Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen
Onderzoeksbureau Markteffect doet een landelijk onderzoek naar studiekeuze. Alle Nederlandse scholieren kunnen meedoen. Als je 'm invult, verdien je gegarandeerd 2 euro. Klik hier!

Astrologie

ANW

Praktische opdracht

Astrologie

7.5 / 10
  • Lieke en Irene
  • Nederlands
  • 15242 woorden
  • 11473 keer
    7 deze maand
  • 28 september 2003
Onderzoeksvraag:
Onze onderzoeksvraag is: Wat houdt astrologie vandaag de dag in?

Deelvragen:
We hebben deze onderzoeksvraag opgesplitst in acht deelvragen:
1. De geschiedenis van de astrologie
2. Wat houdt Westerse astrologie in?
3. Wat houdt Chinese astrologie in?
4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Oosterse en Westerse astrologie?
5. Wat houdt numerologie in?

Hypothese:
Het is erg moeilijk om nu al een goed antwoord op de onderzoeksvraag te geven, omdat we eigenlijk allebei nog niet echt veel weten over astrologie. We zullen ons eerst moeten verdiepen in de verschillende soorten astrologie. Bij de inleiding hebben we staan wat we er nu al over weten nadat we heel kort in onze boeken gekeken hebben. En tijdens ons po gaan we ons best doen om een goed antwoord op onze onderzoeksvraag te krijgen.

Inleiding:
We zullen eerst uitleggen wat astrologie is. Astrologie is iets anders dan astronomie. Astronomie houdt zich bezig met de materiele verschijnselen aan het firmament, astrologie houdt zich meer bezig met de gebeurtenissen die hiermee samenvallen onder het motto ‘Zo boven, zo beneden’. Astrologie is dus minder materieel en meer filosofisch en beschouwend van aard. Het woord “horoscoop” komt uit het oud Grieks en betekent letterlijk “tijd waarnemen en registreren”. Het in kaart brengen van de exacte positie van de planeten op het moment van de geboorte geeft een symbolische voorstelling van het individu of de gebeurtenis. Deze kaart staat als horoscoop bekend. Hieronder leggen we in het kort verschillende soorten van astrologie uit.
Zoals gezegd is een horoscoop een plattegrond van de hemel op één bepaald moment en geldend voor één bepaalde plaats. Hiermee bedoelen we dat men voor elk moment op iedere plaats een horoscoop kan trekken.
Als op dat moment op die plaats een mens geboren wordt is er een geboortehoroscoop getrokken voor die persoon. Deze zelfde geboortehoroscoop geldt dan niet alleen voor de aanleg en het verdere verloop van de baby, maar ook voor het verdere verloop van al die andere gebeurtenissen.
Álleen wordt er met betrekking tot die zakelijke verschijnselen niet meer gesproken van een geboortehoroscoop, maar van een uurhoekhoroscoop. Een uurhoekhoroscoop is dus een horoscoop getrokken voor het aanvangsmoment van zaken.
Een andere vorm van astrologie is de mudane astrologie. Deze tak van astrologie houdt zich bezig met het voorspellen van gebeurtenissen op wereldniveau.
Aan deze vorm van astrologie zitten nogal wat nadelen. Want vaak zijn de voorspellingen erg ingrijpend. Hierdoor krijgen ze veel aandacht van de media. Gelukkig komen de voorspellingen niet vaak uit. Vaak doen mudane astrologen deze stellige, fatalistische of aanmatigende uitspraken, om aandacht en macht en geld te verdienen.
Een vorm van astrologie die nog een veel grotere bijdrage levert aan het om zeep helpen van de reputatie van de astrologie is wel de popastrologie. Met deze term worden door astrologen de astrologische rubriekjes van kranten en tijdschriften aangeduid.
De enige overeenkomst tussen astrologie en popastrologie is dat ze beide gebruik maken van de namen van de planeten en tekens van de dierenriem. Deze vorm van astrologie wordt door astrologen beschouwd als onzin.
Een andere indeling van de astrologie is de indeling geboorte/ uurhoekastrologie/ voorspellende of prognostische astrologie.
De uurhoek- en de geboorteastrologie houden zich bezig met het trekken van horoscopen voor oprichtings- en respectievelijk geboortemomenten. De voorspellende astrologie houdt zich bezig met het voorspellen van de toekomstige mogelijkheden van de pasgeborene.
We zullen ons nu verder gaan verdiepen in de genoemde soorten van astrologie.

Plan van aanpak:

We zijn ons eerst gaan oriënteren op het internet voordat we het onderwerp gekozen hebben. Toen we zagen dat hier meer dan voldoende informatie over te vinden was, zijn we dezelfde dag nog naar de bibliotheek gegaan. Ook hier vonden we tal van informatie. We hebben toen ongeveer 1,5 uur in alle boeken over astrologie zitten lezen en doorbladeren. Toen hebben we 5 boeken uitgekozen waarvan we dachten dat dit de beste waren. Toen we daarna nog op internet gezocht hebben, werd ons duidelijk dat we de informatie die we vonden heel goed moesten gaan selecteren, zoveel als het was. Op internet zochten we naar informatie door middel van trefwoorden als: “astrologie, numerologie, Chinese numerologie, Westerse astrologie” enz.
Vervolgens hebben we een onderzoeksvraag opgesteld. Hierna zijn we deelvragen gaan opstellen, die ons zouden helpen met het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
Eerst zullen we de geschiedenis van de astrologie vertellen, vervolgens zullen we onze andere deelvragen uitgebreid uitleggen.
Ook gaan we een logboek bijhouden waar we elke keer in gaan noteren wat we gedaan hebben. Uiteindelijk hebben we de belangrijkste informatie verwerkt tot een verslag en we zijn tevreden met het resultaat.

1. De geschiedenis van de astrologie
Duizenden jaren geleden was astrologie nog een prille wetenschap die slechts door priesters, als een onderdeel van hun religie, werd beoefend en gekoesterd. Later, toen deze wetenschap voor vol werd aangezien en op hetzelfde niveau terechtkwam als de nauwverwante astronomie, mocht ze zich opeens verheugen in de belangstelling van gewone stervelingen. De eerste horoscopen zagen het daglicht, maar bovenal werd de zeldzame overeenkomst gevonden tussen karaktereigenschappen en de geboorte onder een bepaald teken van de Dierenriem.
In de oudheid aanbad men de hemellichamen en zij kregen de namen van goden. Het ligt nogal voor de hand te besluiten dat astrologie gegroeid is uit religie en toch is dit fout. Astronomie en astrologie ontwikkelden zich in de minder religieuze culturen van Mesopotamië en China en niet in de zeer religieuze streken van China of in Egypte.
Wanneer de kerk zich in bepaalde periodes van de geschiedenis keert tegen de astrologie is dit niet omdat zij aangezien wordt voor een religie, maar omdat het gedachtegoed van de astrologie in tegenspraak is met dat van de kerk.
Johannes Kepler (1571-1630) bestempelde astrologie als een serieus te nemen wetenschap, ondanks het feit dat hij in de hoedanigheid van astronoom over een goed gefundeerd inzicht beschikte over de Melkweg, iets wat het middeleeuwse beeld van de wereld overigens op zijn kop zette.
Zelfs Galileo Galilei (1564-1642) bekwaamde zich in astrologische wetenswaardigheden; zijn vandaag de dag nog legitieme onderzoeksresultaten. Hij meende dat niet de aarde maar de zon het middelpunt van ons zonnestelsel is, dit herriep hij voor een kerkelijke rechtbank.
Tot op heden bleven de wetten van de astrologie onveranderd, ook al heeft de mens allang de maan veroverd. Velen doen astrologie af als iets nietigs, als bijgeloof. Terwijl andere juist hun best doen haar geheimen te doorgronden. Ontegenzeggelijk bleef de afgelopen duizenden jaren de opvatting bestaan dat er een raadselachtige verbinding bestaat tussen de stand van de sterren en het karakter van de mens. Of men er nu in gelooft of niet, spannend is het zeker om te proberen inzicht te verwerven in dit voortdurende mysterie.

De Babaloniërs
De Babaloniërs woonden in het land tussen Eufraat en Tigris en zijn een vermenging van de Soemeriërs, de Akkadiërs en de Amorieten. Zij hebben zowel op Oosterse als Westerse culturen invloed gehad.
Hier vinden we ook de eerste tabellen die de planeetstanden vermelden. De onderlinge verhoudingen tussen de planeten beschouwde men als voortekenen. Men noteerde welke gebeurtenissen samenvielen met bepaalde standen en de kennis hiervan leidde tot de mogelijkheid voorspellingen te doen.
In 1847 heeft men in de buurt van Nineveh de ‘bibliotheek’ van opgegraven van koning Asjoerbanipal (669-626 v. Chr.). Van de 25.000 kleitabletten die men bovenhaalde waren 4.000 volgeschreven met planeetstanden die in verband werden gebracht met de gebeurtenissen die zich op dat moment voordeden. Al hoewel men toen voortdurend in angst leefde voor de toorn van de goden, wordt het noodlot opgehangen aan de planeetstanden. Men meende immers dat men de goden gunstig kon stemmen door zoenoffers aan te bieden. De toepassing van de astrologische kennis toen kent echter weinig overeenkomst met die van vandaag. De hemel werd niet bestudeerd om het leven van een individu te bestuderen, maar men trachtte het lot van een land en een volk te bepalen. Deze tak noemen we vandaag mundane astrologie.
Later maakte men gebruik van de electie-horoscoop waarbij aan de hand van astrologische gegevens bepaald wordt welk moment gunstig is om iets te ondernemen.

De Egyptenaren
We weten dat de Egyptenaren de hemel bestudeerde, maar er is weinig bekend omtrent hun astrologische kennis.
De Egyptische priester Hermes Trismegistos schreef Corpus Hermeticum – Het boek van Hermes. Hermes is de Griekse naam voor de Egyptische god Toth. Een van zijn principes wordt ook vandaag nog gehuldigd:datgene wat beneden is gelijk aan datgene wat boven is. Datgene wat boven is, is gelijk aan datgene wat beneden is. Vandaag is de bewoording anders, spreekt men van macrokosmos en microkosmos, en synchroniciteit, maar het principe is hetzelfde.
Achter het auteurschap van Het boek van Hermes worden wel vraagtekens gezet. In de 17de eeuw kwam aan het licht dat het geschreven werd door een aantal onbekende denkers en mystici uit de vroeg Christelijke tijd.

De Grieken
Alhoewel de wieg van de astrologie waarschijnlijk in Mesopotamië stond, zijn het de Grieken die de belangrijkste bijdrage hebben geleverd aan de astrologie zoals wij haar nu kennen.
Aristotelus (384-322 v. Chr.) zette zich af tegen de voorspellende astrologie, maar was wel van mening dat de goden de planeten leiden en dat ze daarom invloed hadden op de aarde. Hij geloofde dat alles was opgebouwd uit wat wij vandaag associëren met Vuur, Aarde, Lucht en Water.
Hippargus (190-125 v. Chr.) ontwierp een methode om de maanstand te meten tijdens een zonsverduistering. Hij leidde uit de ongelijke duur van de seizoenen terecht af dat de aarde enigszins uit het middelpunt van de zonnebaan staat. De waarneming van een nieuwe ster, bracht hem ertoe een nieuwe catalogus te maken van alle zichtbare sterren.
Door eerdere door de Babaloniërs waargenomen maansverduisteringen te vergelijken met die uit zijn tijd, kwam hij tot het besluit dat de aardas niet stabiel is. Als gevolg van de precessie van de aardas zijn de vaste sterren minder vast als gedacht. Daarom stalde hij voor de Dierenriem te laten beginnen aan een punt dat aan de aarde gebonden is, namelijk het lentepunt. In tegenstelling tot de Babaloniërs, die een vaste ster als referentiepunt kozen voor het begin van de Dierenriem.

In de tweede eeuw van Christus slaagde Hypsikles erin de Ascendant te berekenen, dit is het snijpunt van de horizon en de ecliptica, in oostelijke richting. Toen wist men reeds dat de retrograde gang – een schijnbaar achteruitlopen - van de planeten geen realiteit maar optisch bedrog. Claudius Ptolemaeus (87-150) schreef de Tetrabiblos en legde daarmee de grondslag van de astrologie van de astrologie zoals wij haar nu kennen. Dit werk wordt de bijbel van de astrologie genoemd.
De Grieken maakten ook individuele horoscopen. Het idee dat het lot van een mens zou vastliggen, evalueerde in die zin dat men stelde: De sterren neigen, maar dwingen niet.

De Romeinen
De Romeinse keizer Tiberius Claudius Nero (42 v.Chr-37 n.Chr) wordt vaak ten onrechte afgeschilderd als een dictator. Hij bracht rust en vrede in het rijk. De beroemde astroloog Thrasyllus woonde aan het hof. Toen er een aanslag op Tiberius werd gepleegd waarin ook astrologen een aandeel hadden, verbood hij de astrologie. Caligula, Latijns voor soldatenlaarsje, is de bijnaam van Gaius Ceasar (12-41 n.Chr). Hij kreeg die omdat hij als jongetje in de laarzen van zijn vader rondliep. Door astrologen werd voorspelt dat hij jong zou sterven. Hij was de astrologie niet bijster goed gezind. Claudius (10 v.Chr-53 n.Chr) nam zijn astroloog Balbillus mee wanneer hij ten strijde trok.
Nero (37-68 n.Chr) werd geadopteerd door Claudius. De astrologen waarschuwden Agrippina dat hij haar zou vermoorden. Balbillus, de astroloog van Claudius, was ook zijn astroloog.
De meerderheid van de intellectuelen aanvaardde de astrologie. Opmerkelijk is dat in het jaar 156 al ernstige argumenten tegen de astrologie werden verwoord en wel bij monde van Karneades van Cyrene, een afgezant van Athene die zich in Rome had gevestigd.
De argumenten die men toen gebruikte, worden vandaag nog steeds gebruikt. De astrologen zelf geven toe dat ze niet alle gebeurtenissen kunnen voorspellen.

De vroege Middeleeuwen
Keizer Karel de Grote (742-814) lied scholen bouwen waar, naast tal van andere studies ook de astrologie steeds meer aandacht kreeg. De compotes zijn boekjes uit die tijd waarin naast astronomische gegevens ook astrologische interpretaties werden opgetekend in verband met het weer en geboortehoroscopen.
Kloosters en abdijen waren destijds centra van studie, hier werden ook vele oude werken vertaald. De kerk wees veelal de astrologie niet af als zij gebruikt werd voor landbouwkundige en medische doeleinden. Zij verzetten zich echter tegen de mogelijkheid voorspellingen te doen omtrent een mensenleven, omdat dit indruiste tegen de leer die zij verkondigden. Binnen de kerk waren er echter uitgesproken voor- en tegenstanders. De Duitse kloosterlingen Hildegard von Bingen (1098-1179) bestudeerde de werking van de maan in verband met lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zij was overtuigd van de wisselwerking tussen microkosmos en macrokosmos.
De Engelse bisschop Robert de Grosseteste (1175-1253) was eveneens een overtuigd aanhanger. Van hem is de uitspraak: “Astrologie is de koning van de wetenschappen.”
De Franse kardinaar Pierre d’Ailly (1352-1420) was verbonden aan de Sorbonne. Hij schreef een boek waarin hij poogde de astrologie in harmonie te brengen met het christelijke geloof. Hij voorspelde dat de wereld in 1789 grote veranderingen zou ondergaan.

De late Middeleeuwen
De astrologie kende tijdens deze periode een grotere bloei. Belangrijke geleerden leverenden een bijdrage. Voor de Lage Landen was de universiteit van Leuven het centrum voor astrologie en voor de Noordelijke Nederlanden de universiteit van Leiden. In Duitsland bestudeerden de Jezuïten de astrologie aan de universiteit van Ingelstadt.
Regiomontanus (1436-1475) lied de eerste gedrukte tabellen die de planeetstanden vermelden (efemeriden) verschijnen.
Philippus Melanchton (1469-1536) liet de Tetrabiblos van Ptolemaeus in drukvorm verschijnen en prijst in zijn voorwoord de astrologie.
Nicolaus Copernicus (1473-1543) vond de bewijzen voor de drie bewegingen die de aarde maakt. Hij kon zijn werk niet publiceren omdat het indruisten tegen de kerkelijke leer. Hij vertrouwde het toe aan een astroloog.
Lucas Gauricus (1476-1553) publiceert in 1552 Tractatus Astrologicus, een boekwerk waarin de horoscopen stonden van 200 beroemde tijdgenoten. Op veertienjarige leeftijd voorspelde hij Leo X dat hij later paus zou worden.
Girolamo Cardano (1501-1576) voerde nieuwe berekeningstechnieken in. Hij kwam echter in conflict met de kerk.
Nostradamus (1503-1566) was astroloog en arts. Zijn wereldvoorspellingen in kwatrijnvorm trekken ook vandaag nog de aandacht.
Joseph Justus Scaliger (1540-1609) wist via een nieuwe rekenmethode op een eenvoudige wijze een jaartal van de ene tijdrekening naar de andere over te zetten.
Paus Leo X liet in 1520 een leerstoel voor astrologie toe aan de pauselijke universiteit.
Johannes Kepler (1571-1630) ontdekte dat de planeetbanen ellipsvormig zijn en het hemellichaam waarrond ze hun baan beschrijven in één van de brandpunten staat. Horoscopen die hij maakte zijn tot op heden bewaard gebleven.
Jean Baptiste Morin de Villefranche (1583-1656) schreef Astrologica Galica, een werk bestaande uit zesentwintig delen.
De moderne wijsbegeerte en de Verlichting
Descartes (1596-1650) wordt door velen beschouwd als de vader van de moderne wijsbegeerte. Zijn belangrijkste opvatting is dat men in de filosofie moet uitgaan van een absoluut betrouwbaar fundament. Dit had een grote invloed op zijn tijdgenoten.
Voltaire (1694-1778) huldigde eenzelfde standpunt en wees alles wat niet met het verstand te bewijzen was als bijgeloof af. Maar ook tijdens deze periode vinden we nog opmerkelijke namen.
William Lilly (1602-1681) was de astroloog van de Engelse koning Charles I en kreeg van hem een jaarwedde uit dankbaarheid voor zijn talrijke goede adviezen.
Placidus de Titus (1603-1664) was hoogleraar in wiskunde en natuurkunde aan de universiteit van Padua. Hij ontwierp een huizensysteem dat vandaag nog wordt toegepast.
Frans Mesmer (1734-1815) was arts en auteur van De invloed van de hemellichamen op het menselijk lichaam.

De nieuwe tijd
In de negentiende eeuw ontstond in Engeland de esoterische astrologie waarin karma en reïncarnatie belangrijke elementen zijn.
Allan Leo (1860-1917) was één van de aanhangers van deze strekking.
ohann Wolfgang von Goethe (1749-1832) begint zijn autobiografie met de interpretatie van zijn geboortehoroscoop. In de twintigste eeuw wordt de pop-astrologie bijzonder populair. Aanleiding hiervoor was het verzoek van de Engelse krant Sunday Express aan de astroloog R. Naylor (1889-1952) om een horoscoop analyse te maken voor het pasgeboren zusje van koningin Elisabeth II. Naylor voegde aan deze interpretatie nog iets toe, hij beschreef de toekomstverwachtingen voor mensen die de daaropvolgende week jarig waren. Dit had zo’n succes bij de lezers dat hem verzocht werd wekelijks een astrologische rubriek te verzorgen. Op 5 oktober 1930 was de pop-astrologie geboren.
Tijdens de tweede wereldoorlog werd astrologie vooral gebruikt als psychisch wapen. Zo werden vervalsingen gedrukt van het Duitse astrologisch tijdschrift Zenith waarin voor Duitsland ongunstige voorspellingen werden gedaan. Ook een vervalste uitgaven van de voorspellingen van Nostradamus werd verspreid.Astrologische tijdschriften werden onder druk gezet om omtrent Duitsland negatieve voorspellingen te publiceren.

Hier en nu
Ook vandaag nog is astrologie een omstreden wetenschap. Alhoewel wij ons kunnen verheugen in een verhoogde belangstelling, is zij zeker nog niet algemeen aanvaard. Wij hebben hier zelf ten dele schuld aan. Het is immers een feit dat astrologen het onderling vaak niet met elkaar eens zijn. En ook hier geldt dat de twistpunten, twistpunten blijven omdat zij ons emotioneel raken. Ook astrologen zijn, net als andere wetenschappers, mensen en bijgevolg eerder geneigd de feiten aan te passen aan hun filosofie, dan hun filosofie aan de feiten.

2. Wat houdt de Westerse astrologie in?

De astrologie werkt met planeten. Die planeten zijn symbolen voor deeltjes van onszelf. Zo symboliseert de Maan ons gevoel, De Zon ons centrale ik (de Zon is immers ook het centrum van het zonnestelsel), Mercurius de manier waarop we denken en spreken, Venus de manier waarop we relaties leggen en zo zijn er nog een aantal planeten die allemaal deeltjes van onszelf symboliseren en aangeven hoe we met iets omgaan.
De horoscoop, waar astrologen mee werken, is niets anders dan een \"foto\" van waar de planeten stonden op het moment dat we geboren werden. De horoscooptekening is een schematische weergave van die \"foto\".
De tekens, zoals Ram, Stier, Tweelingen etc. zijn partjes van de hemel. Ieder teken neemt 1/12 van de hemel in beslag. Nu wordt aan ieder teken bepaalde eigenschappen toegeschreven, zo ziet men het teken Ram als \"snel en vurig\" is en het teken Stier als \"traag en aards\".
Indien een planeet in een bepaald teken staat dan vertoont die planeet de eigenschappen van dat bepaalde teken. Als iemand bijvoorbeeld Venus in Ram heeft dan zou die persoon op een \"snelle en vurige\" manier met relaties omgaan. Iemand met Venus in Stier zou daarentegen een \"trage en aardse\" wijze van benaderen van het levensgebied relaties hebben.
De tekens van de dierenriem, zoals Steenbok, Waterman en Vissen, zijn allemaal stukjes van de hemel. Elk teken omvat 1/12 deel van de hemel. De planeten staan allemaal in die tekens en deze combinaties hebben ook weer een betekenis. Zo heeft iemand met de planeet Mercurius in Ram waarschijnlijk een snelle en vurige manier van praten, terwijl iemand met Mercurius in Stier juist trager praat.
De individuele verschillen ontstaat door het feit dat niet iedereen mars in ram in het 1e huis of venus in stier in het 2e huis, enz. heeft. Mars kan bijvoorbeeld in stier in het 3e huis staan en venus in waterman in het 8e huis. Alle denkbare tekens-planeet-huiscombinaties zijn op die wijze mogelijk.

Bij de Westerse astrologie wordt dus onderscheid gemaakt in tekens, planeten en huizen.
De tekens symboliseren als het ware de kleur van de innerlijke beleving of anders gezegd: de aanlegmanifestatie van een dierenriemprincipe.
De huizen symboliseren hoe deze aanleg zich uit en tot welke levenssituaties hij leidt. Huizen zijn eigenlijk een tweede manier om de hemel in stukken te verdelen.
De planeten ten slotte geven ieder voor zich een bepaalde drijfveer weer. In die zin geven de planeten gezamenlijk informatie over iemands motivatie (beweegredenen).
Ook de onderlinge hoeken die de planeten maken, aspecten, zijn in de astrologie van belang.
Een aspect symboliseert een bepaald soort wisselwerking tussen drijfveren.

Een beschrijving van de 12 dierenriemprincipes
De dierenriem of zodiak, die fundamenteel is voor de Westerse astrologie, is een middel om de positie van de planeten te bepalen, terwijl ze met verschillende snelheden door de hemel bewegen. Het woord zodiak betekent letterlijk “kring van dieren”. Het is een denkbeeldige gordel in de ruimte die de aarde omringt, opgebouwd uit de 12 bekende astrologische tekens. Elk teken beslaat de ruimte van 30º; Ram staat aan het begin van het circuit. Vanaf de aarde lijkt het alsof de zon, maan en planeten zich een weg banen door deze kring van tekens. De zon, die schijnbaar 1º per dag aflegt, bepaalt tot welk teken iemand van de dierenriem behoort. Als de zon bijvoorbeeld door het deel van 30º beweegt, dat het teken Libra (weegschaal) beslaat, zijn alle mensen die binnen deze 30 dagen geboren worden Weegschalen.

Hieronder gaan we in het kort de 12 dierenriemprincipes met daarin tekens, de huizen en de planeten uitleggen. De onder ‘persoonlijk’ opgenomen eigenschappen manifesteren zich voornamelijk in de aanleg-en drijfveervorm, zoals die wordt weergegeven door respectievelijk tekens en planeten. Onder materieel en sociaal en onder natuur opgenomen verschijnselen moeten meer gezien worden als een uiting van het zonnestelsel in een dierenriemprincipe-energie. Deze uiting word gesymboliseerd door de plaatsing van de planeten en tekenenergievelden t.o.v. de horizon- en meridiaanlijn. In de horoscoop wordt ze daarom weergegeven in de huizen.

Het ram-principe:
Teken: Planeet: ♂ Huis: 1
Kenmerken van het ram-principe: erg actief, eerlijk, open, ongeduldig, werkt liever alleen, geen leider, eigenzinnigheid, groot uithoudingsvermogen, stelt hoge eisen aan zichzelf, lef. De tegenpool van ram is weegschaal. Het bijbehorende element is vuur.

Het stier-principe:
Teken: Planeet: ♀ Huis: 2
Kenmerken van het stier-principe: levensgenieter, materieelgericht, maakt goed gebruik van zijn zintuigen, doorzetter, koppig, houd niet van veranderingen, traditioneel, krijgt veel waardering. Het bijbehorende element is aarde.

Het tweelingen-principe:
Teken: Planeet: Huis: 3
Kenmerken van het tweelingen-principe: ze gaan snel door alles heen; blijven altijd heel oppervlakkig, daardoor objectief, kunnen met veel dingen tegelijk bezig zijn. Veel kennis
Het bijbehorende element is lucht.

Het kreeft-principe:
Teken: Planeet: Huis: 4
Kenmerken van het kreeft-principe zijn: behulpzaam, materialistisch, beschermengel, kunnen erg emotioneel zijn, kinderlijk. Het bijbehorende element is water.

Het leeuw-principe:
Teken: Planeet: Huis: 5
Kenmerken van het leeuw-principe zijn: creatief, naïef, trots op wie hij is, moedig, koppig, beetje arrogant, enthousiast.
Het bijbehorende element is vuur.

Het maagd-principe:
Teken: Planeet: Huis: 6
Kenmerken van een Kritisch, neemt goed waar, streven naar perfectie, analytisch, dienstbaar, geen leider, rusteloos, orde
Het bijbehorende element is aarde.

Het weegschaal-principe:
Teken: Planeet: Huis: 7
Kenmerken van het weegschaal-principe zijn: grote betrokkenheid, sterk aanwezig, behoefte aan relaties, vrede, tact.
Het bijbehorende element is lucht.

Het schorpioen-principe:
Teken: Planeet: Huis: 8
Kenmerken van het schorpioen-principe zijn: bezitterig, behoefte aan macht, rust, zekerheid, dood, haat, afbraak. Het bijbehorende element is water.

Het boogschutter-principe:
Teken: Planeet: Huis: 9
Kenmerken van het boogschutter-principe zijn: enthousiast, fanatiek, wil graag goede naam, vrijheid, avonturier.
Het bijbehorende element is vuur.

Het steenbok-principe:
Teken: Planeet: Huis: 10
Kenmerken van het steenbok-principe zijn: hardheid, eenzaamheid, verplichting, gezag, oordeelt snel en hard,
Het bijbehorende element is aarde.

Het waterman-principe:
Teken: Planeet: Huis: 11
Kenmerken van het waterman-principe zijn: gelijkwaaridgheid, openheid, emotioneel afstandelijk, onafhankelijk en kameraadschap.
Het bijbehorende element is lucht.

Het vissen-principe:
Teken: Planeet: Huis:12
Kenmerken van het weegschaal-principe zijn: verdriet, eenzaamheid, ziekte, armoede,
Het bijbehorende element is water.

Planeet Heerst over Symboliseert
Zon Leeuw Levensenergie, fysieke kracht, creativiteit, liefde, geluk, het mannelijke principe
Maan Kreeft Gevoelens, emoties, sensitiviteit, het vrouwelijke principe, de moeder
Mercurius Tweeling, Maagd Het intellect, ideeën, communicatie, taal, geestigheid, bekwaamheid, handel, geneeskunde
Venus Stier, Weegschaal Genegenheid, harmonie, muziek, schoonheid, gratie, charme, het kleine geluk
Mars Ram Macht, energie, activiteit, agressie, leiderschap, impulsiviteit, avontuur
Jupiter Boogschutter Grote voorspoed, optimisme, generositeit, geluk, expansie
Saturnus Steenbok Beperking, plicht, standvastigheid, consolidatie, voorzichtigheid, zelfbeheersing
Uranus Waterman Originaliteit, toneel, revolutie, plotselinge verandering, verwerping, excentriciteit
Neptunus Vissen Dromerigheid, fantasie, inspiratie, verwarring, mystiek, voorspelling
Pluto Schorpioen Regeneratie, transformatie, wedergeboorte, onbewuste processen

Het huizensysteem:

Naast de 12 sterrenbeelden wordt tevens bijkomende informatie verkregen van een tweede 12-talig stelsel dat zich baseert op het \'rijzend\' teken bij de geboorte.
Afhankelijk van het seizoen zullen de bepaalde sterretekens langer \'rijzend\' zijn. Er zijn 12 mogelijke posities of Huizen. Het geboorteuur is daarbij dus essentieel.
Het eerste huis wordt ook de Ascendant genoemd, en geeft het beeld aan dat wij naar de buitenwereld uitstralen.
Elk huis heeft een aantal betekenissen zoals familie, werk, partner(s), levenstaak, etc. Als een planeet (en haar aspekten) in een huis voorkomt betekent dit dat daar een actor of specifieke activiteit een rol speelt.
Hieronder ziet U een vereenvoudigde tabel - gemiddeld geldig voor België en Nederland - waarop een verbindingslijn tussen de geboortedatum en het geboorte-uur aangeeft welke Ascendant men heeft. Merk op dat voor onze streek er minder kans is om bepaalde tekens (zoals Stier, Ram en Vissen) als Ascendant te hebben.

Onderstaand voorbeeld: geboren op september 7 om 10 h: Ascendant: Weegschaal.

Betekenis huizen:

Huis 1:
Dit huis betreft spontane acties, de energie waarover we beschikken, onze vitaliteit en de 1e indruk die we op andere maken.

Huis 2:
In dit huis brengen we ons bezit onder, onze talenten, alles waar we waarde aan hechten, en dat betreft ook onszelf.

Huis 3:
Alles wat we binnen dit huis plaatsen moet snelheid, beweging, veranderlijkheid en ongebondenheid in zich hebben. Sterke banden zijn hier niet op zijn plaatst, want dat zou onze beweeglijkheid beperken.

Huis 4:
Het 4e huis is de meest geschikte plaats om onze gevoelens, onze emoties tot uiting te brengen. De eerste persoon waar we veiligheid en liefde zoeken is de moeder. Het 4e huis zegt veel over het thuis waar we vandaag komen en over de relatie met de moeder.

Huis 5:
Hier vinden wij ons zelfbeeld, het beeld dat wij hebben van onszelf, wie we denken te zijn. Hier zijn we iemand die het leven inzicht draagt en vermits leven altijd in beweging is, het ook overdraagt. Hier liggen onze creaties, en de mogelijkheden onafhankelijk te functioneren, de baas spelen of gewoonweg te spelen. Hier liggen geen bindende relaties, maar wel relaties waar we plezier aan beleven.

Huis 6:
Bij het 6e huis is werk de eerste link die je moet leggen, het 6e huis geeft zeker informatie over je beroep. Het is geen zelfopoffering, integendeel dit huis is gericht op praktische zaken. Hier kijken we kritisch rond, of datgene waar we mee bezig zijn ook nut heeft. In het 6e huis willen we functioneel zijn.

Huis 7:
In de astrologie worden zowel de man als vrouw die lief heeft en waarmee je in het huwelijk treedt, als je openlijke vijanden in het 7e huis geplaatst. Het 7e huis is daarom niet alleen een liefdeshuis. Het is het huis van de confrontatie en de bereidheid die confrontatie aan te gaan.

Huis 8:
Seksualiteit wordt altijd onmiddellijk gekoppeld aan het 8e huis. Uw bezit en uw lichaam ligt in het 2e huis, het lichaam van de ander in het 8e huis. In het 8e huis verenigt uw lichaam zich met dat van de partner. U wordt één.

Huis 9:
In het 9e huis vinden we situaties die ons in de gelegenheid stellen alles ruimer te zien, ons meer mogelijkheden te bieden. We maken toekomstplannen waardoor we er maatschappelijk op vooruit zullen gaan. In dit huis is behoefte aan vrijheid.

Huis 10:
We leveren een bijdrage voor de maatschappij, en krijgen daar erkenning voor. In dit huis zijn we opzoek naar situaties en mensen die ons duidelijk maken aan welke verwachtingen wij moeten beantwoorden binnen de groep.

Huis 11:
In het 11e huis spelen creativiteit, individualiteit en onafhankelijkheid een rol en zijn sociale contacten belangrijk. We leggen contact met mensen die dezelfde aspiraties hebben als wijzelf. De toetreding tot de groep gebeurt op vrijwillige basis.

Huis 12:
Dit huis heeft geen al te beste reputatie en dat is ook niet verwonderlijk wanneer we het associëren met geheime vijanden, gesloten instellingen, ziekenhuizen, verlies, vergetelheid en geheimen. Het betreft situaties waar we geen greep op hebben. Daarom word het 12e huis vaak beschreven als een zwak huis.

De elementen met hun betekenis:

Vuur: gevecht, risico’s, moedig, enthousiasme, actief, groei, evolutie, uitbundige emoties, onafhankelijk.
Aarde: tastbaar, stabiel, vormvast, praktisch, vormgeven, behoudsgezind, conservatief, pragmatisch, iets tot stand brengen, ononderbroken activiteit en voleinden.
Lucht: minst tastbaar, onzichtbaar, sociaal, nuchtere instelling, nieuwsgierig, relativerend.
Water: emotioneel, afhankelijk, kwetsbaar, ondergewaardeerd, fantasierijk, groot inlevingsvermogen.

Horoscoop: het woord “horoscoop” komt uit het oud Grieks en betekent letterlijk “tijd waarnemen en registreren”. Het in kaart brengen van de exacte positie van de planeten op het moment van de geboorte geeft een symbolische voorstelling van het individu of de gebeurtenis. Deze kaart staat als horoscoop bekend.

De planeten en hun betekenis: Het teken waarin de zon zich beweegt op de dag dat we geboren worden, bepaalt onze algemene kenmerken. Terwijl de maan en de planeten de persoonlijkheid inhoud geven door ‘kleur’ en ‘smaak’ aan de samenstelling toe te voegen. Bovendien gelooft men dat de posities van de planeten en de specifieke relaties die ze met elkaar vormen op de dag van onze geboorte, bepaalde energieën doen gelden. Deze beïnvloeden onze levensloop van begin af aan direct door ze vanaf het begin te leiden en te vormen. Hoewel de zon wetenschappelijk gezien een ster is, en de maan astronomisch gezien een satelliet van de Aarde is, worden beide in de astrologie planeten genoemd.
Nadat de klassieke astrologie van de afzonderlijke planeten hadden geobserveerd en de corresponderende gebeurtenissen op aarde hadden opgemerkt, kenden ze de hemellichamen bijzondere eigenschappen toe. Bovendien werd gezegd dat ze elk over een bepaald teken van de Dierenriem ‘heersten’ en op die manier met hun eigen kenmerken doordrongen. Omdat er 12 Dierenriemtekens zijn en slechts 10 ‘planeten’ oefenen twee van de sneller bewegende planeten een dubbele functie uit en beheersen elk twee tekens. Dit zijn Mercurius, die zowel Tweelingen als Maagd beheerst, en Venus die over Stier en Weegschaal regeert.

3. Wat houdt de Chinese astrologie in?
De oosterse is een ingewikkelde wetenschap. Het systeem werkt op meerdere niveaus, die voor zich fascinerend zijn. Als geheel biedt het een schat aan informatie aan waardevolle inzichten in alle aspecten van het karakter en de levenswijze van een individu.

Kringlopen binnen kringlopen: de kern van het ingewikkelde Oosterse systeem van tijdrekening, waarbij de zon, de maan en Jupiter de hoofdrolspelers zijn die de hemel doorkruisen met snelheden die enorm van elkaar verschillen. Het jaar is gebaseerd op de beweging van de maan en wordt berekend aan de hand van de maanfase. Op die manier kan nieuwjaarsdag tussen eind januari en eind februari vallen. De dagen worden gerangschikt in groepen van tien met vierentwintig perioden van vijftien dagen die een zonnejaar vormen. Om het nog verwarrender te maken staat de periode van twaalf jaar, die Jupiter nodig heeft om een baan om de zon te beschrijven bekent als een ‘Groot Jaar’. Vijf Grote Jaren vormen samen een zestigtallige kringloop die, als hij zijn baan doorlopen heeft, het hele proces opnieuw begint.

De twaalf dierentekens van het Grote Jaar. Volgens een legende zou Boeddha op een dag de dieren bij zich geroepen hebben, maar slechts 12 van hen zijn direct bij hem gekomen: eerst de Rat, toen de Buffel, de Tijger, het Haas, de Draak, de Slang, het Paard, de Geit, de Aap, de Haan, de Hond en als laatste het Zwijn. Hij zou ieder dier een jaar gegeven hebben, waarop zijn stempel mocht drukken. En zo zou het 12-jarig ritme in de Chinese astrologie ontstaan zijn. Alle Chinezen zijn vertrouwd met de exotische dieren van de astrologie die elk een Jaar van de twaalfjarige cyclus vertegenwoordigen. De dieren lopen in een vaste volgorde. Elk dier vormt een symbool dat voor het wezenlijke ‘karakter, de ‘kleur’ en de ‘smaak’ die alle dingen beïnvloeden die in een willekeurig jaar ontstaan. Mensen die bijvoorbeeld in het Jaar van de Buffel zijn geboren hebben karakter, talent, temperament en zelfs een noodlot dat duidelijk verschilt van degene die bijvoorbeeld in het Jaar van de Slang, de Aap of de Haan geboren zijn. Het idee dat iemands karakter beïnvloed wordt door het geboorte jaar is absoluut fundamenteel voor de Chinese astrologie. Dit is omdat het een raamwerk vormt waarop de persoonlijke horoscoop van een individu wordt opgebouwd. We gaan nu de 12 dierentekens met hun speciale eigenschappen uitleggen:

De Rat:

De geboortejaren van de Rat zijn:
1936, 1948, 1960, 1972, 1984 en 1996

31 jan 1900 - 18 feb 1901 METAAL-RAT Jupiter in Boogschutter
18 feb 1912 - 5 feb 1913 WATER-RAT Juipiter in Boogschutter
5 feb 1924 - 14 feb 1925 HOUT-RAT Jupiter in Boogschutter
24 jan 1936 - 10 feb 1937 VUUR-RAT Jupiter in Boogschutter
10 feb 1948 - 28 jan 1949 AARDE-RAT Jupiter in Boogschutter
28 jan 1960 - 14 feb 1961 METAAL-RAT Jupiter in Steenbok
15 feb 1972 - 2 feb 1972 WATER-RAT Jupiter in Steenbok
2 feb 1984 - 19 feb 1985 HOUT-RAT Jupiter in Steenbok
19 feb 1996 - 6 feb 1997 VUUR-RAT Jupiter in Steenbok
De rat is een heel expressief mens, charmant maar ook agressief. Hij kan op feestjes eindeloos kletsen en het is zeldzaam om een Rat rustig op zijn eentje te zien zitten. Ratten hebben veelal meer kennissen dan echte vrienden, maar de vrienden die ze hebben respecteren en koesteren ze. En als je eenmaal echte vriendschap sluit met de Rat, wordt je meteen als familie behandelt!

De Rat heeft de neiging om zijn problemen voor zichzelf te houden, alsof hij ze ontkent.
Ook al kunnen ze wel eens kleingeestig en zelfs gemeen zijn, ze zijn ook heel eerlijk en recht voor z’n raap.
Ze kunnen ook eindeloos ontevreden zijn, maar als ze dat w4eten te hanteren maken ze meestal een succes van hun leven. De meeste Ratten krijgen in 24 uur meer voor elkaar dan velen van in een week. Ze hebben een goed instinct waarmee ze in vol vertrouwen overal op af stormen. Maar ook kan de Rat heel koppig zijn, hij zal zeer beslist niet naar de regels van anderen luisteren, alleen naar die van hemzelf. Het zal daarom dan ook niet eenvoudig om met een Rat samen te werken, ook al niet omdat ze ook nog een knap perfectionistisch zijn. Ze zijn goed georganiseerd en vol talenten, en daarom heel vaak goede politici of zakenlieden. Helaas geeft de Rat het geld dat hij verdient weer even zo hard uit, en misschien verklaart dat ook waarom hij niet makkelijk geld leent van anderen, zeker niet zonder er iets voor terug te krijgen of onder een hoge rente vragen.
De Rat is niet romantisch, maar wel sensueel en vol liefde. Ratten kunnen moeilijk te doorgronden zijn, omdat ze ook heel beschermend zijn, maar ze zijn ook loyaal en toegewijd aan hun gezin en familie. De Rat is het eerste teken in de cyclus van de Chinese dierenbeelden, en daarom is de Rat ook vaak het symbool van pionier. Ze zijn rusteloos en onderzoekend, actief en druk met hun leven. Ze hebben uitdagingen nodig. Reizen doen ze ook graag. Ze hebben een enorm gevoel voor humor, en zijn in het algemeen nogal extrovert.

Relationeel:
Een van de beste tekens voor relaties met een Rat is de Draak, maar ook met de Os kunnen ze een stabiele en vredige relatie hebben. Met het Varken gaat het ook goed (ze bewonderen elkaar), en met de Aap hebben ze een hele leuke en liefhebbende relatie. Met een andere Rat is het ook heel succesvol! Met een Tijger echter, moeten beiden kunnen volhouden wil het wat worden. Een Rat en een Konijn kunnen beter uit elkaars buurt blijven, en met een Slang kan de Rat beter vrienden zijn dan iets intiemers. Met een Paard is de relatie hopeloos, en met een Geit lukt het waarschijnlijk ook al niet te best. Met een Haan is het vurig, maar niet blijvend en met een Hond: het valt te proberen.

De beste maand voor de Rat is januari, en hun beste tijd van 11 uur ’s avonds tot 1 uur ’s nachts. Hun richting is het Noorden en hun kleur is lichtblauw.

De Os (Buffel):

De geboortejaren van de Os zijn:
1937, 1949, 1961, 1973, 1985 en 1997

19 feb 1901 - 7 feb 1902 METAAL-OS Jupiter in Steenbok
6 feb 1913 - 25 jan 1914 WATER-OS Jupiter in Steenbok
25 jan 1925 - 12 feb 1926 HOUT-OS Jupiter in Steenbok
11 feb 1937 - 30 jan 1938 VUUR-OS Jupiter in Steenbok
29 jan 1949- 15 feb 1950 AARDE-OS Jupiter in Waterman/Steenbok
15 feb 1961 - 4 feb 1962 METAAL-OS Jupiter in Waterman
2 feb 1973 - 22 jan 1974 WATER-OS Jupiter in Waterman
20 feb 1985 - 8 feb 1986 HOUT-OS Jupiter in Waterman
7 feb 1997 - 27 jan 1998 VUUR-OS Jupiter in Waterman

De Os werkt hard en is vasthoudend: eenmaal begonnen houden ze een klus langer vol dan wie dan ook.
Ze geloven in zichzelf maar hebben de neiging om alles in twee klassen in te delen, zonder enige nuancering: gewoon goed of gewoon slecht. Simpel en eenvoudig dus. Ze hebben wel een hoge standaard en kunnen streng oordelen. De Os is geen feestvierder en ook niet sociaal, ze zijn nogal rustig en soms traag van aard. Ze reflecteren veel maar als ze kwaad zijn kunnen ze heel impulsief zijn. Het is beter een Os niet in de wielen te rijden.
Ze hebben opmerkelijke geheugens en zijn prima in zaken. Ze kunnen wel koppig en dogmatisch zijn. Ook merken ze wel eens dat mensen in hun nabije omgeving hen eigenlijk niet begrijpen. Toch blijven ze geduldig, verantwoordelijk en loyaal. Ze zijn zelden jaloers, maar trouw, conservatief en georiënteerd op de familie. Ze hebben veel gezond verstand en staan met beide benen stevig op de grond. Zekerheid is heel belangrijk voor hen.

Relaties:
Met de Rat kunnen ze een heel stabiele relatie hebben. En met een andere Os is het een enorm conservatief gedoe, maar ze zijn heel beschermend voor elkaar. Met de Slang kan de relatie heel goed zijn, en met een Aap is het ook niet slecht: ze kunnen goed met elkaar overweg en de relatie is stabiel. Met de Haan is er veel geluk. Met de Hond is het moeilijk maar niet echt onmogelijk. Met het Varken is het de moeite waard het te proberen. Maar met de Tijger: begin daar nooit aan, dat werkt nooit en te nimmer. Met het Konijn zou het wel kunnen werken. Met de Draak: jullie zouden constant aan het vechten zijn, dus nee. Met het Paard werkt het zeker niet en met de Geit waarschijnlijk ook niet.

Februari is de beste maand voor de Os en hun tijd van de dag is of liever nacht, is tussen 1 en 3 uur in de ochtend. De richting van de Os is noord-noordoost, en hun kleur is violet.

De Tijger:

De geboortejaren van de Tijger zijn:
1938, 1950, 1962, 1974, 1986 en 1998

8 feb 1902 - 28 jan 1903 WATER-TIJGER Jupiter in Waterman
26 jan 1914 - 13 feb 1915 HOUT-TIJGER Jupiter in Waterman
13 feb 1926 - 1 feb 1927 VUUR-TIJGER Jupiter in Waterman
31 jan 1938 - 18 feb 1939 AARDE-TIJGER Jupiter in Waterman
17 feb 1950 - 5 feb 1951 METAAL-TIJGER Jupiter in Vissen
5 feb 1962 - 24 jan 1963 WATER-TIJGER Jupiter in Vissen
23 jan 1974 - 10 feb 1975 HOUT-TIJGER Jupiter in Vissen
9 feb 1986 - 28 jan 1987 VUUR-TIJGER Jupiter in Vissen
28 jan 1998 - 15 feb 1999 AARDE-TIJGER Jupiter in Vissen

Zoals in de westerse astrologie de leeuw dat is, is in de Chinese zodiak de Tijger het symbool voor kracht en macht: anderen zijn bang voor hen of hebben respect voor hen. Ze zijn dynamisch en hebben een intense activiteit, ze zijn onafhankelijk en heel nieuwsgierig hoe anderen in elkaar steken. Ze hebben vaak volgelingen en bewonderaars.
Ze zijn moedig en zelfverzekerd en zijn uitstekende leiders en beschermers. Hoe liberaal ze echter ook lijken, ze zijn vol vurige passie, snel in hun oordeel en kunnen beslist niet tegen het gezag van anderen. Alhoewel ze zelfzuchtig zijn in kleine dingetjes, zijn ze ook in staat om enorm edelmoedig te zijn, zelfs altruïstisch voor wat het grotere betreft. Ze zijn mensen van de daad, enkomen vaak in de schijnwerpers te staan. Ze hebben niet zo veel angst, in die zin, dat ze een blinddoek op zetten voor wat gevaar betreft en dan stormen ze gewoon zonder nadenken vooruit, daarheen, waar voorzichtiger mensen niet heen zouden gaan. Ze doenhun mond ook open als ze onrechtvaardigheden bemerken.

Ze zijn magnetisch en trekken mensen aan zoals bijen op honing afkomen. Ze hebben een warm hart, zijn sociaal en vriendelijk, open en eerlijk. Alleen als iemand tegen hen in gaat kunnen ze kwaadaardig worden

Alleen zijn is vaak de prijs de Tijger betaalt voor hun positie van gezag, maar ze raken er aan gewend. Tijgers in elk huishouden zijn goed krachten tegen dieven, tegen brand, en tegen kwade geesten. Maar meer dan één Tijger in elk huishouden werkt niet!

Ze zijn vurig in de liefde en domineren hun partner. Vanwege hun sensualiteit, ongeduld en liefde voor het avontuur, is de Tijger altijd omgeven met opwinding en onweerstaanbaarheid. Ze flirten makkelijk. Als ze eenmaal gesetteld zijn in een partnerschap zijn ze heel liefhebbende en zorgzame partners, warm van hart en genereus. Maar ze zullen hun romantische kanten en hun vermogen een ander te verrassen nooit helemaal afleren.

Tijgers hebben altijd haast, en daarom werken ze liever alleen. Ze zijn dynamisch in hun werken en krijgen veel voor elkaar. Het zijn hardwerkende mensen, die hun werk met enthousiasme en efficiency doen. Alhoewel ze niet direct geïnteresseerd zijn in geld, zijn ze wel in staat het te verdienen. Ze zijn ook emotioneel, en kunnen ook te intens worden in de liefde, dan worden ze bezitterig en claimerig. De werkelijke uitdaging voor de Tijger schijnt gelegen te zijn in het leren begrijpen van het concept ‘matiging’….

Relaties:
Het best kunnen Tijgers relaties aangaan met een Hond (er is dan balans en harmonie) en met het Paard (ze hebben veel gemeen). Met de Aap is de relatie hartstochtelijk, en met de Draak kan het een goed huwelijk worden ondanks kleine moeilijkheden. Met het Konijn zou een huwelijk alleen een huwelijk voor de schijn of als verstandshuwelijk zijn, en met de Slang: onbegrijpelijk wat zij in elkaar zouden zien. Met het Varken kan het heel goed gaan, ondanks de verschillende karakters, maar met een Haan is alles uit balans. Een van de slechtste combinaties die er bestaan is die tussen de Geit en de Tijger. Met de Rat kan het goed gaan zla beiden volhouden, en met de Os is het bijna onmogelijk om een relatie van de grond te krijgen. Twee tijgers zijn ook niet aan te bevelen.

De beste maand van het jaar voor de Tijger is de maand maart, en de beste tijd op de dag is ’s nachts, van 3 tot 5 uur. Hun richting is Oost-noordoost en hun kleur is groen.

Het konijn (de haas):

De geboortejaren van het Konijn zijn:
1939, 1951, 1963, 1975, 1987 en 1999

29 jan 1903 - 15 feb 1904 WATER-KONIJN Jupiter in Vissen
14 feb 1915 - 2 feb 1916 HOUT-KONIJN Jupiter in Vissen
2 feb 1927 - 22 jan 1928 VUUR-KONIJN Jupiter in Vissen/Ram
19 feb 1939 - 7 feb 1940 AARDE-KONIJN Jupiter in Vissen/Ram
6 feb 1951 - 26 jan 1952 METAAL-KONIJN Jupiter in Ram
25 jan 1963 - 12 feb 1964 WATER-KONIJN Juipter in Ram
11 feb 1975 - 30 jan 1976 HOUT-KONIJN Jupiter in Ram
29 jan 1987 - 16 feb 1988 VUUR-KONIJN Jupiter in Ram
16 feb 1999 - 4 feb 2000 AARDE-KONIJN Jupiter in Ram

Meestal is het konijn lief en aardig en natuurlijk heel populair. Zij zijn goed gezelschap. Hun huis ziet er altijd prachtig uit, ze hebben een enorm artistiek gevoel en een goede smaak, en gaan meestal goedgekleed. Hun kasten bevatten misschien wel hele dure kleding. Maar alhoewel ze heel geliefd en populair zijn bij hun familie, zijn ze ook pessimistisch, conservatief en onzeker: ze houden niet erg van verandering. Ze zijn kalm, en kunnen niet makkelijk geprovoceerd worden. Ze houden niet van discussies en hebben liever een rustig, vredig leven. Ze zijn ook sentimenteel en vol compassie. Ze kunnen ook makkelijk huilen. Soms zijn ze verlegen, en als ze niet wat assertiever worden, kunnen ze een heel middelmatig leven lijden. Ze zijn enorm goede partners in relaties. Romantisch en lief, trouw maar soms wat kritisch of ijdel. Heel delicate wezens eigenlijk.
Hij maakt niet vaak iets af wat hij begonnen is, en houdt niet van conflicten. Hij is eigenlijk ook niet vaak kwaad of agressief en ze vergeven snel. Ze zijn naast hun buiige pessimisme eigenlijk ook een van de gelukkigste tekens, discreet, verfijnd en gereserveerd. Ze hebben de manieren van de wereld snel in de gaten en hebben een talent voor het maken van een goede deal. Ze begrijpen hun partners perfect en zijn uitstekende en subtiele onderhandelaars. Ze hebben veelal een sterke belangstelling voor kunst.

Relaties:
Hun beste relatiemogelijkheid is met het Varken: en alles tussen hen zal precies juist zijn. Met een Draak vormen ze een goed team, en met een Geit zijn ze een aardig stel. Met een Aap is het amusant, en met een Hond: prima zolang ze niet emotioneel worden. Met een Os kan het soms wel eens goed gaan, met een Tijger echter bijna nooit, tenzij het een verstandshuwelijk is. Met een Slang: beter niet! En met een Paard kan het Konijn beter gewoon goede vrienden zijn. Met een Haan is het niet aan te raden, en met een Rat al helemaal niet. Met een ander Konijn: prima, zolang als ze allebei heel veel geld hebben.

De Draak:

De geboortejaren van de Draak zijn:
1940, 1952, 1964, 1976, 1988 en 2000

16 feb 1904 - 3 feb 1905 HOUT-DRAAK Jupiter in Ram
3 feb 1916 - 22 jan 1917 VUUR-DRAAK Jupiter in Ram/Stier
23 jan 1928 - 9 feb 1929 AARDE-DRAAK Jupiter in Ram/Stier
8 feb 1940 - 26 jan 1941 METAAL-DRAAK Jupiter in Ram/Stier
27 jan 1952 - 13 feb 1953 WATER-DRAAK Jupiter in Ram/Stier
13 feb 1964 - 1 feb 1965 HOUT-DRAAK Juipter in (Ram)/Stier
31 jan 1976 - 17 feb 1977 VUUR-DRAAK Jupiter in (Ram)/Stier
17 feb 1988 - 5 feb 1989 /jaar 2000 AARDE-DRAAK Juipter in (Ram)/Stier

De Draak is een van de meest favoriete symbolen: elke ouder schijnt te hopen dat zijn of haar kind in het jaar van de Draak geboren wordt. Draken hebben macht en geluk in het leven. Ze zijn geboren monarchen, maar ook idealisten. Eigenlijk denken ze al vanaf het moment dat ze geboren worden dat ze perfect zijn, en dus zijn ze ook niet erg flexibel. Ze hebben vaak een grote mond maar toch zijn hun meningen belangrijk genoeg om naar te luisteren en hun advies is altijd goed. Zijn invloed is in feite nogal sterk. De Draak kan wel last hebben van te veel trots.
Draken zijn moedig, dynamisch en heerlijke mensen. Heel zelfverzekerd en soms wat tiranniek. Orders van anderen verdragen ze absoluut niet.
Soms zijn draken ongelooflijk snobistisch. Maar ze hebben talent, ze zijn intelligent, vasthoudend, en edelmoedig. Hij kan in feite alles doen. Elke carrière die hij kiest zal er eentje zijn waarin hij uitblinkt. Mensen houden van de Draak, en hij wordt niet vaak teleurgesteld in de liefde.

Relationeel:
Draken schijnen het uitstekend te kunnen vinden met de Rat. Met de Tijger kunnen ze heel prima een huwelijk aan, met het Konijn vormen ze een goed team. Met een Slang valt het te proberen. Met een Paard is het liefde op het eerste gezicht, maar het is niet blijvend. Met de Geit hebben ze een gezonde en stabiele relatie. Met de Aap kunnen ze prima overweg. Met de Haan is er balans, maar geen passie. Met de Hond: dit schijnt niet zo goed uit te pakken. Voor de Hond met het Varken komt de Draak een uitstekend stel. Met een Slang werkt het misschien wel. met de Os kan hij beter niet omgaan. En met een andere Draak zal hij altijd in competitie zijn.

De maand mei is de beste maand voor de Draak, en de tijd van de dag die het beste bij hen past is van 7 tot 9 ’s ochtends vroeg. Hun beste richting schijnt Oost-zuidoost te zijn, en hun kleur is aquamarijn.

De Slang:

De geboortejaren van de Slang zijn:
1941, 1953, 1965, 1977 en 1989

4 feb 1905 - 24 jan 1906 HOUT-SLANG Jupiter in Stier/Tweelingen
23 jan 1917 - 10 feb 1917 VUUR-SLANG Jupiter in Stier/Tweelingen
10 feb 1929 - 29 juni 1930 AARDE-SLANG Jupiter in Stier/Tweelingen
27 jan 1941 - 14 feb 1942 METAAL-SLANG Jupiter in Stier/Tweelingen
14 feb 1953 - 2 feb 1954 WATER-SLANG Jupiter in (Stier)/Tweelingen/Kreeft
2 feb 1965 - 20 jan 1966 HOUT-SLANG Jupiter in (Stier)/Tweelingen/Kreeft
18 feb 1977 - 6 feb 1978 VUUR-SLANG Jupiter in (Stier)/Tweelingen/Kreeft
6 feb 1989 - 26 jan 1990 /jaar 2001 AARDE-SLANG Jupiter in (Stier)/Tweelingen/Kreeft

De Slang verwacht niet anders dan dat hij aandacht krijgt en roem verwerft, maar toch zijn ze daar nooit luidruchtig in. Ze hebben uitstekende manieren, een sterk charisma, ze zijn heel vasthoudend en de Slang neemt snel besluiten. Alhoewel hij zijn projecten niet altijd afmaakt, integendeel. Klaarblijkelijk zijn de meest mensen stiekem verliefd op de Slang, met hun mysterieuze uitstraling. Onweerstaanbaar als ze lijken, roddelt de Slang nooit en verspilt zijn tijd ook niet. Hij is een diepe denker, een intellectueel, een filosoof. Ze reageren onmiddellijk op eerste indrukken, en handelen heel sterk vanuit hun gevoel en intuïtie. Ze zitten kennelijk een beetje boven op hun geld, berekenend als het ware, en kunnen dol op intriges zijn, maar hij kan anderen ook heel goed helpen, dit ook financieel gezien. Wel kan de Slang soms enorm overdrijven, zelfs in het helpen van vrienden. Als hij iemand helpt, dan wordt hij zelfs bezitterig naar die vriend. Verder kan de Slang heel erg jaloers zijn en als het moet een leugen vertellen. Hij hoeft zich eigenlijk helemaal geen zorgen te maken over geld, want hij kan er altijd wel op de een of andere manier aankomen. Hij is romantisch en charmant, en ziet er meestal heel mooi uit. De Slang kan het niet uitstaan een blauwtje te lopen, hij wil verwelkomd erkend worden door een ieder waarmee hij in contact komt.

Relaties:
Hun beste liefdesrelaties zijn met de Haan, maar ook is de relatie met de Os heel goed. Met de Geit, de Hond, de Aap en met de Draak heeft hij een sterke mysterieuze band die niet te verklaren valt.Met het Paard heeft hij een heel sterke wederzijdse aantrekkingskracht.
Met de Rat kan hij beter vrienden zijn dan een liefdesrelatie aan gaan. Met het Konijn, en de Tijger wil het niet lukken, en ook niet met het Varken: deze hebben geen aantrekkingskracht op de Slang. Wanneer een Slang een andere Slang ontmoet is er alleen maar een en al drama, dus dat kan beter vermeden worden.

Juni is de beste maand voor de Slang, en hun beste tijd is van 9 tot 11 uur ’s ochtends. Hun richting is zuid-zuidoost, en hun kleur is rood.

Het Paard:

De geboortejaren van het paard zijn:
1942, 1954, 1966, 1978, 1990 en 2002

25 jan 1906 - 12 feb 1907 VUUR-PAARD Jupiter in Tweelingen/Kreeft
11 feb 1918 - 31 jan 1919 AARDE-PAARD Jupiter in Tweelingen/Kreeft
30 jan 1930 - 16 feb 1931 METAAL-PAARD Jupiter in Tweelingen/Kreeft
15 feb 1942 - 4 feb 1943 WATER-PAARD Jupiter in Tweelingen/Kreeft
3 feb 1954 - 23 jan 1955 HOUT-PAARD Jupiter in (Tweelingen)/Kreeft
21 jan 1966 - 8 feb 1978 VUUR-PAARD Jupiter in (Tweelingen)Kreeft/Leeuw
7 feb 1978 - 27 jan 1979 AARDE-PAARD Jupiter in (Tweelingen)/Kreeft/Leeuw
15 feb 1990-3 feb 1991 METAAL-PAARD Jupiter in Kreeft/Leeuw

Het paard is heel energiek en actief, en begeeft zich graag in menigten om gezien te worden. Ze zijn heel handig, maar hebben niet al te veel zelfvertrouwen. Het Paard -mens , die van reizen houdt, verlaat het huis meestal op jonge leeftijd. Eigenlijk horen ze nooit ergens helemaal thuis, hij blijft zigeunerbloed houden, inclusief de innerlijke rebellie die daar bij hoort. Het is een beetje een heetbloedig, ongeduldig type, en kan ook heel egoïstisch overkomen. Hij werkt hard, en is een goede financier. Maar hij kan ook plotseling alle belangstelling ergens in verliezen. Hij is instaat alles voor de liefde op te geven. Het zijn over het algemeen mensen waar iedereen mee overweg kan, ze zijn opgewekt. Ze zijn wel eens te open en daardoor tactloos.
Het schijnt dat het Vuur -Paard niet zo’n gelukkig teken is in de Chinese astrologie, deze zijn geboren in 1846, 1906, 1966 en straks in 2026.

Relaties:
Een paard kan fantastisch overweg met een Geit, en ook met een Hond wordt hij heel gelukkig. Met de Tijger heeft hij ook nogal wat gemeen, en met het Varken zou hij een poging kunnen wagen. Met de Rat is het klaarblijkelijk helemaal hopeloos, en ook de relatie met de Os zal in scheiding eindigen. Met de Draak kan het nogal vurig zijn, maar zo’n relatie houdt geen stand. Met het Konijn kan het Paard wellicht beter gewoon vrienden zijn. Met de Aap en de Haan kan hij het beter niet proberen. En als een Paard een ander Paard tegenkomt: verstop dan je egoïsme.
Juli is de beste maand voor het Paard, en zijn beste tijd gedurende de dag is van 11 uur ’s morgens tot 1 uur ’s middags. Hun richting is het Zuiden en hun kleur is oranje.

De Geit:

De geboortejaren van de Geit zijn:
1943, 1955, 1967, 1991 en 2003

13 feb 1907 - 1 feb 1908 VUUR-GEIT Jupiter in Kreeft/Leeuw
1 feb 1919 - 19 feb 1920 AARDE-GEIT Jupiter in Kreeft/Leeuw
17 feb 1931 - 5 feb 1932 METAAL-GEIT Jupiter in Kreeft/Leeuw
5 feb 1943 - 24 jan 1944 WATER-GEIT Jupiter in Kreeft/Leeuw
24 jan 1955 - 11 feb 1956 HOUT-GEIT Jupiter in Kreeft/Leeuw
9 feb 1967 - 29 jan 1968 VUUR-GEIT Jupiter in Kreeft/Leeuw
28 jan 1979 - 15 feb 1980 AARDE-GEIT Jupiter in Leeuw/Maagd
15 feb 1991 - 3 feb 1992 METAAL-GEIT Jupiter in Leeuw/Maagd

Onder de Geit geboren mensen zijn artistiek en charmant, getalenteerd en elegant, en ze zijn dol op de natuur. Ze zijn het meest creatief van alle Chinese symbolen. Ze hebben ook enorm goede manieren en hun charme brengt hun altijd veel bewonderaars en vrienden. Ze zijn echter wel onzeker, want ze hebben er behoefte aan geliefd te zijn en beschermd te worden. Ze respecteren de regels van de maatschappij. Meestal gaan ze confrontatie uit de weg, en trekken ze zich terug uit zware besluitvormingsprocessen. Ze zijn ook dromers en soms zijn ze pessimistisch en aarzelend, of maken zich altijd zorgen. Of ze zijn lui. Als Geiten de keus hadden zouden ze een rijk persoon trouwen en voor de rest van hun leven niets meer doen. Ze zien er goed uit, maar vinden dat dan ook heel erg belangrijk. Ze zijn niet georganiseerd genoeg om in zaken te gaan. Ze zijn veel beter als kunstenaar, schrijver of vakman. In relaties zijn ze soms wat bazig en lui, maar met hun zachtaardige zorgzame natuur, zal het moeilijk een Geit te weerstaan.

Relaties:
Een relatie met een onder het Varken geboren type is een van de beste die er bestaan. Maar ook met het Konijn is de Geit gelukkig, en met de Draak is een relatie stabiel en gezond. Met een Paard is een relatie ook goed, ze zullen elkaar niet vervelen. Met een Aap: ach waarom ook niet? Met een Hond is een relatie mogelijk, maar wel moeilijk, en met een Os kan een Geit beter gewone vriendschappelijke relatie aangaan. Met een Slang kan het ook goed gaan, maar met een Haan of met een andere Geit kan een Geit beter geen relatie aangaan. En ook niet met een Rat, dat werkt waarschijnlijk ook niet.
Augustus is de maand die het beste bij de Geit past. En de tijd van de dag die het beste bij hem past is tussen 1 en 3 uur ’s middags. Hun richting is Zuidzuidwest, en hun kleur is roze.

De Aap:

De geboortejaren van de Aap zijn:
1944, 1956, 1968, 1980 en 1992

2 feb 1908 - 21 jan 1909 AARDE-AAP Jupiter in Leeuw/Maagd
20 feb 1920 - 7 feb 1921 METAAL-AAP Jupiter in Leeuw/Maagd
6 feb 1932- 25 jan 1933 WATER-AAP Jupiter in Leeuw/Maagd
25 jan 1944 - 12 feb 1945 HOUT-AAP Jupiter in Leeuw/Maagd
12 feb 1956 - 30 jan 1957 VUUR-AAP Jupiter in Leeuw/Maagd
30 jan 1968 - 16 feb 1969 AARDE-AAP Jupiter in Leeuw/Maagd
16 feb 1980 - 4 feb 1981 METAAL-AAP Juipter in Maagd/Weegschaal
4 feb 1992 - 22 jan 1993 WATER-AAP Jupiter in Maagd/Weegschaal

De onder de Aap geboren mens is meestal vrolijk, vol energie en ze zijn knap: geef ze een saai boek te lezen en hij of zij maakt er een musical van! En hij geeft de informatie zo weer door, of geeft de boeken weer gratis weg. Als je naar een feestje gaat, staat de Aap meestal in het centrum van de belangstelling. Ze hebben ook charme en humor, ze zijn sociaal en ze kunnen diplomatiek overkomen, omdat ze niet altijd de waarheid vertellen omdat ze niet onvriendelijk willen zijn. maar ze verbergen hun emoties niet.
Apen zijn heel goed in het oplossen van problemen. Als je ooit ergens in de problemen zit, pak dan de telefoon en draai het nummer van een Aap. Apen kunnen goed luisteren en tegelijkertijd problemen oplossen. Apen zijn ongelofelijk nieuwsgierig en willen alles weten. Soms zijn ze niet redelijk, en dan gebruiken ze hun vermogen om iedereen (inclusief henzelf) ervan te overtuigen dat ze toch het juiste hebben gedaan.
Sommige Apen worden beroemd of bekend. Ze zijn heel succesvol. Ze praten heel veel en zijn dus geweldige gesprekspartners. Als vrienden zijn ze loyaal en toegewijd, als geliefden zijn ze een relatie heel snel weer beu en worden dan weer verliefd op een ander. Ze denken altijd dat het gras groener is aan de overkant. Ze hebben de neiging lui te zijn en aandacht te schenken aan allerlei kleine details terwijl ze het grote vergeten. Ze zijn flexibel, heeft een grote intelligentie en kan mensen aardig voor de gek houden. Apen hebben één grote liefde: VOEDSEL. Ze zijn geen varkens, ze stoppen zich niet vol, maar in plaats daarvan eten ze snacks als ze er zin in hebben en wanneer ze er zin in hebben. En ze zijn gek op bananen.

Relaties:
Met de Rat is een relatie fantastisch, met de Os is het aardig, ze kunnen er wel mee overweg. Met de Tijger wordt de liefde gepassioneerd bedreven en met het Konijn is een relatie amusant. Ondanks hun verschillen kunnen ook Draken en apen goed met elkaar overweg. Met de Slang is het niet zeker, dat hangt van de Aap af. Blijf maar uit de buurt van Paarden en met de Geit: ach waarom ook niet? Met andere Apen is het prima maar ook ingewikkeld, met de Haan is het afwachten. Met de Hond heb je kans dat de Hond er onder lijdt en met het Varken: jullie bewonderen elkaar.
September is de beste maand voor de Aap, de tijd van de dag die het beste bij hun past is van 3 tot 5 uur ’s middags, hun richting is Westzuidwest, en de kleur van de Aap is goud.

De Haan:

De geboortejaren van de Haan zijn:
1945, 1957, 1969, 1981 en 1993.

22 jan 1909 = 9 feb 1910 AARDE-HAAN Jupiter in Maagd/Weegschaal
8 feb 1921 - 27 jan 1922 METAAL-HAAN Jupiter in Maagd/Weegschaal
26 jan 1933 - 13 feb 1934 WATER-HAAN Jupiter in Maagd/Weegschaal
13 feb 1945 - 1 feb 1946 HOUT-HAAN Jupiter in Maagd/Weegschaal
31 jan 1957-17 feb 1958 VUUR-HAAN Jupiter in Maagd/Weegschaal
17 feb 1969 - 5 feb 1970 AARDE-HAAN Jupiter in Weegschaal/Maagd/Weegschaal
5 feb 1981 - 24 jan 1982 METAAL-HAAN Jupiter in Weegschaal/Schorpioen
23 jan 1993 - 9 feb 1994 WATER-HAAN Jupiter in Weegschaal/Schorpioen

De Haan is een heel oplettend persoon die het meestal bij het rechte eind heeft. Ze zijn zelfverzekerd, moedig, werken hard, ordelijk en zijn heel getalenteerd. Misschien hebben ze wel een heel sterk zesde zintuig wat hun oordeelsvermogen betreft. De Haan handelt precies zoals hij is, hij is gewoon zichzelf en er zijn geen verborgen diepten die hij niet laat zien. Hij is niet gecompliceerd of diepgaand, hij is recht door zee en direct. Hij houdt er wel van gevleid te worden, en kan zich daarom wel eens wat opzichtig kleden, maar in zijn hart is hij een conservatief. Ze zijn zich heel bewust van kleding, en soms spenderen ze uren voor de spiegel of geven ze 1000 gulden uit aan een jurk. Ze zijn altijd aantrekkelijk, en sociaal en houden wel van aandacht dus. Ze kunnen ook behoorlijk opscheppen.
Je kunt een Haan niet voor de gek houden. Hij is sceptisch en voorzichtig, maar met zijn sterke waarnemingsvermogen kan hij een uitstekende trouble shooter zijn, bijvoorbeeld als detective verpleegster, arts of psychiater. De Haan is altijd bezig, ze zijn zelden lui niets aan het doen. Ze hebben een veelheid van talenten die ze overal kunnen gebruiken. Ze zijn ook uitstekend in het managen van financiële zaken of als organisatoren.
Alhoewel de Haan heel praktisch is, houdt hij er ook van om te dromen, hetgeen soms wel eens tot een teleurstelling in de liefde kan leiden in de werkelijkheid van alledag, omdat die nooit erg overeenkomt met de droom. Ze zijn heel eerlijk en loyaal en niet in staat hun partner te bedriegen overigens. De Haan is een fantastische gastheer of gastvrouw, en ze zijn heel loyaal: ze creëren daarom toegewijde vrienden.

Relaties:
De beste relaties heeft de Haan met de Slang, dan gaat het om een diepe liefdesrelatie. Ook met de Os kan de Haan een goede liefdesrelatie opbouwen. Met de Rat is het vol vuur, maar niet blijvend, en met de Tijger is de relatie niet erg in balans. Met heet Konijn is een relatie niet aan te raden, en ook niet met het Paard. Met een Draak is elke relatie wel in balans, maar niet erg gepassioneerd. Met een Geit zijn ze domweg ongelukkig, en met een andere Haan zou het een wonder zijn als de relatie lukt! Met een Hond: alleen als het absoluut noodzakelijk is. Met het Varken zou het kunnen lukken, omdat het Varken geduldig is. Met een Aap: wie weet, misschien lukt het wel.
De beste maand voor de Haan is oktober en wat de tijden van de dag betreft: tussen 5 en 7 uur ’s avonds.

De Hond:

De geboortejaren van de Hond zijn:
1946, 1958, 1970, 1982 en 1994

10 feb 1910-29 jan 1911 METAAL-HOND Jupiter in Weegschaal (Schorpioen)
28 jan 1922-15 feb 1923 WATER-HOND Jupiter in Weegschaal (Schorpioen)
14 feb 1934 - 3 feb 1935 HOUT-HOND Jupiter in Weegschaal (Schorpioen)
2 feb 1946 - 21 jan 1947 VUUR-HOND Jupiter in Weegschaal/Schorpioen
18 feb 1958 - 7 feb 1959 AARDE-HOND Juipter in Weegschaal/Schorpioen
6 feb 1970 - 26 jan 1971 METAAL-HOND Jupiter in Weeggschaal/Schorpioen
25 jan 1982 - 12 feb 1983 WATER-HOND Jupiter in Schorpioen
10 feb 1994 - 30 jan 1995 HOUT-HOND Jupiter in Schorpioen (Boogschutter)

Onder de Hond geboren mensen zijn eerlijk, trouw en oprecht. Traditioneel en eervol, scheppen ze er bovendien genoegen in mensen te helpen. Ze zijn altijd de eerste om op te komen voor onrechtvaardigheid. Hij symboliseert rechtvaardigheid. Hij is niet zo sociaal, en ook geen ster in gezelschap, maar hij is intelligent, zorgzaam en een goede luisteraar.
Ze hebben een heel sterk gevoel van plicht. Je kunt absoluut op de Hond aan. Hij roddelt niet graag en je kunt hem ook rustig je geheimen toevertrouwen. Als hij in een goede bui is, is hij goed gezelschap, maar indien niet, dan kan hij heel vervelend worden en vol oordeel, en in de verdediging gaan. De Hond wordt oud geboren en wordt jonger naarmate hij ouder wordt. Ze nemen alles heel serieus, en soms klagen ze er ook een eind op los. In relaties is de Hond degene die geeft, en de partner degene die neemt. Hij is meestal heel edelmoedig en in de liefde is hij eerlijk. Hij is wel iemand die zich makkelijk zorgen maakt waardoor hij depressief kan worden. Als hij eenmaal vriendschap sluit met iemand is het voor het leven, ze zijn enorm loyaal.
De hond is vaak een steunpilaar in de maatschappij, en wordt door iedereen vertrouwd. Ze zijn de minst materialistische van alle tekens, want ze geven meer om mensen dan om geld of succes. En hun smaak is eenvoudig genoeg. Maar als ze geld nodig hebben weten ze het ook te krijgen. Ze zijn uitstekende ‘captains of industry’, of vakbondsleider, omdat ze graag opkomen voor de zwakkere en het eerst hun mond hierover opendoen. Ze hebben een passie voor werk zonder persoonlijke ambitie en kunnen niet goed ontspannen. De functie van de Hond is het huis beschermen, en dat doen mensen geboren onder de Hond dan ook, vooral als ze ’s nachts geboren zijn.

Relaties:
De beste relatie is met een Paard, die twee samen worden heel gelukkig. Maar ook met een Tijger is een relatie heel goed, in balans en harmonieus. Met een Varken kunnen ze goed gedachten en gevoelens uitwisselen; met een Rat: ach, het valt te proberen. Met een Os is het moeilijk maar niet onmogelijk. Met een Konijn gaat het prima zolang ze niet in emoties terecht komen. Met een Draak: slaap daar eerst nog maar eens een paar nachtjes over…, met een Slang kan het soms werken. En met een aap soms ook, maar de Hond kan er lijden van hebben. Met een Haan: niet te doen, tenzij het absoluut noodzakelijk is. En met een andere Hond: moeilijk, maar niet onmogelijk.
De beste maand is de maand november voor de Hond, en hun beste tijd gedurende de dag is van 7 tot 9 uur ’s avonds. Hun richting is Westnoordwest, en hun kleur is lichtgeel.

Het Varken (Zwijn):

De geboortejaren van het Varken zijn:
1947, 1959, 1971, 1983 en 1995

30 jan 1911-17 feb 1912 METAAL-VARKEN Jupiter in Schorpioen (Boogschutter)
16 feb 1923 - 4 feb 1924 WATER-VARKEN Jupiter in Schorpioen (Boogschutter)
4 feb 1935 - 23 jan 1936 HOUT-VARKEN Jupiter in Schorpioen (Boogschutter)
22 jan 1947 - 9 feb 1948 VUUR-VARKEN Jupiter in Schorpioen (Boogschutter)
9 feb 1959 - 27 jan 1960 AARDE-VARKEN Jupiter in Schorpioen (Boogschutter)
27 jan 1971 - 14 feb 1972 METAAL-VARKEN Jupiter in Boogschutter-Schorpioen-Boogschutter
13 feb 1983 - 1 feb 1984 WATER-VARKEN Jupiter in Boogschutter
31 jan 1995 - 18 feb 1996 HOUT-VARKEN Jupiter in Boogschutter

Mensen die geboren worden onder het teken Varken zijn heel galant. Ze zijn oprecht, rein, zijn tolerant en hebben gevoel voor humor. Ze zijn te goed om waar te zijn, zorgzaam en ze doen wat je ze vraagt. Varkens willen nu eenmaal graag alles goed doen, en je kunt ze dan ook rustig vertrouwen. Ze zijn rustig en oprecht en zo eerlijk dat ze zich schuldig voelen bij de minste fout die ze maken. Ze zijn naïef en onschuldig, en open zonder enige verdedigingsmechanisme. Het Varken gelooft altijd alles wat een ander hem vertelt, maar zijn vertrouwen in zichzelf is zo minimaal dat hij altijd probeert bewijzen te vinden voor wat hij ook maar zegt. Mensen bewonderen Varkens vaak het meest van alle. Als je om je heen kijkt zul je zien dat vaak Varkens het meest zorgzaam zijn.
Varkens worden geboren om te geven, mee te gaan en te dienen. Eigenlijk maken de meeste mensen nogal misbruik van de aard van het Varken. Varkens kunnen makkelijk voor de gek worden gehouden worden, ze zien altijd het beste in een ander. Ze zijn fantastisch gezelschap. Als je een vriend voor het leven hebt in een Varken, kun je echter ook nog wel eens merken dat ze je vriend zijn alleen maar zo lang zij je goedkeuren, en probeer nooit een Varken jouw mening op te leggen. Een Varken vraagt zelden om hulp en kan het ook niet goed. Hij spreekt niet veel, maar als hij plotseling besluit om in gesprek te gaan, stopt niemand hem meer. Een Varken is intellectueel, en leest alles wat los en vast zit. Sommige mensen vinden Varkens nogal snobistisch. Ze hebben wel een sterk gevoel voor luxe, en kunnen dan extravagant worden. Ze leven dan heel sterk om de zintuigen te voeden. Manieren en goede smaak zijn namelijk heel belangrijk voor hen. Maar in feite zijn Varkens esthetisch. Ze hebben een uitstekende neus voor stijl. Ze hechten ook nogal wat waarde aan voeding en zijn dol op chocola. Hij kan wel te veel eten, maar doet het wel met een verfijnde smaak. In relaties zijn Varkens sensitief, lief en naïef, romantisch en zorgzaam, en soms wat zelftoegeeflijk. Ze zijn zeker het soort dat trouwt. Maar ze kunnen ook bezitterig en jaloers zijn.

Relaties:
Het beste kunnen ze overweg met de Geit, een van de meest gelukkige combinaties die er bestaan. Maar ook met de Draak is een relatie vaak een relatie voor het leven. Huwelijken tussen hen beiden duren eeuwig. Met de Rat kunnen ze ook fantastisch overweg, evenals met het Konijn. Met het Paard zou het wel eens kunnen werken en met de Aap ook: ze bewonderen elkaar. Vanwege het geduld van het Varken kan een relatie met een Haan ook nog wel werken. Met de Hond kan de emotie en gevoel gedeeld worden. Met de Os: ach, wie weet. Een Varken is totaal anders dan een Tijger, maar het werkt wel. Met de Slang is het echt niks, het Varken kan de Slang nooit plezieren.

De ingewikkelde niveaus van de Chinese astrologie gebruiken. Als je een persoon alleen zou beschrijven met de kenmerken van zijn of haar Diertekens dan zou je vele details van de persoon overslaan. Want geen twee Tijgers zijn identiek, of geen twee Honden precies hetzelfde, ook al zijn ze in hetzelfde jaar geboren. Maar de persoonlijkheidsprofielen die bij elk dierenteken horen, beschrijven uiteraard het ‘pure type’ In de werkelijkheid kom je hoogst zelden een individu tegen die precies aan die beschrijving beantwoordt. Maar toch is het opvallend hoeveel leden van hetzelfde teken gelijklopende karakteristieken en eenzelfde smaak, temperament, voorkeuren, hoop en toekomstverwachtingen lijken te delen. Zo onderscheiden ze zich toch duidelijk van leden van de elf andere categorieën.. Om te verklaren wat de identieke persoonlijkheid veroorzaakt die de ene persoon van de andere onderscheidt, moeten we ons op de verfijningen van het verontwikkelde Oosterse systeem concentreren. Het meest opvallende zijn de Elementen die de jaren regeren, de Yin-Yangpolariteit van elk jaar en het uur waarop het individu is geboren.
De elementen. Volgens de Chinese filosofie vormen vijf Elementen –Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water, in die volgorde – de essentiële bouwstenen van alle levenden dingen. Elk Dierenteken binnen zijn raamwerk van zestig jaar wordt beheerst door een verschillend Element. Iemand die bijvoorbeeld in 1938 geboren is, zou een Aarde-Tijger kunnen zijn. Iemand die in 1950 geboren is, is een Metaal-Tijger en in 1962 een Water-Tijger, enzovoorts. Elke volgende verschijning van een Dierenteken wordt gewijzigd door de kenmerken van het volgende Element. Dit maakt het makkelijker de horoscoop van een jaar te onderscheiden van een ander jaar met hetzelfde Dierenteken.

De verschillende elementen zijn: * metaal: concentratie, wilskracht, spreekvaardigheid
* water: overdenken, gevoeligheid, overtuigingskracht
* hout: verbeelding, creativiteit, idealisme, medeleven
* vuur: passie, vitaliteit, agressie, leiders- capaciteiten
* aarde: stabiliteit, betrouwbaarheid, praktisch zijn,
vlijt, behoedzaamheid

Yin en Yang. De dynamische complementaire krachten die het universum in evenwicht houden staan bekend als Yin en Yang. Yin, dat gezien wordt als vrouwelijk en ontvangend, wordt geassocieerd met water, de nacht en de maan. Yang, dat als mannelijk en als actief wordt beschouwd, wordt geassocieerd met de dag, vuur en zon. Yin bevat een kern van Yang, en omgekeerd, zoals wordt weergegeven door de centrale punten in het Yin-Yangsymbool. De twee krachten zijn met elkaar verbonden, om beurten dominerend en toegevend, toenemend en afnemend als dag en nacht, zomer en winter, geboorte en dood. Evenwicht tussen deze twee is de sleutel tot harmonie. Elk dierjaar wordt als Yin of Yang bestempeld en verleent daardoor een ontvangende of dominerende onderstroom aan het karakter overeenkomstig de geboortedatum van een individu. Omdat het de bedoeling is evenwicht te bereiken, kunnen we door het herkennen van de kracht die onze geboortetijd onderbouwd manieren vinden om excessen te vermijden.

Ook de Chinese volgorde is, evenals de Westerse volgorde, afwisselend yang en yin:
Yang Yin
Rat Os
Tijger Konijn
Draak Slang
Paard Geit
Aap Haan
Hond Varken

Echte Yin karakteristieken zijn: een goede gezondheid, tamelijk zelfbewust, intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel.

Echte Yang karakteristieken zijn: minder stabiel, meestal wat optimistischer, houden van gezelligheid, praktisch, materialistisch, vaak conservatief, geneigd tot jaloezie. 14,15,18

Yin (donker) en Yang (licht) worden gesymboliseerd door twee delen die door de slingerlijn binnen de cirkel worden gevormd. De lijn geeft beweging aan. Bij het Yin-Yangsymbool (zie bron )draait het om evenwicht. Er is evenveel Yin als Yang, het evenwicht is dynamisch; het verandert steeds. Yin en Yang hebben allebei steeds een tegenovergestelde betekenis, waarvan we hier een paar voorbeelden geven:

Yin: Yang:
Vrouwelijk Mannelijk
Koude Hitte
Nacht Dag
Winter Zomer
Binnen Buiten

Het geboorteuur:
Het uur waarop we geboren worden, voegt nog een extra onderscheidend aspect aan ons karakter toe. Evenals de jaren worden de twaalf dubbele uren door dezelfde opeenvolging van dieren geregeerd, te beginnen met de Rat die de tijd tussen 23.00-01.00 uur regeert. Dus een individu dat geboren is in het Jaar van de Tijger en in het uur van het Konijn zal Tijgerkenmerken hebben die verminderd zijn door de kenmerken van het Konijn.

4. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen Oosterse en Westerse astrologie?

Hoewel het beide systemen zijn die in wezen karakters van mensen analyseren en patronen volgen van potentieel toekomstige gebeurtenissen, volgen de Oosterse en Westerse astrologie totaal verschillende routes om tot vergelijkbare conclusies te komen. Toch biedt ieder systeem waardevolle inzichten in elk aspect van iemands karakter en levenswijze.

Misschien wel het meest fundamentele verschil ligt in het daadwerkelijke in kaart brengen van de hemel. Oosterse astrologen baseren hun bevindingen rondom de Poolster, terwijl de Westerse traditie de Aarde in het centrum plaats van de ecliptica of schijnbare baan van de zon door de Dierenriem. Sommige kernmerken die met planeten worden geassocieerd, verschillen ook. Venus, bijvoorbeeld, heeft een vrouwelijk karakter in het Westen maar is in de Oosterse traditie mannelijk. Er zijn ook verschillen tussen de twee kalenders; die van het Westen is op de zon en die van het Oosten op de maanfasen gebaseerd.

De eersten overeenkomst tussen de twee systemen is echter te vinden in de twaalf groeperingen – twaalf Chinese Diertekens en twaalf tekens van de Dierenriem. Maar ook hier zijn de verschillen interessant. Volgens het Chinese systeem duurt elk Dierteken een heel jaar, terwijl in het Westen elk teken van de Dierenriem gemiddeld maar dertig dagen bestrijkt. Met de zon die in precies een jaar door alle twaalf heen ‘zoeft’. Een andere overeenkomst is te vinden in de gedachte van de Elementen. Een laatste overeenkomst in de notie van de tweeslachtigheid van het principe dat de basis vormt voor de natuurkrachten.

5. Wat houdt numerologie in?

De numerologie is de studie van de getallen en hun symbolische betekenis. Numerologie voorspelt niet de toekomst, het geeft slechts een beter inzicht in je levensloop. De belangrijkste getallen worden bepaald door je geboortedatum en de letters waaruit je naam bestaat. De getallen in je leven zijn niet toevallig, ze zijn een onderdeel van je levensplan. Ieder mens heeft een uniek getallenstelsel dat dienst doet als gids, zonder een dwingende controle uit te oefenen. De belangrijkste getallen zijn het geboortegetal en het persoonlijk naamgetal.

De getallen en letters van je namen geven informatie die gebaseerd is op berekeningen die uitgevoerd worden met de getallen van je geboortedatum en met cijfers die ontleend worden aan de letters van de namen die je bij je geboorte hebt ontvangen. Niet alleen via je officiële naam krijg je een schat aan gegevens, maar ook via de roepnaam en eventuele naamsveranderingen in je latere leven.

Numerologie geeft ons de kans een beter inzicht in onszelf te krijgen en ons te realiseren wat precies onze gaven en mogelijkheden zijn en waar onze beperkingen liggen. Ook vertelt het ons wat onze levensopdracht is en hoe we die het beste kunnen uitvoeren; welke lessen we in dit leven moeten leren en welke schulden we uit vorige levens hier nog moeten vereffenen.

Numerologie leert ons iets over onszelf en onze medemensen, over krachten die we beheersen, op welke wijze we zelf over onze grootste kracht beschikken; over onze levenscyclus en over de vibraties daarvan, over de uitdagingen die het leven ons zal stellen en ten slotte over wat we het beste kunnen doen en wat we toch maar beter kunnen laten.

Numerologie vertelt ons deze feiten niet alleen over ons zelf, maar tevens over de mensen met wie we samenleven. Krijgen we een beter begrip voor elkaar en een beter inzicht in ons zelf, dan zal dit de onderlinge verstandhouding verbeteren. Ouders kunnen op deze wijze veel beter begrijpen waarom hun kinderen doen zoals ze doen; ze zullen daardoor het kind anders kunnen behandelen en een betere steun zijn voor het kind tijdens de opvoeding.

Het doet er niet toe wie of wat je bent of wat je doet - iedereen kan via numerologie zijn leven beteren. Je kunt zo een betere levensstijl creëren en een beter met anderen omgaan. Als je weet door welke krachten je wordt beheerst, kun je zelf veel moeilijkheden met lastige mensen uit je omgeving vermijden.

De numerologie maakt vooral gebruik van de \'gehele getallen\', dat wil zeggen de getallen 1 tot en met 9. Om je eigen getallen te bepalen, moet je ieder getal terug brengen tot een enkel cijfer door de cijfers van ieder getal bij elkaar op te tellen. Ieder getal van 1 tot en met 9 heeft een bepaalde betekenis.

Sommige getallen worden meestal niet terug gebracht tot een enkel cijfer. Dit zijn de getallen 11, 22 en 33, de zogenaamde meestergetallen. Meestergetallen hebben een bijzondere betekenis, omdat de persoon op wie ze betrekking hebben een speciale rol in dit leven moet vervullen. Voor sommige mensen is deze taak te zwaar. Is dit het geval, dan kun je je last verlichten door je meestergetal terug te brengen tot een enkel cijfer door de twee cijfers bij elkaar op te tellen.

Geboortegetal
Het geboortegetal wordt ook wel het levenspadgetal genoemd. Het wordt bepaald door de getallen waaruit je geboortedatum bestaat en is het belangrijkste getal in de numerologie.
Het geboortegetal geeft de mogelijkheden van een persoon aan. Het geboortegetal is niet allesbepalend, het is slechts een stuk gereedschap dat gebruikt kan worden om meer over je zelf te weten te komen. Hierdoor kun je geestelijk groeien, je zelf beter manifesteren en je zult open staan voor de vele mogelijkheden die het leven je te bieden heeft. In moeilijke perioden in je leven kan het geboortegetal als gids dienen.
Om het geboortegetal te bepalen, tel je de cijfers van je geboortedag, maand en jaar bij elkaar op, totdat je een enkel cijfer overhoudt. Uiteraard met uitzondering van een meestergetal.

De reden dat iedereen totaal verschillende eigenschappen heeft, komt doordat:
twee of meer mensen die op vrijwel dezelfde tijd op vrijwel dezelfde plaats - denk maar eens aan kraamklinieken in een grote stad - worden geboren, hebben in grote trekken dezelfde horoscoop. Het is echter vrijwel uitgesloten dat er op dezelfde dag twee mensen worden geboren met precies dezelfde naam en voornaam. Numerologie werkt met alle letters van uw naam, voornaam en de getallen van u geboortedatum.
We zullen hieronder onze geboortegetallen uitrekenen.

Voorbeeld 1:
Mijn (Lieke’s) geboortedatum is 11 december 1986
1 + 1 = 2
2 + 12 = 14
14 + 1 + 9 + 8 + 6 = 38 à 3 + 8 = 11
Mijn geboortegetal is dus 11, een meestergetal. Ik ben er nog niet achter of ik dit aankan, maar dat merk ik vanzelf!

Voorbeeld 2:
Mijn (Irene’s) geboortedatum is 25 juni 1987
2 + 5 = 7
7 + 6 = 13
13 + 1 + 9 + 8 + 7 = 38 à 3 + 8 = 11
Ook Irene heeft een meestergetal als geboortegetal.

Persoonlijk naamgetal
Volgens de numerologie heeft iedere naam een getal. In de numerologie is de naam van belang, omdat deze is doorgegeven door een vorige generatie en dus een deel bevat van hetgeen we in ons leven hebben meegekregen. Onze naam bevat min of meer drie getallen. De klinkers vormen samen het geestgetal, de medeklinkers het persoonlijkheidsgetal en deze twee samen het persoonlijk naamgetal.
De ziel of geest is je ware ik, het bewustzijn en wijsheid. De numerologie gaat er van uit dat de ziel kwaliteiten uit eerdere reïncarnaties bezit. De persoonlijkheid geeft aan hoe andere mensen een persoon zien, welk beeld een persoon de wereld toont. Het naamgetal laat zien hoe de kwaliteiten van de geest en de mogelijkheden van de persoonlijkheid tot uitdrukking komen in het gedrag naar buiten.
Om het persoonlijk naamgetal te bepalen, moet je je volledige naam (voornaam en achternaam) voluit schrijven. Geef vervolgens iedere letter een cijfer volgens het schema dat hieronder staat. Tel de afzonderlijke cijfers bij elkaar op tot je een enkel cijfer overhoudt of een meestergetal.

Berekening Basiseigenschappen
A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9
J=1 K=11 L=3 M=4 N=5 O=6 P=7 Q=8 R=9
S=1 T=2 U=3 V=22 W=5 X=6 Y=7 Z=8

Voorbeeld 1:
Mijn naam is: Lieke Hoogmoet
L I E K E H O O G M O E T
3 9 5 11 5 8 6 6 7 4 6 5 2

3 + 9 + 5 + 11 + 5 = 33 à 3 + 3 = 6
8 + 6 + 6 + 7 + 4 + 6 + 5 + 2 = 44 à 4 + 4 = 8
6 + 8 = 14 à 1 + 4 = 5
Mijn persoonlijk naamgetal is 5

Voorbeeld 2:
Mijn naam is: Irene van Rooij
I R E N E V A N R O O I J
9 9 5 5 9 22 1 5 9 6 6 9 1

9 + 9 + 5 + 5 + 9 = 37 à 3 + 7 = 10 à 1 + 0 = 1
22 + 1 + 5 + 9 + 6 + 6 + 9 + 1 = 55 à 5 + 5 = 10 à 1 + 0 = 1
1 + 1 = 2
Irene’s persoonlijke naamgetal is 2

Het persoonlijk naamgetal en het geboortegetal zijn de belangrijkste getallen, maar er zijn er nog meer. Bijv. het zielsgetal, het levenslotgetal, het persoonlijke getal en het jaargetal.
Deze zullen we in het kort uitleggen.

Het zielsgetal. De klinkers uit uw voor- en achternaam laten uw werkelijke innerlijke persoonlijkheid zien, welke alleen door uzelf gekend wordt.

Het levenslotgetal. Dit is een combinatie van het ziels- en persoonlijkheidsgetal Met behulp hiervan kunt u zien wat u in dit leven moet doen, wat u tot uiting moet brengen.

Het persoonlijke getal. Dit getal is een combinatie van levensles-, ziels- en persoonlijkheidsgetal en wordt uitgedrukt door een tarotkaart die voor u persoonlijk een betekenis heeft.

Het jaargetal. Dit getal is een optelsom van geboortedag, -maand en het jaar van de laatste verjaardag welke wordt uitgedrukt door een tarotkaart die tot de volgende verjaardag werkt.

Als je je persoonlijke getallen berekent hebt, wil je natuurlijk weten wat elk getal betekend. Hieronder hebben we van alle getallen de betekenissen gegeven.

Cijferbetekenissen:

1. De enkeling
sleutels: activiteit, onafhankelijkheid, originaliteit, moed, inventiviteit, leiderschap, ambitie, pionier
numerologie:dit is het getal van de leider, de enkeling, de pionier en de initiatiefnemer. Deze
persoon is altijd een stap vooruit op de rest en geeft het tempoen de richting aan voor anderen zoals een dirigent dat doet. Één is ook het getal van activiteit, wilskracht, ambitie en macht. De één is anders dan de andere, gelooft in eigen geest en levensstijl, handelt intelligent en komt vaak in opstand tegen de gevestigde orde.
Positief: Je zet krachtige energie en inspiratie om in creativiteit en dienstbaarheid; en je bent zeker van jezelf.
Negatief: Egoïstisch, lui, besluiteloos, koppig, tiranniek, hekel aan
Te leren les: Uw moeilijkheden overwinnen door uw eigen creativiteit.

2. Samenwerking en tact
Sleutels : Vrede, compagonschap, diplomaat, spiritualiteit
Numerologie: De 2 in deze uitdaging representeert harmonieuze relaties en zelfvertrouwen. Ten tijde van deze uitdaging voel je de behoefte verbintenissen aan te gaan met andere mensen, De uitdaging schuilt in het feit, dat je op moet passen je eigen identiteit niet te verliezen. en aan een aan de ontwikkeling van je zelfvertrouwen te blijven werken.

3. Expressie en taal
Sleutels : Verbeelding, Expressie, levensgenieter, creativiteit, economie.
Numerologie: Je hebt het ongeluk dat je de ideale partner te laat ontmoet, als ze al getrouwd zijn;als je niet oppast kun je de derde persoon in een driehoeksverhouding worden, in plaats van je ogen open te houden voor een geschikte huwelijkspartner die wel vrij is.Je bent idealistisch en verlangt naar kameraadschap in het huwelijk, maar je opofferingsgezindheid kan door degenen die je je vertrouwen schenkt flink misbruikt worden. Het is mogelijk dat je één of twee keer bijna in de val bent gelopen, maar daarvoor gespaard bent gebleven door je afkeer om je te binden aan iemand met een niet bij je passend temperament of een minder goed karakter.Laat je uw intuïtie spreken, dan zal uw keuze goed zijn,want je begrijpt andermans motieven heel goed en pikt er meestal iemand uit wiens interesses gelijke tred met de jouwe houden, waardoor je een goed kameraadschappelijk leven samen hebt.

4. Werk en discipline
Sleutels : Gestructureerd, orde, beperking, soberheid
Toren 4: De sterkste invloed van het getal 4 in deze periode is, dat je praktisch bent en realistisch in het leven staat. Deze periode in je leven verwacht een grotere discipline van je en een meer systematisch en organisatorische manier van aanpak.
Numerologie: Het kenmerk van de vier is werk en vakmanschap, het is een harde werker met veel uithoudingsvermogen, loyaal en stipt, logisch en analytisch en zowel lichamelijk als geestelijk altijd bezig. De vier is niet zozeer emotioneel maar wel erg betrouwbaar en kan zich goed concentreren.

5. Vrijheid en afwisseling
Sleutels : Sexualeit, constructief, vrijheid, kennis, Veelzijdig, inventief
Toren 5: De invloed van het getal 5 in deze periode, staat in het teken van de vrijheid en de \'les\' van de verantwoordelijkheid. De tendens om te plotseling en onverwacht veranderen, zijn van invloed op deze jaren.
Numerologie: De vijf staat voor vrijheid, mensen met het nummer vijf zijn het toonbeeld van vrijheid, ze zijn veelzijdig, veranderlijk en progressief. Ze zijn dol op reizen, houden van het leven en lijken alles naar hun hand te kunnen zetten.

6. Verantwoordelijkheid, Tehuis en Dienstvaardigheid
Sleutels : Artistiek,verantwoordelijkheid, liefde voor faam.
Numerologie: Mensen die onder het getal zes vallen zijn liefdevol, begrijpend en hartelijk. Je zou ze de kosmische ouders kunnen noemen, ze zijn gesteld op harmonie en stabiliteit, ze zijn standvastig en rechtvaardig. Ze zijn idealistisch en rechtvaardig, raadsman en heler.
Positief: Je ziet bet grotere geheel; bent vergevensgezind en geduldig;en doet uitstekend werk zonder te perfectionistisch te worden; Je accepteert jezelf en anderen.
Negatief: Dominerend, met de neiging om anderen uw mening op te dringen en mensen emotioneel afhankelijk van u te maken
Te leren les: Verantwoordelijkheid aanvaarden voor uw gezin en de samenleving.
7. De analist – innerlijke wijsheid
Sleutels : Analyst, begrijpt wetenschap, meditatie, liefde voor solitude. Ritueel en Magie.
Numerologie: De 7 in deze uitdaging representeert: innerlijk besef. Ten tijde van deze uitdaging zul je een zeker evenwicht moeten vinden tussen, enerzijds je behoefte aan structuur, en anderzijds je behoefte aan verandering. Je hebt het gevoel in meer dan één richting geduwd te worden. Het zal je niet lukken om achter de grote hoeveelheid aan interesses die je hebt, tegelijk aandacht te besteden. Inplaats daarvan kun je beter kijken hoe je spontaan kunt zijn en tijd vrij te maken voor persoonlijke groei.

8. Materieel succes en prestatie vermogen.
Sleutels : Oordelen, rechter, materieel, sterk, organisatie
Numerologie: Het getal acht symboliseert de manifestatie van kracht op materieel niveau, de eigenschappen die hier bijhoren zijn een goed vermogen tot oordelen, tact en doelgerichtheid. Een acht heeft gezag, materiële vrijheid, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en is zeer betrouwbaar. Een acht is beleefd en intelligent.
Positief: Je kent overvloed en hebt invloed zonder zorgen of misbruik; Je bent vrijgevig en wijs in het delen van zegeningen.
Negatief: Te agressief, slechts materiële waarden in het leven.
Te leren les: Materieel succes bereiken en gezag verwerven.

9. Menselijk begrip en volmaaktheid
Sleutels : Kunnen vergeven, zich zelf vergeten, perfectie, filantropisch en Goddelijke krachten, inzet voor universeel doel.
Numerologie: Huwelijk is voor jou de poort naar een volmaakt leven, daarom zijn daar vanaf je jonge jaren al je gedachten, hoop en verlangens op gericht. In je jeugd wordt je meestal aangetrokken topmensen die veel ouder zijn; dit kan in sommige gevallen narigheid brengen, vooral in latere jaren als je zich op je beurt weer tot jongere mensen aangetrokken voelt.Je moet ervoor zorgen dat je zeker bent dat je doelen en activiteiten, samen met de motivatie daarvoor, overeenkomen met die van je partner, omdat wanneer één van beiden hierin faalt, dit tot grote frustraties en ongelukkigheid leidt.

Meestergetallen:
Ook zijn er een aantal meestergetallen, zij hebben een bijzondere betekenis. Dit komt omdat de persoon op wie ze betrekking hebben een speciale rol in dit leven moet vervullen.

De meestergetallen zijn:

11. Openbaring en inspiratie
Sleutels : Geïnspireerd, intuïtief, inventief, spiritueel, leraar, idealistisch, romantisch, artistiek, energiek, enthousiasme.
Numerologie: De 11 beschikt over een geestelijk inzicht, en is soms helderziend. De 11 is doelbewust, idealistisch en vol vuur over het doel van zijn inspanningen en weet dit te koppelen aan inzicht, begrip en beslissingsvermogen wat hem tot en goede leider maakt. De 11 houdt van kunst, poëzie en muziek en verkeert graag in het gezelschap van geestelijk stimulerende mensen en is ook zelf een bron van inspiratie. Het getal 11 is een meestergetal (welke over een grote kracht beschikken), het is de taak van de meester hier voorzichtig mee om te gaan, doet hij/zij dit niet dan krijgt men te maken met de minstens even sterke negatieve kracht van dit getal.
Positief: Je leeft in overeenstemming met hogere principes; Je bent een leider door je voorbeeld; Je hebt diepgang, charisma en wijsheid.
Negatief: Kritisch, te overbezorgd, excentriek, onpraktisch.
Te leren les: Op uw intuïtie vertrouwen en praktisch leren denken om zo wijsheid

22. De bouwmeester
Sleutels : Idealistisch, uitbreiding, visionair, meester-bouwer, regeren, universele transformatie, filantropisch.
Numerologie: Het getal 22 heeft een sterke vibratie, de 22 weet visioen in praktijk te brengen en er is sprake van van macht en kracht op ieder niveau. De 22 heeft inzicht in de mens, is doelgericht en heeft een groot organisatietalent, houdt van mensen en is dol op reizen. Gebruikt men dit getal in de meest positieve zin dan kan men op elk terrein slagen. Het getal 22 is het tweede meestergetal (welke over een grote kracht beschikken), het is de taak van de meester hier voorzichtig mee om te gaan, doet hij/zij dit niet dan krijgt men te maken met de minstens even sterke negatieve kracht van dit getal.
Negatief: Gemakkelijk afgeleid door details en de neiging de draad kwijt te raken.
Te leren les: Een uitdaging voor uw capaciteiten te vinden.

33. Geestelijk bewustzijn, kracht en macht
Sleutels : Altruïsme, genezer, medeleven, zegening, leraar van leraren, martelaar, inspiratie, eerlijkheid, monnik.
Numerologie: Het getal 33 draait om goddelijke liefde, absolute verdraagzaamheid, geduld en begrip. Het getal 33 belichaamd het in de praktijk brengen van de universele wetten, harmonie, dienstbaarheid op het hoogste niveau. Volledige onthechtng van materie en uitschakeling van eigenbelang. De 33 kan de hoogste graden van bewustzijn bereiken, een inspiratie voor de mensheid worden en er is maar weinig wat een 33 niet kan bereiken. Hoe deze kracht en macht gebruikt wordt ligt in de handen van de drager van dit getal. Het getal 33 is het derde en sterkste meestergetal (welke over een grote kracht beschikken), het is de taak van de meester hier voorzichtig mee om te gaan, doet hij/zij dit niet dan krijgt men te maken met de minstens even sterke negatieve kracht van dit getal. De verantwoordelijkheid die op de schouders ligt van de drager van dit getal is zeer groot aangezien dit het krachtigste en machtigste getal is.
Negatief: De negatieve kanten van de 33 zijn gelijk aan de vereenvoudigde kant van dit getal, de 6, maar dan vele malen destructiever. Aangezien slechts ervaren, \'oude zielen\' dit getal meekrijgen komen dergelijke dwalingen slechts zelden voor en zijn ze, als ze voorkomen, vaak van korte duur.

Literatuurlijst:

Voor het maken van dit artikel hebben we de volgende bronnen gebruikt:

Boeken:
· De Chinese horoscoop – Lori Reid
· Oost West Astrologie – Lori Reid
· Superhoroscoop – Georg Wilhelm
· Astrologie – Halbe van der Velde
· Astrologie Basis Cursus – Greet Fransen

We hebben veel aan de boeken gehad, al stond er vaak veel meer informatie in die we niet nodig hadden. We hebben dus goed moeten zoeken naar de informatie die we belangrijk genoeg vonden om in ons PO te zetten.

Websites:
· http://www.dirah.demon.nl/westast.htm
· www.astrologie.pagina.nl
· http://www.pleasure.nl/astrologie.htm
· http://www.astrologie.ws/images/huizen1.htm
· http://www.catharinaweb.nl/astrologie/ascendant.htm
· http://people.zeelandnet.nl/killroy/Esoterie/Numerologie/reading/reading.html
· http://astrologiemarianne.hypermart.net/interpretaties.htm
· http://www.ouroboros.nl
· http://www.innerned.com/astinl.html
· http://www.chta.demon.nl/chinast.htm
· http://www.pythagoras.nl/index.htm
· http://www.compcity.nl/tarot-numerologie/numerologie.htm

Ook internet was weer een goede informatiebron, je hoeft maar een woord in te typen en er verschijnen talloze sites met hele goede informatie.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8440

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer

Wat doe jij om het plastic in de oceaan te verminderen?