Samen met onze partner #UseTheNews doen we onderzoek naar de Europese en Amerikaanse verkiezingen. Geef jouw mening en maak kans op 20 euro Bol.com tegoed!

Het asielbeleid van Nederland

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 4e klas havo | 1722 woorden
  • 29 december 2001
  • 58 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
58 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
In-uitstroom van asielzoekers: Instroom uitstroom
Van 1994 tot 1 septemer 2000 Van 1994 tot 1 september 2000
1994 45.212 1994 39.772
1995 25.762 1995 29.166
1996 19.870 1996 20.162
1997 31.331 1997 23.206
1998 42.019 1998 24.631
1999 (incl. Kosovaren) 38.296 1999 27.340
2000 (tot 1 september) 21.863 2000 (tot 1 september) 13.846 Welke wetten en organisaties zijn betrokken bij het asielbeleid? Omdat er in de tekst enkele wetten en organisaties voorkomen, leek het ons handig om als eerste de belangrijkste wetten en organisaties op een rijtje te zetten en kort uit te leggen wat ze inhouden.
Wetten: Verdrag van Genève
Het belangrijkste van dit internationale vluchtelingenverdrag is dat vreemdelingen die bang zijn voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren van een bepaalde sociale groep recht hebben op asiel in een ander dan hun eigen land. Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
In dit Europese verdrag staat wat de rechten van elk mens zijn en dat iedereen recht heeft op bescherming ervan. Vreemdelingenwet
Het vreemdelingenbeleid is nodig om de instroom van vreemdelingen in Nederland goed te laten verlopen. Per april 2001 is er een nieuwe vreemdelingenwet die ervoor moet zorgen dat procedures korter en eenvoudiger verlopen. Terugkeerbeleid
Het uitgangspunt van het (nieuwe) terugkeerbeleid is dat een asielzoeker die niet tot Nederland wordt toegelaten zelf verantwoordelijk is om het land binnen 4 weken te verlaten. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Hierin staat wat de rechten en plichten van de asielzoeker zijn. Deze wet heeft vooral betrekking op de asielzoeker in het asielzoekerscentrum. Regeling Verstrekking Asielzoekers
In de Regeling Verstrekking Asielzoekers ( Rva) is aangegeven wat de rechten en plichten zijn van asielzoekers in opvang. In de Rva is onder andere geregeld hoe hoog de wekelijkse financiële toelage is die asielzoekers ontvangen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie. Rva bepaalt ook dat asielzoekers verzekerd zijn tegen ziektekosten. Reglement Onthouding Verstrekkingen
Dit reglement beslist wat er moet gebeuren met asielzoekers die ontoelaatbaar gedrag vertonen. Organisaties: Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) De IND (een agentschap van het ministerie van Justitie) beslist namens de staatssecretaris wie in Nederland wordt toegelaten. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Gedurende de asielperiode is het COA verantwoordelijk voor opvang en huisvesting van de asielzoekers

Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
Deze organisatie zet zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland
Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA) De SRA geeft gratis juridisch advies en rechtsbijstand aan asielzoekers. Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) De IOM vervoerd en hervestigt mensen over de hele wereld. Ze beleid mensen die terug willen naar hun eigen land of doormigreren. Vreemdelingendienst
Dienst van de politie die toezicht houdt op vreemdelingen die in Nederland verblijven. Hoe werkt de asielaanvraag? Een asielzoeker is een vreemdeling die in een ander land dan het land van herkomst bescherming zoekt. Zij kunnen voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen op grond van: 1. Het Vluchtelingenverdrag van Genève en het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. 2. Redenen zoals traumatische ervaringen waardoor zij niet meer terugwillen naar het land van herkomst
3. Als terugkeer naar het eigen land bijzonder moeilijk is vanwege de algehele situatie daar, zoals oorlog. Een asielaanvraag kan ingediend worden bij één van de vier aanmeldcentra van de IND. Binnen 6 werkdagen na het 1e gesprek krijgt de asielzoeker te horen of er verder onderzoek nodig is of dat hij direct afgewezen is. Bij afwijzing kan de asielzoeker in hoger beroep gaan, maar hij mag de uitspraak niet in Nederland afwachten. Bij verder onderzoek wordt de asielaanvraag in behandeling genomen. Tijdens dit onderzoek blijft de asielzoeker in één van de opvanglocaties van het COA. Na het onderzoek neemt de IND een beslissing. Als deze positief is krijgt de asielzoeker een tijdelijke verblijfsvergunning. Het maximum is drie jaar, maar als de asielzoeker geen bescherming meer nodig heeft moet hij terugkeren naar het land waar hij vandaan komt. Als de asielzoeker na drie jaar nog steeds bescherming nodig heeft, kan hij in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Als het IND van plan is de asielaanvraag af te wijzen, wordt de asielzoeker daarvan op de hoogte gesteld. Hij mag een reactie geven en zeggen waarom hij het niet met de afwijzing eens is. Het IND moet bij de uiteindelijke beslissing ingaan op deze reactie. De asielzoeker moet het land verlaten, behalve als hij in hoger beroep gaat. In dat geval mag de uitspraak in Nederland worden afgewacht. Als de rechter het beroep van de asielzoeker terecht vindt, moet het IND de aanvraag opnieuw beoordelen. Bij afwijzing kan de asielzoeker nog één keer in hoger beroep gaan, bij de Raad van State. Deze uitspraak mag niet in Nederland worden afgewacht. Hier geldt weer: of de asielaanvraag wordt opnieuw beoordeeld of de asielzoeker moet het land verlaten. Na definitieve afwijzing moet de asielzoeker binnen vier weken het land verlaten, dan worden de faciliteiten van het COA ook beëindigd. De asielzoeker is er zelf verantwoordelijk voor dat hij op tijd het land verlaat, maar hij kan de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hem laten helpen. Als de asielzoeker weigert te vertrekken wordt hij door de Koninklijke Marechaussee, in samenwerking met de Vreemdelingendienst, het land uit gezet. Welke soorten opvang zijn er? Het CAO biedt verschillende vormen van opvang. Elke vorm hoort bij een bepaalde fase van de asielprocedure. OC
Als een asielzoeker geen negatieve beslissing heeft ontvangen in het Aanmeldcentrum, gaat hij naar een opvang- en onderzoekscentrum ( OC ) van het COA. Daar krijgt de asielzoeker opvang en voorlichting, bovendien wordt er een medisch onderzoek gedaan. AZC
Asielzoekers die voorlopig in Nederland mogen blijven, gaan ook naar een Opvang-en onderzoekscentrum (OC) van het COA. Dit opvangcentrum richt zich op een opvang van enkele maanden. Daarna volgt de overplaatsing naar een asielzoekerscentrum. Ook kunnen asielzoekers tijdelijk terecht in pensions en hotels, dat door de COA wordt geregeld met de eigenaren van de penions en hotels in kortlopende contracten, dat heet de aanvullende opvang (AVO).Ook leegstaande woningen worden gebruikt voor opvang. Dit is de zogenoemde Centrale Opvang in Woningen. In de AZC's en AVO's bereiden de asielzoekers zich voor op hun toekomst, het maakt niet uit of ze dat in Nederland of in hun land van herkomst doen. Ze kunnen zich gaan verdiepen in de Nederlandse maatschappij en Nederlands leren. Ook kunnen ze vrijwilligerswerk en onder bepaalde voorwaarden betaald werk doen. ZZA
In 1998 was de opvangcapaciteit onvoldoende. Het was onmogelijk deze snel genoeg uit te breiden, daardoor zijn andere vormen van opvang ontwikkeld. Asielzoekers mogen bijvoorbeeld op vrijwiliige basis bij familie en vrienden verblijven met het Zelf Zorg Arrangement, maar ze moeten zich dan wel een keer per week op het opvangcentrum melden. Het centrum zorgt ervoor dat asielzoekers beschikbaar zijn voor de asielprocedure en informatie plus verstrekkingen ontvangen. Wanneer er medische problemen zijn, helpt het centrum met de nodige zorg.
Wat zijn de omstandigheden van asielzoekers in de asielzoekercentra? Rechten
Elke asielzoeker krijgt een financiële toelage en is verzekert tegen ziekte. Daarnaast kunnen asielzoekers iets bijverdienen. Voor vrijwilligerswerk in het centrum
geldt een vergoeding van een gulden per uur tot maximaal vijfentwintig gulden per week. Dit bedrag is overigens voor alle vrijwilligers hetzelfde. Als vrijwilligerswerk buiten het centrum plaatsvindt, wordt met de werkgever een onkostenvergoeding afgesproken. Onder bepaalde voorwaarden mogen asielzoekers ook betaald werk verrichten. Asielzoekers hebben ook recht op dagstructureringsactiviteiten. Plichten
Ook asielzoekers hebben plichten. Zo moeten zij beschikbaar zijn voor de asielprocedure en vraagt de huisvesting met andere om huisregels. Ook moet er gedurende bepaalde tijden rust en stilte op het centrum zijn. Tenslotte moeten de bewoners van de centra's zelf hun eigen woonruimtes onderhouden. Het COA gaat hierbij van uit dat de asielzoekers eigen verantwoordelijkheid hebben. Sancties
Wanneer asielzoekers zich niet aan de (huis) regels houden mag het centrum sancties op leggen. Hetzelfde geldt wanneer een asielzoeker op een andere wijze 'ontoelaatbaar' gedrag' vertoont. Het Reglement Onthouding Verstrekkingen -de ROV-regeling- kan de wekelijkse vergoeding afnemen. Als een asielzoeker ernstig ontoelaatbaar gedrag vertoont kan het COA hem voor kortere en zelfs langere tijd uit het centrum laten verwijderen. Aanpassing
In een opvangcentrum leven verschillende nationaliteiten naast elkaar. Mensen met verschillende culturen, godsdiensten en andere levensovertuigingen. Al deze mensen moeten met elkaar leven, dat is voor veel van die mensen niet gemakkelijk en vraagt veel aanpassingvermogen van de centrumbewoners. De COA ziet erop toe dat de bewoners op een prettige manier met elkaar kunnen samenleven. Het streven van COA is zelfs om mensen met verschillene culturen ect. bij elkaar te plaatsen. Programma
Voor de dagelijkse activiteiten stelt het COA een algemeen programma beschikbaar. Dit programma bestaat uit de volgende 4 onderdelen: * Eigen huishouding voeren in het centrum * Lessen op het gebied van de Nederlandse taal, maatschappij oriëntatie en inzicht in beroepen plus de arbeidsmarkt en inzicht in de eigen mogelijkheden * Ontspanning, bijvoorbeeld sport, lezen of handarbeid. * Vrijwilligerswerk binnen of buiten het centrum of betaald werk twaalf weken per jaar. Kinderen zijn leerplichtig en volgen dus ook gewoon onderwijs. Inburgering of terugkeer
Als asielzoekers een verblijfsvergunning ontvangen, worden ze gehuisvest in een gemeente. Daar volgen ze een verplicht inburgeringtraject. Een groot deel van de asielzoekers moet Nederland uiteindelijk verlaten. Daarom is het dus verstandig dat daar voldoende rekening mee gehouden is in het programma. Zeker omdat het altijd onzeker blijft welke asielzoekers mogen blijven en welke niet, is het belangrijk een programma aan te bieden dat hen in beide gevallen helpt en voorbereidt. Sinds 10 Februari 2000 is het niet meer mogelijk om na een negatieve beslissing nog Nederlandse les te volgen. Wonen

Het COA zorgt voor opvang van asielzoekers. Het moet ervoor zorgen dat er voldoende opvangplaatsen zijn en daarnaast moeten de asielzoekers ook nog gebruik kunnen maken van voorzieningen als keuken en wasmachines, wat zeker niet tot luxe behoort. Vaak zitten asielzoekers met vier of vijf personen in een kamer, dat geldt ook voor als asielzoekers worden opgevangen in een huis. Verblijfsduur
De verblijfduur zorgt ook voor een hoge druk op de opvang. De verblijfsduur hangt samen met de doorlooptijd van de asielprocedure. Als het lang duurt voordat er een beslissing valt moet iemand langer in een centrum blijven en houdt hij dus een plaats bezet. Aantal bewoners centrale opvang: 1994 32.809
1995 30.166
1996 29.800
1997 37.720
1998 54.070
1999 64.771
2000 (op 1 september) 72.682 Bezetting centrale opvang: Leeftijdsgroep Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
0 - 19 jr 17.010 12.022 3 29.035
20 - 29 jr. 12.878 6.260 1 19.139
30 - 39 jr. 9.962 5.543 0 15.505
40 - 59 jr. 4.591 3.078 0 7.669
60+ 572 762 0 1.334
Totaal 45.013 27.665 4 72.682 Bronvermelding - website van het ministerie van justitie (http://www.minjust.nl) , daar hebben we een brochure over de vreemdelingenwet. - website van het COA (http://www.coa.nl) , met veel informatie over de asielzoekers in de asielzoekerscentra. - Folder van de COA genaamd:Asielzoekers in Nederland - Jaarverslag van 1999 van het COA

REACTIES

.

.

Een idee een specialen pagina voor alle klssen!! En dan het vak in rijen....

13 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.