Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Het binnenhof

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1549 woorden
  • 12 december 2001
  • 145 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
145 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
1. Ridderzaal. -Hoe ziet de Ridderzaal eruit? Het dak van de Ridderzaal ziet er uit als de onderkant van een omgedraaid schip. Het is gemaakt van houten balken. Er hangen ronde houten kroonluchters aan. Aan de witte muren hangen de vlaggen van de twaalf provincies. Er zijn schilden bevestigd aan de ronde pilaren die gelijkmatig over de ruimte zijn verdeeld. Als je binnenkomt staat rechts de troon, waar de koningin op zit bij het voorlezen van de troonrede. In de troon is een B van Beatrix verwerkt. Zodra de koningin aftreedt, komt de eerste letter van de naam van de opvolger daar te staan. De zitkussens zijn van rood fluweel gemaakt. Aan de rechterkant staat de stoel waar de partner van het regerend staatshoofd kan zitten. Boven de deur waar je binnenkomt is een groot balkon, die wordt gebruikt als tribune. De ramen daar zijn gemaakt van glas in lood. In de muren zijn raamkozijnen verwerkt, waar de hofdames vroeger zaten te lezen omdat je daar goed licht had. In …. Is de Ridderzaal gerenoveerd. De architect hiervan is Dhr. Kuijpers. - Welke functies heeft de Ridderzaal? Vroeger, in de tachtigjarige oorlog werd de Ridderzaal gebruikt als paardenstal. Nadat deze voorbij was werd het onder andere gebruikt voor militaire oefeningen en de Staatsloterij. Tegenwoordig wordt de Ridderzaal gebruikt voor het voorlezen van de troonrede, het houden van het staatsdiner, en voor het uitreiken van zowel economische als olympische prijzen. 2. De Eerste Kamer. - Hoe ziet de Eerste Kamer eruit? - Welke functies heeft de Eerste Kamer? Boven de deur waar je binnenkomt is een tribune voor de adviseurs waar de ministers eventueel mee kunnen overleggen. Daar tegenover is nog een tribune, maar deze is voor bezoekers die graag een vergadering bij willen wonen. Hieronder staan allemaal groene bankjes waar de kamerleden zitten als er vergaderd wordt. Er zitten in totaal 75 kamerleden in de Eerste Kamer. In het midden van de ruimte staat een langwerpige houten tafel waar de stenografen aan zitten. Links daarvan zit de voorzitter. Achter hem hangt een groot schilderij van Willem de tweede. Daar tegenover staat een tafel waar de ministers aan zitten. Elke Dinsdag is er een vergadering. Ook wordt de Eerste Kamer één keer in het jaar gebruikt voor het Groot Nederlands Dictee. Het plafond is ontworpen door Pieter Post. De schilderingen zijn gemaakt door de schilders Andries de Haen en Nicolaas Wielingh. Door de vensters kijken groepjes mensen nieuwsgierig naar binnen. het zijn de handelspartners van de toenmalige Republiek der Nederlanden. Te zien zijn: Polen, Perzen, Turken, Spanjaarden, Mexicanen, Fransen, Italianen, Russen en Duitsers. Middenin de plafondschildering is de afbeelding van zes kinderen te zien, die nieuwsgierig kijken naar wat hun ouders allemaal uitvoeren. Een van de kinderen steekt zelfs een been over de rand en maakt aanstalten om naar binnen te springen. Vóór de restauratie van 1994 waren de meeste deskundigen in de veronderstelling dat het de Engelsen betrof, die niet tevreden waren met hun rol als toeschouwer. Hierbij valt te bedenken, dat de bouw van de vergaderzaal samenviel met het uitbreken van de Eerste Engelse oorlog.
3. De Tweede Kamer. - Hoe ziet de vergaderzaal eruit? - Wat tref je er allemaal aan? - Wie maken er gebruik van de Tweede Kamer? - Welke functies heeft de Tweede Kamer? In de zaal van de tweede kamer zitten 150 kamerleden. Verdeeld over zes vakken, die elk plaats bieden aan vijfentwintig personen. De leden van de verschillende fracties zitten bij elkaar volgens een vaste indeling. Een fractie bestaat uit een of meer volksvertegenwoordigers die behoren tot een bepaalde partij.De voorzitter van de Tweede Kamer en de griffiers zitten aan de linkerkant; rechts zitten de minister(s) en de staatssecretaris(sen). De ambtenaren die de bewindslieden ondersteunen zitten achter in de zaal. Tegenover het spreekgestoelte, dat tussen de plaatsen van de voorzitter en de leden van het kabinet in staat, zitten de stenografen. Zij maken van alle vergaderingen een woordelijk verslag dat als ‘de handelingen’ per week wordt uitgegeven. 6. Binnenhof algemeen. - Kun je met een Kamerlid of een Kamercommissie contact opnemen? Het is mogelijk om een kamerlid gewoon op te bellen in de Tweede Kamer (telefoon 070-3182211). Het is niet altijd gezegd dat je dan ook meteen het betrokken kamerlid aan de lijn krijgt, maar je krijgt in ieder geval wel een medewerker van het kamerlid te spreken, die je zaak aan het kamerlid zal voorleggen. Je krijgt dan zeker antwoord, of een verzoek om eens te komen praten. In het algemeen is het niet verstandig om zonder afspraak naar het gebouw van de Tweede Kamer te komen in de hoop kamerleden te spreken te krijgen. Daarvoor zijn hun agenda's meestal te vol. Behalve in Den Haag zijn kamerleden ook in de rest van het land actief. Op bijeenkomsten van hun partij in de regio zullen zij regelmatig aanwezig zijn. Ook dat is een goede gelegenheid om een kamerlid te ontmoeten. - Hoe dien je een verzoekschrift in? Wanneer je meent onzorgvuldig of onjuist door de rijksoverheid te zijn behandeld, kunt je een klacht indienen bij de commissie voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer. Het moet echter wel gaan om een individuele kwestie. Bovendien wordt je klacht niet in behandeling genomen als je gebruik kunt maken van een bezwaarschriftprocedure en/of de kwestie aan de onafhankelijke rechter kunt voorleggen. Je kunt bij de Kamer niet in beroep gaan tegen een beslissing van de rechter. Je verzoekschrift kunt je richten aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal, Commissie voor de Verzoekschriften, Postbus 20018, 2500 EA Den Haag. Inlichtingen: telefoon 070-3182066. - Hoe bied je een petitie aan? Wie een petitie aan de Kamer wil aanbieden moet dat schriftelijk aanvragen. Bij petities aan de Voorzitter van de Tweede Kamer dient het om een landelijke actie te gaan. De brief waarin staat waar het over gaat en wie de organisatoren zijn, moet gericht zijn aan het hoofd van de stafdienst Communicatie (adres: Postbus 20018, 2500 EA Den Haag). De Voorzitter neemt op basis van deze brief een beslissing. Voor een petitie aan een commissie(voorzitter) moet de brief met uitleg gericht worden aan de griffier van de betreffende commissie. De aanbieding van een petitie wordt in de eerstvolgende vergadering van de Kamer gemeld op de lijst van ingekomen stukken. - Wat moet je in elk geval doen als je wilt demonstreren op het Binnenhof? Het Binnenhof is in principe vrij toegankelijk. Iedereen kan er komen. Slechts bij speciale gelegenheden (zoals op Prinsjesdag) is de toegang beperkt. Voor het organiseren van een demonstratie op of in de nabijheid van het Binnenhof moet men zich houden aan de regels die de gemeente Den Haag daarvoor heeft gesteld. De Tweede Kamer kan geen toestemming verlenen voor een demonstratie, hiervoor moet men zijn bij het Bureau Operationele Zaken van de Politie Haaglanden (Burg. Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag, telefoon 070-3102805/06). De politie stelt vervolgens de Kamer op de hoogte van de demonstratie. -Wat zegt het reglement van Orde over bezoekers en toehoorders? Artikel 152. Bezoekers en toehoorders
1. Het Presidium kan regels stellen voor de toelating van bezoekers tot het gebouw van de Kamer en in het bijzonder van toehoorders tot de tribunes. Deze regels mogen het beginsel van de openbaarheid van de vergadering van de Kamer, met uitzondering van die welke overeenkomstig dit reglement met gesloten deuren worden gehouden, niet aantasten. 2. Alle tekenen van goed- of afkeuren zijn aan de toehoorders verboden. De voorzitter zorgt voor de handhaving van dit verbod en voor de bewaring van behoorlijke stilte. Hij kan bij overtreding degene, die de orde stoort of gestoord heeft, doen vertrekken en desnoods alle toehoorders of allen die zich op een bepaalde tribune bevinden doen verwijderen. 3. De toehoorders zijn verplicht de aanwijzingen van het personeel van de Kamer en van het toezichthoudend personeel van de politie op te volgen. Bij overtreding hiervan heeft de voorzitter de bevoegdheden bedoeld in het tweede lid. - Denk jij dat het zinvol is om te demonstreren op het Binnenhof? Noem argumenten voor je mening. Gebruik eventueel duidelijke voorbeelden. Nee, wij denken dat het niet zinvol is om te demonstreren, omdat je er niet zeker van kunt zijn dat er ook daadwerkelijk ministers aanwezig zijn. Het is wat anders als je met duizenden mensen aan komt zetten, dan krijg je ook eerder aandacht van de media en misschien sluiten er dan nog wel meer mensen zich bij de demonstratie aan. Maar als je met een klein groepje gaat heeft het weinig nut en is het verstandiger om een petitie in te dienen denken wij. 8. Bonus. We zijn geen kamerlid tegengekomen, ook al hebben we heel lang gewacht en veel moeite gedaan. Uiteindelijk kwam deze leuke, spontane jongeman langslopen. Wij dachten bij onszelf ‘dit moet wel een politicus zijn!’ Jammer genoeg was dit niet het geval. Wel zijn we met hem op de foto gegaan. Zijn naam is Dhr. De Jong en hij stemt voor VVD. 5. Tijdens ons bezoek aan de Tweede Kamer wordt er in de Kamer gedebatteerd. Probeer na te gaan welk onderwerp er wordt behandeld in de Tweede Kamer. Geef in het kort aan wat er werd besproken. We hebben uit het debat niet kunnen opmaken waar het precies om ging. Dit kwam omdat het niet verstaanbaar was. We hebben het nog geprobeerd na te kijken, maar dit was ook tevergeefs. 7. Fotoreportage. De foto’s zijn verwerkt door heel het werkstuk heen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.