : “Het is tijd voor een keiharde repressie, minimumstraffen, avondklokken, groepsaansprakelijkheid, mobiele politieposten en denaturalisatie van daders” Oftewel een snoeiharde aanpak is nodig volgens de PVV.

PvdA : De PvdA vindt dat de PVV juist de afkomst problematiseert en niet het gedrag aldus PvdA-kamerlid Keklik Yücel. De PvdA betrekt het op de persoon zelf en dus niet op de groep Marokkanen, ondanks de cijfers waar de PVV graag mee gooit.

SP : De SP houdt zich lichtelijk op de achtergrond, echter heeft het wel losgelaten de PVV niet geheel serieus te nemen, zoals je merkt in opmerkingen van Kamerleden zoals die van Sadet Karabulut die zei : “gezien de oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers , is er dan ook sprake van een mannenprobleem “ . Voor de rest laat de SP niet heel veel van zijn standpunt blijken.

VVD : De VVD erkent niet dat er een ‘marokkanenprobleem’ heerst , echter is er volgens de VVD wel een kloof tussen bevolkingsgroepen. Verder zouden de criminaliteitscijfers van de Marokkanen buitensporig hoog zijn. De VVD wil dan ook de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf , waaronder de ouders, leggen. “Die ouders moeten tijdig hulp zoeken als kinderen ontsporen en daar ook op worden aangesproken” aldus Karabulut.

D66 : D66 erkent het probleem ook niet, echter liet het wel wat los over de al veroordeelde jongeren. Deze moeten begeleid worden tijdens hun tijd in de gevangenis, geef ze een 2e kans met hun behaalde startkwalificatie. 1 op de 3 van de immigrantjongeren zit thuis volgens Van Weyenberg en dat moet dus anders.

Verder is er geen enkele partij die , los van de PVV ,  het Marokkanenprobleem erkent. Wel was er een gedeelde mening : Er is geen Marokkanenprobleem ,echter zijn er wel veel problemen in de Marokkaanse gemeenschap .

De aanpak van deze jongeren vind ik een socialistische smaak hebben met een vleugje liberalisme. De straffen kunnen fors en streng zijn, maar grotendeels bestaat de aanpak uit helpen , ondersteunen en verbeteren i.p.v. wegstoppen achter tralies. Geef ze de kans om zich te beteren, ze kunnen er zelf ook weinig aan doen, zo komt het op ons over, en daar kunnen wij ons ook wel degelijk in vinden. Deze jongeren verdienen deze aanpak, in plaats van maar weg te rotten in een celletje.

Verder is iedereen de kwestie wel zat, hoe het aldoor heen en weer gaat in de politiek. Iedereen slaakt een gezamenlijke zucht zodra er weer een ernstig incident heeft plaatsgevonden en we op het nieuws horen “Geert wilders roept de kamer weer op tot een debat over de Marokkanenkwestie” . We lijken moe van het onderwerp, ongeïnteresseerd zelfs, en al helemaal als dhr. Wilders het onderwerp aansnijdt, dan is het direct verleden tijd. In het begin , toen het nog een nieuw onderwerp was, toen was de politieke socialisatie groot, men debatteerde heftig, de samenleving genoot mee en vormde zo hun eigen mening op basis van wat hen het meeste aansprak in de politiek. Echter zijn we nu een paar jaar verder, en nu is het niet meer nieuw, iedereen heeft zo inmiddels zijn eigen mening wel gevormd, niet meer op basis van wat er in de politiek gebeurt dus wij denken dat de politieke socialisatie niet heel zwaar meedingt in dit vraagstuk.


 

Het probleem & Verhouding

Sociale ongelijkheid speelt een erg grote rol in dit vraagstuk, misschien zelfs een oorzaak van het probleem. Er heerst een stereotype beeld in Nederland van ‘de Marokkaan’ , dit beeld kan er voor zorgen dat Marokkanen minder snel aan een baan komen, niet worden toegelaten op opleidingen , ontslagen worden, van school gestuurd of niet eens toegelaten worden. Al deze voorbeelden zorgen voor een slechte positie voor de Marokkanen, met alle gevolgen van dien.

Vanaf dit punt gaat het alleen maar harder, de een trekt de ander mee en voor je het weet word er niet meer gewerkt, geen school, geen opleiding, het heeft toch geen nut. Dit is natuurlijk een voorbeeld maar toch zie je het vaak gebeuren. Er ontstaat een ongelijkheid binnen de samenleving. De Marokkaan wordt in een benadeelde positie geplaatst door discriminatie op basis van stereotypering en word vervolgens verweten dat ze op straat hangen. En dit geldt niet alleen voor Marokkanen , maar elke allochtoon zal het wel hebben meegemaakt, dus je gaat van een klein percentage in Nederland, de Marokkanen, ineens naar een veel groter deel, alle allochtonen, en dan wordt het ineens een aanzienlijk groot percentage. Er ontstaat een toenemende sociale ongelijkheid binnen de samenleving.

Verder zijn er niet veel machtsmiddelen om naar te grijpen, en dan laten we geweld etc. achterwege , want dat zal alleen averechts werken in Nederland. Maar de Marokkaanse gemeenschap is te klein om een stem in de politiek door te krijgen, plus het zou meer een one-issue partij zijn dus dat machtsmiddel kan je haast wegstrepen. Verder is er nog geld, zolang Marokkanen in een benadeelde positie geplaatst worden, zal het beschikken over geld ook lastig worden. En zo gaat het maar door, deze dingen gaat echter niet op voor bijvoorbeeld autochtone Nederlanders, daar gaat dit allemaal wat makkelijker bij. Je kan dus spreken van een zekere vorm van ongelijkheid op het gebied van machtsmiddelen.

Betrokken groepen hebben echter wel machtsmiddelen. Recentelijk is bijvoorbeeld het SMN opgericht, het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, deze gebruiken het internet, kennis en aantallen als een machtsmiddel. Deze organisatie is een meldpunt waar Marokkanen terecht kunnen als ze zich gediscrimineerd voelen, het doel ? Verminderen van discriminatie en gelijkheid zaaien. Verder heb je nog instituten zoals bureau HALT , die hun autoriteit als machtsmiddel hebben, hun doel is natuurlijk om te helpen, dit kan doormiddel van de autoriteit die ze hebben. Ze kunnen mensen aan het werk zetten, of opdrachten laten doen waardoor men wat gaat inzien waarvoor ze er zijn bijvoorbeeld.

Er heerst nu een groot maatschappelijk conflict, je hebt de benadeelde en gediscrimineerde Marokkaanse gemeenschap tegenover de discriminerende Nederlandse gemeenschap staan. De een voelt zich benadeeld door de rotte appels binnen de gemeenschap en de ander zegt heel simpel dat ze allemaal het zelfde zijn, en soms zelfs dat ze maar gewoon het land uit moeten. Dit leidt ook in de politiek tot onrust aangezien de PVV de partij is die wil dat de Marokkanen keihard aangepakt worden, wat lijnrecht tegenover partijen zoals de SP en PvdA staat want die willen juist helpen, en een humanere aanpak.
Conclusie

Voor het schrijven van het verslag waren wij beiden nog niet erg ingelezen over het onderwerp, we wisten wat oppervlakkige dingen wat we hadden gelezen en gehoord maar daar hield het dan ook wel bij op. We zijn dan ook compleet omgeslagen van ons eerste standpunt dat het misschien kwam door enkel het cultuurverschil dat er zo’n hoog criminaliteitscijfer was binnen de Marokkaanse gemeenschap naar een standpunt waarin wij inzien dat wij als Nederland zijnde er een gigantisch groot aandeel in hebben.

Wij zorgen ervoor hoe iemand uit een vreemde cultuur zich aanpast, ongeacht of het de eerste, tweede of derde generatie is. Wij moeten ons altijd blijven inzetten voor onze landgenoten aangezien zij ook net zo Nederlands zijn als wij, met dat paspoort moeten wij ze helpen om ze ook nog zo te laten voelen ! Gelijkheid is een waarde wat erg belangrijk is, iedereen verdient een gelijke behandeling en iedereen verdient gelijke kansen, ongeacht je uiterlijk, ras, etc. Wij zien graag dat het in de komende jaren beter gaat, dat wij als Nederland dat schijnbaar steeds onpersoonlijker wordt, weer wat meer naar elkaar toegroeit, dat de cijfers wat minder negatief worden, dat de bladen niet vol staan met negatieve koppen over Marokkanen.

Hoe dit te realiseren is ? Dat wordt niet makkelijk. Je kan je enkel inzetten voor deze groepen, wij zijn het eens met de linkse partijen, er is geen Marokkanenprobleem, maar wel veel Marokkanen met problemen, en die moet je helpen, net zo als elk ander persoon in Nederland dat problemen heeft met zich thuis voelen in dit land. Zodra iemand zich kan identificeren met zichzelf en met de cultuur van het land, dan zal deze persoon zich een stuk gemotiveerder gaan gedragen, hij of zij zal zich niet aldoor willen afzetten aangezien daar geen reden toe is.

De politiek zou dit veel meer moeten aanmoedigen, de gelijkheid word vergeten , en dat is toch iets wat zo bijzonder is aan dit land, de gelijkheid die er toch altijd is, een samenleving met meer dan 190 nationaliteiten. Dit moet zo blijven, en er moet iets veranderen voordat er straks opnieuw een klassensamenleving ontstaat, echter nu niet om religie, maar nu om etniciteit.

Bronnenlijst

Algemeen

http://www.cot.nl/pdf/Criminele_Marokkaanse_jongens.pdf

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/marokkaans_nederlandse_risicojongeren

http://www.kennislink.nl/publicaties/marokkaanse-jeugdcriminaliteit-dwingend-gedrag-is-kern-van-de-zaak

http://www.scholieren.com/opstel/27085

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal-cultureel/52767-criminaliteit-onder-marokkaanse-jongeren.html

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1797992/2010/09/27/Criminaliteit-Marokkaanse-jeugd-verschilt.dhtml

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71822NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=1,3-9&D5=0-2,4,8-10&D6=0&D7=l&HD=081216-1451&HDR=T,G6,G2,G5,G3&STB=G1,G4

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71822NED&D1=0&D2=a&D3=0&D4=1,3-9&D5=0-2,4,8-10&D6=0&D7=l&HD=081216-1451&HDR=T,G6,G2,G5,G3&STB=G1,G4

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3426745/2013/04/16/Een-Marokkanentaboe-Een-obsessie-zul-je-bedoelen.dhtml

http://www.republiekallochtonie.nl/dossier-allochtonen-criminaliteit-en-cultuur

http://www.nrcnext.nl/blog/2012/05/15/next-checkt-65-procent-van-de-marokkaanse-jeugd-ooit-aangehouden/

http://www.nu.nl/politiek/3389706/pvv-vindt-weinig-steun-in-debat-marokkanen.html

http://politiek.thepostonline.nl/column/marokkanenprobleem-het-debat-bleek-democratie-op-haar-best/

http://www.wijblijvenhier.nl/18900/marokkanendebat-is-institutionalisering-van-discriminatie/

http://kennisbank.platform31.nl/websites/kei2011/files/KEI2003/documentatie/AanpakMarokkaanseAntilliaanserisicojongeren_VNGminWWI_2009.pdf

http://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/2011/01/kennis-2010-4-34.pdf

http://www.metronieuws.nl/regionaal/politie-amsterdam-controleert-marokkanen-eerder-door-onderbuikgevoel/SrZljl!3TVQCtSK1l1Lc/

http://www.ministrando.org/gedrags-_en_opvoedingsprobl/jeugdcriminaliteit/criminaliteit_en_etnische_a.html

http://www.beke.nl/doc/publicaties/nieuw/Het_vlees_is_van_jou.pdf


 

CBS

 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81947NED&D1=0-1,12,18,22,25-28,39,45,49,52-53&D2=0&D3=0&D4=0-4&D5=(l-2)-l&HDR=G2,G1,G3,G4&STB=T&VW=T

 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81018NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0-2&D5=a&D6=a&D7=l&HD=121122-1429&HDR=G6,G1,G2,T,G4&STB=G3,G5

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/A1B765EE-5130-481A-A826-2DCCD89F81C9/0/2012b61pub.pdf

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81924NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=l&HDR=G1,G3,G2&STB=T&VW=T

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/37812C9B-39B7-46FC-A893-294F18933E81/0/2008b61pub.pdf

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81877NED&LA=NL

 

Video

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1289954

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Yara-Mirthe

Yara-Mirthe

Netjes!
Alleen hoort de bronnenlijst/literatuurlijst in APA te zijn.

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

R.

R.

Wat een geweldig po!!! Super veel aan gehad. Wat een top po. Onbeschrijfelijk

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast