ADVERTENTIE
Schoolexamens

Wist je dat je de boeken Examenbundel, Examenidioom, Zeker Slagen! en Samengevat ook heel goed kunt gebruiken bij het voorbereiden voor je schoolexamens?! Ze zijn momenteel in de aanbieding bij o.a. Bol.com.

Nu bestellen

Gesloten economie Een economie zonder transacties met het buitenland.Invoer/import Goederen van het buitenland naar Nederland toebrengen/invoeren.

Uitvoer/export Goederen naar het buitenland brengen/uitvoeren.· Invoer van goederen lijdt tot uitgaven en uitvoer tot ontvangsten.Open economie Houdt in dat een land (intensieve) handelsbetrekkingen onderhoudt met het buitenland.

· Nederland heeft een zeer open economie.

Export en importquote Geeft de exportwaarde in procenten van het Nationaal inkomen weer.= Hoeveelheid Geëxporteerde Goederen x Prijs

· Hoe opener een economie is des te groter de quoten.

Handelsoverschot Als de waarde van de goederenuitvoer grote is dan die van de goedereninvoer.

EMU De Economisch Monetaire Unie

Dienstenverkeer Dit bestaat in hoofdzaak uit transport en reisverkeer.Inkomensverkeer/ Het verkeer van inkomen van en naar het buitenland.

InkomensoverdrachtenDit kan ontwikkelingshulp zijn, of subsidies van de EU of lonen van

bedrijven die werknemers in Nederland hebben.Kapitaalverkeer Hierbij gaat het om leningen, beleggingen en (directe) investeringen.Dividend De winst die aandelen opleveren.

· Bij aandelen is de belegger niet uit op invloed over gang van zaken in een onderneming, bij (directe) investeringen wel.Kapitaalinvoer Geld dat door leningen, beleggingen en investeringen NL binnenkomt.Kapitaaluitvoer Geld dat door leningen, beleggingen en investeringen NL uitgaat.Liberalisering van het De overheden schaffen belemmeringen af bij buitenlandse

Kapitaalverkeer kapitaaltransacties.Structurele Belegging Belegging voor een lange periode.Speculatief of Kortlopend kapitaalverkeer dat erg sterk reageert op verwachtingen

Incidenteel voor de nabije toekomst.

KapitaalverkeerMultinationale Een onderneming die in meerdere landen produceert.

Onderneming (Shell, Philips, AKZO, Unilever)Lopende Verkeer Het goederen-, diensten- en inkomensverkeer samen.

Het lopende verkeer leidt tot inkomen en beïnvloedt het nationale inkomenVermogensverkeer Het kapitaalverkeer.

Levert zelf geen bijdrage aan het nationaal inkomen, maar de opbrengsten

wel, in de vorm van rente en winst.Betalingsbalans Een schematisch en samenvattend overzicht van alle in geld uitgedrukte

transacties met het buitenland over een bepaalde periode, meestal 1 jaar.· Linkerkant van de betalingsbalans heeft ontvangsten tot gevolg.

· Rechterkant van de betalingsbalans bevat betalingen of uitgaven.Saldo Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven, en deze komt in een aparte

kolom.Positief Saldo/ Als de inkomsten de uitgaven overtreffen.

ActiefNegatief Saldo/ Als de uitgaven de inkomsten overtreffen, er is dan een tekort.

Passief

Goederenrekening

Deelbalans van de betalingsbalans waarop de waarde van de in- en uitgevoerde goederen wordt geregistreerd. Het betreft dus materiële zaken, waaronder bijvoorbeeld ook aardgas. De goederenrekening wordt ook wel de handelsbalans genoemd.

Dekkingspercentage Is de waarde van de uitvoer uitgedrukt als percentage van de invoer.

Berekenen Dekkingspercentage:

Exportontvangsten x 100%

Importuitgaven

Dienstenrekening of Dienstenbalans Dit is de 2e rekening

Inkomensrekening of kapitaalopbrengsten Dit is de 3e rekening

· De goederen-, diensten- en inkomensrekening samen vormen de lopende rekening.

Kapitaalrekening Deel van de betalingsbalans.

· Linkerkant staat de kapitaalinvoer. à leidt tot binnenkomende geldstroom.

· Rechterkant staat de kapitaaluitvoer.Materieel Saldo De saldi van de kapitaalrekening en de lopende rekening samen.Salderingsrekening Geeft de verandering aan in voorraad euro’s en deviezen.Formele evenwicht Als de betalingsbalans geheel in evenwicht is, dit komt mede door de

salderingsrekening.Materieel evenwicht Wanneer de betalingsbalans geheel in evenwicht is, d.w.z. als de eerste 4

deelrekeningen samen in evenwicht zijn.· Een land met een tekort op de lopende rekening kan toch een evenwichtige betalingsbalans hebben. Negatieve saldo van de lopende rekening is gelijk aan het positieve saldo van de kapitaalrekening.Concurrentiepositie Geeft de verhouding weer tussen de prijs van onze uitvoer en die van de

concurrenten op de wereldmarkt.· Hoe lager de prijsverhouding is, des te beter is de concurrentiepositie.Kostenverschillen worden gemaakt door:

1. Natuurlijke omstandigheden (kwaliteit van de productiefactor natuur)

2. Kwaliteit/ kosten van productiefactoren kapitaal en arbeid.· De natuurlijke omstandigheden kunnen een land een voorsprong geven bij de productie van

bepaalde goederen en diensten, waardoor export kan ontstaan.

· Stijgen de lonen, dan stijgt de prijs van het product. Dus vaak wordt (o.a. in de textielindustrie) de productie naar het buitenland verplaatst (Azië).Internationale Arbeidsverdeling Landen specialiseren zich in de productie van bepaalde

producten en exporteren die, en de producten die het

Land zelf niet heeft worden geïmporteerd.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

een scholier

een scholier

wat een goed vet ding jonge echt knap van je op welke school zit je

15 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast