Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Analyse jaarverslag van Campina Melkunie

Beoordeling 5.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 6e klas vwo | 1218 woorden
  • 5 juli 2001
  • 90 keer beoordeeld
Cijfer 5.6
90 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Management & Organisatie
PO 2
Analyse jaarverslag van “Campina Melkunie.”

Deel 1, vragen: 1. Waarmee verdient de organisatie haar geld? Campina Melkunie verdient geld met de Verkoop en distributie van zuivel zoals melk, kaas, boter, yoghurt, desserts, melkpoeder, etc. op wereldwijde basis. (Blz. 1 (profiel), 12 (Verslag van bestuur/raad van commissarissen en Hoofddirectie))

3. Wat is de rechtsvorm van de organisatie? Er is sprake van twee onderdelen van Campina Melkunie. Een deel van Melkunie is ondergebracht bij Campina Melkunie bv. Het geheel valt echter onder een coöperatieve onderneming. Uit het jaarverslag maak ik op dat dit een soort van rechtsvorm is waarbij de melkveehouders als lid en aandeelhouder worden beschouwd en daardoor zelf ook wat in de melk te brokkelen hebben. Wel heeft het bedrijf vrij verhandelbare obligaties. Hoe het precies zit kan ik echter niet achterhalen. De vraag is eigenlijk of de aandelen überhaupt verhandelbaar zijn en of ook niet-boeren aandelen mogen hebben. In het boekje wordt ook veelvuldig over ledenbewijzen gesproken. De ledenbewijzen geven iemand het recht om melk te verkopen en zij kunnen, net als aandelen, in prijs stijgen of dalen en de melkveehouder kan ze dan bij beëindiging van zijn/haar bedrijf met winst verkopen. Ergens anders staat weer te lezen dat de statuten gewijzigd zijn zodat “binnen een maatschap een persoon lid kan zijn, zonder dat dit lid een aandeel heeft in de geleverde melk” hieruit kun je wel concluderen dat de ledenbewijzen te vergelijken zijn met aandelen. Ik heb in de vragen het woord NV dus steeds als organisatie gelezen. Het mag duidelijk blijken dat deze organisatie niet primair gericht is op het maken van winst aangezien veel wordt uitgekeerd aan de boeren. Er Wordt de hele tijd gesproken van Campina Melkunie u.a. Uit navraag is gebleken dat dit “uitgesloten aansprakelijkheid”, de leden van deze coöperatieve onderneming zijn dus niet verantwoordelijk voor de schulden die deze maakt. Blz. 1 (profiel), brief inleiding, een beetje overal.

4. Over welke periode gaat het jaarverslag? Het Jaarverslag gaat over het boekjaar 1999. Dit loopt op een of andere wijze van 27-12-1998 tot 31-10-1999. Volgens stukken uit het verslag telde dat boekjaar ook 370 dagen omdat er is besloten een kalenderjaar als boekjaar te hanteren. 7 (Kerncijfers), 30 – 31 (geconsolideerde balans)

5. Hoeveel directeuren heeft deze NV en hoeveel commissarissen? Het bestuur/raad van commissarissen bevat 13 leden. Ik neem aan dat ze allemaal commissarissen zijn. Er zijn 4 directeuren/-trices. 28 (Personalia)

6. Wat is het totale vermogen van de NV? Zoek dit gegeven op twee verschillende tijdstippen en zet erbij wanneer dit gold. Op 26-12-1998 was het totale vermogen ƒ3.249.076.000,- Op 31-12-1999 was het totale vermogen ƒ3.292.009.000,- 30 – 31 (geconsolideerde balans)

7. Wat is het eigen vermogen van de NV? Zoek dit gegeven op twee verschillende tijdstippen en zet erbij wanneer dit gold. Op 26-12-1998 was het eigen vermogen ƒ897.279.000,- Op 31-12-1999 was het eigen vermogen ƒ959.712.000,- 30 – 31 (geconsolideerde balans)

7.Uit welke onderdelen bestaat dit eigen vermogen? Reserves en ledenbewijzen. 30 – 31 (geconsolideerde balans)

10. Wat voor reserves heeft deze NV? Leg de termen ook uit. Ledenreserverekening: Reserve die ontstaat als leden geld storten in de kas van Campina Melkunie. Dit wordt dan na 15 jaar teruggestort (of eerder bij vervroegde bedrijfsbeëindiging.) Algemene reserve: de reserve voor alle andere doeleinden, nader te bepalen door bijv. de ALV. 30 – 31 (geconsolideerde balans), 41 (toelichting op de geconsolideerde balans)

11. Zijn er voorzieningen en zo ja, waarvoor? Ja, er zijn voorzieningen. De voorzieningen zijn gerangschikt onder: pensioenen, Reorganisaties, Belastingverplichtingen en Overigen. Pensioensvoorziening spreekt voor zich
De reorganisatievoorziening moet problemen opvangen die gevolg zijn van geplande reorganisaties. De belastingverplichtingenvoorziening ontstaat wanneer er verschillen zijn tussen de fiscale waarde en de waardering op de jaarrekening en vangt de verschillen op. Overige voorzieningen spreken ook wel voor zich, zij gelden voor andere risico’s en verplichtingen van de onderneming. 30 – 31 (geconsolideerde balans), 37 (toelichting op de waardering en resultaatbepaling)

12. Wat voor soorten lang vreemd vermogen heeft deze organisatie? Achtergestelde obligatielening
Achtergestelde lening MKW (bedrijf) Leningen leden
Leningen bankiers
overige
Dus eigenlijk vooral leningen waarvan er een aantal achtergesteld zijn. 30 – 31 (geconsolideerde balans)

13. Wat voor soorten kort vreemd vermogen heeft deze organisatie? Schulden aan leden
Bankiers
Crediteuren
Belastingen en premies verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva
Vooral schulden en onbetaalde rekeningen. 30 – 31 (geconsolideerde balans)

14. Wat is de omzet van deze NV in dit verslagjaar? Deze bedraagt in 1999 ƒ7.284.462.000,- 32 (geconsolideerde exploitatierekening en voorstel ledenfinanciering)

15. Is er een ontwikkeling in vergelijking met vorige jaren te zien, welke? Tussen 1995 en 1998 is de omzet gestegen van ƒ6.478.000.000,- naar ƒ7.711.000.000,- Een stijging van

((7.711.000.000/6.478.000.000)-1)*100% = 19%

In het jaar 1999 moest Melkunie helaas weer inleveren. Ze geven zelf vooral de schuld aan de dioxinecrisis die meer dan ƒ30 miljoen aan schade zou hebben aangericht.. Ze daalden in dat jaar tot ongeveer 7.284.000.000,- (dit is grover afgerond dan bij 14, anders zou het niet eerlijk zijn om ermee te rekenen). Dit was een afname van

((7.284.000.000/7.711.000.000)-1)*100% = 5,5%

6 (kerncijfers), 11 (Verslag van bestuur/raad van commissarissen en Hoofddirectie)

16. Wat is de nettowinst van de NV in dit verslagjaar? Nettowinst heet in dit verslag het netto-exploitatiesaldo (er stat namelijk achter = toevoeging aan het eigen vermogen en dat is de definitie van nettowinst). Dit bedrag was in 1999 gelijk aan ƒ45.367.000,-. 32 (geconsolideerde exploitatierekening en voorstel ledenfinanciering)

17. Is er een ontwikkeling in vergelijking met vorige jaren te zien, welke? Van het netto-exploitatiesaldo heb ik alleen maar de gegevens over 1998 en 1999. Ook hierin is een forse teruggang te zien. In 1998 was het bedrag ƒ58.455.000,- en in 1999 ƒ45.367.000,- Dit is een terugloop van

1-((45.367.000/58.455.000))*100% = 20%

Dit is duidelijk meer dan de omzet. De kosten zullen dus door bijvoorbeeld de dioxinecrisis ook aardig wat zijn toegenomen. 32 (geconsolideerde exploitatierekening en voorstel ledenfinanciering)

18. is er een bepaling in de statuten over de verdeling van de winst? Ja. Er kan een door het bestuur of de ledenraad vast te stellen deel uitgekeerd of bijgeschreven worden op vrije ledenrekeningen indien de wet dit toestaat, de rest wordt gereserveerd. 54 (overige gegevens)

20. Welke soorten immateriële vaste activa heeft dit bedrijf? Goodwill en software.Software staat bij Campina onder immateriële vaste activa, dus daar klasseer ik het dan ook maar onder. 38 (toelichting op de geconsolideerde balans)

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

20. Welke soorten immateriële vaste activa heeft dit bedrijf? Goodwill en software.Software staat bij Campina onder immateriële vaste activa, dus daar klasseer ik het dan ook maar onder. 38 (toelichting op de geconsolideerde balans)

21. Welke soorten materiële vaste activa heeft dit bedrijf? Bedrijfsgebouwen en –terreinen
Machines en installaties
Andere bedrijfsmiddelen
Niet aan bedrijfsuitvoering dienstbare vaste activa
Verder hebben ze ook een post voor de vooruitbetaalde en in uitvoering zijnde activa. 39 (toelichting op de geconsolideerde balans)

22. welke soorten materiële vaste activa heeft dit bedrijf? Niet-geconsolideerde deelnemingen (deelnemingen dus) Overige vorderingen en effecten. 40 (toelichting op de geconsolideerde balans)

24. Welke soorten voorraden heeft dit bedrijf? Grond- en hulpstoffen, handelsgoederen, halffabrikaten, eenmaal bruikbare emballage, technische materialen en meermalig bruikbare emballage. 36 (Waardering en resultaatbepaling)

Deel 2, kengetallen:

Alle kengetallen zijn van betrekking op het boekjaar (27-12-1998 – 12-12-1999). De kengetallen die betrekking hebben op een moment hebben betrekking op 12-12-1999.

Gebruikte afkortingen: NW Nettowinst (hier dus netto-exploitatiesaldo) IK Interestkosten
VLA Vlottende activa
LA Liquide activa
VV Vreemd vermogen
KVV Kort vreemd vermogen
EV Eigen vermogen
GEV Gemiddeld eigen vermogen
OMZ Omzet
GTV Gemiddeld totaal vermogen

Waarden van de parameters in de formules: NW = ƒ45.367.000,- IK = ƒ33.637.000,- VLA = ƒ332.581.000,- LA = ƒ382.000,- VV =125.873.000 + 90.136.000 + 179.805.000 + 1.459.828.000 = ƒ1.855.642.000,- KVV =ƒ1.459.828.000,- GEV =(897.279.000 + 959.712.000)/2 = ƒ928.495.500,- EV =ƒ959.712.000,- OMZ =ƒ7.284.462.000,- GTV = (3.249.076.000 + 3.292.009.000)/2 = ƒ3.270.542.500,- Voorraden =ƒ585.721.000,- Personeel =6939

Berekeningen:

1. Rentabiliteit eigen vermogen:

= NW/GEV = 45.367.000/928.495.500 = 0,049

2. Rentabiliteit van het totaal vermogen:

= (NW+IK)/GEV = (45.367.000+33.637.000)/928.495.500 = 0,085

3. Current Ratio:

= (LA+VLA)/KVV =(382.000 + 332.581.000)/1.459.828.000 = 0,23

4. Quick ratio:

= (LA+VLA+Voorraden)/KVV =(382.000+332.581.000+585.721.000)/1.459.828.000 = 063

5. Solvabiliteit

= EV/VV = 959.712.000/1.855.642.000 = 0,52

6.Omzet per werknemer:

= OMZ/personeel = 7.284.462.000/6.939 = ƒ1.049.785,56

7. Nettowinst per werknemer:

= NW/personeel = 45.367.000/6.939 = ƒ6.537,97

11-02-2001
Met dank aan Campina melkunie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.