Historische overzicht

Beoordeling 0
Foto van Esther
  • Samenvatting door Esther
  • 4e klas vmbo | 2357 woorden
  • 11 februari 2021
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

1.1 Een verzuild land

In het begin van de 20ste eeuw kende nederland grote sociale en economische verschillen onder de bevolking

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen  verschillen in gezondheid en levensverwachting afhankelijk van iemands positie in de maatschappij, veelal uitgedrukt in sociaal economische Naarmate het inkomen hoger is, is de gezonde levensverwachting hoger.

Confessionelen en socialisten emancipeerde zich rond 1900 door ieder hun eigen partij op te richten. Zo ontstonden zuilen met hun eigen kranten, politieke partijen en vakbonden. Vrouwen streden in deze periode voor meer rechten. 

Liberalen vonden dat  de regering zich zo weinig  moest bemoeien met de burgers  de liberalen vonden dat de taak van de regering orde en veiligheid  te kweken

Socialisten

De socialisten vonden dat de regering zich juist met de burgers moest bemoeien en ze wilde dat iedereen stemrecht had.

Confessionelen doen vanuit het geloof handelen 

Communisme systeem binnen de samenleving waarbij goederen, fabrieken, landbouw van iederen zijn en niet van een paar mensen.

Nederland rond 1900. 

In  1900 bestond nederland uit woeste gronden  er waren nog weinig fabrieken. sommige werkten in fabrieken, de ander in kleine bedrijfjes. Ze waren niet mobiel. autos en fietsen waren er bijna niet. goederen werden met paard en wagen en per schip vervoerd. de rijken  vervoerde per trein. Arbeiders waren ongeschoold en leefde in armoede. een klein deel hoorde bij de hogere standen. daartussenin had je de boeren, ambachtslieden en winkeliers.

emancipatiestrijd. 

De liberalen hadden de meeste invloed. Ze vonden dat de overheid zich zo min mogelijk met de burgers moesten bemoeien. Groepen die onder achterstand lijden streefden naar emancipatie. is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie.

De protestanten richten onder leiding van  Abraham Kuyper een politieke partij op de antirevolutionaire partij op (ARP) Abraham streed voor meer rechten.

De Katholieke deden hetzelfde onder leiding van Herman Schaepman  hij richtte de partij op rooms-katholieke staatspartij op de RKSP.  

Dit wil je ook lezen:

De ARP en RKSP noemen ze de confessionelen. confessionelen handelen vanuit het geloof. 

De socialisten vonden dat de regering zich juist met de burgers moest bemoeien en ze wilde dat iedereen stemrecht had.

De socialist Pieter Jelle Troelstra richtte een politieke partij op de partij voor de arbeiders de SDAP. Hij streed voor algemeen kiesrecht en betere sociale wetten .De arbeiders richtte vakbonden op om samen sterk te zijn!

Vrouwen in actie!

de vrouwen hadden mindere rechten dan mannen → geen hoge opleiding en geen kiesrecht

daarom gingen er veel vrouwen zich inzetten  voor de emancipatie voor de vrouw noemden zich de Feministen. Veel vrouwen lieten zich horen rond 1900. (de eerste feministen golf ) Aletta Jacobs was een belangrijk strijder voor de vrouwenrechten. Ze streed voor vrouwenkiesrecht en het recht op geboortebeperking. ze was de eerste vrouwelijke student en arts. 

De Pacificatie van 1977

Pacificatie einde van school en kiesrechtstrijd. 

Nederland werd rond 1900 in  zuilen (groepen) verdeeld. Deze groepen wilden niks met elkaar te maken hebben ze leefden naast elkaar en niet met elkaar hierdoor raakte Nederland verzuild. Er kwam bijvoorbeeld een een katholieke voetbalclub, socialiste krant en een protestant ziekenhuis.

Er waren twee problemen die niet konden worden opgelost.de schoolstrijd en de kiesrectkwestie. 

Wat was de schoolstrijd?

Liberalen zeiden: de regering betaalt alleen de openbare scholen

De Confessionelen zeiden :de regering moet ook Katholieke en Protestantse scholen betalen 

Kiesrecht. socialisten en liberalken wilde algemeen kiesrecht, confessionelen wilde dit niet.

Vrede sluiten

In 1917 werden twee problemen eindelijk opgelost: de schoolstrijd en het kiesrecht

Er kwam algemeen kiesrecht voor mannen de vrouwen kregen eerst passief kiesrecht even later kregen hun ook kiesrecht . ook betaalde de regering voortaan  ook gelovige scholen

Er werd een Pacificatie getekend (vrede)

Abraham Kuyper

Kuyper was oprichter van de eerste politieke partij in Nederland, de ARP en de stichter van de Vrije Universiteit; hij droeg bij aan de vorming van de Gereformeerde Kerken in Nederland, aan en was minister-president.

Herman Schaepman

Hermanus Schaepman, Schaepman was een Nederlands dichter, rooms-katholiek priester,  en politicus. Hij speelde een doorslaggevende rol in de katholieke emancipatie als eerste priester die lid van de Tweede Kamer werd.

Pieter Jelle Troelstra

Pieter Jelles Troelstra was een Nederlandse advocaat, journalist en politicus. Hij is bekend geworden als de socialistische leider die in navolging van de omwenteling in Duitsland, in Nederland de socialistische revolutie wilde uitroepen

Aletta Jacob

Aletta Jacobs is in Nederland de eerste studente aan de universiteit, de eerste vrouwelijke arts en een voorvechtster van vrouwenrechten. Dankzij Jacobs mogen vrouwen in 1922 voor het eerst naar de stembus.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

1.2 De eerste Wereldoorlog

In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Wat zijn de oorzaken ? Hoe verliep de strijd ?

Door het streven naar meer macht brak in 1914 de Eerste Wereldoorlog uit. De oorlog veranderd in het westen in een loopgravenoorlog met honderdduizenden doden.  In 1917 sloten de Verenigde staten zich aan bij de geallieerden in 1918 gaf Duitsland zich over.

Nationalisme en Kolonialisme

Nationalisme: De liefde voor eigen land en eigen volk, en het zelfstandig zijn. Ze wilde dat iedereen in het land dezelfde taal sprak en dezelfde cultuur hadden.

Een kolonie is een gebied van het land buiten het eigen land. Dat gebied is bedoeld om in cultuur te brengen of om winst mee te maken. 

Militarisme - grote bewondering voor het leger en voor militair geweld.

Door industrialisatie had Europa hun invloed op de wereld rond 1900 goed uitgebreid.  Door de komst van stoomschepen en de Telegraaf werd er beter gecommuniceerd met de koloniën.Door goede wapens was Europa onverslaanbaar.

In 1900 groeide het nationalisme in heel Europa.. Daardoor ook het militarisme, ze hebben grote bewondering voor het leger en militair geweld.

Frankrijk en Groot Brittannië waren koloniale. ze hadden grootmacht in de wereld. Ze besloegen bijna heel Afrika en Zuidoost Azië 

Europa in een kruitvat

Duitsland had bij geen kolonie maar had wel macht. Om nog meer invloed te krijgen sloten ze verbond met Oostenrijk en Hongarije. beide landen lagen in het midden van Europa daarom heten ze Centrale. ZE beloofden elkaar te gaan helpen bij oorlog. Daarop besloot Frankrijk, groot brittannië en rusland ook een militärische landschap

Europa was nu verdeeld in twee kampen. Een paar landen bleven neutraal nederland ook. In 1914 werd de kroonprins van Oostenrijk / Hongarije vermoord. Daarop volgde een oorlog waar bondgenoten elkaar hielpen.

EIN Frischer, Fröhlicher Krieg = frisse gelukkige oorlog 

Bij het uitbreken van de oorlog was er geen paniek, Duitsers en fransen meldde zich vrijwillig om te gaan vechten. Duitsland voerde oorlog op twee fronten. In het oosten tegen rusland, in het westen tegen Frankrijk. De grenzen werden goed verdedigd.

Loopgravenoorlog

De oorlog in het westfront stopte. Soldaten groven loopgraven en gooide dag en nacht granaten en gifgas. Er stormden soms tienduizend soldaten tegelijk uit de loopgraven naar de vijand. Ze kwamen nauwelijks over de prikkeldraad versperring heen, Dit duurde drie jaar zonder terreinwinst. maar heel veel doden. In 1917 Rusland sloot vrede met duitsland. In het westen sloot de VS zich aan bij de geallieerde. ze vochten door in 1918 gaf duitsland zich over en volgde een wapenstilstand. 

De geallieerden waren de landen die in Wereldoorlog tegen Duitsland, Italië en Japan vochten.

1.3 Revolutie in Rusland 

In 1917 brak een revolutie uit in Rusland. Waardoor brak er een communistische revolutie uit in Rusland en wat waren de gevolgen

Door de oorlog kwam de bevolking van Rusland in 1917 in opstand tegen de Tsaar. Keizer Nicolaas II Lenin en Trotski leidden een communistische revolutie. Er brak een burgeroorlog uit die de communisten wonnen. onder de leiding van Stalins brak een terreur uit met miljoenen slachtoffer

Slecht bestuur van de tsaar leidt tot armoede en honger in rusland.. De oorlog in 1917 tegen duitsland leek verloren. De tsjaar trad af.in februar  Lenin en Trotski bereidde een revolutie voor. In oktober pleegde ze staatsgreep en kwam er een burgeroorlog. de communisten wonnen die in 1921.Onder het bestuur van Stalin brak in 1930 een terreur uit die miljoenen het leven kosten. 

Lenin had twee doelen vrede met duitsland en de macht houden

Totalitarisme. Samenleving waarin alles wat het volk doet door de regering bepaald en gecontroleerd wordt. Stalin reageerde Rusland op deze manier 

Februarirevolutie: Er werd een voorlopige regering gekozen.Soldaten lieten de tsaar vallen.

Oktoberrevolutie. ze pleegde staatsgreep ( afzetten tegen de regering )

Door de ellende van de eerste Wereldoorlog kwam er een volksopstand.Tijdens deze Russische revolutie van 1917 moest de keizer Tsaar Nicolaas de tweede  aftreden De nieuwe machthebbers konden de grote problemen van het land niet oplossen Na driekwart jaar werden ook zij afgezet, dit keer door een de communisten Daarop brak er een burgeroorlog uit Het leger van de communisten vocht tegen zijn vijanden

Dat waren niet alleen soldaten, want ook veel burgers waren tegen het communisme 

Miljoenen mensen zijn door geheime agenten opgepakt gemarteld en vermoord  Ook verdwenen veel mensen in strafkampen  die de communisten op afgelegen plaatsen hadden gebouwd en leden daar  

In 1922 hadden de communisten de burgeroorlog gewonnen

Rusland kreeg een nieuwe naam

Het land heette voortaan de sovjet unie 

De Sovjet-unie werd een totalitaire samenleving  (samenleving waarin de overheid alle macht in handen heeft en grote invloed heeft op het leven van de burgers. In een totalitaire samenleving is het individu onbelangrijk)

Wie was Lenin?:

Lenin werd de LEIDER van de groep communisten  Toen de communisten eenmaal aan de macht waren werd Lenin de eerste leider van van de sovjet unie 

Wie was Stalin?:

Toen de communisten aan de macht kwamen nam zijn invloed snel toe In 1928 werd hij de leider van de communistische partij Iedereen kon het slachtoffer worden van Stalin en door de geheime politie  worden opgepakt

Toen de communisten aan de macht kwamen nam zijn invloed snel toe In 1928 werd hij de leider van de communistische partij Iedereen kon het slachtoffer worden van Stalin en door de geheime politie  worden opgepakt

Terreur:

Stalin maakte gebruik van terreur  (geweld gebruiken of daarmee dreigen tegen willekeurige personen door of namens de overheid) Nadat ze hadden bekend tegen het communisme te zijn, werden ze vermoord of naar een strafkamp gestuurd Omdat niemand wist wie bij de geheime politie werkte, kon iedereen een verrader  zijn

Planeconomie:

Onder Stalin werd de Sovjet-Unie een PLANECONOMIE (economisch systeem waarin de overheid besluit wat en hoeveel er geproduceerd wordt)

Dat wil zeggen dat de overheid besliste wat een land nodig had en hoe dat het best geproduceerd kon worden

Tsaar Keizer Nicolaas II

Tsaar Nicolaas II van Rusland. De laatste tsaar van Rusland. Deed in 1917 afstand van de troon en werd toen samen met zijn vrouw en vijf kinderen gearresteerd. Op dat moment was de Eerste Wereldoorlog aan de gang en in Rusland de Russische Revolutie uitgebroken. Veel leden van  sloten zich aan bij de opstandelingen en keerden zich tegen de Tsaar waardoor de positie van de tsaar onhoudbaar werd. 

Lenin

Vladimir Lenin, zorgde in de 19e en 20e eeuw met zijn revolutionaire activiteiten voor grote veranderingen in Rusland  Hij was de eerste leider van de Sovjet-Unie.

Trotski

Leon Trotski behoorde de hoogste kringen van het Russisch communisme. Hij was de oprichter  van het Rode hij raakte  in conflict met Jozef Stalin, waarna hij in 1928 de Sovjet-Unie ontvluchtte. 

Stalin

Jozef Stalin was de tweede leider van de Sovjet-Unie, een communistisch land. ... Hij kreeg  steeds meer macht over de Sovjet-Unie 

De bolsjewieken geloofden dat ze aan de macht moesten komen door middel van een revolutie, terwijl de mensjewieken dit via democratische weg wilden doen (verkiezingen). De bolsjewieken wilden ook niet samenwerken met andere politieke groepen, aangezien ze dan hun standpunten moeten aanpassen om zo een compromi te sluiten.

1.4 moeilijke tijden 

Tijdens en na de eerste wereldoorlog kenden nederland grote economische problemen  Ondanks de neutraliteit had de eerste wereldoorlog grote invloed op het leven in nederland. in de jaren 30 brak er een economische crisis uit. de aanpassingspolitiek van colijn werkte niet en nationaal socialisten en communisten zochten naar een oplossing 

Nederland was neutraal tijdens de eerste wereldoorlog, toch was er oorlog.Het leger werd gemobiliseerd en eten en steenkool was schaars.tijdens de jaren 30 brak een economische crisis uit.. Colijn voerde een aanpassingspolitiek, pas toen de regering de gulden in waarde liet dalen werd het beter.

Neutraliteit een neutraal land is neutraal als het niet aansluit bij een bondgenootschap. 

aanpassingspolitiek Politiek waarin de regering de uitgave aanpast aan de inkomsten. Colijn voerde tijdens de crisis een aanpassingspolitiek waardoor uitkeringen en ambtenarensalarissen meerdere keren worden verlaagd 

Neutraal maar paraat 

nederland bleef tijdens de eerste wereldoorlog neutraal, in 1914 werd het leger gemobiliseerd om het land te kunnen verdedigen. ze zouden niet vechten maar wel paraat staan. Belgen vluchten naar nederland en werden opgevangen in vluchtelingenkampen. zo onttond er een tekort aan eten en steenkool.je kon ze nekl nog op de bon krijgen.

Moeizaam herstel 

na de oorlog waren de problemen niet voorbij. In duitsland was alles verwoest waardoor er geen import en handel kon plaatsvinden. doordat fabrieken en mijnen verwoest waren ging het in europa slecht ,met de economie.

crisis en werkloosheid

24 oktober 1929 stortte in de vs de economie in. de hele wereld voelde dit. de export viel stil.werkloosheid loopt op.Minister president Colijn voerde 

aanpassingspolitiek in. Politiek waarin de regering de uitgave aanpast aan de inkomsten. Colijn voerde tijdens de crisis een aanpassingspolitiek waardoor uitkeringen en ambtenarensalarissen meerdere keren worden verlaagd 

in 1936 liet hij de gulden dalen hierdoor werden nederlandse producten voor het buitenland goedkoper en ging de economie weer beter.

Extreme oplossingen 

Anton Mussert richtte de Nationaal Socialistische Beweging op.  Hij bewonderde Hitler. Hij  vond dat er een sterke man in nederland aan de macht moest komen om de problemen op te lossen. Zijn bond werd niet populair. 

Minister president Colijn

Als minister van Financiën had hij  een streng bezuinigingsbeleid. Tijdens de crisis van de jaren dertig minister-president. Predikte een beleid van aanpassing, waarbij salarissen en uitkeringen worden verlaagd. aanpassingspolitiek 

Anton Mussert

Anton die bekend werd als leider van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Na de oorlog werd Anton Mussert wegens landverraad ter dood veroordeeld en geëxecuteerd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Esther