H 1

Oefening 3 ENGELS-NEDERLANDS

To nurture opvoeden
Rugby pitch rugby veld
Rifle geweer
Trial proef
To impart verlenen
Requirements vereisten
Cerebral kern
Resolve vastberadenheid
To retain behouden
Monitor mentor
Anxious verlangen
To ignore negeren
Appropriate gepast

Oefening 4 ENGELS-NEDERLAND | NEDERLANDS-ENGELS
To fail zakken voor
Sufficient voldoende
Familiar with bekend met
Survey onderzoek
Te equip with uitrusten met, voorzien van
To exploit exploiteren
By far verreweg
To make the most of zoveel mogelijk voordeel halen uit
Initial eerste
Confidence vertrouwen
Competence bekwaamheid
Application toepassing
To apply toepassen
To practise oefenen
Capability aanleg
Baffled verbijsterd
Approximately ongeveer

Oefening 5 NEDERLANDS-ENGELS
Tegen de wet against the law
Een reguliere school a regular school
Lesgeven to educate
Zijn er bepaalde redenen om…? Are there any particular reasons for..? (+ ing vorm)
Een school bezoeken to attend a school
Leerplan curriculum
Hoe staat het met …? What about …?
Vak subject
Rekenen arithmetic
Ervan overtuigd zijn to be confident
Bijhouden to keep up with
Bevoegd qualified

Oefening 11 NEDERLANDS-ENGELS
Klasgenoot classmate
Correspnderen to write with
Correspondentievriend(in) pen-friend
Een oudere broer an elder brother
Leraar Nederlands Dutch teacher
Tandartsassistente dentist’s assistent
School voor voortgezet onderwijs secondary school
Om een brommer te kunnen kopen to be able to buy a moped
Vermoeden to assume
In je advertentie staat it says in your advertisement
Vijfde klas, atheneumniveau fifth form, A(dvanced)-level
Schooltype type of school
Te vergelijken met comparable with
Vakken subjects
Scheikunde chemistry
Natuurkunde physics
Het een en ander one or two things
Tenminste at least

Oefening 13
To examine onderzoeken, examineren
Hij liet zijn ogen onderzoeken He had his eyes examined
We werden geëxamineerd over We were examined on our knowledge of English
onze kennis van het Engels

To investigate onderzoeken, een onderzoek instellen naar
De politie deed onderzoek naar de The police investigated the causes of the railway
oorzaken van het treinongeluk accident

Oefening 14
Excuse smoesje, uitvlucht
Hij heeft altijd een smoesje klaar He’s always making excuses for being late
Als hij te laat komt

Apology excuus, verontschuldiging
Accepteeert u alstublieft onze Please accept our apologies for the inconvenience
verontschuldigingen voor het
ongemak

Oefening 15
Fabric Weefsel, stof
Deze zijden stoffen worden uit China These silk fabrics are imported from China
geïmporteerd

Factory Fabriek
De textielfabrieken hier zijn in de The textile factories here were closed in the sixties
jaren zestig gesloten

Oefening 17 ENGELS-NEDERLANDS
To appeal doen aanspreken
To confirm a suspicion een vermoeden bevestigen
To embark on beginnen aan
Grateful eminent
Distinguished dankbaar
To venture an opinion een mening voorzichtig naar voren brengen
They can ill afford L5 zij kunnen moeilijk L5 missen
Civil servant ambtenaar
Remote afgelegen
Polytechnics HBS
To acquire verkrijgen

Grammatica TIJDEN IN BRIEVEN

Simple present tense O.T.T. zonder ing-vorm
Bij feiten of gewoontes

Present continious tense O.T.T. met ing-vorm
Bij voortdurende activiteit
Bij toekomstplannen waarbij tijdsplanning bekend is

Simple past tense O.V.T.
Bij gebeurtenissen in het verleden waarbij een tijdsbepaling wordt gegeven

Present perfect tense V.V.T.
Bij gebeurtenissen in het verleden waarbij geen tijdsbepaling wordt gegeven
Ook bij gebruik van just, for, since, today.

Present perfect tense V.V.T. (mogelijk met ing-vorm)
Bij gebeurtenissen die al langer aan de gang zijn, al dan niet met ing-vorm.

Wanneer gebruik je dan wel en wanneer niet de ing-vorm?

To be going to
Bij toekomstplannen waarbij niet is aangegeven wanneer ze gaan plaatsvinden

Er staat ook bij, in alle overige gevallen (als niet is aangegeven wanneer en je dus niet O.T.T. met ing-vorm gebruikt) gebruik je shall of will…?

Oefening 23 ENGELS-NEDERLANDS
Rewarding lonen
Listing lijst
Forthcoming event gebeurtenissen
To get bogged down vastlopen
Irrelevant irrelevant
Zealot fanatiekeling
Trial and error proefondervindelijk
Destination bestemming
Heading de kop
To intercept onderscheppen
Bias neiging
Slant kijk
Flip side keerzijde

Oefening 24 ENGELS-NEDERLANDS & NEDERLANDS-ENGELS
To lighten verlichting
Load lading
To venture zuch wagen
Kitchen sink gootsteen
Arctic noordpoolgebied
To squeeze persen
Gear uitrusting
Requisites benodigdheden
Joint gezamenlijk
Layout onderwerp
Gap opening
To collect ophalen
Obligatory verplicht
To perform a task een taak uitvoeren
Locker kastje

Oefening 25 NEDERLANDS-ENGELS
Een verafgelegen land a distant country
Dezelfde mening hebben to hold the same view
Je bruine kleur bijhouden to top up your tan
Lanterfanten to laze
Ligstoel deckchair
Een bleke huid a pale skin
Kreeft lobster
Herkennen to recognize
Lastigvallen to bother
Handtekening autograph
Het klimaat bevalt me niet the climate doesn’t agree with mee
Op de koop toenemen to take into the bargain

Oefening 31 NEDERLANDS-ENGELS
Gisteravond laat late last night
Het eerste wat ik deed the first thing I did
Een uur vertraging an hour’s delay
Gelukkig ben ik niet zeeziek geworden Fortunately I didn’t get seasick
Vaste grond onder je voeten solid ground under your feet
Mijn ouders zijn me komen ophalen My parents came to pick me up
Tegen elven by eleven o’clock
Uitstapjes in de omgeving trips in the surroundings
Ze zijn vast van plan … They are determined …
Voorstellen to suggest
Ik vermoed dat zij geen bezwaren I assume they won’t have any objections
zullen hebben
platenzaak record shop
tenminste at least
op tijd voor je verjaardag in time for your birthday

Oefening 33
Beside = naast (plaats)
Besides = behalve/bovendien
De jongen zat naast zijn moeder The boy was sitting beside his mother
Behalve ik waren er nog 2 gasten There were two another guests besides me
Ik vind die nieuwe cd niet leuk; I don’t like that new cd, it’s too expensive
bovendien is hij te duur

Oefening 34
Council = raad(svergadering)/bestuur
Counsel = raad/advies, raadsman/advocaat
Moira is lid van de gemeenteraad Moira is a member of the Municipal Council.
Zij is gemeenteraadslid She is a councillor
Hij vroeg zijn vader om raad He held counsel with his father
Verdediger counsel for the defense
Aanklage counsel for the prosecution

Oefening 35
Stationary = stilstaand/stationair
Stationery = schrijfwaren
Hij botste tegen een stilstaande He ran into a stationary van
bestelauto
In deze winkel verkopen ze In this shop they sell stationery like paper and envelopes
stationery, zoals papier en
enveloppen

Oefening 37 ENGELS-NEDERLANDS
Prudish preuts
Daredevil waaghals
At a perilous rate in een gevaarlijk tempo
To hurl werpen
Greedy gulzig
To flock samenstromen
To aspire to streven naar
Apron schort
Decent fatsoenlijk
Locust sprinkhaan
Prawn garnalen
To rely on vertrouwen op
A temporary ceasefire een tijdelijk staakt het vuren
Mound heuveltje

Grammatica 302 WEDERKEREND VOORNAAMWOORD
Wederkerende voornaamwoorden myself, itself, yourself, ourselves, himself, yourselves,
herself, themselves

· Als je nadruk wilt geven
· Vertaling van zich(zelf)

Je vertaalt zich met me, you enz. als het samen met een voorzetsel een plaatsbepaling vormt
Voorbeeld: hij zette het kopje naast zicht neer – He put the cup besides him

Géén wederkerend voornaamwoord na:
To bend, to concentrate, to dress, to feed, to feel, to hide, to hurry, to imagine, to join, to be mistaken, to move, to prepare, to realize, to recover, to relax, to remember, to shave, to stretch, to turn round, to wash, to wonder, to worry.

Grammatica 303 VOORZETSELS

Above boven, hoger dan
Across over
After na (tijd), achterna
Among tussen (bij meer dan 2)
As far as tot, tot aan (afstand)
At in (openbare gebouwen), op (gebeurtenis)
Before voor (tijd)
Below onder, lager dan
Besides behalve
Between tussen (bij 2)
By door, tegen
During gedurende, tijdens
Except behalve, uitgezonderd
For gedurende, voor de duur van
From van(daan), vanaf
In front of voor (plaats)
Into in, … binnen (beweging)
Near (dicht) bij
Over (recht) boven
Since sinds, vanaf (tijdstip)
Through door (heen)
Under (recht) onder
Until, till tot (tijd)
Without zonder

NB.
On time = afgesproken tijd, in time = op tijd voor iets.
Engels woordenlijst hoofdstuk 3

Oefening 43 Engels-Nederlands
Squad ploeg
Healing powers genezende krachten
Run-up aanloop
Pitch veld
Shin-pad scheenbeschermer
Witch heks
An away win winst in een uitwedstrijd
Against insuperable odds tegen alle verwachtingen in
Adventitious toevallig
Superstitious bijgelovig
Sequence opeenvolging
To dislocate ontwrichten
In desperation in wanhoop

Oefening 44 Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
A tall order een onredelijke opgave
Giant reus
Versus tegen
To pull off bereiken
Disparity ongelijkheid
Sequence opeenvolging
To found on baseren op
Limbs ledematen
Premises; on the premises huis; op eigen terrein
To underpin ondersteunen
Savings spaargeld
Fee collegegeld
Postgraduate degree postdoctorale titel
Distinguished voortreffelijk
Achievement prestatie
To stand a chance een kans maken
Recovery herstel
Slight gering

Oefening 45 Nederlands-Engels
Voorliefde predilection
Met veel animo with great fervour
Trouwens mind you
Als ze even de kans krijgen given half a chance
Sportgebeurtenis sports event
Getuige zijn van to witness
Mensenmassa’s aantrekken to attract crowds of people
Buitenissig gekleed dressed extravagantly
Wedden to place a bet
Ik was erg in de verleiding i was sorely tempted
Bookmaker bookie
De gelegenheid hebben to have an opportunity

Oefening 51 Nederlands-Engels
Clubblad club magazine
Ergens veel voor voelen to rather like something
Deelnemen aan een toernooi to take part in a tournament
Nadere inlichtingen further information
Onderbrengen in een jeugdherberg to put up at a youth hostel
Gastgezin host family
Er de voorkeur aan geven to prefer (+ ww. in ing-vorm)
Logeren bij een leeftijdgenoot to stay with someone your age
Dat behoort tot de mogelijkheden that is one of the possibilities
De kosten verbonden aan the expenses involved
De reiskosten zijn voor eigen rekening the travelling expenses will have to be paid out of
your own pocket
Onderdak en maaltijden board and lodging
We moeten zelf voor onze maaltijden we will have to provide our own meals
zorgen
het gemiddelde niveau te average level

Oefening 53
Most = de meeste, the ~ = de meeste (overtreffend)
De meeste mensen zijn het geweld op tv zat. Most people are fed up with violence on TV.

Dat is de interessantste film die ik in jaren gezien heb. That’s the most interesting film I’ve seen since years

Zij is het intelligentste meisje van deze school. She is the most intelligent girl in this school


Oefening 54

Solicitor = notaris, barrister = advocaat
Hij ging naar een notaris om zijn He went to a solicitor to draw up his last will.
testament op te stellen.
De zakenman werd verdedigd door The businessman was defended by a well-known
een bekende advocaat. barrister.

Oefening 55
To reign = regeren (fig), To rule = regeren (let)
Koningin Victoria regeerde in de vorige Queen Victoria reigned in the previous age.
eeuw.
Hij is de regerend wereldkampioen. He is the reigning world champion.
De Congres Partij heeft India bijna 40 The Congress Party ruled India for almost 40 years.
jaar geregeerd.
De dictator regeerde zijn land met The dictator ruled the country with a firm hand.
krachtige hand.

Oefening 57 Engels-Nederlands

Predictable voorspelbaar
To hail begroeten
Insistence aandringen (het ~)
Offender overtreder
Malicious kwaadaardig
To assault aanvallen
To confine to beperken tot
Contempt for the law minachting voor de wet
To take for granted als vanzelfsprekend aannemen
Hooliganism vandalisme
Sternness strengheid
To mock bespotten
Tide of saverage getij van woestheid
To deter afschrikken
To assert doen gelden
To contemplate overdenken
Foreboding voorgevoel
Consideration for others achting voor anderen

Grammatica 304 Spelling

Bijwoorden:
· Bijvoeglijk naamwoord + -ly
· Medeklinker + y à -ily
· Medeklinker + leà -ly uitzondering: sole - solely
· Stomme e blijft staan voorbeeld: brave - bravely
Uitzondering: due – duly, true – truly, whole – wholly
· Niet meer dan tweemaal een l voorbeeld: full – fully
· Bijv. naamwoord op –ic à + al voorbeeld: artistic – artisticaly

Ing-vorm:
· Stomme e vervalt voor –ing voorbeeld: to lose – losing
· Laatste lettergreep = enkele klinker, beklemtoond à verdubbelde slotmedeklinker
voorbeeld: to refer – referring
· Een –l wordt altijd verdubbeld: voorbeeld: unravel – unravelling
· -ie à -y voorbeeld: to lie – lying

Meervoud zelfstandige naamwoorden:
· woorden die eindigen op sisklank à -(e)s
voorbeeld: course – courses
· -y à -ies na een medeklinker voorbeeld: quality – qualities
· medeklinker + -o à -oes boorbeeld: hero – heroes
uitzondering: photos, pianos, casinos, radios, discos,
studios, patios
NB. Nooit ’s in het meervoud

O.T.T.:
· He, she en it: -sisklank à -(e)s voorbeeld: to splash – he splashes
· Na een stomme –e alleen –s voorbeeld: to lose – he loses
· Medeklinker + -y à -ies voorbeeld: to try – it tries

O.V.T.:
· Stomme –e verdwijnt voor –ed voorbeeld: to inquire – she inquired
· Medeklinker + -y à -ie voorbeeld: to carry – she carried
· Laatste lettergreep = enkele klinker, beklemtoond à verdubbelde slotmedeklinker
voorbeeld: to deter – we deterred
· Een –l wordt altijd verdubbeld: voorbeeld: label – labelled

Trappen van vergelijking:
· Stomme –e vervalt voor –er/-est voorbeeld: noble – nobler – noblest
· Medeklinker + -y à -ier/-iest voorbeeld: merry – merrier – merriest
· Korte bijv. naamwoorden die eindigen op één medeklinker voorafgegaan door enkele klinker verdubbelen die. voorbeeld: wet – wetter – wettest
· Bij 3 of meer lettergrepen - more – most

Its of it’s:
Its = bezittelijk voornaamwoord (van het) it’s = it is (het is)

Brief H3
Dear Sir, Madam,

I read the advertisement of the ELTC in our club magazine, and I and my team would rather like to take part in the tournament. I’m glad that the tournament will take place in July, because all my teammates will be on holiday then. I would like to have some further information about this tournament.

First I would like to know something about the accommodation. Will the teams be put up at a youth hostel or with a host family? I prefer to stay with people of my own age, but I don’t know if this is one of the possibilities.

Of course I would also like to know something about the expenses involved in the tournament. I understand that the traveling expenses will have to be paid out of our own pockets. But I would like to know what the expense for board and lodging are (will be). Or will we have to provide our own meals?

Finally I would like to know something about the level of the participating teams. In the advertisement it says that teams of any level can participate. But I would like to know something about the average level off the players.

I hope I will soon receive a replay to all my questions, so that my team will have time enough to prepare for the trip and the tournament.

Yours sincerely,
Yours faithfully,

Engels Hoofdstuk 4

Oefening 63 Engels – Nederlands

To share the burden de last delen
To insist ergens op staan
Unprecedentedly ongekend
To take a sour view zuur aankijken tegen iets
Relentless meedogenloos
Phenomenon verschijnsel
Benefit voordeel
To cease stoppen
Turmoil onrust
Tussle gevecht
Galling ergerlijk
Sissy watje
Chore karweitje
To contrive to de kans zien
To shunt ontlopen
To dislodge losmaken
Performance prestatie

Oefening 64 Nederlands – Engels v.v.
Nursery kindercrèche
To go overboard te ver gaan
Flashy opzichtig
To hit it off goed overweg kunnen met elkaar
To drift away wegdwalen
To sidle sluipen
To blurt out eruit flappen
Star sign sterrenbeeld
To regret spijt hebben
I haven’t got a clue ik weet er niets van
Outrageous uitbundig
Flabbergasted met stomheid geslagen
In disguise vermomd
To chat kletsen
Moody humeurig
To live up to waarmaken
To put off afschepen

Oefening 65 Nederlands – Engels
Vertegenwoordiger van een reisbureau holiday rep(resentative)
Taalbarrière language barrier
Met praatjes proberen te versieren to chat up
Voorzichtig wary
Omweg detour
Moed verzamelen to pluck up courage
Overdonderd worden to be swept off one’s feet
Hals over kop verliefd worden to fall in love head over heels
Aanmoedigen to encourage

Oefening 71 Nederlands – Engels
Heb je nog steeds verkering met Daniel? Are you still dating Daniel?
Verkering date
Nu weet ik hoe hij eruit ziet Now I know what he looks like
Schoolfeestje schoolparty
Ik had met de voorbereidingen geholpen I had helpen with the preparations
Je had die man eens moeten zien You should have seen that man
Dikke buik fat belly
Liefde op het eerste gezicht love at first sight
Ik ben benieuwd of… I’m curious to know of…
Ik ben van plan I intend
De kaart is afkomstig van… The card was sent by…

Oefening 73 Confusing couples
Welfare welzijn
She has always worked for the welfare of the nation Ze heeft altijd voor het welzijn van het land gewerkt
He discussed his problems with a welfare officer Hij besprak zijn problemen met een maatschappelijk werker
We are said to live in a Welfare State Men zegt dat wij in een verzorgingsstaat leven

Prosperity welvaart
John and Mary live in great prosperity John en Mary leven in grote welvaart

Oefening 74 Confusing couples
Refuse Afval / huisvuil
Refuse is collected on Mondays Het huisvuil wordt op maandag opgehaald

To refuse weigeren
Why do they refuse to cooperate? Waarom weigeren zij mee te werken?

Oefening 75 Confusing couples
To persecute vervolgen / onderdrukken
During the war the Jews were persecuted Tijdens de oorlog werden de Joden vervolgd

To prosecute gerechtelijk vervolgen
He was prosecuted for shoplifting
Hij werd (gerechtelijk) vervolgd wegens winkeldiefstal

Oefening 77 Engels – Nederlands
To pierce doorboren
Sheer agony louter en alleen maar helse pijn
To commit atrocities wreedheden begaan
Fragrance geur
Genuine love echte liefde
Misgivings angstige voorgevoelens
Unyielding onbuigzaam
To jeer at uitjouwen
Shabby haveloos
Drawing-room salon

Engels Hoofdstuk 5

Oefening 83 Engels – Nederlands

Phoney nagemaakt
To emerge naar boven komen
To enhance vergroten
Sycophantic kruiperig
Surly humeurig
An adolescent trait een puberachtig trekje
In retrospect in terugblik
To ponder peinzen over
Lewd laaghartig
To coincidence with samenvallen met
Audacious dapper
To pursue najagen
Imminent aanstaand
Inevitably onvermijdelijkheid
Precursor voorloper

Oefening 84 Nederlands – Engels v.v.

To do harm schade berokkenen
To embark on beginnen aan
Widely admired alom bewonderd
Orchestra orkest
To nab inpikken
To tour op tournee gaan
To debut debuteren
Competition wedstrijd
Hotly contested fel betwist
Representative vertegenwoordiger
Event gebeurtenis
To broadcast uitzenden
To unfold zich ontvouwen

Oefening 85 Nederlands – Engels
Het kwam bij me op it occurred to me
Het is de moeite waard it is worth (+ ww. in –ingvorm)
Een carrière nastreven to pursue a carreer
Haar Aziatische afkomst her Asian descent
Het begin van haar carrière the outset of her carreer
Artistieke neigingen artistic urges
Als iets vreemds beschouwen to look upon as an odity
Het werd duidelijk it became obvious
Gevierd celebrated
De roman bevat autobiografische elementen the novel contains autobiographical
elements
Schrijvers in de dop budding authors
Eenzelfde weg volgen to follow a similar path

Oefening 91 Nederlands – Engels
Afgelopen last
Ik had er lang naar uitgekeken I had been looking forward to it for a long
time
bemachtigen to get hold of
verantwoordelijk zijn voor to be responsible for
op het kaartje stond it said on the ticket
pas om kwart voor acht not until a quarter to eight
tegelijk at the same time
er heelhuids van afkomen to escape unharmed
publiek audience
het podium betreden to go on stage
op zijn zachtst gezegd to put it mildly
samengevat all in all
die slecht gebracht werden which were performed badly
onderaan deze brief at the bottom of this lettre
op een bankrekening overmaken to pay into a bank account

Oefening 93 Confusing couples
Aloud hardop
Wil je deze tekst ajb. hardop voorlezen? Would you mind reading this text aloud,
please?
Sorry, ik zat hardop te denken. Sorry, I was thinking aloud.

Loudly luid, hard, opzichtig
Praat niet zo hard, ik ben niet doof. Don’t talk so loud(ly), I’m not deaf!
Ze was opzichtig gekleed. She was loudly dressed.

Oefening 94 Confusing couples
Too te (met nadruk)
Je reed weer te hard You were driving to fast again.
Zijn vriendelijkheid is teveel van het goede. His kindness is too much of a good thing.

Too ook (vaak achter aan de zin)
Mary en haar ouders komen ook. Mary and her parents are coming too.

To tot, naar, te (zonder nadruk)
De winkel is open van 9 tot 5. The shop is open from 9 to 5.
Wanneer gaan jullie naar Griekenland? When are you going to Greece?
Het schilderij is te zien in een museum. The painting is to be seen in a museum.

Oefening 95 Confusing couples
Then toen, dan
Toen begreep ze wat er aan de hand was. Then she understood what was going on.
Dan had je eerder moeten komen. Then you should have come earlier.

Than dan (na vergrotende trap)
Het programma was interessanter dan ik verwachtte.
The programma was more interesting than I expected.
Ze is veel langer dan haar zus. She is much taller than her sister

Oefening 97 Engels – Nederlands
Blatant schaamteloos
Hoard schat
Custodian conservator
To merge samenvoegen
Exaggeration overdrijving
A devestating report een vernietigend rapport
To entrust with toevertrouwen aan
To languish wegrotten
To decay vergaan
Artefact kunstvoorwerpen
Cavern grot
Trustee conservator
Acquisition aankoop
Disposal verkopen
To cease ophouden
To excavate opgraven
To raise cash geld verzamelen
To advocate pleiten voor
Preposterous dwaas
Miser wrek

Oefening 103 Engels – Nederlands

To award praise lof toekennen
Comprehensive uitgebreid
To denounce veroordelen
Deceit bedrog
Subterfuge uitvlucht
Elaborate uitgebreid
To make your mark een succes hebben
Assessment beoordeling
To expound verklaren
To elicit openbaren
Provided mits
Lousy beroerd
Prevalent heersebd
Ostentation uiterlijk vertoon
Copious overvloedig
To muse peinzen
An absorbing account een boeiend verslag
To depict afbeelden
Buxom mollig
Conscientious objector principieel dienstweigeraar

Oefening 104 Engels – Nederlands en Nederlands – Engels
Major belangrijk
Award prijs
Fiction fictie
Moving ontroerend
To tackle aanpakken
Bereavement sterfgeval
To present with overhandigen
Prize prijs
Public library openbare bibliotheek
Security veiligheid
Firm supporter overtuigd aanhanger
Faith geloof
Tolerance verdraagzaamheid
Norm norm
To donate schenken
Interdenominational interkerkelijk

Oefening 105 Nederlands – Engels
Dankzij owing to
Afhangen van to depend on
In hoofdzaak mainly
Voorstellen to suggest
Binnenlands domestic
Van informatieve aard of an informative nature
Behoren tot to be included in
Veeleisend demanding
Hoorspel radio play
Bekennen to confess
Richten op to aim at
Minderheden minorities
Verschaffen to provide
Onverkort unabridged
Is het officieel toegestaan …? Is it officially allowed .?
Uiting geven aan to air
Een politiek standpunt a political opinion
Veiligheidsmaatregelen nemen to adopt safeguards
Een politiek onderwerp a political issue

Oefening 111 Nederlands – Engels
Sinds een week heb ik … I’ve had … for a week now.
Mijn oudere broer heeft me geleerd … My elder brother has tought me …
Bij ons op school … In our school …
Het is lastig It’s inconvenient
Twee personen moeten aan één computer werken
Two persons have to work on one computer
Goed kunnen omgaan met to be good with

Oefening 113 Confusing couples

Prize prijs (die je kunt winnen)
Hij was niet erg blij met de troostprijs He wasn’t very happy with the consolation prize.
Price prijs (die je ergens voor moet betalen)
Wat kost deze computer? What’s the price of this computer?

Oefening 114 Confusing couples
Proposition zaak(je), kwestie, bewering
Tunnels boren onder de Mont Blanc is een ingewikkelde zaak.
Tunnelling under Mont Blanc is a complicated proposition.
Proposal voorstel, aanzoek
Wat vindt u van onze voorstellen? What’s your opinion of our proposals.
Ze kreeg twee aanzoeken in één week! She received two proposals in one week!

Oefening 115 Confusing couples
To find vinden, merken, blijken
Hij heeft eindelijk het lek gevonden. He has found the leak at last.
Ze merkte dat de winkel dicht was. She found that the shop was closed.
De inlichtingen bleken misleidend te zijn. The information was found to be misleading.
To found stichten
De stad Bath is gesticht door de Romeinen. The City of Bath was founded by the Romans.

Oefening 117 Engels – Nederlands
Current huidig
Censorship censuur
Restraint beperking
Blasphemy godslastering
To draw heavily on in grote mate gebruik maken van
A dissenting member een lid met afwijkende mening
Pre-determined van tevoren besloten
To reject verwerpen
To discredit te schande maken
Exposure to blootstelling aan
The distortion of facts de verdraaiing van de feiten
Sheer louter en alleen
Adversely ongunstig
Removed from ver verwijderd van
To fit passen bij
Safeguard bescherming
Religious conviction religieuze overtuiging

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.