Geweld is het vernietigen of schade toebrengen aan mensen, aan de natuur of aan dingen. Geweld is iets kapot maken dat eigenlijk heel is of moet blijven. Geweld hangt samen mat macht. Macht is het vermogen van personen of groepen om anderen (of een zaak) de wil op te leggen, eventueel tegen de wil van de betrokkene. Voorbeelden geweld; schelden, discrimineren, stalken, pesten, bedreigen, een overval legen, vernieling, verkrachting, ontvoering, marteling, een moord plegen en oorlog. Natuur gebruikt ook geweld; orkanen, overstromingen en aardbevingen Geweld in overdrachtelijke zin; geweld als beeldspraak voor de enorme kracht van de natuur en de immense vernietiging die zij kan veroorzaken. Er is opzettelijk en onopzettelijk geweld Geweld kan tegengeweld uitlokken (oorlog) 

Er is lichamelijk en geestelijk geweld

Lichamelijk geweld is een medemens fysiek schade toebrengen (meestal waarneembaar)(slaan, schiet)

Geestelijk geweld is het toebrengen van geestelijke schade aan de medemens. Mensen voelen zich door et geweld gekwetst; pijn gedaan. Geestelijk geweld maakt inbreuk op iemands gevoel van eigenwaarde. (verbaal vaak)

Lichamelijk geweld kan ook geestelijk zijn (verkrachting)

Persoonlijk en publiek geweld

Publiek; oorlogen,  middelvinger

Structureel geweld. Niet te herleiden tot een persoon of groepje, maar zit in maatschappelijke structuren opgesloten. Geweld heeft dan te maken met sociale onrechtvaardigheid, uitbuiting, hongersnood, ongelijke kansen.

Positieve vrede is wanneer er in een samenleving geen structureel geweld meer bestaat, echte vrede.

Negatieve vrede is wanneer er in een samenleving geen revolutie, oorlog of grote maatschappelijke onrust meer is, er is echter nog wel honger en ongelijkheid.

Agressie is energie die als doel heeft iets of iemand te overheersen of eed te bezorgen Mensen kunnen agressie makkelijker omzetten in geweld dan dieren. Haat is een dankbare bron voor agressie. Haat is een blijvende woede tegenover een medemens

Technologische hefboom; door de ontwikkeling van de wapentechniek zijn wapens zo gevaarlijk geworden dat door ‘een druk op een knop miljoenen mensen tegelijkertijd kunnen worden gedood (atoombom)

Er is vijandige en instrumentele agressie Vijandige agressie is agressie die voortkomt uit boosheid, woede, ergernis of irritatie instrumentele agressie is het toebrengen van schade of berokkenen van lees als middel om een ander doel te realiseren (voedsel vergaren)

remmen op agressie;

 • de vrees voor vergelding door de tegenstander
 • de vrees voor vergelding door derden (bv. Overheid)
 • de vrees voor sociale afkeuring
 • medelijden met je medemens of een potentieel slachtoffer
 • je geweten dat aangeeft dat bepaalde agressie niet hoort

 Lombroso, cesare

Grondlegger wetenschappelijke criminologie. Aanleg voor criminaliteit. ‘ de meetlat’ voor uiterlijke kenmerken (grote kaken) Binnen het sociaaldarwinisme ; filosofie die meende dat de processen van natuurlijke selectie, zoals darwin die had waargenomen in de planten- en dierenwereld, ook van toepassing zijn op de mensenwereld. Volgens het sociaaldarwinisme behoorden criminelen bij een groep mensen die achtergebleven waren in de evolutie van de menselijke soort.In 19de eeuw korte tijd populair. Rassenideologie op gebaseerd. Affaire buikhuizen; hoogleraar criminologie, wou onderzoek doen na biologische aspecten van crimineel gedrag, veel weerstand, bedreigd

 Freud, sigmund

Grondlegger psychoanalyse Agressie is biologisch in de mens verankerd. Levensdrift en doodsdrift, ook wel seksuele drift en destructie- of agressiedrift. Levensdrift; drift die mensen wil verenigen en wil behouden wat goed is. De levensdrift zoekt vooral naar seksuele ontspanning Doodsdrift; drift die alles wil doodmaken en vernietigen. Streeft naar de bevrijding van het leven zelf, naar de dood. Doodsdrift in toon houden door; De levensdrift voldoende kansen te geven. Mensen moeten de ruimte hebben zich te ontplooien ook op seksueel gebied. Door de werking van ons geweten; innerlijk besef van goed en kwaad. Word gevormd tijdens de opvoeding. Agressie kwijtraken op niet-gewelddadige wijze (muziek, kunst, wetenschap, sport, spel en vermaak)

Lorenz, konrad

Instandhouding van de soort;

 • sterk nageslacht, sterkste mannetjes krijgen vrouwtjes en leiderschap
 • individuen van een soort gelijkmatig gespreid, door afstoting, vergroot overlevingskansen
 • rangorde en vaste structuur binnen de groep

binnen de natuur agressie ook afgeremd. Bij een strijd krijgt de verliezer altijd de kans om te vluchten. Mensen hebben dat ook alleen, maar door hoogontwikkelde techniek hebben we dodelijke wapens, dus loopt een gevecht snel uit op doden. Mens enige diersoort die soortgenoten doodt en bedreiging is voor eigen soort. Doden door wapens bevrijd ons niet van onze agressie Agressie als onvermogen om met beperkingen om te gaan. Mensen kunnen aanspraak maken op bepaalde dingen (onderdak, zakgeld). Wanneer de werkelijkheid niet aan de verwachtingen van de mens voldoet word hij gefrustreerd. Dat leidt tot agressie en geweld. Tegen te gaan door minder hoge verwachtingen te hebben. Agressie als reactie op de maatschappij. Reactie op de ongelijkheid in de samenleving.

-mensen uit achterstandswijken hebben minder kansen op een goede opleiding

-sommige groepen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt

-sommige groepen worden als minderwaardig gezien op te lossen door gelijke kansen voor iedereen.  Oorzaak geweld is tekort aan binding

Travis hirschi

Agressie zit voor een deel in de mens, maar meeste mensen houden zich afzijdig van geweld door; Bindingstheorie mensen zien af van geweld omdat ze het risico niet willen lopen door agressief gedrag hun bindingen met belangrijke relaties te verliezen. De belangrijke bindingen leveren heel veel op voor mensen; vertrouwdheid, veiligheid, vriendschap, respect etc. Vier bindingmechanismes zorgen ervoor dat mensen geen geweld gebruiken;

 • gehechtheid aan familie, vrienden, leerlingen, leraren, collega’s op werk. Mensen willen hun relaties niet op het spel zetten
 • betrokkenheid ; mensen investeren tijd, energie en geld om bepaalde doelen in hun leven te realiseren. Door gebruik van geweld zou de waarde van deze investeringen teniet worden gedaan
 • bezig zijn; mensen zijn zo druk met hun dagelijkse activiteiten dat ze gewoonweg de tijd niet hebben om met misdaad bezig te zijn.
 • Waarden en normen; mensen identificeren zich met waarden en normen in de samenleving. Ze zien het belang ervan in en ze geloven erin. Mensen willen deze warden en normen behouden.

Agressie zit voor een deel in de mens, maar meeste mensen houden zich afzijdig van geweld door; Bindingstheorie mensen zien af van geweld omdat ze het risico niet willen lopen door agressief gedrag hun bindingen met belangrijke relaties te verliezen. De belangrijke bindingen leveren heel veel op voor mensen; vertrouwdheid, veiligheid, vriendschap, respect etc. Vier bindingmechanismes zorgen ervoor dat mensen geen geweld gebruiken;

 • gehechtheid aan familie, vrienden, leerlingen, leraren, collega’s op werk. Mensen willen hun relaties niet op het spel zetten
 • betrokkenheid ; mensen investeren tijd, energie en geld om bepaalde doelen in hun leven te realiseren. Door gebruik van geweld zou de waarde van deze investeringen teniet worden gedaan
 • bezig zijn; mensen zijn zo druk met hun dagelijkse activiteiten dat ze gewoonweg de tijd niet hebben om met misdaad bezig te zijn.
 • Waarden en normen; mensen identificeren zich met waarden en normen in de samenleving. Ze zien het belang ervan in en ze geloven erin. Mensen willen deze warden en normen behouden.

Groepsgedrag

Binding heeft ook een negatieve kant, groepsgedrag, je wilt erbij horen, er is veel sociale controle en onderlinge druk om mee te doen met de groep. Het prestige in de groep hangt samen met de mate waarin je meedoet aan de activiteiten van de groep.

 Echte volwassenheid houdt in; zelf nadenken over wat je hoort en niet hoort; onafhankelijk en zelfstandig te zijn in je oordeel en gedrag.

 Nature ; gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen zijn biologisch bepaald.

Nurture  ; gedrag van mannen en vrouwen word aangeleerd in proces van opvoeding en socialisatie

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

            

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.