Hoofdstuk 4 t/m 27

Beoordeling 8.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 4006 woorden
  • 8 maart 2015
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 8.4
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!

Blok 4.2Productiefactoren en beloningenArbeid - loonKapitaal - rente/interestNatuur - pachtOndernemingsactiviteit - winstAllocatie = het verdelen vd productiefactoren over de mogelijkheden

Prijselasticiteit = Ev = de mate waarin de vraag reageert op de prijsveranderingEv = %verandering Vraag / % verandering Prijs% verandering = nieuw-oud / oud x 100%Ev = 0 -> volkomen inelastisch (noodzakelijke goederen)-1 < EV < 0 -> inelastisch (luxeproducten)Ev < -1 -> volkomen elastisch (medicijnen)

Inkomenselasticiteit = % verandering qv / % verandering inkomen0 < Ey < 1 -> noodzakelijk goedEy > 1 -> luxe goedEy < 0 -> inferieur goed      Zie blz 37 wb


Homogeen
Heterogeen
1 aanbieder
Monopolie
-


weinig aanbieders
Homogeen oligopolie
Heterogeen oligopolie


veel aanbieders
volkomen concurrentie
monopolistische concurrentiePerfect werkende markt: aanbieders kunnen geen invloed uitoefenen op p (prijsnemers)Niet-perfect werkende markt: invloed uitoefenen op de prijs (alles behalve volkomen concurrentie) (prijszetters)

Blok 4.3Horizontale GVK: proportionele kosten, 1e graad TK vergelijking (TK=o,5q+1000)Gebogen GVK: niet-proportioneel, 2e of 3e graads vergelijkingOorzaak niet meer proportioneel:TVK nemen af door specialiteit dmv arbeidsverdelingTVK nemen toe door inefficiëntieMK snijdt GTK altijd! in het laagste punt vd GTK en GVKMK vergelijking opstellen: afgeleide van de TKMO vergelijking opstellen: afgeleide van de TOMaximale winst bij MO = MK (bij niet-proportioneel)Overzicht alle formules:TO = TKTK = TVK + TCKTVK = GVK x qTW = TO - TKMO = afgeleide van TOMK = afgeleide TKMax winst = MO = MKGO = pGTK = GVK + GCKGVK = TVK / qGCK = TCK / qGW = GO - GTK of TW / qVerschillende fucnties:1e graads min:ls de markt zelf haar werk doet (qa snijdt qv) dan is de som vh consumenten en producentensurplus maximaal -> pareto optimumBlok 4.4 Des te steiler de vraaglijn des te inelastische het productInelastisch -> afwentelingspercentage hoger (benzine, alcohol, sigaretten)
Pmin
Pmax
Doel
beschermen producent
beschermen consument


Wat houd het in grafisch
Pmin > evenwichtsprijs
Pmax < evenwichtsprijs


Gevolg
aanbodoverschot
vraagoverschot


Voorbeeld
Eu landbouwbeleid
huurwoningenProtectie = het beschermen van de economie tussen buitenlandse concurrenten5 argumenten vóór protectie:beschermen eigen werkgeversniet afhankelijk willen zijn vh buitenlandretorsie (domino-effect)opvoedingsargument (jonge indrustrieën een kans geven)lage lonen argumentVrijhandel naar autarkie: als je overgaat van vrijhandel naar autarkie gaat dit ten koste vd welvaart. Er komt een deel bij het producentensurplus, maar niet genoeg om de afname van het consumentensurplus te compenseren

Het monopolieDe enige aanbieder v.e. bepaald product, geen substitiegoederenwettelijk monopolie: de overheid weert andere aanbieders af (copyright, octrooi)natuurlijk monopolie: een bedrijf kan zijn producten aanzienlijk goedkoper aanbieden dan zijn concurrenten, of de afzetmarkt is te klein voor meerdere bedrijven (spoorwegen)Collectief monopolie: gezamenlijke aanbieders treden op alsof het slechts één aanbieder is (kartelafspraken, verboden!)Monopolist streeft naar maximale winst:1- Maximale totale winst -> MO = MK2- minimale kostprijs -> GTK = MK3- breakeven draaien -> GO = GTK4- maximale omzet -> MO = 0

Prijsdiscriminatie: er worden verschillende prijzen gevraagd aan verschillende afnemersgroepen (bij dezelfde producten is het prijsdiscriminatie, bij verschillende producten prijsdifferentiatie)2 voorwaarden succesvolle prijsdiscriminatie:gescheiden deelmarkt en verschillende prijszetlijnen

Oligopolie en monopolistische concurrentiebeide monopolistische trekjes omdat de aanbieders binnen zekere grenzen de prijs kunnen bepalen.Oligopolie:weinig aanbieders (4 > 70%) vaak een marktleider, grootste aanbieder die de toon zetgeen vrije toe- en uittredingPrijsstarheid omdat:geknikte afzetcurveprijsverhoging kost marktaandeel, omdat de concurrenten niet volgenprijsverlaging levert extra afzet maar minder dan gehoopt omdat de concurrenten volgenMarktgedrag: elke aanbieder heeft invloed op de marktprijs. Actie van een aanbieder heeft gevolgen voor de winstgevendheid van een andere aanbieder.Monopolistische concurrentie:veel aanbiedersheterogeen productvrije toe- en uittredingEen niet-perfect werkende markt heeft welvaartsverlies ten opzichte van een perfect werkende markt!

De overheid probeert dit welvaartsverlies te beperken door de mededingingswet.

Blok 5.1Budgetlijn: grafisch de bestedingsmogelijkheden van huishouden weergevenLenen = huidige consumptie naar voren halen (ten koste vd toekomstige consumptie)Sparen = huidige consumptie naar later verplaatsen (in de toekomst meer consumeren)Intertemporele budgetlijn: alle combinaties van huidige en toekomstige consumpties als er wordt bespaard of geleendNominaal inkomen = inkomen uitgedrukt in geldReeel inkomen = nominaal inkomen/inflatie (INDEXCIJFERS!)Stroomgrootheid = over een bepaalde periode (vb inkomen)Voorraadgrootheid = op een bepaald moment (vb saldo op je rekening)Human capital = formele opleidingen, trainingenDe ouderenvoorziening in NL berust op peilers:1- staatspensioen (AOW)2- pensioenfonds3- pensioen op vrijwillige basis (vb levensverzekering)

StaatspensioenAOW = algemene ouderdomswetMinstens 67 jaar zijn, tussen je 15e en 67e in Nederland hebben gewoond

Omslagstelsel = de uitkeringen in een jaar worden betaald uit de sociale premies van datzelfde jaarKapitaaldekkingsstelsel = voor jezelf sparen

Grijze druk = aantal 65+’ers / aantal 20 t/m 64 ers

Waarom ingrijpen door de overheid? (65 jaar naar 67 jaar):Anders stijgen de premies -> netto inkomen neemt af -> C daalt -> economische groei daalt, solidariteit tussen generaties daalt (lasten ongelijk verdeeld)

Solvabiliteit = mate waarin pensioenen kunnen uitkerenDekkingsgraad = huidige waarde vd beleggingen                        Huidig vermogen werkgeverspensioen/huidige waarde toekomstige verplichten x                         100%Minstens 105% anders:verlagen pensioensuitkeringenverhogen pensioenpremieBlok 5.2Begrotingssaldo = inkomsten vd overheid - uitgaven vd overheidFinancieringssaldo = begrotingssaldo - aflossingen

Inkomsten overheid: belasting (B) en niet-belastingen (boetes, aardgasopbrengst)Uitgaven overheid: ambtenaarssalarissen, overheidsinvesteringen, overheidsconsumptie

Hoe financiert de overheid haar schulden:uitgeven van staatsobligatieshoge renteTwee oplossingen begrotingstekort:lening aangaan (toekomstige C aangetast)belastingen verhogen (huidige C aangetast)

Y = nationaal productY = C + I + O + Ex - ImLast: als het nationaal product afneemt

“onzichtbare hand” = prijsmechanisme = ieder zn eigen belang nastreven zorgt voor gemeenschappelijk belangDus: volkomen concurrentie brengt de optimale situatie tot stand
Wel rivaliteit
Geen rivaliteit
Wel uitsluitbaarheid
individueel goed (auto)
clubgoed (verzekering, tolweg)


Geen uitsluitbaarheid
gemeenschappelijk goed (gratis parkeren)
collectief goed (straatverlichting)Rivaliserend = het gebruik van de ene gaat ten koste vh gebruik van de ander                        marginale kosten bij niet rivaliserend = 0

Uitsluitbaar = het gebruik is voorbehouden aan een bepaald persoon of bepaalde groep

Collectieve goederen: niet uitsluitbaar en niet rivaliserend. Kunnen niet door de markt worden geleverd, met name omdat er geen prijs per product is. Wordt door de overheid geleverd en via  belasting betaald

2 nadelen budgetmechanisme:mogelijk te grote invloed pressiegroepende regering beslist over maatregelen waar ze niet zelf voor hebben betaald

Extern effect = onbedoeld effect van het streven naar welvaart door de 1 voor de welvaart van de ander. Moeilijk in geld uit te drukken

Private kosten = kosten die een bedrijf heeftMaatschappelijke kosten = kosten waarin de negatieve externe effecten zijn verrekendGrafiek:Als er sprake is van een negatief extern effect wordt het product dus voor een te lage prijs aangeboden, want de prijs moet op basis zijn van het maatschappelijk optimumPositief extern effect: vraaglijn naar rechtsGrafiek:

Het beïnvloeden van externe effecten kan door:heffingen door de overheid (subsidies bij positief extern effect)regulering door de overheid, verbieden of maxima            Economisch gezien voorkeur voor heffing:overheid krijgt geldbeloning consument groter3. eigendomsrechten vastleggen door de overheid4. particuliere onderhandelingen            Theorie van coase: particulieren kunnen het probleem van negatieve externe effecten                  onderling oplossen, zodat het resultaat voor iedereen beter is (als de eigendomsrechten                   vastliggen)Blok 5.3Speltheorie: de studie van het optimaliseren van problemen waarbijsprake is van meer dan 1 beslisserde opbrengst vh spel wordt bepaald door de eigen keuze en de keuze vd medespelerconflicten of samenwerken spelen een belangrijke rol

Co-operatief: samenwerken, voorafgaand aan het spel een strategie besprekenniet co-operatief: onafhankelijk een keus makenImperfecte informatie: de “verdachten” weten niet welke beslissing de ander gaat nemenPrisonersdilemma: je kiest voor je eigen belang.

Dominante strategie: iedere deelnemer kiest zijn actie zodanig dat zijn eigen resultaat optimaal is gegeven de actie van de andere spelers (bij gevangendilemma) (pijltjes zetten)Pareto optimum: totale winst is het grootst, gezamenlijke winst kan niet hoger (alleen bij samenwerken)

Sequentiele spellen: de spelers zijn bewust vd acties van een anderSimultane spellen: spelers reageren tegelijkertijdMeervoudig evenwicht: meerdere bash-evenwichten mogelijk

Langetermijnrelaties (bijv NAVO): genomen beslissing heeft invloed op toekomstige beslissingreputatie is belangrijk (geloofwaardigheid, dreiging reeel)sociale normen

Onderhandelen tussen bedrijven en consumentenGrafiek:

Bilateraal monopolie = 1 aanbieder en 1 grote vragerMinimale P vh product -> GO = MKHoe dichter bij P2 hoe meer de vrager de baas isP zal uiteindelijk uitkomen rond P3

Onderhandelen tussen bedrijvenBeroving = het uitbuiten vd onafhankelijkheid van de andere partijBerovingsprobleem =  een onderneming heeft ten behoeve van een andere onderneming specifieke investeringen moeten doen. Hierdoor wordt het bedrijf afhankelijk en dat kan het andere bedrijf uitbuiten door gunstige voorwaarden af te dwingen. (NS bouwt spoorwegen voor de overheid -> specifieke investering -> overheid kan nu gunstige voorwaarden afdwingen anders zit NS met een spoorweg waar ze niks mee kunnen)

Sunk costs = verzonken kosten, kosten die je in het verleden hebt gemaakt en niet meer terug kunt verdienen (behang, computers)

Onderhandelen tussen werkgevers en werknemersVakcentrale (FNV, MHP) en wergeverscentrale (LTO, MKB) -> centraal akkoord

Vakbonden en werkgeversbonden -> CAO

Werknemers en werkgevers -> individuele arbeidsovereenkomsten

Algemeen bindend verklaren (AVV): de minister van sociale zaken kan de CAO geldig verklaren voor een gehele bedrijfstak

Proeftijd: max 2 maanden, daarna kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder opzegregels in acht te nemenAndere manieren om arbeidsovereenkomsten te beëindigen:Beëindiging van de rechtswege (tijdelijke contracten)Beëindiging met wederzijds goedvinden (dan geen ww-uitkering)Opzegging met toestemming vd directeur VWV (opzegtermijn, ontslagverboden, zwangere mensen en mensen vd onderneminsraad)Onstlag op staande voet (alleen bij dringende reden)Ontbinding door de kantonrechter (bij dringende reden)

EMU = economische monetaire unieVrijhandelszone dus geen invoerheffingen

Verzekerenop basis van verwachte schade

Moreel wangedrag -> hogere schade -> hogere premies -> averechtse selectie (goede kandidaten lopen weg)Hoge premie lijdt tot marktfalen

3 voorwaarden voor een verzekering:risicodraagvlak groot genoegverscheidenheid (risicospreiding)solidariteit

Sociale zekerheid = alle wetten die voorzien in gevolgen van inkomensverlies en hoge kostensociale verzekeringenwerknemersverzekeringen (WW, WIA)volksverzekeringen (AOW, AWBZ)2. sociale voorzieningen (gefinancierd uit belastinggeld) (WWB)

symmetrische informatie: beide marktpartijen beschikken over evenveel informatieasymmetrische informatie: een van de partijen beschikt over meer info dan de andere3 soorten mensen:risicoaversierisiconeutraalrisicozoekend

Voorbeeld kansverdelingSituatie:woning 500.000 euro1 op 1000 kans op afbranding1,5% premie

Met verzekering300.000 oorpsronkelijk300.000 -  door brand300.000 + door uitkering450         - door premieTotaal: 299450 euro (en ook als er geen brand komt)

Zonder verzekeringWel bezit: 999/10000 bezit: 1/1000(1/1000)x0 + (999/1000)x300000 = 299700

Eigen risico = als de verzekerde een deel vd schade zelf betaaltJe kunt kiezen om je huidige C uit te stellen om zo in de toekomst meer te kunnen consumeren. Je hebt 2 opties:sparenoppotten, het geld uit de economie onttrekken (in je oude sok op zolder stoppen)    2. effecten kopen (aandelen of obligaties)effect: rentepercentage hoger want hoger risicoobligatie: verhandelbaar schuldbewijs uitgegeven door overheid of bedrijf

RekenvoorbeeldEr wordt een obligatie uitgegeven met een looptijd van 3 jaar.Nominale waarde: 1000,-Couponrente: 6%Marktrente: 6%Bereken de waarde van de obligatie (contante waarde verplichting)

Rente = couponrente x nominale waardeContante waarde = toekomstige uitkering / 1 + rente

Jaar 1: 60/1,06 = 56,60377358Jaar 2: 60/1,06^2 = 53,3997864Jaar 2: 60/1,06^3 + 1000/1,06^3 = 889,99644—————————————————————+

Totaal: 1000,-Als de marktrente stijgt naar 8% dan daalt de waarde van deze obligatie net zo lang totdat op deze obligatie ook effectief 8% wordt uitegegevenAls de marktrente toeneemt daalt de waarde vd obligatie waardoor je winst maakt (je krijgt uiteindelijk meer uitbetaalt dan dat je obligatie eigenlijk waard is)Beredenering negatief verband rente en waarde:als de rente daalt wordt de oude obligatie minder aantrekkelijk. Daarom zal het aanbod vd oude obligatie toenemen. De vraag blijft cp gelijk dus daalt de prijs

De koers ve obligatie wordt als percentage weergegeven:waarde ve obligatie/aanschafwaarde x 100%

Rendement = totale jaarlijkse opbrengst/aanschafwaarde x 100%

Als je de opbrengst gaat berekenen hoef je geen rekening te houden met opofferingskosten.
Obligaties (relatief laag risico)
Aandelen (relatief hoog risico)
Betekenis
schuldbekentenissen voor beschikbaar gesteld vermogen (een bedrijf of overheid leent dus eigenlijk geld van je)
Eigendomsbewijzen voor WV of NV


Soort vermogen
Vreemd vermogen
eigen vermogen (resterend bedrag na aftrek vd verplichting)


Uitbetaling
Couponrente & nominale waarde
koerswinst en dividend


Waardebepaling
contante waarde vd coupons en de nominale waarde
contante waarde vd toekomst


Risico’s
Risico van wanbetaling en renterisico
afhankelijk van de winst en het beurssentimentAandelen: hoger risco dus hoger rendement

Advies bij beleggen: risicospreidingaandelen en obligatiesverschillende bedrijvenverschillende landen

Rente omhoog -> waarde obligatie daalt (negatief verband rente en waarde obligatie)Rente omhoog ->waarde vd aandelen daalt (investeringskosten ve bedrijf neemt toe dus winst                          neemt af) = direct verband                         — sparen neemt toe——|   |—— C daalt — —|Rente omhoog                                         |—|                             | — Y daalt                         — lenen neemt af———|    |—— I daalt  — —|

Y = BBP, Ev = effectieve vraag, Y=Ev

Y is gedaald, vraag is gedaald, aanbod cp gelijk, prijs daaltConsequenties voor de wisselkoers:Sparen in NL aantrekkelijker, vraag naar euro’s stijgt, aanbod euro’s cp gelijk, koers euro stijgtbinnenlands verband tussen rente en Y is negatiefbuitenlands verband tussen rente en koers is positief

Taken DNB:beheren externe reserves, zorgen voor goed functionerend betalingsverkeer, verzamelen financiële statistieken, uitvoeren monetair beleid, bedrijfseconomisch toezicht houden

Blok 6.1IB = inkomensbelastingVPB = vennootschapsbelasting
Eenmanszaak
VOF
OVB
BV
NV
Eigendom
eigenaar
vennoten
vennoten
aandeelhouders
aandeelhouders


Aansprakelijkheid
prive-vermogen
prive-vermogen
prive-vermogen
rechtspersoon
rechtspersoon


belasting
IB
IB
IB
VPB
VPB


Continuïteit
gering
minder gering
beter
goed
goedprincipaal-agentrelatie: iemand handelt ten behoeve van een ander. De scheiding tussen eigendom en management van een BV en NV geeft aanleiding tot principaal-agentrelatie

Hoe kan men erin slagen de agent in het belang vd principaal te laten handelen?Agent = opdrachtnemerPrincipaal = opdrachtgever2 veronderstellingen:belangentegenstellingasymmetrische informatieVoorbeeld: aandeelhouder (principaal) en directie (agent)Aandeelhouders -> zo snel mogelijk veel winstDirectie -> uitbreiding eigen marktwaarde als directielid versterken

Privatisering = de overheid verkoopt haar aandelen aan het bedrijfsleven. Dat gebeurt alleen als de overheid meer dan de helft vd aandelen verkoopt.Voordelen:Meer concurrentie waardoor prijzen dalenBetere kwaliteit: zo goed mogelijk inspelen op de wensen vd consumentCollectieve lastendruk neemt af, omdat de overheid dit nu niet meer hoeft te financierenNadelen:Een bedrijf wil winst maken, dus zal hij gaan besparen op sommige punten (brievenbussen minder vaak legen, niet rendabele spoorlijnen)De prijzen kunnen stijgenDe allocatie vd overheid wordt aangetast, want de over strategische producten (bijv energie/water) heeft de overheid minder zeggenschap

Liberalisering: het vrijgeven vd markt door meer concurrentie toe te staanPrivatisering en liberalisering gaan vaak samen.Complementair product: als de vraag naar de een stijgt, stijgt de vraag naar de ander ook (koffie en koffiemelk)Substitutiegoederen: vervangen elkaar (suiker en zoetstof)

Verwevenheid tussen twee markten. Startpunt: consumentenvertrouwen daaltGoederenmarkt:Prijzen dalen op de hele markt = deflatiePrijzen stijgen op de hele markt = inflatie

Vermogensmarkt:Evenwichtsrente daalt, rente lageraantrekkelijker om te lenenAlgemeen evenwicht: alle markten tegelijkertijd in evenwicht -> verandert continuMicro-economie: bestudeert het gedrag van huishoudens, bedrijven en de overheid en de wijze waarop dat gedrag lijdt tot de vraag en aanbod van 1 bepaald product, productsoort of dienstMacro-economie: bestudeert de totale vraag en het totale aanbod in een land. Het werkt met geaggregeerde grootheden (grootheden die tot stand zijn gekomen door micro-economische grootheden bij elkaar op te tellen)Welvaart: de mate waarin de schaarste kan worden teruggedrongen/de mate waarin de behoefte van de beschikbare middelen kan worden bevredigdWelvaart is een subjectief begrip: iedereen heeft andere behoeften. Het is daarom eigenlijk onmogelijk om welvaart objectief te meten.Welvaart is het resultaat van de toename van de middelen om in de behoefte te voorzienMiddelen nemen toe door productie -> toegevoegde waardeOm de waarde vd productie te kunnen meten kunnen we uitgaan van:het productieproces (BBP)inkomensvorming (Nationaal inkomen (NI))ProductieprocesOmzet - intermediair = bruto toegevoegde waardeIntermediair gebruik = alles wat je bij een ander bedrijf koopt (ingekochte producten en diensten van derden)Productie vd overheid = ambtenaarssalarissenHet schema:Binnenlands product -> de totale productie binnen de NLse landsgrenzen

Stel: je woont in NL en werkt in DU -> loon wordt bijgeteld bij DU BBP, maar bij het nationaal product van BNP

Maatstaf welvaart: BBP (mp/bp)Gebrekkig want:            1. Er wordt geen rekening gehouden met externe effecten            2. Er wordt alleen gekeken naar officiele geregistreerde productie (formele economie)Informele economie: niet-geregistreerde productie (zwart of grijs)            3. Hoge BBP -> meer middelen om aan je behoefte te voldoen, tegelijkertijd nemen de              behoeften ook toe. Welvaart verandert eigenlijk niet.            4. Meer productie -> meer inkomen. Komt alleen terecht in de bovenlaag vd economie

Economische kringloop = schematische weergave vd economie als systeem. Het is een vereenvoudigde weergave vd werkelijkheid.

Nationale rekeningen: stromen uit de kringloop in een balans weergeven. Links: bestedingen. Rechts: middelen.

Y =  C + I + G + Ex - Im

C = consumptieS = besparingenB = belastingenYon = L/H/R/WYov = ambtenaarssalarissenIm = importI = investeringenGmat = materiele overheidsconsumptie + materiële overheidsinvesteringenEx = exportXov = tekort overheidNE = netto export (ex-im)Eenvoudige kringloop: NNI = YonAnders: C + I + G of S + C + B (als er geen BL is)Y = C + S + B                        SpaarsaldoW = C + I + G                       Nationaal productY =  W(S - I) + (B-G) = 0(S-I) + (B-G) + Im - Ex = 0Personale inkomensverdeling = verdeling vh nationaal inkomen over de huishoudensGrafisch weergegeven -> lorenzcurveBerekening -> gini-coëfficientPrimair inkomen wijkt  het meest af!Kan het dat 2 dezelfde lorzenscurves dezelfde gini-coëfficient hebben?Ja, want zelfde oppervlakteNivellering: relatieve inkomensverschillen kleinerDenivellering: relatieve inkomensverschillen groterIndirecte belasting = btw/accijnsGrafiek voor en na indirecte belasting/accijns:Pareto optimaal = optimale situatie bij evenwichtsprijsCS en PS aan elkaar gelijkCS of PS kan surplus verkrijgen, maar gaat ten koste vd anderConclusie: indirechte belasting instelling -> CS daalt -> PS daalt -> surplus samenleving stijgt -> welvaart daalt

Directe belasting = inkomensbelasting/vennootschapsbelasting

Grafiek voor en na directe belasting:Het besteedbaar inkomen daalt wanneer de belasting stijgt, dus Qv neemt af.

Marginaal belastingtarief -> het belastingpercentage dat je moet betalen als je 1 euro meer verdient (aflezen)

Gemiddeld belastingtarief (belastingdruk)Te betalen belasting/inkomen x 100%3 stelsels:Proportioneel (oftewel vlaktaks)marginaal = gemiddelde1 belastingpercentage2. Progressiefmeer verdienen = veel meer belastinggemiddeld < marginaal3. Degressiefmeer verdienen = minder belastinggemiddeld > marginaal

Inkomens denivelleren door:minimumloon verlagenbonussen stimulerenInkomens nivelleren door:progressieve belastinguitkeringen verhogen

Blok 6.2Nominaal inkomen (NI) = in geldReeel inkomen (RI) = in aantal goederen = koopdrachtReeel BBP = som hoeveelheid finalegoederen met constante prijzen (basisjaar)Nominaal BBP neemt toe door 2 redenen:meer producten geproduceerdprijzen goederen gestegenNominaal BBP stijgt -> hogere prijzen -> welvaart neemt afEconomische groei: toename reel BBP per inwoner op lange termijn

Consumentenprijsindexcijfer:

Reeel inkomen = NI/CPI x 100NI = (RI x CPI) / 100CPI = NI/RI x 100

Per inwoner: inkomen/groei x 100Bij procentuele verandering altijd indexcijfers gebruiken!!!

Rekenen met indexcijfers


2011
2012
2013
2014
Nominaal BBP
100
103,1
105
107,6


CPI
100
101
103,2
104,6


% verandering tov jaar ervoor
-1%
2,1%
4,6%
-3,1%reeel BBP 2012 tov 2011Reeel inkomen = NI/CPI = 103,1/101,1 x 100 = 102,08Per inwoner = ink/groei = 102,8/102,1 x 100 = 99,98b) reeel BBP 2014 tov 2013BBP indexcijfer 2014 tov 2013: n/o x 100 = 107,6/105 x 100 = 102,48CPI: n/o x 100 = 104,6x103,2 x 100 = 101,36Reeel inkomen = NI/CPI = 102,48/101,36 x 100 = 101,1

c) reeel BBP 2014 tov 2012NI indexcijfer: n/o x 100 = 107,6/103,1 x 100 = 104,36NI = 104,36 (2012 = 100)

CPI indexcijfer: n/o x 100 = 104,6/101 x 100 = 103,56dus CPI = 103,56 (2012 = 100)

RI = NI/CPI x 100 = 104,36/103,56 x 100 = 100,77

Bevolkingsgroei jaar ervoor2012 = 100, tussenjaren vermenigvuldigen dus:100 x (104,6/100) x (96,8/100) = 101,36Per inwoner: inkomen/groei = 100,77/101,36 x 100 = 99,42

Wat beïnvloedt het BBP?Korte termijn: verschuivingen in de output worden veroorzaakt door verschuivingen in de vraag                                   naar goederen -> vraagkant (conjunctuur)                        Y = W = Ev = C + I + G + Ex - ImLange termijn: output is afhankelijk van het aanbod. Ook factoren als onderwijs en spaarsaldo                        spelen een rol -> aanbodkant (structuur)

APT = gem productie per werknemer per tijdeenheidAPT = W(BBP of Y) / Av (arbeidsjaren)

Breedteinvesteringen: arbeidsproductiviteit gelijkDiepteinvesteringen: arbeidsproductiviteit neemt toe

Conjunctureel/bestedingsaspect: effectieve vraagStructureel/capaciteitsaspect: vergrootte productiecapaciteit

Loonkosten per product = loonkosten/APTMacroniveau: loonkosten/productie

Loonquote = loonsom als % vd toegevoegde waardeRestquote = overig inkomen als % vd toegevoegde waardeRestquote = (H+R+W)/toegevogede waarde x 100%Loonquote = loonsom/toeg waarde x 100%AIQ = arbeidsinkomen als % vd toegevoegde waardeAIQ = arbeidsinkomen/toeg waarde x 100%AIW bedrijven = AIQ bedrijf/toeg waarde bedrijf x 100%AIQ + restquote = 100%Hoge AIQ -> toename consumptie -> goed voor conjunctuurHoge AIQ -> afname investeringen -> minder winst -> slecht voor structurele ontwikkelingenBlok 6.3Hoogconjunctuur: EV>Yhoge reëel productiegroeihoge bezettingsgraadgespannen arbeidsmarktloon-prijsspiraalinflatiegevaar voor internationale concurrentiepositieLaagconjunctuur: EVkenmerken tegenovergesteldlagere kapitaalproductiviteit

Arbeidsmarkt: het geheel van vraag naar en aanbod van arbeidersBeroepsbevolking(= aanbod): alle personen van 15 t/m 67 die kunnen en willen werken (werkenden + werklozen)Wergelegenheid(= vraag): werkzame beroepsbevolking en de vacaturesAv = totale productie (BBP)/apt

Werkloosheidspercentage = werkloze beroepsbevolking/beroepsbevolking x 100%Ruime arbeidsmarkt: Aa>Av (laagconjunctuur)Krappe arbeidsmarkt Av>Aa (hoogconjunctuur)

Bruto participatiegraad = beroepsbevolking/beroepsgeschikte bevolking x 100%Netto participatiegraad = werkzame beroepsbevolking/beroepsgeschikte bevolking x 100%

P/A ratio = werkzame beroepsbevolking/arbeidsvolume

Binnenlandse oorzaken inflatieBestedingsinflatie
Overheidsbesteding; toename vd bestedingen leidt tot prijsstijgingenEv stijgt -> Ev>Y -> inflatie


Kosteninflatie
Productiekosten stijgen, wordt doorberekend in de prijzenProductiekosten stijgen -> apt cp gelijk -> kostprijs stijgt, winstmarge gelijk -> verkoopprijs stijgt


Winstinflatie
Goederen worden duurder, bedrijven willen meer winstGTK cp gelijk, winstmarge omhoog -> vkp omhoog

Buitenlandse oorzaken inflatieImportinflatie
Import is duurder dus stijgen de prijzenImport stijgt, winstmarge cp gelijk -> vkp stijgt


Koersinflatie
Koers verandert van bijv 1$=2euro naar 1$=5 euroInkoopprijs stijgt, winstmarge cp gelijk -> verkoopp stijgt

Gevolgen inflatie:koopkrachtSpaargedrag (onaantrekkelijk)Bestedingsgedrag(eerder geld besteden)Inkomensverdelingen (niet iedereen compensatie)Vermogensverdeling (inflatie gunstig voor mensen met schuld)Concurrentiepositie (verslechterd)

CPI berekenen:Wegingsfactoren + enkelvoudige prijsindexcijfers / wegingsfactoren

Conjunctuurindicatoren:consumentenvertrouwenwerkloosheid en vacaturesproducentenvertrouwenaantal uitzenduren

Macroeconomische vraag: C + I + G + Ex - Im
Prijs stijgt dan…
Gevolg
C
daalt de koopkracht vh inkomen en vermogen
C daalt


I
stijgt de rente
I daalt


G
weinig invloed (miljoenennota)
G cp


NE
Nlse producten duurder
NE daaltMacroeconomische aanbod
Korte termijn
Lange termijn
Lange termijn
Op korte termijn: prijsstarheid
Lange termijn: prijsflexibiliteit


Grafisch
rechte horizontale lijn
rechte verticale lijn


Verschuiving van de lijn
naar boven
naar rechts (betere productiefactoren)Macroeconomische vraag en aanbodmodel

Startpunt: consumentenvertrouwen neemt toeKorte termijn: macro economische bestedeningen nemen toe -> prijs gelijk, hoger BBP -> vraag overtreft productie -> opwaartse druk prijzen -> algemeen prijspijl stijgt -> terug bij dezelfde vraag maar duurdere p

M x V = P x TMoneyVelocity (omloopsnelheid)PriceTrade (transacties, reeele waarde)
Korte termijn
Lange termijn
Aanname
V gelijk
V en T gelijk


Gevolg
toename transacties en/of hogere prijzen
stijging algemeen prijspeilVraag naar een valutaExport op de lopende rekening (goederen en diensten): buitenland koopt goederen en diensten ve                                                                   land en moet deze betalen met de munt vh landImport van kapitaal: buitenlanders beleggen in Nederland (ze moeten dus euro’s kopen om dit te                               kunnen doen)

Aanbod van een valutaImport op de lopende rekening: er worden goederen en diensten in het buitenland gekochtExport van kapitaal: er wordt in het buitenland belegd

Appreciatie = stijging koers: vraag naar valuta ^ -> koers ^                                               aanbod valuta V -> koers ^Depreciatie = daling koers:    vraag naar valuta V -> koers V                                               aanbod valuta ^  -> koers VNegatief verband aanbod en koers!

Invloed wisselkoersen op prijzen en de ex/im

Koers V -> goederen uit eurolanden worden goedkoper -> export ^Koers ^ -> goederen uit eurolanden duurder -> export V

Koers vreemde valuta V -> goederen uit andere landen goedkoper -> import euroland ^Koers vreemde valuta ^ -> goederen uit andere landen duurder -> import euroland V

(zie aantekeningenboekje 6.2)

Anticyclischbegrotingsbeleidhoogconjunctuur: B verhogen G verlagenlaagconjunctuur: B verlagen G verhogen

TekortkomingenDe timing gaat te langzaam, beleid doorvoeren duurt te langGrote deel vd vraag komt uit het buitenlandMening van de kiezers, stemmen winnen gaat voor

ECB: europese centrale bankDNB: De Nederlandsche BankEMU uitvoerenBank der banken in Nederlandbedrijfseconomisch toezichtzorgdragen voor soepel en betrouwbaar betalingsverkeer

Doel monetair beleid: handhaving van de koopkracht (interne waarde): inflatie moet beperkt                                         blijven, tussen de 0 en 2 procent per jaarBeleid:                                    Groei vd geldhoeveelheid in de gaten houden, max 4,5%

Interne waarde = koopkrachtexterne waarde = wisselkoers

Spilkoers (pariteit): bijv de Duitse Mark tov de Nederlandse GuldenBandbreedte: max afwijking boven en onder vd bandbreedte (4,5%)

Voordelen vaste wisselkoers: zekerheid internationaal verkeerNadelen vaste wisselkoers: geen permanen evenwichtInterventieKoers boven de grens. De koers moet dalen (aanbodlijn naar rechts)meer aanbiedenKoers onder de grens. Koers moet omhoog(vraaglijn naar rechts)meer vragenKoersstijging = appreciatieKoersdaling = depreciatieRevaluatie = verhoging vd spilkoersDevaluatie = verlaging vd spilkoers


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.