M & O

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 633 woorden
  • 2 oktober 2003
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Management en Organisatie

Hoofdstuk 2 Verenigingen en stichtingen zijn niet-commerciële organisaties principe = geen winst. Niet-commerciële organisaties houden zich vaak bezig met dienstverlening. Een dienst moet aansluiten bij de behoeften van de mensen die er gebruik van maken. Styx verleent de dienst hockey, mensen die graag hockey spelen/ kijken kunnen lid worden of toeschouwer. Een vereniging is een rechtsvorm waarin mensen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Er zijn leden en een eigen bestuur. Jaarlijks is er ledenvergadering. Leden keuren plannen goed of af. Een stichting is een rechtsvorm die een sociaal of ideëel doel nastreeft. Liefdadigheidsinstellingen, onderwijs, gezondheidszorg. Stichting heeft geen leden. Bestuur mag activiteiten uitvoeren die passen bij doel stichting. Dit doel staat in acte van notaris. De doelstelling van een niet-commerciële organisatie is om een gesteld doel te bereiken en toch te blijven binnen de begroting van inkomsten en uitgaven die vooraf is opgesteld. Begroting is plan met schatting inkomsten en uitgaven van periode. Begroting hoort sluitend te zijn = inkomsten gelijk aan uitgaven. Iedereen mag een vereniging oprichten (grondwet). Je moet afspraak en reglement op papier zetten = vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Vereniging kan niet zelfstandig rechten en plichten aangaan. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor vereniging. Grotere verenigingen worden bij notariële akte opgericht  = vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Vereniging is wettelijk erkend en kan zelfstandig rechten en verplichtingen hebbenen overeenkomsten afsluiten. Verenigingen en stichtingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten zich verplicht inschrijven bij Kamer van Koophandel in stad/ regio vestiging. Een organisatie heeft een rechtsvorm organisatie zijn een aantal regels van toepassing op gebied van leiding, eigendom en aansprakelijkheid voor de schulden organisatie. Op algemene leden vergadering wordt bestuur (3 jaar) gekozen. Bestuur moet vereniging leiden. Bij belangrijke besluiten of genoeg handtekeningen leden, extra vergadering. Bij vergadering legt bestuur verantwoording af aan leden (of verslag secretaris). Financieel verslag wordt gecontroleerd door kascommissie (groepje leden). Alle regels zijn vastgelegd in statuten die zijn in notariële akte vastgelegd. Minder belangrijke regels in huishoudelijk reglement = makkelijk te veranderen. Administratie vereniging: ledenlijst, statuten + huishoudelijk reglement, notulen vergaderingen, financiële administratie, archief. Secretaris = verantwoordelijk administratie. Penningmeester financiële administratie. Hij maakt begroting beging jaar en exploitatierekening eind van jaar. Staat van baten en lasten = welke inkomsten en uitgaven eigenlijk hadden moeten plaatsvinden in het verenigingsjaar. Niet alle organisaties zijn rechtspersoon. Als je geen rechtspersoonlijkheid hebt dan worden schulden bij leden verhaald. Alleen bij volledige rechtsbevoegdheid kan er niets van de schulden bij leden of bestuur worden verhaald. Bij beperkte rechtsbevoegdheid moeten schulden worden betaald door bestuurslid dat schulden maakt.

Hoofdstuk 3 Organiseren is het op elkaar afstemmen van alle noodzakelijke activiteiten die nodig zijn om de doelstelling te bereiken. Doelstellingen zijn wensen die men in de toekomst wil realiseren of bereiken. Een doelstelling moet: haalbaar, duidelijk, identificeerbaar en kwantificeerbaar zijn. Een strategische planning is een lange termijnplanning. Hierin wordt het uiteindelijke doel vastgesteld. Daarnaast is een middellange termijnplanning = tactische planning. Tactische stappen geven aan via welke tussenstappen de organisatie de strategische doelen wil bereiken. Tot slot korte termijnplanning of operationele planning. Dit is jaarplanning welke tactische en strategische doelen ze willen bereiken. Operationele planning = gericht op planning uitvoering. Management heeft leiding bij uitvoering taken sturen activiteiten aan. Gelijksoortige activiteiten vormen een taak. Een functie is een positie die iemand binnen een organisatie heeft. Mensen in diens van organisatie zijn functionarissen. De manager is functionaris die de taken van het management uitwerkt. 1 geplande activiteiten op gang brengen. 2 geplande activiteiten afstemmen op elkaar = coördineren. Elke functie is opgebouwd uit een aantal samenhangende hoofdtaken. Synergie = het totale resultaat van team meer is dan de som van de individuele kwaliteiten van de spelers afzonderlijk. Hoofdtaken zijn weer opgebouwd uit deeltaken. Het bestuur kan verschillende deeltaken uit een functie overdragen aan een andere persoon. Delegatie = overdragen van taken + daaraan gekoppelde bevoegdheden. Lijnorganisatie = eenheid van leiding. Iedereen krijgt taakopdrachten van 1 leidinggevende

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.