Live Q&A's met studenten

Deze en volgende week bieden we elke dag live Q&A's met studenten van verschillende studies. Stel je studiekeuzevragen, of kijk Q&A's terug.

 


Naar de Q&A's Alles over studiekeuze


ADVERTENTIE
Stel al je studiekeuzevragen aan studenten

Elke dag organiseren we meerdere live Q&A's waarbij studenten je studiekeuzevragen beantwoorden. Om 15:00 starten we met een live Q&A met studenten Lukas (IBA), Sterre (Econometrie) en Floris (Econometrie). Klik op de play-knop om een herinnering in te stellen!

Ga naar de livestream agenda

Inleiding.Mijn individuele werkstuk gaat over de kinderdoop. Ik ga je o.a. vertellen over het ontstaan van de kinderdoop, in welk geloof dit plaatsvindt en waarom de mensen (niet) kiezen voor de kinderdoop. Ook ga ik je vertellen hoe de kinderdoop precies in z’n werk gaat.Al met al veel leesplezier toegewenst.Hoogachtend,De auteur van dit individuele werkstukVoorwoord.Voordat ik aan dit individuele werkstuk was begonnen had ik nagedacht over een onderwerp. De kinderdoop leek me wel een leuk onderwerp voor m’n individuele werkstuk. Vanaf dit moment begon ik met het zoeken van zoveel mogelijk informatie over dit onderwerp.Mijn bronnen waren:

* Het internet* De Christelijke encyclopedie* ZelfkennisDit alles heeft geleid tot de volbrenging van dit individuele werkstuk, waar ik veel tijd en energie in heb gestoken.1.Wat is de kinderdoop?De kinderdoop is rituele besprenkeling van het kinderhoofd met water of een rituele onderdompeling waardoor het kind in een kerkelijke gemeente wordt opgenomen.2.Wat betekent de kinderdoop?Laten we eerst zeggen:Wat betekent de kinderdoop niet?* De doop is niet noodzakelijk om gered te worden. De moordenaar, die naast de Here Jezus aan het kruis hing mocht zonder voorafgaande doop met de Here Jezus mee naar het Paradijs. Zonden worden niet door het water van de doop, maar alleen door het bloed van de Here Jezus weggewassen!* Door de doop wordt men niet lid van de gemeente. In de Bijbel lezen we, dat de mens alleen door wedergeboorte tot de gemeente van de Here Jezus Christus toegevoegd wordt. De wedergeboorte vindt plaats op het moment, dat Gods Geest in de zondaar afdaalt en zijn / haar leven met het nieuwe leven van Christus vervult. Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam (de gemeente) gedoopt.

* De waterdoop mag niet gelijkgesteld worden met de Doop met de Heilige Geest.* De doop met de Heilige Geest valt samen met de wedergeboorte, het moment dat we met Christus gestorven en opgestaan zijn, oftewel, in Hem gedoopt werden.Wat betekent de kinderdoop dan wel?* Eerst ben ik gaan zoeken naar de oorspronkelijke betekenis van het woord "dopen" te beginnen bij het werkwoord "dopen" dat van het zelfstandig naamwoord "doop" is afgeleid.* Hoewel je bij het woord dopen denkt aan indopen of onderdopen, zijn we vooral gaan zoeken naar de oorspronkelijke Griekse tekst.* In de oud Griekse taal die al eeuwen voor het schrijven van de bijbel veel gebruikt werd, is aan dit woord baptizo altijd de grondbetekenis toegekend als: onderdompelen, bedelven of indopen.3.Hoe is de kinderdoop ontstaan?Pas rond het jaar 200 is er voor het eerst sprake van kinderdoop. Eerst in de Rooms-katholieke kerk en later ook in de Reformatorische kerken kreeg die doop een vaste plaats. Ongeveer de vijfde eeuw werd de kinderdoop gebruikelijk. Dat is eigenlijk een vreemde zaak, omdat je daar er in de Bijbel niets over kunt terugvinden.Iedere baby, die in Zijn rijk geboren werd behoorde bij Zijn christelijk rijk en moest daarom ook gedoopt worden. Vanaf die tijd werden de kinderen massaal gedoopt. Om gezondheidsredenen is men ter wille van deze zuigelingen op de besprenkeling overgestapt.4.In welk geloof vind dit plaats?De kinderdoop vindt veelal plaats in het christelijk geloof.5.Waarom kiezen mensen wèl voor de kinderdoop?Mensen kiezen wèl voor de kinderdoop, omdat* ze vinden dat als hun kind in het rijk van God geboren wordt, dat het ook gedoopt moet worden, traditioneel gezien.

* ze hun kind zo vroeg mogelijk willen betrekken bij het rijk van God.6.Waarom kiezen mensen niet voor de kinderdoop?Mensen kiezen niet voor de kinderdoop, omdat* ze vinden dat hun kinderen nog niet weten of ze zich tot het christendom willen bekeren of niet.

* Kinderen kunnen volgens sommigen niet geloven en wedergeboren worden. Daarom willen ze geen kinderdoop!7.Hoe gaat de kinderdoop dan in z’n werk?De kleine dopeling draagt een doopkleed. Dit is vaak al door diverse generaties gebruikt. Meestal gaan aan de plechtigheid doopgesprekken vooraf om ouders bewust te maken van de keuze waarom ze hun kind laten dopen. Dit is immers al lang geen vanzelfsprekendheid meer. In zulke gesprekken wordt de doop van het kind in relatie gebracht met het eigen geloof van de ouders.In een doopplechtigheid staan de volgende elementen centraal:# de opname van het kind in de gelovige gemeenschap. Vandaar de stimulans vanuit de kerken, om meerdere kinderen tegelijk te dopen en de viering niet thuis, maar in een kerkgebouw te laten plaatsvinden.

# dopen in/met water

# dopen in de naam van Jezus

# opdracht aan ouders om hun kind een gelovige opvoeding te geven

# het kwade afzwerenDaarna wordt het kindje gedoopt.8.Wie waren de felste bestrijders van de kinderdoop?De felste bestrijders van de kinderdoop waren de Dopersen. Niet alleen was een in de Rooms-katholieke kerk bediende doop ongeldig, maar zij wilden ook niet weten van de doop van de kinderen der gelovigen in de kerken der reformatie, omdat kleine kinderen nog niet konden geloven en daarom naar hun opvatting ook buiten de heilige gemeente Gods stonden. Kinderen kunnen niet geloven en wedergeboren worden. Daarom geen kinderdoop! Ook de Baptisten zijn hier fel tegen. De kinderdoop is volgens hen niet in overeenstemming met het nieuwe testament, en het handhaven ervan leidt tot het ontstaan van kerken, die niet meer als gemeenten van ware christenen beschouwd kunnen worden. En nog steeds hebben de Dopersen en de Baptisten hun navolgelingen. Verspreid over de hele wereld zijn er nog steeds mensen die tegen de kinderdoop zijn en hun mening onderbouwen met de bovengenoemde argumenten.9.Wie waren de voorstanders van de kinderdoop?Degenen, die voor de kinderdoop zijn, wijzen er evenwel op, dat het niet aangaat om uit het zwijgen van het nieuwe testament af te leiden, dat de kinderdoop in de tijd van de apostelen nog niet voorkwam. De apostelen hebben wel gezinnen gedoopt (zie Hand. 16: 15 en 33; 1 Cor. 1: 16). En het woord "huis of "gezin" sluit de kinderen- als ze er waren - in. De apostelen waren dus waarschijnlijk in het algemeen voorstanders van de kinderdoop. En nog steeds kun je mensen waar ook ter wereld vinden die voor de kinderdoop zijn en zich met de bovengenoemde redenen beargumenteren.10.De meningen in de geschiedenis uiteengezet.* Rome leerde dat in het doopwater zelf een wondere kracht

school die de zonden zou afwassen, die het kind in de vorm

van erfzonde al bij de geboorte meebrengt.

Naar deze opvatting begint het gedoopte kindje na de Doop dus

met een schone lei. Om te voorkomen dat de baby onverhoopt

zou sterven voordat de heilsnoodzakelijke Doop had plaatsgevonden

wordt zo snel mogelijk na de geboorte gedoopt.* De wederdopers bestreden dat kleine kinderen gedoopt mochten

worden.

Zoals hun naam al zegt hanteerden zij niet alleen volwassenen,

maar werden zij die als kind gedoopt waren ook overgedoopt.

De achterliggende gedachte is, dat kleine kinderen nog niet

kunnen geloven en alleen na een welbewuste keuze van het hart

en afgelegde belijdenis de Doop is toegestaan.* Kleine kinderen worden naar de opvatting van de Reformatoren

echter niet op grond van hun geloof gedoopt, maar omdat God Zelf

bevolen heeft allen die Hij tot Zijn genadeverbond wil rekenen

behoren gedoopt te wezen.

De kinderdoop wil geen teken van het geloof zijn, maar is een

teken en zegel, dat God de Heere heeft gevoegd bij het woord van

Zijn belofte, die zowel voor de ouders als hun pas geboren

kinderen geld.

De kinderdoop is gave van God en niet een daad van de mens.Slotwoord.Na het maken van dit werkstuk ben ik meer te weten gekomen over de kinderdoop. Ik heb o.a. geleerd dat er verschillende uiteenlopende meningen over dit onderwerp bestaan en dat sommige mensen liever als volwassenen gedoopt willen worden, omdat ze dan kiezen voor hun geloof en dat het hen niet opgelegd wordt. Zelf ben ik voor de kinderdoop, omdat je dan kinderen zo vroeg mogelijk bij het geloof kunt betrekken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

hoi marianne,

Ik heb een vraagje ik wil het ook over jou werkstuk ik wil hier ook een werkstuk over maken, maar er is een probleem.
Ik moet er 2 boeken in vermelden,
het liefst die je kunt lenen bij de bieb.

Wil/Kun jij mij hier mee helpen.

Ik moet het heel snel weten, want ik moet er volgendeweek al mee aan de slag

alvast bedankt,
vriendelijke groet,
mienke

15 jaar geleden

J.

J.

Ik ben al 33 en zit dus niet meer op school maar als Christen heb ik veel van je werkstuk kunnen leren. Van mij had je geen 5,5 maar een 9 gehad!

2 jaar geleden