ADVERTENTIE
Proefstuderen vanuit huis? Wil je vóór dat je een studie kiest, zeker weten of het qua inhoud is wat je ervan verwacht? Dat kan! Volg één van de vijf online proefstudies en ontdek hoe het is om aan de universiteit van Wageningen te studeren. Je volgt videocolleges en maakt opdrachten, gewoon vanuit je slaapkamer. Je wordt begeleid door studenten, die je vragen kunt stellen over de inhoud van de proefstudie of gewoon over het studentenleven! Alles is vrijblijvend, je zit nergens aan vast.

Meld je aan!
Luchtvervuiling

Inleiding: Lucht is heel belangrijk in onze levens. We ademen het in en uit, en we vliegen er zelfs doorheen. Maar we zijn niet de enige wezens die lucht gebruiken. Alle dieren en planten hebben met lucht te maken.
Maar de lucht wordt ook vervuild door stoffen die daar niet thuishoren. Deze stoffen kunnen zowel afkomstig zijn van mensen of uit de natuur zelf.

Oorzaken van luchtvervuiling

1) Natuurlijke bronnen:

· Vulkanen: een vulkaan is een vuurspuwende berg die meestal boven het aardoppervlak uitsteekt en er kegelvormig uitziet. Door stromingen van magma, gesmolten steen onder de aardkorst, wordt een grote druk opgebouwd. Uiteindelijk wordt de druk zo groot, dat het magma naar boven wordt gestuwd zodat het naar buiten stroomt. Deze uitbarsting gaat gepaard met een aswolk die in de lucht terecht komt en daar vervaagd.

· Stof: stofstormen in droge gebieden, maar ook in België vervuilen de lucht. Het stof is afkomstig uit de Sahara; een zuidelijke stroming over de Middellandse Zee en het West-Europese vasteland voert het in onze richting

· Gassen: bijvoorbeeld methaan (CH4) is de eenvoudigste koolwaterstof en het voornaamste bestanddeel van aardgas. Het wordt in natuurlijke vorm aangetroffen in samenhang met aardolie en andere fossiele brandstoffen en heeft een vergelijkbare geologische oorsprong, ontstaan uit vergane resten organisch materiaal.

· Rook: Over een groot deel van Zuidoost-Azië hangt een enorme rookwolk. Die is afkomstig van reusachtige bosbranden. Veel van die branden zijn door boeren aangestoken. Ze branden bossen plat om zo nieuwe landbouwgrond te krijgen. Maar het is dit jaar uit de hand gelopen. Omdat het in het gebied kurkdroog is en maar niet wil regenen. De mensen van Maleisië, Borneo en de Filippijnen moeten maskers voor hun mond dragen als ze buiten komen. De rook hangt als een donkere deken boven de landen. Ook het vliegtuigverkeer en de scheepvaart ondervinden hinder van de rook. Door de slechte zichtbaarheid stortte al een vliegtuig neer en botsten op zee twee schepen tegen elkaar.

2) Menselijke bronnen:

· Landbouw: de landbouwers gebruiken veel chemicaliën om hun gewassen te sproeien en hun land vruchtbaar te houden. Ook de gassen en de stank die uit de stallen komen hebben vervuiling van de lucht tot gevolg.

· Industrie: fabrieken maken gebruik van machines die aangedreven worden door brandstof. Deze brandstof wordt uitgestoten en komt in de lucht terecht.

· Verkeer: (uitlaatgassen) motorvoertuigen verbruiken brandstof die na verbranding ook weer in de lucht terecht komt, wij ademen al deze stoffen in. Het is zelfs bewezen dat mensen die naast drukke autowegen wonen, sneller kans hebben op longziekten en andere aandoeningen.

· Verbrandingsovens: een paar jaar geleden sorteerde bijna niemand, het was niet belangrijk. Vandaag is het verplicht om te sorteren, zodat we kunnen werken aan een beter milieu. Vroeger kwam al het afval terecht in de verbrandingsoven, inclusief giftige producten. Door de verbranding kwam er giftige stoffen vrij die samen met de rook naar buiten gingen en in de lucht terecht kwamen. Deze stoffen zorgden ervoor dat de kans op ziekten zoals kanker reëler werd voor mensen die in de beurt woonden van zo’n oven.

Vervuilende stoffen: Welke stoffen vervuiling onze lucht?

· Kooldioxide (CO2): dit gas is kleurloos en reukloos en komt van nature in de atmosfeer voor.

Het wordt gebruikt in frisdranken en veroorzaakt door ‘prik’. Het komt van nature ook voor in mineraalwater en wordt ook als blusmiddel gebruikt als water niet toegepast kan worden.

Kooldioxide wordt gebruikt door planten en het proces van fotosynthese. Door de bladgroenwerking van planten wordt de koolstof (C ) opgenomen door de plant terwijl de zuutstof (O2) terug in de lucht wordt vrijgelaten.
Mensen en dieren doen het omgekeerde ls wat planten doen. Zij ademen zuurstof en en kooldioxide uit, die bij de verbranding in het lichaam vrijkomt

De eenvoudigste manier om kooldioxide te maken is door de verbranding van koolstof (bijvoorbeeld houtskool).
· koolmonoxide (CO) : ontstaat onder meer door onvolledige verbranding van koolstof of fossiele brandstoffen. Het zit dan ook in uitlaatgassen van auto's.
Koolmonoxide is giftig, kleurloos en reukloos. Hierdoor is het erg gevaarlijk.

· Gefluoriseerde koolstofverbindingen (CFK’s): De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden. Zo wordt het schadelijkste deel van de ultraviolette straling tegengehouden door de ozonlaag die zich op ongeveer 10-15 kilometer hoogte bevindt. De ozonlaag kan worden aangetast door gefluoriseerde koolstofverbindingen . Deze verbindingen werden tot voor kort gebruikt als drijfgas voor spuitbussen en als koelmiddel in oudere types koelkasten. Productie en gebruik van deze verbindingen zijn sinds enige jaren verboden. Zij zijn nu vervangen door verbindingen die minder schadelijk zijn voor de ozonlaag.

· Stikstofoxiden: ontstaan onder meer bij verbranding van fossiele brandstoffen, door reactie van stikstof met zuurstof uit de lucht. Ze worden voor ongeveer de helft veroorzaakt door het wegverkeer. De rest komt uit elektriciteitscentrales, de industrie en huishoudens.

· Koolwaterstof: Alle verbindingen die (uitsluitend) bestaan uit koolstof (C) en waterstof (H), noemt men koolwaterstoffen (bijvoorbeeld benzine). Koolwaterstoffen komen meestal voor in de vorm van fossiele grondstoffen (aardolie en aardgas). Vooral bij de verwerking en het gebruik van aardolieproducten komen heel veel koolwaterstoffen vrij, ondermeer bij de raffinage en door lekkage.

· Zwaveldioxide (SO2): komt vooral vrij door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas en steenkool. Zwaveldioxide is schadelijk voor planten, dieren en mensen.
Het werkt vooral op de ademhalingsorganen. Mensen met ademhalingmoeilijkheden krijgen het er benauwd van.

Hoe kunnen we de luchtvervuiling verminderen?

1) Wat kunnen wij doen tegen de luchtvervuiling?
Autorijden is één van de grootste luchtvervuilers. Alleen kunnen we het probleem van de uitlaatgassen niet oplossen, maar we kunnen het wel beperken.
- openbaar vervoer
- nieuwe rijstijl:
i. Geef geen gas tijdens het starten
ii. Schakel zo snel mogelijk over naar de volgende versnelling
iii. Trap het gaspedaal maximaal tot de helft in tijdens het optrekken
iv. Ziet u ruim tevoren dat u moet stoppen, laat de auto dan uitrollen in dezelfde versnelling en rem beheerst bij
v. Controleer 1 keer per maand de bandenspanning

2) Wat doet de overheid tegen de luchtvervuiling?
- Snelheidsbeperkingen invoeren
Waarom: Bij een lagere en regelmatige snelheid is er minder uitstoot van uitlaatgassen. Bovendien verbetert de doorstroming van het verkeer door deze maatregel.
- Alternatieve routes voor het vrachtverkeer
- Geen bebouwing in zones waar de luchtkwaliteit niet voldoende is.

3) Wat doet de industrie en de landbouw om de vervuiling te beperken?
- zuiveringsinstallaties
- gebruik van onschadelijke pesticiden
- betere plannen van het werk
- uitstoot van schadelijke rook en gassen beperken

Het broeikaseffect

Wat is het broeikaseffect?
De dampkring bestaat uit verschillende lagen.De laag die het dichtst bij de aarde ligt is de troposfeer. Daar speelt ons weer zich af. De dikte van de troposfeer is bij de polen 8 kilometer en bij de evenaar 16 kilometer. Om de troposfeer zit een dikkere laag. Dat is de stratosfeer. De stratosfeer is er tot een hoogte van zo'n 55 kilometer boven de zeespiegel. Daartussen heb je de ozonlaag die zich bevindt tussen 20 en 40 kilometer boven de zeespiegel. Boven de stratosfeer heb je weer de ionosfeer die zich dat 500 kilometer boven de zeespiegel bevindt. Daar zweven elektrisch geladen deeltjes rond die ionen heten. Vandaar de ionosfeer. De buitenste laag heet de exosfeer. Die is tussen 500 en 800 kilometer boven de zeespiegel. Sommige mensen rekenen deze laag niet mee.
Die lagen bestaan uit lucht. Lucht is eigenlijk een mengsel van allemaal onzichtbare gassen. De lucht bestaat voor 78% uit stikstof, voor 21% uit zuurstof en voor een heel klein deel uit koolzuur. Ook is nog een klein deel gevuld met allemaal andere gassen, waar er maar heel weinig van zijn. Planten maken van koolzuur weer zuurstof. Die gassen houden de aarde warm. Als er zonnewarmte naar beneden komt bereikt het gewoon de aarde. Alleen een klein deel komt er niet. Maar als de zonnewarmte teruggekaatst wordt gebeurt er wat anders. De warmte gaat niet gelijk naar de ruimte, maar wordt vastgehouden voor bepaalde tijd. Zo blijft de aarde warm. Anders was het te koud geweest om hier te leven. Dit lijkt op de werking van een broeikas. Daarom noemen we dit gebeuren ook het broeikaseffect.

Wat zijn broeikasgassen?
Er zijn in totaal 30 broeikasgassen, dit zijn de 5 bekendste:

· koolzuur: De scheikundige naam voor koolzuur is kooldioxide (CO2). Koolzuur is altijd al in de dampkring voorgekomen. Maar niet zo'n grote hoeveelheid als nu. Sinds de Industriële Revolutie is elk jaar ongeveer 0,4% meer koolzuur in de lucht gekomen. Het komt doordat er steeds meer fabrieken en auto's zijn bijgekomen. Die verbranden fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen. Deze brandstoffen zijn ontstaan uit resten van dieren en planten die duizenden jaren geleden op aarde leefden. Als deze brandstoffen worden verbrand dan komt er koolzuur vrij. De hoeveelheid koolzuur is nu echter te groot, zodat de planten het niet allemaal meer kunnen omzetten in zuurstof. En dat zorgt ervoor dat het steeds warmer wordt en dat heeft ernstige gevolgen.

· moerasgas: De scheikunde naam voor moerasgas is methaan (CH4). Methaan warmt de aarde voor 20% op. Het is ook altijd al in de dampkring voorgekomen. Het meeste methaan komt van de veeteelt. Daar komt gas vrij in de magen van herkauwers, bijvoorbeeld koeien. Dus als de boeren koeienmest over hun land uitspreiden zit daar dus ook methaan in. Andere belangrijke dingen waarbij methaan vrijkomt zijn vuilstortplaatsen en bij het verliezen van olie of gas. Aardgas bestaat namelijk voor 90% uit methaan.

· Lachgas: De scheikundige naam van lachgas is stikstofoxide (N2O). Ook lachgas is altijd al in hele kleine hoeveelheden voorgekomen in de dampkring. Vroeger werd lachgas gebruikt voor verdovingen (vb bij tandartsen). Nu komt het vooral vrij bij het gebruik van bepaalde soorten kunstmest en het verbranden van olie, gas en hout.

· CFK: (zie vervuilende stoffen boven)

· Ozon: ozon is een bijzondere vorm van zuurstof (O2). Het heeft alleen nog 1 atoom extra. Het is altijd al voorgekomen in de dampkring. Vooral in de ozonlaag tussen 20 en 40 kilometer hoogte. Dat is in de stratosfeer. 90% van de ozon bevindt zich in de stratosfeer. De overige 10% bevindt zich in de troposfeer.

Belangrijkste gevolgen van het broeikaseffect:

· mens: De mens loopt gevaar om huidkanker op te lopen. Huidkanker kan namelijk veroorzaakt worden door uv-stralen. Twee groepen mensen lopen vooral gevaar, blanken en jongeren. In Australie zul je er veel meer last van krijgen. Veel jongeren in Australie surfen met hun zwembroek aan, waarbij je veel kans hebt om huidkanker op te lopen.

· Klimaat: Het klimaat is het gemiddelde van de waarnemingen van het weer over een lange periode. In sommige landen heb je een woestijnklimaat en in andere landen weer een zeeklimaat. Het klimaat verandert soms. Zo heb je koude en warme periodes gehad, maar nu gaat het wel erg snel. Nu zul je zeggen: "het is toch lekker als het warmer wordt." Dat is ook wel zo maar het brengt nogal ernstige gevolgen met zich mee. Waar het droog is wordt het alleen maar droger en waar het nat is, wordt het alleen maar natter. Hieronder enkele voorbeelden van gevolgen van het klimaat:
- Het noorden van de Atlantische Oceaan: hier komen meer orkanen voor die zeer hevig kunnen zijn en vaak ernstige gevolgen kunnen hebben zoals het wegspoelen van huizen door de overstromingen.
- Landen aan de Noordzee: Kustgebieden kunnen gevaar lopen door de stijging van de zeespiegel.
- Egypte: Langs de Nijl kunnen overstromingen voorkomen.
- Sahara: Er komt meer woestijn dus minder plaats om te wonen.
- Zuid -en Noordpool: Smeltend ijs zal wereldwijd zorgen voor stijging van de zeespiegel en veroorzaakt in laag gelegen gebieden overstromingen.
· natuur: Uv-stralen zijn niet alleen schadelijk voor mensen maar ook voor planten en dieren. Ze kunnen ziekten veroorzaken. Veel waterdieren leven van Plankton. Plankton kan alleen niet goed tegen uv-stralen. Zonder plakton zullen veel dieren aan hongersnood overlijden. Door verandering van de temperatuur veranderen ook de omstandigheden waarin planten groeien. Een tropische palm kan niet tegen sneeuw. Ook planten in de kou kunnen niet tegen tropische hitte. Op deze manier zullen sommige planten nog maar op kleine schaal voorkomen of zelfs verdwijnen.

Oplossingen:

Als wij de opwarming van de aarde willen stoppen moeten we de uitstoot van broeikasgassen terug brengen naar het huidige peil. Om de uitstoot van koolzuur te verminderen moeten we beginnen om minder fossiele brandstoffen te verbruiken. Dit kan door alternatieve energie te gebruiken. Alternatieve energie krijg je van natuurlijke dingen zoals bijv.: zonne-energie. Verder moeten we ook zuiniger met energie omgaan. Dat kan bijvoorbeeld door spaarlampen te gebruiken.
Ook water is herbruikbaar en waarom zouden we onze vaatwas niet laten werken op regenwater?

IK HOOP DAT DIT STUKJE WAT MEER BIJGEBRACHT HEEFT OVER LUCHTVERVUILING. DENK ERAAN: IEDEREEN HEEFT LUCHT NODIG!!

HET IS LEVENSNOODZAKELIJK!!!!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

gast

gast

B.

B.

wij hadden een 3

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

C.

C.

Dit werkstuk is heel interessant !!!!
Scholieren iseen goede site om iets meer te weten over alles .

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

R.

R.

Dit werkstuk is een kopie van een ander werkstuk over het broeikaseffect. Gelieve dit werkstuk te verwijderen.

12 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

N.

N.

je hebt echt een d=goed werkstuk geschreven ik heb er wat aan gehad ik heb een 8+ voo m'n werkstuk

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

W.

W.

Hallo,

Ik heb je werkstuk op scholieren.com over luchtvervuiling gebruikt voor school. nu moet ik een bronverslag maken. weet jij de naam van de auteur? waarschijnlijk is dat jouw eigen naam? kun je mij die mailen?

Harmen

15 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast