Afvalwaterzuivering

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Profielwerkstuk door een scholier
  • 5e klas havo | 3640 woorden
  • 12 april 2001
  • 320 keer beoordeeld
Cijfer 5
320 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Inleiding
Voordat ik aan dit onderzoek begon heb ik eerst de hoofdvraag en deelvragen bedacht en daarna ben ik nagegaan wat er waarschijnlijk uit mij onderzoek zou blijken en dat heb ik als hypothese samengevat. Daarna ben ik na gaan denken over hoeveel tijd ik met alles kwijt zou zijn en dat heb ik verwerkt in een plan van aanpak.

Hoofdvraag
Ik ga onderzoeken of er verschil is in de manier van zuiveren, tussen de drie waterschappen die ik heb uitgekozen.

Deelvragen
- Wat doet een waterschap?
- Op welke manier wordt het water gezuiverd bij de drie waterschappen?
- Wat zijn de verschillen tussen de waterschappen?

Hypothese
Ik denk dat de manier van zuiveren op sommige vlakken wel zal verschillen maar op andere vlakken zal het weer hetzelfde zijn. Ik weet nog niet op welke manieren ze onderling van elkaar verschillen. Dat zal uit dit onderzoek blijken.

Plan van aanpak
- Drie waterschappen uitzoeken 1 uur
- Informatiepakketten aanvragen 30 min.
- Informatie doorkijken 1 uur
- Nuttige informatie scheiden van onbruikbare dingen 2 uur
- De bruikbare dingen uit de nuttige informatie halen en uit typen. 5 uur
-Van de bruikbare informatie in mijn eigen woorden een werkstuk maken. 20 uur

Hoofdstuk 1: Wat doet een waterschap?

§1.1 Taken van een waterschap
Er zijn veel dingen die tot de taken van een waterschap behoren. Hieronder staan alle taken met uitleg van wat ze inhouden.

 Waterkering: Dit is de bescherming van mensen, dieren en land tegen overstromingen.

 Deltaplan: Dat is de wet die is gemaakt na de grote watersnood in 1953. Deze wet houdt in dat de Westerschelde moest worden afgesloten. Dit is gebeurd door middel van de stormvloedkering.

 Versterken van de rivierdijken: Doordat de afgelopen 10 jaar de rivieren twee keer zijn overstroomd moeten alle rivierdijken zonodig worden versterkt dat dit niet meer kan gebeuren.

 Duurzame veiligheid: Dit houdt in om er voor te zorgen dat het in de toekomst ook nog veilig is.

 Waterhuishouding: Dit houdt in dat er gezorgd moet worden zodat het zoete water schoon blijft en dat er niet teveel water komt. Dat doen ze door middel van gemalen.

 Waterkwantiteit: Dit is zorgen voor de hoeveelheid water en voor het juiste waterpeil.

 Onderhoud: Dit houdt onder ander in om:

- begroeiing uit het water en van kanten verwijderen
- de boden baggeren
- taluds en eventuele beschoeiingen herstellen
- stuwen en sluizen e.d. onderhouden.

 Waterkwaliteit: Dit is het tegengaan van watervervuiling en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

 Diffuse bronnen: Deze brengen veel schade toe aan de kwaliteit van het oppervlaktewater en moeten dus worden tegengegaan.

 Waterbodems: Vaak zijn deze verontreinigd met zware metalen en deze moeten daarom verwijderd worden.

 Zuivering van het afvalwater: Het afvalwater wordt gezuiverd in zuiveringsinstallaties zodat het weer in rivieren kan worden geloosd zonder dat er schade is aan het milieu.

 Zorg voor vaar- en landwegen: Ze zorgen er voor dat de wegen begaanbaar blijven en laten anders nieuwe wegen aanleggen.

Dit zijn de taken van een waterschap en ik ga in dit werkstuk alleen in op de afvalwaterzuivering.

Hoofdstuk 2: Hoe wordt het water gezuiverd bij drie waterschappen?

§ 2.1 De drie waterschappen
De 3 waterschappen die ik heb gekozen zijn:
 Waterschap Veluwe, in Apeldoorn.
 Zuiveringsschap Bath, in Breda.
 Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, in Dordrecht.

§ 2.2 Waterschap Veluwe
Hieronder volgt een overzicht van de nummers die je op het kaartje wat er bij zit kunt zien. Er is ook uitgelegd wat elke installatie doet en hoe het werkt.

1. Aanvoer: Het afvalwater wordt via persleidingen en gemalen afgevoerd naar de riolering van Apeldoorn. De totale aanvoer komt via het aanvoerriool binnen.

2. Regenwatervijzels: Als het heel hard regent kan de installatie de hoeveelheid water niet verwerken en de regenwatervijzels, die anders droog staan, vijzelen dan de grote hoeveelheid water in het bergbassin.

3. Bergbassin: Het water wordt tijdelijk opgeslagen in het bergbassin van waar het later alsnog teruggaat naar de installatie om te worden gezuiverd.

4. Vijzelgemaal: Het water wordt omhoog gevoerd waarna het dan naar de volgende etappeplaats stroomt.

5. Vuilroosters: Het afvalwater passeert vuilroosters, die het grove vuil verwijderen, waardoor deze geen verstoppingen kunnen veroorzaken. De roosters zijn voorzien van een automatisch werkende hark.

6. Roostergoedpers: Het omhooggeharkte vuil komt via een schroef in een zogenaamde roostergoedpers, waar het water eruit geperst wordt. Het droge roostergoed wordt in een speciale afgesloten container afgevoerd.

7. Zandvangers: Het afvalwater stroomt met een zodanige lage snelheid door de zandvangers dat het zand bezinkt, terwijl lichtere slibdeeltjes met het water verder stromen.

8. Verdeelwerk: Het verdeelwerk verdeelt het water uit de zandvangers in gelijke hoeveelheden over de vier voorbezinktanks.

9. Voorbezinktanks: Het water komt in het midden van de tanks binnen. Het stroomt met zo’n lage snelheid door de tanks dat de slibdeeltjes naar de bodem zinken. Via de goten aan de buitenkant van de tanks gaar het water dan naar de beluchtingbassins.

Een slibruimer schuift het achtergebleven slib naar de slibzak in het midden van de tankbodem. Pompen voeren het slib naar de onderdelen van de installatie die het slib verwerken.

10. Beluchtingsbassins: Nadat het water is ontdaan van grof vuil, zand en slib blijven in het water nog verschillende opgeloste en zwevende stoffen over. Om die te verwijderen wordt in de beluchtingstanks gebruik gemaakt van een biologisch afbraakproces dat zich ook in de natuur afspeelt. De vele bacteriën in het water hebben zuurstof nodig om die stoffen af te breken en te oxideren tot onschadelijke stoffen.
In de natuur neemt het water zuurstof op uit de lucht via het wateroppervlak. Omdat er zo maar weinig zuurstof in het water kan oplossen, laat men dat natuurlijke proces sneller verlopen door er schotels in te laten ronddraaien.
In het voedsel- en zuurstofhoudende water vermenigvuldigen de bacteriën zich zeer snel. De vlokvormige verzameling van bacteriën wordt ook wel ‘actief slib’ genoemd. Deze vlokken die zwaarder zijn dan water en daardoor zouden bezinken, worden door de beluchters in beweging gehouden.

11. Nabezinktanks: Het gezuiverde water en het actieve slib moeten van elkaar worden gescheiden. Dat gebeurt in de nabezinktanks. Het water met het actieve slib stroomt vanaf de beluchtingsbassins naar het midden van de tank. Het water stroomt met een lage snelheid door de tank, zodat het actieve slib op de bodem bezinkt. Daarna stroomt het water via goten aan de buitenkant naar de afvoersloten. Een ruimer schuift het bezonken actieve slib naar een put en het midden van de tank.

12. Slibretourgemaal: Het slibretourgemaal voert een groot deel van het actieve slib terug naar de beluchtingsbassins waar het weer aan het zuiveringsproces deelneemt. De overtollige hoeveelheid wordt naar de slibverwerking gepompt.

13. Afvoer: Via de afvoersloot stroomt het gezuiverde afvalwater naar de IJselleiding. Deze leiding loost het gezuiverde water in de IJsel.

14. Voorindikkers: Het slib uit de voorbezinktanks bevat veel water. In de voorindikkers wordt het slib langzaam geroerd, waardoor de slibdeeltjes samenballen en indikken. Het overtollige water wordt afgescheiden en teruggevoerd naar het aanvoerriool.

15. Slibgistingstanks: Het ingedikte slib wordt naar de slibgistingstanks gepompt. In deze tanks wordt het slib (onder voortdurende menging door middel van gasinblazing) tot 33° C verwarmd. Het gistingsproces verloopt in twintig tot dertig dagen. Tijdens dit proces ontstaat gas, dat voor ongeveer 64% uit methaan bestaat, wordt gebruikt als brandstof voor de drie gasmotoren en de verwarmingsketel.

16. Na-indikker: Vervolgens gaat het uitgegiste slib van de verwarmde slibgistingstanks naar de na-indikker. Het ingedikte slib gaat naar grote slibbuffers. Het wateroverschot gaat terug nar de aanvoer.

17. Bedieninggebouw slibverwerking en energie – opwekking: In het bedieninggebouw staat onder andere de slibverwarmingsinstallatie en de gascompressor voor de menging door gasinblazing in de slibgistingstanks. Ook staan daar de gasmotoren. Het bij het gistingsproces vrijkomende gas wordt grotendeels in de gasmotoren verstookt. Deze motoren drijven generatoren aan die bijna de helft van het benodigde elektrisch vermogen van de hele zuiveringsinstallatie opwekken. Het ontbrekende deel wordt van de elektriciteitsmaatschappij gekocht. Het koelwater van de motoren is aangesloten op de verwarmingsinstallatie en zorgt voor een groot deel van de benodigde warmte.

18. Gashouder: De gashouder dient als opslag voor het geproduceerde gas.

19. Slibbuffers: Het slib uit de na-indikkers wordt naar de slibbuffers gepompt. Dit slib wordt aangevoerd met groet tankauto’s Twee pompen verpompen het het slib naar de VARTECH-installatie die het slib verder verwerkt.

20. Bedrijfsgebouw: In het bedrijfsgebouw bevinden zich de diverse bedieningspanelen om het zuiveringsproces te kunnen sturen.

21. VARTECH: Op het terrein naast de zuiveringsinstallatie staat de VARTECH-installatie. Deze installatie oxideert het zuiveringsslib en is met haar methodiek de eerste installatie ter wereld. Waterschap de Veluwe heeft voor VARTECH gekozen omdat het een aantal milieuvriendelijke voordelen biedt ten opzichte van andere slibverwerkingssystemen.

§ 2.3 Zuiveringsschap Bath
Hieronder volgt een overzicht van de nummers die je op het kaartje wat er bij zit kunt zien. Er is ook uitgelegd wat elke installatie doet en hoe het werkt.

1. Persleidingen: Het water van vrijwel de gehele westhoek van West-Brabant wordt via de persleidingen aangevoerd.

2. Hoofdverdeelwerk: Het water wordt door een hoofdverdeelwerk verdeeld over de vier voorbezinktanks.

3. Voorbezinktanks: In de voorbezinktanks worden de bezinkbare, vaste stoffen uit het afvalwater verwijderd. Door de zeer trage stroomsnelheid en de lange verblijftijd van het afvalwater in de tanks, zinken deze afvalstoffen, ook wel primair slib genoemd, naar de bodem.

4. Bodemschrapers: Deze schrapen de slib op de bodem bij elkaar naar het midden van de tanks en wordt dan afgevoerd.

5. Ronddraaiende bruggen: Hier zijn de bodemschrapers aan bevestigd.

6. Pompruimten: De pompen voeren het slib af naar de gravitatie-indikker (zie 17.

7. Tussenverdeelwerken: Deze verdelen het water, dat nu nog voor zo’n 75% vervuild is, over de acht beluchtingstanks.

8. Beluchtingstanks: In de beluchtingstanks start het biologische zuiveringsproces. Dit houdt in dat de zwevende en opgeloste afvalstoffen uit het afvalwater verwijderd worden. In de beluchtingstanks worden miljarden bacteriën ingezet, een gevlokte massa die ook wel actiefslib wordt genoemd. De bacteriën leven van organische afvalstoffen als koolhydraten, eiwitten en vetten. Zij breken de organische verontreiniging af en zetten deze om in water, koolzuur en andere onschadelijke stoffen. Om dit biologische zuiveringsproces op gang te houden moet zuurstof worden ingebracht.

9. Bellenbeluchting: Die zorgen er voor dat er lucht op de bodem van de beluchtingstanks wordt geblazen.

10. Nabezinktanks: Het mengsel van schoon water en slib wordt naar de nabezinktanks geleid zodat de bacteriën, oftewel actiefslib, kan bezinken.

11. Terugvoering: Een deel van dit slib wordt teruggevoerd naar de beluchtingstanks, anders zou er op een begeven moment een tekort aan bacteriën zijn.

12. Afvoering: Het deel van het slib dat daarna nog over is, het surplusslib, wordt afgevoerd naar de flotatie-indikker (zie 18.

13. Effluentsloot: Het gezuiverde water, effluent, wordt via de effluentsloot afgevoerd nar het effluentgemaal.

14. Effluentgemaal: In dit gemaal zijn twee pompen geplaatst die het gezuiverde water via een persleiding naar Waarde pompen. Daar wordt het water geloosd op de Westerschelde.

15. Nooduitlaat: De nooduitlaat is er voor als er iets fout gaat, bijvoorbeeld een defect aan de persleiding of het uitvallen van het effluentgemaal. Het water wordt dan geloosd in het Schelde-Rijnkanaal.

16. Bedrijfsgebouw: In het bedrijfsgebouw is een werkplaats, controlekamer, kantoren en een inforuimte.

17. Gravitatie-indikker: Door de zwaartekracht (gravitatie) wordt een gedeelte van het slib van het water gescheiden. Het surplusslib laat zich in een indikker moeilijk van water scheiden. Het primair slib laat zich wel gemakkelijk scheiden door een indikker.

18. Flotatie-indikker: Het surplusslib wordt hier gescheiden. In de flotatie-indikker wordt de scheiding van water en slib bewerkstelligd door het inbrengen van zeer kleine luchtbellen. Het slib hecht zich aan deze belletjes en stijgt daardoor naar de oppervlakte van de indikker, waarna het met behulp van schrapers, die boven de indikker zijn bevestigd, wordt ‘afgeroomd’.

19. Slibgistingstanks: Het ingedikte slib is nog niet stabiel en daarom wordt het onderworpen aan een gistingsproces. Bij een temperatuur van 32° C zetten weer andere bacteriën, die zich juist in zuurstofloze omstandigheden het best voelen, het slib om in niet rotbare bestandsdelen. In deze tanks verblijft het slib twintig dagen.

20. Gashouders: Tijdens het gistingsproces komt er ook gas vrij, dat wordt opgeslagen in de gashouders.

21. Voorraadbank: Ook wordt het gas door middel van inblazing gebruikt om het slib in de voorraadbank goed te mengen. Het uitgegiste slib is nog te waterrijk en moet nog verder ontwaterd worden.

22. Slibontwateringsgebouw: Het slib wordt via de voorraadtanks naar het Slibontwateringsgebouw: gepompt. In dit gebouw staan vier zeefbandpersen. Onder toevoeging van chemicaliën (polymeer, dat ontklit het slib) wordt het slib tussen de banden gebracht, waardoor overtollig water er uitgeperst kan worden. Er ontstaan dan slibkoeken.

23. Slibopslagsilo’s: De slibkoeken worden via hoge-druk-pompen naar de opslagsilo’s getransporteerd, van waaruit het per vrachtauto voor verdere verwerking wordt afgevoerd.

24. Noodbufferput: Als de slibontwateringsinstallatie voor langere tijd een storing zou vallen terwijl de aanvoer doorgaat kan het teveel aan slib tijdelijk worden opgeslagen in de noodbufferput.

25. Sliblagune’s: Dit is ook een noodmaatregel die in gebruik kan worden genomen als er problemen zijn in de afvoer van slib.

26. Purschuim: Hiermee worden sommige delen van de zuiveringsinstallatie afgedekt omdat het anders erg gaat stinken.

27. Compostfilters: De vuile lucht die onder de overkappingen van sommige delen van de zuiveringsinstallatie is wordt door de compostfilters biologische gereinigd.

§ 2.4 Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden
Hieronder volgt een overzicht van de nummers die je op het kaartje wat er bij zit kunt zien. Er is ook uitgelegd wat elke installatie doet en hoe het werkt.

1. Ontvangwerk met grofvuilrooster en verdeelwerk: Het vuile water , wat ook wel influent wordt genoemd, bevat grof vuil dat de leidingen zou kunnen verstoppen daarom stroomt het water eerst door een grofvuilrooster.

2. Selector: Het influent komt door een selector, dat is een ruimte waar actief slib wordt toegevoegd. De omstandigheden in de selector zijn zodanig, dat actief slib ontstaat met goede bezinkingseigenschappen. Dit is later van belang.

3. Anaërobe tank: Na de selector komt het influent in de anaërobe tank. Deze tank zorgt voor optimale omstandigheden voor de ontwikkelingen van fosfaataccumulerende bacteriën.

4. Beluchtingscircuit: Actief slib dat uit bacteriën bestaat, zorgt voor de biologische zuivering. De bacteriën breken het afval, zoals vetten, eiwitten en koolhydraten af en zetten dat om in water, koolzuur en andere stoffen. Dit proces gebeurd in het beluchtingcircuit Daar is veel zuurstof voor nodig en voorstuwers (waterpropellers) zorgen er voor dat de bacteriën en het afvalwater goed gemengd blijven.

5. Nabezinktank: Vanuit het beluchtingscircuit stroomt het water naar de nabezinktanks. Nu de bacteriën hun reinigende werk hebben gedaan, scheiden zij hier van het gezuiverde afvalwater. In de nabezinktank zakken de bacteriën naar de bodem en vormen daar een sliblaag.

6. De Lek: Het effluent (het gezuiverde afvalwater) verlaat via een overloop de nabezinktank en wordt geloosd op de Lek.

7. Retourslibvijzel: Schuivers verzamelen het bezonken slib in het midden van de nabezinktank, waarna een retourvijzel het terugbrengt naar het begin van het zuiveringsproces.

8. Slibverwerkingsgebouw: Er wordt vaak slib uit het zuiveringsproces ontrokken omdat er teveel slib is. Dit slib heet spuislib en bevat veel water (99 %. Een slibontwateringsinstallatie in het Slibverwerkingsgebouw: haalt zo’n 80 % water uit het spuislib. Het ontwaterde slib komt daarna in gesloten containers om het af te laten voeren naar de slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht. Het water gaat terug in het zuiveringsproces.

9. Containerperron: Hier worden de containers opgeslagen totdat ze worden opgehaald.

10. Geurfilters: De verontreinigde lucht uit de onderdelen van de zuiveringsinstallatie waar stankstoffen kunnen ontstaan wordt afgezogen en behandeld in de geurfilters.

11. Bedrijfsgebouw: Vanuit het bedrijfsgebouw wordt het zuiveringsproces geregeld.

12. Reserveterrein: Dit is terrein dat nog niet is volgebouwd en voor noodgevallen gebruikt kan worden.

Hoofdstuk 3: Wat zijn de verschillen tussen de waterschappen?

§ 3.1 De gegevens op een rijtje
In deze tabel hieronder zijn alle stappen die het water ondergaat om gezuiverd te worden voor de drie zuiveringsinstallaties op een rijtje gezet, om te kunnen vergelijken waar de verschillen zitten.

Veluwe Bath HEW

Aanvoer persleidingen persleidingen persleidingen

Binnenkomst bergbassin hoofdverdeelwerk ontvangput

Grof vuil vuilroosters - vuilroosters

Zand zandvangers - -

Slib voorbezinktank voorbezinktank -

Beluchten bacteriën bacteriën bacteriën

Scheiden nabezinktank nabezinktank nabezinktank

Terugvoer van slib terug naar de beluchtingstank terug naar de beluchtingstank terug naar de beluchtingstank

Afvoer afvoersloot afvoersloot afvoersloot

Slib indikken voorindikker gravitatie indikker en -

flotatie indikker

Gisten slibgistingstank slibgistingstank -

Gas uit slib wordt gebruikt voor wordt opgeslagen in -

gasmotoren gashouders

Ontwateren na-indikker zeefbandpersen slibontwaterings

installatie

Slibverwerking VARTECH-installatie vanuit slibsilo's wordt het slib het slib wordt verbrand

oxideert slib weggevoerd voor verwerking

Vuile lucht sommige delen worden wordt afgedicht met purschuim de lucht wordt gefilterd

afgedicht en er zijn compostfilters en er zijn compostfilters d.m.v. geurfilters


§ 3.2 De verschillen op een rijtje
Hieronder staan alle verschillen uit de tabel wat uitgebreider omschreven, zodat duidelijk wordt wat er nou precies anders wordt gedaan.

Binnenkomst:
Veluwe: Het water wordt opgeslagen in het bergbassin.
Bath: Het hoofdverdeelwerk verdeelt het water over de voorbezinktanks.
HEW: Het water wordt opgeslagen in de ontvangput.

Grof vuil:
Veluwe: Het grove vuil wordt uit het water gehaald door een grofvuilrooster.
Bath: -
HEW: Het grove vuil wordt uit het water gehaald door een grofvuilrooster.

Zand:
Veluwe: Het water stroomt door de zandvangers en het zand bezinkt.
Bath: -
HEW: -

Slib:
Veluwe: In de voorbezinktank stroomt het water door de tank zo langzaam dat het slib bezinkt.
Bath: In de voorbezinktank stroomt het water door de tank zo langzaam dat het slib bezinkt.
HEW: -

Slib-indikker:
Veluwe: Het slib wordt langzaam geroerd waardoor het dikker wordt.
Bath: Door de zwaartekracht wordt het primaire slib gescheiden van het water, het surplusslib wordt gescheiden d.m.v. kleine luchtbelletjes.
HEW: -

Gas:
Veluwe: Het gas dat uit het slib vrij komt wordt gebruikt voor gasmotoren.
Bath: Het gas dat uit het slib vrij komt wordt opgeslagen in gashouders.
HEW: -

Gisten:
Veluwe: Het slib gaat naar een slibgistingstank zodat het stabiel wordt.
Bath: Het slib gaat naar een slibgistingstank zodat het stabiel wordt.
HEW: -

Ontwateren:
Veluwe: Het slib gaat naar de na-indikker.
Bath: Het slib wordt in zeefbandpersen d.m.v. chemicaliën ontwaterd.
HEW: Het slib gaat naar een slibontwateringsinstallatie.

Slibverwerking:
Veluwe: De VARTECH-installatie oxideert het slib.
Bath: Vanuit slibsilo’s wordt het slib weggevoerd voor verwerking.
HEW: Het slib wordt verbrand.

§ 3.3 Wat er verschillend is en waarom
Hieronder ga ik uitleggen wat nou precies de verschillen zijn en ik probeer dan ook steeds bedenken waarom ze het bij de ene zuiveringsinstallatie anders doen dan bij de anderen.

Binnenkomst:
Bij de Veluwe en HEW komt het vuile water eerst in een ontvangput en gaat dan pas door naar het zuiveringsproces. En bij Bath is er geen ontvangput maar gaat het water meteen door. Dit komt waarschijnlijk doordat bij Bath een kleinere hoeveelheid water binnenkomt zodat de installatie het meteen al kan verwerken.

Grof vuil:
Bij de Veluwe en HEW is er een grofvuilrooster zodat het grove vuil eruit wordt gehaald en dus de installatie niet verstopt raakt. Bij Bath is er geen grofvuilrooster.

Dit komt waarschijnlijk doordat er bij Bath niet zoveel grof vuil in zit of ze dat gewoon niet nodig vonden om er entje aan te schaffen.

Zand:
Bij de Veluwe hebben ze zandvangers zodat het zand bezinkt. Bij HEW en Bath hebben ze dat niet.

Dit is waarschijnlijk omdat hun dat niet nodig vonden omdat het zand ook wel bezinkt in de voorbezinktank, samen met het slib.

Slib:
Bij de Veluwe en Bath is er een voorbezinktank waar het slib naar de bodem zinkt. Bij HEW is er geen voorbezinktank want daar doen ze er meteen actief slib bij die het water reinigen en daar scheiden ze het water van het slib meteen in een keer in de nabezinktank.

Dit is een andere volgorde van zuiveren, bij HEW hoeft het water maar een keer in een bezinktank en bij de Veluwe en Bath doen ze dat twee keer. Dit is dus per installatie verschillend, het ligt eraan wat ze het fijnst vinden, en het beste vinden werken.

Slib-indikker:
Bij de Veluwe wordt het slib langzaam geroerd zodat het dikker wordt. Bij Bath wordt het primaire slib door zwaartekracht gescheiden van het water, het surplusslib wordt gescheiden d.m.v. kleine luchtbelletjes, het slib hecht zich aan de luchtbelletjes en stijgt daardoor naar de oppervlakte waar het door schrapers er van afgehaald wordt. Bij HEW wordt het slib niet ingedikt.

Bij de Veluwe en Bath zijn het gewoon twee verschillende manieren waar hun voor hebben gekozen. Bij HEW vinden ze het blijkbaar niet nodig om het slib eerst in te dikken voor het ontwaterd wordt.

Gisten:
Bij de Veluwe en Bath wordt het slib gegist in een slibgistingstank, dit is om het slib stabieler te maken. Bij HEW is er geen slibgistingstank.

Dit verschil is er waarschijnlijk omdat de Veluwe en Bath het slib nog verder willen gebruiken en HEW niet.

Gas:
Bij de Veluwe en Bath wordt het gas dat uit het gistingsproces vrijkomt opgevangen, en bij de Veluwe wordt het gebruikt voor gasmotoren en bij Bath wordt het opgeslagen in gashouders.

Bij HEW is er geen gistingsproces, dus komt er ook geen gas vrij waar ze iets mee zouden kunnen doen.

Ontwateren:
Bij de Veluwe gaat het slib naar de na-indikker waar het laatste water van het slib wordt gescheiden. Bij Bath wordt het slib onder zeefbandpersen door chemicaliën ontwaterd.

Bij HEW gaat het slib naar een slibontwateringsinstallatie.

Dit gebeurt bij alle drie de installaties anders, omdat hun dit de fijnste of gemakkelijkste methode vonden om het zo te doen. Het resultaat is hetzelfde.

Slibverwerking:
Bij de Veluwe wordt het slib geoxideerd door de VARTECH-installatie. Bij Bath wordt het slib vanuit slibsilo’s weggevoerd voor verwerking. Bij HEW wordt het slib verbrand.

De Veluwe heeft voor het oxideren van het slib gekozen omdat de milieuvriendelijkste manier is ten opzichte van de andere slibverwerkingssystemen. En Bath en HEW hebben waarschijnlijk voor hun manier gekozen omdat dat goedkoper en makkelijker is dan de VARTECH-installatie van de Veluwe.

Conclusie
Mijn conclusie uit dit onderzoek is dat er wel verschillen zijn in de manier van zuiveren maar dat ook veel dingen hetzelfde zijn. Het globale zuiveringsproces is overal hetzelfde, en het resultaat ook. Maar er zijn enkele stappen die duidelijk verschillend zijn. Er zijn drie onderdelen die het meest verschillen van elkaar. Dat zijn: De manier van het slib indikken, de manier van het ontwateren van het slib en de manier van slibverwerking.

De verschillen liggen dus vooral in wat er na het zuiveringsproces met het slib gebeurd. Het zuiveren zelf is bijna steeds hetzelfde.

REACTIES

J.

J.

hoi Lisette

Ik wilde even zeggen dat ik je werkstuk onwijs goed vond. Maar ik wilde even weten of je er ook experimenten voor hebt moeten doen. Wij moeten namelijk voor scheikunde een werkstuk maken maar daarvoor moet je ook experimenten doen.
En heb je voor dit werkstuk geen experimenten hoeven te doen weet jij dan een leuk en interesant onderwerp (met experimenten) dat ik kan doen voor mijn P.O. Scheikunde??
Ik hoop dat je wat weet.
Groetjes,
Joyce

22 jaar geleden

A.

A.

Hallo Lisette,
heel erg leuk werkstuk, maar het gaat veel over de verschillende kaartjes, wel een beetje lastig dat ze er niet bij staan, dan snap je er niet zo heel veel van, das wel jammer!

22 jaar geleden

M.

M.

Hey dat profielwerkstuk ziet er goed uit! Heb je er een Go voor gekregen ik denk dat ik het ga gebruiken voor mijn eigen werkstuk.

Hebben jullie ook zon stappenplan moeten maken? En een logboek bijhouden?

22 jaar geleden

J.

J.

Echt een super verslag ik had er een 9 voor en ik wil je hier graag voor bedanken. bedankt doei jasper

21 jaar geleden

N.

N.

bedankt voor je verslag!!!

groetjes

21 jaar geleden

F.

F.

hallo Lisette
wij hebben je werkstuk gebruikt voor en werkstuk van Natuurkunde over water.
wij hopen dat je net zn goed cijfer als ons hebt gekregen, wij hadden nl. een 9.5.
heel erg bedankt.
groetjes florien

19 jaar geleden

A.

A.

hej lisette
ik zag dat je dit werkstuk hebt geschreven enzow..maar heb je ook iets over afvalwaterzuivering? punten die daar bijhoren:
- biologische zuivering
- mechanische zuivering
- afvalwater vroeger en nu
- afvalwater en armoede ( ontwikelingslanden )
- reststoffen

iets daarvan? als je dat hebt graag naar mijn mailadres sturen..je zou me daar heel erg mee helpen
alvast bedankt

groetjes kussen astrid van de maat

18 jaar geleden

F.

F.

Jij bakt er echt niks van!

18 jaar geleden

L.

L.

hey naamgenoot :P
cool verslag, k kan t goed gebruiken voor mijn energie uit water project,
dankjewel :)
xxxx Lisette

18 jaar geleden

G.

G.

ik wilde weten wat de functie van een slibretourvijzelgemaal was, vond dat in jouw werkstuk.
Bedankt!

18 jaar geleden

A.

A.

ik snap er niks van

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.