Christendom

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 2e klas vwo | 1139 woorden
  • 26 april 2003
  • 65 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
65 keer beoordeeld

Levensvragen -Wat is belangrijk in het leven? Het allerbelangrijkste is dat je God lief hebt. Het belangrijk dat je af en toe naar de kerk gaat en bid tot God. Je kan God van alles vertellen. Bijvoorbeeld dingen waar je mee zit of God bedanken voor de fijne dingen in het leven. Ook is het belangrijk dat je je naaste lief hebt en mensen die het moeilijk hebben helpt.De sterkeren helpen de zwakkeren. Je moet net zo proberen te leven als God. -Hoe leven mensen met elkaar samen? Als Christenen hoor je je naaste lief te hebben, rechtvaardig te leven en op te komen voor mensen die het moeilijker hebben dan jijzelf. Eigenlijk moeten we in Nederland wat soberder gaan leven. Zodat alles wat wij overhouden naar landen kan gaan waar ze het minder goed hebben.
-Wie is de mens? De mens is eindig maar na de dood is er een ander leven. Je komt dan in ‘het Rijk van God’. Dat is een leven met Christus. Er is alleen geluk en alles komt goed. Mensen zijn ook beperkt. We kunnen heel veel zelf maar sommige dingen moeten we ook aan God overlaten. De mens is geschapen naar het beeld van God. Niemand is hetzelfde, God heeft iedereen ander geschapen. Dat maakt mensen zo mooi. God heeft mensen als een vrij wezen geschapen. Mensen kunnen zelf keuzes maken. Maar ze mogen hun vrijheid niet misbruiken zodat het ten koste van anderen gaat. Gebouwen -De kerk Toen Jezus naar zijn vader terugging, vond hij het belangrijk dat de Christenen een plek zouden hebben waar ze met z’n allen bijeen konden komen om te bidden tot God. Hiervoor werd de kerk opgericht. De kerkdiensten zijn in 2000 jaar niet veranderd. De afgelopen 2000 jaar zijn er daarom ook prachtige kerken en kathedralen gebouwd. God wordt door middel van zang, gebeden en gaven de eer gegeven. Daarnaast is een preek of meditatie een belangrijk onderdeel. Vanuit de Bijbel wordt er nagedacht over een gedeelte om meer van God te leren. Het kan bijvoorbeeld gaan over wie God is en hoe groot zijn liefde voor ons is. Ook wilde Jezus dat de Christenen elkaar ontmoeten om de liefde die God aan hen geeft, door te geven. De sterkere mensen helpen de zwakkeren. Als Christenen over de kerk praten dan kunnen ze twee dingen bedoelen. In eerste instantie kunnen ze het hebben over een gebouw. Bijvoorbeeld hun eigen kerk of een gebouw dat ergens staat. Aan de andere kant kunnen ze er ook een andere bedoeling mee hebben. Met de kerk bedoelen ze dan de verzameling van alle gelovigen over heel de wereld bij elkaar. En dan niet alleen die nu op dit moment leven maar ook alle gelovigen die al eerder geleefd hebben. De kerk is dan alle gelovigen bij elkaar van alle plaatsen en alle tijden. Er zijn verschillende soorten kerken. Dat komt door verschillende opvattingen over de organisatie van de kerk. De Oosterse kerken zagen de paus als bisschop van de eerste (hoofd-) stad van het rijk: Als ‘eerste onder gelijken’. De Katholieke kerk zag de paus als iemand met een goddelijk gezag en als opvolger van de apostel Petrus. Deze opvattingen botsten, dit ging niet goed samen. Ook was er verschil van mening over wie er priester mocht worden. In de 16de eeuw scheidden zich een aantal groepen af van de Katholieke kerk die we nu ‘Protestantse kerken’ noemen: -Anglicanisme -Hervormde of Gereformeerde kerken (Calvijn) -Doopsgezinden -Lutherse of Evangelische kerken (Luther) Later zijn er nog meer groepen bijgekomen. De drie belangrijkste groepen in Nederland zijn: -de Nederlands Hervormde kerk; -de Rooms-Katholieke kerk; -de Gereformeerde kerken -Het klooster Mannen die in de middeleeuwen hun leven aan de Christelijke godsdienst wilden wijden werden monnik en gingen in het klooster ze deden afstand van al hun bezittingen en beloofde nooit te trouwen. Het dagelijks leven van de monniken bestond en bestaat nog steeds uit Godsdienstplichten en werken. Ze gingen ongeveer 8 keer per dag naar de mis. En waren vaste tijden voor werken bidden en studeren de meeste monniken kwamen nooit buiten het klooster. Ze verbouwden hun eigen voedsel hielden vee en maakten hun eigen gebruiksvoorwerpen zeverzorgen zieke en arme mensen het klooster was vroeger ook een belangrijks onderwijsinstelling. Vrouwen die hun leven aan god willen wijden worden non en gaan in het nonnen klooster vroeger werden sommige vrouwen non om te ontsnappen aan wrede vaders of echtgenoten de nonnen leiden hetzelfde leven als de monniken en de ene orde is strenger dan de andere. Vroeger droeg een monnik sandalen en een grof geweven gewaad het habijt de kruin van zijn hoofd was kaalgeschoren dit kapsel noemde men een tonsuur en het was een symbool voor de doornenkroon van Christus. Heilige Boeken -De Bijbel De Bijbel is het belangrijkste boek van de Christenen. De Bijbel vormt een verzameling van geschriften die te maken hebben met het Christendom. Het bestaat uit 66 boeken, allemaal geschreven door verschillende schrijvers. De Bijbel bestaat uit geschiedenisboeken, levensbeschrijvingen, gedichten, profetieën, brieven, enz. De Bijbel is nog steeds van toepassing op ons leven. De Bijbel lees je niet zomaar uit. Dat komt omdat het ten eerste veel te veel is om te lezen maar ook omdat de bijbel een soort bibliotheek is van wel 66 boeken in één band. In die boeken hebben zo'n 31 profeten en later ook 8 leerlingen van Jezus in de loop van 16 eeuwen neergeschreven wat ze van God aan inzicht en aan geestelijke schatten ontvingen. De Bijbel bestaat uit twee hoofdonderdelen: -Het oude testament (TeNaCH) -Het nieuwe testament

Het oude testament is geschreven voor de geboorte van Jezus. Daar hebben de Christenen en de Joden gezamenlijk aan geschreven. Hierin vinden we dus ook nog boeken over hoe Joden over God denken. Het oude testament bevat 4 boeken: -profeten boeken; -Thora (regels en uitgangspunten); -‘Historische’ boeken ; -‘Wijsheid’-boeken. Verder vind je in het Oude Testament liederen, gebeden, spreuken en voorspellingen over de komst van de Verlosser en de toekomst van de wereld. Het nieuwe testament bestaat uit vier boeken: -Vier evangelies -Handelingen van de Apostelen -Brieven, vooral van de Christenen uit verschillende landen -Openbaring (een gelovige toekomst visie) Hierin kun je lezen hoe volgelingen van Jezus hun geloof in God zagen. De vier verhalen die over Jezus gaan zijn de vier evangelies. Zij zijn geschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Zij worden ook wel de vier evangelisten genoemd. De vier evangelisten hadden alle vier een eigen visie op Jezus. Ze schreven allemaal voor een andere groep mensen. De evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas lijken wat op elkaar. De evangelies zijn in het Grieks geschreven, later zijn ze vertaald. Het nieuwe testament werd geschreven tussen het jaar 50 en het jaar 110. Bronnen -www.scholieren.com -www.waaromgeloven.nl -www.christendom.verzamelgids.nl -Standpunt -www.christendom.pagina.nl -http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9919504/christendom.htm

REACTIES

G.

G.

bedankt he!!!!

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.