Nederlandse politiek

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 5e klas vwo | 718 woorden
  • 24 augustus 2010
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 8
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Wet
Een wet in juridische zin is een verzameling van dwingende regels waar men zich aan dient te houden, uitgevaardigd door een wetgevend orgaan. Een juridische wet wordt gemaakt of vastgesteld en daarna uitgevaardigd door een daartoe gelegitimeerde autoriteit, bijvoorbeeld door het parlement van een land.

Monarchie
Monarchie is van origine een regeringsvorm waarbij alle macht bij één persoon berust. Het woord is een samenstelling van de Griekse woorden monos (één) en arkhein (heersen). Tegenhanger van de monarchie is de republiek (van Latijn: 'res publica', d.i. 'staat'), een regeringsvorm waarbij de gehele macht steeds voor een beperkte tijd wordt opgedragen aan een of meerdere personen. In een monarchie is het leiderschap veelal erfelijk.

Democratie
Democratie is een bestuursvorm. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden δημος/dèmos, 'volk' en κρατεω/krateo, 'heersen', 'regeren'; het betekent zoveel als 'het volk regeert', een 'regering van/door het volk'.

Constitutie
Een constitutie is de staatsinrichting van een staat. Deze kan (gedeeltelijk) in een grondwet zijn vastgelegd maar in het Verenigd Koninkrijk is dat nooit gebeurd en bestaat de constitutie uit honderden wetten en gebruiken.

Constitutionele monarchie
Een constitutionele monarchie is een vorm van monarchie waarbij de macht van de monarch of regent wordt geregeld door de grondwet (constitutie). De grondwet bevat zowel de rechten als de beperkingen van deze macht.

Grondwet
In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Deze is vaak, maar niet altijd, vastgelegd in een grondwet, een document waarin de grondrechten en/of de werking van het politieke stelsel in een bepaald land beschreven staan.

Regering
Een regering is een organisatie die voor een bepaald gebied de macht heeft om de wetgeving tot uitvoering te brengen.

Ministeriele Verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijk betekent ook, dat een minister verantwoording verschuldigd is aan de Staten-Generaal voor alles waar hij voor bevoegd is. Daarbij gaat het ook om de bevoegdheden van zijn ondergeschikte ambtenaren en zowel om 'handelen' als het 'nalaten van handelen'.
Een minister is dus politiek verantwoordelijk voor alles wat zijn ambtenaren onder zijn gezag doen. De Kamer kan hem daarover bevragen en bij een onbevredigend antwoord het vertrouwen in de minister opzeggen.

Onschendbaar
Onschendbaarheid was vanouds eigen aan de absolute vorsten. In zekere zin kunnen ‘onschendbaar’ en ‘absoluut’ worden opgevat als synoniemen: onschendbaar was de vorst, want geen andere macht in de staat kon rechtsgeldig tegen hem optreden; absoluut was de vorst, want hij zelf kon niet gebonden zijn aan de wetten, die hij immers als enige formuleert en afkondigt. Omdat het gezag van de vorst geheel onaangetast moet blijven, is zelfs openbare bespreking van diens beslissingen ontoelaatbaar.

Troonrede
Elk jaar spreekt de Koning der Nederlanden op prinsjesdag in de Ridderzaal namens de regering de troonrede uit, waarin de regering de beleidsvoornemens voor het komende jaar verwoordt.

Prinsjesdag
Op Prinsjesdag spreekt het staatshoofd, thans is dat Koningin Beatrix, de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.

Miljoenennota
De Nederlandse Rijksbegroting bestaat uit de begrotingen waarin de verschillende ministeries aangeven hoe ze het geld, dat hen is toegemeten, willen gaan besteden. Elk jaar presenteert de minister van Financiën op prinsjesdag de Rijksbegroting en een politieke samenvatting daarvan, de miljoenennota (ook wel: miljardennota), aan de Tweede Kamer.

Minister-president
De benaming minister-president is een samenvoeging van minister, dat eigenlijk dienaar van de koning betekent, en president, dat voorzitter betekent. Een minister-president is dus letterlijk de minister die de vergaderingen van de gezamenlijke ministers leidt.

Staatssecretaris
Een staatssecretaris is in Nederland een politieke functionaris binnen het landsbestuur.
Het ambt bestaat sinds 1948. De positie van de staatssecretaris is in de Grondwet als volgt geregeld:
Artikel 46
1. Bij koninklijk besluit kunnen staatssecretarissen worden benoemd en ontslagen.
2. Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.
Hoewel een staatssecretaris dus naar believen kan worden benoemd en ontslagen, wordt het ambt in de praktijk gedurende de gehele regeringsperiode vervuld. De staatssecretaris heeft een eigen beleidsterrein, legt zelf verantwoording af tegenover het parlement en is lid van het Kabinet.
Het overleg in de ministerraad wordt door de staatssecretaris alleen bijgewoond als het eigen beleidsterrein aan de orde is. De staatssecretaris heeft in de ministerraad geen stemrecht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.