Groene energie

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1272 woorden
  • 9 juni 2002
  • 77 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
77 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1. Wat is groene energie? Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Het wordt ook wel duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Maar er zijn nog veel meer benamingen. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat zijn. De zon, de wind, waterkracht en biomassa zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen. Ze zijn onuitputtelijk. Dit in tegenstelling tot kolen, olie en gas, die op kunnen raken en bij gebruik een nadelige invloed op ons klimaat hebben. Met het gebruik van groene energie helpt u de klimaatverandering tegen te gaan. In uw huishouden merkt u er overigens niets van dat u groene energie gebruikt, er is wat dat betreft geen enkel verschil met normale energie.

2. Hoe wordt groene energie gedistribueerd? Gewone en groene energie worden beide aan het elektriciteitsnet geleverd en gedistribueerd naar alle op het net aangesloten huishoudens. De energie die u nu thuis krijgt, is dus deels gewoon en deels groen. Wanneer u overstapt op groene energie, geeft u in feite uw energieproducent de opdracht ervoor te zorgen dat de hoeveelheid door u afgenomen elektriciteit afkomstig is uit duurzame energiebronnen. Dit aandeel wordt aan het elektriciteitsnet geleverd en wordt samengevoegd met grijze stroom. Door uw keuze zal de hoeveelheid geproduceerde groene energie toenemen. Hoe meer huishoudens overstappen op groene energie, hoe beter dat is voor het milieu. En dat maakt op de langere termijn een groot verschil. Met groene energie investeert u in een schonere wereld.

3.Weet je zeker dat groene energie ook groen is? En hoe weet je dat? De overheid garandeert dat groene energie daadwerkelijk groen is. Zodra uit onderzoek is gebleken dat een energieproducent over de juiste installaties beschikt, krijgt deze een groenverklaring. Vervolgens wordt de hoeveelheid duurzame elektriciteit gemeten die in een bepaalde periode door de producent aan het net is geleverd. Naar aanleiding van deze meetgegevens wordt door een aparte overheidsinstantie een groencertificaat afgegeven. Dit certificaat is de garantie dat de geleverde energie op duurzame wijze is opgewekt. De hoeveelheid opgewekte groene energie hangt af van de productiecapaciteit. En die wordt weer bepaald door de vraag. Hoe groter de vraag naar groene energie, hoe meer er gebruikgemaakt wordt van duurzame energiebronnen. Voor meer informatie over groencertificaten - www.groencertificatenbeheer.nl

4. Geef drie voorbeelden van duurzame energie. Zonkracht, windkracht, waterkracht.

5. Kijk of de energieleverancier in Limburg (Essent) ook groene energie kan leveren. Wat moet je doen om groene energie te krijgen? Ja, dat kan. Je moet je schriftelijk aanmelden en dan zorgt de leverancier ervoor dat de groene stroom bij jou terechtkomt.

6. Is groene energie duurder? De meeste mensen denken dat groene energie veel duurder is dan gewone energie. Dat is niet zo. Soms is groene energie zelfs goedkoper dan gewone energie! Dit komt doordat over het verbruik van de meeste groene energie geen REB (Regulerende Energiebelasting, ook wel 'ecotax') wordt geheven. Zo worden de hogere productiekosten gecompenseerd met een belastingvrijstelling en komt de prijs van groene energie op ongeveer dezelfde hoogte uit als die van gewone energie. Wat de prijs precies is, verschilt per leverancier. Op de internetsite www.duurzame-energie.nl: De prijs voor de consument vindt u hierover meer informatie

7. Wat kost groene energie in Limburg vergeleken met groene energie in de rest van Nederland? Vergeleken bij de rest van Nederland is groene energie best duur in Limburg. Dat komt omdat in Limburg niet veel energiebronnen voor groene energie te vinden zijn. De groene energie moet dus ergens anders vandaan komen en dat kost weer extra geld.

8. Is er genoeg groene energie? Het grootste gedeelte van de groene energie wordt in Nederland geproduceerd. Door de toenemende vraag is het wel nodig een deel van de groene energie uit andere Europese landen te importeren. De overheid ziet erop toe dat herkomst en kwaliteit van de buitenlandse groene energie gewaarborgd wordt. Op dit moment is in heel Europa de totale productie van groene energie groter dan de vraag. Er is meer dan voldoende groene energie beschikbaar voor de Nederlandse markt. Als de vraag blijft groeien moeten buitenlandse energiebedrijven steeds meer groene energie produceren. En dat geldt ook voor de Nederlandse energieproducenten. Ook zij moeten ervoor zorgen dat een steeds groter deel van hun energieproductie groen is. Europa zal steeds 'groener' worden.

9.Zoek uit hoe er uit biomassa elektriciteit gemaakt kan worden.

Omzetting in energie Biomassa en afval kunnen op veel verschillende manieren worden omgezet in bruikbare energievormen zoals elektriciteit, warmte en gasvormige of vloeibare brandstoffen (biofuels). Voor het zo efficiënt mogelijk omzetten van biomassa en afval in energie wordt meestal gebruik gemaakt van een warmtekrachtkoppeling.

Verbranding Uit de warmte die vrijkomt bij de verbranding van biomassa en afval kan met behulp van een stoomturbine elektriciteit worden opgewekt. De restwarmte kan voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Het bijstoken van hout in kolencentrales en afvalverbrandinginstallaties (AVI’s) wordt reeds toegepast.

Vergassing Vaste biomassa wordt door verhitting zonder zuurstof omgezet in een gasvormige brandstof. Door verbranding kan de gasvormige brandstof worden omgezet in elektriciteit en warmte.

Vergisting "Natte" biomassa en afval zoals mest en GFT kunnen door bacteriën in een zuurstofloze omgeving (anaëroob) en lage temperaturen worden omgezet in biogas. Ook op stortplaatsen ontstaat biogas, het zogenaamde stortgas. In Nederland wordt dit op tal van plaatsen opgevangen en gebruikt. Na zuivering heeft het stortgas praktisch dezelfde kwaliteit als aardgas.

Omzetting in vloeibare brandstoffen Omzetting van plantaardig materiaal in vloeibare brandstoffen kan plaatsvinden: Met behulp van bacteriën: suikerbieten of suikerriet kunnen op deze manier worden omgezet in bio-ethanol; Door extractie: uit koolzaad wordt biodiesel geperst; Door pyrolyse; hierbij wordt in een zuurstofvrije omgeving door verhitting het plantaardig materiaal omgezet in gasvormige en vloeibare bio-brandstoffen

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Omzetting in vloeibare brandstoffen Omzetting van plantaardig materiaal in vloeibare brandstoffen kan plaatsvinden: Met behulp van bacteriën: suikerbieten of suikerriet kunnen op deze manier worden omgezet in bio-ethanol; Door extractie: uit koolzaad wordt biodiesel geperst; Door pyrolyse; hierbij wordt in een zuurstofvrije omgeving door verhitting het plantaardig materiaal omgezet in gasvormige en vloeibare bio-brandstoffen

10. Wat zijn de voordelen van biomassa als brandstofvoor een elektriciteitscentrale? Goed voor milieu Beschikbaarheid van elektriciteit en warmte vinden we vanzelfsprekend. We staan er meestal niet bij stil dat productie van elektriciteit en warmte uit aardgas of steenkool blijvende schade toebrengt aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen schadelijke gassen vrij. Eén daarvan is het broeikasgas CO2 dat bij doorgroeiende uitstoot zelfs tot een verandering van ons klimaat kan leiden. Door gebruik te maken van bio-energie komt er geen extra CO2 vrij. Weliswaar komt er bij het omzettingsproces CO2 vrij, echter die is kort daarvoor vastgelegd door de fotosynthese. Door evenveel biomassa aan te planten als er wordt verbruikt, wordt een toename van CO2 voorkomen. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat zonder maatregelen wel een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Een maatregel om dit te ondervangen is het aanplanten van bomen. Daarnaast zullen de fossiele brandstofvoorraden op lange termijn opraken. Afhankelijkheid van deze bronnen maakt de energievoorziening kwetsbaar. Door nieuwe aanplant is bio-energie een onuitputtelijke energiebron. Bio-energie levert zo ook geen bijdrage aan het broeikaseffect.Meer voordelen Toepassing van bio-energie maakt nuttig gebruik van afvalstoffen die aan het eind van hun gebruikscyclus zijn gekomen. Tevens wordt voorkomen dat er een ongecontroleerde emissie van het sterkere broeikasgas methaan uit stortplaatsen plaatsvindt doordat het afval verbrand wordt in plaats van gestort. Met name verbranding en vergisting zijn omzettingstechnologieën die uitontwikkeld en relatief kosten-effectief zijn. Daarbij kan tevens het energiebesparende warmtekrachtkoppelingsconcept worden toegepast. Op korte termijn kan hiermee een aanzienlijk deel duurzame energie op een relatief kosteneffectieve manier worden opgewekt. Het ontwikkelen van areaal voor energieteelten en het beheer van bossen ten behoeve van bio-energie heeft positieve effecten op de werkgelegenheid in land- en bosbouw. Daarentegen kan de beschikbaarheid van biomassa een probleem vormen voor bio-energie, omdat Nederland te weinig biomassa bezit om de doelstellingen te halen. Teelt en import van biomassa kunnen deze tekorten compenseren.

REACTIES

J.

J.

Echt een goed geschreven stuk!

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.