Pressiegroep proefdiervrij

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 2891 woorden
  • 15 maart 2000
  • 46 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
46 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

1.1 De pressiegroep die wij gaan behandelen is proefdiervrij. Het hoofdgebouw is gevestigd aan de Gevers Deynootweg 61 te Den Haag. Verder hebben ze het land opgedeeld in regio’s en die werken dan samen. Ze voeren actie op lokaal niveau, dat doen ze voornamelijk om het leed van dieren onder de aandacht te brengen en om meer leden te krijgen. Er zijn in totaal 26 regio’s. Bij ons in de buurt is in Zwolle een groep van de vereniging proefdiervrij.

1.2 Het is een belangen groep want ze komen op voor de belangen van dieren.

1.3 Voor 1931 was er een groep die opkwam voor de belangen van dieren. In 1931 kwam er een afsplitsing. Er ontstond een aparte groep genaamd de Anti-Vivisectie Stichting. Pas in januari dit jaar zijn ze weer samen gekomen tot een organisatie die samen gaat strijden voor een proefdiervrij Nederland. Ze zijn weer herenigd omdat het meningsverschil waarom ze uit elkaar zijn gegaan is opgelost en twee organisaties kosten meer geld dan een. Ze hebben in de tijd dat ze al bestaan al veel bereikt, en dat is al meer dan honderd jaar want ze zijn in 1897 opgericht. Om even een voorbeeld te geven, in 1981waren er nog meer dan 140000 proefdieren en in 1997 waren er nog maar 700000 proefdieren.

1.4 De naam van vereniging zegt al wat voor een organisatie het is, een vereniging. De vereniging heeft een bestuur van zeven mensen. Die zijn in loon dienst. De rest zijn leden van de vereniging, en die betalen een contributie. De vereniging is op lokaal niveau actief in regiogroepen. Er zijn daar 26 van. Op landelijk niveau spreekt de vereniging geregeld met de regering over proeven die door de overheid worden betaald. Europees is de vereniging ook actief

1.5 De vereniging telt 22.500 leden

1.6. Proefdiervrij wil het aantal proefdieren verminderen om op den duur alle dierproeven afgeschaft te krijgen. Het doel is dus om alle proefdieren in Nederland af te schaffen. Ze vinden niet dat je niet mag onderzoeken tegen ziektes als aids en kanker maar omdat er al lang nieuwe en ook goede alternatieve zijn voor dierproeven, zoals nabootsen op de computer, vinden ze dat je dat niet op dieren moer doen.

De vereniging weet ook wel dat dit doel niet in en keer te bereiken is. Daarom doen ze dit stap voor stap. Ze hebben geprobeerd proefdieren uit de cosmetica te halen, daarom hebben ze de campagne ‘stop dierproeven voor cosmetica’ opgericht. Zo hebben ze ook de campagne ‘studeer proefdiervrij’ opgericht voor dierproeven in het onderwijs te stoppen

2.1. De vereniging proefdiervrij heeft veel te maken met de politiek en de overheid. Aan de ene kant omdat de overheid zelf de grootste opdrachtgever is voor dierproeven. Aan de andere kant omdat de overheid zich bezig houdt met de wetgeving. Om over het eerste punt te beginnen, de overheid is de afgelopen tien jaar flink bezig geweest met het stoppen of verminderen van dierproeven in bijvoorbeeld in het onderwijs. Er zijn altijd wel kamerleden te vinden die vragen stellen aan de minister of proberen een wetsvoorstel in te dienen. Dit gebeurt natuurlijk op landelijk niveau. Op lokaal niveau hebben de regiogroepen niet veel te maken met de politiek.

2.2 De media besteedt niet veel aandacht aan de vereniging. Ze komen wel af en toe in het nieuws met acties of met cijfers die uit onderzoeken zijn gekomen. De vereniging zelf zou liever zien dat ze iets meer in het nieuws zouden komen dan ze nu doen.

2.3 De vereniging heeft zijn eigen tijdschrift waarin je de ontwikkelingen kan volgen en welke acties ze gaan doen of al mee bezig zijn. Elk jaar publiceert de inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire zaken cijfers hoe de proefdieren gedaald zijn. Deze cijfers gebruikt de vereniging proefdiervrij heel veel voor campagnes en voorlichting

2.4. De inkomsten van Proefdiervrij bestaan uit contributies, donaties, schenkingen, erfenissen en legaten. Proefdiervrij is een onafhankelijke vereniging, die geen subsidie krijgt van de overheid. De vereniging financiert en stimuleert het onderzoek naar de ontwikkelingen voor alternatieven van het gebruik van dierproeven In 1997 hebben ze 235.000 gulden gebruikt voor betere communicatie met de bevolking. Ook gebruikt de vereniging het geld voor acties tegen proeven met dieren.

2.5 De acties die ze gebruiken zijn vaak om er voor te zorgen dat de proefdieren uit een tak van de maatschappij te krijgen. Zo proberen ze dieren uit het onderwijs te krijgen en uit de cosmetica. Ze proberen dit doel te bereiken door middel van de publiciteit. Daarna gaan ze proberen om een verbod tegen dierproeven te krijgen in die bepaalde tak. Ze proberen dan dat het onderwerp wordt besproken in de tweede kamer. Dan hopen ze maar dat er een verbod komt. Dit stukje tekst hieronder geeft vel informatie over een actie van de vereniging. We hebben het van de internetsite van proefdiervrij gehaald:

Dit wil je ook lezen:

Met de campagne Leef proefdiervrij wijzen wij individuen op hun mogelijkheden zelf iets te doen aan het lot van proefdieren
Campagne Leef proefdiervrij
De campagne Leef proefdiervrij maakt het grote publiek bewust. Voor veel mensen blijven dierproeven een abstract onderdeel waar je in je eentje weinig tegen kunt doen. AVS Proefdiervrij wijst mensen er via de Productgids op dat er proefdiervrije producten (vooral cosmetica) te koop zijn. En dat je door die te kopen een vuist maakt tegen de bedrijven die nog steeds bij de ontwikkeling van producten gebruik maken van dierproeven. En natuurlijk kun je als individu bedrijven en instellingen ook aanspreken op hun dierproefbeleid. Dat alles probeert AVS Proefdiervrij te bereiken door mensen aan het denken te zetten op een laagdrempelige en sympathieke manier. In de komende jaren zal AVS Proefdiervrij deze publiekscampagne dan ook blijven verstevigen en uitbouwen. Onder overige activiteiten vielen in 1997 onder andere de activiteiten in het kader van het Honderdjarig bestaan. Dankzij veel creativiteit en efficiënte inzet van middelen kunnen wij de benodigde kosten van leden- en fondswerving laag houden en toch een ledengroei van netto 10 % realiseren. Hier zijn enkele ethische bezwaren: De mens heeft niet het recht om een mededier te misbruiken, want ook een dier ervaart pijn en angst. Dierproeven zijn één van de ergste vormen van dierkwellerij. Je verlaagt daarmee het dier tot een gebruiksvoorwerp, dat je "op voorraad" kunt houden en waar je in kan prikken en snijden. Terwijl een dier een gevoelig wezen is dat pijn kan lijden en angst kan voelen. Wetenschappelijke bezwaren
Proefdiervrij heeft bedenkingen over de wetenschappelijkheid van dierproeven. - Geen enkel dier kan worden gereduceerd tot een wetenschappelijk aanvaardbaar model van de mens. Daarvoor zijn de fysiologische verschillen te groot. - Een proefdier wordt moedwillig ziek gemaakt, een mens wordt spontaan ziek. Als de oorzaak zo verschilt, hoe kan men er dan zo van overtuigd zijn dat de symptomen op dezelfde ziekte wijzen. - Een proefdier leeft voortdurend onder stress in een uitzichtloze situatie, een ziek mens kan nog hoop hebben en daarom meewerken aan zijn genezing.

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Proefdiervrij werkt! De aanpak van Proefdiervrij slaat aan. Mede dankzij onze inspanningen, is tussen 1981 en 1998 in Nederland een daling in het proefdiergebruik gerealiseerd van meer dan 50 %. Door de niet aflatende druk op parlement en regering met argumenten, voorstellen, acties en voorlichting is er verbetering gekomen in de wetgeving voor proefdieren. Bijvoorbeeld is het verboden om dierproeven voor cosmetica te doen en om dieren uit het wild, zoals apen, te gebruiken. Ook consumenten worden steeds kritischer. Zij vragen wat het beleid is ten aanzien van dierproeven en hun vervanging aan producenten en charitatieve instellingen.

3.1 De vereniging heeft in al de tijd dat zij al bestaat al veel bereikt. Om maar te beginnen bij de cijfers, in 1981 waren er nog 1.400.000( 1,4 miljoen) dierproeven, maar zoals je op deze grafiek hieronder kan zien zijn dat er in 1998 nog maar 680.000. Het aantal is dus gehalveerd sinds men de cijfers bijhoudt. Dat is een goede zaak.

Maar er is nog meer bereikt. Er is een wet aangenomen waarin staat dat niemand een dier mag gebruiken voor een proef zonder goede reden. Als je een goede reden hebt om een dier te gebruiken voor een proef moet je ook nog eens een vergunning aanvragen. Ook moet je een proefdierdeskundige hebben. Als er een goed alternatief is voor de dierproef krijg je ook geen vergunning

Verder is er in 1991 een actie begonnen, proefkoneen, tegen dierproeven in de cosmetica. Deze actie was een groot succes want in 1997 kwam er een verbod op proeven met dier voor de cosmetica. Er zijn nog wel meer acties geweest die succes hebben gehad maar het lijkt me niet nodig.

3.2 De linkse partijen, en dan vooral Groenlinks, zijn er vooral over eens dat er een eind moet komen aan de dierproeven. De rechtse partijen, en dan hebben we het vooral over de VVD, vinden dat het wel moet kunnen. Alleen over de PvdA en het CDA kunnen we niks vinden. Ik denk dat ze geen echte menig hebben erover.

3.3 De vereniging heeft zeven betaalde arbeidskrachten in dienst. Dit zijn vrij hoog opgeleide mensen. Dat de vereniging al meer dan honderd jaar bestaat zegt toch wel iets over de mate van professionalisering. Een stel slecht opgeleide niet goed georganiseerde mensen zouden een vereniging nooit zolang kunnen hebben laten voortbestaan.

De informatie die ik heb gekregen en in het tijdsschrift dat hun uitgeven bestaat uit goed bestaat uit goed verwoorde en duidelijk uitgelegde argumenten. Hun publicaties hebben dus wel enig niveau. Ook hun internetsite is leuk en goed verzorgd. Over de kwaliteit van hun apparatuur kan ik niks vinden. Ik weet ook niet wat voor een apparatuur ze gebruiken

3.4 Ik denk dat het belangrijkste voor de vereniging is dat ze voldoende leden hebben. Daar gaat ons eerste advies ook over.

1. Als ze veel voorlichting houden, krijgen ze ook meer leden en met meer leden heb je meer geld om acties te voeren en onderzoek te doen naar alternatieven. Daarom denken wij dat het een goed idee zou zijn als ze een groep zouden samenstellen, misschien ook maar een iemand, die scholen in het basisonderwijs langsgaat en daar voorlichting geeft over het leed wat de dieren wordt aangedaan en wat de vereniging proefdiervrij daar allemaal tegen doet. Wij denken ook dat je bewust moet kiezen voor het basisonderwijs want kinderen hebben een grote invloed wat hun ouders kopen. Als je dit slim aanpakt hoeft dit helemaal niet veel geld te kosten maar helpt het wel. Niet alleen krijgen ze hierdoor meer leden maar de vereniging wordt ook bekender en er wordt dan geluisterd naar wat ze zeggen.

2. Wij zouden het ook een goed idee vinden als ze tv-reclame gingen maken. Het Wereldnatuurfonds (WNF) doet het ook en die zouden het ook niet doen als het alleen maar geld verspilling was. Deze reclame zou dan niet speciaal voor de vereniging zelf zijn maar voornamelijk om meer publiciteit rond een actie te krijgen. Toch heeft dit het logische gevolg dat ze meer naambekendheid en meer leden krijgen. Dit advies kan natuurlijk alleen doorgaan als het binnen hun budget ligt, maar wij zijn er van overtuigd dat als de vereniging het echt wil er makkelijk genoeg geld bij elkaar gebracht kan worden.

3.

Vragen en antwoorden voor interview

Wij hebben er voor gekozen om het interview per e-mail te houden. Wij hebben de vragen gemaild naar info@proefdiervrij.nl en Paul Lieu heeft ze beantwoord. Wij hebben ze niet letterlijk overgenomen maar sommige dingen weg gelaten om het een beetje overzichtelijk te houden. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden:

1. Is er een bepaalde groep mensen die zich bij uw vereniging aansluit? Hiermee bedoelen wij of er de mensen die lid zijn voornamelijk arm of rijk zijn of jong of oud?

Nee, er is geen bepaalde groep mensen die zich aansluit bij de vereniging Proefdiervrij.

2 Kunt u misschien wat vertellen over de successen die u met uw vereniging heeft behaald?

We hebben al; heel veel bereikt. Ik denk dat het te veel is om nu even te antwoorden maar het aantal proefdieren is al met meer dan de helft gedaald en er zijn al wetten aangenomen waarin staat dat je niet zonder goede reden een dier mag gebruiken voor een proef.

3 Welke reden hebben uw voorgangers gehad om de vereniging op te richten?

De mensen hadden toen ook al een afschuw van proefdieren. Toen waren de proeven ook erger dan nu en om een actie daartegen te beginnen hebben ze de vereniging opgericht.

4 Is de belangstelling voor uw vereniging groot, daarmee doelen wij vooral op belangstelling van gewone mensen en was er vroeger toen de vereniging net was opgericht veel belangstelling voor?

De belangstelling voor de vereniging is wel wisselend. Toen ze net werd opgericht kregen ze redelijk veel leden. Na enkele jaren is dat weer een beetje ingezakt en dan klimt het weer een beetje. Zo gaat het de hele tijd een beetje door. De laatste tien jaar komen er steeds meer mensen die vinden dat er iets moet gebeuren tegen proefen op dieren

De belangstelling voor de vereniging is wel wisselend. Toen ze net werd opgericht kregen ze redelijk veel leden. Na enkele jaren is dat weer een beetje ingezakt en dan klimt het weer een beetje. Zo gaat het de hele tijd een beetje door. De laatste tien jaar komen er steeds meer mensen die vinden dat er iets moet gebeuren tegen proefen op dieren

5 Hoe is uw omgang met de regering. Hebben ze jullie vereniging wel eens tegengewerkt en zoja waarom hebben ze dat dan gedaan?

Nee, ze hebben nooit echt duidelijk ons tegengewerkt. Soms gaat het wel eens zo langzaam dat je bijna denkt dat ze het opzettelijk doen. Wij kunnen er ook voor zorgen dat kamerleden vragen stellen aan ministers zodat misverstanden kunnen worden opgelost. ( Hij kon ons geen recente voorbeelden geven over een misverstand in de tweede kamer)

6 Heeft u vereniging wel eens last gehad van financiële problemen en als dat zo is, hoe heeft u deze dan opgelost?

Het is natuurlijk zo dat je met meer geld makkelijker acties op touw zet maar ook met weinig geld kan je een goede acties organiseren. Er zijn ook jaren geweest wanneer we weinig leden hadden en dus weinig geld. Dan is wel lastiger om acties te organiseren maar dat lukt wel.

7 Hoe was de vereniging vroeger georganiseerd?

Hier kon hij ons niet veel over vertellen alleen dat de vereniging vroeger louter uit vrijwilligers bestond. Over de organisatie structuur wist hij niks en als hij nog iets te weten komt zou hij dat mailen.

8 Hoe zijn de voorbereidingen voor acties die jullie voeren? Zijn die groot en goed voorbereid of zien jullie wel hoe iets verder afloopt?

Wij bereiden onze acties heel goed voor. Zou er namelijk iets mis gaan dan zouden ze hierdoor een slechte indruk van ons kunnen krijgen en dat is het laatste wat we willen.

9 Hoe is de vereniging de twee wereldoorlogen doorgekomen? Was er toen een tijdelijke stopzetting of ging het gewoon door.

Deze vraag kon hij niet beantwoorden.

10 Zijn er verschillen in de acties als je vergelijkt met vroeger en met nu? Zoekt u nu bijvoorbeeld meer de publiciteit in uw acties?

We zoeken nu veel meer de publiciteit dan vroeger. Vroeger werd er vaak alleen een brief geschreven naar de instantie waar proefdieren worden gebruikt. Nu maken wij veel meer gebruik van de media. We lichten de kranten in en proberen in actualiteiten programma’s te komen. Ook een goed voorbeeld van media is onze internetsite: www.proefdiervrij.nl

11 Wij hebben gelezen dat het doel van de vereniging is om een proefdiervrij Nederland te hebben. Is dit doel haalbaar?

Of dit doel haalbaar is weet je natuurlijk nooit van tevoren maar we bestaan al meer dan honderd jaar en als het nodig is gaan we nog honderd jaar door. We hebben in die honderd jaar al heel veel bereikt, en we hopen zo door te gaan.

12 Heeft u contacten met andere wellicht Europese verenigingen?

Ja we hebben contacten met andere verenigingen. Er zijn verder geen verenigingen in Nederland dus daar kunnen we dan ook geen contact mee hebben. Met andere Europese organisaties hebben we wel contact. We hebben wel contact met België.

13 Zijn er gezamenlijke acties met andere Europese verenigingen?

We voeren gezamenlijk veel acties. Dit zijn eigenlijk niet acties zoals in Nederland maar meer praten met de Europese Unie over wetten tegen dierenproeven. Nu zijn we erg bezig met een wet die proeven met cosmetica op dieren gaat verbieden.

14 Zetten jullie je alleen in voor nationale proefdieren of ook voor internationale proefdieren?

Ons uitgangspunt is om Nederland proefdiervrij te maken. Dat is dus voor nationaal belang. Daardoor doen we soms ook dingen voor internationaal belang maar dat is nog niet onze doelstelling.

15 Wat zijn jullie plannen voor de komende jaren en wat willen jullie bereiken?

We willen de komende jaren vooral acties voeren tegen de biotechnologie. De laatste jaren gebeurt het veel meer dat mensen dieren veranderen zodat ze menselijke ziektes krijgen of een afwijking hebben. Ze proberen ook al een hart van een dier zo te veranderen dat ze het voor een mens kunnen gebruiken.

16. Als jullie actie voeren doen jullie dat dan voor alle proefdieren of voor een bepaald soort dieren? Of allebei, als dat zo is wat doen jullie dan vaker?

We meestal geen actie voor een bepaald soort dier, meestal voor een bepaalde tak van een bedrijf of bijvoorbeeld het onderwijs. We hebben al actie gevoerd tegen de biotechnologie en het onderwijs. Natuurlijk is er bij het onderwijs wel vaak hetzelfde soort proefdier en in het onderwijs ook.

17. Wat is de grootste actie die jullie ooit ondernomen hebben?

Ik weet echt welke actie het groots is. Ik denk dat je ook niet echt kan zeggen of een actie groter dan een andere actie is. Sommige acties zijn gewoon veel anders opgebouwd en dan kun je het moeilijk vergelijken. Onze laatste actie, Xeno; say no, was wel vrij groot. We kregen veel aandacht van de publiciteit.

REACTIES

L.

L.

Om even een voorbeeld te geven, in 1981waren er nog meer dan 140000 proefdieren en in 1997 waren er nog maar 700000 proefdieren.

er staat 700000 en dat is meer dan 140000, maar het toch minder zijn?(70000)

16 jaar geleden

M.

M.

Hoi Ronald,

Wij moeten precies dezelfde opdracht als jij doen en nu was onze vraag: Waar heb je de informatie vandaan? behalve van Proefdiervrij.nl. Wil je ons er alsjeblieft zo snel mogelijk over mailen?

groetjes,

marieke en eline

21 jaar geleden

#.

#.

hey, wil je ff alle bronnen geven waar je alles vandaan hebt? maail maar naar mijn hotmail.com

21 jaar geleden

A.

A.

Hallo Ronald,
Bedankt voor je PO maatschappijleer over de pressiegroep Proefdiervrij. Het enige wat ik mis is een bronvermelding, zodat ik nog wat meer informatie kan zoeken. Misschien kun je dat naar mij op sturen? Alvast bedankt. Groeten Annemarie

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.