Korinthe schoolmethode

Beoordeling 2
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 254 woorden
  • 29 maart 2009
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 2
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Samenvatting Korinthe 1+2

Brieven: Korinthe(zendingsreis en Macedonië), tranenbrief (Efeze)
Stad Korinthe: havenstad, goddeloos, veel afgoden, zedeloos
Eerste gemeente: in Korinthe tijdens tweede zendingsreis, bestond uit heidenschristenen uit onderste lagen bevolking
Boek Korinthe actueel omdat: het bevat praktische aanwijzingen voor het leven van een christelijke gemeente in een wereldse omgeving
Indeling Griekse brief: afzender(1), adres(2), groet(3), inhoud(4), slotgroet(5)
Paulus noemt zich: ‘een naar Gods wil geroepen apostel van Jezus Christus’, om te laten zien dat niet hij maar God spreekt
Sosthenes: vroegere overste van synagogen uit Korinthe
Waarom danken: ontvangen genade, dat het volk de het Evangelie leert kennen
Uitwendige roeping: door Gods Woord
Inwendige roeping: door Gods Woord en Geest, waardoor mens inwendig vernieuwd word
De Ware Kerk: ‘Zij is de heilige vergadering der ware Christ-gelovigen, die gewassen zijn door Christus bloed en geheiligd door Zijn Geest’, ‘altijd, omdat God niet zonder onderdanen kan zijn’, ‘over hele wereld, toch 1 geloof’
Kenmerken Ware Kerk: zuivere bediening(Woord en sacramenten), handhaving tucht
‘Tweeërlei kinderen des verbonds’: in de kerk wel- en niet-uitverkoren mensen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vier groepen: Paulus, Apollos, Céfas, Christus
Prediking: niet om te dopen maar om het Evangelie te vertellen, voor mensen die het Woord niet kennen, alleen voor echte zondaars
Vleselijk zijn: nog maar hele weinig verlicht zijn
Prediking= uitleg en toepassing van Gods Woord
Rechtvaardiging= zondaar krijgt vrijspraak+ recht op eeuwige leven
Heiligmaking: vernieuwing leven door Heilige Geest
‘vlees’ in de Bijbel: stoffelijke mens en dier, vergankelijke mens, zondige mens
Taken predikant: prediking, sacramentsbediening, openbaar bidden, pastoraat, catechese, tuchtuitoefening, regering gemeente

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.