ADVERTENTIE
Raad jij de studie?

Waarschijnlijk heb je al wat studies op het oog. Maar heb je echt alle studies overwogen? Grote kans dat je wat toffe opleidingen over het hoofd ziet. In deze video gaan Lauren, Lin & Marit raden welke studie wij zoeken! Misschien is dit ook wel wat voor jou?


Meer info

PRACTISCHE OPDRACHT M & O
De Amsterdamse effectenbeurs

Martine
Iris
Jolanda

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave blz. 1
Inleiding + taakverdeling blz. 2
Hoofdstuk 1: Amsterdamse effectenbeurs blz. 3
Hoofdstuk 2: Bedrijven beschrijvingen blz. 5
Hoofdstuk 3: Koersverloop in grafieken (bedrijven) blz. 11
Hoofdstuk 4: Koersverloop in grafieken (AEX-INDEX) blz. 12
Evaluatie teamleden blz. 16
Evaluatie opdracht blz. 17
Bronnenlijst blz. 18

Inleiding

Voor dit M&O werkstuk hebben wij als groepje voor DSM, KPN en de ABN Amro ge-kozen. Daarvan we dagelijks de koersen gaan bijhouden en uitwerken. De reden waarom we voor KPN en de ABN Amro hebben gekozen is omdat we ze kennen, je maakt er gebruik van (sommige van ons althans) en je hoort er vaak iets over. DSM is gekozen op advies van Iris’ vader. We hebben gekeken naar elkaars kwaliteiten en hebben dus ook al geregeld hoe we alles het beste kunnen aanpakken. Hopelijk maken we er een goed, informatief en net werkstuk van.

Taakverdeling

Martine: Titelpagina (heeft die van iris veranderd)
Inhoudsopgave
Taakverdeling
Hoofdstuk 1
Beschrijving ABN AMRO
Toelichten bij de grafieken (heeft die van iris veranderd)
Iris: Titelpagina
Beschrijving DSM
Toelichting grafieken
Jolanda: Inleiding
Beschrijving KPN
Koersen in tabbellen
Koersen in grafieken
Werkstuk in elkaar zettenAmsterdamse Effectenbeurs (AEX)

De Amsterdamse Effectenbeurs (AEX) is de officieel erkende markt voor de handel in effecten en werd aan het einde van de 19de eeuw opgericht. De beurs is eigendom van de Vereniging voor de Effectenhandel, waarvan de leden bestaan uit commis-sionairs in effecten en banken. Op de beursvloer worden alleen de leden van deze vereniging toegelaten. Zij treden op als bemiddelaar tussen kopers en verkopers. Een particulier kan dus zelf niet rechtstreeks effecten kopen of verkopen.

Er wordt dagelijks gehandeld van maandag tot en met vrijdag. Iedere avond wor-den de slotkoersen van de verhandelde effecten genoteerd, die in de meeste dag-bladen, internet en/of Teletekst worden gepubliceerd.

Amsterdam had de allereerste effectenbeurs ter wereld. En de allereerste aandelen die er ooit werden verhandeld waren, waren die van de VOC. Voornamelijk bedoelt om de kostbare reizen te financieren. Dit was het begin van de eerste aandelen en later ook obligaties.

Op de AEX worden de 25 belangrijkste beursgenoteerde ondernemingen verhan-deld. Dit zijn bedrijven waarin veel en vaak wordt gehandeld. Waaronder bijvoor-beeld abn-amro, aegon, ahold, fortis, getronics, heineken, kpn, philips en unilever. Uiteraard is de AEX niet de enige effectenbeurs in Europa en de wereld, ook beken-de beurzen zijn die van New York, Brussel, Parijs, Frankfurt, Milaan, Singapore en Hong Kong. Je kunt er in allerlei effecten beleggen en dit zijn de 3 belangrijkste waar ik iets over wil vertellen. De AEX bestaat dus o.a. uit 3 belangrijke effecten:
- Aandelen
- Obligaties
- Opties

Wat zijn aandelen:
Alle op de beurs verhandelbare aandelen zijn aandelen in een Naamloze Vennoot-schap. Een aandeel is een bewijs van deelname in het vermogen van, in dit geval, een N.V. De bezitter van een aandeel is dus voor een deel eigenaar van een onder-neming. Hij is dus aandeelhouder. Een N.V. waarvan de aandelen op de beurs ver-handelbaar zijn, noemen we een beursgenoteerde onderneming. Een aandeelhou-der heeft op de beurs een bedrag betaald voor zijn aandeel of aandelen. Hij heeft door het kopen van de aandelen een aantal rechten ten opzichte van de beursge-noteerde ondermening verkregen. Zo heeft hij onder andere recht op:
- Medezeggenschap in de onderneming.
- Een aandeel in de winst.
- Koerswinst.

Wat zijn obligaties:
Een obligatie is ook een op de beurs verhandelbaar effect. In tegenstelling tot een aandeelhouder is een obligatiehouder geen mede-eigenaar van een onderneming. Een obligatie is namelijk een schuldbewijs, uitgegeven door een onderneming of een overheid. Beleggers kopen een obligatie en ontvangen hiervoor jaarlijks een rentevergoeding, de zogenaamde couponrente. De waarde die op de obligatie staat gedrukt, bijvoorbeeld , 0, .000, heet de nominale waarde. Bij terugbe-taling van de obligate aan het einde van de looptijd, krijgt de obligatiehouder de gehele nominale waarde uitgekeerd. De koers van de obligatie kan tijdens de loop-tijd wel veranderen. Zo heb je dus je nominale waarde terug, plus alle rente die je telkens hebt gehad.

Wat zijn opties:
Het op een optiebeurs verhandelbaar recht om een bepaalde vaste hoeveelheid onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of een valuta) te kopen of te verko-pen tegen een vooraf vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode. Bij de koop van een optie betaalt men premie, bij de verkoop van een optie ontvangt men premie.


De AEX-INDEX:

De bekendste Nederlandse index is de AEX-index. Deze index, die de effectenbeurs in 1983 in samenwerking met de optiebeurs samenstelde, ging tot 1997 door het le-ven als EOE-index. De AEX-index bestaat uit de 25 meest verhandelbaar fondsen in Nederland. Elk fonds heeft zijn eigen weging in deze index, gerelateerd aan de tota-le beurswaarde van het fonds. Deze beurs waarde noemen we zoals gezegd ook wel de marktkapitalisatie.

Het fonds Koninklijke Olie is het grootste fonds van de Nederlandse markt en weegt dus ook het zwaarst mee in de index. Op elke eerste handelsdag in maart past men de samenstelling aan, maar gedurende het jaar kunnen door bepaalde omstandig-heden de index veranderen. Bijvoorbeeld als een bedrijf uit de AEX failliet gaat of overgenomen wordt.

Euronext 100 index:

De Euronext 100 index is de door Euronext ontwikkelde en berekende index die is samengesteld uit de 100 grootste ondernemingen die zijn genoteerd aan Euronext. De Euronext 100 index geeft een beeld van de koersontwikkeling van de belangrijk-ste ondernemingen in Nederland, Frankrijk, Portugal en België. De Euronext 100 wordt herwogen in februari, mei, augustus en november. De weging van een individueel aandeel kan op dat moment niet meer bedragen dan 10%.


ABN AMRO

ABN AMRO is een prominente bank met een sterk internationale focus, met een rijke historie die teruggaat tot 1824 en aanwezig in meer dan 60 landen en gebieden. Zij bieden een volledig pakket producten en diensten aan cliënten in Nederland, het Midden - Westen van de VS en Brazilië. Vanuit een aantal financiële centra verspreid over de hele wereld, te weten Amsterdam/Londen, Chicago/New York, Hongkong en Singapore, bedienen zij hun Investment banking cliënten. Het aantal vestigingen van deze bank is in Nederland 921, waarbij 37.138 mensen werkzaam zijn en in het buitenland heeft men 2.668 vestigingen waarbij 72.800 mensen werkzaam zijn.
De concernstrategie van ABN AMRO berust op vijf pijlers:
1. Het creëren van waarde voor hun klanten door hen kwalitatief hoogwaardige fi-nanciële oplossingen te bieden. Oplossingen die zo goed mogelijk aansluiten bij hun huidige behoeften en doelstellingen voor de lange termijn.
2. Een duidelijke focus op:
- particuliere en zakelijke klanten in hun thuismarkten (Nederland, het Midden-Westen van de Verenigde Staten en Brazilië) en in bepaalde groeimarkten wereld-wijd;
- geselecteerde grote ondernemingen, met de nadruk op Europa, alsmede financië-le instellingen;
- private banking klanten.
3. Een optimale inzet van producten en medewerkers ten behoeve van hun klanten.
4. Het concernbreed delen van kennis en ervaring en een optimale bedrijfsvoering.
5. Het stimuleren van groei door de allocatie van kapitaal en talent volgens de Ma-naging for Value principes, het door ABN AMRO gehanteerde model voor waarde-creërend management.

Stakeholders ABN AMRO
ABN AMRO heeft als doelgroep de overheidsmarkt. De doelgroep van ABN AMRO is erg groot. Het betreft niet alleen maar volwassenen, maar zelfs de kleinste, die het gespaarde geld naar de bank willen brengen. ABN AMRO is niet alleen maar op Nederland gefixeerd. ABN AMRO heeft ook veel filialen in het buitenland, met twee andere thuismarkten in Brazilië en in het mid-westen van de VS. Samen hebben de ABN AMRO filialen meer dan 15 miljoen klanten. ABN AMRO is zowel plaatselijk als ook in het buitenland op verschillende markten gefixeerd.

De opvallendste stakeholder binnen de ABN AMRO onderneming is natuurlijk de fi-nanciële groep die voor een bank natuurlijk heel anders is. De aandeelhouders zijn natuurlijk een deel van de financiële ondersteuning, maar ABN AMRO heeft niet een of meerdere banken die haar financiële diensten verleent. Alleen ‘de Nederland-sche Bank’.

Milieubeleid ABN AMRO
Duurzame ontwikkeling betekent voor ABN AMRO dat zij hun Waarden en Business Principles in praktijk brengen om in de huidige behoeften van hun organisatie en belang hebbenden te voorzien en tegelijkertijd het in de toekomst benodigde men-selijke, natuurlijke en financiële kapitaal te beschermen,in stand te houden en te vermeerderen.

Macro omgeving ABN AMRO
ABN AMRO houdt in haar beleid rekening met verschillende krachten binnen haar macro-omgeving.

Op economisch vlak bijvoorbeeld is er de laatste tien jaar veel gebeurd. De enorme economische groei zorgde voor steeds meer koopkracht en het werd voor de con-sument aantrekkelijk om met het extra geld dat ze overhielden bijvoorbeeld te gaan handelen in aandelen, obligaties, (call)opties en dergelijke.

Verder houdt ABN AMRO zich ook nog bezig met:
- De natuurlijke omgeving
- De technologische omgeving
- De politieke omgeving
- En voor een klein deel met de culturele en demografische omgeving

Ontwikkelingen ABN AMRO
Om zoveel mogelijk waarde voor haar klanten en aandeelhouders te creëren moet ABN AMRO nieuwe producten en diensten blijven ontwikkelen. Het voordeel voor de aandeelhouders zit duidelijk in de internetsector. Ook kunnen geïnteresseerden via de ABN -site de bedrijfsresultaten vanaf 1993 tot nu met elkaar vergelijken. Voor de klanten ontwikkelt ABN ook steeds nieuwe producten en diensten, om zo de twijfe-lende klant toch nog over de streep te trekken.

Toekomstperspectief ABN AMRO
ABN AMRO Bank is Nederlands grootste consumentenbank. ABN wil deze positie voor de toekomst natuurlijk behouden en indien mogelijk; versterken. Om dit te bereiken gaat ABN in de toekomst een paar belangrijke punten uitwerken. Het belangrijkste punt op de agenda is waarschijnlijk de ‘peer groep’. ABN wil met deze ‘groep’, die bestaaat uit 20 internationale concurrenten, een positie in de top 5 hebben.


DSM

DSM is wereldwijd actief op het gebied van producten voor de life science industrie, Hoog- waardige materialen en industriële chemicaliën. De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve producten en diensten die helpen aan de kwa-liteit van het leven. DSM producten worden gebruikt in een brede serie van eind-markten en toepassingen, zoals voedings- en gezondheidsproducten voor mens en dier, cosmetica, geneesmiddelen, auto’s en andere transportmiddelen, coatings, producten voor de bouw en elektrotechnische en elektronicaproducten. De onder-neming heeft een jaaromzet van ongeveer €8 miljard en biedt werk aan zo’n 24.000 mensen wereldwijd. DSM behoort met veel van zijn activiteiten tot de wereldtop. De onderneming heeft vestigingen op alle continenten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland.

Activiteiten van Dsm:
De activiteiten van DSM zijn in drie clusters gegroepeerd, namelijk Life Science Pro-ducts, Performance Materials en Industrial Chemicals. DSM Nutritional Products vormt vooralsnog een gescheiden eenheid.

Life Science Products:
De activiteiten van Het cluster Life Science Products zijn voornamelijk gericht op de farmaceutische, de voedingsmiddelen- en de agro-industrie. Deze markten bieden DSM attractieve zichten en ook goede groeimogelijkheden. Drijvende krachten zijn de groeiende wereldbevolking, toenemende koopkracht, vergrijzing van de bevol-king, het steeds grotere belang dat wordt verbonden aan gezondheid, nieuwe technologische ontwikkelingen en het uitbesteden van de productie door farma-ceutische bedrijven.DSM is een aantrekkelijke partner voor klanten in de life science-industrie. Door de combinatie van biotechnologie (onder andere gisting en biokata-lyse) en organische chemie kan DSM zijn klanten het breedst mogelijke pakket tech-nol
ogieën (toolbox) bieden en hen bijstaan met innovaties.
De businessgroepen van de cluster Life Science Products voeren belangrijke syner-gieën uit door intensieve samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikke-ling, met name in de biotechnologie en het gezamenlijk gebruik van productieloca-ties en installaties.

DSM Nutritional Products:
DSM Nutritional Products levert wereldwijd vitamines, carotenoïden (kleurstoffen en anti-oxidanten) en andere (bio)fijnchemie-producten aan de voedingsmiddelen-, diervoeding-, gezondheids- en cosmetica-industrie.


Performance Materials:
Het cluster Performance Materials maakt hoogwaardige kunststoffen met eigen-schappen die aansluiten op de door de klant gewenste productprestaties, met een relatieve hoge toegevoegde waarde en in de meeste gevallen een mondiale marktbenadering. De toepassingen liggen in zeer uit elkaar lopende eindmarkten, zoals de auto industrie, elektrische apparaten en elektronica, de verf industrie en de bouw. De gehele aandacht gaat uit naar nieuwe toepassingen zoals elektronica in auto’s, vervanging van staal door kunststof, elektronische apparatuur voor nieuwe infrastructuur, milieuvriendelijke verven en de grotere aandacht voor persoonlijke veiligheid.

Industrial Chemicals
Het cluster Industrial Chemicals activiteiten bevinden zich in het begin van de be-drijfskolom. Om concurrerend te zijn, wordt geproduceerd in grootschalige, kapitaal-intensieve installaties. DSM managet de risico’s van de aanbodgedreven cycliciteit door een sterke klantenrelatie, een sterk kostenbewustzijn en het zorgvuldig plannen van capaciteitsuitbreidingen.
Met productielocaties in Nederland, de Verenigde Staten en het Verre Oosten zijn deze activiteiten wereldwijd gespreid. Met caprolactam en melamine neemt DSM zowel qua afzet als in technologisch opzicht leidende posities in op de wereldmarkt. Kunstmest en acrylonitril zijn voor DSM nevenproducten van de vergaande site inte-gratie in Geleen, die zeer duur worden geproduceerd. De markt van kunstmest stof-fen producent DSM Agro beperkt zich tot Noordwest-Europa. DSM Energy heeft klei-ne, maar de laatste jaren hoog denkende deelnemingen in de exploratie en gebruik van verschillende olie- en gasvelden op het Nederlands Continentale Plat.

De geschiedenis van DSM:
Er zijn niet veel ondernemingen, en zeker niet veel succesvolle chemie-ondernemingen, die een geschiedenis hebben zoals DSM. Die zoveel veranderd zijn in de loop der tijd, die zich vernieuwd hebben, die steeds maar weer zich aangepast hebben aan veranderende omstandigheden. In 1902 richtte de Nederlandse over-heid De Nederlandse Staatsmijnen op als nationaal steenkolenmijnbedrijf, het latere DSM.
Toen de mijnwinning groeide en DSM’s verwerkingsactiviteiten uitbreidden, nam ook het bijproduct cokes-ovengas toe. Het duurde niet lang voordat DSM dit product ging verwerken tot ammoniak, een basisgrondstof voor de productie van stikstof-meststoffen. Deze eerste stap tot diversificatie heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat DSM de sluiting van steenkolenmijnen met succes overleefde.

Toen na de Tweede Wereldoorlog de belangstelling voor kunststoffen toenam, zag DSM nieuwe mogelijkheden. Met de productie van industriële chemicaliën en grondstoffen voor synthetische vezels en garens greep DSM deze kans. Kort hierna begon het gebruik van kolen sterk terug te lopen. De opkomst van aardolie en aardgas zorgde ervoor dat in 1975 de laatste staatsmijn moest sluiten. DSM antici-peerde op de nieuwe situatie en verlegde in snel tempo zijn brandpunt. In 1970 hadden chemicialiën en kunstmeststoffen een omzetaandeel van tweederde. Pe-trochemie werd toen veruit de belangrijkste activiteit voor DSM in 12 jaar tijd, de re-sultaten van grondstoffen voor kunststoffen vertienvoudigden. Een knappe prestatie, want DSM moest zich invechten op een markt die werd gedomineerd door grote buitenlandse bedrijven met gevestigde namen.

In de jaren zeventig en tachtig voerde DSM organisatie-aanpassingen door om vol-doende grootte, meer garanties voor marktafname en diversiteiten in hoogwaardi-ge kunststofmaterialen en fijnchemie te realiseren. Na 1985 ontwikkelde DSM ambiti-euze innovatiestrategieën. Die resulteerden in specialisaties zoals de polyetheenve-zel Dyneema, 's werelds sterkste vezel.
In 1989 werd DSM geprivatiseerd en kreeg het een beursnotering. In de jaren negen-tig lag de nadruk op een betere afstemming tussen handel en onderzoek en op de ontwikkeling van processen en producten die veel waarde toevoegen, met name producten voor de farmaceutische en de voedingsmiddelenindustrie en hoog-waardige kunststofmaterialen voor de auto - en transportindustrie en de elektrische & elektronica sector.

In 2002 DSM verkocht zijn petrochemische activiteiten, opnieuw inspelend op toe-komstige marktontwikkelingen. In oktober 2003 nam DSM de Roche Vitamins & Fine Chemicals Divisie over, die sinds de overname opereert onder de naam DSM Nutriti-onal Products. NeoResins, de coating harsen business van Avecia, is in februari 2005 overgenomen. Onder de naam DSM NeoResins, vormt deze acquisitie nu een on-derdeel van DSM Coating Resins, een business groep in DSM's performance materia-len cluster.


Huidige KPN

Wat is KPN eigenlijk? KPN is een telecommunicatiebedrijf dat zich richt op drie hoofd activiteiteiten: vaste netwerkdiensten, moviele telecommunicatie en IP/data dien-sten. KPN is actief in drie landen: Nederland (vaste net, mobiel, IP/data), Belgie (mo-biel, IP/data) en Duitsland (mobiel). In 2000 boekte KPN een omzet van €13.511 mil-joen en operationeel resultaat voor afschrijvingen van €5.756 miljoen.

KPN is erg belangrijk voor de maatschappij, het staat er zelfs midden in. Dat blijkt bij-voorbeeld uit de bijdrage aan de economie en het aantal burgers dat dagelijks ge-bruik maakt van de diensten van KPN. KPN voelt zich betrokken bij het verantwoor-den en veilig gebruik van communicatiemiddelen en beschermung van de privay van de klanten.

Geschiedenis KPN

De geschiedenis van het huidige KPN Telecom begint in 1852. In dat jaar werden er door de rijksoverheid openbare telegraafverbindingen aangelegd, die ze zelf zou-den gaan uitproberen.
In 1881 werd de telefoon geïntroduceerd. Dit bleek een groot succes te zijn. Ook het versturen van post werd steeds populairder, wat er voor zorgde dat post en telegra-fie (waar-onder ook telefonie behoorde) zich gingen ontwikkelen tot moderne com-municatiediensten.
In 1915 werden post en telegrafie een staatsbedrijf onder de naam P&T (Administra-tie der Posterijen en Telegrafie). En in 1928 werd de naam veranderd in PTT. Het staatsbedrijf PTT werd in 1970 verplicht een jaarlijkse bijdrage te leveren aan de schatkist. Door de problemen die PTT hiermee kreeg en doordat steeds meer landen hun telecombedrijven gingen privatiseren, werd het staatsbedrijf in 1989 omgezet in Koninklijke PTT Nederland NV, oftewel KPN. In 1994 kwamen de aandelen van KPN op de effectenbeurs van Amsterdam, en een jaar later in New York. De staat, die grootaandeelhouder was in KPN, bracht haar aandelen langzaamaan terug. In 1998 werd besloten dat de 2 werkmaatschappijen binnen KPN (PTT Post en PTT Telecom) apart verder zouden gaan, door de steeds groter wordende verschillen. PTT Telecom ging vanaf dat moment Koninklijke KPN NV (ook wel KPN Telecom genoemd) heten. Met deze splitsing kwam er een einde aan de monopoliepositie van KPN. Er kwamen steeds meer ander (internationale) spelers op de markt die toegang kregen tot de vaste en mobiele netwerken van KPN.


Koersverloop van de gekozen aandelen en de AEX


ABN Amro DSM KPN AEX
Week 8
Maandag 20,88 53,30 7,27 374,99
Dinsdag 20,90 53,10 7,21 373,13
Woensdag 20,66 53,80 7,22 370,68
Donderdag 20,66 54,10 7,18 370,29
Vrijdag 20,77 53,65 7,27 374,56

Week 9
Maandag 20,79 53,65 7,31 374,37
Dinsdag 20,94 53,35 7,01 375,71
Woensdag 20,93 52,85 6,98 376,27
Donderdag 20,79 53,05 7,04 376,16
Vrijdag 20,92 53,90 7,10 378,65

Week 10
Maandag 20,96 54,05 7,15 379,76
Dinsdag 20,80 53,60 7,17 377,68
Woensdag 20,74 54,40 7,12 376,32
Donderdag 20,61 53,90 7,00 372,60
Vrijdag 20,38 53,90 6,99 372,15

Week 11
Maandag 20,41 53,65 7,00 372,16
Dinsdag 20,52 53,90 7,03 373,88
Woensdag 20,14 54,45 6,91 368,37
Donderdag 20,25 54,00 6,96 368,36
Vrijdag 20,06 54,00 6,93 369,84


(grafiek)

In de eerste week (week 8) dat de koers van ABN werd bij gehouden startte hij op 20,88 (euro). Gedurende die week daalde de koers langzaam aan. Dit kan misschien komen door de vele klanten die ontevreden waren over het geld van interpay. In de volgende week (week 9) ging het weer beter met ABN, de koers steeg met wat hobbels en bereikte uiteindelijk de 20,92. De weken die daarop volgden (week 10, 11) brachten niet veel goeds mee voor ABN omdat hun aandeel daalde van 20,92 → 20,06. Opzich is dit niet zo’n dramatische daling maar als je het zo in de grafiek ziet lijkt het erg veel. Ik heb niet kunnen vinden waardoor deze daling komt, het zou ook gewoon kunnen dat ze een paar slechte weken hadden.

(grafiek)

We starten de koers met 53,3 (euro). In week 9 maakt de koers een sterke stijging mee het aandeel gaat van 53,65 → 53,9. Deze stijging is niet abnormaal hoog maar als het zo door blijft stijgen dan is het een goed punt voor DSM. Deze stijgen had DSM waarschijnlijk te danken aan het feit dan ze een nieuw product op de markt hadden gebracht en dat ze van plan zijn om miljoenen dollars te in uitbreiding van de pro-ductiecapaciteit in China. Jammer voor DSM zet de stijging niet verder door en be-land de koers eind week 11 op 54.

(grafiek)

De beginkoers van KPN begint op 7,27 (euro). En stijgt gedurende de eerste week niet echt veel. Pas in week 9 zien we een sterke daling bij KPN dit kan komen omdat er veel geklaagd word over de tarieven van KPN. Dit probleem probeert KPN op te lossen door de tarieven te verlagen, maar deze maatregel word pas aangegeven rond week 11. Dus heeft het aandeel gedurende die tijd een flinke daling mee ge-maakt. Uiteindelijk stoppen we in week 11 met de koers 6,93. Dit is dus eigenlijk niet zoveel lager dan het begin tarief in week 8, maar ik weet niet wat deze daling voor het bedrijf KPN betekent.


(grafiek)De AEX-iNDEX staat in verband met de andere aandelen die verhandeld worden op de Amsterdamse effectenbeurs. In week 8 begint de koers met 374,99 tot donder-dag daalt ie geleidelijk aan en op vrijdag schiet de koers weer omhoog en beland ie uiteindelijk op 374,65. in week 9 lijkt het weer goed te gaan met de koers, maar in week 10 gebeurt er het tegen over gestelde. De koers daalt namelijk van 379,76 → 372,15. De sterke daling van de koers kan komen omdat alle aandelen die wij geko-zen hadden in week 10 ook omlaag gingen. Ik denk dus dat de daling van de aan-delen van de bedrijven de koers van de AEX mee omlaag hebben getrokken. In week 11 daalt en stijgt de koers en beland uiteindelijk op het punt: 369,84.

Evaluatie teamleden

We hebben over het algemeen goed met elkaar kunnen samenwerken. Iedereen had zo zijn eigen verantwoordelijkheden en kwam ze dus ook (bijna) allemaal na. We moesten hier en daar wel wat aanpassen omdat we er niet helemaal tevreden over waren. Zo heeft Martine nu de voorkant gemaakt en uitgelegd waarom de koersen heen en weer schommelen, in plaats van Iris.

Martine had alle koersen netjes bijgehouden en ze op tijd aan Jolanda gegeven. We zijn ook erg tevreden over haar ABN Amro beschrijving, wat heel informatief is. Ze heeft de voorkant gemaakt, hoofdstuk 1 over de Amsterdamse effectenbeurs en de inhoudsopgave. Martine heeft het werkstuk uitgeprint en ingebonden.

Iris had alles netjes op tijd af. Maar we vonden wel dat haar DSM beschrijving een beetje in moeilijke woorden was geschreven. Ook waren we niet helemaal tevreden over haar uitleg van de schommelingen van de koersen, dus heeft Martine haar een beetje geholpen met aanpassen.

Jolanda heeft een overzichtelijk tabel gemaakt voor alle koersen en de AEX cijfers. Ze vervolgens verwerkt in grafieken. Maar op het begin waren daar wel wat proble-men, gelukkig zijn die allemaal opgelost. Haar KPN beschijving is wat kort vergeleken met de andere 2, maar we vinden het informatief genoeg. Ze heeft op het laatst ook nog even het werkstuk in elkaar gezet en genummerd.

We vinden het een redelijk geslaagd werkstuk en dat mede omdat we duidelijke regels hebben opgesteld en de taken zo eerlijk mogelijk hebben verdeeld.


Evaluatie Opdracht

De opdracht was zeer ongewoon en er zat een stukje praktijk in verwerkt, omdat we de opdracht kregen de koersen bij te houden en de schommelingen te verklaren. Het was best interessant om hieraan te werken en leuker dan gewoon een paar hoofdstukken typen. Iedereen was het er wel over eens dat ze niet altijd er met ple-zier aan gewerkt hebben, maar op sommige momenten vonden ze het wel leuk om te doen.

We hebben allemaal meer geleerd over aandelen/obligaties, hoe ze verhandeld worden op de markt en hoe het komt dat de koersen schommelen. De verdieping in de bedrijven was ook best leerzaam omdat we er nu achter zijn gekomen dat ach-ter een bedrijf nog een grote organisatie zit. Er zijn veel regels waar ze zich aan moe-ten houden en ze moeten er ook voor zorgen dat hun klanten tevreden zijn/blijven.

Als we de volgende keer weer een soortgelijk werkstuk krijgen dan maken we een betere planning en zorgen we ervoor dat alles goed en optijd af is. Ook verliep het maken van de grafieken niet helemaal zoals we wilden, de lijnen konden namelijk moeilijk in 1 grafiek omdat het aandeel van KPN de hele tijd rond de 7 euro zit, het aandeel van ABN AMRO zit de hele tijd rond de 20 euro, het aandeel van DSM zit rond de 50 euro en de AEX-INDEX zit helemaal bovenin op de 120 euro te schomme-len. Dit was dan nogal moeilijk om in 1 grafiek te plotten omdat de lijnen dan geen sprongen meer vertoonden maar meer golfjes. Daarom hebben wij de grafieken van de aandelen gescheiden.

Bronnenlijst:

1. www.tijd.be
2. www.google.nl
3. www.scholieren.com
4. www.eurobench.com
5. www.iex.nl
6. www.abnamro.nl
7. www.veb.net
8. www.kpn.nl
9. www.dsm.nl
10. www.ilse.nl
11. Brabants Dagblad

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.