Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
1500 euro winnen met je pws of sectorwerkstuk?

Check de online masterclasses van het Rijksmuseum waarin experts hun kennis en tips delen, zodat jij tot een goed onderwerp komt. En wist je dat je mee kunt doen aan de Rijksmuseum Junior Fellowship wedstrijd? Je maakt dan met jouw pws of sectorwerkstuk kans op 1500 euro en een traineeship!

Verschillen met het ABN.

Het Haags kun je totaal niet vergelijken met het gewone Nederlands. Hieronder staat een tekst in het ABN daar onder staat dezelfde tekst maar dan vertaalt in het Haags.ABN:

ADO Den Haag gaf al vanaf de aftrap haar visitekaartje af. Na achttien seconden kreeg Santi Kolk al een schietkans, anderhalve minuut later gevolgd door een doelpoging van Rick Hoogendorp. Binnen het kwartier deed ook Laurent Delorge nog twee pogingen om Henk Timmer te verschalken. In die zestien minuten durende periode moest de onder de Haagse lat voor de competitie debuterende Sergio Sánchez het stellen met twee terugkopballetjes van Saïd Bakkati. Dat ADO Den Haag geen profijt trok van het openingsoffensief kwam door het iets te lage tempo van de overigens goed uitgevoerde combinaties, waar Pascal Bosschaart zich voortdurend aanbood als de derde punt van de driehoek. Het verplaatsen van het spel lukte ADO Den Haag daardoor uitstekend, het te lage tempo gaf Feyenoord gelegenheid zich hierop in te stellen en de Haagse spelers op redelijke afstand te houden.Haags:

ADO duh Haag gaf al vanaf duh aftrap hâh visèitkaâhrtje af. Na achttien seconden kreig Santi Kolk al un schietkans, andeâhrhalve minuut lateâh gevolgd doâh un doelpoging van Rick Hoâugendôhp. Binnen ut kwartieâh deid oâk Laurent Delôhge nog twei poginguh om Henk Timmeâh tuh veâhrschalken. In die zestien minutuh durenduh peâhrioduh moès duh ondeâh duh Haagse lat voâh duh competitie debuteâhrenduh Seâhrgio Sánchez ut stellen met twei teâhrugkopballeties van Saïd Bakkati. Dat ADO duh Haag gein profèt trok van ut openingsoffensief kwam doâh ut ies tuh lage tempo van duh oveâhriguhns goed uìtgevoeâhrduh combinaties, wâh Pascal Bosschaâhrt zich voâhtdurend aanboâd als duh deâhrduh punt van duh driehoek. ut veâhrplaatsen van ut spel luktuh ADO duh Haag daâhrdoâh uìtstekend, ut tuh lage tempo gaf Feyenoâhd gelegenhèd zich hieâhop in tuh stellen en duh Haagse speleâhrs op redelèke afstand tuh houden.

Verschillen in uitspraak.

Rond de Haags sprekende gebieden wordt ook veel Rotterdams en Leids gepraat. Raar genoeg lijkt het Haags daar helemaal niet op. De Nederlandse diftongen ei, ui en au worden in het Haags geschreven en uitgesproken als: è, ù en â. De tweeklanken ee, oo en eu worden in het Haags uitgesproken als: ei, ou en ui. Haagse jongeren praten vaak onbegrijpelijk en met onbekende woorden, dus is vaak niet goed verstaanbaar voor buitenstaanders.Voor- en nadelen.

Het dialect kunnen spreken heeft zo z’n voordelen. Het is namelijk best handig als je niet wilt dat iemand anders je gesprek volgt, meeste buitenstaanders verstaan het dialect niet en dat komt dan mooi uit. Het grootste nadeel is toch dat het niet zo professioneel overkomt als je bijvoorbeeld op sollicitatiegesprek moet. Het is ook niet zo heel erg handig als je een lezing moet houden bij een belangrijke bijeenkomst voor je werk of iets dergelijks. Op zo’n moment kun je beter gewoon ABN spreken.Waarom gebruiken mensen dialect?

Mensen spreken dialect omdat je dan meestal meteen kan herkennen uit welke streek of stad die persoon vandaan komt. Spreken mensen hetzelfde dialect dan schept dat automatisch een band. Elke streek of elke stad heeft zijn eigen gewoontes en cultuur daardoor ontstaat er een dialect. Door de gewoontes komen er ook streekgebonden spreekwoorden. Bijvoorbeeld in het Haags zeg je: ‘Je poeplap trekken.’ Wat in het ABN betekent: ‘Je portemonnee tevoorschijn halen om iets te betalen.’ Nog een ander voorbeeld is: ’De roze!’ wat in het gewoon Nederlands betekent: ‘Doei!’.Bronnen:

www.wikipedia.nlwww.plathaags.nl


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.