ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Inleiding
Bij dit verslag ga ik een krantenartikel, welke tevens bijgevoegd is, analyseren. Dit analyseren doe ik aan de hand van een stappenplan. Dit stappenplan bestaat uit een aantal onderdelen.
Te weten:
1. De Case
2. De Feiten
3. De Waarden
4. Ethisch Probleem
5. De Belanghebbenden
6. Moreel Aanspreekbare Personen
7. Ethisch Standpunt
Bij de Case geef ik een korte samenvatting met daarin de belangrijkste punten uit het krantenartikel. Onder het kopje De Feiten worden economische, juridische e.d. feiten genoemd, bij juridische feiten houdt dit bijvoorbeeld in dat de wet die in deze situatie geldt, wordt genoemd. Vervolgens worden De Waarden, die verbonden zijn met De (eerder genoemde) Feiten, beschreven. Hierna wordt het Ethische Probleem, dat in het krantenartikel naar voren komt, behandeld. Daarna worden alle belanghebbende opgenoemd met daarbij welke voordelen en/of welke nadelen ze bij bepaalde besluiten hebben. Vervolgens wordt er gekeken naar welke personen, in de situatie die wordt behandeld in het krantenartikel, moreel aanspreekbaar zijn, meestal zijn dit de personen die ook het belangrijkste besluit nemen bij zulke problemen. Tenslotte komt mij mening over het ethisch vraagstuk aan de orde, deze mening wordt (deels) teruggekoppeld naar hetgeen wat in het Hoofdstuk Ethiek behandeld is.
Analyse
De Case
In het krantenartikel wordt verteld dat er in Portugal, waar de wetgeving wat betreft abortus het strengst is van Europa, een aantal vrouwen zijn vrijgesproken van het overtreden van de abortuswetgeving. Tevens blijkt uit het krantenartikel dat, ondanks dat abortus verboden is, er toch vrouwen zijn, geschat wordt zo’n 20.000 per jaar, die op een illegale wijze abortus plegen met alle gevolgen van dien. Ook zijn er vrouwen die naar een ander land reizen om daar, aangezien het daar wel legaal is, een abortus te plegen. Volgens betrokken instanties is gebleken dat er jaarlijks vijf vrouwen sterven door kwakzalvers die illegaal een abortus doen bij een vrouw en dat er ruim 11.000 vrouwen in het ziekenhuis terechtkomen door onder onhygiënische omstandigheden de vrucht weg te laten halen.
De Feiten
Bij feiten zijn er verschillende soorten feiten te onderscheiden, namelijk economische, juridische, historische, sociale, biologische en nog tal van ander feiten, deze feiten komen voort uit een bepaalde optiek, economische feiten uit economische optiek enzovoorts. Bij deze analyse zijn er maar een paar van de hiervoor genoemde feiten aanwezig in het krantenartikel.
Te beginnen met economische feiten. Een economisch feit, welk niet sterk naar voren komt in het artikel, is degene die betaalt voor de abortus. Volgens de economische optiek zouden de vrouwen zelf moeten betalen, aangezien dit het goedkoopst is voor de maatschappij omdat de vrouwen en niet de maatschappij (de belastingbetalers) moet betalen voor iemands fout. Toch is dit in de landen, waar abortus wordt toegestaan, niet het geval, daar betaald de overheid de kosten die gemaakt worden voor een abortus, de vrouwen kunnen dus gratis een abortus krijgen.
De juridische feiten die in het krantenartikel naar voren komen, zijn de wet die geldt met betrekking tot abortus. Op dit moment is abortus (nog) verboden in Portugal, tenzij je zwanger bent geraakt door verkrachting of als je gevaar loopt door de (aanstaande) zwangerschap.
Ook is er in het artikel een sociaal feit aanwezig: in het algemeen is men van mening dat je niet mag doden, je mag niemand van het leven benemen, in deze situatie rijst dan natuurlijk de vraag wanneer noem je iets een leven, is er een leven voordat het geboren is? Daarover meer bij het Ethisch Standpunt. Volgens de christelijke optiek, hierbij bedoeld degene die streng-christelijk zijn, mag je geen levend wezen doden, zelfs het leven van een ongeboren kind moet je respecteren, deze christenen zijn dan ook tegen abortus om de reden dat je niet iemand mag doden, maar ook omdat het tegen Gods wil is. De meeste stromingen of levensbeschouwingen zijn niet duidelijk over hun visie op abortus, daarom kan alleen de christelijke optiek worden genoemd, aangezien die vrij bekend is en meer aanwezig is in het hedendaagse leven.
De Waarden
In de juridische optiek is de belangrijkste waarde: je houden aan de wet, dit wil dus zeggen dat vrouwen, in Portugal, dus geen abortus mogen plegen. Bij de sociale optiek geldt: datgene doen wat het meest menswaardig is, helaas is de betekenis van wat menswaardig is, voor iedereen verschillend, daardoor zijn er meerdere meningen en is bij de sociale optiek geen duidelijke waarde te vinden wat betreft abortus. De economische waarde die bij de economische optiek hoort, is: probeer met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijke opbrengst te realiseren, als je abortus hierbij betrekt wordt hier gezegd: laat niet de maatschappij ervoor betalen maar de vrouwen zelf.
Ethisch Probleem
Het probleem: in Portugal is het verboden om abortus te plegen, tenzij de vrouw verkracht is of als haar gezondheid in gevaar komt. Deze wetgeving ligt nu enigszins onder vuur, ten eerste omdat de rest van de Europese landen (Ierland uitgezonderd) abortus wel toestaat en deze dienst ook gratis aan vrouwen aanbiedt, ten tweede omdat ondanks dat Portugal een erg strenge abortuswetgeving heeft, er toch elk jaar 20.000 vrouwen een abortus plegen, er wordt dus alsnog abortus gepleegd, de wetgeving heeft blijkbaar geen zin en is door die 20.000 blijkbaar niet gewild, ten derde door abortus te verbieden, zijn vrouwen die wel hun vrucht willen laten weghalen genoodzaakt zich tot beunhazen en kwakzalvers te wenden om van hun vrucht af te komen, dit heeft in een aantal gevallen verkeerde gevolgen voor de gezondheid van deze vrouwen en moeten dan in het ziekenhuis worden op gevangen, de overheid komt er vervolgens wel mee in aanraking.
De Belanghebbenden
Feitelijk hebben alleen de vrouwen die ongewenst zwanger zijn, belang bij een soepelere en betere wetgeving in Portugal. Desondanks bemoeien alle groeperingen, die denken hun mening over abortus kwijt te moeten, zich met de abortus-wetgeving. Er zijn, hoewel sommige groeperingen zich dat niet realiseren, geen mensen die er negatieve gevolgen van ondervinden als abortus wel wordt toegestaan. Hoewel de overheid op een bepaalde manier wel negatieve gevolgen kan ondervinden als ze abortus toestaan, namelijk dat de overheid moet opdraaien voor de kosten die abortus met zich meebrengt. Aangezien de overheid geld krijgt van de belastingbetaler en deze betaler dus eigenlijk de abortus van ongewenst zwangere vrouwen betaalt, zou men kunnen denken dat als iemand, die belasting betaalt, problemen heeft met abortus, op religieuze of soortgelijke gronden, deze persoon dus voor iets betaald waar hij/zij het volstrekt niet mee eens is. De belastingbetaler die tegen abortus is, ondervindt dus nadelen van de beslissing van de overheid om abortus gratis aan vrouwen aan te bieden. Zoals hiervoor gezegd, ondervind de overheid een economisch nadeel als ze abortus gratis aanbieden, maar toch zijn er indirect ook voordelen voor de overheid als ze abortus wél al dan niet gratis aanbieden, namelijk ze bereiken zo als politieke partij een groep die ze tegemoet zien, namelijk ongewenst zwangere vrouwen, hoewel dit natuurlij ook tegen ze kan werken doordat tegenstanders van abortus niet op de partij zal stemmen. Ondanks dit alles, is er maar 1echte belanghebbenden bij de abortus-wetgeving en dat is de groep ongewenst zwangere vrouwen.
Moreel Aanspreekbare Personen
De enige directe aanspreekbare personen met betrekking tot de abortus-wetgeving, is de overheid. En aangezien de overheid is gekozen door het volk, is het volk indirect ook aanspreekbaar, zij hebben tenslotte een zekere invloed op de overheid in hun doen en laten.
Ethisch Standpunt
Zoals wel bleek uit dit werkstuk (niemand kan tenslotte volledig objectief zijn) ben ik voor het aanbieden van abortus. Naar mijn mening mag je de zwangerschap voortijdig afbreken als het kind niet gewenst is. Waarom zou je een kind op de wereld moeten zetten, een zeer grote verantwoordelijkheid, als je misschien niet eens verantwoordelijk genoeg bent om een voorbehoedsmiddel te gebruiken als je seks hebt met iemand.
In een aantal gevallen is het leven van iemand niet toe aan een kind, bijvoorbeeld een tiener die nog naar school gaat, zo’n meisje kan toch niet heel haar leven om gooien omdat ze (per ongeluk) een fout heeft gemaakt, zelfs al was ze bewust van het feit dat ze onveilige seks had, zelfs dan hoef je toch niet zo lang te ‘boeten’ voor een fout die je dankzij abortus ongedaan kan maken.
Het heet tenslotte niet voor niks een ‘ongewenste’ zwangerschap, het (toekomstige) kind is blijkbaar niet gewenst, dit kan om uitlopende redens zijn zoals geen behoefte aan een (extra) kind of je leven is nog niet op het punt belandt dat je tijd en ruimte hebt om een kind op de wereld te zetten en op te voeden, als er medisch-technisch een mogelijkheid is om de zwangerschap af te breken, waarom dan niet van deze mogelijkheid gebruik maken?
In een aantal gevallen heeft het meisje/de vrouw buiten haar wil om seks gehad en is daardoor zwanger geraakt, door verkrachting bijvoorbeeld. Verkrachting is al een trauma op zich en de verwerking van deze afschuwelijke gebeurtenis neemt soms een heel leven in beslag, dan is het toch juist goed als iemand dan het kind weg kan halen en door kan gaan met haar leven en het verwerken van het opgelopen trauma.
Een mens is gerechtigd om zijn eigen leven te bepalen, mits dit niemand anders in gevaar brengt, dus ook om te bepalen of zij wel of geen kind wil, vind ik.
Het verbieden van abortus brengt, zoals wel blijkt in Portugal, ook verkeerde gevolgen met zich mee: Vrouwen die in onhygiënische en ontzettend gevaarlijke omstandigheden hun kind laten weghalen door een ondeskundige en niet goed (soms helemaal niet) opgeleide personen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de vrouwen. Door een wetgeving kan abortus niet verdwijnen, dat bewijzen de getallen van Portugal wel, zorg dan voor goede omstandigheden zodat vrouwen veilig hun zwangerschap kunnen afbreken en de ziekenhuizen niet opgezadeld worden met verkeerd geholpen vrouwen.
Het verbieden van abortus is eigenlijk een vorm van je mening aan iemand op dringen, vrouwen die van mening zijn hun zwangerschap te willen afbreken, moet dat toch niet verboden worden alleen maar omdat iemand anders tegen abortus is en zelf nooit een abortus zou plegen. In mijn ogen beperkt de abortus-wetgeving, zoals hij is in Portugal, de vrijheid om met je leven te doen wat jezelf wilt. Hoewel tegenstanders zeggen, je vermoord iemand als je abortus pleegt, dit vind ik niet, om de reden dat het kind nog niet geboren is, dus eigenlijk nog geen leven heeft en om de reden dat ik vind dat je iemand anders (namelijk het toekomstige kind) niet moet opzadelen met je eigen fout. Een kind is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven en daar moet, naar mijn mening, goed over nagedacht worden of jezelf er wel klaar voor bent en of je het kind een goede toekomst kan geven.
In andere krantenartikels over abortus stond ook een vrouw de zei dat de maatschappij abortus opdrong aan mensen door het aan te bieden, maar iedereen heeft altijd een keuze, soms is een keuze gekoppeld aan mindere leuke gevolgen maar iedereen heeft altijd een keuze, niemand kan je dwingen iets te doen tegen je wil, de mening van deze vrouw, met haar nog meer mensen, is niet waar, abortus is een keuze, een optie, niet de enige mogelijkheid.
Mijn mening over abortus zoals ik die hierboven verwoord heb, past het beste bij de beginselethiek. Beginselethiek houdt in, dat je handelt op grond van een bepaald principe of een bepaalde waarde, voorbeelden hiervan zijn recht op zelfbeschikking of eerbied voor het leven. In mijn mening vind ik vrijheid (een beginsel, waarde, principe) het belangrijkst, dit beginsel komt in mijn mening over andere onderwerpen ook naar boven. Ik vind dat iedereen vrij is in zijn doen of laten zolang dit de ander niet schaadt, abortus schaadt niemand dus ik vind dat dit geoorloofd is.
Artikel
Dit artikel heb ik gehaald uit NRC Handelsblad, de krant van 18 februari 2004, sectie Buitenland, pagina 5.
Abortus Portugal: vrijspraak
(AP, Reuters)
LISSABON, 18 FEBR. De rechtbank in de Portugese stad Aveiro heeft gisteren zeven vrouwen vrijgesproken van het overtreden van de abortuswet. Volgens de rechters is er onvoldoende bewijs dat de verdachten een illegale abortus hebben ondergaan.
Ook hun arts en negen andere verdachten van medeplichtigheid, onder wie de ouders van een van de vrouwen en een taxichauffeur die een vrouw vervoerde, werden vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat de openbare aanklager niet had aangetoond dat de vrouwen zwanger zijn geweest.
Portugal heeft met Ierland de strengste wetgeving voor zwangerschapsonderbreking binnen de Europese Unie. Abortus is in Portugal verboden, tenzij de zwangerschap een gevolg is van verkrachting, of als er sprake is van een gezondheidsrisico voor de moeder. De zeven vrouwen hadden een maximale celstraf van drie jaar kunnen krijgen. Vorig jaar werd een vroedvrouw tot achtenhalf jaar cel veroordeeld wegens haar centrale rol bij illegale abortussen.
Critici vinden dat de Portugese wet uit de tijd is en duizenden vrouwen dwingt onder onhygiënische en levensbedreigende omstandigheden een abortus te laten plegen.
In 2002 werden in Portugal 675 legale abortussen gepleegd. Instanties die zich met geboorteregeling bezighouden schatten dat er jaarlijks zeker 20.000 illegale abortussen worden uitgevoerd. Daarbij kwamen in 2002 vijf vrouwen om het leven en hadden ruim 11.000 vrouwen een behandeling in het ziekenhuis nodig, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid in Lissabon. Een onbekend aantal vrouwen laat een ongewenste zwangerschap onderbreken in Spanje of in een ander Europees land waar de wetgeving soepeler is.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

Op welke school moest je dit maken??

Gr. Marcel

11 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

F.

F.

hoi,
voor mijn vak ethiek ben ik op zoek naar hulpmiddel die me beetje kan helpen bij mn werkje.
vroegme gewoon af of jullie het krantenartikel zelf ook hebben(in inleidning stond dat dit erbij zat) en indien mogelijk kunnnen doorsturen

13 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast