Het Vlaams Blok

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • Klas onbekend | 2720 woorden
  • 19 februari 2000
  • 38 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
38 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Racisme Één van de peilers van het Vlaams Blok is het racisme. Het racisme is iets wat eigenlijk echt ingebakken zit in onze cultuur. Sommige mensen beweren dat de mens van nature racistisch is, maar persoonlijk delen wij die mening niet. We aanvaarden wel dat mensen die het moeilijk hebben de schuld daarvan willen geven aan anderen, en liefst nog aan mensen die 'ver van hun bed' zijn, omdat die er amper tegen kunnen reageren, maar we denken dat het racistisch beeld dat veel mensen hebben, te wijten is aan onze cultuur en onze opvoeding. De westerse geschiedenis wordt immers vaak gekenmerkt door racisme, denk maar aan de kruistochten tegen de Islamieten, de slavernij, de kolonisatie,Š Het heeft lang geduurd vooraleer de zwarten (tegen wie het racisme vooral gericht was) zelf gecoördineerde acties tegen het racisme ondernamen. Dit komt door het feit dat de kolonisators de zwarten van meet af aan onderdrukten door hun geen rechten toe te kennen, door ervoor te zorgen dat zwarten arm en ongeletterd bleven, door gezinnen en gemeenschappen te scheiden (in Zuid-Afrika bijvoorbeeld) en in de ergste gevallen door martelingen en moordpartijen. Maar als je daarover leest, vraag je je toch wel af hoe het komt dat de Westerse wereld daar niet tegen reageerde. Wat zijn nu eigenlijk de oorzaken van dat racime, behalvede behoefte om iemand te hebben als zondebok wanneer het slecht gaat? Het is een feit dat de Kerk een belangrijke rol gespeeld heeft bij het racisme en soms zelfs opgeroepen heeft tot racisme, waarbij dan bijbelfragmenten als bewijs voor de juistheid hiervan werden aangehaald. Zo beweerden heel wat Kerkelijke gezagsdragers dat de blanke Christenen superieur waren tegenover andere volkeren of tegenover volkeren met een andere godsdienst. Niet-Christenen moesten dan ook ofwel bekeerd ofwel uitgemoord worden, getuige hiervan de inquisitie en de dikwijls zeer gewelddadige bekeringen in het gekoloniseerde Afrika. Verder keurde ook de grondwet van bepaalde landen racisme goed. Men denkt hierbij natuurlijk dadelijk aan de grondwet van Zuid-Afrika, maar ook in de grondwet van Amerika stond lange tijd te lezen dat een zwarte slechts 'drie vijfde van een persoon' was. Dit was de ruggesteun van heel wat andere racistische wetten, zoals het niet toekennen van stemrecht aan zwarten, het gescheiden houden van zwarten en blanken, e.d. Ook de wetenschap steunde vroeger het racisme, antropologen verklaarden immers dat niet-blanken minderwaardig waren en dus -volgens de theorie van de survival of the fittest- gedoemd waren om uit te sterven. Het kon bijgevolg geen kwaad ze uit te moorden. Deze theorie werd vooral gebruikt om het massaal uitmoorden van de Aborigenes te rechtvaardigen. In heel wat lees- en schoolboeken werden zwarten eerder als apen, dan als mensen voorgesteld. Ook nu leeft dat beeld nog voort, denk maar aan de strips van Kuifje. Volgens deze theorie was het ook onmogelijk dat niet-blanke volkeren een hoogstaande beschaving hadden gekend, dus werd met alle middelen ontkend dat die er geweest was, alhoewel er bewijzen in overvloed waren dat heel wat Afrikaanse volkeren interessante culturen gehad hadden. De westerse cultuur werd dan ook (dikwijls met geweld) aan de veroverde volkeren opgelegd. Ook nu nog beweren sommige wetenschappers dat zwarten inferieur zijn. Zo zeggen onder meer professor Eysenck en Jensen dat zwarten van nature een lager IQ hebben. Onderzoek in de USA wees immers uit dat zwarten gemiddeld een IQ van 15 punten lager hebben dan blanken. (Dat Aziaten hoger scoren dan blanken wordt er meestal niet bij vermeld.) Men gaat hierbij uit van het feit dat het IQ volledig genetisch bepaald is en weinig met opvoeding te maken heeft. Wie vetrouwd is met IQ-testen, zal het daar waarschijnlijk niet mee eens zijn. In die testen wordt immers vooral beroep gedaan op abstract denken en op voorkennis. Het spreekt voor zich dat iemand die in een gettowijk opgroeit en slechts heel laag geschoold is, minder goed abstract kan denken dan iemand die een goede opleiding heeft genoten en tot de rijkere bevolkingsklasse hoort. Bovendien is uit recent onderzoek gebleken dat bij belangrijke testen over de invloed van de omgeving op het IQ (onder meer testen van professor Hurt) resultaten vervalst en aangepast zijn om deze theorie te bewijzen. Heel wat mensen beweren dat het de schuld is van de Derde Wereldlanden zelf dat ze zo arm zijn. Het probleem is echter dat de kolonisators hun een monocultuur hebben opgelegd, met als gevolg dat de Derde Wereld nu heel sterk afhankelijk is van de prijsschommelingen op de wereldmarkt. En tot slot lijkt één van de belangrijkste oorzaken van het racisme nu ons het feit dat we op televisie en in kranten of tijdschriften alleen een negatief beeld zien van de Derde Wereld. Ofwel zien we hongersnood ofwel zien we oorlogen, maar slechts heel zelden maken we kennis met de positieve dingen over de Derde Wereld.

Het Vlaams Blok De geschiedenis van het Vlaams Blok is redelijk gecompliceerd en we gaan ze dan hier ook niet volledig uitleggen. Wat wel interessant om weten is, is dat het Vlaams nationalisme tijdens de Tweede wereldoorlog opbloeide bij de koloborateurs, en dat het eigenlijk weinig hinder ondervond van de repressie na die Tweede Wereldoorlog. Ook nu nog zijn heel wat leden van het Vlaams Blok mensen die tijdens W.O.II met de nazi's sympathiseerden, getuige hiervan Jos Rogiers die het boek schreef :"Het uitverkoren probleemvolk-de Joden als vaders van het nazisme, aanstichters van W.O.II, racistische massamoordenaars en bedreiging van de wereld", waarin hij probeert te bewijzen dat W.O.II de schuld van de Joden was. Er waren echter heel veel groepjes Vlaams-nationalisten en er was geen overkoepelende beweging en in het begin hielden ze zich slechts in zeer geringe mate bezig met politiek. Pas toen er een aantal vooraanstaande nationalisten zich bij de Volksunie gingen aansluiten, werd er op hen gestemd bij de verkiezingen. Maar toen de Volksunie steeds moderner en minder radicaal werd, kreeg de VU-top moeilijkheden met de nationalisten, die zeer extreem waren en er niet voor terugdeinsden geweld te gebruiken. Toen de Volksunie-voorzitter in 1963 naar aanleiding van enkele incidenten de Vlaamsnationalisten de "wandluizen van de Vlaamse Beweging" noemde, stapten dezen uit de Volksunie. Ze richtten hun eigen Partijen op, die na een aantal woelige jaren, besloten een front te vormen en in 1978 werd het Vlaams Blok opgericht. Deze partij heeft banden met heel wat buitenlandse extremistische partijen, onder meer met het Front National, maar ook met de Ku Klux Klan en met bepaalde Kroatische groeperingen. In het begin werd de extreem-rechtse partij doodgezwegen in de Belgische politiek, maar in 1991 brak het Blok echt door met een verkiezingsuitslag van 10,4%. Als je het programma van het Vlaams Blok bekijkt, lijkt dat niet zo wreed, onmenselijk en ondemocratisch als er soms gezegd wordt. Dit was het 10-puntenprogramma waarmee het Blok in 1994 naar de verkiezingen stapte: 1. Een politiek met propere handen
2. Vlaanderen onafhankelijk
3. Harde aanpak van de criminaliteit
4. Immigratiestop en terugkeerbeleid
5. Werk voor eigen volk eerst
6. Eindelijk recht en rechtvaardigheid voor middenstand en KMO
7. Geen legalisering van drugs en zware straffen voor de drugsmaffia
8. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving
9. Zorg en respect voor onze ouderen
10. Herstel van het kwaliteitsonderwijs

Het werkstuk gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Het probleem met dit programma is echter dat het Vlaams Blok in eigen rangen veel radicaler is dan men hier doet uitschijnen. Het Blok heeft als het ware twee gezichten, één waarmee ze in het partijblad en in propaganda voor verwante verenigingen mee naar buiten komt en één waarmee ze de kiezer probeert te overtuigen. Dit laatste programma is veel gematigder dan datgene wat er echt bedoeld wordt. Het is heel moeilijk om daarvan een gestructureerd beeld te krijgen, maar we willen proberen om toch enkele ideeën van het Vlaams Blok tonen, zoals ze in werkelijkheid zijn. Het voornaamste thema van het Vlaams Blok is het migrantenbeleid en hiermee halen ze ook de meeste stemmen, die voor een groot deel van jongeren komen, zoals recent onderzoek heeft uitgewezen. Het Blok wil absoluut het Vlaamse volk afschermen van invloeden van buitenaf, of zoals ze het zelf zeggen: "om het voortbestaan van onze cultuur en ons volk als organische eenheid te verzekeren, komt het erop aan het ras zuiver te houden. (Š) In een zuiver en zelfbewust Germaans volk daarentegen zullen de Germaanse vrede, trouw en eer herleven, want eens de oosters-dekadente invloeden verdwenen zijn, zal dat volk vanzelf terugkeren naar zijn aard. (Š) Daarom is onze nationalistische strijd een strijd tegen vreemde invloeden (Š) waarin geen genade mogelijk is, want het is een kamp op leven en dood." (Signaal) Dit veilig stellen van de Vlaamse cultuur, wil men bereiken door zoveel mogelijk immigranten terug te sturen naar het land van herkomst. Hierbij behoren dus ook immigranten van de derde generatie, die de Belgische nationaliteit hebben, behalve hun huidskleur amper van "normale" Belgen verschillen en meestal helemaal geen voeling hebben met het geboorteland van hun grootouders. Dat dit in strijd is met de universele rechten van de mens kan het Blok niet bepaald veel schelen, want die is hun, naar eigen zeggen opgelegd door de de ontwikkelingslanden. Gerolf Annemans zegt hierover: "Aan dat verdrag hebben landen als Ivoorkust en Senegal meegewerkt , daar hoeven wij ons in Borgerhout niet naar te schikken" (Dat klopt overigens niet, want Ivoorkust en Senegal waren niet eens aanwezig bij het opstellen van dit verdrag). Door filosofen en psychologen te citeren, proberen ze te bewijzen dat rassen verschillend en niet gelijkwaardig zijn. Ontwikkelingshulp moet zoveel mogelijk worden afgeschaft, want "ontwikkelings-organisaties proberen ons toch maar wijs te maken dat de armoede in de Derde Wereld de schuld is van het Westen", wat volgens het Blok dus niet zo is, maar uiteraard is dat wel zo. De ontwikkelingshulp die er toch nog is moet vooral gebruikt worden voor landen als Marokko en Turkije, zodat die landen zo vlug mogelijk de Marokkanen en Turken die in België leven terug kunnen opnemen. Verder is men het Blok tegen rassenvermenging en dus tegen gemengde huwelijken e.d. Wat het Vlaams Blok met "de Vlaamse cultuur" bedoelt is ook niet helemaal duidelijk, want ze lopen blijkbaar niet echt hoog op met kunst. In een verkiezingspamflet van 1988 schreef het Blok immers: "afschaffing van alle idiote subsidies, stopzetting van het door de stad aankopen van moderne "kunst"-werken, verwijdering van alle belachelijke rommel die men de burgers als kunst voorschoteld". Verder zijn ze tegen bepaalde moderne schrijvers, zoals Herman Brusselmans en Tom Lanoye, "deze boeken zouden beter niet door jongeren worden gelezen, ze zijn nefast voor de ontwikkeling". Maar het blijft niet bij woorden. In 1987 probeerden Vlaams Blok-leden Alida Neslo te verhinderen op te treden door haar te overschreeuwen met kreten als "Zwarte hoer", "Aap, kruip terug in je boom" en toen dat niet voldoende bleek, begonnen ze voetzoekers te gooien. Ook Isabelle A en de Kreuners konden al op een soortgelijke behandeling rekenen. Maar helemaal erg werd het toen Willem Vermandere in 1992 optrad met "Bange blankeman". Enkele Vlaams Blokkers, waaronder Filip Dewinter en Gerolf Annemans begonnen racistische slogans te schreeuwen, wat Vermandere echter het zingen niet belette. Daarop bestormden de Vlaams Blokmilitanten het podium en gooiden voetzoekers, stoelen, stokken en dergelijke. Ook op andere gebieden gebruikt het Vlaams Blok geweld. Er werden al verschillende boekhandels en café's overvallen door vooraanstaande Vlaams Blokleden. Die lieten het niet na om brand te stichten, mensen neer te slaan, molotovs te gooien en vuurwapens te gebruiken. Zo heeft Filip Dewinter de laatste jaren al vijf mensen mishandeld, onder meer omdat ze Vlaams Blokpropaganda weigerden. Toch is één van de belangrijkste programmapunten van het Blok het verminderen van de criminaliteit. Hun eerste idee hiervoor is het terugsturen van zoveel mogelijk vreemdelingen. Die plegen immers de meeste misdrijven in België! De statistieken zeggen wel dat immigranten procentueel de meeste misdrijven plegen op het vlak van handtassen roven en dergelijke, maar zeker niet op het vlak van fraude, omkoperij,Š Hier luistert het Vlaams Blok uiteraard niet naar en door middel van onjuist en onvolledig cijfermateriaal proberen ze hun gelijk te bewijzen. Een tweede manier om de criminaliteit op te lossen is volgens het Blok de harde, representatieve aanpak. Zo willen ze de gevangenisstraffen (nog!) verhogen, de wet Lejeune afschaffen en de doodstraf weer invoeren. Ook willen ze iedere meerderjarige het recht toekennen om een wapen te dragen "dat geen blijvende, ernstige letsels kan veroorzaken". Wat daaronder verstaan wordt is niet helemaal duidelijk, maar het doel hiervan is dat de burger zich zal kunnen verdedigen. Naar mijn mening zal deze maatregel eerder een omgekeerd effect hebben. Om specifiek de belastingsfraude op te lossen, wil het Vlaams Blok de belastingen verlagen en effeciënter fraudeurs opsporen, al zeggen ze er wel bij dat bepaalde fraudeurs niet gepakt kunnen worden, omdat hun status te hoog is. Verder is één van de belangrijkste programmapunten van het Vlaams Blok het gezin. Ze zijn er absoluut van overtuigd dat het traditionele westerse gezin hoog verheven staat boven andere gezinsvormen. Het traditionele gezin bestaat uit een vader, een moeder en enkele kinderen. "Homo's, lesbiennes, BOM-moeders, LAT-relaties en andere perversies, zijn abnormaal en mogen niet worden voorgesteld als gelijkwaardig. Deze samenlevingsvormen mogen ook geen wettelijke basis krijgen." Voor het Vlaams Blok is het heel belangrijk dat de Vlaamse bevolking aangroeit en dus moeten er zoveel mogelijk kinderen bijkomen. De belangrijkste taak van de vrouw is het baren van kinderen en ze omschrijven een goede Vlaamse vrouw dan ook zo:"Huisvrouw, baarmoeder, opvoedster". Het Vlaams Blok wil een wet uitvaardigen, waardoor kinderrijke gezinnen meer stemmen kunnen geven bij de verkiezingen dan gezinnen met minder kinderen. (Dat geldt uiteraard alleen voor échte Vlamingen, zonder buitenlands bloed in hun aderen) Verder wil het Blok ook het gebruik van anticonceptiva verminderen. Om een oplossing te vinden voor de "kinderarmoede" en voor de werkeloosheid, heeft het Blok ook al een idee: vrouwen worden aangemoedigd om thuis te blijven, ze komen als laatste in aanmerking om een job te krijgen en als eersten om ontslagen te worden. Een groot verlies is dit niet, want ze zijn toch niet zo bekwaam als mannen, zo besluit Francis van den Eynde uit het feit dat minder vrouwen hoge functies vervullen in de politiek. Bovendien zijn vrouwen profiteurs "die net lang genoeg werken om een werkeloosheidsuitkering te krijgen om zich daarna te laten ontslaan en gedurende jaren te profiteren op kosten van de gemeenschap." Uiteraard is het Blok tegen emancipatie en feminisme. Ook op het onderwijs heeft het Blok heel wat commentaar te geven. Het onderwijs is nu volgens hen volledig bezet door de mei '68-generatie die de jongeren opzet tegen het Vlaams Blok. In het verleden heeft het Blok hier al een actie tegen ondernomen: ze deelde in alle scholen folders uit met de vraag aan alle leerlingen om "leraren die misbruik maken van hun machtspositie om jou op te zadelen met hun waangedachten" aan het Blok te verklikken. Er kwam echter heel wat protest op deze actie, en mede dankzij Tom Lanoye mislukte ze volledig. Deze schreef immers in HUMO een sarcastisch stukje waarin hij iedereen aanspoorde om valse dossiers op te sturen over niet-bestaande leerkrachten. Vlaanderen beantwoorde massaal aan deze oproep en het onderzoek van het Vlaams Blok werd op de lange baan geschoven. Het Blok is uiteraard ook tegen multicultureel onderwijs en tegen lessen Islam zoals die in het Rijksscholen wordt gegeven. Het Blok wil de Islam eigenlijk niet meer erkennen in België. Voor migrantenleerlingen wil het zogenaamde gettoscholen oprichten. Juist dezelfde maatregel vaardigde Hitler uit voor de Joden, voordat hij hen helemaal de toegang tot het onderwijs weigerde. Het Vlaams Blok wil dat er in de scholen meer orde en hiërarchie komt en dat de traditionele waarden worden nageleefd. Het schoolleven moet ook meer worden afgestemd op prestatie en wedijver tussen de leerlingen onderling, dat vormt de persoonlijkheid. Deze prestatiegerichtheid wil het Blok ook invoeren bij de lonen, die zouden meer moeten worden bepaald op basis van prestaties en winst. Het Vlaams Blok lijkt mij een partij die aan xenofobie en aan achtervolgingswaanzin lijdt, ze spreken heel de tijd over complotten die gesmeed worden tegen hen of tegen de Westerse beschaving. Nu is de partij nog democratisch, maar als ze aan de macht komt, zal ze dat waarschijnlijk niet meer zijn. Verschillende partijleden hebben immers al gezegd dat ze voor censuur zijn en enkelen hebben al beweerd dat ze de democratie gewoon willen afschaffen. Daarom denk ik dat het grootste gevaar bij het Vlaams Blok het onderschatten van deze partij is.

Het probleem met dit programma is echter dat het Vlaams Blok in eigen rangen veel radicaler is dan men hier doet uitschijnen. Het Blok heeft als het ware twee gezichten, één waarmee ze in het partijblad en in propaganda voor verwante verenigingen mee naar buiten komt en één waarmee ze de kiezer probeert te overtuigen. Dit laatste programma is veel gematigder dan datgene wat er echt bedoeld wordt. Het is heel moeilijk om daarvan een gestructureerd beeld te krijgen, maar we willen proberen om toch enkele ideeën van het Vlaams Blok tonen, zoals ze in werkelijkheid zijn. Het voornaamste thema van het Vlaams Blok is het migrantenbeleid en hiermee halen ze ook de meeste stemmen, die voor een groot deel van jongeren komen, zoals recent onderzoek heeft uitgewezen. Het Blok wil absoluut het Vlaamse volk afschermen van invloeden van buitenaf, of zoals ze het zelf zeggen: "om het voortbestaan van onze cultuur en ons volk als organische eenheid te verzekeren, komt het erop aan het ras zuiver te houden. (Š) In een zuiver en zelfbewust Germaans volk daarentegen zullen de Germaanse vrede, trouw en eer herleven, want eens de oosters-dekadente invloeden verdwenen zijn, zal dat volk vanzelf terugkeren naar zijn aard. (Š) Daarom is onze nationalistische strijd een strijd tegen vreemde invloeden (Š) waarin geen genade mogelijk is, want het is een kamp op leven en dood." (Signaal) Dit veilig stellen van de Vlaamse cultuur, wil men bereiken door zoveel mogelijk immigranten terug te sturen naar het land van herkomst. Hierbij behoren dus ook immigranten van de derde generatie, die de Belgische nationaliteit hebben, behalve hun huidskleur amper van "normale" Belgen verschillen en meestal helemaal geen voeling hebben met het geboorteland van hun grootouders. Dat dit in strijd is met de universele rechten van de mens kan het Blok niet bepaald veel schelen, want die is hun, naar eigen zeggen opgelegd door de de ontwikkelingslanden. Gerolf Annemans zegt hierover: "Aan dat verdrag hebben landen als Ivoorkust en Senegal meegewerkt , daar hoeven wij ons in Borgerhout niet naar te schikken" (Dat klopt overigens niet, want Ivoorkust en Senegal waren niet eens aanwezig bij het opstellen van dit verdrag). Door filosofen en psychologen te citeren, proberen ze te bewijzen dat rassen verschillend en niet gelijkwaardig zijn. Ontwikkelingshulp moet zoveel mogelijk worden afgeschaft, want "ontwikkelings-organisaties proberen ons toch maar wijs te maken dat de armoede in de Derde Wereld de schuld is van het Westen", wat volgens het Blok dus niet zo is, maar uiteraard is dat wel zo. De ontwikkelingshulp die er toch nog is moet vooral gebruikt worden voor landen als Marokko en Turkije, zodat die landen zo vlug mogelijk de Marokkanen en Turken die in België leven terug kunnen opnemen. Verder is men het Blok tegen rassenvermenging en dus tegen gemengde huwelijken e.d. Wat het Vlaams Blok met "de Vlaamse cultuur" bedoelt is ook niet helemaal duidelijk, want ze lopen blijkbaar niet echt hoog op met kunst. In een verkiezingspamflet van 1988 schreef het Blok immers: "afschaffing van alle idiote subsidies, stopzetting van het door de stad aankopen van moderne "kunst"-werken, verwijdering van alle belachelijke rommel die men de burgers als kunst voorschoteld". Verder zijn ze tegen bepaalde moderne schrijvers, zoals Herman Brusselmans en Tom Lanoye, "deze boeken zouden beter niet door jongeren worden gelezen, ze zijn nefast voor de ontwikkeling". Maar het blijft niet bij woorden. In 1987 probeerden Vlaams Blok-leden Alida Neslo te verhinderen op te treden door haar te overschreeuwen met kreten als "Zwarte hoer", "Aap, kruip terug in je boom" en toen dat niet voldoende bleek, begonnen ze voetzoekers te gooien. Ook Isabelle A en de Kreuners konden al op een soortgelijke behandeling rekenen. Maar helemaal erg werd het toen Willem Vermandere in 1992 optrad met "Bange blankeman". Enkele Vlaams Blokkers, waaronder Filip Dewinter en Gerolf Annemans begonnen racistische slogans te schreeuwen, wat Vermandere echter het zingen niet belette. Daarop bestormden de Vlaams Blokmilitanten het podium en gooiden voetzoekers, stoelen, stokken en dergelijke. Ook op andere gebieden gebruikt het Vlaams Blok geweld. Er werden al verschillende boekhandels en café's overvallen door vooraanstaande Vlaams Blokleden. Die lieten het niet na om brand te stichten, mensen neer te slaan, molotovs te gooien en vuurwapens te gebruiken. Zo heeft Filip Dewinter de laatste jaren al vijf mensen mishandeld, onder meer omdat ze Vlaams Blokpropaganda weigerden. Toch is één van de belangrijkste programmapunten van het Blok het verminderen van de criminaliteit. Hun eerste idee hiervoor is het terugsturen van zoveel mogelijk vreemdelingen. Die plegen immers de meeste misdrijven in België! De statistieken zeggen wel dat immigranten procentueel de meeste misdrijven plegen op het vlak van handtassen roven en dergelijke, maar zeker niet op het vlak van fraude, omkoperij,Š Hier luistert het Vlaams Blok uiteraard niet naar en door middel van onjuist en onvolledig cijfermateriaal proberen ze hun gelijk te bewijzen. Een tweede manier om de criminaliteit op te lossen is volgens het Blok de harde, representatieve aanpak. Zo willen ze de gevangenisstraffen (nog!) verhogen, de wet Lejeune afschaffen en de doodstraf weer invoeren. Ook willen ze iedere meerderjarige het recht toekennen om een wapen te dragen "dat geen blijvende, ernstige letsels kan veroorzaken". Wat daaronder verstaan wordt is niet helemaal duidelijk, maar het doel hiervan is dat de burger zich zal kunnen verdedigen. Naar mijn mening zal deze maatregel eerder een omgekeerd effect hebben. Om specifiek de belastingsfraude op te lossen, wil het Vlaams Blok de belastingen verlagen en effeciënter fraudeurs opsporen, al zeggen ze er wel bij dat bepaalde fraudeurs niet gepakt kunnen worden, omdat hun status te hoog is. Verder is één van de belangrijkste programmapunten van het Vlaams Blok het gezin. Ze zijn er absoluut van overtuigd dat het traditionele westerse gezin hoog verheven staat boven andere gezinsvormen. Het traditionele gezin bestaat uit een vader, een moeder en enkele kinderen. "Homo's, lesbiennes, BOM-moeders, LAT-relaties en andere perversies, zijn abnormaal en mogen niet worden voorgesteld als gelijkwaardig. Deze samenlevingsvormen mogen ook geen wettelijke basis krijgen." Voor het Vlaams Blok is het heel belangrijk dat de Vlaamse bevolking aangroeit en dus moeten er zoveel mogelijk kinderen bijkomen. De belangrijkste taak van de vrouw is het baren van kinderen en ze omschrijven een goede Vlaamse vrouw dan ook zo:"Huisvrouw, baarmoeder, opvoedster". Het Vlaams Blok wil een wet uitvaardigen, waardoor kinderrijke gezinnen meer stemmen kunnen geven bij de verkiezingen dan gezinnen met minder kinderen. (Dat geldt uiteraard alleen voor échte Vlamingen, zonder buitenlands bloed in hun aderen) Verder wil het Blok ook het gebruik van anticonceptiva verminderen. Om een oplossing te vinden voor de "kinderarmoede" en voor de werkeloosheid, heeft het Blok ook al een idee: vrouwen worden aangemoedigd om thuis te blijven, ze komen als laatste in aanmerking om een job te krijgen en als eersten om ontslagen te worden. Een groot verlies is dit niet, want ze zijn toch niet zo bekwaam als mannen, zo besluit Francis van den Eynde uit het feit dat minder vrouwen hoge functies vervullen in de politiek. Bovendien zijn vrouwen profiteurs "die net lang genoeg werken om een werkeloosheidsuitkering te krijgen om zich daarna te laten ontslaan en gedurende jaren te profiteren op kosten van de gemeenschap." Uiteraard is het Blok tegen emancipatie en feminisme. Ook op het onderwijs heeft het Blok heel wat commentaar te geven. Het onderwijs is nu volgens hen volledig bezet door de mei '68-generatie die de jongeren opzet tegen het Vlaams Blok. In het verleden heeft het Blok hier al een actie tegen ondernomen: ze deelde in alle scholen folders uit met de vraag aan alle leerlingen om "leraren die misbruik maken van hun machtspositie om jou op te zadelen met hun waangedachten" aan het Blok te verklikken. Er kwam echter heel wat protest op deze actie, en mede dankzij Tom Lanoye mislukte ze volledig. Deze schreef immers in HUMO een sarcastisch stukje waarin hij iedereen aanspoorde om valse dossiers op te sturen over niet-bestaande leerkrachten. Vlaanderen beantwoorde massaal aan deze oproep en het onderzoek van het Vlaams Blok werd op de lange baan geschoven. Het Blok is uiteraard ook tegen multicultureel onderwijs en tegen lessen Islam zoals die in het Rijksscholen wordt gegeven. Het Blok wil de Islam eigenlijk niet meer erkennen in België. Voor migrantenleerlingen wil het zogenaamde gettoscholen oprichten. Juist dezelfde maatregel vaardigde Hitler uit voor de Joden, voordat hij hen helemaal de toegang tot het onderwijs weigerde. Het Vlaams Blok wil dat er in de scholen meer orde en hiërarchie komt en dat de traditionele waarden worden nageleefd. Het schoolleven moet ook meer worden afgestemd op prestatie en wedijver tussen de leerlingen onderling, dat vormt de persoonlijkheid. Deze prestatiegerichtheid wil het Blok ook invoeren bij de lonen, die zouden meer moeten worden bepaald op basis van prestaties en winst. Het Vlaams Blok lijkt mij een partij die aan xenofobie en aan achtervolgingswaanzin lijdt, ze spreken heel de tijd over complotten die gesmeed worden tegen hen of tegen de Westerse beschaving. Nu is de partij nog democratisch, maar als ze aan de macht komt, zal ze dat waarschijnlijk niet meer zijn. Verschillende partijleden hebben immers al gezegd dat ze voor censuur zijn en enkelen hebben al beweerd dat ze de democratie gewoon willen afschaffen. Daarom denk ik dat het grootste gevaar bij het Vlaams Blok het onderschatten van deze partij is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.