ADVERTENTIE
Maak nu een gratis account aan op Mijn Examenbundel!

Nog 17 weken tot de eindexamens beginnen. Wil jij je zo goed mogelijk voorbereiden? Check Mijn Examenbundel voor een gepersonaliseerd dashboard en rooster, examenstof per vak, gratis oefenexamens en meer!

Naar mijn.examenbundel.nl
Ontslag.

1. In welke gevallen van ontslag heb je wel recht op een WW-uitkering, en wanneer niet?
Wel : - wanneer men word ontslagen door de werkgever en het hier niet mee eens is.
Niet: - wanneer je word ontslagen het hier wel mee eens bent.
- wanneer je in de proeftijd word ontslagen.

2. Wat kan het nadeel zijn voor een werkgever om je via de rechter te ontslaan?

De rechter kan de werknemer een schadevergoeding geven.

3. Wanneer heb je het recht op de WW-uitkering?


In de 39 weken direct voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag , als je minstens 26 weken hebt gewerkt en in de vijf kalenderjaren voorafgaande, aan het kalenderjaar waarin de werkloosheid optreedt, in tenminste vier kalenderjaren over 52 of meer dagen loon hebben ontvangen.

4. Hoe wordt de hoogte van de uitkering bepaald?

Er wordt gekeken naar het salaris dat men bij de vorige werkgever verdiende.
Eerst zal het persoon in kwestie 100% krijgen dan word het percentage teruggebouwd naar bijvoorbeeld 70%.

5. Ben je ook werkloos als je je baan gedeeltelijk
kwijtraakt, bijvoorbeeld voor een aantal uren? Wat zou daarvoor de reden zijn?

Ja, men heeft nu recht op IOWA uitkering. Een mogelijk oorzaak zou een ziekte kunnen zijn waardoor men nog maar enkele uren per week mag werken.

Het FNV over CAO’s.

1. Wat is een CAO?
Een CAO is een arbeidsovereenkomst voor een hele bedrijfstak of een erg groot bedrijf.
2. Op welke manier heeft de FNV invloed op de CAO?

De FNV sluit arbeidsovereenkomsten af voor verschillende soorten bedrijven.
3. Geef drie voorbeelden van zaken die in een CAO geregeld worden.
- Het aantal vakantiedagen;
- de leeftijd waarmee mensen met pensioen gaan;
- de salarisverdeling in een bedrijf.
4. Wat is het verschil tussen de CAO en een bedrijfsregeling?
Het verschil tussen een CAO en een bedrijfsregeling is dat een bedrijfsregeling voor bedrijven is die niet onder de CAO vallen. Ze zijn dus arbeidsovereenkomsten voor verschillende bedrijven.
5a. Er zijn veel verschillen in de CAO’s tussen afspraken over vakantiedagen enz. Welke redenen zijn hiervoor?
Deze verschillen zijn er doordat er veel verschillende bedrijven zijn. Er zijn bijvoorbeeld meer winstgevende bedrijven of beter georganiseerde bedrijven.
5b. Vind je dit rechtvaardig?
Ja, ik vind dat een bedrijf moet behandeld worden op zijn kwaliteit. Het zou niet eerlijk zijn als een zeer winstgevend bedrijf de zelfde CAO zou krijgen als een bedrijf dat helemaal niet winstgevend is.
6. Wat is een nadeel van een grote belangorganisatie als de FNV en wat is een voordeel?
Een nadeel is dat kleine organisaties hebben dan minder kans hun mening te laten horen. Een voordeel is dat de FNV dan veel bedrijven kan helpen.

Kinderarbeid.
1. Tot welke leeftijd gelden de rechten van het kind?
Tot je 18e, hierna val je onder de rechten van het kind.
2. Wat wordt er bedoeld met bescherming tegen economische exploitatie?
Dat het verboden is kinderen te gebruiken voor het verdienen van geld.
3. Welke maatregelen moet een overheid nemen om kinderarbeid tegen te gaan?
Dat zijn de volgende 3 maatregelen:
- Het moet minimumleeftijden voorschrijven met betrekking tot betaald werk;
- voorschriften geven voor werktijden en arbeidsovereenkomsten;
- ze moeten passende strafmaatregelen treffen voor mensen die bovenstaande regels overtreden.
4. Wat word er bedoeld met het protocol kinderprostitutie?
Dit is een apart verdrag speciaal gemaakt voor kinderprostitutie.
5. Wat is hiervan de reden van de toenemende kinderprostitutie, volgens jou?
Ik denk dat het de boosdoeners nog steeds te makkelijk word gemaakt. Kijk maar naar bijvoorbeeld loverboys! Het wordt vaak stiekem gedaan en de slachtoffers raken erin gezogen, durven er niet over te praten en het is soms onmogelijk er zonder hulp uit te komen.

Minimumjeugdloon.
1. Vanaf welke leeftijd geldt het minimumjeugdloon?
Je hebt recht op minimumloon als je 15 jaar oud bent. Je moet dan € 2,19 per uur verdienen. Ongeacht of het een schooldag of vakantiedag is.

2. Wat zijn de best betaalden bijbanen?

Deze site kon ik het laas niet openen wel heb ik kunnen vinden wat op mijn leeftijd de meest favorieten bijbaantjes zijn:
1. winkel
2. babysitten
3. horeca
4. krantenwijk
5. schoonmaken

3. Wanneer moet je met een bijbaan belasting betalen?

Wanner je verdient per kwartaal minder dan €1275 , hoef je geen belasting te betalen. Dit is met name een speciale regeling voor scholieren. Als je meer verdient dan €1275 dien je wel belasting betalen.
4. Hoe kun je betaalde belasting terug krijgen?
Je kunt belasting terugvragen wanneer er in één jaar meer dan € 12 aan loonheffing is ingehouden. Dan dien je de belastingentelefoon (0800-0543) te bellen na het einde van het jaar en vragen of ze je een TJ-biljet toezenden. Deze moet je dan invullen. Hiervoor heb je ook een jaaropgave nodig die je baas je na het einde van het jaar op zal sturen (deze ontvang je in januari of februari). Je kunt dan belasting terugvragen van de drie voorafgaande jaren. Als je meer dan ƒ1000 terug zou moeten krijgen kun je zelfs tot 5 jaar teruggaan.
5. Wat is een TJ-biljet?
Een formulier waarmee je geld kunt terugvragen van de Belastingdienst als je een bijbaantje gehad hebt.
6. Welke regels voor werktijden gelden voor jou?
Regels voor jongeren van 16 en 17 jaar (ook minimumloon):
Je mag negen uur per dag werken. De uren die je naar school gaat, tellen ook als werkuren. Dus: zit je zeven uur op school, dan mag je nooit meer dan twee uur bijklussen. Overwerken is namelijk verboden.
Werk je langer dan acht uur, dan heb je recht op drie kwartier rust.
In een week mag je niet meer dan 45 uur werken. Per vier weken mag je maximaal 160 uur werken. Per week heb je recht op 36 uur aaneengesloten rust.
Per 24 uur moet je twaalf uur kunnen uitrusten en ontspannen: tussen tien uur in de avond en zes uur 's morgens of tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's morgens. Op zondag mag je werken, maar alleen als je de zaterdag ervoor vrij hebt. En niet meer dan negen zondagen gedurende dertien weken.
Je mag dus maximaal 9 uur per dag werken en maximaal 45 uur per week. Gemiddeld mag je echter niet meer dan 40 uur per week werken.
7. Wat vind je van deze regels?
Ik vind ze goed, vooral dat er strenge regels zijn voor het aantal uren rust die je hebt.
Zelf werk ik ook en ik merk echt dat ik de rust die ik krijg erg hard nodig heb!

8. Zoek op wat het minimumjeugdloon is voor iemand van jou leeftijd.

Wanneer iemand 16 jaar is hoort hij € 2,52 te verdienen.

Ziekte en uitkeringen.

1. Voor wie geldt de ziektewet en aan welk criteria moet je voldoen?

De ziekte wet voorziet werknemers die door ongeval of ziekte niet kunnen werken. Dit geldt voor maximaal 1 jaar. Dit geldt echt niet voor medewerkers die een tijdelijk contract hebben, zwanger zijn of uitzendkrachten. Deze vallen weer onder de ZW-uitkering.

2. Wat gebeurt er als je na een jaar nog steeds ziek bent?

Dan kom je in de WAO.

3. Wanner komt iemand in aanmerking voor de WAO?

Iemand komt in aanmerking van WAO als hij/zij door ongeval/ziekte langer dan 1 jaar niet kan werken, de hoogte hangt af van het laatst verdiende salaris.

4. Wanneer wordt iemand als arbeidsongeschikt beschouwd?

Wanneer iemand die door ziekte of gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om met gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met een soortgelijke opleiding en ervaring gewoonlijk verdienen.

5. Hoe hoog is een WAO uitkering?

Ten eerste gaat de hoogte op basis van het dagloon dat men eerst verdiende maar daarnaast ook op basis van de leeftijd.

Uw leeftijd op de ingangsdatum WAO-uitkering De lengte van de loondervingsuitkering
t/m 32 jaar 0 jaar
33 t/m 37 jaar ½ jaar
38 t/m 42 jaar 1 jaar
43 t/m 47 jaar 1½ jaar
48 t/m 52 jaar 2 jaar
53 t/m 57 jaar 3 jaar
58 jaar 6 jaar
59 jaar en ouder tot het 65e jaar

6. Wie betaalt de WAO-premie?

De werkgevers betalen de premie om hun werknemers tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren.

7. Wat is het verschil tussen de Ziektewet en Ziekenfondswet?

De Ziektewet is voor maximaal 1 jaar, ZiekenFondsWet niet. De ZiekenFondsWet vergoedt de medische kosten en is verplicht tot een zekere loonhoogte, de Ziektewet doet dit niet.

Centraal planbureau.

1. Wat is de taak van het CPB?

Het Centraal Planbureau maakt onafhankelijke economische analyses die wetenschappelijk verantwoord en up-to-date zijn en die relevant zijn voor de beleidsvorming in Nederland.

2. Wat wordt er gezegd over de economische ontwikkeling in Europa?
De sector Economie en fysieke omgeving maakt analyses op het gebied van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke economie, landbouw, natuur, milieu en wonen. Het betreft beleidsrelevante regionale en ruimtelijke analyses, kosten-batenanalyses van grote projecten, onderzoek rond het Europese landbouwbeleid en de grondmarkt, en institutionele en empirische analyses rond het thema wonen. Het is de ambitie van het CPB om zijn onafhankelijke en toonaangevende rol bij het maken van analyses op het gebied van economie en fysieke omgeving te behouden en te versterken. Beleidsrelevantie en een gedegen wetenschappelijke onderbouwing zijn daarvoor beide cruciaal. Een strategische alliantie met de sectie Ruimtelijke Economie bij de Vrije Universiteit ondersteunt hierbij de ambities om de wetenschappelijke kwaliteit te behouden en te versterken. Ook versterking van internationale contacten en netwerken draagt daaraan bij. Verder wil het CPB de opgebouwde expertise op het gebied van kosten-batenanalyses ook breder inzetten.
3. Waarom is er speciaal aandacht voor de Duitse economie in het rapport?

In paragraaf 6.5 van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2004 wordt ingegaan op de doorwerking van structurele veranderingen in de Duitse economie op de Nederlandse economie.
Aan een tweetal aspecten geeft de notitie extra aandacht. In de eerste plaats beschrijft het uitvoerig de relatie tussen kennis en productiviteit (het tweede effect). In de tweede plaats biedt.
4. Wat wordt er gezegd over het effect op het arbeidsaanbod door de afschaffing van de fiscale faciliëring van het prepensioen?
Dat het arbeidsaanbod afneemt door de afschaffing van de fiscale faciliëring van het prepensioen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.