Hoofdstuk 2 Water

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas havo | 1414 woorden
  • 7 november 2015
  • 12 keer beoordeeld
  • Cijfer 4.8
  • 12 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Samenvatting scheikunde - H2: Water2.1 WatervoorzieningHoeveelheid waterDe totale hoeveelheid water op aarde wordt geschat op 1,4 miljard kubieke kilometer (14 mettwintig nullen liter!). Hiervan is 2,5% zoetwater en dat kan maar voor een klein deel wordengebruikt als drinkwater, zie figuur 2.11. De hoeveelheid water op aarde verandert niet, maar hetwater verandert wel voortdurend van plaats. Dat heet de waterkringloop, zie figuur 2.2.WaterbeheerOm ervoor te zorgen dat in de toekomst meer water beschikbaar komt, met name voor mensendie nu al vaak een groot gebrek aan water hebben, moeten we: zuiniger met water omgaan; regenwater opslaan (dammen aanleggen, reservoirs bouwen); oppervlaktewater vanuit een ander gebied halen; grondwater oppompen; zeewater ontzilten.Internationaal waterbeheer is nodig om conflicten en rampen te voorkomen.2.2 De bijzondere stof waterEigenschappen van water (1)1 DichtheidDoor de bijzondere structuur van ijs (figuur 2.6) nemen de watermoleculen in de vaste fasemeer ruimte in dan in de vloeibare fase. In tegenstelling tot de meeste andere stoffen geldt voorwater daarom dat de massa van één liter ijs kleiner is dan de massa van één liter water.Daardoor is de dichtheid van ijs kleiner dan de dichtheid van water, zodat ijs op water drijft.2 Soortelijke warmteWater heeft een grote soortelijke warmte. Dat betekent dat er veel warmte nodig is om éénkilogram water een graad warmer te maken. Als het water afkoelt, komt deze warmte weer vrij.Doordat het stijgen en dalen van de temperatuur hierdoor langzaam gaat, zijn er geen al tegrote temperatuurschommelingen in gebieden met veel water.Eigenschappen van water (2)3 Hoog kookpuntDe moleculen van methaan (aardgas) en water zijn ongeveer even zwaar. Het kookpunt vanwater, 373 K, is veel hoger dan dat van methaan, 112 K, zie figuur 1.22. Watermoleculenhebben aan de ene kant van het molecuul een kleine positieve en aan de andere kant eenkleine negatieve elektrische lading. De elektrische aantrekkingskrachten tussen dewatermoleculen zijn veel sterker dan de vanderwaalskrachten tussen de methaanmoleculen. Bij1 De figuurnummers in deze samenvatting verwijzen naar leerboek Chemie Overal 3 havo.2koken moeten moleculen elkaar loslaten. Bij water is daar dus meer energie, warmte, voornodig dan bij methaan. Daardoor is het kookpunt van water veel hoger dan dat van methaan.4 Groot oplosvermogenWater, en daardoor ook bloed, is een heel goed oplosmiddel voor veel verschillende soortenstoffen (groot oplosvermogen) waardoor transport van stoffen door je lichaam plaatsvindt,bijvoorbeeld brandstof naar spieren en afvalstoffen naar je nieren.2.3 Water als oplosmiddelWat gebeurt er bij het oplossen van een stof?Bij het oplossen van een vaste stof in een oplosmiddel worden de bindingen tussen demoleculen van de stof en tussen de moleculen van het oplosmiddel verbroken. Er ontstaannieuwe bindingen tussen moleculen van de stof en die van het oplosmiddel. Bekendeoplosmiddelen zijn water, wasbenzine en alcohol.Oplossingen en suspensiesEen oplossing is een mengsel van vloeistoffen en andere stoffen waarvan de moleculen doorelkaar zijn gehusseld. Een oplossing is altijd helder of doorzichtig.Een suspensie bestaat uit korreltjes van een vaste stof die zweven in een vloeistof. Eensuspensie is altijd troebel of ondoorzichtig.De oplosbaarheid (figuur 2.9) van een stof is het maximale aantal grammen van die stof dat jekunt oplossen in een kilogram van een bepaald oplosmiddel. Ook gassen kunnen oplossen,maar meestal minder goed dan vaste stoffen.Oplosbaarheid en temperatuurVoor vaste stoffen (figuur 2.9) geldt: hoe hoger de temperatuur van de vloeistof, des te groteris de oplosbaarheid.Voor gassen (figuur 2.10) geldt: hoe hoger de temperatuur, des te kleiner is de oplosbaarheid.De oplosbaarheid van een stof hangt af van de stof, het oplosmiddel en de temperatuur.2.4 WaterkwaliteitDrinkwater uit zeewaterUit zeewater kan zoet water worden gemaakt met behulp van een ontziltinginstallatie door:1 DestillatieEen mengsel van vloeistoffen of een mengsel van een vloeistof en opgeloste vaste stoffen kunje scheiden door het te destilleren (figuur 2.12). Destilleren is een scheidingsmethode dieberust op verschil in kookpunt van de componenten van een mengsel.AdsorptieBij ontzilting is een nabehandeling nodig om opgeloste kleur-, geur- en smaakstoffen teverwijderen. Je gebruikt daarvoor adsorptie als scheidingsmethode.Adsorberen is een scheidingsmethode waarmee je opgeloste geur-, kleur- en smaakstoffen uitwater kunt halen. Als adsorptiemiddel gebruik je koolstof, ook wel Norit (figuur 2.14) genoemd.3Extra stofDe tweede manier om uit zeewater met behulp van een ontziltinginstallatie zoet water temaken is:2 MembraanfiltratieJe gebruikt een vlies met gaatjes erin die zo klein zijn dat vrijwel alleen watermoleculen er nogdoorheen kunnen en bijna alle andere deeltjes niet, een membraan (figuur 2.15).Drinkwater uit grond- en oppervlaktewaterVroeger was het rivierwater schoon genoeg om te gebruiken voor de was. Grondwater werd bijde mensen thuis opgepompt en diende als drinkwater. Tegenwoordig moet drinkwater aanstrenge kwaliteitseisen voldoen.Tot 1850 was het zelfreinigend vermogen van oppervlaktewater, dat we ook wel biologischereiniging noemen, voldoende. Daarna konden de rivieren de enorme toevoer van afvalstoffenniet meer aan. Hoewel de afgelopen jaren de kwaliteit van het rivierwater sterk is verbeterd,blijft drinkwaterbereiding door middel van een zuiveringsproces nodig.Zie het waterzuiveringsproces in figuur 2.16:1 Natuurlijke voorzuivering en vaste bestanddelen bezinken.2 Uitvlokken van kleine verontreinigingen met ijzersulfaat.3 De gevormde vlokken bezinken en worden verwijderd.4 Ozon doodt bacteriën en andere ziektekiemen.5 Nu weer uitvlokken met ijzersulfaat.6 Filtreren.7 Opgeloste kleur-, geur- en smaakstoffen verwijderen met Norit.8 Toevoegen van een klein beetje chloorbleekmiddel.

Kwaliteitscontrole en ADI-waardeVan veel stoffen is wettelijk vastgelegd hoeveel er maximaal in een liter drinkwater aanwezigmag zijn. Door een drinkwaterleidingbedrijf wordt voortdurend gecontroleerd of de concentratievan schadelijke stoffen niet te hoog is, zie figuur 2.17.In principe bestaat er voor elke stof een gevarengrens. Deze wordt aangeduid met de ADIwaarde.De ADI-waarde geeft aan hoeveel mg van een stof iemand per dag per kilogramlichaamsgewicht maximaal mag binnenkrijgen.Hardheid van waterHoe meer opgeloste kalk aanwezig is in een liter water, des te harder is het water.Kalk is voor onze gezondheid een belangrijke stof, maar veroorzaakt in leidingwater ook somsproblemen door de vorming van kalkaanslag.De hardheid van water wordt uitgedrukt in D, Duitse Hardheidsgraden. Eén DuitseHardheidsgraad komt overeen met 7,1 mg opgeloste kalk per liter water.42.5 CosmeticaMengen van vloeistoffenCosmetica zijn mengsels van water en olie. Olie en water mengen slecht. Een mengsel vantwee vloeistoffen die eigenlijk niet goed mengen, heet een emulsie. Een emulsie ontmengt nietals je een hulpstof toe voegt, een emulgator, zie figuur 2.20. De ‘kop’ is hydrofiel, de ‘staart’ ishydrofoob.Een emulsie bestaat uit kleine druppels van een vloeistof die zweven in een andere vloeistof.Een emulsie is altijd troebel, zie figuur 2.21.De zuurgraad of pHElke oplossing heeft een bepaalde pH (figuur 2.23), een getal dat meestal tussen 0 en 14 ligt, temeten met universeel indicatorpapier (figuur 2.24). De pH van de huid ligt tussen 5 en 6.Voor zure oplossingen geldt: pH ( 7.Voor neutrale oplossingen geldt: pH = 7.Voor basische oplossingen geldt: pH ) 7.2.6 ReinigingsmiddelenZure reinigingsmiddelenHuishoudazijn, ontkalkingsmiddelen en zoutzuur zijn voorbeelden van zure reinigingsmiddelen.De pH van deze reinigingsmiddelen ligt dus onder de 7.Basische reinigingsmiddelenVettig vuil wordt meestal weggehaald met behulp van basische reinigingsmiddelen. Allebasische reinigingsmiddelen bevatten zeepmoleculen.Hoe hardnekkiger en vetter het vuil, des te agressiever is het benodigde reinigingsmiddel, endes te hoger is de pH.De werking van een zeep in een basisch reinigingsmiddelEen basisch reinigingsmiddel bevat zeep (figuur 2.26). Een zeepmolecuul werkt als eenemulgator bij het verwijderen van vlekken, zie figuur 2.25.Zeep wordt al duizenden jaren gemaakt uit natuurlijke oliën en vetten. Sinds enige tientallenjaren worden synthetische zepen of detergenten gemaakt uit grondstoffen die uit aardolieafkomstig zijn.Veilig omgaan met reinigingsmiddelen en wasmiddelenLees de gebruiksaanwijzing en let op de gevarentekens. Verschillende schoonmaakmiddelenmag je nooit mengen (bleekwater met zuur geeft chloorgas!).WasmiddelenEen wasmiddel moet verschillende vezelsoorten (katoen, wol, polyester en linnen) aankunnenen er vier vuilsoorten uit kunnen verwijderen: in water oplosbaar vuil; in water onoplosbaar vuil; kleurstofvlekken; eiwithoudende vlekken.5Om de was liefst bij een temperatuur van 40 C toch schoon te krijgen, moet een modernwasmiddel een uitgekiend mengsel zijn met een aantal zorgvuldig op elkaar afgestemdecomponenten:Synthetische zeep (detergent)Deze stoffen heten meestal ‘oppervlakte-actieve stoffen’.BleekmiddelOm te voorkomen dat gekleurde kleding vaal wordt, worden ook andere stoffen toegevoegd.EnzymenVrijwel elk wasmiddel bevat zogenaamde proteasen, enzymen die eiwitachtige stoffenafbreken.Optische witmakerDeze stof hecht zich aan het wasgoed, waardoor dit witter gaat lijken: de was wordt ‘witter danwit’.WasversterkersEen wasversterker is een ingebouwde waterontharder. Vroeger werd hiervoor fosfaat gebruikt.Tegenwoordig zijn alle wasmiddelen fosfaatvrij.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.