Creationisme en evolutietheorie

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 5e klas vwo | 5715 woorden
  • 12 juni 2002
  • 423 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
423 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
VOORWOORD Voordat ik verder met dit werkstuk bezig ga, wil ik van tevoren alvast even duidelijk maken dat ik schrijf uit Christelijke geloofsovertuiging. Bij mij thuis worden er wel eens discussies gehouden over het ontstaan van het leven of over het nut van leven. Allemaal vragen waar wij mensen met ons verstand geen antwoorden op kunnen geven. Daarom worden er theorieën bedacht. Een goed voorbeeld daarvan is de evolutietheorie van Darwin. Op deze theorie ga ik later verder in het 1e hoofdstuk. Ik ben geen voorstander van de evolutietheorie maar van het creationisme. Ook hier ga ik in het 1e hoofdstuk verder op in. Ik ben van mening dat God bestaat en dat hij de wereld geschapen heeft. Toch als ik in de bijbel een stuk uit Genesis heb gelezen komen er weer vragen bij mij opborrelen. Vragen hoe het kan dat een God in een aantal dagen onze aarde heeft gecreëerd. Daar kunnen we met ons menselijke verstand niet bij. Dan komen er meer dingen in mijn hoofd opborrelen. Vooral twijfel aan de Bijbel of alles wat in de Bijbel staat misschien wel niet waar is. Niemand kan echt bewijzen dat alle dingen die in de Bijbel staan ook daadwerkelijk gebeurd zijn. Misschien is de evolutietheorie dan wel een alternatief. Maar ik kan het mezelf moeilijk voorstellen dat de mens is ontstaan uit het niets. Doordat ik al deze vragen voor mezelf heb, leek mij een werkstuk maken voor religie een buitenkans om mij verder te verdiepen in dit soort lastige zaken. Mijn bedoeling van dit werkstuk is vooral proberen argumenten voor het geloven in de evolutietheorie te weerleggen. Niet dat ik hiermee mensen wil bekeren tot het Christendom, dat zeker niet. Het is meer de bedoeling dat ik voor mezelf goed op een rijtje krijg waarom ik nou eigenlijk meer een voorstander ben van het Christendom. Van jongs af aan ben ik met het Christendom opgevoed. Elke zondag naar de kerk gaan en vervolgens in slaap vallen. Het boeide mij eigenlijk nooit iets. Maar ik ben ook ouder aan het worden en dan ga je jezelf dingen afvragen. Want wat wordt er nou eigenlijk steeds elke zondag in de kerk verteld? Ik weet het niet maar toch geloof ik in God. Dus klopt dat eigenlijk wel? Ik weet het niet, maar ik hoop dat als ik dit werkstuk heb afgerond, ik enkele antwoorden aan mezelf kan geven wat mij als het ware iets dichter bij het licht brengt. Ik ga het werkstuk indelen in vier hoofdstukken. In hoofdstuk 1 ga ik in op de begrippen evolutietheorie en creationisme. Dat kan wel handig zijn om even te weten voordat er verder wordt gelezen. In het 2e hoofdstuk ga ik proberen aan te tonen waarom de evolutietheorie niet helemaal waar kan zijn. In het 3e hoofdstuk toon ik voor evolutionisten, belangrijke argumenten voor onderbouwing van de evolutietheorie. In het 4e hoofdstuk tenslotte probeer ik te vertellen waarom voor mij het Christendom een goede geloofsovertuiging is. Mijn eigen mening verwerk ik tussen de tekst door maar voornamelijk uit ik mijn menig in het nawoord. HOOFDSTUK 1
WAT ZIJN CREATIONISME EN EVOLUTIETHEORIE?
CREATIONISME

Onder creationisme wordt verstaan dat de wereld is geschapen zoals het in de Bijbel staat geschreven in het 1e hoofdstuk van het 1e bijbelboek van het oude testament, Genesis. De wereld is in zes dagen door God geschapen met een zevende als rustdag. Ik wil even ter verduidelijking een stukje uit Genesis citeren. Ik citeer hoe de 1e dag van de schepping verloopt. Ik haal het citaat uit Het Boek. “In het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. De aarde was woest en leeg en de Geest van God zweef boven de watermassa. Over de watermassa lage een diepe duisternis. Toen zei God: "Laat er licht zijn." En toen was er licht. Het beviel God en Hij maakte een duidelijke scheiding tussen het licht en het donker. Het licht noemde Hij 'dag' en het donker 'nacht'. Het werd avond en het werd weer morgen: de eerste dag”. Genesis 1:1-6
In het boek Genesis (Genesis betekent oorsprong of begin) probeert men een boodschap door te geven. Deze boodschap luidt: ondanks dat God alles volmaakt heeft geschapen en de mensen het door de zonde hebben bedorven, God het niet opgeeft. Zijn doel is de mensen te redden. Met grote nadruk wordt Gods almacht beschreven en men kan zien hoe God de geschiedenis bestuurt met het oog op het welzijn van de mensen en hun redding (Genesis 50:20) EVOLUTIETHEORIE
In het woordenboek staat evolutietheorie of evolutieleer omschreven als de leer van de ontwikkelingen van hogere vormen uit lagere. Dat kan wel zo zijn maar echt duidelijk is dat natuurlijk niet. Er wordt mee bedoeld dat organismen, zoals ze bijvoorbeeld nu zijn, lichamelijke aanpassingen hebben ondergaan voordat ze er uit zagen zoals ze er nu uitzien; dus dat deze organismen mutaties zijn ondergaan. Charles Robert Darwin was in de evolutieleer een groot man. Hij was namelijk de grondlegger van de evolutie leer, ook wel Darwinisme genoemd. Nadat hij een reis rond de wereld had gemaakt, verzamelde Darwin zijn waarnemingen en schreef het boek On the origin of species by means of natural selection. De oorspronkelijke evolutietheorie van Charles Darwin (1809-182) ziet er als volgt uit: Er is in de natuur een voortdurende struggle for life (strijd om het bestaan.) In deze strijd overleven alleen de sterksten (survival of the fittest.) Er is dus voortdurend natural selection (natuurlijke selectie.) Om beter te kunnen overleven zijn de dieren voortdurend in ontwikkeling en daardoor is er evolutie. Evolutie wordt gedefinieerd als een geleidelijke verandering van genfrequenties bij eenvoudig gebouwde soorten organismen, waarbij steeds ingewikkelder gebouwde organismen ontstaan. De waarheid van deze theorie meent men te kunnen aantonen aan de hand van fossielen, versteende dieren en planten, waaruit men een ontwikkeling afleidt van simpele organismen naar ingewikkelde, van zeedieren naar landdieren, van aap naar mens. Grondslagende vooronderstellingen van de moderne evolutietheorie zijn: · Leven ontstaat uit dode materie, door chemische reacties. · De gevormde cellen groeperen zich in kolonies. Er zijn veelcellige structuren die in de tijd zijn omgevormd tot dieren en mensen. · Alle levende wezens op aarde zijn erfelijk verwant. Nieuwe vormen ontstaan door overerving van spontane en toevallige veranderingen in de erfelijke ‘programmering’ en kunnen soms veel gecompliceerder zijn dan de ouders. HOOFDSTUK 2
WAAROM KLOPT DE EVOLUTIETHEORIE EIGENLIJK NIET?
VRAGEN
Ten eerste kan ik mezelf drie vragen stellen: 1. Toeval? (1) Is het mogelijk dat een ongelooflijk complex wezen zoals de mens door toeval is
ontstaan? Zet bijvoorbeeld eens een aap achter het toetsenbord van een PC. Hoe groot is
de kans dat hij de complete werken van Shakespeare toevallig zal maken. Als je deze vraag hoort dan zul je zeggen dat dit onmogelijk is. De evolutionist zegt echter dat dit wel kan. Hij redeneert: geef de aap voldoende tijd, laten we zeggen 100.000 jaar 24 uur per dag en het zou best eens kunnen gebeuren. Logisch? 2. Toeval? (2) Als leven al spontaan ontstaan is, hoe is het dan mogelijk dat vanuit een zeer “eenvoudige” cel ALLE leven in al zijn geweldig grote en boeiende verscheidenheid is
voortgekomen? Is het ook maar enigszins logisch dat wij daar toevallig door zijn

ontstaan? De enige verklaring die de evolutietheorie ons daarover geeft is dat dit proces
geweldig lang (miljoenen jaren) heeft moeten duren, zolang, dat wij ons dat eerlijk
gezegd niet kunnen voorstellen. Is dat een logische verklaring? 3. Kan leven spontaan uit het niets komen? Evolutionistische wetenschappers kunnen hierover geen duidelijk antwoord geven en zij
komen met de meest ingewikkelde verklaringen, bijvoorbeeld dat de eerste cellen op aarde zijn gekomen met een meteoriet. Daarmee is de vraag natuurlijk niet beantwoord, want hoe is dan leven ontstaan op deze meteoriet? Of een andere verklaring is dat er
meer dan vier dimensies zijn, namelijk wel zestien(!), die spiraalsgewijs gewikkeld zijn. Binnen een van deze dimensies is het eerste leven ontstaan. Is dit een logische
wetenschappelijke verklaring? Natuurlijk zijn er ook wetenschappelijke verklaringen
dat het wel mogelijk is dat er “spontaan” leven is ontstaan. In diverse laboratoria in de
gehele wereld is men op zoek naar mogelijkheden hiervoor. De vraag die je dan moet
stellen is dat, wanneer men er werkelijk in slaagt om een levende cel te maken uit
levenloze materie, dit dan géén is bewijs dat er intelligentie achter het ontstaan van het

leven zou zitten? Men heeft hier immers met grote wetenschappers dan al jaren naar
gezocht? Zou deze ontdekking niet veel meer de creationist gelijk geven? WETENSCHAPPELIJKE ARGUMENTEN
Dinosaurussen en reptielen, versteend, bewaard gebleven door de nevelen van tijd heen. Het heeft iets magisch, iets ongrijpbaars. In studieboeken wordt altijd uitgegaan van de evolutietheorie. Die enorme reptielen zijn door een eeuwenlang proces ontwikkeld vanuit hele simpele vormen, door aanpassing. Het is begonnen met een celletje dat uitgroeide tot een vis, die vis kreeg pootjes en ging het land op, werd een aap en die aap ging rechtop lopen en werd een mens (heel zwart-wit gezegd). Dit is blijkbaar een feit. Want zo wordt het gebracht. De theorie van de schepping wordt er bijna nooit naast genoemd. De evolutie wordt beschouwd als een feit. Er kan (en mag) niet aan getwijfeld worden. Het is gewoon waar. Kijk maar in een studieboek van biologie voor het voortgezet onderwijs. Hier staan drie pagina's in waarin verklaard wordt dat alles is ontstaan vanuit de evolutie, en wel één alinea over de schepping!! Dit zegt op zijn minst iets over de, naar mijn mening, dwaasheid van de schrijvers van deze boeken. ONTSTAAN VAN LEVEN
Tijdens de middeleeuwen gelooft men met stelligheid dat alle leven spontaan ontstaat. Recept: leg een deken, wat rottend vlees en afval in een hoekje, wacht een paar dagen en er komen maden uit. In 1668 echter bewees Francisco Redie met een simpele proef dat de vliegen niet uit het afval ontstonden, maar er enkel hun eitjes in legden. Twee eeuwen later herleefde de theorie, maar nu voor bacteriën en algen. Deze zouden zomaar ontstaan uit de ondergrond waar ze op lagen. Louis Pasteur bewees al snel het tegendeel. En tegenwoordig? Nu zou al het leven ineens ontstaan zijn uit een mengeling van gassen... 20 augustus 1975: de Viking 1, een mini wetenschappelijk laboratorium, vertrok naar Mars om de grond van het oppervlak van de rode planeet te onderzoeken op leven. De verwachtingen waren hoog. Als op Mars, dat eens ongeveer hetzelfde klimaat had gehad als de aarde, leven was of was geweest, werd er bewezen dat uit levenloze materie leven kon ontstaan. Maar de grond van Mars bleek steriel te zijn. Er was geen leven, er waren geen sporen van dat het er ooit was geweest. De Viking 2 werd ter controle gestuurd, maar gaf hetzelfde resultaat: er was geen leven op Mars. De grondregel van de biologie was hier blijkbaar ook van toepassing: leven kan alleen uit leven ontstaan. (Opm.: ook nu weer zijn er ruimtesondes onderweg naar Mars, daar men weer van mening is dat er misschien diep onder de aardkorst van Mars leven is of geweest is.) Vervolgens wil ik verschillende takken van de wetenschap bij langs gaan om aan te tonen dat er meer aspecten van de evolutietheorie zijn die in twijfel getrokken kunnen worden. Paleontologie
Ondanks menige missende stukjes uit de puzzel leest men uit fossielen de ontwikkeling van simpele naar ingewikkelde organismen af. De voorouders van alle leven worden teruggebracht naar één cel. Maar de paleontologie zegt hierover dat hiervan geen enkel bewijs is: alle soorten verschijnen abrupt, zonder verbindende schakels. Men spreekt dan over “sprongmutaties” wat de enige verklaring is voor dit verschijnsel. De weinige veronderstelde overgangen die er nu zijn, o.a. de amfibie ichyostica, het reptiel prognognoptocus, de vogel archeopterix en de aapmens australopithecus, zijn niet genoeg. Het bewijs is zeldzaam en twijfelachtig en bovendien, de aapmens (australopithecus) vertegenwoordigt een soort zonder verandering sinds zijn verschijning. Een vorm van misleiding van de paleontologen is het ‘reconstrueren’ van fossiele menselijke resten aan de hand van tekeningen en modellen. Op grond van een schedelfragment of een kaak of zelfs één enkele kies worden complete mensen geconstrueerd. Dit doet men terwijl het niet mogelijk is om op grond van skeletdelen de zachte delen, de huid en de beharing te reconstrueren. De tegenwoordig populaire boeken over dinosaurussen bijv. geven deze dieren weer in de meest fantastische kleurschakeringen, terwijl men hierover niets weet. Er wordt zelfs in de boeken vermeld welke geluiden de diverse dieren zouden voortbrengen zonder dat hierover enig materiaal voor aanwezig is. Biochemie
Biochemie is de studie van de kern van het leven en van de levende cel. Deze tak van de wetenschap zegt over de evolutietheorie, dat de moleculaire biologie en genetica hebben aangetoond dat de voornaamste eis van de evolutietheorie, namelijk dat mutaties gefixeerd worden door natuurlijke selectie, niet klopt. De natuur elimineert automatisch nieuwigheden die tot veranderingen kunnen leiden. Dit is aangetoond. Nieuwigheden kunnen wel eenmalig voorkomen, maar deze zetten zich niet voort bij nakomelingen. De gefossiliseerde dieren en planten zagen er vroeger wel anders uit, maar betekent dat ze daarom voorouders waren van de organismen die nu leven? Waarom zouden het niet gewoon andere soorten kunnen zijn? Soorten die nu zijn uitgestorven, en waar dus geen nieuwe soorten uit zijn ontwikkeld. De moleculaire biologie en genetica hebben bewezen dat vanaf het begin af aan de organismen al complex waren; Er is dus geen sprake van geleidelijke evolutie van simpele naar complexe organismen. Geologie

In onder andere het Yellowstone Park in de Verenigde Staten zijn versteende bomen aangetroffen, die rechtop door enkele afzettingslagen (sedimenten) heen staken. Deze bomen stelden geologen aanvankelijk voor een raadsel. Hun mening was, dat het miljoenen jaren duurde om een bank (laag) te vormen. Hoe kon een boom verstenen en in die aardlagen blijven steken, zonder al lang vergaan te zijn? Diepzee
Eind vorige eeuw, Italië. In de baai van Napels doet sedimentatiegeleerde Johannes Walter een belangrijke ontdekking: lagen gesteenten worden in de baai niet boven op elkaar, maar verticaal tegen elkaar aan gevormd! Men nam altijd aan, dat de onderste laag eerst gevormd was, daarna de middelste laag en tenslotte de bovenste laag. Bij datering van fossielen werd hiervan uitgegaan. Lag onder in een krab en bovenin een vis, dan was de vis jonger en schijnbaar geëvolueerd uit de krab. Maar nu bleek dat de banken zijwaarts worden gevormd. Dat gaf aan dat onderop niet betekende dat het fossiel ouder was, maar hoe verder van de kant af hoe ouder. Fossielen waarvan werd uitgegaan dat de een veel ouder was dan de ander, kwamen dus uit ongeveer hetzelfde tijdperk. Maar gold dit principe van deeltjes, die verder uitspoelen als ze lichter zijn en de onderste laag vormen en de zwaardere deeltjes de bovenste laag, ook voor de diepzee? Dit was de baai van Napels, en in de diepzee was het toch een heel andere situatie? Men ging er van uit van wel, en dateerde de fossielen nog volgens het oude principe: onder is oud, boven is jong. Totdat in de jaren 70 en 80 de Global Challenger boringen deed in de diepzee, en bleek dat ook in de diepzee de banken zijwaarts gevormd werden. Onderzoeker Guy Berthault deed proeven en concludeerde dat zand in lucht, een vacuüm of water zichzelf uitsorteert in grote en kleine deeltjes. Daardoor ontstaan lagen die niet betekenen dat het oud of jong is, maar simpelweg dat de zware deeltjes bovenop liggen en de minder zware deeltjes onderop. Het lijken wel ouderdomslagen maar dat zijn het niet. Er ontstaat een verschil in afzetting door de verandering van stroomsnelheid en het gewicht van de deeltjes. De voegen en breuken die afscheidingen waren tussen de verschillende strata (afzettingslagen), werden verondersteld te worden gevormd door een tijdelijke onderbreking in de aanvoer van het water, waardoor de laag verhardde. Als er dan weer water kwam, ging de vorming van de volgende laag verder. Er ging dus ongelofelijk veel tijd over heen voordat zo'n laag gevormd was. Maar de Global Challenger ontdekte dat steeds als er een laag van 300 meter bovenop de al gevormde laag lag, deze laag zo werd samengeperst dat hij uithardde. Zo werden, zonder onderbreking van wateraanvoer, lagen gevormd. Het duurt dus helemaal niet zo lang. Land
Men ging er van uit dat het miljoenen jaren duurde voordat een bank (een laag bestaande uit verschillende strata) gevormd was. Maar dit bleek niet juist te zijn. Bijvoorbeeld: in 1980 barstte de vulkaan St. Helen in Californië, USA uit. Lava vloeide, er ontstond een vloedgolf die een heel bos velde en de druk op modder sloeg een afgrond van 300 meter diep. In een aantal uren ontstond sediment, compleet met strata, die opdroogde tot rotsen. Het hoeft dus helemaal niet eeuwenlang te duren om de strata te vormen! Door vulkaanerupties en aardverschuivingen kunnen de strata heel snel gevormd worden. De datering van de fossielen klopt dus totaal niet. Om een sterk voorbeeld te geven: waar men er altijd van uit ging dat volgens deze theorie het Yellowstone Fossil Forrest in ongeveer 100.000 jaar gevormd was, is men tot de conclusie gekomen dat dit vulkaanachtige gebied in een zeer korte tijd - hoogstens een paar jaar - gevormd is. Kortom, de strata geven geen goede aanwijzing over de ouderdom van de fossielen die erin gevonden worden. En de evolutietheorie zegt, dat door opeenvolging van fossielen in de geologische tijdschaal het plaatsvinden van evolutie wordt aangetoond. Echter, als de strata op de juiste manier bekeken worden, toont de plaats van de fossielen geen evolutie maar enkel distributie (verdeling) aan van soorten die op verschillende diepten leefden. Bovendien, vele dieren zijn begraven en gefossiliseerd in het soort rotsen dat onder water gevormd wordt. Dit duidt vrijwel zeker op een wereldwijde waterramp (de zondvloed?) waarbij groepen dieren naar de hogere gebieden vluchtten om te overleven. Fysische chemie
Voor datering van allerlei vondsten wordt de ook wel de zogenaamde C14 methode gebruikt. C14 is een instabiele, radioactieve vorm van koolstof, die uit N14 wordt gevormd onder invloed van kosmische straling. Elk levend wezen neemt C14 op en scheidt het uit. Als het organisme sterft, stopt de opname en treedt het vervalproces in werking. Berekend is dat de halveringstijd 5760 jaar is (na elke 5760 jaar is de helft van het aanwezige C14 verdwenen.) Door te kijken hoeveel C14 er nog is, kan er worden berekend hoeveel er vervallen is en hoe oud het organisme of andere materialen zijn. De meeste fossielen worden gevonden in rotsen. Fossielen zijn versteend en steen bevat vrijwel geen C14: er kan geen datering mee worden uitgevoerd volgens de C14 methode. Fossielen moeten dus gedateerd worden volgens de strata waar ze uit komen, en zoals we al gezien hebben is dat fout gegaan. Maar andere vondsten, zoals skeletten van dinosauriërs en andere dieren en bijvoorbeeld insecten in barnsteen of totaal andere dingen zoals de windsels om mummies en de beruchte Lijkwade van Turijn, worden gedateerd volgens de C14 methode. Maar is deze methode wel zo betrouwbaar? Er bestond al problematiek rond de echtheid van de lijkwade van Turijn*, waar ik nu niet dieper op in wil gaan. * Lijkwade van Turijn: het vermeende doodslaken van Jezus Christus. Volgens C14 datering was het uit de 13e eeuw en dus een vervalsing, terwijl alle andere aanwijzingen rondom het doek de echtheid ervan leken te bewijzen. Maar er waren ook andere onregelmatigheden in datering met de C14 methode. Bijvoorbeeld een schedel, gedateerd op een ouderdom van 24.000 jaar, met haar dat gedateerd werd op een ouderdom van 17.200 jaar. Of linnen windselen van een mummie die 800 jaar ‘jonger’ waren dan de mummie zelf. Lava op Honolulu van een uitbarsting in 1801 werd gedateerd op een ouderdom van 160 tot 3000 miljoen jaar oud. Waaraan zouden deze fouten toch kunnen liggen? De C14 methode gaat uit van een aantal vooronderstellingen, die niet per direct waar hoeven te zijn. Allereerst zegt men dat het C14 gehalte in de atmosfeer altijd gelijk is geweest. Dit hoeft natuurlijk helemaal niet waar te zijn. Is er bijvoorbeeld in de geschiedenis van de aarde een grote ramp geweest waardoor het C14 gehalte verminderde, dan klopt de hele datering niet meer. Sommige planten nemen C14 niet zo gemakkelijk op, omdat het zwaarder is dan bijvoorbeeld C12. C14 wordt soms in een andere verhouding opgenomen dan het in de atmosfeer aanwezig is. Hier wordt geen rekening mee gehouden. Ook wordt er van uit gegaan dat de vervalsnelheid constant is. Maar deze snelheid is te beïnvloeden. Conclusie: koolstof- veertiendateringen moeten zeer kritisch worden bekeken en uitgebreide, aanvullende gegevens zijn nodig om archeologische of paleontologische vondsten te dateren. Genetica
De hoofdgedachte van de evolutie is: door mutaties verandert een soort in een andere soort. Maar nooit zijn er positieve mutaties waargenomen, alleen neutrale (aanpassing aan de leefomgeving) en schadelijke. Het is ook niet mogelijk als bijvoorbeeld de vinnen van een vis zouden muteren in een soort benen, dan zou hij kunnen lopen. En dan? Dan zou hij aan land moeten gaan, met kieuwen. Zou hij veranderen dan moet het ineens helemaal goed zijn, met longen etc. en al. En bovendien: waarom zou hij willen veranderen? Waarom zou een vis in de eerste plaats behoefte hebben om aan land te kruipen? Een vis is toch goed op zijn plaats in het water? Zou hij met dat lastige lichaam niet veel meer kans lopen om opgegeten te worden? Door de mutatie zou hij zich niet kunnen handhaven en sterven. Een incompleet lichaam gedurende het evolutieproces hindert in de strijd om het bestaan, en zal door de natuur weg geselecteerd worden. En bovendien: voor voortplanting en behouden van het veranderde individu is een precies op dezelfde manier veranderde partner nodig. Positieve mutaties zijn nog nooit waargenomen. Zijn we uitgeëvolueerd? Zijn we nu zo ontwikkeld dat ineens alle organismen niet meer muteren? Er is, voor zover bekend, alleen variëteit binnen de soort. Deze variëteit veroorzaakt het uiterlijk onderscheid. Dit is geen vorm van evolutie: er komen geen nieuwe genen, dus kunnen er geen nieuwe organen ontstaan, zoals de evolutietheorie suggereert. Er is meer sprake van natuurlijke aanpassing om te overleven. Alleen het mixen van bestaande genen geeft geen evolutie. Er is nieuw genetisch materiaal nodig voor evolutie, maar er is geen natuurlijk proces voor vorming van nieuwe genen. Twijfel
Ik heb nu de hoofdproblemen besproken. Maar er is nog meer, dat niet zozeer met de directe grondregels van de evolutietheorie te maken heeft, maar misschien toch de moeite waard is om even te noemen. Berekeningen, bijvoorbeeld, uitgevoerd door een wiskundige wetenschapper, dr. Fred Hoyle, die zegt: “Er is geen enkele manier denkbaar dat evolutie op aarde zou kunnen hebben plaatsgevonden op basis van toeval, gelet op de wiskundig ongelofelijk geringe kans dat zich zoveel toevallige gebeurtenissen voordoen.” · Entropie. Verder de natuurwet entropie (de tweede hoofdwet van de thermodynamica, een algemeen aangenomen natuurwet), die zegt dat een orde, aan zichzelf overgelaten, altijd vervalt tot chaos. Het tegenovergestelde van de evolutie dus, die suggereert dat de natuur, aan zichzelf overgelaten, een orde wordt. Volgens de natuurwet is dit niet mogelijk. · Lopen. Ook is er de kwestie of de mens zich van niet rechtop lopende apen zou kunnen ontwikkelen tot de homo erectus (de rechtop staande man/mens.) Rechtop lopen is behalve een ingewikkeld proces van spieren, botten en zenuwstelsel afhankelijk van de halfcirkelvormige kanalen en zintuigen die alle bewegingen registreren en de hersenen informeren over de beweging van het lichaam. Deze orgaantjes zitten in het rotsbeen, een deel van het hoofd. Het rotsbeen blijft goed fossiel bewaard. Wanneer de halfcirkelvormige kanalen van mens, aap en halfaap vergeleken worden, is er een duidelijk verschil te zien tussen de eerste en de laatste twee. Waar de evolutietheorie suggereert dat de Austrolopithecus (mensaap) geleidelijk aan rechtop is gaan lopen (omdat in de buurt ervan voetstappen werden gevonden, die ook best van een ander wezen konden zijn), bewijst de wetenschap, door onderzoek, dat er een duidelijke kloof is tussen zuiver rechtop lopen en een aapachtige voortbewegingswijze. Het is aangetoond dat de Austrolopithecus niet rechtop kon lopen. · Taal. Vervolgens is er het probleem van de oude talen. Volgens de evolutietheorie begon alles simpel en werd steeds complexer. De eerste mensen waren lang niet zo ontwikkeld als nu. Maar de oudste talen als het Soemerisch (sinds 3100 v. Chr.), het Egyptisch (sinds 2900 v. Chr.), en het Akkadisch (2500 v. Chr.) zijn buitengewoon complex in hun werkwoorden en hun morfologie (leer van de vorming van woorden en taal). Het Soemerisch bijvoorbeeld heeft duizenden synthetische verbuigingen van werkwoorden. Hierbij vergeleken zijn de moderne talen primitief. Door de tijd heen (talen zoals Egyptisch, Hebreeuws, Grieks, Sanskriet hebben meer dan 2500 jaar documentatie) is er een duidelijke constante degeneratie van rijkdom in morfologie waarneembaar. Dus, in tegenstelling tot de regel van de evolutietheorie, wordt de taal niet complexer, maar juist steeds simpeler. Een voorbeeld van het tegengestelde is nog nooit waargenomen. · Levende fossielen. Nog een probleem: in 1983 werd de Coelacanth ontdekt voor de kust van Zuid-Afrika, een vis die werd verondersteld uitgestorven te zijn in het Krijt tijdperk. Dit dier zou een overgangsvorm zijn van vis naar landdier: men dacht dat de vis over de zeebodem liep, gebruik makend van zijn eigenaardige, gespierde vinnen. Maar toen later, in 1952, meer Coelacanthen werden ontdekt bij de eilandengroep de Comoren, bij Madagascar, werd hun gedrag bestudeerd en er bleek dat ze zwommen met een werveling van hun vele vinnen. Maar ze gebruikten hun vinnen niet als poten. Geen overgangsvorm dus. En dit is niet het enige “levende fossiel”, er zijn meer voorbeelden van. · Voetstappen in steen. Een voetstap van een mens en een dinosaurus naast elkaar, allebei gedateerd uit het Krijt, gevonden in de bedding van de Paluxy River bij Glen Rose in Texas door geoloog dr. C. L. Burdick. Een evolutionaire onmogelijkheid, maar toch een wezenlijk gegeven.
HOOFDSTUK 3
ARGUMENTEN VAN WETENSCHAPPERS OM DE EVOLUTIETHEORIE TE ONDERBOUWEN
Er zullen vast wel meer zijn, maar ik behandel twee, naar mijn inziens, de belangrijkste argumenten. 1. Vergelijkende anatomie: homologe organen. Alhoewel er uiterlijk grote verschillen lijken te zijn, komen anatomie van mens, zoogdier en andere gewervelden overeen in bouwplan. De evolutietheorie gaat er van uit dat twee organismen recentere gemeenschappelijke voorouders hebben, naarmate zij meer overeenkomsten vertonen. Er zijn ook dieren die verdacht veel overeenkomsten vertonen, maar die zich volgens de evolutietheorie volgens totaal verschillende lijnen ontwikkeld hebben. Bijvoorbeeld de Tasmaanse buidelwolf en de gewone wolf. Deze dieren lijken, behalve de buidel van de één, enorm veel op elkaar. Maar de buidel is problematisch voor de evolutionisten, omdat buideldieren veel primitiever behoren te zijn dan wolven: zij staan lager op de evolutionaire ontwikkelingslijn. Daarom wordt het buideldier ingedeeld als familie van de kangoeroe, terwijl hij zoveel overeenkomsten vertoont met de wolf! En dit is niet het enige voorbeeld hiervan. Bijvoorbeeld ook de octopus, die ongeveer een zelfde oog heeft als zoogdieren. Het zou toch wel enorm toevallig zijn als dit dier, die van een heel andere tak stamt volgens het evolutiemodel precies dezelfde ontwikkelingsweg heeft gevolgd als de zoogdieren. Al die toevalligheden en mutaties zouden hetzelfde moeten zijn. 2. Rudimentaire organen. De evolutionist zegt: de mens heeft organen die gelijk zijn aan organen in verwante dieren, maar die hebben in de mens hun functie verloren (rudimentaire organen.) Dit zijn herinneringen aan verre voorouders bij wie de organen nog wel een functie hadden. De Duitse anatoom Wiedersheim gaf een lijst met 180 “rudimentaire” organen, die aanvankelijk een groot bewijs leken voor evolutionisten. Maar later bleek dat veel van deze organen wel degelijk een functie hadden; het waren voornamelijk belangrijke hormoonproducenten. Nu zijn er nog een paar organen die als rudimentair worden beschouwd; al zijn deze niet altijd onmisbaar, is er toch wel degelijk een nuttige functie voor aan te wijzen. Maar afgezien daarvan; wat bewijzen rudimentaire organen nou eigenlijk? Wat de evolutionist nodig heeft zijn geen rudimentaire maar nascente (in wording zijnde) organen. Dan zou worden bewezen dat organismen organen die ze niet hebben, kunnen ontwikkelen. Hetzelfde zegt men van atavismen (aangeboren afwijkingen die soms bij de mens voorkomen en die herinneren aan bepaalde dierlijke organen.) Soms worden mensen geboren met extra ribben in de hals, zoals bij bepaalde reptielen en gorilla's of met een staart, zoals bij bepaalde zoogdieren. Deze abnormaliteiten worden genoemd als bewijs van verwantschap van de mens met reptielen en zoogdieren. Maar waarom worden al die andere afwijkingen dan niet als bewijzen voor de evolutie gebruikt? Als men consequent wil zijn, moeten wij dus ook afstammen van voorouders met een hazenlip een open gehemelte, 12 vingers, een open rug, gevorkte ribben, een open rug etc., want dit zijn allemaal aangeboren afwijkingen. HOOFDSTUK 4
WAAROM DAN WEL CREATIONISME?
Ik persoonlijk ben van jongs af aan met het Christendom opgevoed. Mij werd altijd verteld dat God de wereld heeft geschapen, dus ik geloofde dat. Maar wat maakt het scheppingsverhaal nou ook echt geloofwaardig? Daar is eigenlijk maar één antwoord op te geven, namelijk de Bijbel. In de Bijbel staan bepaalde profetieën waarvan sommige al uitgekomen zijn. Er wordt, om een goed voorbeeld te nemen, in de Bijbel voorspeld dat er een iemand zal komen op aarde die zou proberen totale controle uit te oefenen op elk mens. Die persoon kan heel goed vergeleken worden met Hitler. Een voorspelling wat nog niet uitgekomen is, is het einde van de wereld voor de Christen. Er zal een persoon met wereldlijke macht op het toneel verschijnen die zich mooier voordoet dan dat hij in werkelijkheid is. Deze persoon zal een beeld van enorme vrede geven totdat er een soort wereldoorlog zal komen. In de Bijbel wordt gezegd dat er eerst 3,5 jaar zou zijn met voorspoed en daarna 3,5 jaar ramp. Daarbij wordt gezegd dat die machtspersoon, ook wel de antichrist genoemd, controle wil uitoefen op de mens aan de hand van kenmerkende nummers op hoofd of handen. Of dat letterlijk wordt bedoeld weet ik niet, maar er bestaat nu al zo'n geavanceerde technologie hier in de wereld, dat mensen op een bepaalde genetische wijze herkend kunnen worden. Wie weet hoe lang het nog duurt voordat deze technologie wordt toegepast? Persoonlijk vind ik dit een hele angstige gedachte waar ik liever ook niet aan denk, maar het is wel de hedendaagse realiteit
Om nog een voorbeeld van een uitkomende profetie te noemen: in de Bijbel wordt Israël op een gegeven moment vergeleken met een skelet. Dat skelet is helemaal uiten gevallen maar langzamerhand komen de botten weer bijeen, zit er weer vlees aan en op het laatst is het weer een persoon. In de werkelijkheid klopt deze vergelijking helemaal. Israël is uiteengevallen, maar tegenwoordig komen vanuit heel de wereld stromen van Joden richting Israël weer terug. Iets wat naar mijn mening best wel wonderbaarlijk is. Maar wat nou eigenlijk de belangrijkste reden is om dit te geloven is toch wel de opname van de gemeente. In de Bijbel staat ook dat de gemeente word opgenomen door God voordat de wereld naar de knoppen gaat. Naar mijn menig is dat toch wel belangrijk. Uiteindelijk komt het er toch op een kwestie van wel of niet geloven neer, maar naar mijn mening heb ik wel aardig belangrijke argumenten genoemd waarom creationisme gewoon waar is. Harde bewijzen zijn er niet, maar als je nagaat dat voorspellingen uit de Bijbel uitgekomen zijn, waarom zou het scheppingsverhaal dan ook niet waar zijn? NAWOORD Naar mijn mening is de evolutietheorie grotendeels eigenlijk onzin. Mij is in de derde en vierde klas geleerd dat je pas conclusies kunt trekken op waarnemingen en controleerbare feiten. Dat is grotendeels bij de evolutietheorie en met name het dateren van fossielen absoluut niet ter sprake. Wat ik dan ook nog even duidelijk wil zeggen is: de evolutietheorie is een THEORIE en is nooit bewezen en zal ook nooit absoluut bewezen kunnen worden! Daar komt nog eens bij dat er geen enkel feitelijk bewijs is dat de evolutie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De theorie berust niet op werkelijke feiten en moet dus als een geloof worden beschouwd. En ook al komen we erachter of de evolutietheorie of het creationisme waarheid is, wat dan? Dan weten we de waarheid, maar wat hebben we er dan nog aan? We weten het zeker er is geen sprake meer van geloof het is gewoon zo. Schieten we daar dan iets mee op? Misschien moeten we alles wel helemaal niet weten en is dat veel beter voor de mens. Je zou je nu kunnen afvragen of er niet een mengeling van creationisme en de evolutietheorie mogelijk is. Daar kan ik heel kort op antwoorden met NEE. Volgens mij niet
Voor christenen is het zo dat God hen heeft verlost van hun zonden door te sterven aan het kruis en na drie dagen weer op te staan. Maar als God de wereld niet heeft geschapen en die door een toevalligheid ontstaan is, was er dus ook geen Adam en Eva, geen zondeval en geen behoefte aan verlossing van die zonde. Christus zou niet gestorven zijn aan het kruis, en waarom zouden wij hem dan nodig hebben? Als alles berust op puur toevalligheid, wat zou dan de zin van het leven zijn? Volgens de christenen is dat God. Dus als de evolutietheorie waar zou zijn, zou de zin van het leven voor de christenen wegvallen. Ik heb wel genoeg duidelijk gemaakt dat ik geen voorstander ben van de evolutietheorie. Maar toch ben ik wel van mening dat er sprake is van natuurlijke aanpassing zoals Darwin al heeft verklaard. Een tijdje geleden zag ik in een biologieboek van een klasgenoot het evolutieverhaal. Er wordt dus in het algemeen door onze overheid gesuggereerd en ons aangeleerd dat het evolutieverhaal waarheid is en dat is gewoon niet zo. Daar stond ik echt een beetje van te kijken. Ik kan wel zeggen dat ik mijn doel heb bereikt wat betreft het vinden van antwoorden op vragen die ik bij mezelf had gesteld. Bijvoorbeeld waarom ik nou eigenlijk in God geloof. Daar ben ik langzamerhand tijdens het maken van dit werkstuk en een aantal gesprekken wel achter gekomen. Ik weet nu ook voor mezelf dat de evolutietheorie voor mij nooit waarheid zal worden.
BRONVERMELDING Ø Encyclopedie Winkler Prins Ø Internet Ø Encarta Ø Evolutie onderzoek, door Edwin Rappard gebaseerd op: ¨ Dr. Ouweneel, W.J. Operatie Supermens, Amsterdam/Groningen, 1976 ¨ Dr. Taylor, P.D., Fossielen, Houten, 1990 ¨ Prof. Fondi, Prof. Sermonti, Prof. Boudreau, Prof. Giertych i.s.m. CESHE, videoband Evolutie: feit of fictie? ¨ Oskamp, A.A.G., Van Bekkem, A.W.H., Groeman, J.F., Kreutzer Biologie voor bovenbouw VWO 5, Groningen 1990 ¨ Bijbel en Wetenschap, nrs. 171-174, 176-180, 182, 184-186, 188, Vaassen, 1994-1996 ¨ Lindsay, W., Atlas van de dinosauriërs Baarn, 1992 Ø Edwin Rappard, persoonlijke gesprekken Ø De Bijbel

REACTIES

P.

P.

We hebben je werkstuk gelezen. En we zijn het absoluut niet met je eens. Hoe kun je zeggen dat de evolutietheorie voor het grootste deel onzin is en het creationisme wel geloven terwijl daar geen ENKEL bewijs voor is. De evolutietheorie is wel degelijk te verklaren met waarnemingen. Zo zijn er waarnemingen gedaan in verschillende aardlagen, die wijzen op iets dat heel veel op de evolutietheorie lijkt. hoe zou je het willen verklaren dat er voor een bepaalde tijd geen resten van mensen en wel van andere organismen zijn gevonden als god de mens als eerste op de wereld heeft gezet. en het leven is niet zomaar onstaan, niet plotseling zoals jij beweert!!! Dit is een geleidelijk proces.
Ga jij je biologieboek maar eens iets beter bestuderen!!!

We hopen op een reactie van jou
Groeten Pleun en Sanne VWO5

21 jaar geleden

A.

A.

helemaal mee eens

9 jaar geleden

N.

N.

Sorry.. maar dit is nogal een erg slecht verslag die duidelijk is gemaakt in een Reformatorisch opzicht. Kijk om je heen, denk na, en dan weet je dat er geen *** van klopt.

http://www.fsteeman.dds.nl/10hoofd.html
10 Hoofdargumenten tegen het Creationisme..

En dan zo'n hoog cijfer.. ik wou dat ik op een kerkelijke school zat.. haha.

21 jaar geleden

A.

A.

Beste Rogier,
Ik heb net jouw verslag over de evolutietheorie VS. het creationisme gelezen.
Ik vind het begin (de intro) erg boeiend, maar later werd het wel een erg subject werkstuk. Ik zou best wel eens hierover willen discusieren. Ik heb een hoofdvraag/opmerking: jij zegt dat er totaal geen bewijzen zijn voor een dergelijke evolutietheorie. Maar wat is dan het (feitelijke) bewijs voor een creatie door God? De Bijbel? Dat is toch een boek, opgeschreven door mensen; vind jij dat de Bijbel ook voor een wetenschappelijke invalshoek staat?
Ik ben zelf 17 jaar, en zit nu in 4vwo (ben blijven zitten en 3 jaar kleuterklas ;) . Ik woon in amsterdam en ik zou het leuk vinden eens hierover met je te mailen! (ik hoop maar dat je dit leest!! :) )
Ik ben zelf wel enigzins christelijk opgevoed. Vroeger bijna elke zondag naar de kerk. Vooral mijn moeder en zus zijn gelovig, maar ik niet. Ik denk dat zo'n discussie vooral ontstaat door een "informatie-probleem"; men weet er te weinig vanaf om een (objectieve) mening te kunnen vormen. Ik weet toch best wel wat van de evolutie af; jij vertelde over een haai die zijn vinnen inruilt voor benen, en dan begint te lopen ==> dat klopt natuurlijk voor geen meter: de mens stamt af van de aapachtige en de haai van de vissen ==> deze twee soorten dieren zijn al VEEEEEL eerder uit elkaar "gegroeid" (of geëvolueerd!). nougoed,
zo ken IK er ook nog wel een paar ;)

21 jaar geleden

Q.

Q.

Heey Rogier,
Wat n goed werkstuk! Ik ben zelf oowk Christen geworden (ja, geworden). Ik geloof niet in de evolutie-theorie, nooit gedaan ook. Nu moest ik voor biologie een voordracht houden waaróm ik daar niet in geloof. Ik heb echt heel veel aan jouw werkstuk gehad, omdat ik dingen vaak zelf niet onder woorden kreeg. Echt super bedankt.
Groetjes Quirien (3gymnasium).

20 jaar geleden

N.

N.

ik heb precies het zelfde, ik heb nooit in de evolutie theorie gelooft, maar nu ik er een werkstuk over moest maken ben ik er beter over na gaan denken. mijn biologie leraar is ook een streng christen en ik zit op een christelijke school en krijg elke week een uur godsdienst. zo leer ik veel over het christendom. ik heb van mijn school een bijbel gekregen en die begin ik nu met lezen (het is dan wel z'n hand voor maat maar ja beter iets dan niets) mijn familie is niet gelovig dus als ik de bijbel uit heb kan ik mijn eigen conclusie trekken, en het voordeel is, als ik een mooiere bijbel wil kopen later meet heel het verhaal ik woon in een katholiek dorp, dus die zou wel ergens te koop zijn bij de stal en dan steun ik de kerk ook gelijk.

bedankt voor je verslag trouwens nog, heb er veel aan gehad

10 jaar geleden

W.

W.

Je kritiek op de evolutietheorie komt nogal onwetenschappelijk over. En door telkens weer de vraag te stellen; 'is dit logisch?', bij elk argument pro evolutie, maak je het jezelf wel erg gemakkelijk. Als je je gaat baseren op de logica zou je deze vraag nog veel vaker kunnen stellen bij je argumenten pro creationisme. Zo kom je onvermijdelijk bij de grote vraag uit; hoe is god ontstaan? Uit het niets? Een verklaring voor dit fenomeen is even onmogelijk als een vruchtbare discussie tussen creationisten en evolutionisten. Het debat zal altijd leiden tot dezelfde starre conclusies, die haaks op elkaar staan en het verschil maken tussen weten en geloven.

20 jaar geleden

A.

A.

he ik wil ff zeggen dat ik echt heel veel aan jou werkstuk heb gehad, bedankt en Gods zegen.

19 jaar geleden

P.

P.

THNX voor het vele werk! Hier ga ik heeeel veeeel aan hebben ;) xx

19 jaar geleden

C.

C.

hey hey
ik vind jou werkstuk egt superrr goe
wij hebben dat thuis ook ik ben ook gelovig opgevoed!!
en wij moeten ook een werkstuk maken duzz daar heb je me heel erg mee geholpen
bedankt
christel

19 jaar geleden

C.

C.

Ik wil je even complimenteren voor je goede werkstuk! Ik ben zelf ook christen en ben het helemaal met je eens dat de evolutietheorie een GELOOF is en geen vaststaand feit.Keep on going!!

19 jaar geleden

R.

R.

Hoi Rogier,
Je informatie is erg bruikbaar!

Ik zit in VWO6, en houd morgen een presentatie over de evolutietheorie. Bedankt voor het plaatsen!

17 jaar geleden

R.

R.

Stelt u toeval en natuurlijke selectie alstublieft niet als synoniemen voor. Het tegendeel is eerder waar: het zijn tegengestelden. Het is geen toeval dat leven hier op aarde ontstond. Mocht dat wel het geval zijn, dan hadden we al lang buitenaards leven gevonden. De kans dat er op een planeet leven ontstaat hangt af van haar aanwezigheid van vloeibaar water, haar afstand tot een zon, zuurstof, een actieve kern, een ozonlaag en nog zoveel meer. Hoeveel planeten kent u waar al deze kenmerken aanwezig zijn? De kans is - dat geef ik toe - kleiner dan één op een miljard. Maar het heelal bevat dan ook miljarden sterren en planeten. Het zou me vreemder lijken mocht er op geen één van al die planeten leven zijn ontstaan.
Door een ontwerpen bij dit alles te sleuren, wordt de boel oneindig gecompliceerd. Want hoe u het ook draait of keert, deze ontwerper verschijnt toevallig vanuit het niets. Of vergis ik me daarin. Meent u de oorsprong en moleculaire structuur van God te kennen?

16 jaar geleden

R.

R.

Hey!

Wat vreselijk leuk geschreven zeg!
Groetjes Rianne

16 jaar geleden

M.

M.

Heey rogier,

Evolutie is een feit, geen theorie.

Groeten,

Max

15 jaar geleden

J.

J.

Hoi Rogier.

Even een compliment voor je werkstuk.
Ik heb eeb gedeelte aandachtig gelezen (de rest komt nog).
Ik ga binnekort een serie lessen geven op een basisschool over dit onderwerp en was voor mij zelf nog wat artikels aan het lezen zo kwam ik hier uit.

Er vanuit gaande dat je jonger dan 20 bent heeft je werkstuk me bemoedigd.

Met vriendelijke groet,
Jurgen

14 jaar geleden

S.

S.

Oké, als dit serieus is dan is het op z'n zachts gezegd niet intelligent?!

14 jaar geleden

H.

H.

ik ben denk ik meer eens met de evolutietheorie

13 jaar geleden

N.

N.

Goed gedaan man! Ik lach om mensen die evolutieleer zien als een verifieerbare theorie. Ik krijg menig volwassene stil door simpele dingen waar de evolutietheorie geen antwoord op heeft. Als je wilt stuur ik je een online pdfje, met ongeveer 90 stellingen tegen de evolutietheorie. Ik heb je verslag nog niet helemaal doorgenomen maar ik zal het zeker aflezen als ik de tijd ervoor heb;-)

13 jaar geleden

D.

D.

Beste Rogier.
Persoonlijk geloof ik in de evolutietheorie, maar voor ANW moest ik, in een debat over evolutie, creationist spelen. Ik heb onzettend veel goede informatie uit jouw verslag gehaald, dus THX!

12 jaar geleden

J.

J.

Beste Rogier en mede-creationisten,
Ik ben op dit moment een boek aan het lezen, genaamd het grootste spektakel ter wereld van Richard Dawkins. Ik raad je aan dit boek te lezen. Hierin wordt namelijk de gehele evolutie''theorie'' bewezen. Ik ga de argumenten niet opnoemen want er zijn er talloze, maar ik wil wel zeggen dat er experimenten zijn uitgevoerd waarmee is bewezen dat de evolutietheorie klopt. In enkele deccenia hebben wetenschappers evolutie waargenomen bij bacteriën.

Met vriendelijke groet,
Joris

12 jaar geleden

L.

L.

Kerel, uitleg van de evolutietheorie klopt niet eens. Survival of the fittest staat voor het overleven van de best aangepaste; niet per se de sterkste. Bovendien zijn het niet de individuele dieren die zich 'constant ontwikkelen', dat zijn de soorten, en alleen als dit nodig is.

12 jaar geleden

S.

S.

Slechte uitleg van de Theorie van Evolutie.

Hypocriete opmerkingen zoals dat je wel gelooft in natuurlijke selectie maar niet in evolutie terwijl natuurlijke selectie toch wel een onderdeel is van evolutie.

Het meer hebben over Abiogenese dan over Evolutie.

Lees je biologie boek over evolutie maar nog een keer door en vergeet al die dogma van het creationisme.

Ik vind het ook best wel grappig dat jullie creationisten in de minderheid zijn onder de Nederlanders. Zelfs onder de Christen. De meeste zijn Theïstisch evolutionist zoals
Andries Knevel.

Probeer meer boeken te lezen over Evolutie !

Groetjes,

Sergen uit 4 MAVO

11 jaar geleden

P.

P.

Hey Rogier,

Het is fijn te zien dat christelijke jongeren opzoek gaan naar antwoorden. Veel mensen schijnen van mening te zijn dat je intellectueel zelfmoord moet plegen om christen te kunnen zijn. Het tegendeel is waar! :) Voor meer informatie over de wetenschappelijke onmogelijkheid van de evolutietheorie kan ik je het boek "Degeneratie" van Peter Scheele aanbevelen. Ook het boek "Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn" is echt een aanrader. Op youtube zijn filmpjes van Dr. Robert Gentry erg informatief.

Ga zo door!

11 jaar geleden

D.

D.

je gelooft niet in de evolutie theorie ..het is een onomstotelijk feit.

het scheppings verhaal is gebaseerd op oude voor-wereldse verhalen van andere godsdiensten voor dat de bijbel werd samengesteld door een aantal achterlijke joodse geitenhoeders..(zo is mohammed ook voor zich zelf begonnen.)

abiogenesis is al gedaan ..xna / hna

we noemen t sythetisch leven (omdat wij eerlijke mensen zijn en we geen 3 en een half miljard jaar de tijd hebben om er op te wachten), maar peptiden vormen simpel uit zich zelf , en zelf-replicerend rna ook.

rudimentair dna is te vinden in de ruimte en op meteorieten etc etc , er zweeft genoeg van rond in het heelal.

wat we gedaan hebben is dit allemaal samengevoegd, en de laatste stappen van condities nagemaakt zoals die zijn geweest op aarde, om tijd te sparen .

het resultaat was dat uit zichzelf een leven is ontstaan dat ipv 4 nucleotiden , 6 nucleotiden als basis heeft ..genetische info overdraagt, zichzelf repliceert en muteerd..dus evolueerd.

er wordt nu zelfs al voor medische toepassingen naar gezocht.

nu, de hamvraag :

-was t er al?? NEE
-heeft god t gemaakt ?? NEE..t is zelfs een sterker en beter inelkaarzittend geheel dan dat de nietbestaande magische massamoordenaar in de hemel heeft gemaakt .
-heeft t zichzelf gevormd?? JA (wij hebben er niet voor gezorgd dat er 6 nucleotiden moesten ontstaan, dat heeft t zelf gedaan).
is t gemaakt uit een handje stof en is er leven in geblazen door die grote massamoordenaar in de hemel ?? Nee.

dus einde van de religieuze leugens.!!

god kan alleen bestaan in de geest van achterlijke retards, in de hersens van normale mensen niet..daarom is hij niet almachtig en ook niet oneindig (bij ons is er geen plaats voor hem)11 jaar geleden

D.

D.

@nyls

nee jij hebt die lijst net ..copieert hem slechts van de relifaschitische propaganda sites...

staat vol met achterlijke onzin en leugens die al te meer bewijzen dat jullie niets meer zijn dan een stel domme hysterisch schreeuwende apen die op deze manier juist de evolutie leer en de kracht van de wetenschap bevestigen.

want met alle argumenten die op het internet door jullie
gelanceerd zijn en gedebunked zijn geworden, is wetenschappelijk vast gesteld dat god dus zou moeten bestaan uit onzin , leugens en misleiding...dus een paradoxaal nihilisme is.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

@pleistoceen

degeneratie., inderdaad , t is bewezen dat religieuzen devolueren naar homo religious retardus inferior...en wij atheisten de stap hebben gemaakt naar homo superior magnificus.

uit diverse onderzoeken is gebleken dat jullie een paar genetische gebreken hebben die je licht gelovig en bang maakt ...en indoctrinatie doet de rest..en zo je cognitieve funcies verwoest.

zoek maar op ...daar hebben (5) atheisten het internet voor ontwikkeld..

the internet, the place religion has come to die.,

11 jaar geleden

J.

J.

Hi Rogier, ik heb met veel plezier je werkstuk gelezen. Ik heb gemerkt dat je hebt geprobeerd om argumenten voor en tegen evolutie en creationisme bij elkaar te zoeken.

Helaas ben je al bevooroordeeld. Het is onmogelijk om compleet objectief te zijn. Ik ben dat ook niet. Ik geloof zelf niet in een God. Ik ben ooit wel gedoopt, maar mijn ouders kwamen tot de ontdekking dat het geloof geen toegevoegde waarde heeft. Ik ga ervan uit dat als er wel een God zou zijn, dat Hij mij het niet kwalijk neemt dat ik niet in Hem geloof. Dus als er een God zou zijn, wat is dan het nut om in Hem te geloven; er vanuitgaande dat het een vredelievend figuur zou zijn. Ik leg mensen die wel geloven wel eens de volgende voor : Stel je groeit ergens op zonder dat je in staat bent om te lezen en te schrijven. (Er zijn nog gemeenschappen die op die manier leven) Die mensen komen dus nooit met een bijbel in aanraking. Ook niet met evolutietheorieen. Als zij een bliksemschicht voorbij zien komen zullen zij eerder geloven in een hogere macht. Als zij kennis zouden hebben van natuurkunde, zouden zij niet geloven dat een god zoiets op de aarde afvuurt.
De bijbel wordt naarmate de tijd vordert, steeds meer achterhaald door de wetenschap. Theorieen zijn er om onderuit gehaald te worden. Ook evolutie- en andere theorieen, totdat er een betere opduikt. Waar ik wel moeite mee heb dat als mensen geleerd wordt dat de aarde ruim 6000 jaar oud is. Zoals jij al aangeeft over de daterings-methode om de oudheid van iets te bepalen, kun je in ieder geval al concluderen dat de aarde veel ouder is. Die methode gaat op tot nog geen 60.000 jaar.
Met alles wat je leest kun je jezelf natuurlijk afvragen: Geloof ik wat hier staat? Met alle kennis die je hebt opgedaan ga je uit van de voor jou meest-voor- de- hand-liggende conclusie.
Het lijkt mij wat onwaarschijnlijk dat een opperwezen dat alles in de hand heeft om er zo'n zootje van te maken. Mensen die elkaar iets aandoen vanwege dat ze in iets anders geloven, mensen (kinderen) die seksueel misbruikt worden, verkrachting, moord en doodslag, tornado's overstromingen aardbevingen en noem alle plagen maar op. Vooral het feit dat alle monotheismen bij voorbaat al groepen uitsluiten vind ik nogal stuitend. Dit geeft in mijn ogen aan dat zoiets alleen door mensen verzonnen is.

Ik raad je aan om "De vis in ons" te lezen van Neil Shubin. Dit boek is geschreven door een paleontoloog die Tiktaalik heeft gevonden. (Door de Inuit verzonnen naam- vis met pootjes-.Hierin komt hij ook tot de ontdekking dat de bouwstenen van een spons (van een dier dat in de oceanen leeft en niet eentje waarmee je de ramen sopt) overeenkomen met mensen. Helemaal verrassend is dat die bouwstenen uitwisselbaar zijn. Superinteressant.

Een ander interessant boek over religie is er een van Richard Dawkins: God als misvatting
In de Dodezeerollen komt pijnlijk duidelijk naar voren hoe het Vaticaan zijn invloed gebruikt om vertalingen naar buiten te brengen tegenhoudt omdat ze niet geheel (en soms geheel niet) overeenkomen met wat er in het oude testament staat.
Ik wens je veel succes met je zoektocht naar "de waarheid". En ik vraag jou (net als ik) om kritisch te blijven.
Groeten Jeroen

11 jaar geleden

A.

A.

"Dit is blijkbaar een feit. Want zo wordt het gebracht. De theorie van de schepping wordt er bijna nooit naast genoemd."
waarom zou je een 3000 jaar oud kinderverhaaltje plaatsen naast wetenschappelijke informatie?

10 jaar geleden

P.

P.

Sorry dat ik direct ben maar dit verslag is van begin tot eind slecht het staat vol foute aannames en foute intrepetatie Hoe de evolutie werkt .

Grondslagende vooronderstellingen van de moderne evolutietheorie zijn:
· Leven ontstaat uit dode materie, door chemische reacties."

de evolutie gaat totaal niet over het ontstaan van leven


· De gevormde cellen groeperen zich in kolonies. Er zijn veelcellige structuren die in de tijd zijn omgevormd tot dieren en mensen."


en laat dit proces nu mooi bewezen zijn


www.sciencepalooza.nl/2012/02/evolutie-in-een-reageerbuis/

en een zeer grote fout die je maakt is .

" De meeste fossielen worden gevonden in rotsen. Fossielen zijn versteend en steen bevat vrijwel geen C14: er kan geen datering mee worden uitgevoerd volgens de C14 methode. Fossielen moeten dus gedateerd worden volgens de strata waar ze uit komen, en zoals we al gezien hebben is dat fout gegaan."

de c14 methode word amper gebruikt om fossielen te dateren. er zijn een 15 tal andere methoden die veel accurater

en de rest ga ik niet eens op in als de leraar jou een hoger cijfer dan een 3 heeft gegeven voor dit stuk dan moet hij zijn ontslag nodig eens overwegen

9 jaar geleden

X.

X.

@Rogier

Het is natuurlijk leuk dat je hebt geprobeerd het onderwerp zo uitvoerig mogelijk te behandelen. Ik heb echter wat problemen met de nauwgezetheid van het onderzoek dat je hebt gedaan om informatie te doen over het onderwerp, en dan bedoel ik met name de bronnen die je hebt geraadpleegd.

Zo zeg je:
"In het woordenboek staat evolutietheorie of evolutieleer omschreven als de leer van de ontwikkelingen van hogere vormen uit lagere."

Maar het woordenboek is natuurlijk geen plaats om informatie op te doen over een wetenschappelijke theorie. Een veel voordehandliggender startpunt was Wikiepedia geweest: http://en.wikipedia.org/Evolution. Eveneens zijn er tientallen boeken verkrijgbaar in boekwinkel en bibliotheek die een veel treffender beschrijving kunnen geven van wat bedoeld wordt met 'evolutie' en 'evolutieleer'.

Gelukkig maak je deze tekortkoming daarna een béétje goed door kort in te gaan op wat de evolutieleer volgens Darwin dan wel is.

Vervolgens zeg je echter:
"Grondslagende vooronderstellingen van de moderne evolutietheorie zijn: Leven ontstaat uit dode materie, door chemische reacties."

Maar de evolutieleer gaat helemaal niet over hoe het leven is ontstaan. Had je gebruik gemaakt van school- of bibliotheekboeken over dit onderwerp, of van Wikipedia, dan had je dit geweten. Gemiste kans dus.

"Nieuwe vormen ontstaan door overerving van spontane en toevallige veranderingen in de erfelijke ‘programmering’ en kunnen soms veel gecompliceerder zijn dan de ouders."

Ook dit is een beetje een misrepresentatie van wat de evolutieleer heeft te zeggen over het onderwerp, en toont een gebrek aan begrip aan - wellicht gevolg van het feit dat je hebt nagelaten over dit onderwerp de nodige bronnen te raadplegen.

"WAAROM KLOPT DE EVOLUTIETHEORIE EIGENLIJK NIET?"

Ik snap dat je dit werk vanuit een creationistisch perspectief schrijft - maar nu leg je je bevooroordeeldheid er wel heel dik bovenop. Je had het hoofdstuk bijvoorbeeld ook gewoon "Bezwaren tegen de evolutieleer" kunnen noemen, in plaats van er op voorhand al van uit te gaan dat het niet klopt.

"Is het mogelijk dat een ongelooflijk complex wezen zoals de mens door toeval is ontstaan?"

Wederom laat je zien je niet genoeg in de materie te hebben verdiept. Standaard schoolboeken over biologie leggen uit dat evolutie *niet* hoofdzakelijk een proces van toeval is, maar een proces van wetmatigheden: natuurlijke selectie.

"De theorie van de schepping wordt er bijna nooit naast genoemd."

Even terzijde, en dat kon jij natuurlijk ook niet weten, maar dat is omdat er geen 'theorie van de schepping' *is*. In de wetenschappelijke wereld is een theorie een verklarend en vervalsbaar model waaruit specifieke voorspellingen volgen. Dat houdt onder meer in dat je moet kunnen zeggen wat je *niet* verwacht te zien als je model waar is. De scheppingsleer heeft die vervalsbaarheid niet, omdat er geen enkele echte of hypothetische waarneming is waarvan je kunt zeggen: "Dat had de schepper niet kunnen maken." De scheppingsleer is niet vervalsbaar, en dus geen theorie.

"Kijk maar in een studieboek van biologie voor het voortgezet onderwijs. Hier staan drie pagina's in waarin verklaard wordt dat alles is ontstaan vanuit de evolutie, en wel één alinea over de schepping!"

Eerlijk gezegd verbaast het me dat er in een biologieboek uberhaupt verwijzingen te vinden zijn naar een religieuze ontstaansleer. Biologieboeken zijn er tenslotte om scholieren de laatste stand van de wetenschap bij te brengen - dingen als scheppingsleer kunnen beter in andere klassen worden behandeld.

"Tijdens de middeleeuwen gelooft men met stelligheid dat alle leven spontaan ontstaat"
"Twee eeuwen later herleefde de theorie"

Wederom snap ik best dat hier verwarring over kan ontstaan: als je niet wat dieper op het materiaal in gaat lijken de twee theses zo op het oog wel wat op elkaar. De Spontane Generatie van de middeleeuwers en de abiogenesis van de moderne wetenschap zijn echter twee totaal verschillende concepten.

"Nu zou al het leven ineens ontstaan zijn uit een mengeling van gassen"

Je iets meer bekend maken met de materie had ook deze misrepresentatie kunnen voorkomen.

"Maar de paleontologie zegt hierover dat hiervan geen enkel bewijs is: alle soorten verschijnen abrupt, zonder verbindende schakels."

Deze uitspraak doet me vermoeden dat je voor dit werkstuk geen boeken over palaeontologie hebt geraadpleegd, maar in plaats daarvan creationistische bronnen. Boeken over de palaeontologie en de zoologie hadden je kunnen laten zien hoezeer alle fossielen die we vinden, en alle levende vormen, en alle genetische data die we hebben, binnen de geneste hierarchieen van de voorgestelde evolutionaire levensboom passen. Wederom een gemiste kans dus.

"De weinige veronderstelde overgangen die er nu zijn, o.a. de amfibie ichyostica, het reptiel prognognoptocus, de vogel archeopterix en de aapmens australopithecus, zijn niet genoeg."

Niet alleen zijn er veel meer overgangsvormen gevonden dan alleen de genoemde, maar ook slechts één zou al voldoende zijn geweest. Sterker nog, als er helemaal geen fossielen waren geweest hadden we nog steeds dezelfde conclusies kunnen trekken over de oorsprong van soorten, maar dan op basis van de genetische data.

"Een vorm van misleiding van de paleontologen is het ‘reconstrueren’ van fossiele menselijke resten aan de hand van tekeningen en modellen"

Ik snap dat dit zo kan lijken. Maar deze reconstructies worden echter *niet* aangedragen als bewijs, maar slechts als illustratie. Het bewijs voor de palaeontologen ligt in de vormen van de botten, niet in de reconstructies die ze maken.

"Biochemie is de studie van de kern van het leven en van de levende cel. Deze tak van de wetenschap zegt over de evolutietheorie, dat de moleculaire biologie en genetica hebben aangetoond dat de voornaamste eis van de evolutietheorie, namelijk dat mutaties gefixeerd worden door natuurlijke selectie, niet klopt"

Deze tak van de wetenschap zegt niets van dien aard. De enige manier waarop je aan deze uitspraak hebt kunnen komen is als je je voor dit werkstuk vrijwel uitsluitend op creationistische literatuur hebt verlaten. De hierop volgende paragrafen, waar een aantal voorbeelden van onverklaarbare waarnemingen (tenminste, in de ogen van creationisten onverklaarbaar) worden gegeven versterken dat beeld nog eens.

Een bijzonder tekenend voorbeeld is het creationistische standaardverhaal van de uitbarsting van Mt. St. Helen in 1980. Het RATE team deed hieraan metingen, en kwam na analyse van recentelijk gevormde lagen basaltrots uit op een bijzonder oude leeftijd. Wat echter niet werd vermeld - en deze weglating verklaart waarom het verhaal zo populair is bij creationisten - is dat de leden van het RATE team niet de basaltrots zelf testten, maar de stukjes xenolithische rots *in* de basaltrots. Een kenmerk van deze xenolithen is dat ze niet smelten in magma, en dus *ouder* zijn dan het magma. Deze stukjes zelf kunnen al vele miljoenen jaren bestaan, en zullen daarom ook dat soort data opleveren, ongeacht de leeftijd van de rots waar ze in zitten.

"De meeste fossielen worden gevonden in rotsen. Fossielen zijn versteend en steen bevat vrijwel geen C14: er kan geen datering mee worden uitgevoerd volgens de C14 methode"

Dat klopt. Maar als je je verder had verdiept in de materie, en niet alleen uit was gegaan van creationistische lectuur, dan had je geweten dat er ook *andere* dateringsmethodes bestaan, die uitgaan van het verval van zwaardere elementen met een veel langere halveringstijd. Het zijn *die* methodes die worden gebruikt om strata te dateren, en die methodes zijn, mits goed gecalibreerd, vrij accuraat.

Verderop zeg je:

"Maar nooit zijn er positieve mutaties waargenomen"

En ook dit is een regelrechte onwaarheid, die je had kunnen ondervangen als je je in de materie had verdiept. Niet alleen zijn er al vele experimenten geweest waarbij positieve mutaties herhaaldelijk zijn waargenomen, ook in de natuur worden ze met enige frequentie waargenomen. Een bekend huis- tuin- en keukenvoorbeeld is de resistentie van bacterieen tegen antibiotica.

"Het is ook niet mogelijk als bijvoorbeeld de vinnen van een vis zouden muteren in een soort benen, dan zou hij kunnen lopen. En dan?"

Wederom een uitspraak die je gebrek aan kennis of gebrek aan begrip met betrekking tot het onderwerp illustreert. Er is natuurlijk nooit gesteld door enig wetenschapper dat vissen van de ene op de andere generatie ineens poten hadden. Het voorgestelde proces is veel geleidelijker. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat een soort vissen eerst evolueerde om steeds dichter bij de oppervlakte te zwemmen, uit angst voor roofdieren in diepere wateren, en daardoor een aangepaste zwemblaas/long ontwikkelden. Een volgende stap in het proces zou kunnen zijn geweest dat ze steeds vaker ondiepe wateren opzochten, en dat hun vinnen met de generaties steeds steviger werden om zich in ondiepe wateren gemakkelijker voort te kunnen bewegen. Een volgende stap zou dan zijn geweest dat een vis, met gebruikmaking van die stevige vinnen, korte tijden het ondiepe water verliep, en op het strand voedsel zocht en eieren legde, om dan weer terug te keren naar het water. En zo voort.

Wederom, de basisaanname van geleidelijkheid is fundamenteel in de evolutieleer. Als je je ook maar een beetje had verdiept in het onderwerp had je dat kunnen weten.

Je verwijzing naar entropie illustreert weer de mate waarin je je hebt verlaten op creationistische literatuur, en het gebrek van literatuur uit andere bronnen.

Over Coelacanthen zeg je vervolgens:
"Maar ze gebruikten hun vinnen niet als poten. Geen overgangsvorm dus"

De vergissing die je hier begaat is wat gemakkelijker te begrijpen; je moet wel haast een palaeontoloog zijn om te snappen wat een overgangsvorm is. Overgangsvormen worden niet geidentificeerd aan de hand van hun gedrag: ze worden geidentificeerd aan de hand van hun *morfologie*: de vorm van hun botten, met andere woorden.

"Een voetstap van een mens en een dinosaurus naast elkaar, allebei gedateerd uit het Krijt, gevonden in de bedding van de Paluxy River"

Wederom een klassiek voorbeeld uit de creationistische literatuur. Tekenend is dat dit voorbeeld niet alleen allang ontkracht is door de wetenschap, maar dat *zelfs* creationisten vandaag de dag erkennen dat dit geen goed voorbeeld is. Je hebt je dus niet alleen verlaten op alleen creationistische literatuur, maar het is bovendien *verouderde* creationistische literatuur.

"De evolutietheorie gaat er van uit dat twee organismen recentere gemeenschappelijke voorouders hebben, naarmate zij meer overeenkomsten vertonen."

Wederom een teken dat je verouderde bronnen hebt geraadpleegd. Dit was misschien waar tot halverwege de vorige eeuw, maar sinds DNA is ontdekt zijn er veel betere en nauwkeurigere manieren om verwantschap te berekenen.

"Maar de buidel is problematisch voor de evolutionisten, omdat buideldieren veel primitiever behoren te zijn dan wolven: zij staan lager op de evolutionaire ontwikkelingslijn"

Ik weet niet waar je deze uitspraak vandaan haalt, maar hij klopt in ieder geval niet. In het evolutionaire beeld is *ieder* dier precies even 'geavanceerd' als elk ander. Ieder dier is tenslotte het product van een even lange periode van evolutie, en heeft, min of meer, even veel voorouders tussen het nu en het begin van het leven. De verschillen tussen de dieren betekenen niet meer dan verschillen tussen oogkleur in verschillende mensen: zou jij van iemand met bruine ogen zeggen dat hij "lager op de ladder" staat dan iemand met blauwe ogen?

"De Duitse anatoom Wiedersheim gaf een lijst met 180 “rudimentaire” organen, die aanvankelijk een groot bewijs leken voor evolutionisten."

De Duitse anatoom Wiedersheim leefde bovendien in het begin van de vorige eeuw, toen onze kennis van anatomie en evolutie nog veel minder compleet was dan nu. Het is goed dat je tenminste enige bron hebt geraadpleegd - het is alleen jammer dat de bronnen die je raadpleegt of bevooroordeeldheid (creationistisch) zijn, of verouderd, of op een andere manier inaccuraat.

"Wat ik dan ook nog even duidelijk wil zeggen is: de evolutietheorie is een THEORIE en is nooit bewezen en zal ook nooit absoluut bewezen kunnen worden!"

Hier verwijs ik je naar een lexicon: het woord 'theorie' betekent niet wat je denkt dat het betekent. Het woord 'bewijs' trouwens ook niet.

"En ook al komen we erachter of de evolutietheorie of het creationisme waarheid is, wat dan? Dan weten we de waarheid, maar wat hebben we er dan nog aan?"

Dit vind ik zo tekenend dat ik het eigenlijk helemaal bovenaan mijn reactie had moeten zetten: je vindt het dus niet belangrijk wat waar is? Je gelooft liever iets dat comfortabel is dan iets dat waar is?

Goed, bij veel mensen is dat zo - maar is het nu wel zo verstandig om iets dergelijks in je schoolwerkstuk te zetten?

Dus, mijn eindrapport is vrij bondig:
- Je hebt je te zeer laten meeslepen door je vooroordelen, en
- Je hebt je daardoor te zeer verlaten op een beperkt aantal zeer eenzijdige bronnen;
- Je hebt dus nagelaten je voldoende te verdiepen in de materie.
- Anderzijds, je hebt er volgens mij genoeg tijd in gestoken. Dat is jammer, want je bent er kwa kennis niet mee opgeschoten. Beter was het geweest als je de creationistische bronnen die je raadpleegde gewoon gecopy-paste had; dan had je dit werkstuk in een kwartiertje in elkaar gedraaid en had je daarna lekker voor de tv kunnen gaan hangen.9 jaar geleden

J.

J.

Als ik de reacties op dit werkstuk lees krijg ik zowaar de indruk dat de evolutionisten gelijk lijken te hebben. De manier waarop sommige evolutionisten hun gelijk proberen te bewijzen wekt namelijk inderdaad de indruk dat de mens inderdaad verwant is aan de aap. Ik noem een paar voorbeelden waarvoor creationisten uitgemaakt worden: achterlijke retards en homo religious retardus inferior. Dit soort "bewijsvoering" lijkt me inderdaad eerder te verwachten van een (geëvolueerde) aapachtige dan van een geschapen mens (en dus niet verwant aan een aap) die daarom in staat geacht mag worden tot veel intelligentere bewijsvoering dan een aapachtige.
Gezien deze bedroevend laag intelligente bewijsvoering moet ik concluderen dat betreffende schrijvers inderdaad geëvolueerd moeten zijn uit een of andere aapachtige.

Desalniettemin kan het natuurlijk ook zo zijn dat dit fenomeen veroorzaakt wordt door degeneratie (dat is ongeveer het tegenovergestelde van evolutie) en vanuit dat idee bezien is het creationisme dan toch nog niet uit te sluiten.

8 jaar geleden

A.

A.

@Japie: Wat denk je van een evolutieve creación??

7 jaar geleden

V.

V.

Beste mensen, een goede avond.

Ik ben nu 33 en niet godsdienstig opgevoed mijn naam is Vincent. Heb MBO biotechniek gestudeerd en ook de MLO gedaan vervolgens 9 jaar werkervaring in de medische onderzoeksindustrie. Vervolgens heb ik mijn bezig gehouden met diverse studierichtingen en mij verdiept in de koran om te begrijpen wat er in staat. Ik heb ook de bijbel geprobeerd maar verloor al snel mijn aandacht door de poëtische schrijf wijze.

Ik heb wel een geloof maar ben niet religeus! Ik zie jullie al denken. hoe kan dat!
Om dit te begrijpen moet er een definitieve, onderscheid gemaakt worden in de begrippen dus definitie van deze woorden. wereldwijd wordt er namelijk kwakeloos zonder na te denken deze twee als synoniemen gebruikt. dit is helaas een groot verschil. maar leren is kennen. en geloven heeft een duidelijk andere betekenis dan relegie. Kom ik zo op terug.

Even terug naar 0. (hierbij moet men aannemen dat 0 het niks is)
"Ik zeg": Ik geloof in mezelf". Dan zoek ik even op wat de letterlijke de definitie van het woord geloof of geloven betekend en kom ik uit op!
(wikipedia)
(Geloven (gedrag)) Geloven is de psychische toestand waarin iemand verkeert die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering voor waar aan te nemen. De eerste betekenis van geloven is de veronderstelling dat iets waar of niet waar is.
Er is dus geen verband gelegd tussen relegie en de de betekenis geloven of het verband met een god. Voortaan kun je dus beter vragen ben je religieus waardoor de vraag beter gedefinieerd word. en een duidelijk begrip heeft die wel revereerd aan god.

Nu dit wetende is wetenschap ook een geloof. Namelijk het feit dat een theorie pas onderbouwd kan worden en aangenomen kan worden als waarneming onder bepaalde beweringen en voorwaarden en deze vervolgens worden onderzocht en onderbouwd door objectieve metingen of waarnemingen in de moderne wetenschap. Er is echter nergens in een dictionairy, google of wikipedia een relatie gelegd die bevestigd dat een waarneming, geloof of weten(schap) als feit mag worden aangenomen!

Zo kunnen darwinisten helaas hun bevindingen ondanks jaren erkende onderzoek niet claimen dat de evolutietheorie ook daadwerkelijk de reden is van het bestaan van leven. Immers kunnen Creationisten claimen dat hun religieuse overtuiging de reden is van het bestaan van leven. Want op de vraag, Hoe zijn de eerste eencellige op aarde gekomen hebben darwinisten noch religeuse geen andwoord en tot vandaag de dag ondangs alle mogelijke Theoretishce stellingen. geen bewijs levering hiervan. Dus lopen ze beide vast. Wel kan het darwinisme bevestigen dat er wel degelijk evolutie plaatsvind, echter op het niveau van populatie en kan hierin variëren.

Ik heb het werkstuk grondig doorgelezen en vind het zeer boeiend tot aan Hoofdstuk 4.
Beweringen woorden besproken beargumenteerd en soms aangenomen of weerlegd als feit met duidelijke voorbeelden. Echter is het werkstuk vanaf het creationisme gedeelte vooral vanuit Christelijke religeuse overtuiging niet meer objectief en heeft dus geen fundering, onderbouwing van jouw uitspraken. Maar wordt door jouw kwakeloos aangenomen als een feit, Jammer.

Ik moet dus zeggen dat de Theoretische stelling van het darwinisme mij veel meer overtuigd. Maar er is hoop, voor de creationist! (En ik heb ook liever dat darwinisten de denkwijze van creationisten niet verwerpen als waanzin of leugen, maar samenwerken.)

Namelijk: ALs de bijbel, Koran, Thora en andere religieuze boeken door de mens zijn geschreven in de tijd der evolutie. Is het natuurlijk een beetje stom om te zeggen dat wat erin staat volledig onzin, achterlijk, en psychisch gestoord literatuur is! of toch wel?

Want daarmee erken je dus dat een bepaalde tijdperk van de evolutie heeft gefaald niet heeft gefunctioneerd. Het enige wat ik zie is dat de religeuse samenleving onder onze wereld bevolking vandaag de dag nogsteeds een sterke vorm van leven laat zien vooral in azie, noord afrika, en het midden oosten.

Mijn advies is dus om vooral samen te werken en te zoeken naar de verbanden van religie en de kennis van de moderne wetenschap. dit is veel efficiënte om tot een doelgericht antwoord te komen van het ontstaan van het leven als je daar achter wilt komen. Je kan dus vasthouden aan je eigen geloof/leer en je defensief opstellen. Of je fuseerd en komt tot een betere bron. maar stop met het suggereren dat wetenschap feit is. want zonder definities en de binas is wetenschap niks. het heeft zich te houden aan voorwaarden volgens bepaalde normen en richtlijnen en die in de juiste volgorde ook toe te passen.
zuivere wetenschap is dus niet te definiëren. want niks is exact, de vraag die ik eerder zou stellen is wat is logisch.

OKe ik heb ook me huiswerk gedaan en heb een leuke uitdaging voor jullie school!
Maak je hoofd leeg en probeer weer even kind te worden. (dus vergeet jouw Theorieën en vergeet je relegie vergeet even alle binas standaarden, normen en waarden, wetten, en schakel al je zintuigen 5 seconden uit!) :)

Welkom in het niets! :D het lucht ledige! OK. lets go.

Je bent een onderzoeker en zeg het volgende: G.O.D is een code, de letterlijke vertaling van G.O.D = General, Orde, District. vertaald: Algemene, orde in een gebied.

De stelling van G.O.D (door Vincent Tolhuis.) Luidt:
Materie, heeft alleen bestaansrecht in een beperkt gebied met de juiste samenstelling in de juiste volgorde.

Neem deze stelling even rustig tot je op!
Probeer dan even na te gaan wat er staat, en wat de definitie is van de woorden. Zoek het op internet, Wikipedia of Dictonairy. en probeer te begrijpen wat de definitie inhoud.

Nu lees ik de stelling contra van achter naar voor en is de stelling van G.O.D!
De juiste volgorde in de juiste samenstelling, maakt in een bepaald gebied het bestaansrecht van materie mogelijk.

En ga dan voor jezelf na wat dat inhoudt voor het heelal, sterrenstelsels, het zonnestelsel. lucht, licht, water, (energie, hierin is vanuit gegaan dat energie een materie is omdat alle levende organismen zover mij bekend is energie kunnen waarnemen met verschillende zintuigen denk aan, denk aan waarneming van de warme zon op je huid. dit is niet objectief zichtbaar met het oog maar wel een bewuste waarneming van een levend individu door de het gevoelzintuig. Er is dus waargenomen. want op het moment dat jij teveel zonnestarling krijgt wordt het enrgie level voor jouw gevoelszintuigen en daarmee de prikkel waarde te hoog waardoor jij in actie komt hierdoor reageer jij en is er alsnog objectieve waarneming veroorzaakt door de energie van het licht op je huid.) (kort door de bocht, onze huid simuleert als een soort zonnepaneel. hoe dan ook) in wetenschap is hier namelijk soms twijfel over.) dus neem ik de definitie van waarneming zeer letterlijk want energie of een gevoel zet aan tot actie, (gevoel defenitie check), oke gaan we verder. vuur, planeten, manen, zeeën, land, bomen, struiken, planten, complexe organismen, micro organismen. eencellige, virussen, chromosomen, kernen, plasma, neutronen, protronen, en al het mogelijke wat je microscopisch kunt waarnemen. inclusief alle elementen die je kent.

(Je weet inmiddels de defenitie van materie) dan weet je ook dat materie, moeder is vertaald uit het grieks.
Stel jezelf de volgende vragen!!
Wat is de definitie van leven?
(wikipedia zegt: nog niet geheel gedefinieerd. de definitie is niet stellig en aangenomen moet nog meer gevormd worden door meer wetenschappelijk onderzoek)
Gegeven is de defenitie: Materie (= moeder is in het latijns)
Moeten de religeuse onder ons dan eigenlijk gaan realiseren dan niet: DE HEER, DE SCHEPPER, ALLAH, THE LORD, JHWH, JEHOVA ons heeft gecreeerd! Maar de moeder (de materie) dus in mijn verwoording DE SCHEPSTER ONTWERPSTER?

lijkt mij veel logischer. aangezien al voldoende bewijs is dat nakomelingen van een soort in het dierenrijk. zich eerst onderwerpen/overgeven aan de moeder (het vrouwelijk geslacht) waarna het mannelijk geslacht erbij komt na de bevalling of soms niet eens aanwezig is. In enkele gevallen is hier sprake van een uitzondering waarbij het mannelijke geslacht baard.

Met deze veronderstellingen gegeven: trek ik de volgende conclusies:
*Er was eerst mens en toen was er religie. er was niet eerst religie en toen mens.
*Om nog even te bevestigen concluderen ik uit wetenschappelijk onderzoek naar de oermens. dat er geen verband wordt gelegd naar religie in de oeroude mens die zich 4 miljoenen jaren terug evolueerde zijn soort.
Hierover wordt in geen van de bekende religiuese boeken iets verteld.
Dus mag ik aanemen dat de zoektocht naar de vraagstelling. waarkomt het leven vandaan? Beter onderbouwd word van uit de wetenschapsgeloof dan dat van de religieuze geloof. Anders gezegd, beredeneren vanuit de wetenschap is feitelijke onderbouwd dan het religieuze. (ofwel het darwinisme wint ten opzichte van de religie)

Dan is mijn volgende onderzoeks vraag die ik wil stellen:
Hoe is die eerste eencellige organismen ontstaan?
Een ander interessante vraag blijft! Hoe groot is de kans dat dit proces volgens de G.O.D stelling (natuurwet) ook op een andere planeet mogelijk is!

Probeer dan weer te beginnen bij nul.
maar blijf openstaan voor mogelijke nieuwe theorie kom zelf met een theorie en ga vanwaaruit weerleggen waarom dat waar kan zijn of niet. gebruik hiervoor duidelijke definitief. namelijk.

Wij zijn hier op aarde bewust van onze atmosfeer en kennen inmiddels onze samenstelling van de elementen. Maar kun jij met zekerheid zeggen dat de combinatie die voor leven nodig is ook altijd uit de zelfde basis elementen moet zijn worden opgebouwd. of is er een andere beredenering!

Volgens mij is het namelijk zo dat als we er een kansberekening op loslaten en alle planeten en zonnen bij elkaar optellen en alle sterrenstelsel nastreven ook de denkbeelde nog niet ondekte sterrenstelsen in ons galaxy. is de uitkomst van deze bereking dan 0? Als de uitkomst 0> mag ik dus aanemen dat wij niet de enige levensvorm van dit toeval zijn. want ook zo zeggen darwinisten. toeval is niet meetbaar maar is wel onderdeel van het proces van de evolutietheorie.

Probeer alleen niet ego te denken hierin als darwinist maar bewust te zijn van de uitkomt van de kansberekening! Want wees nou eerlijk. wat hebben we als darwinisten nou wetenschappelijk waargenomen van het heelal? idd we zijn nietig en niet wetend. we zijn nogsteeds aan het ontdekken. En als je (het antoniem van ontdekken neemt) ik noem dat uitgedekt! (wat er is geen woord voor) dan kun je alles uitsluiten.

7 jaar geleden

N.

N.

Ik citeer: 'Mij is in de derde en vierde klas geleerd dat je pas conclusies kunt trekken op waarnemingen en controleerbare feiten. Dat is grotendeels bij de evolutietheorie en met name het dateren van fossielen absoluut niet ter sprake. Wat ik dan ook nog even duidelijk wil zeggen is: de evolutietheorie is een THEORIE en is nooit bewezen en zal ook nooit absoluut bewezen kunnen worden!
Daar komt nog eens bij dat er geen enkel feitelijk bewijs is dat de evolutie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De theorie berust niet op werkelijke feiten en moet dus als een geloof worden beschouwd.'
Waaruit blijkt dat God is bewezen. Er zijn meer feiten voor de evolutietheorie dan voor God. Alleen al een paar voorbeelden:
De vinken van Charles Darwin
Darwin kwam erachter dat in verschillende landen, de vinken verschillende snavels hadden. Van groot naar klein naar stomp. Dit kwam door het verschillende dieet dat de vinken volgden. Ze hebben zich dus aangepast aan hun levensomgeving

ijsberen:
de ijsbeer was eerder een gewone beer. Toen die beer naar het noorden trok (Noordpool en omstreken) viel hij te veel op. Hij was een makkelijkere prooi. De beren paste zich aan en lichtere beren gingen vaker met lichtere beren paren omdat de overlevingskans van hun jonkies dan groter waren. Zo werden ze steeds lichter totdat ze spierwit werden.

Mens:
De mens kent ook evolutie. Er is bewijs voor dat onze voorouders primaten waren. Eerst de Hominid Primatus, daarna Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Neanderthalensis tot de Homo Sapiens.
Wil je op feiten bouwen? Dan zou ik eerst grondig onderzoek gaan doen. Niet aleen vanuit het Creationisme.
Mvg
Noa

6 jaar geleden

D.

D.

Heel goed werkstuk, prima opbouw en goed beargumenteerd.

5 jaar geleden

T.

T.

Dit is een zeer gedegen werkstuk en wat meer is : de Waarheid ! Het is betreurenswaardig te lezen dat veel andere scholieren hun hersens niet gebruiken en blijkbaar gebrainwasht zijn . Zelfstandig leren denken is duidelijk niet meer wat op scholen geleerd wordt . Het op subjectieve wijze eens zijn met onhoudbare vooronderstellingen wordt als waar aangenomen . Tragisch voor de huidige tijd !

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.