Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hoofdstuk 3: Werk

Beoordeling 8.6
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • Klas onbekend | 633 woorden
  • 17 augustus 2010
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 8.6
2 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Begrippen H3 WERK

ABW
Algemene Bijstandswet

AKW
Algemene Kinderbijslagwet

ANWA
lgemene Nabestaandenwet

AOW
Algemene Ouderdomswet

arbeid
inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets tot stand te brengen => werk

arbeidsbemiddeling
bemiddeling tussen werkgevers en werknemers

arbeidsethos
de betekenis die mensen aan arbeid toekennen

arbeidsinhoud
de werkzaamheden die iemand verricht

arbeidsmarkt
alle situaties waarin sprake is van een ontmoeting tussen de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van arbeidskrachten

arbeidsomstandigheden

arbeidsklimaat


arbeidsovereenkomst
overeenkomst tussen een of meer werkgevers en werknemers => arbeidscontract, werkovereenkomst

arbeidsverdeling
de verdeling van de in de maatschappij te verrichten arbeidstaken over individuen en groeperingen

arbeidsverhoudingen
de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, zowel op bedrijfsniveau als op nationaal niveau

arbeidsvoorwaarden
voorwaarden waarop een werknemer werkt

Arbo-wet
wet op de arbeidsomstandigheden

ATV
arbeidstijdverkorting

beroepsbevolking
alle personen tussen 15 en 65 jaar, die beschikbaar zijn voor werk

bezuinigen
door beperking uitsparen => beknibbelen op, besnoeien op, de /broekriem/buikriem/ aanhalen, een stapje terug doen, knijpen, snoeien

bijzondere bijstand
een tegemoetkoming voor kosten vanwege bijzondere omstandigheden

CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst


collectieve goederen
gemeenschappelijke goederen en diensten

conjunctuur
de golfbeweging in de economie, waarbij de economie het ene moment groeit en het andere moment krimpt

CWI
Centrum voor Werk en Inkomen                   
CWI’s
Centra voor Werk en Inkomen

emancipatiebeleid
beleid dat gericht is op emancipatie

flexibele arbeidskrachten
mensen met een tijdelijk contract

Flexwet
wet die de positie van tijdelijke krachten en uitzendkrachten regelt

fraude
bedrog bestaande uit vervalsing van administratie of ontduiking van voorschriften => geknoei, gesjoemel, knoeierij, zwendel, zwendelarij

grondwet
wet waarin de grondbeginselen van de regering van een staat vervat zijn => constitutie, staatsregeling

hoogconjunctuur
tijd van grote economische bloei


ID-banen
In- en Doorstroombanen

inspraak
gelegenheid om zijn mening kenbaar te maken in een aangelegenheid waarbij men betrokken is => medezeggenschap

laagconjunctuur
tijd waarin het slecht gaat met de economie => malaise, recessie

loonmatiging
het al dan niet vrijwillig afstand doen van een deel van het loon

loonpolitiek
de hoogte van de lonen worden beslist door de regering

maatschappelijke arbeidsverdeling

het gehele productieproces in een samenleving is verdeeld over en verfijnd netwerk van beroepen, functies, bedrijven en arbeidssectoren

maatschappelijke klasse
een groep mensen die een gelijke maatschappelijke positie inneemt binnen een samenleving

maatschappelijke positie

de plaats die iemand heeft op de maatschappelijke ladder


marginale arbeidsplaatsen
werk aan de rand of marge van de arbeidsmarkt

markteconomie
economisch systeem dat werkt volgens de wetten van vraag en aanbod => vrijemarkteconomie

medezeggenschap
het recht mee te doen in besprekingen en bij besluitvorming => inspraak

nachtwakersstaat

een staat waarin de overheid zich vooral beperkt tot het handhaven van de rechtsorde

netwerken
mensen benaderen die nuttig kunnen zijn voor de eigen carrière

ondernemingsraad
wettelijk orgaan, bestaande uit gekozen werknemers, ten behoeve van overleg en samenwerking met de leiding van een bedrijf

OR
ondernemingsraad

organisatiegraad
het percentage werknemers dat lid is van een vakbond

passende arbeid
een werkloze moet een aangeboden baan eerder accepteren, ook al sluit deze niet aan bij de opleiding die iemand heeft gevolgd

poldermodel
bepaald model van overleg voor het bereiken van consensus


privatiseren
aan particulieren overdoen

status
de waardering die wordt toegekend aan iemands beroep

sociaal-economisch beleid

de overheid stuurt de economie via allerlei wetten en regelingen en voert onderhandelingen met de sociale partners   

sociale mobiliteit

de mogelijkheid om te stijgen of te dalen op de maatschappelijke ladder

sociale stratificatie

de verdeling van de samenleving in groepen en lagen waartussen een verhouding van sociale ongelijkheid bestaat

sociale voorzieningen
regelingen voor situaties waarvoor geen verzekering bestaat

SvdA
Stichting van de Arbeid

technische arbeidsverdeling
het productieproces wordt opgedeeld in deelhandelingen, die door afzonderlijke werknemers worden verricht

TW
Toeslagenwet


vakbonden
vereniging van werknemers die in hetzelfde vak werkzaam zijn, met als doel de behartiging van de belangen van het vak en de verdediging van de sociale en economische belangen van de leden => syndicaat, vakorganisatie, vakvereniging

vakcentrale
een overkoepelende organisatie van een groot aantal vakbonden

verzorgingsstaat
een staat waarin de overheid zich verantwoordelijk stelt voor het welzijn van de burgers

volksverzekeringen
door de overheid wettelijk geregelde verzekering voor alle burgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen

vrijemarkteconomie
economie waarbij de overheid niet ingrijpt

VUT
Vervroegde Uittreding

WAO
Wet op de Arbeidsongeschiktheid

werkgelegenheid
de behoefte aan arbeidskrachten

werkgeversorganisaties
maatschappelijke organisaties van werkgevers

werknemersverzekeringen
verplichte, collectieve verzekeringen voor werknemers

werkloosheid
het verschil tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten


WIA
de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen / vervanger van de WAO

WIW
Wet Inschakeling Werkzoekenden

WULBZ
Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte

WW
Werkloosheidswet

ZFW
Ziekenfondswet

ZW
Ziektewet

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.