Elke schooldag wakker worden met een meme? Laatste nieuws en blogs zien? Handige stories of video's voor school? Of lekker dm'en met ons?Volg ons nu op Instagram


H9 Rechtsvormen

  • Eenmanszaak : één eigenaar,  oprichten door middel van inschrijven  bij KvK, verantwoordelijk  voor  schulden met het privévermogen  en het zak elijk vermogen(=  geld en goederen  in het bedrijf) dus geen rechtspersoonlijkheid
  • Vennootschap  onder firma: twee of meer eigenaren,  oprichten door middel van  inschrijven bij KvK en notariële
  • akte, geen rechtspersoonlijkheid
  • Besloten vennootschap:  aandeelhouders  zijn eigenaar,  aandelen op naam (vaak  familie)
  • Naamloze vennootschap:  aandeelhouders   zijn eigenaar,  aandelen aan toonder
  • Vereniging:  twee of meer ‘eigenaren’  met een bepaald doel, formele oprichting door middel van een notariële akte en inschrijving bij KvK of informele  oprichting door middel van mondeling overleg  of en onderhandse  akte, algemene ledenvergadering   heeft de hoogste macht en benoemt de bestuursleden
  • Stichting: geen leden maar wel bestuur, oprichten door middel van een notariële akte en registratie bij KvK,
  • coöptatie: als bestuurders  wegvallen  benoemt  het bestuur zelf opvolgers

 

> BV en NV: Elk jaar is er een Algemene Vergadering  van Aandeelhouders,  dit is het hoogste orgaan.  De directie heeft de dagelijkse leiding, maar heeft toestemming nodig van de AVA. De Raad van Commissarissen  wordt benoemd door de AVA en houdt toezicht op de werkzaamheden  van de directie en geeft hen advies.

> BV en NV: Oprichting door middel van  een notariële akte, inschrijving  bij KvK, aanvrage n  van  een

verklaring  van geen bezwaar en een minimumstorting.

Bij een faillissement  wordt een curator aangesteld  die het faillissement afhandelt.  Surseance van betaling houdt in dat de ondernemer  een bepaalde  periode uitstel van betaling krijgt. Een natuurlijk persoon is een mens met rechten en verplichtingen.  Een rechtspersoon  is een organisatie  met rechten en verplichtingen,  die schulden kan hebben.  Hierbij is de organisatie  zelf aansprakelijk  voor  de betaling en niet de eigenaar.  Besloten vennootsc hap,  naamloze vennootschap,  vereniging  en stichting zijn rechtspersonen.  In een notariële ak te staan de statuten van de organisatie. Deze gelden als een soort grondwet.

Vier vormen  van financiering  voor een niet -commerciële  organisatie:

·     Budgetfinanciering  bij overheidsinstellingen

·     Lumpsumfinanciering  bij onderwijsinstellingen

·     Subsidies bij wettelijke verplichting  tot financiering

·     Leningen,  contributies en giften

H10 Vermogensmarkt

Vraagkant: consumenten,  overheid  (staatslening),  ondernemingen

Aanbodkant:  institutionele beleggers,  spaarders,  beleggingsfondsen,   ondernemingen,  overheid

Alle kosten die verbonden  zijn aan het lenen van geld, noemen we financieringsk osten. Als de overheid  meer uitgaven heeft dan inkomsten is er sprake van  een begrotingstek ort. Als de overheid  dan geld leent, neemt de staatsschuld toe.

Voorbeelden  van  institutionele beleggers  zijn pensioenfondsen   en levensverz ekeringsmaatschappij en.  Ze verlenen ook vaak  onderhandse  leningen,  waarbij kostenvoordelen  opspelen omdat hierbij gee n gebruik  wordt gemaakt van een bank. Een beleggingsfonds  beheert  het vermogen  van particuliere  beleggers.

We spreken van investeren  als een onderneming  productiemiddelen  aanschaft  en we spreken van  beleggen als een particulier of een onderneming  aandelen  of obligaties koopt

De vermogensmark t is het geheel van vraag  naar en aanbod  van vermogen.  Als de vraag  naar vermogen  groot is, stijgt het rentepercentage.  Op de geldmark t  wordt kort (<1 jaar) vermogen  verhandeld  en op de k apitaalmark t wordt permanent  vermogen  (aandelen)  en lang vermogen  verhandeld.   De kapitaalmarkt is onder te verdelen  in:

-     De onderhandse  k apitaalmark t: onderhandse  leningen

-     De openbare k apitaalmark t: waardepapieren   zoals obligatieleningen

Als een belegger  effecten wil kopen of verkopen,  moet hij zich wenden  tot een van de leden van  de Vereniging  van de Effectenhandel  (de bank), die de opdracht van de belegger  uitvoert.  Hiervoor  moet provisie betaald worden.  Een belegger  kan twee soorten orders geven:

·     Limietorders:  de belegger  geeft een maximale of minimale koopprijs of verkoopprijs  op

·     Market orders:  de belegger  geeft geen limiet aa

Een onderneming  gaat naar de beurs om meer naamsbekendheid  te krijgen, makkelijker aandelen te verhandelen  en geld te verdienen.  Een onderneming  die een beursgang  overweegt,  moet een prospectus uitgeven,  waarin gegevens over  de onderneming  en de introductie van de aandelen staan.

H11 Eigen vermogen

Het aandelenvermogen  is permanent  vermogen.   Een aandeelbewijs  is een bewijs van  deelname in het aandelenvermogen   van een nv. Het aandeelbewijs  bestaat uit twee delen:  de mantel, met daarop  gegevens  en het dividendblad.  De aandeelhouder  kan een dividendbewijs  van  het dividendblad  afknippen en dit inleveren  bij de ban k, waarna hij/zij een bedrag aan dividend  ontvangt.  Tegenwoordi g  gebeurt  dit automatisch via de bankrekening.

De nminale waarde  van een aandeel is het bedrag dat op het aandeel staat vermeld.  De k oerswaarde  is het bedrag dat voor  het aandeel moet worden  betaald. Wanneer een onderneming  het aandelenvermogen   wil uitbreiden,  besluit ze tot een emissie van aandelen.  De onderneming  stelt dan de emissiek oers vast.

Het maatschappelijk  aandelenvermogen   is het totaalbedrag  dat de onderneming  aan nominaal aandelenvermogen heeft. Als je dit totaalbedrag  verminderd  met het bedrag van de niet -uitgegeven  aandelen (aandelen  in portefeuille), vind je het geplaatst aandelenvermogen.   Als op de balans alleen ‘aandelenverm ogen’  staat, bedoelen we daarmee het geplaatste aandelenvermogen.

|  Agioreserve  = aantal te plaatsen aandelen  x (emissiekoers  – nominale waarde)

 

Directieleden  en commissarissen ontvangen  vaak  een gedeelte van de winst als tantième. Hierbij hebb en ze het recht om over  een bepaald aantal jaren aandelen  te kopen tegen een koers die nu wordt vastgesteld.

 

Sommige aandelen  hebben op een bepaald  gebied voorrang  op gewone  aandelen.  De preferentie  heeft betrekking op:

-     Winstuitkering: dividend  wordt eerst uitgekeerd aan preferente  aandelen

-     Zeggenschap:  invloed  op benoeming van  bestuursleden  door houders  van preferente  aandelen

-     Uitkering bij liquidatie: houders  van  preferente  aandelen  krijgen eerder hun geld terug

Preferente aandelen  zijn vaak  goedkoper!

In de prospectus (eerder  genoemd,  H10) staat: doel van de emissie, bedrijfsresultaten,  winstverdeling,  koers, datum. Een aandeel  wordt gecreëerd  bij het Centrum  voor  Fondsenadministratie.  De kosten die in rekening worden gebracht, noemen we emissiek osten. De emissiekoers van de nieuwe aandelen moet lager zijn dan de prijs op de

effectenbeurs,  want anders  kunnen beleggers  ze net zo goed op de effectenbeurs  kopen. De emissiekoers kan a pari,

boven pari en beneden pari vastgesteld  worden.

 

Er zijn drie soorten reserves:

·     Winstreserve: wat over is van de winst na de winstverdeling

·     Agioreserve:  ontstaat door het plaatsen van aandelen  met een hoge koerswaarde

·     Herwaarderings reserve:  als gebouwen  meer waard blijken te zijn

Reserves  staan aan de creditkant van  de balans, want aan de creditkant staat hoe je aan het geld bent gekomen om de bezittingen die debet staan te financieren.

Reserves  worden  gevormd  om slechte periodes  op te vangen,  om vreemd  vermogen  te vervangen  voor  eigen

vermogen  (met winst vreemd  vermogen  aflossen), om dividend  stabilisatie toe te passen of om uit te breiden.

Intrinsiek e waarde  = bezittingen – vreemd  vermogen

= eigen vermogen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

gast

gast