Hoofdstuk 7, 8.5 en 9.

Beoordeling 5.5
Foto van Mandy
 • Samenvatting door Mandy
 • 4e klas havo | 3671 woorden
 • 17 april 2016
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Economie H7+H8.5+H9

7.1 productie en goederen.

 • Bij productie in ruime zin gaat het om alle activiteiten gericht op het vervullen van menselijke behoeften.

Soorten goederen:

 • Stoffelijke goederen: goederen die je kunt aanraken.
 • Onstoffelijke goederen: goederen die je niet kunt aanraken.
 • Primaire goederen: noodzakelijke goederen.
 • Secundaire goederen/Luxe goederen: goederen die niet echt nodig zijn.
 • Statusgoederen (binnen secundaire goederen): goederen die mensen aanschaffen om indruk te maken op hun omgeving, deze goederen verlenen een status.
 • Individuele goederen: goederen die in een individuele/persoonlijke behoefte voorzien, je kunt deze goederen persoonlijk kopen.
 • Collectieve goederen: goederen die nuttig zijn voor de hele samenleving. Je kunt deze goederen niet persoonlijk kopen, maar ze worden gemeenschappelijk (collectief) gefinancierd. Deze goederen worden geproduceerd en gefinancierd door de collectieve sector (overheid en instellingen voor sociale zekerheid en zorg).
 • Productie in enge zin of formele productie is de officieel geregistreerde productie die plaatsvindt bij de overheid en in de bedrijven
 • Informele productie is alle niet officieel geregistreerde productie zoals vrijwilligerswerk, onbetaald huishoudelijk werk en zwart werk.

Formele en informele productie vormen samen de productie in ruime zin.

Productiefactoren: middelen die nodig zijn voor het produceren van goederen.

 • Arbeid: omvat alle geestelijke en lichamelijke inspanningen v/d mens.
 • Kapitaal: Alle goederen in bezit van een bedrijf zijn kapitaalgoederen.
  1. Vaste kapitaal goederen: machines en transportmiddelen die meer dan één productieproces meegaan.
  2. Vlottende kapitaalgoederen: Goederen die één keer kunnen worden gebruikt (voorraad).
 • Natuur: De natuur dient als vestegingsplaats en is leverancier van grondstoffen.

Sommige zien management of ondernemerschap als de vierde productiefactor, andere zien dit als een onderdeel v/d productiefactor arbeid.

7.2 Arbeidsverdeling en sectoren.

Soorten arbeidsverdeling: (bron 7.6 en 7.7)

 • Interne/technische arbeidsverdeling: Binnen een gezin, een bedrijf of een overheidsorganisatie zijn de taken verdeeld.
 • Externe/maatschappelijke arbeidsverdeling: ieder bedrijf of elke overheidsinstelling richt zich op de productie van één of enkele goederen.                                                                                    

Hierbij wordt de productie ingedeeld in 4 sectoren:

 1. Primaire sector: landbouw, mijnbouw en visserij, streven naar winst, weinig werk door mechanisatie en automatisering.
 2. Secundaire sector: industrie en bouw, grondstoffen worden verwerkt tot een eindproduct d.m.v. arbeidskrachten en machines (meubelfabrieken, olieraffinaderijen, autofabrieken).
 3. Tertiaire sector: Commerciële dienstverlening, streven naar winst (banken, verzekeringsbedrijven, winkels).
 4. Quartaire sector: Niet-commerciële dienstverlening, streven niet naar winst (politie, leger, onderwijs).
 5. Geografische arbeidsverdeling: de verdeling v/d productie over verschillende gebieden. Dit valt te splitsen in regionale en internationale arbeidsverdeling.
 6. Regionale arbeidsverdeling: de productie van bepaalde goederen is geconcentreerd in een bepaald gebied (veel bloemkwekerijen in Noord- en Zuid-Holland).
 7. Internationale arbeidsverdeling: landen specialiseren zich in bepaalde goederen. Doordat landen niet meer zelfvoorzienend zijn, ontstaat internationale handel. Toenemende internationalisering v/d economie wordt globalisering genoemd.

Voordelen v/d interne arbeidsverdeling zijn:

Dit wil je ook lezen:
 • Toename v/d arbeidsproductiviteit.
 • Toename v/d productie en productiecapaciteit bij gelijkblijvend aantal werknemers.
 • Vereenvoudiging v/d werkzaamheden.
 • Daling v/d arbeidskosten per product.

Nadelen v/d interne arbeidsverdeling zijn:

 • Voor de arbeiders is het werk weinig afwisselend en saai.
 • Vervreemding: arbeiders voelen zich minder verbonden met het product, doordat zij maar een klein, afgebakend deel v/d productie verzorgen.
 • Als één deeltaak vertraging oploopt, wordt het hele productieproces vertraagd.
 • Arbeiders zijn beperkt inzetbaar, waardoor hun kans op een andere baan beperkt is.

Arbeidsverdeling verandert sterk, het aantal vrouwen met een betaalde baan is sterk gegroeid, de redenen hiervoor zijn:

 1. Het gestegen opleidingsniveau van vrouwen
 2. Het lagere kindertal
 3. De toegenomen vrije tijd v/d partner
 4. De wens zelfstandig (extra) geld te verdienen

Wet Gelijke Behandeling: Wettelijk geregeld dat mannen en vrouwen voor hetzelfde werk dezelfde beloning krijgen.

Allochtonen: personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Autochtonen: personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren.

Tweedegeneratie allochtonen: mensen die in Nederland zijn geboren, maar van wie een of beide ouders in het buitenland zijn geboren.

7.3 Arbeidsverdeling en innovatie.

Procesinnovatie: Dergelijke vernieuwing of verbetering v/h productieproces wordt procesinnovatie genoemd.

Bij procesinnovatie wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Mechanisatie: lichamelijke arbeid (spierkracht) wordt vervangen door machines.
 • Automatisering: geestelijke arbeid (denkwerk) vervangen door computers.
 • Robotisering: lichamelijke én geestelijke arbeid worden vervangen door robots.

Investeren: het kopen van kapitaalgoederen.

Soorten investeringen: (bron 7.11)

 • Breedte-investeringen: de verhouding tussen arbeid en kapitaal verandert niet. De productie (arbeidsproductiviteit) per werknemer blijft gelijk.
 • Diepte-investeringen: de aankoop van kapitaalgoederen waarbij de verhouden arbeid/kapitaal daalt: ten opzichte v/d hoeveelheid kapitaal is er in verhouding minder arbeid nodig. De arbeidsproductiviteit neem toe.

Door diepte-investeringen wordt de productie kapitaalintensiever en arbeidsextensiever. Dit wil zeggen dat er vergeleken met de productiefactor arbeid meer kapitaal nodig is voor dezelfde productiehoeveelheid.

De gevolgen van een kapitaalintensievere productie:

 • Stijging arbeidsproductiviteit.
 • Lagere loonkosten: minder werknemers nodig heeft om hetzelfde werk te doen. Daling loonkosten per product.
 • Welvaartsgroei: er kunnen meer producten worden gemaakt en er hoeft minder lang gewerkt te worden.
 • Minder zware arbeidsomstandigheden.
 • Anders geschoolde werknemers nodig: werk waar je weinig of geen opleiding voor nodig hebt, gaat verdwijnen.
 • Sterkere concurrentie.
 • Andere beroepen en bedrijven ontstaan: Sommige soorten bedrijven en beroepen verdwijnen. Aan de andere kant zijn er weer bedrijven en beroepen bijgekomen.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Innovatie: het ontwikkelen en introduceren van nieuwe producten en productiemethoden.

Bij procesinnovatie wordt gebruikgemaakt van nieuwe productietechnieken en worden nieuwe of verbeterde producten (of diensten) voortgebracht. Ook kan het gaan om nieuwe toepassingen van een bestaand product.

Door innovatie kunnen bedrijven zich onderscheiden van (buitenlandse) concurrenten. Ook ontstaan er nieuwe behoeften bij consumenten door innovaties, waardoor bestedingen toenemen. Daarnaast zorgen alleen de uitgaven van bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling (research & development) al voor veel banen en daardoor voor een stijging v/h binnenlands inkomen.

7.4 Arbeidsproductiviteit en loonkosten.

 • Loonkosten werkgever = brutoloon + sociale premies voor rekening v/d werkgever.
 • Wig = loonkosten - nettoloon (bron 7.14)

De wig is het verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het nettoloon dat de werknemer ontvangt.

Loonkosten                                                                                                                                                                    - Sociale lasten werkgever (premies werknemersverzekeringen WIA en WW + pensioensbijdrage)

Brutoloon (incl. vergoedingen werkgever)                                                                                                                                                                       - Loonheffing (loonbelasting + premies volksverzekeringen AOW, Anw, AWBZ)                                                                                                                                                                       - Pensioenpremies (premie pensioenfonds en VUT)                                                                                                                                                             - Premiebijdrage zorg ( loonafhankelijke bijdrage zorgverzekering)                                                                                                                                                      - Inhoudingen ( spaarloon-/levensloopregeling

Nettoloon (op bankrekening werknemers overgemaakt)

 • De arbeidsproductiviteit is de gemiddelde productie per werkende per tijdseenheid.

De arbeidsproductiviteit kan stijgen door: (bron 7.15)

 1. Mechanisatie, automatisering en robotisering: minder mensen nodig om dezelfde hoeveelheid producten te produceren.
 2. Scholing: Wanneer een werknemer een goede, beroepsgerichte opleiding heeft, kan hij beter of sneller produceren.
 3. Betere arbeidsomstandigheden: Als er minder mensen ziek worden, hoeft de werkgever immers minder vervangers op te roepen en minder ziektekosten te betalen. Hierdoor dalen de loonkosten.
 4. Betere arbeidsverdeling: Als elke werknemer zich specialisteers in een bepaalde taak, gaat de productie sneller en efficiënter en dus goedkoper.
 • Indexcijfer loonkosten per product = Indexcijfer loonkoster per werknemer  x 100

              Indexcijfer arbeidsproductiviteit

De loonkosten per product stijgen alleen als de loonkosten per werknemer met een hoger percentage stijgen dan de arbeidsproductiviteit. Als de arbeidsproductiviteit stijgt, zijn er minder werknemers nodig voor dezelfde productieomvang.

7.5 bedrijfskolom en binnenlands product.

 • Een bedrijfskolom is een reeks van bedrijven die elkaar opvolgen in het productieproces van grondstof tot eindproduct. (bron 7.17)

In de bedrijfskolom onderscheiden we de volgende bewegingen:

 • Differentiatie: hierbij stoot een bedrijf een taak af binnen dezelfde bedrijfskolom. Bedrijven kiezen voor differentiatie om beter gebruik v/d eigen speciale vakbekwaamheid te maken, om kosten te besparen en de arbeidsproductiviteit te verhogen
 • Integratie: hier is sprake van als een onderneming zich gaat bezighouden met meer productieprocessen in dezelfde bedrijfskolom. Bedrijven kiezen doorgaans voor integratie om niet afhankelijk te zijn van leveranciers en afnemers.

Elk bedrijf in een bedrijfskolom is weer onderdeel van een groep bedrijven, die allemaal een soortgelijk productieproces uitvoeren. Zo’n groep bedrijven wordt bedrijfstak genoemd.

 • Een bedrijfstak is een groep bedrijven die een gelijksoortig productieproces uitvoert.

In de bedrijfstak onderscheiden we de volgende bewegingen:

 • Parallellisatie (of branchevervaging): hierbij neemt een bedrijf een taak erbij, uit een andere bedrijfskolom, die zich in dezelfde fase van bewerking bevindt. (benzinepompen die ook snacks en supermarktproducten gaan verkopen). Bedrijven denken zo meer klanten te trekken en de productiecapaciteit beter te benutten.
 • Specialisatie: Dit is het tegenovergestelde van parallellisatie. De onderneming legt zich dan toe op de productie van of de handel in een geringer aantal artikelen. Zo kan beter rekening gehouden worden met de wensen v/d afnemers. Ook leidt specialisatie tot productiviteitsverhoging en kostenbesparing.

Elk bedrijf in de bedrijfskolom maakt het artikel beter geschikt voor de consument. Op die manier voegt elk bedrijf waarde toen aan het product. In elke productiefase worden productiefactoren gebruikt. Werknemers krijgen loon, je betaalt huur voor je bedrijfspand en eventueel pacht voor de grond en je betaalt rente over geleend geld. Bovendien wilt elke onderneming winst maken. Vandaar dat de prijs steeds verder stijgt, naarmate het product dichter bij de consument komt. Elke schakel verdient geld aan de productie en verkoop.

 • De toegevoegde waarde is de som v/d kosten en winst die een bedrijf aan de inkoopprijs van een product toevoegt. (bron 7.18)

Elk bedrijf in Nederland, maar ook de overheid, voegt waarde toe aan de productie. Als je de toegevoegde waarde van alle bedrijven en de overheid in een land in een jaar bij elkaar optelt, bereken je de waarde van het binnenlandse product van dat land.

 • Het binnenlands product/inkomen is gelijk aan de optelsom van alle toegevoegde waarden v/d bedrijven en de overheid in een land in een jaar.

Omdat de toegevoegde waarde bestaat uit inkomens (lonen, huur, pacht, rente en winst) kun je ook zeggen dat de waarde v/h binnenlands product gelijk is aan de hoogte v/h in een jaar verdiende binnenlands inkomen.

Sommige inwoners van NL verdienen (een deel van) hun inkomen in het buitenland. En er zijn mensen die hun inkomen in NL verdienen terwijl zij in het buitenland wonen. Als je deze in het buitenland verdiende inkomens bij het binnenlands inkomen optelt en je trekt daar de aan het buitenland betaalde inkomens vanaf, bereken je het nationaal inkomen.

8.5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemingen streven naar winst. Zij maken winst als de bedrijfsopbrengsten hoger zijn dan de bedrijfskosten.

Bedrijfskosten: door de onderneming gemaakte kosten die aan klanten worden doorberekend in de verkoopprijs.

Bij de productie treden vaak negatieve externe effecten op, dit zijn nadelige gevolgen v/d productie die niet in de verkoopprijs worden opgenomen. (milieuvervuiling en geluidsoverlast)

Maatschappelijke kosten: kosten van vervuiling, uitputting en andere negatieve externe effecten.

MVO: maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam ondernemen: de productie van nu wordt gecombineerd met het behoud van productiemogelijkheden in de toekomst.

Duurzaam ondernemen: de productie van nu wordt gecombineerd met het behoud van productiemogelijkheden in de toekomst.

MVO wil zeggen dat bedrijven nog wel naar winst streven (profit), maar met aandacht voor het milieu (planet) en de mens (people).

Ethisch ondernemen: het ondernemen volgens de normen en waarden v/d samenleving.

9.1 Afzet, prijs en omzet.

 • De afzet is de hoeveelheid verkochte goederen in een bepaalde periode.
 • De omzet is het totale geldbedrag dat voor de verkochte goederen is ontvangen in een bepaalde periode. In formule vorm: omzet = afzet x verkoopprijs.

BTW: belasting over de toegevoegde waarde.

Omzetbelasting: belasting die bedrijven aan hun klanten in rekening moeten brengen.

3 btw-percentages:

 • 19% (algemeen tarief): dit tarief geldt voor alle goederen die niet onder de 0% of 6% vallen.
 • 6% (bijzonder of laag tarief): voor belangrijke basisgoederen zoals levensmiddelen, maar ook boeken, kranten en tijdschriften.
 • 0%: voor bijvoorbeeld medische hulp en goederen die worden verkocht aan het buitenland.

De verkoopprijs incl. btw wordt de consumentenprijs genoemd.

9.2 Kostensoorten.

Kosten: alle noodzakelijke offers voor de productie en verkoop van een bepaald goed.

Kostensoorten:

 • Inkoopwaarde van ingekochte producten
 • Loonkosten
 • Kosten van diensten derden
 • Afschrijvingskosten
 • Rentekosten
 • Overige kosten

Handelsondernemingen kopen producten in en verkopen deze door zonder dat producten zelf bewerkt zijn.

Detailhandelsbedrijven: verkopen hun goederen direct aan consumenten

De groothandel verkoopt van fabrikanten ingekochte goederen door aan de detailhandel.

Industriële bedrijven maken van grondstoffen een heel nieuw product. De inkoopwaarde bestaat uit de inkoopprijs + de inkoopkosten (transportkosten).

Brutoloon of -salaris: is het arbeidsinkomen dat een werkgever met een werknemer heeft afgesproken.

Nettoloon of -salaris: is het inkomen dat de werknemer krijgt uitbetaald.

De loonkosten werkgever = brutolonen + sociale lasten voor de werkgever. (bron 9.8)

Ondernemingen maken gebruik van allerlei diensten van andere bedrijven (verzekeringen, transport). Ook de kosten van een schoonmaakbedrijf, een reclamebureau en een accountant, horen bij de kosten van diensten van derden.

Vaste activa voorbeelden: winkelpand, machines, transportmiddelen en winkelinrichting. Zulke vaste kapitaalgoederen zijn aan slijtage onderhevig en worden daarom telkens minder waard. Deze waardedaling wordt afschrijving genoemd. (bron 9.10)

Afschrijving: de waardedaling van vaste kapitaalgoederen.

Afschrijving per jaar = oorspronkelijke aanschafwaarde - restwaarde

                                                              Levensduur in jaren

De afschrijvingskosten worden doorberekend in de verkoopprijs v/d goederen.

De hoogte v/d rente wordt bepaald door de volgende factoren:

 • De kredietwaardigheid of financiële gezondheid v/d geldvrager: hoe slechter de kredietwaardigheid, hoe hoger het rentepercentage.
 • De looptijd v/d lening: hoe langer, hoe meer risico, hoe hoger de rentepercentage.
 • De inflatie: hoe hoger het inflatiepercentage, hoe hoger het gevraagde rentepercentage.
 • Onderpand of geen onderpand: zonder onderpand is er meer risico, dus hogere rentepercentage.

De schuld neemt alleen af door de aflossing, de lener moet de rente extra betalen.

Verkoopkosten: kosten om de verkoop te stimuleren (reclame, proefpakketten, etalage inrichten).

Voorraadkosten: kosten door bederf, diefstal of het kapot vallen van producten. Ook kosten om de voorraad op te slaan behoren tot de voorraadkosten.

Huisvestingskosten: kosten van huur v/h pand en de verlichtings- en verwarmingskosten.

9.3 Variabele en constante kosten.

 • Constante (of vaste) kosten zijn kosten die niet veranderen als er meer of minder wordt verkocht of geproduceerd. (bron 9.12 en 9.13)
 • Variabele kosten zijn kosten die wel veranderen als er meer of minder wordt verkocht of geproduceerd. (bron 9.12 en 9.13)

Proportioneel variabele kosten: de variabele kosten nemen recht evenredig toe met de productie.

Progressief variabele kosten: de variabele kosten stijgen meer dan evenredig met de productieomvang.

Degressief variabele kosten: de gemiddelde inkoopprijs daalt naarmate de hoeveelheid toeneemt. De kosten stijgen minder dan evenredig.

De wet van de toe- en afnemende meerproductie: de marginale en gemiddelde variabele kosten dalen vaak tot een bepaalde productieomvang. Vanaf een bepaald punt stijgen de gemiddelde variabele kosten weer.

9.4 Break-evenanalyse.

De omzet waarbij de winst precies 0 is, wordt de breakevenomzet (BEO) genoemd:

 • Break-evenomzet = break-evenafzet x verkoopprijs (bron 9.16 en 9.17)

De break-evenafzet moet minimaal gehaald worden om de kosten terug te verdienen.

9.5 Maximale winst.

 • De winst is maximaal bij de afzet/productie waarbij MO = MK en MW = 0

TO = Totale Opbrengst = Omzet                                          TO = GTO * q

GTO = Gemiddelde Totale Opbrengst                                GTO = TO / q

TK = Totale Kosten                                                                  Winst = TO – TK

TCK = Totale Constante Kosten                                            Gemiddelde Winst = Winst / q

TVK = Totale Variabele Kosten                                             MK = Marginale Kosten = extra kosten bij TK

GTK = Gemiddelde Totale Kosten                                        q = 0, TVK = 0, TK = TCK

GCK = Gemiddelde Constante Kosten

GVK = Gemiddelde Variabele Kosten

TK = TCK + TVK

TCK = TK – TVK

TVK = TK – TCK

GTK = GCK + GVK

GCK = GTK – GVK

GVK = GTK - GCK

GTK = TK / q

TK = GTK * q

GCK = TCK / q

TCK = GCK * q

GVK = TVK / q

TVK = GVK * q

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.