Technologisering

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 3e klas mbo | 5287 woorden
  • 12 augustus 2010
  • 26 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
26 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Leerdoelen technologisering:

Leerdoel 1 Wat houdt technologisering in?
Leerdoel 2 Wat is de geschiedenis van technologisering?
Leerdoel 3 Wat is de geschiedenis van de televisie?
Leerdoel 4  Wat is de invloed van technologie op het dagelijkse leven?
Leerdoel 5 Wat houdt technologisering in voor de toekomst en voor de kinderopvang?

Inleiding:

Waarom heb ik dit onderwerp gekozen:
Omdat iedereen ermee te maken heeft, het is een onderwerp die in het verleden veel voorkwam maar die in de toekomst nog meer gaat voorkomen.
Iedereen heeft bewust en onbewust te maken met de nieuwe technologisering en je kunt er niet omheen.

Wat heb je allemaal gedaan om het onderwerp te bestuderen:
Ik ben op stage gaan rondkijken wat wij allemaal al hebben rond technologisering.

Op welke manier komt dit onderwerp terug in je eigen leefsituatie en in je beroepspraktijk:
Er gaat nu al veel via de computer zoals de kindgegevens en de roosters.
Ook hebben al vele ouders een mobiele telefoon, waarop je die kan bereiken als er iets met het kind is.

WWWW-model:

Wat is het probleem:
Technologisering kan een gemakzucht worden.

Wie zijn erbij betrokken:
Iedereen in de wereld.

Waarom houden zij zich met dit probleem bezig:
Je hebt er onbewust mee te maken, iedere landbouwmedewerker of kantoormedewerker heeft te maken met de technologisering.

Welke opvattingen hebben de betrokkenen:
Alle betrokkenen denken dat het nog beter gaat worden, dan dat het nu al is.
Het wordt alleen maar beter.

Wat houdt technologisering in?:

Technologie is het produceren van nieuwe, vernuftige, innovatieve dingen.
Veel mensen stellen "technologie" in hun geest gelijk aan "high-tech", computerachtige apparaten met chips, flitsende lampjes en dergelijke.
Technologie bestaat eruit te bedenken dat een dergelijk mechanisme gebruikt kan worden om met elektriciteit een staafje rond te laten draaien.
Technologie bestaat eruit te bedenken hoe zo'n staafje en zo'n apparaat te bouwen, hoe er veilige mesjes aan te bevestigen.
Het resultaat is een stuk techniek: een elektrisch scheerapparaat.
Technologie maakt gebruik van wetenschappelijke kennis en kunde om iets te bereiken maar technologie is geen pure wetenschap, technologie is wetenschap gericht op een doel.

Als we technologie zien als het opbouwen van een stuk techniek uit wetenschap, dan is de stap snel gemaakt om technologie ook te beschouwen als het geheel van processen die techniek voortbrengen uit kennis.
Economen spreken ook wel van technologie en daarmee bedoelen ze de stand van onze kennis om nieuwe producten te kunnen maken.
Ook politici gebruiken technologie, een politicus die probeert te besturen aan de hand van regels en het toepassen van algemene kennis op specifieke situaties.
Dit wordt ook technocraat genoemd.
Een econoom = een deskundige in economie.
Een politici = een deelnemer die deel neemt aan het politieke leven.
Technologie wordt niet alleen gedreven door wetenschappelijke kennis maar ook door de behoeften van de mens.
Technologie is geen eenrichtingsverkeer, het is niet alleen zo dat de wetenschap iets ontdekt en dat een slimme jongen die een gat in de markt ziet de nieuwe kennis gebruikt om er geld uit te slaan.
Door groei van menselijke kennis en toepassing van die kennis, leven mensen langer.
Hoe meer mensen weten en kunnen, hoe meer ze willen.
Mensen weten dat het hart de mens in leven houdt, en als het hart niet meer werkt dan willen mensen een vervangend hart kunnen krijgen om in leven te blijven.
En kan het niet altijd via transplantatie maar dan willen mensen een kunsthart.
Mensen willen niet alleen oud worden en blijven leven, mensen willen ook levendig blijven, dus zijn de knieën of heupen versleten dan willen mensen ook een nieuw knie of een heup.
Mensen weten dat het hart de mens in leven houdt, en als het hart niet meer werkt dan willen mensen een vervangend hart kunnen krijgen om in leven te blijven.
De mens levert de vraag waaraan de technologie wil voldoen.
Desnoods door de wetenschap in te schakelen om de gaten op te vullen die de bestaande technologie niet kan overbruggen.
In het begin van de 17e eeuw was voor een Eindhovenaar de stad Groningen ver weg.
En de maan, daar kon je niet naartoe.
In het begin van de 21ste eeuw is de maan ver weg en Groningen 3 uur rijden met de auto of de trein of een halve seconde voor een telefoontje of een e-mail.
In de maatschappij van de 17e eeuw bestond de behoefte om de afstand van Eindhoven naar Groningen overbrugbaarder te maken.
In de maatschappij van de 21ste eeuw is de afstand overbrugbaar en is als resultaat daarvan de maatschappij sterk veranderd.
Groningen was een vreemd land voor een Eindhovenaar maar tegenwoordig kan een Groninger onmiddellijk weten wat er in Eindhoven speelt.
De maatschappij is door de technologie veel nauwer geworden.
En niet alleen tussen Eindhoven en Groningen maar ook tussen Eindhoven en New York.
Door de technologie is zelfs de aard van de maatschappij veranderd.
Verhuisde iemand vroeger van Eindhoven naar Groningen dan begon hij met zijn familie een heel nieuw leven en zei hij het oude vaarwel.
Tegenwoordig kan iemand dezelfde afstand overbruggen en tegelijkertijd zijn oude kennissenkring, relaties en cultuur behouden: cultuur, afkomst en menselijke interactie zijn niet langer gebonden aan plaats, tijd of afstand.
Iemand is niet alleen maar Groninger of Eindhovenaar; iemand is Groninger, fan van PSV, moslim en werknemer van een Italiaans bedrijf allemaal tegelijkertijd, omdat technologie het mogelijk heeft gemaakt zoveel tegelijkertijd te zijn.

Wat is de geschiedenis van technologisering?:

De ontwikkeling van landbouw in de Vruchtbare Sikkel in het Midden-Oosten zo'n 10.000 jaar geleden was een technologische doorbraak die het leven van de mens ingrijpend veranderde.
Niet langer waren mensen jagers en verzamelaars met een zwervend bestaan maar konden zij zich op een vaste plaats vestigen.
Het feit dat de mens niet langer afhankelijk was van de toevallige beschikbaarheid van prooi of vruchten, niet langer totaal overvallen kon worden door slecht weer of wilde beesten, zorgden voor grote veranderingen in het menselijk bestaan.
Betrouwbaardere bronnen van voeding maakten dat mensen langer leefden.
Ontwikkeling van steeds betere hulpmiddelen maakten dat meer land ontgonnen kon worden, zodat de bronnen van voedsel rijker werden.
Daardoor kon de bevolking in omvang toenemen.
Vuurstenen maakten het mogelijk om vuur te maken.
Met vuur kon klei gebakken worden tot rudimentaire baksteen voor potten en huizen.
De ontwikkeling van ovens maakte het mogelijk om brood te bakken.
Betere ovens openden de weg naar zaken die meer hitte nodig hadden, eerst aardewerk, later metalen zaken.
Brons en ijzer deden het beter daarmee
Vele technologieën uit dit tijdperk die de mens ondersteunden zijn ons altijd bijgebleven en worden nog veelvuldig gebruikt.
worden metalen wapens en andere werktuigen ten behoeve van landbouw of zelfverdediging gemaakt.
Deze ontwikkeling had weer andere ontwikkelingen tot gevolg dat de landbouw een verdere specialisatie mogelijk maakte en kwamen er langzaam steden en gebieden met een vast bestuur op.
Dit bracht op haar beurt weer nieuwe technologieën voort: irrigatie, landmeetkunde, eenvoudige veredeling van planten.
Sterrenkunde om het weer, de getijden van rivieren en de seizoenen te voorspellen.
Later architectuur en de rudimenten van natuurkunde om betere gebouwen op te richten, sterkere muren op te zetten, mooiere steden te bouwen.
Ruzies om bezit leidden tot oorlogen, maar ook tot de ontwikkeling van structuren om verhoudingen tussen mensen te regelen: een dorp kreeg dorpsoudsten die ruzies beslechten, een stadje had wellicht een koning, een sterke koning die andere steden en landerijen veroverde kon een land stichten en keizer worden.
Het staatssysteem dat hierna op sommige plekken (Egypte, Mesopotamië, China) in de wereld werd ingevoerd, maakte de weg vrij voor gespecialiseerde vaklieden, die nieuwe technologieën zoals meetkunde, het schrift en eenvoudige astronomie uit konden zoeken.
Astronomie = sterrenkunde.
De invoering van dergelijke kennis maakte het ook mogelijk om op grote schaal handel te drijven, wat de specialisatie van het menselijk kunnen versterken en ook de ontwikkeling van wetenschap en technologie aanjoeg, zeker bij koninkrijken die sterk groeiden en economisch en militair succesvol waren.
De opkomst van grote rijken als Perzië, Fenicië, de Grieke stadstaten als Athene, Carthago en het Romeinse Rijk werden gedreven door militair-technologische ontwikkelingen: snellere schepen, sterkere wapens.
Betere medicijnen en wapenrustingen, meer inzichten in militaire tactieken.
De uitbreiding van deze rijken vergrootte de handelsgebieden en de onderlinge contacten tussen voormalig gescheiden bevolkingsgroepen.
Vanaf 1750 komen de eerste stoommachines in gebruik, vanaf 1777 de betrouwbare versies ervan van James Watt.
Met de introductie van de stoommachine worden grote hoeveelheden energie makkelijk inzetbaar en barst de industriële revolutie los.
Als Joseph-Marie Jacquard het volautomatische weefgetouw uitbrengt is er geen weg meer terug.
Stoomgedreven schepen vervoeren mensen over al de wereldzeeën, stoomlocomotieven dragen mensen het land over.
Fabrieken raken meer en meer geautomatiseerd, mensen trekken naar de steden om er werk te zoeken.
Pas in 1777 wordt het begrip technologie voor het eerst gebruikt, door Johann Beckman, een Duitse professor in de economie.
De technologie ontwikkelt zich in specifieke doeleinden.
Beroepen als mecanicien, chemicus en landbouwtechnoloog ontstaan.
Een gestructureerde, wetenschappelijke aanpak om de ontwikkelingen gericht voort te stuwen ontbreekt echter nog.
Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt.
De radio en telegraaf worden uitgevonden.
De mens leert de elektriciteit te beheersen, de eerste steden worden elektrisch verlicht.
De eerste rioleringen worden aangelegd in de steden en ook de eerste waterleidingen.
De tram wordt uitgevonden.
Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog ontstaan de eerste metalen schepen en ook de onderzeeër.
De eerste auto wordt uitgevonden.
De telefoon doet zijn intrede.
Kort voor de eeuwwisseling maakt een Fransman de eerste vlucht met een motorgedreven luchtballon.
In 1903 bracht Branobel de Vandal in de vaart, het eerste dieselmotorschip en ook het eerste dieselelektrische schip.
In 1973 wordt de vliegtuig uitgevonden.
Productiemiddelen worden grootschaliger.
Henry Ford introduceert de lopende band waardoor kleinere machines zoals auto's en vliegtuigen razendsnel in grote aantallen beschikbaar komen.
Motoren verbeteren aanzienlijk en voertuigen als tanks worden geïntroduceerd.
De televisie wordt uitgevonden.
In 1932 wordt de geneeskunde in een klap van kunst tot wetenschap: penicilline wordt uitgevonden.
Philips introduceert rond 1930 het eerste, elektrische scheerapparaat.
Tussen 1940 en 1945 wordt de wereld verscheurd door de Tweede Wereldoorlog.
Voor het eerst worden op grote schaal vliegtuigen en tanks ingezet.
Artillerie is inmiddels in staat om binnen enkele uren een stad tot puin te reduceren, daarna worden de radar, computer en de raket uitgevonden.
In 1952 is de eerste televisie-uitzending uitgezonden: de kroning van Koningin Elizabeth II.
In 1961 vliegt de eerste mens in de ruimte.
In 1969 staat de eerste mens op de maan.
In 1991 breekt het internet door.

Ook op het technische vlak veranderde er bijzonder veel.
In de 90-er jaren van de 20e eeuw werd massaal overgeschakeld van film naar video, van analoge naar digitale televisie, kwam er kabeltelevisie en satelliettelevisie, breedbeeldtelevisie, HDTV en integratie met internet en mobiele telefoon.
Ook veranderden opname-, montage- uitzend- en opslagtechnieken, niet alleen bij de Nederlandse televisie, maar wereldwijd.

Wat is de geschiedenis van de televisie?

De geschiedenis van de Nederlandse televisie is nauw verbonden met die van Philips.
De eerste Nederlandse experimenten met televisie dateren van de jaren dertig van de 20e eeuw.
Televisiepionier Erik de Vries, werkzaam bij het Natuurkundig Laboratorium van Philips, bouwde de eerste zenders en deed daarmee de eerste proeven.
De eerste uitzending vond plaats in 1930 vanaf het torentje van het Amsterdamse Carltonhotel.
De allereerste persoon die in Nederland op televisie verscheen was een dochter van Koos Speenhoff, zij werkte bij Philips op de administratie en mocht optreden als presentatrice tijdens een experimentele uitzending in het jaar 1935.
Philips bouwde in 1937-1938 4 wagens, twee materiaal/zender wagens en twee techniekwagens met daarin een Filmscanner en een verrijdbare tv camera.
De eerst caravan was klaar en werd getoond in de Jaarbeurs in Utrecht in 1938.
Daarna werd door Erik Klaas de Vries in diverse landen demonstraties gegeven.
Op 1 september 1939 bevond een van de caravans zich in Warschau.
Op 3 september brak na de Duitse inval in Polen de Tweede Wereldoorlog uit.
De caravan werd vernietigd en de mensen konden nog net terug komen naar Nederland.
De Tweede caravan stond in Boekarest bij Philips.
Na terugkomst werd deze geparkeerd op de binnenplaats van het Nat Lab van Philips in Eindhoven.
De wagens werden door een luchtaanval van de geallieerden op Eindhoven in 1942 vernietigd.
Philips verzorgde tussen 1948 en 1951 264 experimentele televisie-uitzendingen, die werden geleid door Erik de Vries.
Ze werden ontvangen door enkele honderden toestellen die in Eindhoven stonden opgesteld, voornamelijk bij Philipsmedewerkers.
De presentatie van de eerste uitzendingen was in handen van Fred Knol die ook bekend was van Radio Herrijzend Nederland.
Op 12 december 1949 gaf de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat toestemming tot de officiële introductie van televisie in Nederland.
Na twee jaar experimenteren en debatteren was de Nederlandse Televisie Stichting (NTS) opgericht waarin de vier grote omroepverenigingen (AVRO, KRO, VARA en NCRV), en later ook de VPRO waren opgenomen.
De eerste (zwart-wit) televisie-uitzending was op 2 oktober 1951, 20.15 uur, vanuit de NTS-studio, studio Irene te Bussum.
Na de officiële opening door de staatssecretaris mr. Cals en de NTS-voorzitter prof. J. B. Kors (KRO) volgde als hoofdschotel het spel de Toverspiegel.
De Amsterdamse journaliste Jeanne Roos was de omroepster van het eerste uur.
De beeldsignalen werden door de televisietoren in Bussum naar de zendmast bij Lopik (tegenwoordig staand in de gemeente IJsselstein) verzonden, die ze na ontvangst doorzond naar de toen nog zeer weinige ontvangsttoestellen in Nederland.
In 1952 werd de eerste Hilversumse zendmast in gebruik genomen, die stond aan de Insulindelaan nabij het latere Mediapark.
In 1971 werd de huidige zendmast gebouwd, de oude bleef staan tot 1976.

In 1951 werd Nederland 1 het eerste Nederlandse televisiestation.
In 1967 werd kleurentelevisie officieel in Nederland geïntroduceerd.
Het in Nederland geadopteerde kleurensysteem was het door de Duitse Dr. Walter Bruch van Telefunken uit het Amerikaanse NTSC systeem doorontwikkelde PAL systeem.
Rond 1985 hadden de meeste Nederlandse huishoudens een kleurentoestel aangeschaft en in 1988 was het aantal publieke televisiezenders gestegen tot 3. Populaire televisieprogramma's als Spel zonder grenzen, Swiebertje, de De lopende band en een dramaserie als De glazen stad trokken vele miljoenen kijkers; televisiekijken werd algemeen de belangrijkste vorm van vrijetijdsbesteding en nam steeds meer de rol over van het traditionele gezelschapsspel of het lezen van een boek.
Critici begonnen zich te roeren en wezen op de bedenkelijke invloeden van geweld en seks op de televisie, vooral op de jeugd.
Tot dan toe was in Nederland televisie met zijn verzuilde zendgemachtigden een uniek, open bestel met slechts drie televisiekanalen, comform de wetgeving voor de Publieke omroep.
Op 2 oktober 1989 werd de eerste buitenlandse op Nederland gerichte commerciële televisiezender (RTL Véronique, in 1990 gewijzigd in RTL4) via nieuwe wetgeving toegelaten.
Begin 1992 werd binnenlandse commerciële omroep mogelijk.
Op 30 augustus 1993 werd in Nederland het fenomeen dagtelevisie geïntroduceerd.
In oktober van dat jaar begon RTL5 met uitzenden.
Op 1 september 1995 verliet de Veronica Omroep Organisatie (VOO) de publieke omroep om samen met Endemol het eerste binnenlandse commerciële station te beginnen.
Sinds die tijd zijn er nog ettelijke binnenlandse commerciële omroepen bijgekomen, die voornamelijk in handen zijn van twee grote mediabedrijven.
ProSiebenSat.1 Media introduceerde Veronica, SBS 6 en NET 5. RTL Nederland begon na RTL Veronique en RTL 5 met Veronica (later Yorin), dat na een hervorming van de RTL-zenders werd hernoemd tot RTL 7 en RTL 8.
Andere initiatieven, zoals TV10, Sport 7 en Tien sneuvelden.


Mijlpalen in de Nederlandse televisiegeschiedenis:
•    31 december 1954 - Eerste oudejaarsconference van Wim Kan.
•    20 april 1955 - Eerste aflevering van Swiebertje (met Joop Doderer in de hoofdrol). De meeste afleveringen van deze serie van voor 1972 zijn echter verloren gegaan. De serie liep tot april 1975.
•    5 januari 1956 - Eerste NTS journaal. Onderwerpen waren: hardnekkige gladheid; interview met Caroline, de dochter van schaakkampioen Max Euwe; en jonge stieren door de straten van Pamplona.
•    17 september 1958 - De eerste aflevering van Pipo de Clown.
•    5 april 1959 - Eerste uitzending van het programma Sport in beeld, de voorloper van Studio Sport.
•    1963 - Willem Duys treedt op als eerste praatprogrammapresentator, met zijn programma Voor de vuist weg.
•    1 mei 1964 - Esther Ofarim figureert als zeemeermin in de Robinson Crusoe show van Rudi Carrell.
•    15 augustus 1964 - De eerste uitzending van REMtelevisie, de piraat die de voorloper is van de TROS.
•    15 juli 1965 - Eerste uitzending op het Tweede Nederlandse televisiekanaal Nederland 2.
•    3 september 1966 - Eerste uitzending van de populaire serie Ja Zuster, Nee Zuster.
De serie werd in 1968 beëindigd.
•    2 januari 1967 - Voor het eerst wordt reclame uitgezonden.
Het eerste spotje maakt reclame voor de Nederlandse dagbladpers en opent met de woorden: "Zeven seconden geleden begon de reclame in de televisie. U wist het uit uw krant."
•    1967 - De serie Peyton Place viert triomfen op de Nederlandse televisie.
Het is een continuing story over de bewoners van een dorp in New England die duurt tot 1973.
•    1967 - Officiële introductie van kleurentelevisie in Nederland.
•    9 oktober 1967 - Het eerste bloot op de Nederlandse televisie: de actrice Phil Bloom vertoont haar onbedekte lichaam in het VPRO-programma Hoepla.
•    18 november 1967 - In het programma Bij Dorus op schoot zingt de 3-jarige Corina Konijnenburg een geheel eigen versie van het aloude lied Poesje Mauw.
•    1968 - De Nederlandse journalist en presentator Koos Postema stelt in het televisieprogramma Een Groot Uur U als eerste een groot aantal hete hangijzers aan de orde, waaronder euthanasie, pedofilie en transseksualiteit.
•    1989 - De eerste op Nederland gerichte commerciële omroep RTL Veronique gaat van start.
•    1999 - De eerste uitzending van het reality programma 'Big Brother.'
•    10 december 2006 – de analoge televisiezenders van de publieke omroep zal worden uitgeschakeld; de digitale etherontvangst zal vanaf die dag niet meer gecodeerd, en dus gratis, zijn.
Tijdlijn van Nederlandse televisiekanalen:


Wat is de invloed van technologie op het dagelijks leven?:

Iedereen maakt al gebruik van technologie en staat er eigenlijk niet echt bij stil dat ons leven er door wordt beïnvloed.

Mobile telefonie is in de afgelopen jaren steeds uitgebreider geworden, bijna iedereen heeft een mobile telefoon en is bijna altijd bereikbaar.
Tegenwoordig komen er ook steeds meer huishoudens die alleen gebruik maken van een mobile telefoon en geen thuis telefoon meer hebben.
Het gevolg op het dagelijkse leven is dat men constant bereikbaar is.
Het voordeel is dat je in een noodsituatie kan bellen voor hulp.
Een nadeel is dat er ook wordt verwacht dat je constant bereikbaar bent.

Email wordt door de meeste personen dagelijks gebruikt.
Het is een snelle manier van communiceren en kan voor zowel privé als zakelijke doeleinden gebruikt worden.
Hierdoor is het voor meer mensen mogelijk om (deels) thuis te werken en via email contact te hebben met het bedrijf. Ook veel scholen maken gebruik van email contact met studenten.

Internet bankieren is een makkelijke en snelle manier om bankzaken te regelen.
Door het internet banieren is het steeds minder nodig om naar de bank zelf toe te gaan.
Het is makkelijk om vanuit huis betalingen te doen en overzicht van bij en afschrijvingen te bekijken.
Naast het gemak is er ook een besparing van papier en drukkosten voor de bank omdat mensen steeds minder vaak een afschift hoeven te ontvangen.

Op het moment worden deze technieken al gebruikt maar in de toekomst zullen deze een steeds grotere rol gaan spelen en waarschijnlijk huidige technieken verdringen.

HD- televiesie  HD staat voor high definition, het heeft onder andere een groter aantal beeldlijnen waardoor een scherper beeld mogelijk is.
Op het moment worden in Nederland al veel HD-televisies verkocht maar wordt het grootste deel van de televisie uitzendingen nog niet in HD gedaan.
De uitzendingen in HD zullen in de komende jaren toenemen.

Blue ray is een techniek die wordt gebruikt voor DVD schijfjes, door de kortere golflengte van de laser die de DVD afleest kan een hogere informatie dichtheid bereikt worden die ervoor zorgt dat er meer informatie op de blue ray DVD opgeslagen kan worden dan op de huidige DVD.
De schijf heeft en capaciteit van ongeveer 25 Gb en het in mogelijk om beelden met HD kwaliteit op te slaan.
De blue ray wordt op het moment al gebruikt voor de playstation 3 en zal in de toekomst steeds meer de norm worden voor film DVD’s.

Televisie via internet al steeds meer internet providers bieden digitale televisie aan via het internet.
De kwaliteit van digitale televisie is veel beter als de analoge versie.
Ook kan er op zowel de tv als op de computer gebruik gemaakt worden van digitale televisie via internet.

Is de nieuwe technologie ook een bedreiging voor de privacy:
Door de informatietechnologie is het steeds makkelijker te bepalen waar iemand is en wat iemand doet.
Door middel van pintransacties kan bepaald worden waar iemand is en wat iemand uitgeeft.
Ook met de mobiele telefoon zend je constant een signaal uit aan de hand waarvan bekeken kan worden waar iemand is.
Op straat hangen steeds meer camera’s die registreren wat er op die plaats gebeurd.
En er kan in een computer ingebroken worden waardoor privé bestanden bekeken kunnen worden.
Het klinkt dan inderdaad als of het een inbreuk kan betekenen op de privacy maar natuurlijk kan niet iedereen dit doen. Het kan alleen door de overheid gedaan worden als daar een aanwijsbare reden voor is.
Op deze manier is het makkelijker om alibi’s te bevestigen of te ontkrachten en kunnen misdaden makkelijker opgelost worden.

Wat houdt technologisering in voor de toekomst en de kinderopvang?:

Voor de toekomst:
De mobiele telefoons zullen steeds meer toenemen, je bent overal bereikbaar.
Als je iemand nodig hebt, typ je zijn nummer in en hop binnen een paar tellen spreek je elkaar.
Er zullen ook steeds meer nieuwere telefoons uitkomen met betere foto pixels en betere geluidssoorten.
De digitale camera en de mp3/ipod’s zullen dan gaan afnemen maar de telefoon met camera zal weer toenemen.
Ook de computer zal toenemen, vele mensen hebben nu al een computer maar we willen allemaal een snellere internet hebben, ben je bezig op de computer en heb je iemand nodig dan typ je snel een mail en heb je meestal een snelle reactie terug.
De computers in de toekomst worden alleen maar sneller.
De televisies in de toekomst worden steeds dunner met betere pixels.

Wat houdt technologisering in voor de toekomst in de kinderopvang:
De mobiele telefoon: als er een kindje ziek is of niet lekker is of je hebt vragen aan de ouders dan kun je ze makkelijk bereiken door de mobiele telefoon.
Als je de ouders belt op hun werk dan word je vaak doorverbonden en heb je na ruim 3 minuten pas de ouder aan de lijn.
De computer is voor iedereen noodzakelijk, in de computer staat ‘the nanny’.
‘the nanny’ is een programma waarin je je urenlijst kunt bijhouden, je moet daarin het aantal gewerkte uren invullen en zo kan je ook je spaaruren bijhouden.
‘the nanny’ wordt iedere maand uitgeprint door de unitmanager en die moet jij en de unitmanager ondertekenen en dan gaat het naar het hoofdkantoor en die regelt verder de salarissen via ‘the nanny’
Maar ook de contacten met collega’s kan via het internet, tegenwoordig hebben vele mensen ‘hyves’ en als er iemand ziek is, hoef je niet te bellen om te vragen hoe het met diegene gaat maar dan laat je een berichtje achter op de hyves van je collega en als je collega op de computer kijkt dan ziet ze je berichtje en kan ze er eventueel op reageren.
Ook de kindgegevens worden verwerkt via de computer, je hebt geen vele papierwerken meer maar alles word in de computer verwerkt en ter verduidelijking voor de groep word alles geprint en in een map gestopt, zo kan je altijd alles zien van het kind.


Eindconclusie:

Ik vind zelf de technologisering erg belangrijk omdat ik eigenlijk niet meer zonder een computer kan.
Als mijn computer kapot is vind ik het vervelend, ik zou me geen leven kunnen voorstellen zonder een telefoon of een computer.
Niet alle technologisering is even belangrijk zoals de mobiele telefoon maar als je die eenmaal hebt dan kan je eigenlijk niet meer zonder.
De technologisering in de kinderopvang zie je ook steeds meer toenemen, vele dingen zoals roosters en kindgegevens en activiteiten worden uitgewerkt via de computer.
De roosters zijn nu wel mooier en overzichtelijker, als je het gaat schrijven is het groter en word het een grote kliederboel als je iets wilt veranderen maar door de computer kan je het gemakkelijk veranderen en zo met 1 druk op de knop op printen drukken en word het zo opnieuw geprint.
Ik ben ook erg benieuwd wat er in de toekomst nog meer voor technologisering uitkomt.

Stelling:
Iedereen in Nederland moet kunnen omschakelen en leven in de jaren ’50.

Bronnen:

Internetsite’s:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_televisie

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_technologie

http://www.rocva.nl/Grassroots/helmes/globalisering.htm

http://www.trendslator.nl/welkom/1-3.html

http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/gezondheid/2511426/Nieuwste-fitnesscentrum-staat-vol-computerspellen.ece

Bijlage 1

Mijn mening:
Ik vind het goed dat er voor kinderen ook nieuwe ontwikkelen komen waarin ze bewegen, tegenwoordig kijken de kinderen veel naar de televisie of zitten ze achter de computer en zo hebben ze geen tijd of zin meer om te gaan sporten.
De kinderen van tegenwoordig hebben weinig conditie en worden ook steeds dikker en door een leuke manier toch een beetje bezig te zijn met sport vind ik erg leuk en dat trekt de kinderen ook aan.
Ik heb zelf ook thuis de nintendo wii en daarmee moet je ook bewegen en vooral met je armen maar je bent bezig op een leuke manier.
Je hebt er ook verschillende spelletjes voor en daardoor blijft de interesse ook aantrekkelijk.

Bijlage 2 & 3

'Duitse hackers maken ov-chipkaart onbruikbaar'
dinsdag 8 januari 2008 om 08:57
AMSTERDAM (ANP) - Twee Duitse hackers hebben de werking van de chip in de ov-chipkaart ontdekt. Daardoor is de huidige chipkaarttechnologie waardeloos geworden, zegt Ron Gonggrijp. Hij bevestigde dinsdag een bericht in de Volkskrant.
Gonggrijp, initiatiefnemer van de actie tegen de stemcomputer, was eind 2007 aanwezig bij het 24e Chaos Computer Congres in Berlijn, waar de Duitsers Karsten Nohl en Henryk Plötz aantoonden dat met spullen ter waarde van nog geen 100 euro volledige controle over de chip te krijgen is.
Volgens Gonggrijp is het probleem dat Trans Link Systems, het bedrijf dat in Nederland de ov-chipkaart invoert, de werking van de chip geheim moet houden om het systeem veilig te maken. De Nederlandse geheimschriftdeskundige August Kerkhof toonde al in 1883 aan dat dat een verkeerd uitgangspunt is. De werking van een systeem moet juist bekend zijn om het veilig te maken.
Als de Duitsers en Gonggrijp gelijk hebben, zal de invoering van de ov-chip opnieuw vertraging oplopen. De kaart, die alle andere toegangsbewijzen tot het openbaar vervoer moet vervangen, zou dit jaar worden ingevoerd, maar dat is al tot 2009 uitgesteld.
Verantwoordelijk staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) heeft opheldering gevraagd aan TLS. ,,We willen weten of deze informatie klopt, wat er is gekraakt en wat dit betekent voor de ov-chipkaart'', liet haar woordvoerster weten. Er is volgens haar dinsdagmiddag bovendien overleg van ambtenaren van Verkeer en Waterstaat met mensen van het bedrijf dat weliswaar al langer stond gepland, maar nu in het teken zal staan van deze kwestie.
Gonggrijp ziet een voordeel van de ontdekking van de Duitsers. Trans Link zei tot nu toe dat de privacy niet in de gebruikte Mifarechip kon worden ingebouwd, omdat de technologie dat niet toeliet. Nu er een nieuwe technologie nodig is, kan aan de privacy alsnog recht worden gedaan. Bovendien kunnen essentiële zwaktes in de huidige chip, zoals de getallengenerator, worden aangepakt.
Een woordvoerster van Trans Link Systems zegt dat de Duitsers slechts een kleine schakel in de beveiliging van de Mifarechip hebben gekraakt. Die chip wordt in de gehele wereld gebruikt. De ov-chipkaart heeft verscheidene beveiligingslagen. Producent NXP van de chip, de vroegere chipsdivisie van Philips, onderzoekt de ontdekking van de Duitsers.
In Trans Link Systems werken de vijf grote openbaarvervoerbedrijven in Nederland samen. Het zijn Connexxion, GVB (Amsterdam), HTM (Den Haag), de RET (Rotterdam) en de Nederlandse Spoorwegen, die samen 80 procent van het openbaar vervoer verzorgen. TLS werkt ook samen met de overige ov-bedrijven, verenigd in Mobis.

Mijn mening:
Ik vind de ov chip kaart onzin, je hebt nu al de ov kaart en die verloopt prima, waarom zou je de ov chip kaart moeten hebben terwijl je daar weer magnetische pasjes bij krijgt en die weer afstotend zijn bij metalen dingen en die je nu makkelijk kan hacken.
Ik vind dat de overheid meer geld in de wegen en busvervoer etc. moet steken in plaats van in de onzin voor de ov chip kaart.
Ik vind het ook goed dat als mensen met mij mee reizen, ook 40% korting krijgen op een kaartje.
Verder denk ik dat de ov chip kaart nooit helemaal goed gaat verlopen omdat hij nu nog maar net in werking is en nu al zoveel problemen ermee zijn aangetroffen en dan is hij nog niet eens in heel Nederland in werking.

Tv-technologie gaat veranderen
door de redactie
vr 07 jan 2005, 15:21


AMSTERDAM -  De manier waarop mensen televisie kijken zal in de komende vijf jaar ingrijpend gaan veranderen. Thuisbioscopen
Mensen zullen op korte termijn in staat zijn om televisieprogramma's met behulp van digitale apparatuur op te nemen, in hoge kwaliteit te bewaren, te bekijken, te pauzeren en eventueel door te spoelen op elk gewenst tijdstip. Het eten haastig naar binnen werken om bijvoorbeeld het Journaal van acht uur te kunnen zien is er dan niet meer bij.
Tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas discussieerden enkele deskundigen over de toekomst van de televisie. Die waren het erover eens dat met name de digitale en persoonlijke videorecorders (dvr's en pvr's) aan de basis zullen staan van de veranderingen. Mensen zullen met deze apparatuur een heel persoonlijke keuze kunnen maken uit het dagelijkse aanbod.
De opvolgers van de huidige videorecorder zullen het allemaal mogelijk maken. De apparatuur wordt nu reeds ingebouwd in moderne high-defintion televisies (HDTV: toestellen met een zeer scherpe beeldweergave) in Japan en de VS en is ook los verkrijgbaar. In Europa is het aantal uitzendingen in HDTV nog beperkt, maar het aanbod zal snel gaan stijgen. Dit meldt de website van BBC News.
De experts zien overigens wel negatieve aspecten van de veranderende manier van televisiekijken. Zo zouden de inkomsten uit reclame kunnen teruglopen, omdat mensen eenvoudig in staat zijn om de commerciële boodschappen door te spoelen. Bovendien zullen met name oudere consumenten overrompeld worden door het grote aanbod en kan men niet langer een keuze maken.
Hoe dan ook, op de CES pakt de elektronicabranche al flink uit met de nieuwerwetse tv-apparatuur. HDTV's, LCD- en plasmaschermen bezetten een substantieel deel van de expositieruimte.

Mijn mening:
Ik denk dat de schrijver van de telegraaf wel gelijk heeft over het artikel want als je nu al kijkt naar de plasma’s scherm dan zie je al zulke grote verschillen.
Ik was laatst bij de mediamarkt en ik stond bij een plasma scherm van 2 bij 3 meter geloof ik en die was ook onbetaalbaar maar dat die al bestaan in Nederland is al gewoon te erg, alsof iemand die in zijn huiskamer kan neerhangen.
De kleinere plasma’s zijn over het algemeen wel handig want ik heb een kamertje van 2 bij 3 meter en dan zou een kleine plasma tv erg handig zijn want het scheelt weer plek maar dan kost het ook wel weer veel geld.
Ik vind ook dat ze beter de dvd speler in de tv kunnen bouwen, dat scheelt ook weer ruimte en de tv’s worden tegenwoordig toch groter en groter.
Maar voor mij zijn de oude grotere tv’s nog net zo goed, je hebt misschien iets minder goed beeld maar we zien het goed en daar gaat het om.
Ik vind dat als je de reclames kan doorspoelen dat, dat wel handig is want soms irriteer je je zo aan de reclames.
Om de 15 minuten komt er wel een reclame dus dat zou ik wel handig vinden om die door te spoelen maar zo zullen er wel meerdere mensen over denken en dan krijgen de tv zenders ook geen extra geld meer binnen dus word dat weer ergens anders op bezuinigd en dat is ook niet altijd even goed.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.