CDA

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 4912 woorden
  • 27 maart 2004
  • 66 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
66 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen
CDA

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

CDA:

Informatie: - Voorzitter: Verhagen, M.J.M. - Vice-voorzitter: Verburg, G. - Secretaris/penningmeester: Camp, W.G.J.M. van de - Aantal leden: 44 - Aantal zetels: 44 - Standpunt: Christen-democratische waarden en idealen: een betrokken samenleving - Het CDA geeft (1)een antwoord op de veranderingen en uitdagingen en (2)oplossingen voor de structurele problemen. Volgens het CDA kunnen, in een steeds diverser en mondiger samenleving, die oplossingen alleen gerealiseerd worden als mensen hun vrijheid en idealen in samenwerking met anderen realiseren. - Die visie is gebaseerd op onze uitgangspunten: 1. Gespreide verantwoordelijkheid: vrijheid komt het beste tot haar recht als mensen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf en hun naasten en derhalve de ruimte krijgen eigen keuzes te maken waarbij de overheid zich beperkt tot haar kerntaken. Dan ontstaat ruimte voor een rijkgeschakeerde en solidaire samenleving. 2. Publieke gerechtigheid: een betrouwbare overheid moet op basis van vaste waarden de burger weer de zekerheid van de rechtstaat bieden en duidelijke grenzen stellen. 3. Solidariteit: vraagt om betrokkenheid tussen generaties en tussen arm en rijk en een rechtvaardig en voorspelbaar inkomensbeleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de draagkracht van huishoudens uitgangspunt is. 4. Rentmeesterschap: alleen als wij op verantwoorde wijze omgaan met de ons toevertrouwde leefomgeving, de natuur en het milieu zorgen wij voor een duurzame welvaart ook voor volgende generaties. - Top 10 CDA-prioriteiten 2002-2006: 1. Gezinnen met kinderen krijgen meer keuzevrijheid in het combineren van werken, zorgen en leren. Daarnaast komt er meer financiële armslag voor gezinnen door een hogere kinderbijslag en kinderkorting. De kinderopvang wordt fors uitgebreid met vele duizenden plaatsen. 2. Er komt een einde aan het gedoogbeleid. Regels en wetten worden gehandhaafd. Er worden middelen geïnvesteerd voor 10.000 agenten extra op straat en in de buurt, en voor rechercheurs. Ook is er extra geld beschikbaar voor uitbreiding van justitie en de rechterlijke macht. Opsporingspercentages zullen dan stijgen, doorlooptijden van strafprocessen kunnen korter worden en opsporingsmogelijkheden (DNA en identificatieplicht) worden uitgebreid. 3. Scholen worden weer zelf verantwoordelijk. De achterstanden in het onderwijs worden ingehaald door een extra investering. Scholen mogen dit geld regelvrij inzetten. Goede (materiële) voorzieningen voor leraren en leerlingen en betere arbeidsvoorwaarden kunnen daaruit betaald worden. Ook wordt geïnvesteerd in kleinere scholen en klassen. 4. De wachtlijsten worden teruggedrongen dankzij een nieuw vraaggestuurd zorgstelsel met minder centrale regelgeving, betere arbeidsvoorwaarden en meer keuzemogelijkheden voor de burger, onder behoud van solidariteit, door onder anderen het PersoonsGebonden Budget. Zorg moet op tijd geleverd worden. Inkomenssolidariteit wordt vormgegeven via een inkomensafhankelijke zorgkorting, die verankerd wordt in de sociale zekerheidswetgeving. 5. De instroom in de WAO wordt beperkt door een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Werkgevers en werknemers krijgen de verantwoordelijkheid in de eerste twee jaar van ziekte en voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De overheid blijft verantwoordelijk voor de WAO-verzekering voor werknemers die geheel of gedeeltelijk duurzaam medisch arbeidsongeschikt zijn geworden. 6. Terugdringen van de fileproblematiek: extra investeringen in wegen en openbaar vervoer. De gemiddelde automobilist wordt niet op hogere kosten gejaagd door nieuwe beprijzingsinstrumenten voordat er alternatieven zijn. 7. Terugdringen van wachtlijsten voor woningen door meer ruimte voor gevarieerde woningbouw. In stedelijke gebieden wordt de eenzijdigheid doorbroken door de beschikbaarheid van koopwoningen tot 200.000 euro sterk te vergroten: doelstelling is 25% van de woningen. Kleinere gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de eigen bevolking vast te houden, onder andere door nieuwe bindingseisen. Door het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ komt er meer ruimte voor nieuwe combinaties van wonen en zorg. Gerichte armoedebestrijding voor verlagen huurlasten. 8. De overheid blijft verantwoordelijk voor de AOW als welvaartsvast basispensioen. Mede om de kosten van de vergrijzing te kunnen opvangen wordt de staatsschuld binnen een generatie afgelost.Werkgevers en werknemers blijven eindverantwoordelijk voor de aanvullende pensioenen. Oudere werknemers worden, ook financieel, gestimuleerd om langer werkzaam te blijven. (extra investeringen voor maatregelen arbeidsmarkt) 9. Voor het asielbeleid moet op langere termijn de UNHCR de (daarvoor goed toegeruste) instantie worden die de eerste opvang van vluchtelingen en beoordeling van asielzoekers coördineert en uitvoert. In de asielprocedure wordt een knip aangebracht: eerst moet de identiteit worden vastgesteld, voordat de beoordeling van het asielverzoek kan plaatsvinden. 10. Nederland is geen economisch immigratieland. Arbeidszoekenden van buiten de EU worden slechts toegelaten met een arbeidsvergunning. Toegelaten vreemdelingen moeten een inburgeringsexamen afleggen waarbij een resultaatverplichting geldt. Een permanente verblijfsvergunning is hieraan gekoppeld.

Krantenartikelen 1. CDA wil topinkomens aanpakken DEN HAAG - Het CDA wil de stijging van topinkomens in de publieke sector aan banden leggen. De Tweede Kamer moet, volgens de partij, voortaan op de hoogte worden gesteld wanneer een contract van een topbestuurder afloopt. Zodra de topbestuurders tijdens de onderhandelingen over verlenging te hoge salariseisen stellen, kan de Kamer volgens het CDA ingrijpen. CDA-woordvoerder De Nerée tot Babberich heeft zaterdag bevestigd dit voorstel volgende week in te dienen bij de algemene financiële beschouwingen. De afgelopen tijd hebben directeur Docters van Leeuwen van de Autoriteit Financiële Markten en voorzitter Witteveen van de Pensioen- en Verzekeringskamer bij onderhandelingen over verlenging van hun contract grote salarisstijgingen bedongen. De Tweede Kamer kon niet ingrijpen, omdat de contracten al waren getekend toen het nieuws bekend werd. Het CDA wil bovendien dat bij de verzelfstandiging van overheidsorganen maatregelen worden genomen die voorkomen dat het management zichzelf meteen een hoger salaris geeft. (ANP)

2. Balkenende belooft snel naam nieuwe minister DEN HAAG - Premier Balkenende wil zo snel mogelijk komen met een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Balkenende wacht met het presenteren van een kandidaaat niet tot december, als De Hoop Scheffer vertrekt. Deze CDA'er wordt in januari secretaris-generaal van de NAVO, maar blijft tot begin december op zijn huidige post om het Nederlandse OVSE-voorzitterschap af te maken. Dat wordt in de eerste dagen van december afgesloten met een bijeenkomst in Maastricht.

Balkenende noemde het echter ongewenst dat tot die tijd de naam van de opvolger van De Hoop Scheffer boven de markt blijft hangen. Wel moet er bij het zoeken naar een opvolger zorgvuldig worden geopereerd. Bovendien moet de nieuwe kandidaat worden gescreend. Balkenende wilde niet ingaan op speculaties over kandidaten. Haagse bronnen nemen aan dat voormalig EU-ambassadeur Bot hoge ogen gooit om De Hoop Scheffer op te volgen. Ook CDA-fractieleider Verhagen wordt genoemd, maar die zegt liever in de fractie te willen blijven. De CDA-fractie heeft daar ook op aangedrongen. Balkenende volstond vrijdag met de opmerking dat Verhagen “een uitstekende fractievoorzitter” is.

De opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

3. Medicijnknaak definitief van tafel DEN HAAG - De medicijnknaak gaat van tafel. Regeringspartij CDA
blijft faliekant tegen de eigen bijdrage bij de aanschaf van
medicijnen. Met de eigen bijdrage wilde het kabinet 210 miljoen euro bezuinigen op het medicijngebruik. Het CDA heeft drie alternatieven voor de medicijnknaak. De
coalitiepartners D66 en VVD zijn bereid zich bij de afschaffing neer te leggen. Dat bleek gisteren tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Het CDA heeft de laatste weken forse druk uitgeoefend om de
medicijnknaak van tafel te krijgen. In het kabinet kon de afgelopen week geen overeenstemming worden bereikt over een alternatief voorstel. De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft druk gelobbyd bij minister Hoogervorst van Volksgezondheid om de knaak, in werkelijkheid 1,50 euro per recept, te schrappen. Het ministerie heeft zich inmiddels neergelegd bij het verzet van het CDA. Tijdens de beschouwingen kwam financieel woordvoerder van het CDA De Nerée tot Babberich met drie alternatieven voor de medicijnknaak. De partij denkt aan het eerder schrappen van de vergoeding voor zogenoemde zelfzorgmiddelen. Dat zijn de vergoedingen voor geneesmiddelen die op doktersrecept worden gehaald bij de apotheek, maar die ook zonder recept bij de drogist te koop zijn. De partij wil ook alleen nog merkloze maagzuurremmers en
cholesterolverlagers vergoeden. Patiënten die zonder verwijzing van de huisarts de eerste-hulpafdeling van het ziekenhuis bezoeken, moeten daar voortaan een eigen bijdrage voor betalen. Oppositiepartij PvdA zegde het CDA meteen steun toe om de
voorstellen aan een meerderheid in de Kamer te helpen. (GPD)

4. Doorn nieuwe aanvoerder CDA in Europees Parlement BRUSSEL/DEN HAAG - Bert Doorn is door het CDA verkozen als nieuwe aanvoerder van de partij in het Europees Parlement. Hij vervangt daarmee Hanja Maij-Weggen als CDA-delegatieleider in het EP. Maij-Weggen is inmiddels benoemd tot commissaris van de koningin in Noord-Brabant. Doorn is sinds 1999 lid van het Europees Parlement. Daarvoor was hij actief binnen de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Doorn wordt geen fractievoorzitter van de christen-democraten in het Europees Parlement. Het CDA is daar aangesloten bij de Europese Volkspartij (EVP), die de Duitser Hans-Gerd Pöttering als fractievoorzitter heeft. De nationale partijen hebben in hun grote fracties wel elk
delegatievoorzitters. Voormalig lid van de Tweede Kamer Cees Bremmer volgt Maij-Weggen op in het Europees Parlement. Bremmer was eerder al campagneleider voor het CDA.

Dit wil je ook lezen:

5. 'Pak dierenactivisten aan als terroristen' DEN HAAG - Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat
dierenrechtenactivisten die zich schuldig maken aan bedreigingen, brandstichting of andere gewelddadige acties, beschouwd moeten worden als terroristen. Zij zouden onder de aanstaande terrorismewetten moeten vallen, vinden in elk geval CDA, VVD en LPF, zo bleek gisteren tijdens een debat in de Kamer. Met de nieuwe wetgeving moet het gemakkelijker worden om terroristen op te sporen en langer achter slot en grendel te zetten. Minister Donner van Justitie heeft het voorstel onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens CDA'er Van Haersma Buma heeft Donner in het voorstel een
omschrijving gegeven van terrorisme waar de dierenrechtenactivisten zo al onder vallen. Donner ontkende dat. Volgens hem moeten de acties er dan op gericht zijn de politiek in een bepaalde richting te dwingen. Dit soort actievoerders richt zich enkel tegen bepaalde ondernemingen, aldus de minister.Als dierenactivisten er nu niet onder vallen, dan moet de terrorismewet veranderd worden, zodat dit alsnog gebeurt, vinden CDA, VVD en LPF. Minister Donner liet zich daar nog niet over uit, maar stelde wel dat het probleem vooral zit bij de opsporing van dierenrechtenactivisten. Dat is moeilijk omdat de activisten in cellen opereren en vaak uit het buitenland komen. De laatste jaren is het aantal gevallen van dierenactivisme fors
toegenomen. Waren er in 1999 nog 39 meldingen, in 2002 waren dat er 110 en dit jaar staat de teller al op 107. Donner moest erkennen dat de
activisten tot nu toe “slimmer” zijn geweest dan Justitie maar hij zei ook dat er nu een omslag bezig is.

6. Coalitiepartijen tegen boete bedrijven DEN HAAG - CDA, VVD en D66 verzetten zich tegen een boete voor werkgevers die personeelsleden van 57,5 jaar of ouder ontslaan. Minister De Geus (Sociale Zaken) heeft voorgesteld de bedrijven mee te laten betalen aan de WW-uitkering voor die groep ontslagen ouderen. De regeringspartijen werken momenteel aan een alternatief plan, meldde CDA-Tweede-Kamerlid Verburg donderdag. Daarin wordt juist een premiekorting gegeven voor bedrijven die werknemers ouder dan 57,5 jaar in dienst hebben. Volgens CDA, VVD en D66 pakt een boete alleen maar “negatief” uit en leidt de regeling tot veel bureaucratie en administratieve lasten. Bedrijven zouden misschien 3 procent meer aan loonkosten kwijt zijn, als ze aan de WW-uitkering voor oudere werknemers zouden moeten meebetalen. De drie partijen zien echter niets in sancties. “Het is juist nodig bedrijven te stimuleren”, aldus Verburg. Ze wijst erop dat het kabinet ook een sollicitatieplicht voorstelt voor de groep werklozen van 57,5 jaar en ouder. De Eerste Kamer bereikte eerder deze week dat soepel zal worden omgegaan met werklozen die door de recessie weinig kans meer op de arbeidsmarkt maken. CDA, VVD en D66 zijn nog aan het rekenen, hoe hoog de korting voor bedrijven zou moeten worden. Verburg denkt aan zeker 100 euro per maand. Ze hoopt binnen een paar weken met een voorstel te komen.

7. CDA en VVD willen toch snel gekozen burgemeester DEN HAAG - De burgemeester kan nog deze kabinetsperiode worden gekozen door de inwoners van zijn of haar gemeente. Dat beloven regeringspartijen CDA en VVD aan hun coalitiepartner D66. Beide partijen in de Tweede Kamer leggen de kritiek uit hun eigen achterban naast zich neer, dat er eerst een nieuwe grondwetswijziging zou moeten worden doorgevoerd alvorens de burgemeester kan worden gekozen. Afgelopen maandag pleitte een CDA-commissie onder leiding van burgemeester W. Deetman van Den Haag ervoor de gekozen burgemeester pas in een volgende kabinetsperiode (dus na 2007) in te voeren. “Invoering van het gekozen burgemeesterschap moet precies en zorgvuldig gebeuren”, aldus Deetman. Volgens de commissie verhoudt de gekozen burgemeester zich niet met een bepaling in de Grondwet, waarin staat dat de burgemeester de voorzitter is van de gemeenteraad. Een Grondwetswijziging duurt altijd lang, omdat er eerst een verkiezing overheen moet gaan voordat het parlement -zoals bij wijzigingen van de Grondwet voorgeschreven- die voor een tweede keer kan goedkeuren. Eerder uitten diverse prominente VVD-leden dezelfde kritiek als de CDA-commissie. D66 hecht zeer sterk aan invoering van de gekozen burgemeester in deze kabinetsperiode. Gebeurt dat niet, dan stapt de partij uit het kabinet, zo dreigde D66-leider B. Dittrich vorige week. De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer hebben de kleinste regeringspartij nu gerustgesteld: zij zullen niet dwarsliggen. Overigens delen de beide fracties de kritiek van de commissie-Deetman wel. “Het is onzuiver dat een gekozen burgemeester die de uitvoerende macht leidt, tevens de voorzitter is van de gemeenteraad die zijn werk moet controleren. Maar als dat in een volgende kabinetsperiode wordt veranderd, kan de gekozen burgemeester wel vast in deze periode worden ingevoerd”, aldus CDA-Kamerlid L. Spies.

8. 'Strengere eisen voor Antillianen' DEN HAAG - De komst van Antillianen naar Nederland moet in het vervolg aan strenge toelatingseisen worden gekoppeld. Dat voorstel deed CDA-Kamerlid M. Sterk gisteravond bij de behandeling van de begroting voor koninkrijksrelaties. Ze rekent in elk geval op de steun van VVD en LPF, waardoor een Kamermeerderheid zou ontstaan. Sterk vindt dat de Nederlands-Antillianen voortaan moeten aantonen dat ze hier een baan hebben gevonden of een plek voor een studie. Ook zouden ze bij aankomst moeten bewijzen dat ze een dak boven hun hoofd hebben. Dat laatste moet eigenlijk al krachtens de voogdijregeling, maar wordt niet of nauwelijks gecontroleerd. Tegenstanders van maatregelen als deze twijfelden eerder aan de juridische houdbaarheid. Sterk zegt echter dat de regering in 2001 concludeerde dat aanvullende eisen mogen worden gesteld. “Er mogen alleen, met het oog op discriminatie, geen leeftijdsgrenzen aan worden verbonden”, aldus Sterk. Veel jonge Antillianen verhuizen naar Nederland in de hoop op een betere toekomst. Eenmaal hier belanden ze nogal eens in de criminaliteit en zorgen dan voor veel overlast. Recentelijk deden zich incidenten met Antillianen voor in Tilburg en Dordrecht. “We weten eigenlijk al sinds 2001 dat de voogdijregeling niet voldoet. Als aanvulling zijn we vervolgens op de Nederlandse Antillen begonnen met een inburgeringscursus. Maar die heeft, vanwege het vrijblijvende karakter, ook niets geholpen”, aldus Sterk. “De meeste jonge Antillianen hebben zodoende geen idee in wat voor een wereld ze hier terechtkomen. De meesten vallen dan ook snel tussen wal en schip.” Ze vindt dat de Nederlandse Antillen erbij gebaat zijn dat jongeren er blijven en helpen bij de opbouw van hun eilanden. Om die reden wil ze het overzeese onderwijs en jeugd- en jongerenwerk extra financiële impulsen geven. Die zouden naar koninkrijksniveau getild moeten worden, zodat Nederland aan de touwtjes trekt en niet langer de Antilliaanse regering. D66 wil ook de rechtshandhaving op koninkrijksniveau brengen, om meer greep te krijgen op de drugssmokkel. De regering geeft pas morgen bij monde van minister T. de Graaf (Koninkrijksrelaties) aan wat ze van de suggesties vindt.

9. Verzet CDA tegen burgemeestersplan groeit DEN HAAG - Het CDA verzet zich steeds meer tegen de huidige ideeën van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) over de gekozen burgemeester. Een CDA-commissie onder leiding van burgemeester Deetman van Den Haag gaf maandag een hoop kritiek op de plannen. Fractievoorzitter Verhagen gaf eerder al aan dat hij niets ziet in het plan van de bewindsman alle burgemeesters in 2006 te ontslaan om burgemeestersverkiezingen te houden. In tegenstelling tot De Graaf acht de commissie, die in opdracht van het CDA-partijbestuur de gekozen burgemeester onderzocht, eerst wijziging van de grondwet noodzakelijk. Dat zou betekenen dat de gekozen burgervader er niet al in 2006 kan komen. Het CDA heeft zijn afkeer van de gekozen burgemeester laten varen, maar vindt dat D66'er De Graaf veel te hard van stapel loopt. D66-fractievoorzitter Dittrich heeft het CDA al gedreigd het kabinet op te blazen, als te lang met de invoering wordt getreuzeld. Volgens de commissie-Deetman is meer tijd nodig omdat de gekozen burgemeester geen dubbelfunctie mag hebben: voorzitter van de gemeenteraad én van het college van burgemeester en wethouders. Hij komt dan klem te zitten. Deze “fundamentele wijziging” in het stelsel van lokaal bestuur vergt, aldus de commissie, een grondwetswijziging. Die is alleen mogelijk na verkiezingen omdat Tweede - en Eerste Kamer er twee keer over moeten stemmen. In grote lijnen staat de commissie wel achter de plannen die De Graaf onlangs presenteerde. Maar over de toekomstige relatie tussen burgemeester, officier van justitie en politie laat de commissie zich nog niet uit. Ze denkt verder na over dit netelige punt, evenals de verhouding burgemeester-ambtenaren.

10. 'Burgemeesters niet in één keer ontslaan' DEN HAAG - CDA-fractieleider Verhagen wil niet dat alle burgemeesters in 2006 ontslagen worden om burgemeestersverkiezingen mogelijk te maken, zoals D66-minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing heeft voorgesteld. Verhagen vindt dat de huidige burgemeesters eerst hun termijn moeten uitdienen. Daarna kan hun opvolger door de bevolking worden gekozen. Verhagen zei dat zaterdag voor de VARA-radio. Hij is bang dat de komende jaren niemand meer op een vacature voor burgemeester solliciteert als hij weet dat hij over enkele jaren weer ontslagen wordt. Verhagen onderstreepte dat het CDA er wel aan zal meewerken dat er in deze regeerperiode een gekozen burgemeester komt, zoals op aandringen van D66 in het regeerakkoord is afgesproken. Over het ontslaan van alle zittende burgemeesters in 2006 meldt het regeerakkoord niets.

11. 'Bedrijfsleven moet wegen meebetalen' DEN HAAG - Het bedrijfsleven moet voortaan meebetalen aan de aanleg van bruggen, wegen en spoorlijnen. Dat vindt een kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD. Het rijk heeft nu alleen geld voor onderhoud. Door bezuinigingen wordt de aanleg van tientallen nieuwe spoor- en waterwegen op de lange baan geschoven. Met geld van het bedrijfsleven kunnen nieuwe projecten toch worden uitgevoerd. De Kamer kruist vandaag en morgen de degens met verkeersminister Peijs over de begroting verkeer en waterstaat. VenW steekt de komende zeven jaar 2,1 miljard euro in onderhoud van wegen, spoor en waterwegen. De Kamer vindt dat Peijs kansen laat schieten door geen zaken te doen met het bedrijfsleven. CDA-kamerlid Van Haersma Buma: “We moeten af van de koudwatervrees dat de overheid haar zeggenschap over wegen kwijtraakt”. Peijs bleek vorige maand na een werkbezoek aan China zeer te spreken over de vruchtbare publiek-private samenwerking in dat land. Maar VVD-kamerlid Hofstra ziet haar enthousiasme niet vertaald in daden. Hij zal tijdens de begrotingsbehandeling pleiten voor oprichting van een 'Nederlandse Infrastructuur Maatschappij', waarin bedrijven en Rijkswaterstaat samen vorm kunnen geven aan nieuwe wegenprojecten.

12. Kamer kritisch over nationale politie DEN HAAG - In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op de plannen van minister Remkes van Binnenlandse Zaken voor een nationale politie. De PvdA spreekt van een zwaktebod, CDA noemt de uitlatingen van Remkes prematuur en de LPF noemt het idee onzalig. PvdA-Kamerlid Van Heemst vindt de discussie over een nationale politie eigenlijk onbelangrijk. “Dit is een debat over structuur, terwijl het moet gaan over de grote problemen in het veiligheidsbeleid.” Van Heemst noemt het idee van Remkes een zwaktebod. “De minister wil zich ontdoen van die lastige en kritische korpsbeheerders. Juist op het moment dat zij beter en meer gaan samenwerken geeft Remkes hen stank voor dank.” CDA-woordvoerder Algra vindt de uitlatingen van Remkes prematuur. “Als je nu praat over een nationale politie, krijg je veel onrust onder de agenten en dat moet niet. De evaluatie van de politiekorpsen komt pas per 2005 en dan moeten we erover praten, in combinatie met de invulling van de gekozen burgemeester.” Onzalig
Algra is het er wel mee eens dat Remkes meer zeggenschap naar zich toe wil trekken over het automatiseringsbeleid dat door veel korpsen zelf wordt ingevuld, wat nu tot gevolg heeft dat korpsen vaak grote moeite hebben met het uitwisselen van informatie. LPF-woordvoerder Eerdmans is tegen een nationale politie en noemt het idee onzalig. Volgens hem moet de gekozen burgemeester in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de politie en niet de minister. Eerdmans wil het gezag en het beheer over de politie in één politieke hand brengen op een op te richten ministerie van Veiligheid.

13. Kamer: strengere WAO-keuring voor allochtonen DEN HAAG - Turken en Marokkanen moeten strenger worden gekeurd voor ze een WAO-uitkering krijgen. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, VVD en LPF. De fracties vinden dat minister De Geus (Sociale Zaken) de relatief hoge instroom van Turken en Marokkanen in de WAO moet stoppen. De Geus (CDA) heeft laten weten vooralsnog niets te voelen voor aparte keuringen voor allochtonen. In Alkmaar wordt sinds 1 oktober een proef gedaan met een tweetraps-keuring van jonge vrouwen, eveneens een oververtegenwoordigde groep in de WAO. Relatief veel vrouwen van begin dertig en jonger zitten in de WAO met psychische klachten. De proef moet meer zicht geven op de vraag hoe dat komt. “Het is voorbarig om nu al te spreken over strengere keuringen voor allochtonen”, zei de minister gisteren na afloop van de ministerraad. “Eerst wil ik de uitkomsten van de proef afwachten. Maar het idee past wel in de lijn van het kabinet om groepen met een hoge WAO-uitval zorgvuldig te keuren.” Komende dinsdag praat De Geus met de Tweede Kamer over de WAO. Het CDA vindt dat Turken en Marokkanen net als jonge vrouwen twee keer gekeurd zouden moeten worden. “We moeten het eerst doen voor de risicogroepen. Het liefst zouden we zien dat iedereen dubbel gekeurd wordt”, laat CDA-kamerlid Verburg weten. “Het aantal WAO'ers is onder Turken twee keer zo hoog als onder autochtonen. Bij Marokkanen is dat anderhalf keer.” Volgens VVD-kamerlid Aptroot kan de strengere keuring beter door een comité van drie keuringsartsen worden uitgevoerd dan twee keer door een enkele arts. “Ten eerste weten drie meer dan een”, zegt hij. “Laat hen met elkaar overleggen over de kansen op herstel van een zieke werknemer. Ten tweede staan artsen vaak onder grote druk van mensen die er doelbewust op aansturen om in de WAO terecht te komen. Op deze manier neemt de druk op de arts af.” De grootste oppositiepartij PvdA stelt dat afkomst geen rol mag spelen bij de vraag hoe streng de WAO-keuring moet zijn. “Dat riekt naar discriminatie”, vindt PvdA-kamerlid Bussemaker. “De oorzaken worden niet aangepakt. Ik vind het ook niet normaal dat zo veel Turken en Marokkanen in de WAO zitten. Dat komt omdat velen fysiek zwaar werk doen. Daarnaast blijken door taalproblemen veel misverstanden te bestaan tussen de zieke werknemers en de keuringsarts. Dat los je niet op door strenger te keuren.”

14. Kamer: werkgever hoeft niet te betalen voor kinderopvang DEN HAAG - Werkgevers hoeven niet verplicht mee te betalen aan de kosten van kinderopvang. Een Kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF steunt het voornemen van minister De Geus (Sociale Zaken) om werkgevers daar niet toe te dwingen. Op 1 januari 2005 moet de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang van kracht worden. Daarin staat dat werkgevers, werknemers en overheid in principe een even groot deel betalen van de kosten voor kinderopvang. Nu betaalt de baas al in driekwart van de gevallen mee. Als de werkgever dit weigert, krijgt de werknemer daarvoor straks een gedeeltelijke compensatie van de overheid. De Geus wil die regeling slechts drie jaar laten gelden en geleidelijk afbouwen tot 1 januari 2008. In de tussentijd moeten vakbeweging en werkgevers een oplossing zoeken. De minister vindt dat weigerachtige werkgevers niet moeten worden beloond voor hun gedrag, ook al betekent dit dat sommige werknemers voor tweederde van de kosten moeten opdraaien. Om die reden is regeringspartij D66 voor een verplichte bijdrage van de baas. Net als de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. “Als de regering wettelijk vastlegt dat werkgevers verplicht zijn mee te betalen, is een belangrijk maatschappelijk probleem opgelost”, aldus D66-leider Dittrich. Een Kamermeerderheid denkt daar echter anders over. “Een bijdrage van de werkgever is een typische arbeidsvoorwaarde, daar moet de overheid zich niet mee bemoeien”, vindt het CDA. Eerder dit jaar werd de invoering van de nieuwe wet met een jaar uitgesteld, omdat De Geus vierhonderd miljoen euro te kort kwam om ouders afdoende te compenseren voor de stijgende kosten van kinderopvang (zo'n 10 procent per jaar). Dat hij de compensatie voor weigerachtige werkgevers na drie jaar wil afschaffen, heeft dan ook deels met de hoge kosten daarvan te maken. Een extra reden om werkgevers te verplichten, vindt de PvdA. Volgens de VVD kunnen de kosten beheersbaar worden als kinderopvang volledig wordt overgelaten aan de markt en de overheid minder strenge regels stelt. (GPD)

15. Coalitie wil fiscale steun kerstpakket DEN HAAG - De coalitiepartijen in de Tweede Kamer willen dat bedrijven hun personeel weer één keer per jaar fiscaal gunstig een kerstpakket of sinterklaascadeautje kunnen geven. Het moet gaan om een geschenk in natura dat maximaal 35 euro kost. VVD-Tweede-Kamerlid Dezentjé Hamming heeft daartoe gisteren bij de behandeling van het Belastingplan 2004 een wijzigingsvoorstel ingediend. Het is mede ondertekend door CDA en D66. In het voorstel van de drie regeringspartijen is het kerstgeschenk niet helemaal onbelast. Bedrijven krijgen een fiscale heffing van 15 procent opgelegd. Zou het pakket op de normale manier worden belast dan zou die heffing - afhankelijk van het salaris van de werknemer - al snel 40 procent bedragen. Daarna resteert er in het voorstel van de drie fracties nog een gat van 35 miljoen euro voor de schatkist. VVD, CDA en D66 willen dat dekken door te bezuinigen op de pc-privéregeling, waarmee werknemers met fiscale steun computerapparatuur kunnen aanschaffen. De drie fracties wijzen er op dat de prijzen voor computers en randapparatuur de afgelopen drie jaar sterk zijn gedaald. Het fiscaal onbelaste kerstpakket werd door het vorige kabinet afgeschaft. Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft in het weekeinde laten doorschemeren geen problemen te hebben met het plan van de coalitiefracties om het weer in te voeren.

16. Kamer wil af van aangifte 65-plusser DEN HAAG - De belastingaangifte van honderdduizenden 65-plussers moet in 2005 zijn afgeschaft of ten minste sterk versimpeld. Deze opdracht hebben de regeringsfracties CDA, VVD en D66 gisteren neergelegd bij staatssecretaris Wijn (Financiën). Naar verwachting zal hij het voorstel van de Kamermeerderheid overnemen. De Kamer praat vandaag over tal van nieuwe belastingplannen van de bewindspersoon. Op dit moment moeten heel veel senioren een ingewikkeld belastingformulier invullen. Bijvoorbeeld als zij recht hebben op een ouderenkorting of teruggave van bijzondere (ziekte-) lasten. Als ze vermogend zijn, moeten ze soms zelfs twee formulieren invullen. CDA, VVD en D66 willen daar vanaf. “Dat moet veel simpeler kunnen dan nu”, vindt initiatiefnemer Ineke Dezentjé Hamming (VVD). “De ouderenkorting kan het best verwerkt worden in de eerste- en tweede schijf inkomstenbelasting voor 65-plussers. Dan hoeven gemeenten al die formulierenbrigades niet meer op te trommelen om ouderen te helpen bij de belastingaangifte. Ook bij de belastingdienst zou dat heel veel werk schelen. Om maar te zwijgen van de rompslomp voor de ouderen zelf.” Ze denkt dat een jaar voldoende is om goede afspraken tot stand te brengen tussen de betrokken instellingen. “Bovendien vervalt - als alles goed gaat - vanaf 1 januari 2005 het huurwaardeforfait voor ouderen die hun koophuis al hebben afbetaald. Ook om die reden is 2005 dus een goed moment om de veranderingen door te voeren”, aldus Dezentjé. Als het huurwaardeforfait voor 65-plussers verdwijnt, zijn velen niet meer aangifteplichtig.

16. Kamer wil af van aangifte 65-plusser DEN HAAG - De belastingaangifte van honderdduizenden 65-plussers moet in 2005 zijn afgeschaft of ten minste sterk versimpeld. Deze opdracht hebben de regeringsfracties CDA, VVD en D66 gisteren neergelegd bij staatssecretaris Wijn (Financiën). Naar verwachting zal hij het voorstel van de Kamermeerderheid overnemen. De Kamer praat vandaag over tal van nieuwe belastingplannen van de bewindspersoon. Op dit moment moeten heel veel senioren een ingewikkeld belastingformulier invullen. Bijvoorbeeld als zij recht hebben op een ouderenkorting of teruggave van bijzondere (ziekte-) lasten. Als ze vermogend zijn, moeten ze soms zelfs twee formulieren invullen. CDA, VVD en D66 willen daar vanaf. “Dat moet veel simpeler kunnen dan nu”, vindt initiatiefnemer Ineke Dezentjé Hamming (VVD). “De ouderenkorting kan het best verwerkt worden in de eerste- en tweede schijf inkomstenbelasting voor 65-plussers. Dan hoeven gemeenten al die formulierenbrigades niet meer op te trommelen om ouderen te helpen bij de belastingaangifte. Ook bij de belastingdienst zou dat heel veel werk schelen. Om maar te zwijgen van de rompslomp voor de ouderen zelf.” Ze denkt dat een jaar voldoende is om goede afspraken tot stand te brengen tussen de betrokken instellingen. “Bovendien vervalt - als alles goed gaat - vanaf 1 januari 2005 het huurwaardeforfait voor ouderen die hun koophuis al hebben afbetaald. Ook om die reden is 2005 dus een goed moment om de veranderingen door te voeren”, aldus Dezentjé. Als het huurwaardeforfait voor 65-plussers verdwijnt, zijn velen niet meer aangifteplichtig.

17. 'Minimumeisen verpleeghuizen' DEN HAAG - Er moet onverwijld worden afgesproken op welke 'bodemzorg' de bewoners van de 334 verpleeghuizen recht hebben. Dat vinden organisaties van verpleegkundigen, de cliëntenraden en Kamerleden van PvdA, CDA, SP en SGP. De 'Franse toestanden' in de verpleeghuizen kunnen niet langer worden getolereerd, stellen ze. “De absolute bodem is bereikt”, aldus Kamerlid Bas van der Vlies van de SGP. De Algemene Vereniging Verpleging en Verzorging (AVVV), een koepel van 40 organisaties, gaat een website openen waarop verpleegkundigen en ziekenverzorgenden hun klachten kwijt kunnen. Deze worden later anoniem doorgespeeld aan de Inspectie voor de Volksgezondheid. De inspectie liet deze week weten dat ze weinig klachten krijgt uit de verpleeghuizen. “Wij weten dat er vele tientallen misstanden door verplegenden niet gemeld worden, uit angst voor represailles van de directie. Ook patiënten klagen niet, omdat ze volledig afhankelijk zijn van de mensen die zorg verlenen”, aldus Bas Vogel van de AVVV. Annemieke Schuller van de Cliëntenraden uit Zuid-Holland, pleit ervoor dat de politiek 'algemene maatschappelijke zorgcriteria' gaat vaststellen. Daartoe behoren volgens haar een dagelijkse wandeling, het aantal douches, en de uren die aan zorg besteed kunnen worden. “Daarnaast moet bij de opname van de patiënt een nauwkeurig omschreven zorgplan komen, waarin duidelijk is omschreven waar de bewoner recht op heeft. Dan weet je ook wat je kunt eisen van de verpleegkundigen, de directie en van de overheid.” Agnes Kant (SP) en Khadija Arib (PvdA) sluiten zich aan bij de eisen van de Cliëntenraden. “Dit is helaas een probleem dat al jaren sleept”, zegt Kant. “We moeten nu eens goede afspraken maken, zonder dat er extra bureaucratie komt.” Arib noemt het 'beschamend' hoe Nederland met de ouderen omgaat. “In Marokko, waar ik vandaan kom, worden ouderen juist met respect behandeld.” Anouschka van Miltenburg van de VVD legt de verantwoordelijkheid bij de verpleeghuizen zelf. “Ik vraag me af hoe het kan dat sommige huizen het wel redden en andere niet, terwijl ze per bed eenzelfde bedrag krijgen.” CDA-woordvoerster Antoinette Vietsch en Bas van der Vlies (SGP) zijn voor minimale afspraken, maar daar moet in individuele gevallen van kunnen worden afgeweken. “Het is prima dat je stelt dat iemand zich iedere dag moet kunnen douchen, maar er zijn oudere mensen die het voldoende vinden om zich enkele dagen aan de wastafel te reinigen”, aldus Van der Vlies.

REACTIES

D.

D.

serieus je had egt niets te doen hé :O

18 jaar geleden

J.

J.

Hoi Lore,

Ik zou graag eens willen weten waar ik informatie over jou werkstuk kan vinden. Ik zou graag willen weten op welke site ik het kan vinden. Ik moet zelf ook een werkstuk maken van het CDA, alleen ik kan er geen info over vinden. B.V.D.

M.V.G. Jan-Willem

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.