Voorwoord

Het werk verliep tamelijk stroef, omdat je nooit dingen mag veralgemenen en de reportages over sektes niet altijd even objectief zijn. Ik heb daarom ook altijd verschillende bronnen geraadpleegd en de meest betrouwbare gecombineerd.

Ik koos dit onderwerp, omdat sektes vaak in het nieuws komen. Moorden, rituelen, ... het is nooit erg positief nieuws en ik vroeg me af hoe sommige mensen (ondanks al de waarschuwingen die gegeven worden in de media) toch nog in een sekte terecht komen.
Mensen rond me waren soms bezig over Warren Jeffs, Scientology, de moord op Sharon Tate, de zelfmoord in Jonestown en omdat ik altijd vele vragen had bij hun uitspraken besloot ik me erin te verdiepen om de antwoorden te vinden.

Ik betuig mijn dank aan de mensen die de (vaak erg moeilijke) onderzoeken naar het thema hebben gedaan en de journalisten die zich vaak in moeilijk situaties bevonden tijdens en na hun onderzoek.

Wat zijn de kenmerken van een sekte?

Letterlijk vertaald is het woord sekte afgeleid van het Latijnse woord Secta, wat betekent ‘volgen’. Dit betekent dus dat het een leiderschap is met volgelingen.
Een van de vele definities van een sekte zegt: een sekte is een groep mensen die, voornamelijk uit begeerte naar zuiverheid en met verabsolutering van een deelwaarheid, de solidariteit met het grote geheel van de groep verbreekt, en die deze breuk niet meer als smart ervaart.

Andere kenmerken:

- De leider van de groep heeft een zeker gezag. Het is vaak een charismatisch figuur.
- Hun visie is de enige juiste. Ze staan negatief tegenover andere meningen.
- Ze brainwashen de leden. Dit betekent dat ze dwingende beïnvloedingstechnieken gebruiken. Ze zorgen dat je loyaal wordt aan de sekte.
- De sekte verwacht financiële bijdragen van iedereen. Het kan zijn dat de leden 10% van hun loon moeten geven aan de sekte of dat ze al hun bezittingen moeten schenken aan de sekte bij de toetreding. Het kan ook zijn dat de leden arbeid moeten leveren in de gemeenschap.
- Buitenstaanders met een kritische houding worden extreem genegeerd.
- Ze beheren het hele privéleven van de leden.
- Ze denken de enigen te zijn die naar de hemel gaan of het einde der tijden overleven.
- Pogingen om de groep te verlaten worden altijd beantwoord met dreigementen.
- Soms worden sekten ook gevaarlijk genoemd. Dit is echter niet altijd waar. Ze zijn wel vaak schadelijk voor de eigen leden, maar er zijn slechts enkele die de omgeving rond hen aanvallen.
- Veel sekten zijn een vertakking van een bepaalde religie. Ze interpreteren deze echter anders en bouwen daarrond hun geloof.

Over brainwashing:

- Ze beïnvloeden je denken door je in de eerste plaats beïnvloedbaar te maken. Hiervoor gebruiken ze hypnose, o.a. door het gebruik van beelden en geluiden, door een overdreven routine vast te leggen, je wakker te houden, je een zeer streng dieet op te leggen.

- Je wordt sociaal geïsoleerd. Je kan dus alleen spreken met de mensen binnen de groep en ook dit spreken is beperkt. Je kan bijvoorbeeld alleen spreken over bepaalde thema’s die vastgelegd worden door de leider. Al het contact met de buitenwereld wordt verboden. Brieven worden versnipperd, bezoekjes aan familieleden zijn uit den boze, telefonisch contact met vroegere vrienden is taboe, ...

- De taal wordt vereenvoudigd. Hiermee wordt bedoeld dat de leden vaak enkel korte definitieve meningsuitende zinnen mogen zeggen en dat de taal weinig diepgang heeft. Door altijd deze korte zinnen te herhalen, onthouden ze ze heel simpel en geloven ze er uiteindelijk ook in. Er bestaan ook regels over wat je met buitenstaanders mag bespreken en wat niet. Soms worden de betekenissen van woorden ook verwisseld (liefde=haat, helpen=marteling), zodat het spreken met buitenstaanders zeer moeilijk wordt.

- Leden die twijfels hebben of toch nog spreken met buitenstaanders worden vaak verraden bij de leider door hun medeleden. Hierdoor krijgen deze laatste bij de sekteleider een soort van pluspuntje dat hen helpt hogerop te geraken in de sekte.

- Alles wat je stabiliteit geeft en waar je voordien in geloofde wordt in een negatief daglicht gesteld. Ze veranderen je kijk op de realiteit, je emotionele houding wordt veranderd, je afweermechanismen worden ondermijnd. Zeer simpele vragen van buitenstaanders staan voor de sekteleden gelijk aan het vragen naar aandacht. Dit is meestal ook extreem verboden in een sekte. Ze laten je dus geloven dat buitenstaanders het in alle opzichten mis hebben.

- Ze ondermijnen je zelfvertrouwen.

- Ze maken je economisch afhankelijk.

- Als je uiteindelijk nog steeds niet onderdanig bent en nog steeds niet het gewenste gelooft, beginnen ze met mentale en sociale afbraak. Dit doen ze door te schelden, verlies van voorrechten, sociale isolatie, zorgen dat je geen sociale status meer hebt in de groep, je schuldgevoelens in spreken, je angst in boezemen, ...

- In het uiterste geval gaan ze je scheiden van bijvoorbeeld je kinderen of martelen ze je.

- Nadenken wordt in vele sekten als slecht beschouwd. Sommige sekten houden de leden ook altijd bezig zodat ze simpelweg geen tijd meer overhouden om na te denken. Nadenken zou immers kunnen leiden tot vragen en dit is dan weer zeer lastig voor de sekteleider die hiermee een deel van zijn geloofwaardigheid verliest. The Family zong : “When you think think think, you're gonna stink stink stink, makes you sink sink sink."

Over de sekteleiders:

Het zijn altijd charismatische figuren. Ze schrijven zichzelf allerlei krachten toe en vele beschouwen zichzelf als iets bovennatuurlijks (herrezen, goddelijk, ...). Zo was er bv. de Indiase goeroe Bhagwan Shree Rajneesh (van de Bhagwanbeweging) die op zijn grafsteen heeft laten zetten: “Never born, never died. Only visited this planet between Dec 11. 1931 – Jan 19. 1990”. Meestal hebben de leiders in het begin echter goede bedoelingen, maar gesteund door de roem en de aanhang verleggen ze hun grenzen en bouwen als het ware een dictatuur op. Ze drijven hun goede ideeën en idealen te ver.

Buiten de goddelijkheid heeft de sekteleider nog andere kenmerken:
- hij heeft een sterke emotionele band met zijn volgelingen
- de groep om hem heen is een zeer hechte groep
- hij toont veel expressies, maar bijna nooit emoties
- hij geeft het goede voorbeeld
- ...

Vaak zeggen de leiders ook dat ze de reïncarnatie zijn van belangrijke historische figuren. Sai Baba, Sun Myung Moon en David Koresh dachten o.a. dat ze de reïncarnaties waren van een bepaalde god of heilige. Dit waren de leiders van een paar sektes die zeer belangrijk zijn geweest in de geschiedenis.

Waarom treden mensen toe tot een sekte?

- Ze horen dan bij een groep, ze zijn dus niet meer eenzaam.
- Het zijn vaak ook mensen met problemen (financieel, emotioneel,
fysiek, ...). De sekte biedt dan hulp.

Als je problemen hebt merken sekteleden dit vaak op en vragen ze je bij hun beweging. Bij vele sektes is het een zeer lange tijd niet duidelijk dat je eigenlijk tot een sekte toetreedt. Vaak worden in het begin bewust de eigenlijke ideeën van de sekte achtergehouden en wordt er enkel verteld dat ze, volgens hen, kunnen helpen. Bij missietochten gebruiken ze hiervoor vaak een schuilnaam.

Een anonieme getuigenis:
“ Ik was op vakantie en verveelde mij wat. Liep wat doelloos door de stad, voelde me eigenlijk een beetje verloren. Vreemde stad, alleen, geen concrete plannen. Ik werd op straat aangesproken door een paar mensen van mijn leeftijd.
Ze hadden in de gaten dat ik buitenlander was en dat ik eigenlijk wel wat aandacht kon gebruiken. Het waren plezierige lui en toen ze me uitnodigde eens bij hen langs te komen leek me dat heel aardig. Ze bleken ergens buiten de stad te wonen met een hele groep. Merkwaardig genoeg voelde ik me er al snel thuis.
Iedereen was vriendelijk en belangstellend en het leek wel of ik zonder meer in de groep was opgenomen. Ik besloot nog een paar dagen te blijven. Dat was geen probleem. Ik draaide mee in het dagelijkse stramien van de groep en kreeg geleidelijk in de gaten dat de opvattingen over god, geloof en gedrag voor alle mensen in de groep een belangrijke rol speelden. Ik had me voor dat soort dingen nooit geïnteresseerd, maar ik vond het wel interessant. Veel tijd om erover na te denken was er trouwens niet. Zo raakte ik langzaam aan ingeburgerd in de groep. De mensen vroegen me langer te blijven en ik aarzelde. Mijn vakantie liep ten einde en ik had verplichtingen thuis. Of bestonden die verplichtingen maar in mijn verbeelding; dat zeiden de groepsleden tenminste. Mijn belangrijkste verplichting lag bij de groep en de zaak waar die voor stond.
De pressie was zo groot en ik bezweek: een tijdje langer kon geen kwaad. Zo werd ik sektelid. Het betekende een radicale breuk met mijn thuis, met mijn studie, mijn vrienden, mijn maatschappelijke perspectieven. Het maakte mij niet veel uit. Ik vond dat er heel wat voor in de plaats was gekomen. En ik zou dat wellicht nog steeds hebben gevonden, als niet op een dag een paar onbekenden mij een bestelbusje ingesleurd hadden en mij, na dagen van opsluiting, praten, wanhopig verzet en praten, weer bij zinnen hadden gebracht.”


Hoe treden ze toe?

Sekten hebben verschillende verwervingsmethoden. Je hebt natuurlijk het van deur tot deur gaan, maar je hebt ook gewoon ronselen in clubavonden, dansavonden, picknicks, discussieavonden, ...
The Family liet zijn vrouwelijke leden als prostituées werken zodat ze contact konden leggen met hun klanten en ze dan naar de sekte lokken.
Als de kandidaatleden kennis hebben gemaakt met de sekte worden ze aan een bepaald ritueel onderworpen dat hun toetreding verzegeld.

Hoe ga je weg uit een sekte en waarom?

Een sektelid kan verstoten worden en bijgevolg uit de gemeenschap worden gezet.
Bij sommige leden draait er opeens een knop om en ze proberen te vluchten. Dit is echter niet altijd even simpel en vaak moeten ze alles achterlaten.
Ook bestaan er bepaalde psychologen, ‘deprogrammeurs’ genoemd, die zorgen dat je terug kan functioneren in de maatschappij. Deze slagen echter soms niet in hun missie, omdat de ideeën van de sekte te diep ingeworteld zijn. Vele mensen hebben morele bezwaren tegen deze deprogrammeurs. Ex-sekteleden worden dan immers gehersenspoeld om de hersenspoeling van de sekte ongedaan te maken. Ook wil het lid dit vaak helemaal niet, wat dan weer in strijd is met het recht op een eigen mening. Dikwijls is de persoon ook vrijwillig in de sekte gestapt en heeft vrijwillig de bekering ondergaan. Dit is dus in strijd met de godsdienstvrijheid.

David Bromley verzamelde informatie over bijna vierhonderd Moonies (zie verder in de tekst) die een gedwongen deprogrammatie ondergingen. In 64 procent van de gevallen leverde dat het resultaat op dat hij wilde hebben, maar van de Moonies die langer dan drie jaar lid waren, keerde de meerderheid weer naar de beweging terug. Bromley stelde eveneens vast dat degenen die (al of niet vrijwillig) door een therapeut of deprogrammeur waren behandeld, beduidend meer psychische klachten rapporteerden dan degenen die zonder hulp waren uitgetreden. Zo vertelde ruim de helft van de behandelde groep last te hebben van dwanggedachten, terwijl dat slechts voor drie procent van de niet-behandelde groep gold. Bovendien hadden gedeprogrammeerden veel meer tijd nodig om zich weer bij de samenleving aan te passen, terwijl de lengte van deze herstelperiode niet samenhing met de hoeveelheid tijd die iemand in de sekte had doorgebracht. De “hulpverlening” aan sekteleden lijkt dus eerder problemen te veroorzaken dan op te lossen. 


Voorbeelden van sekten

Jehova’s getuigen

Iedereen kent ze wel: “de irritante mensen die altijd aan je deur komen bellen”. Het is een afsplitsing van de christelijke kerk, maar deze wordt door het christendom niet officieel erkend. Ze volgen alles in de Bijbel zeer nauwgezet op en nemen alles zeer letterlijk. Zo geloven ze in alle wonderen als feiten. Volgens hen is de wereld geschapen zoals letterlijk in de Bijbel beschreven, enkel beschouwen ze de ‘dagen’ als perioden van duizenden jaren.
Het is een eindtijdbeweging. Hiermee wordt bedoeld dat ze denken dat we in de laatste fase voor het ingrijpen van God zitten. Hij gaat ingrijpen om de aarde te zuiveren van alle goddeloosheid. Ze hebben dus ook al 3 keer het einde van de wereld voorspeld, in 1914, 1925 en 1975. Maar we zijn nog steeds hier, dus tot nu toe hebben ze hun gelijk nog niet kunnen bewijzen.

In werkelijkheid heet hun kerkgenootschap het Wachttorengenootschap. Het is gesticht in de 19de eeuw in de Verenigde Staten door Charles Taze Russell. Toen heette het nog ‘De Bijbelonderzoekers’.
Wereldwijd zijn er zo’n 7,1 miljoen Getuigen in 236 landen, waarvan in België ongeveer 25000 en 31000 in Nederland.

Ze geloven niet in reïncarnatie. Maar wel in de Hemel. Gezalfde Christenen zijn de enigen die daar naartoe gaan.
Ze vieren geen feestdagen, buiten de dood van Jezus (de Gedachtenisviering).
Ze weigeren bloedtransfusies.

Toetreding gebeurt door een doop op volwassen leeftijd.

The Family (of Love) of Children of God

Dit is een Christelijke beweging die in 1968 werd opgericht door David Berg alias Moses Davis als een tegenreactie op de hippies. Berg deed een paar voorspellingen (o.a. dat er een nieuwe wereldorde zou ontstaan onder leiding van kolonel Muammar Ghadaffi van Libië) en verkreeg daardoor vele volgelingen.

Deze beweging telde veel ex-verslaafden, die andere verslaafden van hun verslaving wilde afhelpen en terug naar God wilden leiden.
In de jaren ’70 kwamen ze naar België en Nederland. Ze werden al snel bekend, omdat ze heel vriendelijk waren en gemakkelijk contact legden. Ook waren ze berucht om hun losse seksuele omgang.

In ’94 overleed Berg. Hierna veranderden ze hun koers en trokken ze naar Oost-Europa en Afrika, waar ze gemakkelijker nieuwe leden konden verwerven. Ze schreven ook een gedragscode, waarin alles stond over de manier waarop ze moesten leven. Wat je mocht eten en drinken, waar je mocht leven ... Seks mocht vanaf nu niet meer in openbare ruimtes uitgevoerd worden.

Als je toetreedt mag je een nieuwe naam kiezen uit de Bijbel en heb je geen persoonlijke bezittingen meer. Alles wordt dan van de commune.

Een zeer bekende toegepaste techniek vroeger was Flirty Fishing.
Dit hield in dat de jonge vrouwen van de beweging zich prostitueerden om nieuwe leden te lokken. Dit werd echter verboden in 1987 nadat het HIV-virus zich onder hen begon te verspreiden.
Voorbehoedsmiddelen zijn verboden, dus de leden hebben altijd extreem veel kinderen.
Denken was niet goed volgens de leden, vandaar ook het liedje "When you think think think, you're gonna stink stink stink, makes you sink, sink, sink".

Hun inkomsten kwamen van Flirty Fishing, verkoop van lectuur en videocassettes, rondgaan met de pet na straatoptredens, giften van sympathisanten en connecties met supermarkten en markten voor gratis afgekeurde en onbruikbare spullen (zoals appels met een deuk in, brood van een dag oud, ...). Ze zijn zeer rebels en 80% van hun 10.000 leden wereldwijd is onder de 18 jaar. Polygamie is toegestaan en kinderen worden zonder remmingen opgevoed.

Deze sekte is ook zeer racistisch. Ze heeft bv. gezegd: “Alle schuld wordt tegenwoordig op Hitler geschoven, maar de Tweede Wereldoorlog was in werkelijkheid de schuld van de Joden.”

Aum Shinrikyo

Dit is een Japanse sekte die ‘Absolute Waarheid’ betekent. Deze sekte is vooral bekend geworden door hun aanslag in de Japanse metro. Op 20 maart 1995 hadden ze het zelfgemaakte zenuwgas “sarin” verspreid in de ondergrondse metro van Tokio. Hierbij vielen 12 doden en 1000 andere slachtoffers. Ook hadden ze in 1994 al eens een wolk sarin verspreid in Matsumoto, hierbij vielen 7 doden.

Hun motief voor de aanslagen was niet erg duidelijk, maar inmiddels is het duidelijk geworden dat de sekte de Japanse maatschappij volledig wou ontwrichten. Ze werden ook al verdacht van enkele ontvoeringen.

De sekte was een mix van boeddhisme, hindoeïsme en Christendom.

Haar leider, Shoko Asahara, geloofde dat hij “Christus” was en dat hij de zonden van de mensen kon wegnemen. Hij voorspelde een derde wereldoorlog tussen de Japanners en Amerikanen, die het einde van de wereldbevolking zou betekenen. Alleen een kleine groep mensen zou overleven.
Hij zag overal samenzweringen in van Joden, Vrijmetselaars en andere Japanse religies. Ook de Britse Koninklijke familie en de Verenigde Staten waren slecht volgens hem.

Uiteindelijk is hij ter dood veroordeeld samen met nog 11 andere sekteleden. Desondanks heeft de sekte nog een kleine groep aanhangers in Japan.

People’s Temple

Deze sekte is vooral berucht door zijn massale zelfmoordactie in Jonestown (Guyana) op 18 november 1987 waarbij 900 mensen omkwamen. De meesten hadden een giftig drankje gedronken.

Deze beweging werd in 1953 gesticht door dominee Jim Jones in Amerika.

In het begin was het gewoon een beweging die arme mensen, drugsverslaafden, daklozen, prostituees, ... hielpen met een andere koers aan hun leven te geven. Zo werden kinderopvang, bejaardentehuizen en verdeelcentra voor eten opgericht.
Na een tijdje begonnen er via leden die de sekte ontvluchtten geruchten te komen over mishandelingen, diefstal, vervalsingen, verkrachtingen, ... Ook verklaarden deze vroegere leden dat ze verplicht werden in de sekte te blijven.
Door de media en politici werd hier veel aandacht aan besteed, maar de leider weerlegde de beschuldigingen door te zeggen dat de afvalligen leugenaars waren. Ook zei hij dat de rest van de wereld hem alleen maar wou vernietigen.

Als reactie hierop beloofde hij het paradijs aan zijn leden in Jonestown, Guyana. Zeer veel mensen gingen met hem mee, meer dan 900. Maar eens ze daar aankwamen werden ze verplicht om hard te werken om Jonestown te bouwen.

Leo Ryan, een congreslid van de VN, kwam in November 1978 een bezoek brengen aan deze sekte. Toen hij daar aankwam, leek alles zeer goed. De mensen waren zeer blij en dansten en zongen. Het was de hemel op aarde.
De avond voor zijn vertrek kreeg hij echter briefjes van mensen die wilden ontsnappen.
Jones ontdekte dit en liet Ryan en zijn gezelschap beschieten vlak voor ze in het vliegtuig wilden stappen. Hierbij kwam Ryan, 3 journalisten en een ex-lid om het leven. 1 van de journalisten heeft de hele aanslag opgenomen.

Jones wist natuurlijk dat dit snel bekend zou geraken en beval later op die dag nog aan al zijn volgelingen om een giftig drankje te drinken. Dit was een fruitdrank met het giftige middel cyanide (dit middel legt de ademhaling in enkele minuten volledig stil). Leden die weigerden werden neergeschoten, gewurgd of met het gif ingespoten. Hij vermoorde de kinderen eerst, zodat de ouders minder nut zouden zien om nog te blijven leven.

Het gebouw in San Fransisco werd volledig vernield en het telefoonnummer werd nooit meer hergebruikt.

Jeannie Mills ofwel Deanna Mertle was een afvallige van de People’s Temple en schreef het boek “Six years with God”. Ze werd vermoord, samen met haar man en dochter in 1980.

Quote:

- Engels : "When you meet the friendliest people you have ever known, who introduce you to the most loving group of people you've ever encountered, and you find the leader to be the most inspired, caring, compassionate and understanding person you've ever met, and then you learn the cause of the group is something you never dared hope could be accomplished, and all of this sounds too good to be true-it probably is too good to be true! Don't give up your education, your hopes and ambitions to follow a rainbow."
- Nederlands : "Wanneer je de meest vriendelijke mensen ooit ontmoet, die jou opnemen in de meest liefdevolle groep van mensen die je ooit bent tegengekomen, en je vindt de leider van deze groep de meest inspirerende, zorgzame, meelevende en begrijpende persoon die je ooit hebt ontmoet, en dan leer je dat het doel van deze groep iets is wat je nooit had durven hopen dat zou gerealiseerd worden en dit alles klinkt te goed om waar te zijn - dan is het waarschijnlijk ook te goed om waar te zijn! Verloochen je opleiding, hoop en ambities niet om een regenboog te volgen."

Er was ook een andere sekte die massale zelfmoorden heeft gepleegd: De Orde Van de Zonnetempel. Bij deze sekte plegen de leden zelfmoord zodat ze naar de ster Sirius kunnen reizen, waar ze wachten op een nieuwe wereld. Deze nieuwe wereld zou er komen als Christus terug zou keren als de Zonnekoning en van de Islam en het Christendom één godsdienst maken. De stichter pleegde zelfmoord in 1994. Extra artikel: http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article664264.ece/Leden_Orde_van_de_Zonnetempel_werden_collectief_vermoord

Scientologie
De sekte is gebaseerd op een boek van de Amerikaan L. Ron Hubbard en is Christelijk. De sekte zit vooral in Duitsland en Amerika, maar is over 69 landen verspreid. Ze heeft meer dan 600 kerken, missies en groepen en telt ongeveer 7 miljoen leden wereldwijd. Ze heeft al heel wat racistische uitspraken gedaan en wordt van vele misdrijven beschuldigd, zoals bv. afpersing, oplichting, inbreuken op de handelspraktijken, onwettige uitoefening van de geneeskunde, overtreding van de privacywet en deelname aan een criminele organisatie, ...
Het verhaal van Scientology:
75 miljoen jaar geleden zuchtte ons deel van de Melkweg onder de heerschappij van de kwaadaardige buitenaardse tiran Xenu. Xenu had een gigantisch probleem: de 76 planeten onder zijn heerschappij hadden te kampen met een enorme overbevolking en om dit probleem op te lossen kwam Xenu met een plan. Hij bevroor triljoenen van zijn onderdanen en vloog ze met een intergalactische vloot naar de planeet Teegeeack. Daar dumpte hij zijn bevroren onderdanen in de buurt van vulkanen om ze vervolgens te doden door ze te bewerken met waterstofbommen. Probleem opgelost. De mensen op de planeet Teegaeeack zijn u en ik. De planeet Teegeaack is de planeet die wij aarde noemen en de geesten van de in deze intergalactische Holocaust omgekomen buitenaardse wezens leven tot vandaag de dag nog in ons. Een mens kan wel zoveel als 2.500 geesten in zich herbergen en er is maar één manier om van ze af te komen: Scientology.
Dit verhaal word je pas verteld als je een hoge rang hebt in de Kerk, anders zeggen ze gewoon dat ze je problemen kunnen oplossen.
Scientology heeft vele bekende leden: Tom Cruise, Katie Holmes, Lisa Marie Presley, John Travolta, ... De cursussen voor zelfontplooing zijn zeer duur, waardoor de rijkste leden zich het best kunnen ontplooien. Je hebt verschillende levels die aantonen in hoeverre je al gevorderd bent in de leer.
Ze bezitten ook een paar grote bedrijven en ze spelen een rol in het bedrijfsleven. Ze hebben ook een eigen spionagedienst en marine.

De sekte van Warren Jeffs
Dit is een polygame sekte die onlangs redelijk vaak in de media is gekomen, omdat de leider (Waren Jeffs) eindelijk gearresteerd was na een tijd in de Amerikaanse top-10 van meest gezochte personen van de FBI gestaan te hebben. Een vrouw die ontsnapt was uit de sekte had ook een boek geschreven en is hiermee op de talkshow “Oprah” geweest.
De sekte leefde in een afgezonderd dorp in Texas, ver van de bewoonde wereld. Ze gingen nooit het dorp uit en waren economisch afhankelijk.
In de sekte is polygamie zeer normaal. Een man heeft meerdere vrouwen en de vrouw dient alleen als broedmachine. Minderjarigen worden uitgehuwelijkt door Warren Jeffs zelf (hij bepaalt alle koppels) en incest is niet ongebruikelijk. Ook werd er aan kinderarbeid en verkrachting gedaan.

Hier volgt nog een klein overzicht geven van de daden begaan uit naam van of door sektes, maar die ik niet meer kon bespreken:
- moord op Sharon Tate, haar echtgenoot en ongeboren kind door de Manson-familie
- het vuurgevecht in Waco, Texas door de Branch Davidians. Er kwamen toen 4 ATF-agenten om, 16 geraakten gewond, 5 leden werden gedood door de ATF (alcohol-, tabak- en vuurwapenbureau). Hierna werd de hulp van de FBI ingeschakeld. Bij hun inval kwamen 76 leden om, waaronder ook de leider. Er waren maar 9 overlevenden
- racisme bij Christian Identity. Hieruit is ook de Ku Klux Klan gegroeid, die vele moorden heeft begaan
- zelfmoord van 53 mensen bij Heaven’s Gate
- kritiek op de Moon-sekte (massahuwelijken, ...)
- de Bagwanbeweging (criminele activiteiten)
- ...

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.