Hoofdstuk 4

Beoordeling 6.7
Foto van C.
 • Samenvatting door C.
 • 3e klas vwo | 2080 woorden
 • 24 juni 2016
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Levensbeschouwing H4

Inleiding

 • Witte tekst: Kunnen uitleggen waarom de komst van de islam volgens moslims een verbetering betekende ten opzichte van de situatie daarvoor

Moslims waren een barbaars volk: ze aanbaden afgodsbeelden, aten onrein vlees en bedreven ontucht, verbraken de bloedbanden, verwaarloosden de gastvriendschap en buitten de zwakkeren uit.

Vanaf het moment dat God een gezant zond gingen de moslims goed leven. Ze moesten:

 1. De waarheid spreken;
 2. Hun afspraken nakomen;
 3. Alleen God dienen;
 4. Vreemdelingen beschermen enz.

Ze mochten niet:

 1. Liegen en bedriegen;
 2. Het bezit van de wezen te verteren (geen vlees eten);
 3. Rechtvaardige vrouwen vals beschuldigen enz.
 • Groene kader: symbool van de Islam kunnen tekenen en de betekenis kennen

De wassende maan met de 5-puntige ster is het symbool van de islam. Betekenissen:

 1. Wassende maan: de islamitische tijdrekening waarin de maan centraal staat;
 2. 5-puntige ster: de mens en de 5 zuilen van de islam, die ‘het gebouw’ van de islam steunen:
  1. De geloofsbelijdenis;
  2. Het gebed;
  3. De armenbelasting;
  4. Het vasten;
  5. De bedevaart.

Paragraaf 1

 • Letterlijke betekenis van woord islam. Verband met woord salam. Betekenis moslim/moslima.
 • Islam = ‘onderwerping (aan God) om vrede te bereiken’.
 • Moslims = volgelingen van de islam. Moslim betekent: ‘hij die zich onderwerpt om vrede te bereiken’. Een moslima is een vrouwelijk moslim.

Verband met het woord salam:

 • Het woord islam is afgeleid van de medeklinkers slm en betekent ‘overgave’ of ‘onderwerping’. Het woord moslim stamt direct af van de medeklinkers slm (salam).
 • 3 redenen kunnen noemen waarom je niet kunt spreken van dé islam

3 redenen waarom je niet kunt spreken van dé islam:

 1. Elke cultuur geeft een ander beeld van de islam;
 2. Moslims zijn onderling verdeeld in hun opvattingen over het leiderschap in de islam;
 3. Binnen de verschillende richtingen tref je ook allerlei soorten moslims aan.
 • Weten wat het verschil is tussen soennieten en sjiieten en welke van deze 2 groepen het grootst is

De soennieten en de sjiieten raakten verdeeld toen de profeet Mohammed in 632 overleed. De soennieten meenden dat de meest bekwame man onder de volgelingen van Mohammed hen moest leiden, de sjiieten vonden dat zijn schoonzoon en neef Ali dat moest doen.

Dit wil je ook lezen:

In de islam vormen de soennieten de meerderheid van de moslims (ong. 85%); de sjiieten vormen de minderheid (ong. 10%). De overige 5% wordt gevuld met kleine bewegingen.

 • Uitleggen waarom het sympathieker is om te spreken over God i.p.v. over Allah

Wanneer de God van de moslims Allah wordt genoemd dan wordt de nadruk gelegd op het verschil tussen de wereld van de islam en de westerse wereld. Door Allah steeds God te noemen, wordt nadruk gelegd op wat we met elkaar gemeen hebben.

Paragraaf 2

 • Letterlijke betekenis van woord koran

Het heilige boek van de moslims is de Koran. Het woord Koran (qur’an) betekent ‘zeg!’. Zo geeft de naam van het boek aan hoe er mee omgegaan moet worden. De Koran moet hardop worden voorgelezen.

De Koran is te beschouwen als een brief door God geschreven aan de mensheid.

 • Wat de woorden soera en ayat betekenen in de context van de koran. In welke volgorde de soera’s staan.

De losse openbaringen die Mohammed in zijn leven kreeg, werden samengevoegd en ingedeeld in hoofdstukken (soera, blikseminslag) en verzen (ayat, teken/wonder). Elk hoofdstuk wordt gezien als een blikseminslag in de wereld van de mens en elk vers als een teken van het bestaan van Go.

De soera’s zijn niet op tijdsvolgorde gerangschikt: de langste soera’s staan voorop en de kortste achteraan.

 • 3 voorbeelden kunnen noemen van de manier waarop de moslims met de koran omgaan en kunnen uitleggen waarom ze dat doen.

Gedragsregels voor het omgaan met de Koran:

 1. Het boek mag niet vertaald worden, anders gaat er te veel verloren;
 2. Voordat men een ‘echte’ Koran ter hand neemt, moet men de rituele wassingen verrichten;
 3. De Koran mag nooit zomaar ergens worden neergelegd;
 4. Het is verboden om afbeeldingen te maken of te bezitten, dus gebruiken ze versiering (kalligrafie);
 5. Het verdient aanbeveling om iets uit de Koran voor te lezen, voordat men ergens aan begint;
 6. Sommige teksten hebben speciale kracht voor bepaalde gelegenheden. Deze teksten worden in een kokertje als amulet of talisman op de linkerarm of om de hals gedragen.

Moslims gedragen zich naar deze regels, zodat ze zo uitdrukken dat ze respect hebben voor de Koran.

 • Weten hoe de koran is ontstaan en wanneer deze op schrift werd gesteld

Een aantal tijdgenoten van Mohammed kenden de openbaringen vaak in kleine varianten uit het hoofd. Het waren de ‘dragers van de Koran’. Pas na Mohammeds dood werd besloten de openbaringen te verzamelen en in 1 versie vast te leggen.

 • De 6 onderwerpen die in de koran worden besproken kennen en kunnen herkennen in een tekst (wb blz. 57-59)

Er zijn 6 onderwerpen in 6 lagen:

Laag 1: Het laatste oordeel

Iedereen zal voor God verschijnen, en zal elk voor zijn gedrag beoordeeld worden.

Laag 2: God is ook ‘ar-Rahman’, ‘de barmhartige’

De barmhartige God beloont het goede veel meer dan Hij het kwade bestraft.

Laag 3: Verhalen over eerdere profeten

Er staan veel verhalen in de Koran over eerdere profeten (die ook niet meteen geloofd werden).

Laag 4: Wetten

Je moet goed met anderen en met God omgaan.

Laag 5: Joodse stammen e n jodendom

Er wordt op verschillende manieren in de Koran over Joden gesproken.

Laag 6: Arabische gebruiken rond de Ka’ba (Mekka)

De profeet Abraham wordt gezien als de bouwer van de Ka’ba en als de 1ste moslim.

Paragraaf 3.1

 • Weten hoe moslims Mohammed zien

Mohammed is in eerste plaats voor moslims een profeet, want hij heeft gesproken namens God. Mohammed was de laatste profeet en kreeg de eretitel ‘zegel van de profeten’. Maar hij hoeft hierdoor nog niet vereerd te worden.

Voor moslims blijft hij een mens van vlees en bloed. ‘Er is geen god dan God en Mohammed is de gezant van God.

 • Kunnen uitleggen op welke manier de koran en de hadieth ons iets kunnen leren over het leven van de historisch Mohammed en kunnen uitleggen wat de problemen met deze bronnen zijn.

Koran

Hadieth

Oudste historische bron. De openbaringen die Mohammed van de engel Gabriël kreeg zijn belangrijk voor het leven van Mohammed.

Het bevat alleen geen compleet levensverhaal van de profeet.

Niet-geopenbaarde bron over de historische Mohammed met feiten en legenden over het leven van Mohammed.

In de Hadieth zijn alleen de mededelingen de profeet opgenomen waarvan de schakels betrouwbaar leken. Een isnad (schakel) is onbetrouwbaar als de personen elkaar nooit ontmoet kunnen hebben.

 • Woord ‘geopenbaard’ kennen en kunnen uitleggen of (en waarom) dat woord op koran en hadieth van toepassing is.

Openbaren = zorgen dat iets algemeen bekend wordt.
De koran is een geopenbaard boek, want de teksten kwamen van God (en via de engel Gabriël en Mohammed).

De Hadieth is een niet geopenbaard boek, want het is een verslag van datgene wat de profeet deed.

 • Het verschil tussen de historische Mohammed en het islamitische levensverhaal van Mohammed kunnen uitleggen

In de Hadieth wordt het islamitische levensverhaal van Mohammed verteld met feiten en legenden en in de Koran de historische Mohammed met openbaringen/uitspraken doen namens God.

Paragraaf 3.2

 • Globaal de levensloop van Mohammed kunnen navertellen.

In 570 was de geboorte van Mohammed in Mekka. Na het overlijden van zijn moeder kwam hij uiteindelijk bij zijn oom Aboe Talib. Op 12-jarige leeftijd ging hij met een karavaan naar Syrië en heeft hij kennisgemaakt met andere volken, hun gewoonten en denken. Op 25-jarige leeftijd (595) had hij een huwelijk met Chadiedja. Toen hij zich tijdens de ramadan in 610 op de berg Hira bevond, kreeg hij de eerste openbaring van de engel Gabriël (Djibriel). Langzamerhand groeide het aantal gelovigen. In 615 werd het een gevaar in Mekka, dus besloot Mohammed een deel van zijn gemeente naar Ethiopië te laten emigreren. In 619 stierf Chadiedja. In 622 verbrak hij de banden met Mekka (hidjra). De profeet en de moslims worden in Medina gastvrij ontvangen. Mohammed was nu profeet en staatsman. Hij begon verschillende strijden tegen de Mekkanen (in 624, 625 en 627). In 629 ondernamen de moslims een bedevaart naar Mekka. In 630 trok Mohammed de stad binnen en nam er de macht in handen. In 632 nam Mohammed zelf deel aan de bedevaart naar Mekka en stierf hij.  

 • Jaartallen: leer de jaartallen met een * (wb blz. 61).

570

Geboorte van Mohammed in Mekka

610

Eerste openbaringen (Gabriël/Djibriel)

622

Naar medina (hidjra), strijd tegen de mekkanen. 1ste jaar van de moslimse jaartelling.

624

Beroemde slag bij Badr

627

Moslims en mekkanen streden voor de 3e keer

630

Mohammed kan zonder veel verzet de stad binnentrekken en er de macht in handen nemen.

632

Hij nam zelf aan de bedevaart naar Mekka deel en overlijdt.

Paragraaf 4.1

 • 6 geloofspunten (alle 6 kunnen opnoemen en kort kunnen uitleggen wat er mee wordt bedoeld)
 1. Geloven in 1 God (Allah). Allah is Groot, Onsterfelijk en de allermachtigste. Hij is de Scheper en Voorziener;
 2. Geloven in de Engelen;
 3. Geloven in de Boodschappers en Profeten van God;
 4. Geloven in de Dag des Oordeels (Leven na de dood);
 5. Geloven in alle geopenbaarde Boeken (de Koran, Thora, Psalmen en Bijbel);
 6. Geloven in Lotsbestemming (geloven dat zowel het goede als het kwade van God komt).

Paragraaf 4.2

 • De zuilen kennen bij de Arabische en Nederlandse naam en kort kunnen navertellen wat deze zuilen inhouden/ze kunnen herkennen in een gegeven tekst of afbeelding.

Shahada

De geloofsbelijdenis: ‘Er is geen god dan God en Mohammed is Gods gezant’. Dit is de belangrijkste uitspraak voor moslims, zo belangrijk dat het het eerste is wat in een baby’s rechteroor gefluisterd wordt.

De shahada wordt uitgesproken op plechtige momenten.

Salaat

Het rituele gebed. Een moslim moet 5x op een dag bidden: vóór zonsondergang, rond de middag, laat in de middag, ná zonsondergang en voor het slapen. Dit gebed gaat volgens een vaste manier en altijd in de richting van Mekka.

 • De moslim gaat staan, en zegt enkele regels uit de koran op;
 • Buigen, met de handen op de knieën;
 • Op de knieën zitten, met het voorhoofd op de grond;
 • Rechtop op de knieën zitten.

Bij elke stap horen belangrijke teksten uit de koran.

Zakaat

De armenbelasting: Het geven van een deel van je bezit aan de armen. Iedereen die dat kan, geeft een gedeelte van wat hij/zij verdient aan een soort stichting, die het verdeelt aan mensen die het nodig hebben.

Sawm

De vastenmaand. De maand Ramadan is de tijd om te vasten bij de moslims. Tussen zonsopgang en zonsondergang moet je laten zien dat je gedachten alleen bij je geloof zijn. Er mag niet gegeten of gedronken worden. De maand wordt afgesloten met een groot feest (Suikerfeest).

Hadj

De bedevaart. Iedere moslim die het kan, moet minstens 1x in het leven een tocht maken naar Mekka, om daar de Ka’aba te bezoeken. Het is voor velen een belangrijke en niet altijd ongevaarlijke tocht. Elk jaar komen er 1000en mensen bij elkaar.

De grote hadj

In Mina gedenkt de moslim Abraham, die door de duivel werd lastig gevallen. Maar iedere keer verjoeg Abraham hem met stenen. En met het offeren van een schaap herdenkt men het offer van Abraham die een schaap aan God offerde (in plaats van zijn zoon Ismaël). Op deze dag vindt ook het offerfeest plaats.

De kleine hadj

Voor een geldige hadj moet de bedevaartganger zich eerst kleden in een naadloos wit kleed. Dan gaat hij naar de Ka’aba, waar hij de begroetingsrite doet (7x rond de Ka’aba lopen). De pelgrim probeert de zwarte steen aan te raken en te kussen.

Hij sluit de rite af door 7x te lopen tussen de Mekkaanse punten Safa en Marwa. Hij haalt water uit de Zamzamput om mee naar huis te nemen, hij bootst zo na hoe de vrouw van Abraham in de woestijn naar water zocht voor haar zoon Ismaël.

Jihad

De heilige oorlog: ‘Inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel’. De meerderheid van de moslims zien de jihad niet als een plicht en niet als de 6e zuil van de islam. Een minderheid beschouwt de jihad wel als een heilige plicht.

 • Grote jihad = plicht om een permanente innerlijke strijd in zichzelf te voeren tegen het kwaad en de duivel, en het verspreiden en verdedigen van het eigen geloof.
 • Kleine jihad = strijd tegen moslims en niet moslims.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door C.