ADVERTENTIE

Als ik moet kiezen, dan ga ik het liefst:

Hoofdstuk 6
1. successive opeenvolgend
2. opponent tegenstander
3. to stress onderstrepen
4. credibility geloofwaardigheid
5. repulsive weerzinwekkend
6. detestable walgelijk
7. to collapse instorten
8. inevitable onvermijdelijk
9. to curtail bezuinigen
10. to abhor verafschuwen
11. tribe stam
12. colour bar verbod voor kleurlingen
13. to confine beperken
14. to permeate doordringen
15. woeful jammerlijk
16. gratuitious onnodig


17. to ratify goedkeuren
18. to relinquish opgeven
19. to indulge toegeven aan
20. presumption veronderstelling
21. to alienate vervreemden
22. to repudiate verwerpen
23. subsequent opeenvolgend
24. preservation instandhouding
25. disproportionally onevenredig
26. viable uitvoerbaar
27. to arouse (op)wekken
28. discrepancy verschil, tegenstrijdigheid
29. short-term korte-termijn
30. racial equality rassengelijkheid
31. insidious verraderlijk
32. ethnic minority etnische minderheid
33. civil rights movement beweging voor burgerrechten
34. adverse to strijdig met, nadelig voor
35. scrap heap vuilnisbelt
36. ultimate uiteindelijk, definitief
37. immaterial onbelangrijk
38. to convey overbrengen
39. solely uitsluitend
40. pretension aanspraak
41. blatant schaamteloos
42. bias vooroordeel
43. superficial oppervlakkig
44. to emulate evenaren
45. to assimilate zich aanpassen, overnemen
46. exploitation uitbuiting
47. oppression onderdrukking
48. to denounce beschuldigen
49. vigilant alert, waakzaam
50. integrated geïntegreerd
51. impoverished verpauperd, totaal verarmd
52. to condone goedpraten
53. virulent kwaadaardig
54. to segregate scheiden naar ras
55. to abrogate afschaffen, opheffen
56. unremitting onverminderd, niet aflatend
57. predominant overheersend, belangrijkste
58. proponderance meerderheid, overmacht
59. cursory vluchtig
60. intermittent steeds terugkerend
61. majority rule regering van de meerderheid
62. to resolve besluiten
63. doublespeak dubbelzinnigheden
64. transition overgang
65. to partition verdelen
66. current gangbaar, actueel
67. heritage erfgoed
68. allocation toekenning, toewijzing
69. righteous gerechtvaardigd
70. to torture martelen
71. device middel, truc
72. to expose onthullen, aan het licht brengen
73. detention hechtenis
74. security forces veiligheidstroepen
75. ban verbod
76. persuasive overtuigend
77. hypocrisy schijnheiligheid, huichelarij
78. outset begin
79. utterly totaal, volkomen
80. to be subject to blootstaan aan
81. realignment hergroepering
82. retrospective terugblikkend
83. oppressively drukkend
84. massacre bloedbad
85. to provoke uitlokken
86. indignation verontwaardiging

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.