Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Politiek

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • vwo | 2450 woorden
  • 14 oktober 2007
  • 33 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
33 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
inleiding
het is belangrijk om iets leren over de politiek .
en leren wat is democratie ,
welke politieke partijen zijn ,en wat doen ze
de standpunten dus .
en wat kan ik er zelf aan doen om invloed te uitoefenen.
en ik zit zelf ook bij de leerlingenraad en heb er een klein beetje verstand van
want wij debateren zelf ook en dan gaan we stemmen .
en ik zie ook wel dingen over de politiek op televisie,kranten ,en ook internet
ik hoop dat ik veel dingen erover leer!


inhoudsopgave
1inleiding
2grondwet
3hoe onstaat een wet
4welke politieke partijen bestaan er .
5Hoe kun je zelf invloed uitoefenen.
6wat word bedoeld met regering.
7wat valt er te kiezen.
8politieke besluitvorming.
9mijn verkiezingsprogamma.
10.politiek

hoe onstaat een wet.

Als er een wet gemaakt wordt, wordt dat door deze 7 stappen gedaan:
1. één of meer ministers maken een wetsontwerp, daarbij worden ze geholpen door ambtenaren
2. Ministerraad (het kabinet): het kabinet overlegt en stemt over het wetsontwerp
3. De Raad van Staten: groep wijze mensen geven advies aan een minister
4. De Tweede Kamer: heeft 150 zetels, en de Tweede Kamer wordt direct door het volk gekozen. De Tweede Kamer heeft ook het recht van amendement -> ze hebben het recht om wijzigingen aan te brengen in de wet. Als de helft van de Tweede Kamer +1 voor de wet zijn, is de wet aangenomen. (76 mensen in de kamer zijn het dus over de wet eens)

5. De Eerste Kamer (de senaat): in de Eerste Kamer zitten 75 senatoren, deze worden indirect gekozen door het volk, de Eerste Kamer heeft geen recht van amendement. Als ook in de Eerste Kamer de helft + 1 het er mee eens zijn, wordt de wet aangenomen (39 mensen in de Eerste Kamer zijn het eens over de wet)
6. de koningin zet haat handtekening + de ministers die betrekking hebben op de wet (als het bijvoorbeeld een wet is over het milieu, moet de minister van het milieu ook zijn handtekening er onder zetten)
7. De wet wordt gepubliceerd in een staatsblad. en in die stappen kun je z'n wet tot stand brengen

heb het gezocht in wikipedia en scholieren.com ok meneer Deen! haha fail

welke politieke partijen bestaan er .

In Nederland bestaan verschillende partijen. We kunnen ze indelen. Er zijn linkse en rechtse partijen.
Linkse partijen vinden dat de verhouding tussen rijk en arm te groot is. Zij willen dan ook dat de rijken de zware lasten moeten dragen, onder andere meer belasting betalen, waardoor de armen het beter krijgen. Linkse partijen komen meer op voor het milieu dan rechtse partijen. Linkse partijen willen dat de overheid zich actief bemoeit met alles. Rechtse partijen willen juist zo min mogelijk overheidsbemoeienis en willen veel vrijheid.

De belangrijkste partijen in de tweede kamer:

CDA (Christen Democratisch Appel)

- Staat in het politiek midden
- Gezin vormt de basis van onze samenleving
- Mensen moeten meer voor elkaar zorgen, ze kunnen pas een beroep doen op de overheid als hun familie of vrienden hen onvoldoende kunnen helpen
- Vrouw mag niet alleen beslissen over abortus
- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor goede kinderopvang

D66 (Democraten 66)

- Staat iets links van het midden

- Opgericht in 1966 omdat de Nederlandse politiek vast was gelopen
- Mensen moeten meer betrokken worden bij de politiek. Burgers moeten de burgemeester rechtstreeks kunnen kiezen en in een referendum hun mening kunnen geven over belangrijke besluiten
- Gevangenisstraffen moeten, waar mogelijk, worden vervangen door alternatieve straffen
- Burgers moeten direct de minister-president kunnen kiezen, die vervolgens zijn eigen ministers aanwijst

PvdA (Partij van de Arbeid)

- Staat links van het midden, is een socialistische partij.
- Kennis, macht en inkomen moeten eerlijk worden verdeeld
- De overheid moet de economie sturen om massale werkloosheid tegen te gaan
- Lage inkomens moeten sneller stijgen dan de hoge inkomens
- Buitenlanders die langer dan vijf jaar legaal in ons land verblijven, moeten kiesrecht krijgen voor alle politieke organen.

Groen Links

- Staat links van de PvdA. Is in 1989 ontstaan door het samengaan van 3 kleine partijen.
- Bescherming van het milieu is belangrijk, werd daarom lange tijd een ‘one-issue’ partij genoemd
- Bedrijven moeten worden gedwongen schoner te produceren

- Voorstander van het matigen van de economische groei en bezuinigingen op defensie-uitgaven
- Gratis openbaar vervoer als alternatief voor de auto
- Homoseksuele relaties moeten dezelfde wettelijke status krijgen als heteroseksuele relaties

VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

- Staat rechts van het midden. Is een liberale partij.
- Voor persoonlijke en economische vrijheid van mensen en bedrijven
- De overheid moet zo min mogelijk ingrijpen in de samenleving, zodat de persoonlijke en economische vrijheid niet wordt aangetast
- Groot voorstander van bezuinigingen op overheidsuitgaven
- Grote inkomensverschillen zijn toegestaan
- Autobezitters moeten niet extra zwaar belast worden voor de luchtvervuiling


De uiteindelijke verkiezingsuitslag ziet er als volgt uit:
CDA: 44 zetels
PvdA: 42 zetels
VVD: 28 zetels
SP:9 zetels
Gr.L.: 8 zetels
LPF: 8 zetels
D66: 6 zetels
CU: 3 zetels
SGP: 2 zetels
LN: 0 zetels

Hoe kun je zelf invloed uitoefenen.

nou dat kan door deze dingen allemaal te doen .


- stemmen
- lid worden van een politieke partij
- contact opnemen met politici
- een verzoek indienen
- de pers benaderen
- een actiegroep opstarten
- overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

wat word bedoeld met regering.
Een regering betreft een politiek orgaan dat over een bepaald gebied (meestal een land) de politieke macht heeft om dat gebied te besturen en de tot stand gebrachte wetten uit te voeren.

Gewoonlijk bestaat de regering uit de regeringsleider (een premier of minister-president) met de ministers. In landen waar de president de rol van regeringsleider vervult, hoort ook de president bij de regering (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten).

In de staatsrechtelijke leer van de trias politica valt de regering onder de uitvoerende macht. Indien ze echter ook bij de totstandkoming van de wetgeving is betrokken (zoals in België en Nederland het geval is) valt zij eveneens onder de wetgevende macht.oh ja een ander woord voor regering is kabinet.


en hier is ook nog wat kabinets informatie:
Kabinetsformatie = de onderhandelingen die over welke partijen en personen ons land gaan besturen, ze starten meteen na de dag van de verkiezingen.

De kabinetsformatie komt zo tot stand:
1. de koningin krijgt adviezen
2. de koningin benoemt een informateur
3. de informatie
4. de informateur gaat terug naar de koningin
5. de koningin benoemt de formateur
6. de formatie
7. de formateur gaat terug naar de koningin
8. de koningin benoemt het kabinet

Als er grote problemen voorkomen in het kabinet kan het zijn dat er een kabinetscrisis ontstaat, hiervoor zijn 2 redenen:
- de ministers kunnen het onderling niet eens worden over een aantal kwesties
- de meerderheid van de 2e kamer steunt het kabinet niet meer, en heeft er geen vertrouwen meer in.

wat valt er te kiezen.

Eén maal in de vier jaar vinden er verkiezingen plaats. De gekozen vertegenwoordi-gers vormen samen de Provinciale Staten. Het aantal leden in afhankelijk van het aan-tal inwoners van de provincie. De leden van de Provinciale Staten kiezen uit hun mid-den het dagelijkse bestuur: de Gedeputeerde Staten. De voorzitter van de Gedeputeer-de Staten en van de Provinciale Staten is de Commissaris van de koningin. Dan stelt de Provinciale Staten een vertrouwenscommissie in, die een beschrijving maakt, waar-aan de commissaris moet voldoen. Dan selecteert de minister van Binnenlandse Zaken een aantal kandidaten, waarmee de vertrouwenscommissie gesprekken voert. Na deze gesprekken stelt de vertrouwenscommissie een voordracht samen: een lijstje van twee of drie mensen die zij bij voorkeur benoemd zouden zien. De minister kan deze voor-dracht volgen, maar hoeft dat niet.


7. Welke opvallende verschillen zijn er in de manier waarop het dagelijkse bestuur van het Rijk, de provincie en de gemeente wordt samengesteld?

De leden van de regering staan als het ware buiten de volksvertegenwoordiging. Zij worden niet gekozen door de Tweede Kamer, maar door de koningin. Het aantal Tweede-Kamerleden blijft 150, hoeveel leden een kabinet ook telt. De Gedeputeerden worden gekozen uit de Provinciale Staten en de wethouders worden gekozen door en uit de gemeenteraad. Zij blijven onderdeel van de volksvertegenwoordiging.
In het landsbestuur is sprake van dualisme (er is een duidelijk onderscheid tussen de wetgevende en controlerende macht). In de provincie en de gemeente is er sprake van monisme (het dagelijks bestuur vormt als het ware de ‘vooruitgeschoven post’ van de volksvertegenwoordiging).

politieke besluitvorming.
1. Uit welke fasen bestaat het systeemmodel?

Het systeemmodel is ontwikkeld, om het proces van politieke besluitvorming beter te kunnen analyseren. Het systeemmodel bestaat uit de volgende fasen:
1. De invoer. In deze fase worden allerlei wensen en behoeften vanuit de samen-leving naar voren gebracht. Burgers kunnen hun wensen en behoeften duidelijk maken door een stuk naar de krant te sturen, of hun verlangens kenbaar te ma-ken aan een politieke partij. Soms wordt een zaak aan het rollen gebracht door journalisten of pressiegroepen. Als de kwestie interessant is, gaat de media er vanzelf aandacht aan besteden.
2. De omzetting. Deze fase vindt plaats in drie stappen:
I Door de vele aandacht van de media aan een bepaalde kwestie, komt dit vanzelf in de politieke agenda. Ook bestuurders en politieke partijen kunnen er niet meer omheen en moeten een standpunt innemen.
II Als de meerderheid voor de wet of regel is, moet er in de praktijk iets mee gedaan worden (beleidsvoorbereiding).
III De gegevens worden op een rijtje gezet (beleidsvaststelling). Er wordt een maatregel genomen.
3. De uitvoer. Deze is in handen van de ambtenaren. Zij dragen zorg voor de rea-lisering van genomen besluiten.

4. Terugkoppeling / feedback. De politieke besluiten roepen vaak reacties op in de samenleving. Deze controleert hoe het nieuwe beleid in de praktijk uitpakt. Dit kan nieuwe acties tot gevolg hebben.

2. Uit welke barrières bestaat een barrièremodel?

Het barrièremodel is evenals het systeemmodel ontwikkeld, om het proces van politie-ke besluitvorming beter te kunnen analyseren. Het is gebaseerd op de gedachte dat er verschillende weerstanden overwonnen moeten worden, vóór een wens resulteert in overheidsbeleid. Het barrière model bestaat uit de volgende barrières:
1. De wensen en behoeften in de samenleving moeten onder de bevolking aan de aandacht komen.
2. Het interesseren van politieke partijen voor de eisen. Als één politieke partij achter de eisen gaat staan is het onderwerp op de politieke agenda geplaatst. Dit kan leiden tot een politieke discussie.
3. Het formuleren van besluiten die de problematiek zullen oplossen. De regels of wetten moeten duidelijk, haalbaar en voor de bevolking aanvaardbaar zijn.
4. De uitvoering van het besluit.

3. Wat zijn de belangrijkste adviesorganen waar het kabinet een beroep op kan doen?

- De Raad van State. Dit is het hoogste rechtscollege in Nederland en wordt offi-cieel voorgezeten door het staatshoofd. De leden van de Raad van State worden benoemd door de regering. De Raad van State geeft advies over alle wetsvoor-stellen. Kritische kanttekeningen leiden vaak tot een aanpassing van het wets-voorstel. Ook heeft de Raad van State een belangrijke functie in de administra-tieve rechtspraak. De Raad oordeelt in conflicten tussen bestuursorganen on-derling en tussen een burger en een overheidsinstantie.
- De Sociaal-Economische Raad (SER). Deze adviseert de regering over belang-rijke maatregelen op sociaal en economisch gebied. 1/3 van de leden zijn ver-tegenwoordigers van een werknemersorganisatie; 1/3 van een werkgeversorga-nisatie en 1/3 worden benoemd tot deskundigen (Kroonleden). De SER kan advies uitbrengen op verzoek van de regering, of op eigen initiatief.

- De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De leden wor-den benoemd door de regering. WRR adviseert de regering op verschillende beleidsterreinen, zoals de werkgelegenheid en het minderhedenbeleid.

4. Wat zijn de belangrijkste omgevingsfactoren?

- Demografische factoren; de samenstelling in de bevolkingsopbouw.
- Ecologische factoren; de wisselwerking tussen mens en milieu.
- Culturele factoren; deze wordt bepaald door de geschiedenis van een land en de daaraan gekoppelde gewoonten en gebruiken.
- Economische factoren; bepalen de economische mogelijkheden van een land.
- Technologische factoren; deze beïnvloeden de technologische ontwikkelingen in een land.
- Sociale factoren; de wijze waarop de samenleving in sociaal opzicht georgani-seerd is.
- Internationale factoren; de invloed die de buitenlandse wetgeving, regels en initiatieven op een land hebben.

5. Welke soorten pressiegroepen zijn er?

- Belangengroepen; deze komen op voor de belangen van een bepaalde groep uit de samenleving, bijvoorbeeld de Consumentenbond.
- Actiegroepen; deze zetten zich voor een korte tijd in voor één duidelijke kwes-tie, bijvoorbeeld tegenstanders van de aanleg van een snelweg.
- Actieorganisaties; deze zetten zich voor een lange tijd in voor een bepaalde kwestie, bijvoorbeeld Greenpeace.


6. Wat zijn de 5 politieke functies van de media?

- De informatieve functie: zij verstrekken en inventariseren informatie over al-lerlei politieke gebeurtenissen en besluiten.
- De spreekbuisfunctie: de media vormen ook een ‘klankbord’ voor allerlei standpunten, die in de samenleving aanwezig zijn. Politici kunnen eraan afle-zen wat er onder de bevolking leeft.
- De onderzoekende functie of agendafunctie: journalisten gaan vaak zelf op on-derzoek uit. Ze signaleren problemen die er onder de bevolking leven. Journa-listen hebben dan de taak om kritische vragen aan politici te stellen over de aanpak van de problemen.
- De commentaarfunctie: de media leveren kritiek op politieke besluiten. Elke krant heeft een redactioneel commentaar op politieke beslissingen.
- De controlerende functie: de media kijken voortdurend of ministers correct handelen.

ik heb hier twee argumenten per stelling, die tegen en voor zijn.

1.jongeren mogen vanaf 16 jaar mee stemmen.
-ze zijn nog onvolwassen en hebben niet eens een diploma,dus niet slim genoeg!
-en sommigen zijn zelfstandig en hebben een hoog diploma ,en dan mogen kinderen ook stemmen.

2.jongeren(tot26 jaar )hebben geen recht op een uitkering.
-ze weten nog niet hoe ze met geld moeten omgaan en ze kunnen er geen recht op hebben door leefsituaties.
-anders moeten ze op straat leven en ze zijn te oud dus gaan ze door hongersterving.

dit is mijn verkiezingsprogamma

hieronder staan de verkiezingsstandpunten en waarom ik ze heb gekozen.


cda:gezondsheidszorg,milieu,en onderwijs
ik heb die standpunten gekozen ,omdat het ook beter voormezelf is,en het zijn interessante onderwerpen.

pvda:jeugdwerkloosheid,kennis economie,en kinderbijslag.
omdat ze belangrijk voor mij zijn ,en hoe meer kinderbijslag des te meer!

christenunie:jeugd en gezin,leerlingen,en levensloop.
omdat die ook beter voor mij zijn ,en er moet ook wat aan veranderd worden.

politiek

De term Politiek is afkomstig van het Oud-Griekse woord πολιτεια (politeia). Politeia betekende ondermeer: burgerlijke samenleving; het leven als burger in de samenleving; staat; staatsvorm; en stads- of staatsbestuur. Politiek is de (per definitie onvolmaakte) wijze waarop in een samenleving de belangenverschillen van groepen en individuen tot hun recht komen - meestal op basis van onderhandelingen - op de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke niveaus. Waar de scheidslijn loopt tussen het politieke en het ethische en sociale is een vraag waar veel verschil van mening over bestaat. De meeste wetenschappers erkennen dat er sprake moet zijn van enig potentieel tot het gebruik van macht of geweld om een vraagstuk als politiek te bestempelen — bij het beslissen van een politiek conflict is meestal sprake van een verplaatsing van macht van de ene groep of persoon naar een andere groep of persoon.

ik veel geleerd over dit onderwerp ,en het was ook wel interessant,om die standpunten te lezen ,

en andere informatieve teksten ,dus heb veel geleerd hoe het een beetje zit in de politiek.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.