Consument en producent/economische groei

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 431 woorden
  • 10 juli 2006
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 6
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor je werkstuk, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Gooi jij een week lang zo min mogelijk weg of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie! 

Check alle challenges!
Categoriale inkomensverdeling:
- loon
- pacht
- huur
- rente
- winst

Personele inkomensverdeling= De verdeling van het nationaal inkomen over gezinnen en individuen.

Loonquote= loon / nationaal inkomen x100%

TLZ= Toegerekend Loon Zelfstandigen

Arbeidsinkomensquote (AIQ)= loon+TLZ / nationaal inkomen x100%

Productiefactoren:
- arbeid
- kapitaal
- natuur
- ondernemerschap

Bezettingsgraad= bestedingen / productiecapaciteit x100%
De maximaal mogelijke omvang van het nationaal inkomen.


Bestedingen:
- consumptie van gezinnen
- investeringen van bedrijven
- overheidsbestedingen
- bestedingen van het buitenland

Netto investeringen= uitbreidingsinvesteringen+voorraadinvesteringen.
Netto investeringen= bruto investeringen- vervangingsinvesteringen.

Conjunctuur= De schommelingen in de groei van het nationaal inkomen als gevolg van schommelingen in bestedingen.

Bij conjuncturele werkloosheid kan de overheid:
- bestedingen verhogen
- belasting verlagen

Markmechanisme=vrijemarkteconomie
Budgetmechanisme=planeconomie

Gemengde economie= BV. Nederland

Functies van de overheid:
- toedeling of allocatiefunctie
- stabilisatiefunctie
- herverdelingsfunctie

5 overheidsdoelen:
- evenwichtige arbeidsmarkt
- prijsstabiliteit
- rechtvaardige inkomensverdeling
- evenwichtige betalingsbalans
- evenwichtige economische groei

Redenen voor het verschuiven van de vraaglijn zijn:
- het aantal vragers verandert
- de prijzen van andere goederen veranderen
- het inkomen van consumenten verandert
- de behoeften en voorkeuren van consumenten veranderen

Prijselasticiteit van de vraag= %¦¤Qv / %¦¤P

Externe effecten= Bijkomende effecten van productie en consumptie die niet in de (kost)prijs tot uitdrukking komt.

Redenen voor het verschuiven van de aanbodlijn:
- de productiekosten van het product veranderen
- technische ontwikkelingen
- natuurlijke omstandigheden
- verandering van het aantal aanbieders

Break-even afzet= De afzet waarbij de kosten precies gedekt zijn.

TO=TK= Break-evenpoint

GCK= TCK / q
GVK= TVK / q

Concrete markt= De markt waarbij vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Homogene producten: Het maakt de consument niet uit bij welke aanbieder het gekocht wordt.

Heterogene producten: Deze zijn in de ogen van de consument verschillend van elkaar.

Marketingmix:
- prijsbeleid
- productiebeleid
- plaatsbeleid
- promotiebeleid
- (personeelsbeleid)

Marktvormen:

Volkomen concurrentie (volledige mededinging)
- veel vragers
- veel aanbieders
- homogene goederen

Monopolistische concurrentie
- veel vragers
- veel aanbieders
- heterogene producten

Oligopolie
- veel vragers
- enkele aanbieders
- zowel homogene als heterogene producten

Monopolie
- veel vragers
- ¨¦¨¦n aanbieder
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovatie= Het ontwikkelen en in productie nemen van nieuwe producten en productieprocessen.

Productdifferentiatie= Bedrijven passen producten aan aan de verschillende doelgroepen.

Vraagoverschot: De gevraagde hoeveelheid is groter dan de aangeboden hoeveelheid.

Evenwichtsprijs: Gevraagde hoeveelheid gelijk aan de aangeboden hoeveelheid, hierbij hoort de evenwichtshoeveelheid. ( Qv = Qa )

Belastingen
- directe belasting (inkomen, winst, vermogen)
- indirecte belasting (BTW)

Maximumprijs:
- Ter bescherming van de consument
- Deze is altijd lager dan de evenwichtsprijs

Minimumprijs:
- Ter bescherming van de producent
- Als de evenwichtsprijs te laag is

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.