ADVERTENTIE
Hoe neem je netjes ontslag bij je bijbaantje?

Je vindt je bijbaantje niet meer leuk of je hebt iets anders gevonden, maar hoe neem je dan netjes ontslag? Je leest alle tips over het nemen van ontslag op Youngpwr.nl, het nieuwe platform met alle informatie over werken en starten met ondernemen.

Check de tips van Youngpwr!

Het HindoeïsmeDe geschiedenis van het Hindoeïsme
Het ontstaan van het Hindoeïsme heeft geen vaste plaats in de geschiedenis, maar dankzij het werk van vele archeologen kunnen wij vaststellen dat er al 5000 jaar geleden mensen waren die in het Hindoe-geloof geloofden. Omdat deze mensen langs de rivier de Indus woonden, werd de godsdienst van deze mensen Indus of Hindoe genoemd. De Indiërs zelf, de mensen die langs de rivier de Indus woonden, noemden hun geloof zelf Dharma, dat eeuwige orde of waarheid betekent. Door veel onderzoek is men erachter gekomen dat de Indiërs al handel dreven. Ook blijkt uit onderzoek dat zij zeer hoog ontwikkeld waren omdat zij ommuurde steden, stenen gebouwen, graanschuren, stenen graven en de beste sanitaire voorzieningen hadden van voor de Romeinse tijd. De Indiërs geloofden in meerdere goden en leefden vredig.Rond het jaar 1500 voor Christus deden de Ariërs, rondtrekkende nomaden, een inval in de Indus Vallei. Zij vochten in deze vallei met de oorspronkelijke bewoners en deden de oorspronkelijke bewoners aan hen gehoorzamen. Deze inval heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe periode aan brak in de geschiedenis van het Hindoeïsme, de zogenaamde Vedische periode. De Ariërs geloofden ook in meerdere goden. Zo geloofden zij bijvoorbeeld in de Heer van de Hemel (Indra), de Heer van het Vuur (Agni) en de Heer van het Water (Varuna).

Vanaf 1200 voor Christus tot en met 1000 voor Christus werden de eerste Hindoe-geschriften gemaakt waarin onder andere lofzangen stonden, ook wel de vier veda’s genoemd. Deze werden door priesters van buiten geleerd en werden mondeling aan de bevolking overgeleverd. Deze 4 Veda’s zullen pas in 1400 na Christus opgeschreven worden. De taal van de Ariërs was het Sanskriet. De samenleving van de Ariërs bestond uit 3 standen. Deze werden ingedeeld naar beroepen. Een van de groepen is de groep van de priesters, die ook wel de Brahmanen werden genoemd. Deze groep had een grote macht in de samenleving.Rond 600 werd echter tegen de macht van de priesters geprotesteerd. Dit leidde tot het ontstaan van andere godsdiensten, het Boeddhisme en het Jainisme. Het ontstaan van deze godsdiensten had een grote invloed op de vedische religie. Zo werden er gedragsregels opgelegd. Ook werden er wetten gemaakt waarin de plichten stonden van de groepen in de maatschappij. Deze wetten zorgden ervoor dat de macht van de priesters minder groot werd dan die was geweest. Door deze ontwikkelingen lieten de mensen de natuurgoden van het vedische tijdperk links liggen en gingen ze andere goden aanbidden, namelijk de Goden Vishnu (de bewaarder) en Shiva (de vernietiger en herschepper). De mensen gingen deze Goden thuis aanbidden en hierdoor kwam het idee van liefde en toewijding aan Goden op gang.In de periode tussen 300 en 1200 na Christus groeide de vedische leer uit tot het Hindoeïsme. In deze periode ontstonden de Purana’s. Deze verhalen bevatten belangrijke Hindoemythen en verhalen die het volk aanmoedigden om een persoonlijke god te gaan aanbidden, waardoor de mens streefde naar een totale eenwording met de God. Deze eenwording met een God verspreidde zich van India naar het Noorden. Tijdens het Purana tijdperk begonnen denkers zoals Shankara en Ramanuja de Hindoefilosofie te ontwikkelen.Tegenwoordig is het Hindoeïsme overal in de hele wereld bekend en is er een grote opkomst van sekten. Een van de bekendste sekte, die met het Hindoeïsme te maken heeft is de Hare Krisjna beweging. Hare betekent letterlijk God die je je fouten vergeeft. Deze sekte heeft een grote aanhang en hun ideeën zijn gebaseerd op de leer van de heilige Chaitanya Mahaprabhu. Deze aanbeed Krishna om zo zijn liefde van God te getuigen.De geloofsinhoud van het HindoeïsmeReïncarnatie, karma en dharma
Karma, reïncarnatie en Dharma zijn een van de belangrijkste geloofspunten van het Hindoeïsme. Karma heeft veel te maken met reïncarnatie en dharma. Zo is Karma het geloof dat alle menselijke daden een gevolg zullen hebben in de toekomst. Als je een goede daad verricht en aan al je godsdienstige plichten voldoet zul je beloond worden met een goede wedergeboorte, als je daarentegen slecht leeft, andere mensen doet lijden of je godsdienstige plichten verwaarloost zul je gestraft worden met een slechte wedergeboorte.DharmaMoge edele wijsheid van alle kanten tot ons komen,de ogen openend, onbelemmerd, overvloedig,

zodat de deva’s ons aldoor verder kunnen helpen,

onophoudelijk in hun zorg, onze Bewaarders van elke dag.

(-Rig Veda-)Dharma is de plicht die iedereen moet vervullen. Ieder mens moet proberen goed te leven en goede daden te verrichten. Iedere Hindoe moet proberen zijn godsdienstige en morele verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen moeten in overeenstemming zijn met zijn of haar leeftijd, kaste, beroep en financiële middelen. Dan pas kun je zeggen dat je trouw bent geweest aan je dharma.Sanatana DharmaSanatana dharma is een andere naam voor het Hindoeïsme. Het verwijst naar de orde in de natuur. Alles komt weer terug; alles draait een rondje om hetzelfde patroon bijvoorbeeld de opkomst van de zon, het wisselen van de seizoenen, dood en leven. De natuurwetten achter de orde en stabiliteit in de natuur worden door een hindoe Dharma genoemd.ReïncarnatieDoor zijn werken in het verleden zal hij wederom geboren worden

in die vorm waar zijn hart vol van was.

Deze machtige ongeboren ziel wordt niet oud en sterft ook niet,

want de ziel is onsterfelijk en onbevreesd.

(- Brihadaranyaka Upanishad -)Reïncarnatie is het geloof dat de ziel van een mens of dier na de dood het lichaam verlaat en na verloop van tijd opnieuw geboren wordt in het lichaam van een ander wezen. Je kunt bij reïncarnatie dus ook wedergeboren worden in het lichaam van een dier. Bij reïncarnatie reïncarneert alleen je onsterfelijke ziel en niet je lichaam. Als je wedergeboren wordt kom je in een bepaalde kaste terecht. Het Hindoeïsme heeft een zeer uitgebreid kastensysteem ontworpen. Het kastensysteem heeft 5 hoofdkasten, deze zijn weer onderverdeeld in een heleboel specifiekere kasten. Ik zal nu in het kort de 5 hoofdkasten uitleggen:1. De kaste van de brahmanen, de priesters. Dit is de hoogste kaste;

2. De kaste van de kshatriya’s, de strijders;

3. De kaste van de vaysha’s, de boeren en handlaren;

4. De kaste van de sudra’s, de slaven;

5. De kaste van de paria’s, de uitgestotenen. Dit is de laagste kaste.Deze 5 hoofdkasten hebben ieder een eigen taak en verplichtingen:· De priesters bestuderen de heilige teksten en verrichten religieuze handelingen;

· De strijders zorgen voor het besturen en verdedigen van het land;

· De boeren en handelaren vormen het economisch draagvlak voor de bevolking;

· De slaven zijn als dagloners in dienst van de hogere kasten;

· De uitgestotene hebben als taak om hun leven te beteren en ervoor te zorgen dat ze in een hogere kaste terechtkomen.Als je in de laagste kaste belandt, is dit omdat je zeer slecht geleefd hebt. Daarom besteden de Hindoes totaal geen aandacht aan deze mensen. Zij hebben namelijk volgens het Hindoeïsme een grote fout gemaakt in een vorig leven en worden dus hiervoor gestraft door in een lagere kaste te worden wedergeboren.De mensen die in een bepaalde kaste zitten hebben zich aan allerlei regels te houden. Zo mag men bijvoorbeeld alleen maar trouwen met iemand uit dezelfde kaste en doet men eten, werken en wonen samen met mensen uit dezelfde kaste. Als je in een bepaalde kaste wedergeboren bent wil dat nog niet zeggen dat je geen hoge functie in de samenleving kunt bereiken. Het kan namelijk ook voorkomen dat jij een hogere functie hebt dan iemand uit een hogere kaste. Het kan zelfs zo zijn dat iemand van een hogere kaste bij jouw in dienst is. Het grote verschil van een hogere kaste met een lagere kaste is dat de mensen in de hogere kaste dichter bij het goddelijke staan.KarmaKarma is wat de ziel op een van de twee wegen ondergaat,

naar gelang haar acties deugdzaam zijn of niet;

Maar beide wegen blijven bestaan,

tot het einde der genietingen in deze wereld.

(-Svayamu Agama-)Karma is het geloof dat alle menselijke daden een gevolg hebben in de toekomst. Men moet dan ook volgens het Hindoeïsme zo goed mogelijk leven zodat je in een zo hoog mogelijke kaste terechtkomt. Het is dan ook vanzelfsprekend dat als je slecht leeft en je verplichtingen niet nakomt, je in een lagere kaste wordt wedergeboren en als je goed leeft en je, je verplichtingen perfect uitoefent en nakomt je in een hogere kaste zal worden ingedeeld. Als je op een gegeven moment in de klasse van de priesters bevindt is het belangrijk dat je rein bent. Zo moet je als je in aanraking komt met paria’s altijd een bad nemen en verscheidene gebeden uitspreken om weer rein te worden. De uiteindelijke taak van de Hindoe is het bereiken van Moksha. Tot dit moment zul je, je hele leven lang wedergeboren worden (deze cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte wordt ook wel samsara genoemd). Moksha is het moment waarop je ziel, je atman bevrijdt wordt van het rad der wedergeboorte. Je atman keert dan terug naar de goddelijke levensbron, het Brahman, waaruit ze is voortgekomen.Goden in het HindoeïsmeAlle goden van het Hindoeïsme zijn gebaseerd op een opperwezen, dat alle gedaanten kan aannemen. Sommige daarvan, zoals Vishnu of Lakshmi, tonen Gods almacht, terwijl andere zoals Brahma en Sarasvati, slechts enkele aspecten van God vertegenwoordigen.Elke God van het Hindoeïsme heeft een godin als metgezel. Zo is de God Vishnu altijd vergezeld met de godin Lakshmi en de God Brahma altijd vergezelt met de Godin Sarasvati.Voor het regelen en besturen van de wereld neemt God de gedaanten aan van Vishnu de behoeder, Brahma de schepper en Shiva de vernietiger en herschepper.BrahmaBrahma wordt ook wel de schepper van de wereld genoemd. Hij leeft volgens het Hindoeïsme in een hemels paradijs en vertoont zich bijna nooit op de wereld. Hij is een soort adviesgever van andere goden van het Hindoeïsme, daarom wordt hij vaak de grootvader genoemd. Brahma wordt in India vrij weinig vereerd in verhouding tot de andere goden zoals Shiva en Vishnu. Zo zijn er slechts 2 tempels ter verering van hem gebouwd, een in Radjasthan en een in Khedbrahma. Brahma, de verkondiger van de 4 veda’s, wordt voorgesteld met vier hoofden die elk een windrichting symboliseren. Hij heeft 4 armen en handen. Met zijn handen houdt hij zijn drinknap, een rozenkrans, een boog, zijn scepter en een exemplaar van de heilige boeken, (de veda’s) vast.ShivaDe god Shiva is een god die in vele gedaanten op de wereld verschijnt. Shiva wordt ook wel de vernietiger en de herschepper genoemd. Hij kan verschijnen als jongeling, danser, dier enzovoort. Door de mensen wordt hij niet vaak als een mens of dier afgebeeld maar als een uit steen gehouwen beeld. Shiva is de God die het leven schenkt. Hij staat voor mannelijke kracht. Als hij echter een vrouwelijke vorm aanneemt, dat Shakti heet, kan Shiva tot schepping en vernietiging overgaan. Als Shiva’s vrouwelijke deel een schrikwekkend gestalte aanneemt, dat Durga of Kali heet, worden veel dierenoffers aan haar gewijd, omdat Durga niet alleen voorspoed brengt maar ook schaars voedsel. Als men in deze situatie geen dierenoffers zou brengen zou er vreselijk hongersnood kunnen ontstaan. Een andere vorm van Shiva is de populaire danser. In dit geval heet hij Nataraja. Nataraja heeft veel armen, maakt veel handgebaren en heeft een bepaalde houding met zijn voeten. Shiva danst dan als het ware de hele wereld rond.VishnuVishnu is de behoeder van de wereld. Hij probeert altijd de mensen te helpen als dit nodig is. Zijn taak is dan ook het beschermen van de mensen en hen te bevrijden uit de waan van het bezitten. Vishnu komt voor deze taak in 10 gedaanten op de wereld voor. Deze gedaanten worden ook wel avatars genoemd. Een avatar betekent letterlijk “degeen die neerdaalt” in deze wereld. De attributen van Vishnu zijn: de discus (cakra), de schelp (sankha), de knots (gada) en de lotus (padma), soms ook de boog en het zwaard. Hij heeft op zijn borst een wonderjuweel (Kaustubha) en zit op een lotus of rust in de meldzee op de slang Ananta.

Vishnu heeft zijn bekendheid vooral aan de volgende 3 dingen te danken:1. De verering van Vishnu was veel nieuwer dan die van Shiva.

2. Doordat Vishnu gemaakt is naar het beeld van de mens.

3. Doordat zijn verering gekoppeld werd aan de verering van Krishna.De bekendste avatars Krishna en Rama leg ik nader uit:Krishna
Krishna is de populairste avatar van Vishnu. Krishna was een herdersjongen. Hij was verliefd op Radha. Zijn liefde voor Radha is het symbool voor de liefdesverhouding tussen je ziel en God. Als hij ouder is leert hij zijn vriend het “gezang van de heer”. De tekst bevat de bekendste spirituele boodschap van het Hindoeïsme. Krishna wordt voorgesteld als de God die levensgids is.RamaRama staat symbool als de volmaakte koning die van zijn volk hield en veel respect had voor zijn vrouw Sita. Op een dag wordt zijn vrouw Sita echter ontvoerd door de slechte Ravana. Rama redt zijn vrouw Sita en dood Ravana. Maar er volgt toch een scheiding. Deze scheiding staat dan weer symbool voor de tragedie van het leven in deze wereld, waar de liefde van de ziel voor God voortdurend op de proef wordt gesteld. Hanuma, de dienaar van Rama stond bekend om zijn bovenmenselijke vermogens. In dienst van Rama kan hij alles. Hanuma staat symbool voor het geloof en trouw in dienstbaarheid van God en de innerlijke kracht die daaruit voorkomt.LakshmiLakshmi is de vrouwelijke metgezel van Vishnu. Zij is de godin van het geluk, fortuin en schoonheid. Meestal wordt zij net als Vishnu afgebeeld met vier armen en een lotus in de hand.GaneshaGanesha is de zoon van Shiva. Ganesha is de god die weldoener is. De verering van Ganesha is verbonden met die van Shiva. De Hindoes noemen hem de God van de wijsheid en de beschermer van de wetenschap. Hij is ontstaan uit de liefdevolle vereniging tussen Shiva en Parvati. Iedere Hindoe moet hem om hulp vragen als men iets onderneemt. Ook voor het betreden van een tempel van een andere god moet er eerst een dienst aan hem bewezen worden. Ganesha ziet eruit als een dwerg met olifantenkop en hangbuik.SarasvatiSarasvati is de vrouwelijke metgezel van de god Brama. Zij is tevens de godin van de wetenschap en muziek. Geleerden en kunstenaars roepen haar meestal op als ze inspiratie voor hun werk nodig hebben.Voor een Hindoe horen religie en natuurlijk orde bij elkaar. Daarom zijn ook vele goden van oorsprong natuurkrachten:· Indra, de god van het onweer. Beschermt mensen tegen vijanden

· Varoena, de god van het water. Hij is de god die over het recht waakt

· Agni, de god van het vuur. Speelt een grote rol in offerrituelen.Belangrijke feesten van het HindoeïsmeHet Hindoeïsme heeft veel feesten. Deze feesten verschillen enorm per regio in India.Ik zal in dit “hoofdstuk” proberen de belangrijkste feesten van het Hindoeïsme uit te leggen.MahashivratriMahashivratri betekent letterlijk de Grote Nacht van Shiva. Mahashivratri vindt plaats op de 14de dag van de donkere helft van magha. De maand magha zit bij onze jaartelling tussen de maand januari en februari. Op deze dag eren de Hindoes het beeld van Shiva. De hele dag wordt dan gevast en er mogen geen volledige maaltijden gegeten worden. Daarom eten de Hindoes dan alleen fruit, noten en melkbonbons. De meeste Hindoes vasten ook nog eens elke maandag ter verering van Shiva.HoliOp de vollemaansdag van phalgun (februari/maart) wordt de graanoogst in India gevierd. Men denkt op deze dag aan een verhaal over de Prins Prahlad, die Vishnu vereerde. Zijn vader wilde niet dat de prins Prahlad Vishnu vereerde. Maar telkens als Prahlad in gevaar kwam door zijn vader beschermde Vishnu hem. De zuster van de koning besloot toen de demon Holika om hulp te vragen. Hij liet Prahlad in een hevige brand terechtkomen, om hem te doden. Maar Vishnu zorgde ervoor dat niet Prahlad omkwam maar de demon Holika. Daarom wordt dit vrolijk feest Holi genoemd.Rama NaumiOp de 9de dag van de heldere helft van chaitra (maart/april) wordt de geboorte van de god Rama herdacht. Van tevoren worden er 8 dagen gevast en leest men uit het boek Ramayana, waarin de verhalen over Rama geschreven staan.Raksha BandhanOp de vollemaansdag van Shravan (juli/augustus) wordt in het noorden het begin van het landbouwjaar gevierd en in het westen is het een nationale feestdag. In veel families vieren ze Raksha Bandhan als een zusterdag. De bedoeling van deze dag is het versterken van de band tussen broers en zusters. De zus geeft de broer op het voorhoofd een merkteken en bindt hem vervolgens een rakhi, een zijden koord om zijn pols. Deze rakhi staat symbool voor de bescherming tegen het kwaad en voor de versterking van de band tussen broers en zussen. Vervolgens zegt de zus dan tegen de broer: dat al je idealen uit mogen komen. Dan geeft ze hem de zegen en een melkbonbon. De broer geeft hierna een cadeautje aan zijn zus en belooft haar dat hij haar het hele leven lang zal beschermen.Navaratri en DussehraNavaratri en Dussehra vinden plaats de eerste 10 dagen van de heldere helft van de maand Ashvina. Op dit feest wordt de vrouwelijke Godheid Durga, de gezellin van Shiva vereert. Durga is de vernietiger van de boze demonen. De 9 dagen waarop Navaratri plaatsvindt worden verschillende dingen gedaan. Zo wordt er veel gedanst. De nachten worden met veel lawaai gevierd en zijn vrolijk door de kleding en de sieraden die de mensen dragen. Door deel te nemen aan het feest kunnen zij de energie krijgen die het kwaad overwinnen. Op de dag na Navaratri, Dussehra wordt het beeld van Durga in de Ganges gedompeld. Ook wordt er een grote afbeelding van de demon Ravana in brand gestoken om de overwinning van Durga op de demonen te vieren.DivaliDivali begint op de 13de dag van de donkere helft van Aswin (september/oktober)Divali bestaat uit 4 dagen

Op de 1ste dag en de 2de dag wordt de grote schoonmaak gehouden en wordt het huis versierd met slingers van bloemen en worden overal olielampen aangestoken. Men wil hiermee laten zien dat het goede het kwade overwint en dat het licht kan winnen van het donker. Ook wordt op deze dag de terugkomst van Sita en Rama in India gevierd.

Op de 3de dag wordt de godin Lakshmi aanbeden. Het hele huis en erf wordt dan weer met olielampen verlicht en men laat meestal de deuren openstaan zodat de Godin Lakshmi binnen kan komen en het gezin kan zegenen.

Op de 4de dag geeft de man de vrouw een geschenk en dragen de kinderen nieuwe kleren. Het is een dag van een nieuw begin.Geboorte, huwelijk en doodDe geboorte
Het Hindoeïsme heeft 16 samskara’s (rituelen) waaraan zich de Hindoes dienen te houden. Maar liefs 11 van de 16 samskara’s hebben met de geboorte te maken.De ouders moeten voordat ze een kind willen verwekken een priester raadplegen over het tijdstip waarop de bevruchting plaatsvindt. De Hindoes geloven namelijk dat het kind dan een zo goed mogelijk karma krijgt.Tijdens de zwangerschap van de aanstaande moeder dient zij allerlei heilige teksten voor te lezen, zodat de baby door hun gunstige invloed kan worden beschermd. Ook wordt tijdens de 8ste maand van de zwangerschap rijst aan Vishnu geofferd zodat de krachten van Vishnu op het ongeboren kind kunnen worden overgedragen.Tijdens de geboorte moet de vader het kind de navelstreng doorknippen en vervolgens het kind aannemen.Als het kind een naam gegeven wordt (dit gebeurd meestal op de tiende of twaalfde dag na de geboorte) moet eerst zeer nauwkeurig het tijdstip van de geboorte worden vastgesteld, zodat de priester kan zeggen welke lettergrepen de naam moet krijgen. De lettergrepen zijn namelijk verbonden met goden en natuurkrachten.Tijdens de naamgeving komt de baby voor het eerst buiten. De baby wordt dan gewassen en in nieuwe kleren gestoken. De meeste Hindoes brengen dan meestal ook nog een bezoek aan de plaatselijke god.Als het kind 1,3 of 5 jaar oud wordt, wordt bij hem of haar het hoofd kaal geschoren, zodat het negatieve karma uit het vorige leven kan worden verwijderd. Het kind kan dan met een “schone lei” het leven ingaan. Ook wordt op deze dag het oorlelletje van de meisjes doorboort, om zo het eerste verschil tussen jongens en meisjes aan te tonen..Het huwelijkBij het Hindoeïsme zoeken de ouders een geschikte partner voor hun zonen of dochters en wordt door hen vervolgens een geschikte datum voor het huwelijk gezocht. De ouders van de bruid geven de bruidegom aan het begin van de ceremonie allerlei geschenken, om zo de bruidegom welkom te heten. Als de bruidegom vervolgens tot de godin Parvati heeft gebeden en de liederen ter inzegening zijn begonnen staat haar vader haar officieel af. Vervolgens worden de rechterhanden vastgebonden aan elkaar en wordt het bruidspaar besprenkeld, om zo de vereniging te versterken. Nadat ze 7 passen hebben gedaan, waarbij bij elke pas een gelofte wordt uitgesproken, is het paar officieel in de echt verbonden.1. De 1ste stap is de stap voor voedsel;

2. De 2de stap is de stap voor kracht;

3. De 3de stap is de stap voor voorspoed;

4. De 4de stap is de stap voor geluk;

5. De 5de stap is de stap voor kinderen;

6. De 6de stap is de stap voor het genieten van genoegens;

7. De laatste stap is de stap voor levenslange vriendschap.DoodEen van de 16 samskara’s vindt plaats tijdens het overlijden van een persoon. De zoon van de overledene (of een andere man uit de familie) moet dan een druppel van de rivier de Ganges in de mond van de stervende doen. Water staat namelijk symbool voor het leven, de vergankelijkheid en de oneindigheid. Als vervolgens ook de anderen de persoon water in de mond hebben gedaan, leest de priester de stervende voor en bidt met hem en zijn familie.Omdat de Hindoes geloven in een vergankelijk lichaam en een onsterfelijke ziel cremeren zij de doden zo snel mogelijk, omdat zij geloven dat de ziel zo snel mogelijk terugmoet naar de oerbron. Nadat het lichaam in een doodskleed gewikkeld is, wordt het naar een crematorium gedragen, waar het vervolgens gecremeerd wordt.Voor de crematie legt de zoon van de overledene kleine stukjes brandend hout in de mond van de overledene waarbij de volgende woorden uitgesproken worden: “Dit stuk voedsel wordt aan u opgediend, o overledene. Moge dit u tot genoegen zijn en moge dit uw bevrijding van alle banden inhouden.” Tijdens het ontsteken van de brandstapel spreekt men gebeden uit de heilige teksten uit om de ziel vrede te schenken.

Na de crematie worden de as, bloemen en botten verzameld, om deze vervolgens in de rivier de Ganges te verstrooien.De belangrijkste geschriften van het hindoeïsmeHet hindoeïsme heeft een heleboel heilige teksten, die uit verschillende perioden en in allerlei vormen ontstaan zijn. De eerste teksten die rond 200 voor Christus op papier gezet zijn, is de Rig Veda. De verzen uit het Purana tijdperk, de purana’s genaamd, verschenen pas duizenden jaren later. Al deze teksten staan geschreven in het Sanskriet. Het Sanskriet is de taal die de Ariërs al gebruikten.De Rig VedaDe oude heilige geschriften van India bestaan uit 4 verzamelingen teksten die samen de veda’s vormden. De oudste en de bekendste is de Rig Veda. De Rig Veda bestaat uit een bundeling gezangen.Wie weet het werkelijk? Wie getuigt ervan?

Waaruit het geboren werd, vanwaar deze

Manifestatie stamt?

Aan deze kant van de manifestatie zijn de Goden.

Wie dan weet waar het ontsproten is?

Vanwaar is deze manifestatie ontsproten,

al dan niet geschapen?

Slechts Hij die toeziet uit zijn allerhoogste

verblijf Weet of Weet niet?

(-Rig Veda X.129.6-7-)In de Rig Veda staan veel teksten die over goden, goddelijke wezens (deva’s) en over het hindoe-ritueel gaan. Brahmanen dachten hierbij aan offers en dronken het sap van de Soma-plant.De goden die in de Rig Veda vereerd werden, waren allemaal natuurgoden. De goden Vishnu en Shiva, die later tot de hoofdgoden zijn uitgegroeid, werden hier nog niet of weinig in vernoemd.De UpanishadsDe Upanishads is een jongere verzameling teksten, die het offerritueel minder serieus nemen. Zij leggen meer de nadruk op het bevrijden van de ziel; het bereiken van moksha.Dit nu is de waarheid: als uit een flakkerend

vuur ontspringen duizenden vonken als

kleine vuren en aldus, mijn mede-zoekende,

spruiten uit God de Onvergankelijke velerlei

levensvormen voort die alle tot Hem

terugkeren.

(-Mundaka Upanishad II.1.1-)De Upanishads zeggen dat offers bieden aan de goden geen oplossing is voor het bereiken van Moksha. Hiervoor vinden de Upanishads dat er iets anders nodig is: goede daden verrichten, om zo uit dit onbevredigend bestaan te worden verlostDe Purana’sPurana betekent letterlijk “oude geschiedenis”. In de 18 purana’s wordt er bijna geen aandacht meer geschonken aan het bereiken van Moksha. De purana’s leggen namelijk de nadruk op de mythologische verhalen. Er staan namelijk verhalen in over de daden van Shiva en Vishnu, die op dit moment de populairste goden van het Hindoeïsme zijn. De beroemdste en invloedsrijkste Purana is de Bhagavata Purana. Hierin wordt het verhaal over Krishna’s jeugd verteld. Dit verhaal heeft zich via Zuid-India over het hele land verspreid.De RamayanaDe Ramayana is een zeer geliefd volksverhaal dat in het Sanskriet is vastgelegd. Het verhaal gaat over koning Rama, een zeer bekende avatar van Krishna. Het verhaal beeld het ideale hindoe-leven uit en laat Rama voor model van eer, doorzettingsvermogen en sociaal plichtsbesef staan. Voor vele Hindoes is de Ramayana een bron van religieuze inspiratie. Stukken van de Ramayana worden zeer vaak verfilmd. Ook worden zij vaak nagespeeld in toneelstukken. Verder komen ze vaak bij voorlezingen en kunstwerken voor.De huidige invloed van het hindoeïsmeTegenwoordig bevinden zich grote hindoe-gemeenschappen in Zuid-Afrika, de VS, Canada, Groot-Brittannië, Australië, West-Indie, de Fiji-eilanden en Oost-Afrika. Deze landen hebben de ideeën van het hindoeïsme in hun eigen land overgenomen en binnen hun land het hindoeïsme verspreid. In deze landen bevinden zich dan ook op dit moment allemaal faciliteiten van het hindoeïsme, zoals tempels, scholen, instellingen en kranten. Niet alleen op deze manier is het hindoeïsme verspreid. Via Goeroes en andere leraren is het hindoeïsme naar het Westen gebracht. Ook zijn er veel heilige teksten in andere talen vertaald. Deze heilige teksten worden vooral de laatste jaren door een zeer groot aantal mensen gelezen en zorgen voor spirituele inspiratie. Moderne bewegingen zoals de Hare Krishna beweging hebben steeds meer volgelingen. Ook in het Westen begint het hindoeïsme in ons dagelijks leven steeds meer invloed te krijgen. Vooral het geloof in reïncarnatie trekt veel mensen in het Westen aan.

De hindoeïstische gedachte heeft een grote betekenis voor de ontwikkeling van het religieuze denken in het Westen.Enkele leraren hebben in de 19de en 20e eeuw een groot aandeel geleverd in het modern hindoeïsme. Zo heeft met name Mohan Roy, die zich tegen het kinderhuwelijk en het kastenstelsel keerde en Ghandi, die voor geweldloos verzet tegen alle maatschappelijk onrecht pleitte, een grote invloed gehad op de moderne visie van het hindoeïsme. Zij hebben er namelijk voor gezorgd, dat er wetten tegen onraakbaarheid, slavernij en kinderhuwelijken kwamen. Vooral het voorbeeld van Ghandi had een groot effect op bevrijdingsbewegingen overal ter wereld.GhandiDe laatste jaren is er een zeer grote opkomst voor yoga. Het doel van yoga is om lichaam en geest een te laten worden en de spirituele ontwikkeling te bevorderen.Eigen meningIk vond het Hindoeïsme een zeer interessante godsdienst. Het Hindoeïsme is namelijk zeer uitgebreid. Ik vond het heel leuk om eens kennis te maken met een godsdienst waar ik tot dan toe nog niets vanaf wist. Ik heb dan ook met veel plezier aan dit werkstuk gewerkt.Ik vind het geloof in reïncarnatie reëel, maar het is niet te bewijzen dat het waar is. In de vele goden van het Hindoeïsme geloof ik niet. Ik denk namelijk dat er niet voor elke natuurkracht een god bestaat. Ook de naamgeving van het kind vind ik overdreven. Ik vind namelijk dat de ouders zelf de naam van hun kind mogen bepalen en niet de priester (hij bepaalt namelijk de lettergrepen die erin moeten komen). Verder vond ik het Hindoeïsme een zeer uitgebreide godsdienst.Zelf heb ik een tante die aan yoga heeft gedaan. Zij vond dit zeer leuk om te doen. Door middel van concentratie kun je een hoop dingen doen. Zo kun je allerlei lastige oefeningen doend.m.v. concentratie, die je niet had gedacht te kunnen.Kortom: ik vond het Hindoeïsme zeer interessant en vond het dan leuk om ere eens kennis mee te maken.Bronnenlijst· Encarta 1999

· Wereldgodsdiensten:Hindoeïsme van Dilip Kadodwala

· Godsdiensten in de wereld van Elizabeth Breuilly

· De godsdiensten van de wereld van Geoffrey Parrinder

· www.trisula.nl

· www.innerned.com

· www.indianet.nl

· www.uitvaart.nl

· katern Hindoeïsme

· www.encarta.com


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

A.

A.

Hoi Sander

Ik heb heel veel aan je werkstuk over het hindoeisme. Ik moest op school een werkstuk maken over verschillende geloven en over het hindoeisme kon ik bijna nix vinden. Een vriend raadde me www.scholieren.nl aan, en daar vond ik jouw verslag. Ik zat erg in de stress, maar je hebt me uit de brand geholpen. Heel erg bedankt.

Liefs en Groetjes Agnes

18 jaar geleden

N.

N.

hoi sander,

ik zou je van je werkstuk gebruik willen maken omdat ik een verslag voor godsdient moet maken.

alleen zou ik je willen vragen of er evt nog afbeeldingen bij zitten. zo ja,

zou je deze dan even naar me toe willen sturen.

alvast bedankt,

niels van herwerden uit nijverdal.

18 jaar geleden

C.

C.

Hoi...
Wat voor een cijfer heb je voor je werkstuk gekregen ... ???

17 jaar geleden

R.

R.

thanx ik moest leren voor indoeisme en ik dacht ik kyk hier eve

9 jaar geleden

K.

K.

Tuurlijk heeft elke god heeft bij ons een ander natuurkracht wat dacht jij dan jij hoeft er tog niet in geloven. What overdreven de ouders mogen zelf de namen verzinnen alleen als je in India woont dan commentaar dan pech voor je.

9 jaar geleden

S.

S.

Beste,

Dit stuk is ingezonden door een scholier en bevat VEEL fouten.
Ik geef geen limitatieve opsomming.

Wat ik graag wil is dat het stuk over de invasie van Ariers ("Rond het jaar 1500 ... Vedische periode"), wordt aangepast.
Het was geen inval en het waren ook geen nomaden. Er is nooit een inval geweest die de oorzak is van de vedische periode. Dit is door zogenaamde 'wetenschappers' van de vorige eeuw gepropageerd en totaal niet begrepen.
Wat wel juist is: Het gaat om een gevecht tussen het goede en het kwade tussen de inwoners van Bharata (India). Geen invasie!

Aanpassen dus!

8 jaar geleden

I.

I.

ik vind het erg interessant en het helpt bij mijn eigen werkstuk. alleen wat is de samenleving van Hindoes??

7 jaar geleden

L.

L.

Hey , ben zelf ook hindoestaans , alleen een paar dingen kloppen niet ...

7 jaar geleden

D.

D.

Wauw, ik heb een project over het Hindoeïsme en heb me echt rot gezocht. Tenslotte maar eens hierop gekeken; beste idee ooit! Alle informatie die ik nodig had heb ik hieruit kunnen halen en (in eigen woorden natuurlijk) in het project gezet. Goed geschreven en veel informatie,
Bedankt

4 jaar geleden

I.

I.

Leuk werkstuk, maar er zitten wel wat moeilijke woorden.

3 jaar geleden

L.

L.

kunnen jullie iets over de leefwijze vertellen? ik moet het namelijk verwerken in mijn werkstuk. als dat zou kunnen zou het heel fijn zijn.

2 jaar geleden