awbz, pgb en zzp

Beoordeling 7.2
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 611 woorden
  • 14 juni 2009
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 7.2
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

uitleg AWBZ, Pgb en ZZP
De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s. Iedereen die in Nederland woont of werkt is ervoor verzekerd en heeft recht op vergoeding van de AWBZ-zorg.
De AWBZ dekt zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekeringen vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Op grond van de AWBZ krijgt u bijzondere ziektekosten vergoed (zoals langdurige zorg thuis of opname in een verpleeghuis of gehandicapteninstelling).
Via de AWBZ kunt u hulp of zorg krijgen als u dat nodig hebt door ziekte of een handicap: verpleging, verzorging, begeleiding of behandeling. Of u kunt een beschermende woonomgeving krijgen als u niet meer in staat bent om thuis te wonen.De verschillende soorten hulp of zorg worden 'zorgfuncties' genoemd. Voor welke zorgfunctie(s) u in aanmerking komt, bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via een zogenoemd indicatiebesluit. Op basis van de AWBZ heeft u recht op:
• Activerende begeleiding*
• ADL-assistentie (via subsidieregeling)
• Behandeling
• Doventolkzorg
• Ondersteunende begeleiding*
• Onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten
• Persoonlijke verzorging
• Prenatale zorg
• Vaccinaties
• Verblijf
• Uitleen van verpleegartikelen
• Verpleging
• (Zieken)vervoer
• Zwangerschapsafbreking
* sinds 1 januari 2009 gecombineerd tot één functie begeleiding en alleen nog beschikbaar voor mensen met matige of ernstige beperkingen op vijf onderdelen.

De AWBZ-zorg kan in de vorm van zorg in natura (zin) of via een persoonsgebonden budget (pgb) worden ingekocht door de cliënt zelf.
Persoonsgebonden budget (pgb)
Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken.
Zorgzwaartebekostiging binnen de AWBZ
De bekostiging van de zorg en het verblijf in een AWBZ-zorginstelling verandert. Nu krijgen instellingen nog geld voor beschikbare capaciteit (aantal bedden of plaatsen). Vanaf 2009 is dit bedrag afhankelijk van de kenmerken van de cliënt en de hoeveelheid zorg die een cliënt nodig heeft. Dit systeem heet zorgzwaartebekostiging. In dit systeem wordt de zorgbehoefte van een cliënt uitgedrukt in een zorgzwaartepakket (ZZP).
Een ZZP is een volledig pakket van zorg dat aansluit op de kenmerken van u als cliënt en het soort zorg dat u nodig heeft. Het bestaat uit een beschrijving van de cliënt (cliëntenprofiel), het aantal benodigde uren zorg en een beschrijving van die (verblijfs-)zorg. Voor de drie sectoren zijn er 52 ZZP’s ontwikkeld:
• 10 voor de sector Verpleging & Verzorging;
• 13 voor de sector Geestelijke Gezondheidszorg;
• 29 voor de sector Gehandicaptenzorg.
Het totaal aantal benodigde (geïndiceerde) uren staat omschreven in het ZZP en u en/of uw vertegenwoordiger bespreekt met de zorgaanbieder op welke wijze deze uren uit het geïndiceerde pakket worden ingezet. De zorgaanbieder legt de afspraken over de zorginzet vervolgens vast in het zorgplan.
Als voorbereiding op de definitieve invoering in 2009 is het CIZ al in juli 2007 gestart met het indiceren van zorg met verblijf in ZZP’s. De indicaties worden niet langer afgegeven in functies en klassen (aantal uren zorg per functie) maar in een totaalpakket passend bij uw zorgbehoefte, een ZZP. Speciaal voor cliënten met een ZZP-verblijfsindicatie in de AWBZ zijn er gebruikersgidsen ontwikkeld, waarin staat beschreven hoeveel hulp of zorg u met een bepaalde ZZP kunt krijgen.. Te bestellen via postbus 51 (tel. 0800-8051). De gidsen zijn onderverdeeld naar zorgsector.
• ZZP verpleging en verzorging
• ZZP lichamelijke beperking
• ZZP verstandelijke beperking
• ZZP geestelijke gezondheidszorg
• ZZP jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
Een PGB en zorgzwaartebekostiging
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding in kunt kopen. Als u een ZZP-indicatie heeft voor langdurig verblijf en u wilt zelf uw zorg regelen, dan kunt u een PGB aanvragen om zo deze zorg te financieren.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.