Ondernemingsplan Taxibedrijf

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Werkstuk door een scholier
  • 1e klas hbo | 13142 woorden
  • 5 april 2004
  • 185 keer beoordeeld
Cijfer 7
185 keer beoordeeld

Het ondernemingsplan
Taxicentrale Quality Cab
Het Projectrapport
Voorwoord
Dit conceptrapport werd gemaakt in het kader van de opleiding BE aan de Hogeschool voor Economische Studies te Amsterdam. In het rapportage wordt het ondernemingsplan Quality Cab behandeld. Aan de orde komen onder meer de volgende : Bedrijfskunde, Financial Management Accounting, Recht, Commerciële economie. De opdracht werd gegeven door de HES zelf. Inhoudsopgave bladzijde: Voorwoord 3 Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Marketing & Communicatie 7 Inleiding 1.1 Omgevingsfactoren 1.2 Marketing 8 Ons bedrijf en de omgeving 10 1.3 Strategische analyse 1.3.1 Directe meso-omgevingsfactoren 1.3.2 Indirecte meso-omgevingsfactoren 11 1.4 Macro-omgevingsfactoren 14 1.5 SWOT-analyse 13 1.6 Strategisch plan 14 1.7 Marketingmix 15 Hoofdstuk 2 Organisatie & management 19 2.1 Organogram 2.2 Arbeidsverdeling in horizontale en verticale richting 21 2.3 Besluitvormingen in de organisatie 2.4 SWOT-analyse 22 2.4.1 Toelichting SWOT-analyse 2.5 De verplichtingen om een taxibedrijf op te stellen 23 2.6 Toekomstbeeld over 5 jaar Hoofdstuk 3 Financiering, Management & Accounting 26 3.1 Kosten 3.2 Financiering 30 3.3 Balansen 31 3.4 Belangrijke cijfers 34 Hoofdstuk 4 Recht 37 Inleiding 4.1 De Besloten Vennootschap 38 4.1.1 Inleiding 4.1.2 Oprichting BV 4.1.3 Aansprakelijkheid 4.1.4 Belasting 39 4.1.5 Vertegenwoordiging 4.2 De Naamloze Vennootschap 40 4.2.1 Inleiding 4.2.2 Oprichting 4.2.3 Aansprakelijkheid 4.2.4 Kapitaal & belasting 41 4.2.5 Vertegenwoordiging 4.3 De Vennootschap onder Firma 42 4.3.1 Inleiding 4.3.2 Oprichting 4.3.3 Aansprakelijkheid 4.3.4 Belasting 4.3.5 Vermogen 43 4.3.6 Ontbinding 4.4 De rechtsvorm voor onze taxicentrale 44 Conclusie 45 Bronvermelding 46 Bijlagen 47 (systeembeheer & krantenstukjes)
Inleiding Als propedeuse studenten van de Hes Amsterdam hebben we de opdracht gekregen een goed functionerende bedrijf op te richten. Het bedrijf moest gevestigd zijn in Nederland en een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. We hebben, voordat we aan een onderneming begonnen, veel informatie opgevraagd bij bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel en het CBS. We hebben de economische cijfers en de verwachtingen voor de komende jaren zoveel mogelijk gecombineerd met onze ambities. We hebben besloten om een taxibedrijf op te richten in het Noord-Hollandse stad Alkmaar. Onze missie is het vervoeren van zoveel mogelijk personen per taxi in de regio Alkmaar tegen zo laag mogelijke kosten. Dit rapport bestaat uit verschillende hoofdstukken, ieder hoofdstuk beschrijft een op het bedrijf gericht onderdeel. We zullen in dit rapport verschillende economische onderwerpen toelichten en behandelen. De volgende belangrijke punten zullen o.a. in dit rapport worden behandeld: Het financiële onderdeel
In dit onderdeel zal dieper worden ingegaan op de oprichtingskosten. Verder zal hier de situatie geanalyseerd worden met behulp van enkele kengetallen. Tot slot zal een blik op de toekomst geworpen worden met bepaalde prognoses betreffende de resultatenrekening en de balansen. De omgevingsanalyse en de strategie
De invloed van macro-economische variabelen op de resultaten van de ondernemingen is groot. Welke factoren zijn van belang voor het taxibedrijf en welke factoren kunnen hierop invloed uitoefenen. Hierbij wordt gelet op de macro-omgevingsfactoren en op de indirecte– en directe meso-omgevingsfactoren. Deze zullen allen behandeld worden. De organisatie is afhankelijk van de mate waarin we in staat zijn ons aan te passen aan de veranderde omstandigheden. In dit onderdeel zal u meer vertelt worden over de marktsituatie en de strategie daarin. Veel aandacht zal gegeven worden aan de strategie creativiteit van het managementteam en de implementatie van de strategie. Interne organisatie
De wijze waarop de organisatie intern is ingericht, is sterk afhankelijk van de omgevingsfactoren en het beschikbare financiële middelen. Wij zullen de organisatie zo efficiënt en doelmatig mogelijk inrichten, zodat onze service niet alleen aantrekkelijk maar ook betaalbaar is. In dit onderdeel wordt de interne organisatie en invloeden van buitenaf behandeld. Met dit rapport wordt gepoogd de belanghebbenden te overtuigen van de levensvatbaarheid van de onderneming. Hoofdstuk 1
Marketing & Communicatie
Inleiding
1.1 Omgevingsfactoren
Om te beginnen enige uitleg over de omgevingsfactoren. Men maakt onderscheid tussen de interne en de externe omgevingsfactoren. De interne omgevingsfactoren houden in dat men zich wat betreft de analyse van de omgeving binnen de onderneming houdt. Bij de externe omgevingsfactoren kijkt men dus buiten de onderneming. Over dit laatste zal dit gedeelte van het project voornamelijk gaan. Tevens maakt men nog onderscheidt tussen de meso- en macro-omgevingsfactoren. De meso-omgevingsfactoren kunnen weer onderverdeeld worden in directe en indirecte meso-omgevingsfactoren. Het verschil tussen directe en indirecte omgevingsfactoren is dat men veel meer te maken zal hebben met de directe omgevingsfactoren, dan met de indirecte. Directe meso-omgevingsfactoren zijn: - de toeleveranciers - de handelsschakels - de producenten - de finale afnemers. De toeleveranciers kunnen invloed uitoefenen via hun prijzen. Stel bijvoorbeeld dat de leverancier van de computers de klant verplicht er bepaalde software te kopen, dan zal de klant dus de extra kosten voor de software moeten betalen. Als de klant een onderneming is, dan zal hij de extra kosten uiteraard afwentelen op de finale afnemer door de prijs van het product te verhogen. De finale afnemer kan als reactie daarop overstappen naar een andere producent, een concurrent van ons dus. Het is voor Quality Cab dus zeker niet mogelijk een gigantische prijs te vragen voor een taxirit, omdat er concurrenten op de taximarkt zijn. De handelsschakels bij elkaar leveren een bepaalde structuur op waarbinnen de afnemers gewend zijn producten te kopen en/of te consumeren. Zo kan men bijvoorbeeld een taxi op elk gewenste plek laten stoppen om in of uit te stappen, terwijl het bij het reguliere openbaar vervoer gebruikelijk is bij een halte of station uit te stappen. Indirecte omgevingsfactoren zijn: - de media - institutionele instellingen - actiegroepen - de overheid - het publiek. De indirecte omgevingsfactoren zijn van net zo groot belang als de directe omgevingsfactoren. Zo kan de media invloed uitoefenen op het publiek door hun mening te geven over Quality Cab. Echter kan Quality Cab ook via de media invloed uitoefenen op het publiek door reclame te maken voor het bedrijf. Ook zijn er institutionele instellingen die invloed uit kunnen oefenen, positief dan wel negatief. Institutionele instellingen zijn instellingen die belangen behartigen van bepaalde groepen. Zo kan een ondernemer bijvoorbeeld lid worden van VNO-NCW om onze belangen te behartigen. Actiegroepen willen iets wat in hun ogen negatief is, tegenhouden. Hier zal de taxibranche naar alle waarschijnlijkheid weinig last van hebben, omdat er geen actiegroepen bekend zijn bij Quality Cab die zich tegen de taxibranche richten. Wel kan de overheid ons natuurlijk in de weg zitten of juist helpen met behulp van wetten. Ook kan de overheid zich met specifieke zaken gaan bemoeien in onze branche. Hiermee doelen we voornamelijk op de taxioorlog in Amsterdam. Ook hebben we natuurlijk nog de macro-omgevingsfactoren. - economische factoren - politiek-juridische factoren - sociaal-culturele factoren - technologisch factoren - demografische factoren - maatschappelijke stromingen. In tegenstelling tot de meso-omgevingsfactoren is het bijna niet mogelijk op de macro-omgevingsfactoren invloed uit te oefenen. Zo kan het bedrijf natuurlijk niet even de economie gaan veranderen, daar hebben wij helemaal niet het vermogen toe. Ook zou het zo goed als onmogelijk zijn de wet even te veranderen. Wel kan een taxibedrijf in zeer beperkte mate de politiek beïnvloeden en het sociale leven, maar eigenlijk daarvoor dient ons taxibedrijf veel groter te zijn. Op technologische factoren is ook geen invloed uit te oefenen, omdat deze branche zich nauwelijks richt op innovaties. De enige die invloed kan hebben op demografische factoren is de natuur. Als laatste maatschappelijke stromingen. Deze kunt u enigszins gelijktrekken met sociaal culturele factoren, welke dus ook nauwelijks te beïnvloeden zijn. 1.2 Marketing De volgende vormen van marketing zullen worden behandeld - consumentenmarketing - (tussen)handelsmarketing - industriële marketing - dienstenmarketing - internationale marketing - interne marketing - direct marketing

Het is duidelijk dat wij met sommige vormen van marketing, zoals hierboven beschreven, niet of nauwelijks te maken zullen krijgen, te weten: - (tussen)handelsmarketing - internationale marketing
Het meest heeft het bedrijf te maken met consumentenmarketing en industriële marketing, omdat wij het product zowel aan de consument als aan de zakelijke markt kunnen verkopen. Ook kan het slim zijn om aan interne marketing te doen, maar dit lijkt ons erg onrealistisch gezien de nog zeer geringe omvang van het bedrijf. In eerste instantie is het beter om te beginnen met direct marketing om klanten aan ons te binden. Tevens is dienstenmarketing van toepassing, omdat een taxibedrijf een dienst levert. Kort gezegd is het verschil tussen een dienst en een goed: - Diensten zijn veelal niet tastbaar. - Productie en consumptie vallen samen. - De deelnemer produceert mee. - Een dienst is vergankelijk - Diensten zijn heterogeen
Het onderdeel segmentatie zal hier niet erg belangrijk zijn. Segmentatie houdt namelijk in dat men de heterogene afnemers indeelt in homogene afnemersgroepen. Natuurlijk is het wel ten zeerste van belang om bij de marketing het marktgedrag van de concurrenten en afnemers te bestuderen. Ons bedrijf en de omgeving
1.3 Strategische analyse
In de strategische analyse, zal de taximarkt geanalyseerd worden aan de hand van de omgevingsfactoren. 1.3.1 Directe meso-omgevingsfactoren
Deze factoren bestaan uit: - de toeleveranciers - de concurrenten/producenten - de handelsschakels - consumenten. Aangezien een taxibedrijf geen productieonderneming is, zullen niet alle bovengenoemde factoren (volledig) van toepassing zijn. Bij de toeleveranciers kan gedacht worden aan de autodealer, de leverancier van computeronderdelen en de leverancier van de inventaris. Hierbij is het natuurlijk slim om niet bij de eerste potentiële toeleverancier meteen de benodigdheden te kopen. Eerst is het beter ons te oriënteren op de markt. Eerst zullen wij dus van alle bij ons bekende potentiële toeleveranciers informatie moeten inwinnen. Daarna zal deze informatie vergeleken en geëvalueerd moeten worden. Daarna zal de beslissing genomen moeten worden of het product gekocht zal worden. Hoe doet de concurrentie het? Aangezien taxibedrijven een min of meer homogene oligopolie is, zal zeer goed gelet moeten worden op wat voor ‘speciale’ dingen de concurrent doet. Er mag vanuit gegaan worden dat de consument bij voorkeur de goedkoopste taxi neemt. De prijs moet dus zo goed mogelijk worden afgestemd op de concurrent. De prijs zal niet te hoog moeten worden, maar zeker ook niet te laag. Immers geldt als de prijs te hoog is, dat de consument naar de concurrent zal gaan. Als de prijs te laag is, dan zal het bedrijf of te weinig verdienen, of de concurrent zal zijn prijs spoedig ook verlagen, waardoor het nog geen nut heeft gehad. In eerste instantie zal de prijs dus vrijwel gelijk gesteld worden aan de prijs van de concurrent. Meer over de prijs zal toegelicht worden in het prijsbeleid. Daarnaast is het erg belangrijk, dat Quality Cab naamsbekendheid krijgt en in dit geval vooral een goed imago. Als de prijs namelijk niet een erg groot verschil heeft is het moeilijk dat als wapen tegen de concurrentie te gebruiken. Tevens zijn er natuurlijk ook klanten die de prijs minder belangrijk vinden. Hierbij valt te denken aan zakelijke klanten. Voor deze klanten is het dan ook erg van belang, dat ze vooral de kwaliteit kennen. Kortweg zal een prijs gehanteerd moeten worden die ongeveer gelijk ligt aan die van de concurrent en we zullen in eerste instantie moeten zorgen dat mensen onze naam kennen en daarbij onze naam associëren aan kwaliteit. Met handelsschakels zullen wij weinig of niet te maken krijgen, dit omdat wij geen producent van producten zijn. Wij brengen immers diensten voort. Hoogstens kunnen tussen ons en de toeleveranciers nog handelsschakels zitten, maar deze kunnen we ongeveer hetzelfde beschouwen als de toeleveranciers. De consument is natuurlijk diegene die de dienst gaat gebruiken. Zij is degene waarom het eigenlijk allemaal draait. De klant is koning. Echter pas bij de doelstelling van de onderneming, zal de doelgroep gedefinieerd worden. Eerst zal de volledige omgeving geanalyseerd worden. 1.3.2 Indirecte meso-omgevingsfactoren

Vooraf zal nogmaals kort uiteen gezet worden wat de indirecte meso-omgevingsfactoren inhouden. - de media - institutionele instellingen - actiegroepen - de overheid - het publiek. De media kan natuurlijk indirect invloed uitoefenen. Het bekendste voorbeeld is dan ook wel de ‘taxioorlog’ in Amsterdam. Door deze gebeurtenis zal de consument natuurlijk met meer argwaan naar taxichauffeurs kijken. Daarnaast zal de consument misschien zelfs enigszins bang zijn. De in dit geval negatieve invloed van de media op de consument, zal het de taxibranche nog moeilijk kunnen maken. Zo zullen Quality Cab voornamelijk vanwege alle media-aandacht extra veiligheidsmaatregelen nemen. Hierover later meer, bij de marketingmix. Natuurlijk kan de media ook positieve invloed uitoefenen op het bedrijf en/of de taxibranche. Zo kan het bedrijf of de branche positief in het nieuws komen. Tevens kan men het bedrijf ook promoten via mediakanalen. Ook hierover later meer. Bij institutionele instellingen kan men denken aan de Kamer van Koophandel, maar ook aan werkgevers- en werknemersorganisaties. De belangrijkste institutionele organisaties is toch wel de werkgevers- en werknemersorganisatie. Hiermee zal Quality Cab veel meer te maken krijgen dan met bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel. Zo kunnen de chauffeurs lid worden van de FNV Bondgenoten ‘sector vervoer’ om hun belangen te behartigen. Quality Cab kan lid worden van de werkgeversorganisatie ‘Koninklijk Vervoer Nederland’, welke is aangesloten bij de VNO-NCW. Actiegroepen hebben als doel iets te bestrijden, wat in hun ogen negatief is. Meteen zal men denken aan bekende actiegroepen zoals Greenpeace, maar ook kunnen de werkgevers of werknemers actiegroepen oprichten. Quality Cab zal vooral met actiegroepen van werknemers of werkgevers te maken krijgen. Denkt u maar aan de ‘taxioorlog’ en dan zult u meteen denken aan de TCA’ers. Hoewel zij dan naar mijn weten niet officieel een naam hadden, waren zij in onze ogen wel degelijk een actiegroep. Als we dan nog even bij de ‘taxioorlog’ blijven, kan meteen de overheid erbij betrokken worden. Immers werd de overheid natuurlijk ook betrokken bij de ‘taxioorlog’. Zij heeft in dit geval gepoogd via fatsoenlijk overleg de ‘taxioorlog’ te sussen. Toen dat niet te doen bleek heeft zij maatregelen getroffen tegen de taxichauffeurs. Kortom de overheid kan dus via allerlei wetten en regels de werkgevers en werknemers rechten en plichten opleggen. Als laatste is er natuurlijk nog het publiek. Het publiek kan grotendeels beschouwd worden als potentiële consument. Dus hun mening over Quality Cab en ook de gehele taxibranche is dus van groot belang. Door alle negatieve publiciteit van TCA, is het mogelijk dat veel klanten niet graag meer in een taxi stappen, ook buiten Amsterdam. De taxibranche is onder andere door toedoen van een klein groepje van TCA veelal door de media afgeschilderd als een stel ‘zeer gewelddadige criminelen’. Dit zal TCA de nodige klanten gekost hebben. Ook zal andere taxibedrijven dit klanten gekost hebben. Wij zullen er dus voor moeten zorgen dat de potentiële klanten een zo positief mogelijk beeld krijgen over Quality Cab. Dit kan bereikt worden door te adverteren op wat voor wijze dan ook en door zo klantvriendelijk mogelijk te zijn. 1.4 Macro-omgevingsfactoren Vooraf nog even kort wat de macro-omgevingsfactoren zijn: - economische factoren - politiek-juridische factoren - sociaal-culturele factoren - technologisch factoren - demografische factoren - maatschappelijke stromingen
Voor de taxibranche zijn economische factoren van groot belang. Immers kan gesteld worden dat taxivervoer geen eerste levensbehoefte is. Vervoer wordt in het leven steeds essentiëler, maar ten eerste nog lang niet zo essentieel als voedsel, kleding en veiligheid. Daarnaast zijn er nog andere vormen van vervoer. Zo kan men bijvoorbeeld kiezen voor het openbaar vervoer of de eigen auto. Omdat de taxi zeker vergeleken met het openbaar vervoer een stuk duurder is, zal lang niet iedereen zich makkelijk een taxi kunnen veroorloven. Stel dat het slecht gaat met de economie, dan zal het aantal taxiritten daar niet direct op reageren, maar er dient dan toch zeker rekening mee gehouden te worden dat er (financiële) problemen kunnen ontstaan. De politiek-juridische factoren zijn eigenlijk al voor een groot gedeelte besproken bij de indirecte meso-omgevingsfactoren. In dit geval gaat het eigenlijk om de wetten en regels die gelden voor de gehele samenleving. Zo mag men in de bebouwde kom maximaal 50 km/u rijden, dus heeft Quality Cab niet het recht om 120 km/u te rijden in de bebouwde kom. Er geldt hier geen uitzonderlijke regel. De sociaal-culturele factoren houden in: de culturen van onze samenleving, wat zijn de normen en waarden van onze samenleving. Zo hebben zij een opinie ten opzichte van ons bedrijf en de rest van de taxibranche, zoals al eerder besproken in de indirecte meso-omgevingsfactoren. Deze opinie dient Quality Cab ‘goed te houden’ en zeker in deze situatie ‘op te krikken’. De opinie ten opzichte van taxichauffeurs is nog zeker niet wat het zijn moet om een goed imago te hebben. Technologische factoren zullen ook voor Quality Cab van belang zijn. Immers kunnen de nieuwste uitvindingen het werk gemakkelijker maken. Nog veel belangrijker zullen de uitvindingen zijn die Quality Cab helpt de kosten te drukken. Een voorbeeld van dit alles is GPS. GPS kan de chauffeur automatisch naar de door hem of haar ingestelde bestemming leiden. Dit maakt het de chauffeur gemakkelijker, want dan hoeft hij of zij niet meer de kaart te lezen. Daarnaast kan het op de lange termijn de kosten drukken. In eerste instantie zal het een vrij grote investering zijn, maar doordat het de chauffeur tijd en benzine kan schelen, kunnen de extra kosten weer terugverdiend worden. De demografische factoren zullen ook zeker van belang zijn. Het belangrijkste in dit geval is natuurlijk de bevolkingsdichtheid en hoeveel mobiliteit er is en hoe ver men in dat geval vervoerd wil worden. Iets minder van belang is de leeftijdsopbouw, omdat de doelgroep vrij groot zal zijn. Aangenomen mag worden dat de taxibranche zich richt op personen vanaf circa 16 jaar tot ‘heel oud’. Eigenlijk valt dus vrijwel iedereen onder de 16 jaar af. Mocht er dus opeens een babyboom plaatsvinden, dan is relatief gezien de doelgroep kleiner. Maatschappelijke stromingen zijn eigenlijk bepaalde gedachtegangen van de maatschappij. De enige maatschappelijke stroming die hier van belang zal zijn is de taxioorlog, waarover al eerder heel veel is gesproken. 1.5 SWOT-analyse De letterlijke vertaling van de SWOT-analyse is als volgt: S = Strengths; W = Weaknesses; O = Opportunities; T = Threats. Kortweg kan men zeggen dat de SWOT-analyse een analyse is van de interne sterke en zwakke punten van het bedrijf en van de externe kansen en bedreigingen. Wat zijn de sterke en zwakke punten van Quality Cab en wat zijn de kansen en bedreigingen? Sterke punten - toekomstplannen - richt zich erg op internet - goedkoop en efficiënt inkopen

Zwakke punten - klein bedrijf - weinig vermogen
Kansen - gaten in de markt - de vergroting van de mobiliteit van mensen - andere technische ontwikkelingen omtrent transport - de toename van de koopkracht - de taxiwet
Bedreigingen - de taxiwet - de concurrentie - de andere vormen van vervoer
De sterke punten van Quality Cab zijn dus de toekomstplannen, de internetactiviteiten en de goedkoop en efficiënt inkopen. Het probleem hierbij is echter dat het nog een klein bedrijf is en dus relatief erg weinig vermogen heeft. Door flink veel te sparen wil Quality Cab in de toekomst starten met nieuwe producten, zoals de discotaxi en een autoverhuurbedrijf. Hiermee wordt het vermogen meer verspreidt, waardoor het bedrijf een stabielere positie in de markt krijgt. Door zich te richten op internet wil Quality Cab veel klanten trekken. Daarnaast is internet HET medium van de toekomst, op deze manier willen wij de concurrentie een slag voor zijn. Het goedkoop en efficiënt inkopen uit zich vooral in de koop van de auto’s. Zo zal gestart worden met een Nissan Almera Tino en niet met bijvoorbeeld een Mercedes, want de Mercedes is ten eerste veel te duur en daarnaast is het nog niet interessant voor die meerprijs. Het gat in de markt, zoals de discotaxi, kan pas gegrepen worden als er genoeg vermogen is. Naast flink te sparen zal ook ingespeeld moeten worden op de vergroting van de mobiliteit. Hierin zal voor de taximarkt namelijk veel ‘brood’ zitten. De vervoersmarkt zal dus zeer goed in de gaten gehouden moeten worden en zonodig moeten er aanpassingen in het product gedaan worden. Naast de mobiliteit kunnen ook technische ontwikkelingen in ons voordeel spelen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat autofabrikanten met een extra zuinige motor komen. Dan valt zeker te overwegen of dit interessant is of wordt voor Quality Cab. Niet alleen de mobiliteit neemt toe, maar ook de koopkracht van de consument. Dit is eigenlijk een tweede reden naast de vergroting van de mobiliteit die zeer nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. Als laatste kan de taxiwet in ons voordeel spelen, zoals het makkelijker maken van het betreden van de taximarkt. Door het voorbeeld wat net genoemd is, kan de taxiwet ook een bedreiging vormen, omdat het dan ook makkelijker wordt voor nog meer concurrenten om de taximarkt te betreden. Maar niet alleen de concurrenten en de taxiwet vormen een bedreiging, een misschien nog wel veel grotere bedreiging zijn de andere vormen van vervoer. Het grootste probleem met de andere vormen van vervoer is dat zij relatief veel goedkoper zijn. Iets wat voor de taximarkt heel moeilijk is om te beconcurreren. Resumerend kunnen we stellen dat het bedrijf zich vooral sterk kan opstellen door goede toekomstplannen te hebben en te zorgen dat het zo goed mogelijk omgaat met het vermogen dat het nu heeft. Als het vermogen dus de ruimte geeft om een kans waar te maken, dan zal deze zo snel mogelijk waargemaakt moeten worden. 1.6 Strategische plan In de voorgaande stukken is de omgeving geanalyseerd. Nu we aangekomen zijn bij het strategisch plan, zal de doelstellingen van de onderneming vastgesteld worden. Dit zal gedaan worden door middel van een soort opbouwen. Eerst zal de missie vastgesteld worden, vervolgens de doelgroep, de marketingmix en als laatste het actieplan. Zoals u kunt zien, gaan wij dus aan de hand van de analyse van de omgeving de doelen stap voor stap, steeds concreter vaststellen. Onze missie

De missie is het vervoeren van zoveel mogelijk personen per taxi in de regio Alkmaar tegen zo laag mogelijke kosten. Doelstelling
Nu de missie vastgesteld is, kan door middel van segmentatie de doelgroep gedefinieerd worden. Uit de totale markt segmenteert men doelmarkt, oftewel de taximarkt. Eigenlijk is dit al zo’n beetje beschreven in de omgevingsfactoren. Daar is immers beschreven in welke relatie alle omgevingsfactoren liggen met Quality Cab. Zeer kort en simpel gezegd richt Quality Cab zich op iedereen die er voldoende geld voor over heeft om een taxirit te betalen en dat ook wil betalen. Expres staat er ‘simpel’ bij, want dit is een iets te simpele gedachtegang. Zo zal misschien een kind van tien jaar graag een taxirit willen maken en het geld er ook voor over hebben, toch lijkt het mij dan niet reëel dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Om het dus iets preciezer te zeggen: de taxibranche richt zich op iedereen vanaf circa 16 jaar die het geld ervoor heeft en ook de bedoeling heeft een taxirit te maken. Strategie
Omdat het een uitgebreid artikel zal worden over de strategie is hiervoor een aparte paragraaf ‘gereserveerd’. Tactiek
De tactiek komt tot uiting in het actieplan. Het actieplan is dus eigenlijk het plan via welke wegen de doelstelling geprobeerd wordt te bereiken. Met behulp van het actieplan positioneert het bedrijf zich in de markt. Het lijkt ons dubbel werk om het actieplan hier geheel te gaan beschrijven, omdat het actieplan globaal gezegd het hele project omvat. 1.7 Marketingmix Vooraf is het noodzakelijk te vermelden dat u meer informatie over de financiële kant kunt vinden in het gedeelte van Financial Management & Accounting. Het prijsbeleid
De prijslijst voor de ritten zal behandeld worden in het gedeelte voor Financial Management & Accounting. Wel kan nog het volgende vermeld worden. Al onze meters zullen geijkt worden. Bij fraude of diefstal door wie dan ook, zal direct aangifte gedaan worden bij de politie. Het Promotiebeleid
Quality Cab zal uitsluitend adverteren in het Noord-Hollands Dagblad (editie Alkmaar), omdat dan toch een zo groot mogelijk publiek bereikt wordt. Dit is ook het meest doelgericht, want er worden in dit geval nauwelijks mensen bereikt die er ‘niets aan hebben’. Stel dat het taxibedrijf adverteert op TV Noord-Holland dan zullen de inwoners van bijvoorbeeld Den Helder er weinig aan hebben, aan onze dienst. In het Noord-Hollands Dagblad (editie Alkmaar) zal niet een keer een hele grote advertentie geplaatst worden, maar vele keren een kleine advertentie. Dit omdat potentiële klanten onze naam dan vaak zien langskomen met als uiteindelijke doelstelling dat onze naam ‘meer’ bij de klanten blijft hangen. De prijzen van de advertentie zonder foto/logo in het Noord-Hollands Dagblad (editie Alkmaar) zijn per millimeter: Op maandag t/m vrijdag: €2,19

Op zaterdag €2,41
De prijzen van de advertentie met foto/logo in het Noord-Hollands Dagblad (editie Alkmaar) zijn per millimeter: Op maandag t/m vrijdag: €2,45
Op zaterdag €2,70
Uiteraard zal nog reclame worden gemaakt via onze website en in en op het pand waar het kantoor is gevestigd. Uiteraard zullen de kosten hiervan vrij gering zijn. Zeker zullen reclamefolders/brochures ter beschikking gesteld worden in het kantoor. Via onze website zal Quality Cab de mogelijkheid bieden dat men lid kan worden van onze nieuwsbrief die maandelijks zal verschijnen. Voor de nieuwsbrief zal Jeroen van Ingen de volledige verantwoordelijkheid dragen. De toekomstplannen omtrent de promotie zien er als volgt uit. Mogelijk gaat Quality Cab de reclamefolders/brochures uitdelen op straat. Dit zal dan onder andere gebeuren bij evenementen, tijdens het uitgaansleven en op andere drukke punten. Tevens wordt eraan gedacht om een actie op te zetten in combinatie met de reclamefolders/brochures. Dus bijvoorbeeld tegen inlevering van de reclamefolder/brochure 10% korting op de ritprijs. Ook wordt eraan gedacht om in de toekomst te gaan adverteren op andere websites, zoals bijvoorbeeld de website van de gemeente Alkmaar. Als laatste wordt nog gezocht naar goede andere bronnen om te adverteren. Gedacht wordt aan TV Noord-Holland en direct marketing. De twee problemen met TV Noord-Holland zijn echter dat dan een te groot publiek bereikt wordt en het is heel erg duur. Daarentegen lijkt direct marketing wel een goed idee. Dit zal in eerste instantie betekenen dat onze reclamefolder/brochure huis-aan-huis verspreid zal worden. Ook zou het een mogelijkheid kunnen zijn om een of meerdere reclamezuilen te huren. Ook zal in de toekomst geprobeerd worden enige inkomsten te verwerven door zelf producten te promoten voor andere bedrijven. Hiermee wordt bedoeld dat Quality Cab van plan is de taxi’s te gaan bestickeren met de naam van een ander bedrijf erop. Hierbij valt met name te denken aan de volgende bedrijven: Snickers, The Coca-Cola Company, Microsoft en Novell. Expres staat erbij ‘in de toekomst’, omdat Quality Cab van plan is een eigen reclameactie duidelijk aan te geven op de taxi’s. Anders zullen de taxi’s bestickerd worden met heel groot de naam van ons bedrijf erop. Het is u misschien wel duidelijk geworden, maar toch nog even voor de duidelijkheid: het is in eerste instantie de bedoeling om een of meerdere acties te organiseren om zo klanten te werven en naamsbekendheid te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan acties waarbij de klant korting krijgt op de rit of een cadeautje krijgt. Er zijn hier vele vormen mogelijk. Het plaatsbeleid
Onder het plaatsbeleid wordt ook wel het distributiebeleid verstaan, maar omdat dat Quality Cab geen productieonderneming is, zal in dit geval het distributiebeleid grotendeels komen te vervallen. Quality Cab zal voor het kantoor een pand huren in de gemeente Alkmaar. Quality Cab had de keuze tussen Alkmaar en Utrecht. Echter bleek de taximarkt in Utrecht dusdanig verzadigt, dat de taximarkt in Utrecht niet rendabel geacht wordt. Als de taxi’s niet ‘in dienst zijn’, zullen zij in principe bij het kantoor geparkeerd staan, tenzij het roostertechnisch erg onhandig is. Dat wil zeggen, als een chauffeur bijvoorbeeld van 18.00 uur tot 24.00 uur gewerkt heeft en hij moet de volgende dag weer om 10.00 uur beginnen, dan is het erg handig als hij de taxi tijdelijk mee naar huis neemt, indien de taxi tussentijds niet gebruikt wordt. Verder zal reparatie en onderhoud uitbesteedt worden aan de garage waar de taxi gekocht is. Zeker in eerste instantie zal dit goedkoper zijn, omdat Quality Cab nog niet echt veel taxi’s tot zijn beschikking heeft. Het productbeleid
Nu zal aangestipt worden welke regels Quality Cab handhaaft om de dienstverlening naar de klant toe zo goed mogelijk te maken en uiteraard om de werkomstandigheden voor de chauffeurs zo optimaal mogelijk te houden. - Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan te roken in de taxi. Ook niet als de klant het toestaat. - Het is voor de chauffeurs verplicht een kostuum te dragen. - Er zal zich een cd-speler en radio in de taxi bevinden, maar als de klant deze audio signalen niet op prijs stelt dient de chauffeur zich daaraan te houden. Omgekeerd geldt dit ook; als de chauffeur het niet op prijs stelt, dient de klant dat ook te accepteren. - Wij zullen een 0800-nummer openstellen om een taxi te bestellen. Dit nummer is bereikbaar vanaf een vast toestel binnen Nederland of vanaf een mobiele telefoon. - Geweld naar een klant of onze chauffeurs toe is niet toegestaan. Indien het wel gebeurd zal direct aangifte worden gedaan bij de politie. - De taxi’s zijn eigendom van Quality Cab BV. Indien sprake is van schade of een ander voorval toegebracht door de chauffeur, dan is de chauffeur aansprakelijk. - De taxi dient er verzorgt uit te zien. De zorg hiervoor is de verantwoording van de desbetreffende chauffeur. - Tussen twee diensten bedraagt de minimale rusttijd van een chauffeur tien uur. De roostertijden zien er als volgt uit: Er zullen vijf taxi’s rijden: Dag Uren

Maandag t/m vrijdag 8.00 – 24.00
Vrijdagnacht 24.00 – 5.00
Zaterdag 22.00 – 5.00
Er zullen twee taxi’s rijden van: Maandag t/m vrijdag 24.00 – 8.00
Zaterdag 5.00 – 22.00
Zondag 5.00 – 24.00
De eerste auto’s die gekocht zullen worden zijn vijf Nissan Almera Tino. Onze auto’s zullen standaard uitgerust zijn met: - Een radio met cd-speler. - Een GPS-systeem. - Een airco. - Een automaat. De kleur van de auto’s zal een donkere kleur zijn. Welke kleur het precies zal zijn hangt af van de prijs van de kleur. Wij gaan ervan uit dat de auto’s in drie jaar worden afgeschreven. De toekomstplannen zijn om Mercedes te gaan rijden, maar deze auto’s zijn te duur om mee te beginnen. Tevens is het plan om discotaxi’s, zakentaxi’s en internettaxi’s te gaan laten rijden. De discotaxi is een taxi waarin een extra goede geluidsinstallatie zit en enkele discolampen zijn bevestigd om zo alvast in een goede feeststemming te komen. Zelfs de chauffeur zal iemand zijn die erg in de feeststemming zal zijn. De zakentaxi is een taxi die volledig ingericht is voor de zakenrelatie. Zo zal in deze taxi een drankje aanwezig zijn en eventueel een laptop en telefoon om te kunnen werken. In de wat verdere toekomst willen we ook toegang tot internet kunnen aanbieden in onze zakentaxi. Hier zal dan ook de internettaxi op gericht zijn: de internetverbinding. Ook willen wij in de toekomst een autoverhuurbedrijf beginnen, naast ons taxibedrijf. Dit autoverhuurbedrijf zal zich dan specialiseren in exclusieve merken, zoals Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini en Ferrari. Dit zijn natuurlijk plannen voor in de verre toekomst, want de auto’s die wij willen verhuren zijn dermate duur, dat ze niet ‘eventjes’ kunnen worden gekocht. Hoofdstuk 2
Organisatie & management
2.1 Organogram
De verdeling van de taken onder het personeel kan men vastleggen in een eenvoudig organogram. In ons taxicentrale zijn de chauffeurs het meest belang voor ons bedrijf, want zonder goed getrainde chauffeurs is ons bedrijf een slecht functionerende zaak. Daarom moet er natuurlijk een leiding komen zodat de chauffeurs hun werktijden weten en uitbetaald worden. En in het bedrijf moeten nog meer taken aanwezig zijn zodat er een gezond bedrijf uitvloeit. Er zijn in totaal 5 oprichters van het bedrijf, een daarvan zal de directeur worden die de leidinggevende functie vervult, 2 oprichters houden zich voornamelijk bezig met kantoorwerkzaamheden. En de 2 andere oprichters zullen chauffeurs worden, maar kunnen op elk moment ook kantoorwerkzaamheden vervullen als een van de twee aandeelhouders die kantoorwerk doen absent is. Daarnaast beschikken we over 5 chauffeurs. Bij ons taxicentrale is de volgende verdeling gemaakt. Directeur: Heeft de leidinggevende functie en zal voornamelijk toezicht houden. En zal ook de personeelszaken op zich nemen. Centrale beheer: Als de klanten behoefte hebben aan vervoer dan bellen ze onze centrale taxi telefoonnummer. Waarbij men contact heeft met onze centrale beheer die noteert alle gegevens die nodig zijn en vervolgens de gegevens doorstuurt naar de planning. Planning: De planning moet de chauffeurs constant werk leveren. Als er een bericht is ontvangen van het centrale beheer dan beslist de planning welke taxi het dichts bij is en zorgt dan ervoor met behulp van moderne communicatiemiddel dat de klant wordt opgehaald en gebracht wordt naar de gewenste bestemming. De planning moet dus constant in contact zijn met de chauffeurs. Daarom zijn communicatiemiddelen van groot belang voor ons bedrijf. In geval van nood kunnen de chauffeurs direct contact opnemen met de planning waardoor een extra veilig gevoel wordt gewaarborgd. Daarom is het aantrekken van goed personeels erg belangrijk, deze taak zal personeelszaken uitvoeren. Personeelszaken: Werken als chauffeurs is een zware taak. Daarom is het werven van personeels erg belangrijk. We plaatsen personeelsadvertenties in kranten en nemen alleen mensen aan die een rijbewijs beschikken. En bovendien moeten de rijvaardigheid, stratenkennis en sociale vaardigheden wel voldoende zijn. Eenmaal als een chauffeur wordt aangenomen wordt er een kort, eenvoudige opleiding gegeven. De opleiding houdt in wat ze moeten doen als ze een ongeluk hebben gemaakt, en daarnaast wordt er ook eenvoudige eerste hulp les gegeven zodat gewonde passagiers tot hulp worden bijgestaan door de chauffeurs totdat de ambulance is gearriveerd. En soms kan het zijn dat er felle conflicten ontstaan met klanten, daarom wordt er in de korte opleiding ook aandacht besteed aan zulke situaties. Behalve het werven van personeels wordt er ook aandacht besteedt aan arbozaken. De werkritmes bepalen het welzijn van de mensen, dus we proberen dat constant te verbeteren. Bij het besturen van een taxi worden allerlei bewegingen gemaakt, wat kan leiden tot klachten aan nek en schouders. Daarom is een ergonomische training ook een onderdeel van zo’n opleiding. Na elke rit die de chauffeurs maken moeten ze in een boekje vastleggen hoelang de rit was, en in boekje moeten ook de eventuele kosten vastgelegd worden hierbij moet je denken aan bezoek aan een tankstations en boetes voor snelheidovertredingen. Dit boekje moet na het werk ingeleverd worden bij de administratie. Administratie: Een van de oprichters van het taxibedrijf heeft als taak de administratieve zaken. De administratie zal zich ontfermen over het boekhouden. Zij zullen de inkomsten en uitgaven bij moeten houden, de ontvangsten van chauffeurs innen en natuurlijk de lonen uitbetalen. Chauffeurs: De chauffeurs hebben de belangrijkste taak voornamelijk het vervoeren van de klanten op een snelle en veilige manier. Zij moeten een zo goed mogelijke prestatie leveren zodat die ten goede komt aan de onderneming. Als zij een goede service verlenen en klantvriendelijk zijn dan zal de klant snel voor herhaling onze taxionderneming kiezen. De chauffeurs zijn altijd in contact met de planning omdat zij van hieruit horen waar de klanten zich bevinden. In geval van nood kunnen zij ook contact opnemen met de planning. En volgens de wet kunnen de chauffeurs niet de gehele dag rijden en worden daarom na een bepaalde tijd vervangen door andere chauffeurs, immers bestuurders van taxi’s hebben ook belang naar rust na een bepaalde tijd achter het stuur zitten. De chauffeurs hebben ook verantwoordelijkheid om het geld te innen dat zij van hun klanten ontvangen en zullen dit dan weer afgeven aan de administratie. De chauffeurs zijn verdeeld in 2 delen en vervolgens weer verspreidt in dag en avond. De roostertijden zien er als volgt uit: Er zullen 5 taxi’s rijden: Dag Uren

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 24.00
Vrijdagnacht 24.00 - 5.00
Zaterdag 22.00 – 5.00
Er zullen 2 taxi’s rijden van: Maandag t/m vrijdag 24.00 – 8.00
Zaterdag 5.00 – 22.00
Zondag 5.00 – 24.00 [plaatje0] 2.2 Arbeidsverdeling in horizontale en verticale richting Binnen onze taxibedrijf hanteren wij een horizontale en verticale differentiatie, daarmee bedoelen we dat de oprichters van het taxibedrijf onderling samenwerken en aan het eind de taken doorsturen naar de chauffeurs en die vervolgens verrichten. Met andere woorden het centrale beheer neemt een nota op van een klant, die stuurt het weer door naar de planning. De planning zorgt ervoor dat de chauffeurs constant aan het werk zijn. Dus na een oproep van de planning zal de chauffeurs de opdracht uitvoeren. De keuze voor deze verdeling van de arbeid komt neer op de motieven die er uitvloeien. - Kostenmotief: door deze methode van arbeidsverdeling zal de taken zodanige ingedeeld worden zodat efficiënt functioneren en produceren mogelijk wordt gemaakt. - Bestuursmotief: de wijze waarop taken wordt opgebouwd en verdeeld worden, moet besturing van de organisatie mogelijk maken. Toezicht op de uitvoering van de verschillende taken moet mogelijk zijn. - Sociaal motief: taken moeten voor ieder persoon die in het taxibedrijf werkt een bepaald aantrekkelijkheid bezitten. Want zonder motivatie is werken überhaupt niet meer mogelijk. - Maatschappelijke motief: bij de opbouw van taken moet rekening worden gehouden met maatschappelijke eisen, bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften zoals voertuigen met dubbele airbags en ABS. 2.3 Besluitvormingen in de organisatie Om de betrokkenheid en motivatie van de chauffeurs op te voeren, hebben we besloten aan het eind van iedere maand een werkoverleg te houden. Een werkoverleg houdt in dat er overleg gepleegd wordt met alle chauffeurs en de oprichters van het taxibedrijf over de werkzaamheden die verricht worden, over de werkomstandigheden en over de sfeer op de werkvloer. De chauffeurs kunnen op deze manier de besluitvorming binnen de organisatie beïnvloeden. Nadat alle vragen zijn beantwoord of opmerkingen, kritieken zijn genoteerd zullen de oprichters vergadering houden zonder chauffeurs. Het aantal punten die genoteerd werden tijdens het werkoverleg zal dan aan sprake komen en overige punten over de taxicentrale zullen dan aan bod komen, hierbij moet men denken aan de maandelijkse omzet en de aanwezige kosten die er gemaakt werden.
2.4 SWOT-analyse De SWOT-analyse houdt kortweg in een analyse van de interne sterke en zwakke punten, externe kansen en bedreigingen van de taxi bedrijf. Sterke punten - toekomstplannen - richt zich erg op internet - goedkoop inkopen, maar efficiënt
Zwakke punten - klein bedrijf - weinig vermogen
Kansen - de vergroting van de mobiliteit van mensen - de toename van de koopkracht - de taxiwet
Bedreigingen - de taxiwet - de concurrentie - de andere vormen van vervoer - publieke opinie 2.4.1 Toelichting SWOT- analyse
Ons bedrijf is toekomst gericht zodat de we een goede planning en overzicht hebben over de toekomst. Daarnaast maken we veelvoudig gebruik van het internet. En uit onderzoek is gebleken dat meer dan 50% van alle gezinnen in Nederland over een internetaansluiting beschikken, en daardoor zullen we ons graag willen promoten door internet. En we beschikken over grote comfortabele auto’s die tegen een redelijke prijs werden ingekocht. De ingekochte auto’s zijn Nissan Almera Tino, we hebben bewust deze auto’s gekozen omdat we met een klein vermogen is begonnen. Te dure auto’s zijn immers niet erg geschikt voor een beginnende onderneming. Nissan Almera Tino zijn goed van kwaliteit en vooral in prijs voordeliger dan de dure auto’s. Maar omdat we een beginnend taxibedrijf zijn is onze vermogen niet erg groot. We beschikken te weinig over eigen vermogen. En daarnaast hebben we een klein vreemd vermogen, omdat de banken niet al te grote krediet willen verlenen. Daarnaast is onze omvang als taxi bedrijf in het algemeen veel kleiner dan andere bestaande taxibedrijven, waardoor kansen om te ontplooien zeer gering is. De externe kansen die we hebben zijn dat de mobiliteit continue aan het toenemen is, dus de vraag aan vervoer is voortdurend aan het stijgen, hierdoor is er een grote kans dat onze taxi bedrijf meer klanten zullen aantrekken. En uit onderzoek is gebleken dat de economie weer aan het groeien is, de koopkracht van de consumenten neemt toe. De mensen hebben dan een neiging om een taxi te nemen boven het openbaar vervoer. En door de vernieuwde taxiwet kunt ons taxibedrijf de taxi branche met gemak binnentreden. Maar mede door de vernieuwde taxiwet kan het ook een bedreiging vormen, omdat het dan ook makkelijker wordt voor nog meer concurrenten om de taximarkt te betreden. Het aantal taxi’s in Nederland is daarmee gestegen naar ruim 50000. En andere vormen van vervoer is natuurlijk ook een bedreiging. Openbaar vervoer is uiteraard veel goedkoper dan een taxi. Iets wat voor de taximarkt heel moeilijk is om te beconcurreren. En de publieke opinie kunnen ook een grote bedreiging vormen, want door de taxioorlog in Amsterdam tussen TCA en Taxidirect hebben de mensen een geheel verkeerd beeld over taxi bedrijven. Ze hebben dan een beeld gecreëerd dat taxichauffeurs zware criminelen zijn die uiterst gewelddadig zijn. En er was een tijd dat chauffeurs fraude plegen met tellers. Er waren chauffeurs die een kilometertelleronderbrekers in hun taxi hebben geïnstalleerd.
2.5 De verplichtingen om een taxibedrijf op te stellen Bij het oprichten van een taxibedrijf geldt bijna hetzelfde als andere bedrijven die een besloten vennootschapstelsel hanteren. Maar bij een taxibedrijf moet een van de oprichters minimaal 5 jaar lang een taxi heeft gereden om handelsbekwaam te zijn. En onze directeur heeft naast zijn bedrijfseconomie diploma ook nog 5 jaar lang als taxi chauffeur gewerkt, hij is dus handelsbekwaam. Alle oprichters hebben hierbij een meerzijdig rechtshandeling gehanteerd. En daarna wordt een notaris ingeschakeld om een notariële akte op te stellen. In de notariële akte van oprichting bestaat het grootste gedeelte uit statuten. De statuten bevatten uiteraard de bevoegdheden en, even belangrijk, de bevoegdheidsbeperkingen van de verschillende organen van de vennootschap. Daarna zal de notaris de notariële akte sturen naar het ministerie van verkeer. Daar wordt gekeken of er geen bezwaar is om het bedrijf op te richten. Als de verklaring van geen bezwaren van het ministerie van verkeer is binnen gekomen bij de notaris, dan wordt er een definitieve akte opgesteld. Deze moet binnen 3 maanden getekend worden door de oprichters van het bedrijf. Op dit moment bestaat er pas een besloten vennootschap juridisch, er is dus een rechtspersoon ontstaan. Het gevolg daarvan is dus dat er ingeschreven moet worden bij de Kamer van Koophandel. 2.6 Toekomstbeeld over 5 jaar Ons taxibedrijf is toekomst gericht, zodat de we een goede planning en overzicht hebben over de toekomst. Daarom kan er globaal omschreven worden wat er in de komende 5 jaar te verwachten valt. Volgens planning zou het vermogen van het taxibedrijf toenemen. Waardoor er investeringen gepleegd kunnen worden in comfortabele en luxer auto’s. Na 5 jaar zullen de huidige auto’s sterk met slijtage te maken hebben, waardoor de maandelijkse onderhoudskosten te hoog liggen. Daarom zullen er nieuwe auto’s aangeschaft worden, hier wordt gedacht aan de Mercedes E klasse. Mercedes auto’s zijn ten eerste mooi om naar te kijken, en daardoor erg aantrekkelijk wordt voor de klanten. En ten tweede zijn zulke auto’s zeer goed van kwaliteit. Waardoor er minder sprake is van slijtage, waardoor de maandelijkse onderhoudskosten verminderd worden. Ook als het financieel mogelijk is, zouden we ons graag willen uitbreiden met 5 extra chauffeurs. Zodat de omvang als taxibedrijf groter wordt. Als de omvang als taxibedrijf groter wordt dan kunnen we onze concurrentie positie versterken, en daardoor veel marktaandeel inwinnen. Daarnaast willen we niet alleen in Alkmaar opereren, maar ook in omstreken. Het werkgebied zou dan groter worden. De klantenkring zou dan groter worden, en daardoor ook de omzet zal stijgen. Maar wat er in de toekomst zal gebeuren is nooit te voorspellen. Het kan dus tegen alle verwachtingen in dat het heel slecht gaat met ons taxibedrijf. Als de gemaakte kosten veel hoger liggen ten opzichte van het gemaakte winst, dan zit er niks anders op dan de vennootschap te ontbinden. De alternatief is ons over te laten nemen door de grotere taxibedrijven in Alkmaar. [plaatje1] [plaatje2] Hoofdstuk 3
Financiering, Management & Accounting
3.1 Kosten
De kosten die gemaakt moeten worden op jaarbasis. Auto
We gaan met vijf auto’s rijden en hebben dus ook 5 chauffeurs nodig. We hebben voor de auto’s gekozen voor de Nissan Almera Tino deze gaan per stuk 15.000 euro kosten. We gaan deze in drie jaar afschrijven tot nihil. We kopen aan het einde van het derde jaar nieuwe auto’s. De auto’s rijden 1 op 10 dat houdt in dat ze op elke liter 10 km kunnen rijden en elke liter kost 0.80 euro cent. Tegenwoordig betaal je bijna overal voor het parkeren we hebben daar om besloten om parkeer vergunningen aan te vragen bij de gemeente. Deze parkeer vergunning gaan per auto 40 euro kosten per maand. We zullen omdat de auto’s veelvuldig in gebruik zijn ook veel aan service moeten denken zoals reparaties enz. We hebben per auto hier voor 2.000 euro uitgetrokken per jaar
Personeel

We hebben 5 fulltimers in dienst en deze werken 40 euro in de week. Ze krijgen per uur 15 euro. We zijn aan dit bedrag gekomen om aan een aantal taxi chauffeurs te vragen wat ze verdiende. De meeste antwoorden met de vraag dat het moeilijk te berekenen was omdat het aan een aantal klanten lag die ze per dag vervoerde. Ik heb toen gevraagd hoeveel ze ongeveer per uur verdiende en de meeste gaven het antwoord ongeveer 17,50 euro per uur. We hebben ook nog 5 parttimers in dienst die de diensten in de weekend kunnen doen die ieder per week 10 uur werken en zij verdienen per uur 12.50 euro
Pand
We hebben besloten om een pand te huren omdat je als beginnend bedrijf heel moeilijk geld kan lenen voor een gebouw en het is in het begin ook goedkoper. Bij na vraag is gebleken dat een pand in Alkmaar 450 euro per maand gaat kosten. Maar daar bij komen ook nog de kosten voor gas,water en elektra en hier voor hebben we 500 euro per maand gerekend. Inventaris
We hebben drie bureaus en drie bureau stoelen nodig. De bureaus kosten per stuk 250 euro en de bureau stoelen per stuk 50 euro. En we hebben ook nog 5 mobiele telefoons voor de chauffeurs deze kosten per stuk 100 euro. Deze zijn deze prijs omdat ze bij een abonnement van 50 euro ongeveer die prijs zijn. We hebben ook nog gewone telefoons met de mogelijkheid tot meerdere gesprekken tegelijk we hebben hier ook een isdn centrale bij nodig en dan nog de drie gewone telefoons. De telefoons kosten per stuk 100 euro en de isdn centrale 200 euro. We hebben ook nog tarief bereken raars deze kosten per stuk 250 voor elke auto. Telefoonkosten/Diesel kosten
We hebben gekozen voor een 0800 telefoonnummer zodat de klant je altijd kan bereiken ook als ze bijvoorbeeld met hun mobiel willen bellen en ze geen bel tegoed hebben. De kosten die we hier voor moeten maken zijn aansluitkosten van KPN en deze kosten zijn 65 euro en de abonnement kosten van KPN zijn 90 euro per maand. En je hebt ook nog aansluitkosten bij OPTA en deze zijn 12 euro en het abonnement is 13 euro per maand. Voor de rest zijn er nog per gesprek opstart kosten van 4 euro cent en dan nog per gesprek 9 eurocent. En als er mensen zijn die met mobiel bellen komt et nog 25 euro cent er bij. Hierbij moesten we eerst ons aantal potentiële klanten bereken. In Alkmaar wonen 74.050 mensen vanaf 16 jaar. Hiervan bezitten 1 op de 3 mensen een auto. We zijn er van uit gegaan dat deze mensen geen gebruik zullen maken van onze dienst. De andere mensen zullen waarschijnlijk met het openbaar vervoer gaan en dit zal een percentage zijn van 50 procent. En hiervan gaat ook nog eens 30% met de fiets of lopen. Deze cijfers hebben we gevonden op de site van het Centraal Bureau Statistieken. Er zijn in Alkmaar zes concurrenten deze hebben een groter markt aandeel als ons. Wij zullen van dit markt aandeel tien procent bezitten
74.050 / 3=49.366 49.366 / 2=24.683 24.683x0.70=14810 potentiële klanten over de hele markt. Dat houdt in dat wij dan 1481 potentiële klanten hebben per maand, waarom per maand omdat bij navraag bij vrienden en familie zij gemiddeld 1 keer per maand met de taxi gaan. Nu kunnen we de telefoon kosten gaan berekenen. Het was erg moeilijk om er achter te komen hoeveel mensen er met een mobiele telefoon bellen daarom zijn we van een percentage van 30 procent uit gegaan. Dit zijn 432 mensen. 1481x €0.04= €59.24

1481x €0.09= €133.29 432x €0.25= €108
En dan hebben we nog de diesel kosten ook bij na vraag bij taxi chauffeurs is gebleken dat een rit gemiddeld 10 kilometer is en bij de paragraaf auto kon je al lezen dat de diesel prijs 80 euro cent kost. Dat houdt in dat de diesel kosten per maand zijn 1481x€0.80=€1184.80 Voor verdere kosten zie tabel hier onder: termijn prijs aantal Totale kosten Eerste jaar Nissan almera 1,8 dl 12 €15.000 5 €75.000
Parkeer vergunningen 12 €40 5 €2.400
huur van pand 12 €450 €5.400
Gas, water en elektra 12 €500 €6.000
Fulltime salaris 13 €2800 5 €182.000
Interest kosten 8% €4000 €4.000
Bureaus 1 €250 3 €750
Bureau stoelen 1 €50 3 €150
Mobiele telefoon 1 €100 5 €500
Abonnement voor mobiele telefoon
12 €50 5 €3.000
Tarief berekenaar 1 €250 5 €1.250

Telefoons 1 €100 3 €300
Aansluitkosten KPN 0800 nr. 1 €65 €65
Aansluitkosten opta 0800 nr. 1 €12 €12
Abonnement kosten KPN 12 €90 €1.080
Abonnement kosten opta 12 €13 €156
Abonnement isdn 12 €22 €264
Isdn centrale 1 €200 €200
Openingskosten 1 €5.000 €5.000
Advertentie kosten 12 €1.000 €10.000
Huishoudelijke middelen 12 €416,66 €6.000
Brief papier en enveloppen 12 €2.500 €2.500
Kantoorbenodigdheden 12 €200 €2.400
verzekeringskosten 12 €400 €4.800

computers 1 €1300 2 €2.600
Computer server 1 €2700 €2.700
software 1 €750 €750
Schoonmaak kosten auto
12 €50 €600
Service kosten 12 €2.000 5 €10.000
Diesel 12 €0.80 per rit 1481 €14217,6
Kosten per gesprek 12 €0,09 1481 €1.599,48
Starters kosten per gesprek 12 €0,04 1481 €710,88
toeslag mobiele 12 €0,25 432 €1296
Part time salaris 12 €500 5 €32.500
TOTAAL €380200,96 De totale kosten zonder de inventaris en auto’s zijn €300.501

De kostprijs zal dan 300.501 / 17772= €16.90 De winst percentage is 22 procent omdat we bij na vraag bij andere taxi chauffeurs is gebleken dat het rond de 25 procent zat we hebben voor een lagere winst percentage gekozen zo dat onze prijs wat lager ligt als gemiddeld en we zo meer klanten kunnen trekken. De verkoopprijs per rit zal dan uitkomen op €16.90x1.22=€20.62 Liquiditeitsbegroting Parkeer vergunningen €40
huur van pand €450
Gas, water en elektra €500
Fulltime salaris €14.000
Interest kosten €333.33
Abonnement voor mobiele telefoon €50
Abonnement kosten KPN €90
Abonnement kosten opta €13
Abonnement isdn €22
Advertentie kosten €1.000
Huishoudelijke middelen €416,66
Brief papier en enveloppen €208.33
Kantoorbenodigdheden €200
verzekeringskosten €400
Schoonmaak kosten auto €50

Service kosten €166.67
Diesel €1184.80
Kosten per gesprek €133.29
Starters kosten per gesprek €59.24
toeslag mobiele €108
Part time salaris €2500
Het totale kosten per maand zal dan zijn:€21.885.32
De inkomsten per maand zal dan 1481x20.62=30.538,22 3.2 Financiering Financiering We gaan de auto’s financieren door een lening af te sluiten van 50.000 euro. Deze lening gaan we afsluiten bij ABN AMRO omdat die veel advies kunnen geven in de toekomst aan startende ondernemers. We betalen bij hun 8% interest. Maar dan hebben we nog niet genoeg om ze te kunnen te betalen daar om investeren we zelf ieder 7.500 euro. We hebben dat in kas ook 2.500 euro en op de bank 10.000 euro. De inventaris wordt gefinancierd door crediteuren. 3.3 Balansen Begin Belans begin eerste jaar

Debet Credit
Auto’s €75.000 Eigen vermogen €37.500
Inventaris €9.200 Lening €50.000
Liquide middelen €12.500 Crediteuren €9.200
Totaal €96.700 Totaal €96.700 Eind Belans einde eerste jaar
Debet Credit
Auto’s €50.000 Eigen vermogen €103.457,68
Inventaris €7.200 Lening €40.000
Liquide middelen €93.457,68 Crediteuren €7.200
Totaal €150.657,68 Totaal €150.657,68 proef balans saldi balans resultaten rekening eindd balans debet credit debet credit verlies winst debet credit
Auto's 75000 25000 50000 50000 Inventaris 9200 2000 7200 7200 Kas 10000 10000 10000 Eigen vermogen 37500 37500 103457,7

Crediteuren 2000 9200 7200 7200
Bank 83457,68 83457,68 83457,68 lening 10000 50000 40000 40000
Omzet 366458,6 366458,6 366458,6 Huurkosten 5400 5400 5400 Gas, water en elektra 6000 6000 6000 Personeelskosten 214500 214500 214500 Telefoonkosten 5183,36 5183,36 5183,36 Telefoonkosten mob 3000 3000 3000 Verbouwings kosten 5000 5000 5000 Openings kosten 5000 5000 5000 Advertentie kosten 12000 12000 12000 Schoonmaakkosten 6000 6000 6000 Kantoor benodigdheden 2400 2400 2400 Verzekerings kosten 4800 4800 4800 Auto kosten 3000 3000 3000 Service kosten 10000 10000 10000 Diesel kosten 14217,6 14217,6 14217,6 interestkosten 4000 4000 4000 verlies/ winst 65957,68 Totaal 490158,6 490158,6 451158,6 451158,6 366458,6 366458,6 150657,7 150657,7 Begin Belans begin tweede jaar
Debet Credit
Auto’s €50.000 Eigen vermogen €103.457,68
Inventaris €7.200 Lening €40.000
Liquide middelen €93.457,68 Crediteuren €7.200
Totaal €150.657,68 Totaal €150.657,68 Eind Balans einde tweede jaar
Debet Credit

Auto’s €25.000 Eigen vermogen €182.975
Inventaris €5.200 Lening €30.000
Liquide middelen €187.975 Crediteuren €5.200
Totaal €218.175 Totaal €218.175 proef balans saldi balans resultaten rekening eindd balans debet credit debet credit verlies winst debet credit
Auto's 50000 25000 25000 25000 Inventaris 7200 2000 5200 5200 Kas 13378 13378 13378 Eigen vermogen 103457,7 103457,7 182975
Crediteuren 2000 7200 5200 5200
Bank 174597 174597 174597 lening 10000 40000 30000 30000
Omzet 373787,8 373787,8 373787,8 Huurkosten 5400 5400 5400 Gas, water en elektra 6000 6000 6000 Personeelskosten 218790 218790 218790 Telefoonkosten 5178,48 5178,48 5178,48 Telefoonkosten mob 3000 3000 3000 Verbouwings kosten Openings kosten Advertentie kosten 12000 12000 12000 Schoonmaakkosten 6000 6000 6000 Kantoor benodigheden 2400 2400 2400 Verzekerings kosten 4800 4800 4800 Auto kosten 3000 3000 3000 Service kosten 10000 10000 10000 Diesel kosten 14501,95 14501,95 14501,95 interestkosten 3200 3200 3200 verlies/ winst 79517,34 Totaal 551445,5 551445,5 512445,5 512445,5 373787,8 373787,8 218175 218175 Begin Balans begin derde jaar
Debet Credit

Auto’s €25.000 Eigen vermogen €182.975
Inventaris €5.200 Lening €30.000
Liquide middelen €187.975 Crediteuren €5.200
Totaal €218.175 Totaal €218.175 Eind Balans einde derde jaar
Debet Credit
Auto’s €75.000 Eigen vermogen €266.030,2
Inventaris €3.200 Lening €20.000
Liquide middelen €211.030,2 Crediteuren €3.200
Totaal €289.230,2 Totaal €289.230,2 proef balans saldi balans resultaten rekening eindd balans debet credit debet credit verlies winst debet credit

Auto's 100000 25000 75000 75000 Inventaris 5200 2000 3200 3200 Kas 13378 13378 13378 Eigen vermogen 182975 182975 266030,2
Crediteuren 2000 5200 3200 3200
Bank 272652,2 75000 197652,2 197652,2 lening 10000 30000 20000 20000
Omzet 381263,6 381263,6 381263,6 Huurkosten 5400 5400 5400 Gas, water en elektra 6000 6000 6000 Personeelskosten 223165,8 223165,8 223165,8 Telefoonkosten 5250,61 5250,61 5250,61 Telefoonkosten mob 3000 3000 3000 Verbouwings kosten Openings kosten Advertentie kosten 12000 12000 12000 Schoonmaakkosten 6000 6000 6000 Kantoor benodigheden 2400 2400 2400 Verzekerings kosten 4800 4800 4800 Auto kosten 3000 3000 3000 Service kosten 10000 10000 10000 Diesel kosten 14791,99 14791,99 14791,99 interestkosten 2400 2400 2400 verlies/ winst 83055,15 Totaal 701438,6 701438,6 587438,6 587438,6 381263,6 381263,6 289230,2 289230,2
Zo als je ziet in de balansen is de tweede en derde jaar 2 procent meer klanten en kan je ook zien dat de diesel kosten en telefoon en personeels kosten met 2 procent zijn gestegen. 3.4 Belangrijke cijfers Current ratio
Eerste jaar
Vlottende activa €12.500 / €9.200 = 1.36
Kort vreemd vermogen (crediteuren) Tweede jaar
Vlottende activa €93.457,68 / €7.200 =12.98
Kort vreemd vermogen (crediteuren) Derde jaar
Vlottende activa €187.975 / €5.200 =36.14
Kort vreemd vermogen (crediteuren) Netto werkkapitaal

Eerste jaar
Eigen vermogen €37.500
Lang vreemd vermogen (lening) €50.000+ €87.500
Vaste activa €84.200- Netto werkkapitaal €3.300
Tweede jaar
Eigen vermogen €103.457,68
Lang vreemd vermogen (lening) €40.000+ €143.457,68
Vaste activa €57.200- Netto werkkapitaal €86.257,68
Derde jaar
Eigen vermogen €182.975
Lang vreemd vermogen (lening) €30.000+ €212.975

Vaste activa €30.200- Netto werkkapitaal €182.775 Cashflow
De aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap hebben geen recht op aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. De aandeelhouders moeten vennootschapsbelasting betalen over de behaalde winst en over salaris van de directeuren moet inkomstenbelasting betaald worden. Deze belastingen worden als volgt berekend: Over de eerste € 22700 wordt 30 % belasting geheven. Over iedere euro daarboven wordt 35% geheven. Eerste jaar
Opbrengst activiteiten per jaar € 366.458,6
Kosten exclusief afschrijvingen per jaar € 300.501- € 65.957,6
Afschrijvingen € 27.000- Winst voor aftrek belasting € 38.957,6
Belasting over de winst € 6.810+€5690,16- Winst na aftrek belasting € 26.457.44
Afschrijvingen € 27.000+ Cashflow € 53.457,44
Tweede jaar

Opbrengst activiteiten per jaar € 373.378,8
Kosten exclusief afschrijvingen per jaar € 294.270,4- € 79.108,4
Afschrijvingen € 27.000- Winst voor aftrek belasting € 52.108,4
Belasting over de winst € 6.810+€10.292,94
Winst na aftrek belasting € 35.005,46
Afschrijvingen € 27.000+ Cashflow € 62.005,46
Tweede jaar
Opbrengst activiteiten per jaar € 381.263,8
Kosten exclusief afschrijvingen per jaar € 298.208,4- € 83.055,4
Afschrijvingen € 27.000- Winst voor aftrek belasting € 56.055,4

Belasting over de winst € 6.810+€11.674,39- Winst na aftrek belasting € 37.571,01
Afschrijvingen € 27.000+ Cashflow € 64.571,01 Rentabiliteit eigen vermogen
Eerste jaar
Winst voor belasting €38.957,6x100%43.66% Gemiddeld eigen vermogen (37.500+103.457,68:2) €89.228,84
Tweede jaar
Winst voor belasting €52.108,4x100%26,73% Gemiddeld eigen vermogen (103.457,68+182.975:2) €194.944,5
Derde jaar
Winst voor belasting €56.055,4x100%=17,74% Gemiddeld eigen vermogen (182.975+266.030,2:2) €315.990,1
Rentabiliteit vreemd vermogen

Eerste jaar
Winst na belasting €26.457,44+4000x100 / €172.028,84=17,70% Gemiddeld totaal vermogen (96.700+150.657,68:2) Tweede jaar
Winst na belasting €35.005,46+3200x100 / €259.745,18=14,70% Gemiddeld totaal vermogen (150.657,68+218.175:2) Derde jaar
Winst na belasting €37.571.01+2400x100 / €362.790,10 =11.02% Gemiddeld totaal vermogen (218.175+289.230,20:2) Hoofdstuk 4
De Rechtspersonen
Inleiding
Rechtspersonen en niet-rechtspersonen
Een rechtspersoon is een groep van mensen of organisatievorm waaraan de hoedanigheid van subject van recht uitdrukkelijk of indirect is toegekend. We kennen de volgende rechtspersonen: • Publiekrechtelijke rechtspersoon: dit is de staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan door de grondwet verordenende bevoegdheid is verleend en andere lichamen waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen wanneer deze bij of door de wet is bepaald. • Religieuze rechtspersonen: dit zijn kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd. • Verenigingen, Naamloze Vennootschappen, Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en verder nog Stichtingen. Een rechtspersoon staat, wat het vermogensrecht betreft, gelijk met een natuurlijke persoon, tenzij het tegendeel uit de wet voortvloeit. Zo kan een rechtspersoon net als een natuurlijke persoon strafbare feiten plegen, en kan deze worden vervolgd. Tenzij iemand anders de opdracht heeft gegeven tot het plegen van het delict of daaraan feitelijke leiding hebben gegeven. Een rechtspersoon komt tot stand als de interne organisatorische regels in statuten zijn vastgelegd en er een notariële akte is opgemaakt. Is de rechtspersoon eenmaal opgericht, dan moet deze worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze inschrijving is van belang voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en rechtspersonen. Een rechtspersoon is net als de mens een zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat, wanneer via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. 4.1 De Besloten Vennootschap (BV) 4.1.1 Inleiding

De Besloten Vennootschap is een samenwerkingsverband van aandeelhouders dat vooral gekenmerkt wordt door het besloten karakter. De BV kan slechts aandelen op naam uitgeven omdat de aandelen van de BV niet vrij overdraagbaar zijn. Van de aandelen mogen aandeelbewijzen worden verstrekt. Vooral in deze eigenschap wordt het besloten karakter van de Besloten Vennootschap zichtbaar. De Besloten Vennootschap heeft een beperkte aansprakelijkheid en is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Met het ingebrachte kapitaal wordt de realisering van een bepaald doel beoogd. 4.1.2 Oprichting
Voor het oprichten van een BV gelden enkele regels. Zo is er een minimum inlegbedrag van € 18.152,- wat er in de BV moet worden gestopt. De verschaffers van het kapitaal van de vennootschap worden aandeelhouders genoemd. Dit maatschappelijk kapitaal wordt verdeeld in aandelen onder de verschillende aandeelhouders. Zo neemt iedere aandeelhouder, voor een bepaald aantal aandelen, deel in de vennootschap. De enige verplichting die de aandeelhouder tegenover de vennootschap moet nakomen, is dat hij de door hem genomen aandelen volstort. Dat wil zeggen dat hij de waarde van de aandelen in geld aan de BV betaalt. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar en staan op naam. Het is dus onmogelijk om er mee te gaan handelen. De statuten van de vennootschap worden bij de notaris vastgelegd in de oprichtingsakte. In de statuten moeten belangrijke zaken die de vennootschap betreffen worden vastgelegd, zoals het bedrag tot welke de vennootschap aandelen kan uitgeven, de wijze van benoeming van bestuurders en commissarissen, de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen, de overdracht van aandelen, enz. Tenslotte moet de BV worden ingeschreven in het handelsregister. Deze inschrijving, die noodzakelijk is om de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen, wordt door de notaris verzorgd. Wanneer alle aandelen in de BV in handen zijn van slechts één aandeelhouder, wordt dat in het handelsregister vermeld. 4.1.3 Aansprakelijkheid
De besloten vennootschap is een rechtspersoon. Schuldeisers maken in principe alleen aanspraak op het vermogen van de BV en niet op het vermogen van de directeur(en) of aandeelhouder(s). De aandeelhouders lopen een beperkte risico, want de aansprakelijkheid voor hun geldt alleen voor het geïnvesteerde bedrag. De aandeelhouder is met name niet aansprakelijk voor de schulden die de vennootschap heeft. Een rechtspersoon is net als een mens, zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Dit brengt ondermeer met zich mee dat ook andere bij de vennootschap betrokken personen, zoals de directeur of commissaris, in principe niet in persoon kunnen worden aangesproken voor de schulden van de vennootschap. Dit ligt anders wanneer de directeur niet naar behoren heeft gefunctioneerd en er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Wanneer er sprake is van onbehoorlijk bestuur, en de vennootschap door dit bestuur schade lijdt, kan de bestuurder in persoon door de vennootschap worden aangesproken. Ook kan, bij onbehoorlijk bestuur waardoor een derde schade lijdt, een bestuurder privé worden aangesproken door die derde. Dit geldt ook voor onbehoorlijk bestuur van commissarissen, wanneer die er zijn. De wet noemt een fors aantal situaties waarin de bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan zijn. Zo kan de directie persoonlijk aansprakelijk zijn voor de afdracht van loonbelasting, BTW en sociale premies, als de vennootschap niet kan betalen en deze betalingsonmacht niet tijdig aan fiscus en/of bedrijfsvereniging is gemeld. Daarnaast kan de directie in persoon aansprakelijk zijn bij faillissement van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid kan zich slechts voordoen wanneer sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke oorzaak van het faillissement vormde. De vordering tegen de bestuurders kan slechts worden ingesteld op grond van onbehoorlijke taakvervulling in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het faillissement. Ook de commissarissen van een BV vallen onder de werkingsfeer van deze anti-misbruikwet. 4.1.4 Belasting
De aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap hebben geen recht op aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. De aandeelhouders moeten vennootschapsbelasting betalen over de behaalde winst en over salaris van de directeuren moet inkomstenbelasting betaald worden. Deze belastingen worden als volgt berekend: Over de eerste € 22700 wordt 30 % belasting geheven. Over iedere euro daarboven wordt 35% geheven. 4.1.5 Vertegenwoordiging
Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Het bestuur vertegenwoordigd de vennootschap. De statuten bepalen welke bevoegdheden de bestuursleden afzonderlijk hebben. De bestuurders worden bij de eerste akte van oprichting en later door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. In geval van faillissement van de vennootschap is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan. Bij de statuten kan worden bepaald dat een raad van commissarissen zal zijn. De raad bestaat uit een of meer natuurlijke personen en heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De R.v.C. staat het bestuur terzijde met raad en vervullen hun taak naar het belang van de vennootschap. Deze commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen worden ontslagen door een daarvoor bevoegd persoon. 4.2 De Naamloze Vennootschap (NV) 4.2.1 Inleiding
De Naamloze Vennootschap bezit rechtspersoonlijkheid en heeft een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin iedere vennoot voor een of meer overdraagbare aandelen deelneemt. Nu we de definitie kennen van de Naamloze Vennootschap moeten we weten waarom een onderneming voor een Naamloze Vennootschap zou kiezen. Men kiest voor een Naamloze Vennootschap als er veel vermogen van derden moeten worden aangetrokken. Zo kan de onderneming verder groeien. Enkele voordelen van een Naamloze Vennootschap zijn: • Er kan een vrij groot vermogen bijeengebracht worden. • Men is vrij in de keuze van directieleden, waardoor de meest bekwame mensen benoemd kunnen worden. • Het voortbestaan van de onderneming is niet afhankelijk van de leiders van de onderneming zoals dit bij een Vennootschap Onder Firma het geval is. • Er is minder risico door de beperkte aansprakelijkheid. 4.2.2 Oprichting
Om een NV op te richten is alleen een notariële akte niet voldoende. Hieraan voorafgaand is het nodig dat op de akte van oprichting de verklaring van de minister van Justitie is verkregen, waarin staat dat hij geen bezwaren heeft. Dus voordat de vennootschap een rechtspersoon is en dus zelfstandig aan het rechtsleven kan deelnemen, moet aan beide voorwaarden worden voldaan. Na het tekenen van de akte van oprichting moet de vennootschap in het handelsregister worden ingeschreven, waarbij een afschrift van de akte moet worden overlegd. Dit wettelijk voorschrift dient om iedereen de gelegenheid te geven, kennis te nemen van de statuten van de vennootschap en te kunnen nagaan wie de directeuren en de eventuele commissarissen zijn. 4.2.3 Aansprakelijkheid

De NV is een rechtspersoon. De aandeelhouders zijn dus slechts aansprakelijk voor dat gedeelte, dat ze in de vennootschap inbrengen. Wanneer een aandeelhouder 25 aandelen van €75 van een Naamloze Vennootschap heeft gekocht en de vennootschap gaat failliet, dan is de aandeelhouder maximaal de waarde van zijn 25 aandelen kwijt. Zijn persoonlijke vermogen kan niet worden aangesproken. 4.2.4 Kapitaal & belasting
Het kapitaal van een NV bestaat uit gestort kapitaal. Dat is het bedrag dat de aandeelhouders op de geplaatste aandelen hebben betaald. Als er winst wordt gemaakt krijgen de aandeel houders een bepaald deel hiervan. In de statuten staat vermeld hoeveel iedereen krijgt bij een eventuele winst. Van de winst wordt meestal een gedeelte aan de directieleden en de commissarissen uitgekeerd. Vaak wordt een gedeelte van de winst niet uitgekeerd, maar gereserveerd. Met die reserve kunnen ze investeren om later meer winst te kunnen maken. Over de winst moet belasting worden betaald. De NV heeft met 2 belastingen te maken: • De vennootschapsbelasting • De dividendbelasting
4.2.5 Vertegenwoordiging
De gezamenlijke aandeelhouders zijn verenigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tot die vergadering heeft iedereen toegang. Deze vergadering moet minstens 1 maal in een jaar worden gehouden. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn een aantal bevoegdheden voorbehouden. Dat zijn de volgende: • Het wijzigen van de statuten. • Het vaststellen van de jaarrekening. • Het benoemen, schorsen en ontslaan van directieleden en commissarissen. • Het nemen van alle beslissingen voor zover de bevoegdheid daartoe niet gedelegeerd is aan de directie of de Raad van Commissarissen. • Het nemen van een beslissing over de verdeling van de winst. Bij faillissement verliezen de aandeelhouders alleen hun eigenwaarde en dus niet hun privé vermogen. Deze zijn van elkaar gescheiden. Dat is een voordeel ten opzichte van een niet rechtspersoon. 4.3 De Vennootschap onder Firma (VOF) 4.3.1 Inleiding
De Vennootschap onder Firma lijkt in vele opzichten op een maatschap. Toch zijn er enkele verschillen tussen beide. Een VOF oefent een bedrijf uit onder een gemeenschappelijke naam en met het oog op het maken van winst. De winst wordt weer verdeeld net zoals bij de maatschap naar de grootte van hun inbreng tenzij de vennoten dit anders hebben vastgelegd in de statuten. 4.3.2 Oprichting
Een VOF moet worden opgericht met behulp van een akte, willen zij bewijzen dat de vennootschap bestaat. De VOF moet worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Is de vennootschap niet ingeschreven dan zijn alle vennoten zonder beperkingen bevoegd om namens de vennootschap op te treden. Vele instanties, zoals de banken willen echter wel een bewijs van inschrijving zien als een bedrijf een bank- of girorekening wilt openen. 4.3.3 Aansprakelijkheid

Anders dan bij de maatschap is een vennoot van een VOF wel bevoegd om namens de vennootschap op te treden en te handelen, waarbij men wel let op het doel van de handeling. Als er sprake is van een bevoegdheidsbeperking die ook in de vennootschapsakte staat en in het handelsregister is gepubliceerd dan bindt de vennoot alleen zichzelf. De vennoot bindt de andere vennoten natuurlijk wel weer als het gaat om een beheersdaad of als de handeling voordelen heeft of zal opleveren voor de vennootschap. In dat geval zijn alle vennoten aansprakelijk. 4.3.4 Belasting
Ook bij de VOF betaalt men afzonderlijk inkomstenbelasting. Het bedrag per persoon bij een groep van 6 leden is € 38000 en het bedrag per persoon bij een groep van 5 leden is € 47000. De leden hebben echter wel voordelen. Zo mogen zij gebruik maken van een zelfstandigen aftrek of starteraftrek. De BTW wordt door de vennootschap als geheel betaald voor de levering van diensten. Neem een VOF personeel in dienst dan krijg deze ook te maken met loonheffingen en werknemers verzekeringen. 4.3.5 Vermogen
Het vermogen van een Vennootschap onder Firma is een tegenstelling tot die van een maatschap wel gescheiden van het privé vermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen alleen aanspraak maken op het vermogen van de vennootschap en andersom kunnen de privé schuldeisers geen verhaal zoeken in het vennootschapsvermogen. Als de zaak wordt ontbonden dan kan dit wel, maar dan gaan de vennootschapsschuldeisers voor en alles wat over blijft en eerlijk is verdeeld onder de vennoten zal naar de privé schuldeisers gaan voor zover dit nodig is. 4.3.6 Ontbinding
Een maatschap en een vennootschap kunnen beide worden ontbonden als deze zijn doel heeft bereikt of einddatum heeft gekozen voor het bedrijf of als een van de maten/ vennoten is overleden of failliet is. De vennootschap zal vaak een regeling hebben getroffen bij de oprichting zodat de VOF of maatschap ook na het overlijden van een der vennoten kan voortbestaan. Deze regeling noemt men ook wel een voortzettingsbeding. Ook kan men afspreken of de goederen die de maten hebben ingebracht na uittreden aan de maatschap blijven toebehoren. De vennootschap kan ook ontbonden worden al een der vennoten zich niet aan zijn verplichtingen houd. 4.4 De rechtsvorm voor onze taxicentrale Het blijkt dat de meeste taxi centrales, die bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam zijn aangesloten een Vennootschap Onder Firma zijn. Slechts een enkel taxicentrale is een Besloten Vennootschap. Naar aanleiding van deze gegevens leek het ons allen van belang om alleen de voordelen en de nadelen van de VOF en van de BV t.o.v. elkaar te bestuderen. In schema: Naar aanleiding van de voordelen die we VOF zullen hebben tegenover een BV, hebben wij besloten onze taxicentrale tot een vennootschap Onder Firma te dopen. Deze is gemakkelijker op te zetten dan een BV en we hoeven geen rekening te houden met allerlei commissies wanneer we willen groeien. We hebben alle 5 nu een gelijk aandeel in de onderneming.
Conclusie De vraag die in dit ondernemersplan centraal staat luidt: ‘Is het rendabel om een taxibedrijf op te richten in de regio Alkmaar?’ De begrootte winst aan het einde van het eerste jaar bedraagt ruim €100.000,-. Gezien de begrootte winst verwachten wij dat het opzetten van een taxibedrijf in de regio Alkmaar zeer rendabel is. Als wij een gedeelte van de winst niet uitkeren, verwachten wij binnen vijf jaar uit te kunnen breiden. De eerste optie is ons wagenpark, dat nu uit vijf auto’s van het merk Nissan bestaat, uit te breiden met onder andere auto’s van het merk Mercedes. De tweede optie is het starten van een autoverhuurbedrijf naast het bestaande taxibedrijf. Als blijkt dat het bedrijf niet rendabel is, zullen wij proberen aan te sluiten bij een bestaande taxicentrale in de regio Alkmaar. Bronvermelding Literatuur: Organisatie & Management - Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management
Auteurs: Drs. N.H.M. van Dam Drs. J.A Marcus - Werkzaken, praktisch personeelsadvies voor ondernemers
Nummer 2 / april 2002
Marketing & Communicatie - Boeksma J. J. (2000), Basisboek Marketing. Vierde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen. Financiele, Management & Accounting - R. Liethof (1993), Bedrijfseconomie. Theorie & praktijk. Delwel Uitgeverij BV. - Summeren M. H. A. F. van en E. Rijswijk(2001), Basisstudie in het boekhouden. Vierde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen. Recht - Mr. A.M.M.M. Van Zeijl (2000), De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht. Vijfde druk, Wolters-Noordhoff, Groningen. - Wetteksten voor de HEAO. 2001/2002, Wolters Noordhoff, Groningen. Internet: Organisatie & Management - Taxi.nl
Info@taxi.nl
Marketing & Communicatie - kranten.pagina.nl, 19 april 2002 - nhd.nl, 19 april 2002 - taxi.pagina.nl, 27 april 2002 - atax.nl, 27 april 2002 - taxi-wester.com, 27 april 2002 - nissan.nl, 28 april 2002

Systeembeheer - smoothwall.org, 10 april 2002 - mycom.nl, 10 april 2002 - cabman.nl, 10 april 2002
Financiele, Management & Accounting - alkmaar.nl, 30 aptil 2002 - cbs.nl, 30 april 2002 - renault.nl, 30 april 2002
Kranten: - De Telegraaf - De Spits - NRC Handelsblad Bijlagen Systeembeheer Jeroen van Ingen zal wegens zijn computerervaring het beheer van de computersystemen op zich nemen. Om te beginnen zal er uiteen gezet worden, wat wij achten dat Quality Cab nodig heeft, daarna zullen wij alles toelichten.. 2 pc’s voor de administratie
1 server voor de gegevensbeheer

netwerkaccessoires
benodigdheden om back-ups te maken
software
2 Pc’s voor de administratie. Deze pc’s zullen sowieso voorzien zijn van de volgende onderdelen: Een Intel-processor
256 MB RAM
Minstens een 60 GB (7200 toeren) harde schijf
Windows 2000 Professional NL
Geluidskaart en boxen of een hoofdtelefoon
17 inch monitor
De Intel-processor zal erin geplaatst worden, omdat Intel bewezen heeft een goedproduct te leveren. 256 MB RAM geheugen lijkt erg veel, maar aangezien Windows XP Professional minstens 128 MB RAM geheugen vereist, lijkt ons 256 MB RAM geheugen geen overbodige luxe. Minstens een 60 GB 7200 toeren harde schijf, vanwege het feit dat wij mogelijk heel veel gegevens moeten opslaan en de gegevens moeten zeer snel toegankelijk zijn. Windows 2000 Professional zullen wij gebruiken, omdat het veel stabieler is ten opzichte van Windows 95, 98 en ME. De geluidskaart is ervoor zodat de medewerker tijdens werktijd naar muziek kan luisteren. Hopend dat dit de arbeidsproductiviteit en de werksfeer ten goede komt. Wij hebben gekozen voor een 17 inch monitor, omdat men toch gedurende een lange tijd achter het beeldscherm dient te zitten. Dan is enige comfort toch wel een vereiste. Middelen om RSI te bestrijden worden nog verder onderzocht. De prijs per stuk van de pc voor de administratie inclusief Windows 2000 Professional is begroot op €1.300,- 1 Server voor de gegevensbeheer
De server zal sowieso voorzien worden van de volgende onderdelen: Een Intel processor

512 MB RAM
Minstens 2x 100 GB (7200 toeren) harde schijf
Windows 2000 server
Deze server dient meer opslagcapaciteit te hebben dan de pc’s voor de administratie, omdat deze server als centrale computer gaat dienen in het netwerk. Deze server heeft twee harde schijven in plaats van een, omdat het lezen en schrijven van gegevens tot twee keer zo snel gaat. In eerste instantie zal deze server alleen gaan dienen voor de 2 administratie pc’s. Echter willen wij op de lange termijn ook via internet een dienst opzetten, zodat klanten hun eigen taxirit kunnen plannen. Daarvoor is het ook vereist om wat meer capaciteit te hebben. De prijs van de server inclusief Windows 2000 server wordt begroot op: €2.700,- Overigens valt het op, dat zowel de pc’s als de server erg veel harde schijfruimte hebben. Het klopt dat wij met minder voort kunnen. Toch hebben wij gekozen voor extra veel schijfruimte, omdat het erg onhandig is om later harde schijven bij te moeten plaatsen. Daarnaast willen wij op zowel de pc’s als de server back-ups gaan bewaren. Netwerkaccessoires. Jeroen van Ingen zal twee oude pc’s ter beschikking stellen die krachtig genoeg zijn om met behulp van Smoothwall het internetverkeer van en naar ons bedrijf te regelen. Smoothwall is een besturingssysteem (net zoals Windows dat is), maar dan gebaseerd op Linux. Het voordeel van Smoothwall is, dat zij erg makkelijk is te configureren en daarnaast heeft men alleen een systeemkast nodig om het internetverkeer te regelen. Tevens heeft Smoothwall een erg goede beveiliging, zodat het voor inbrekers erg lastig is om in onze computersystemen in te breken via het internet. Dit echter in tegenstelling tot Windows als men die rechtstreeks aansluit op het internet. De twee oude pc’s zal Jeroen van Ingen ons schenken. Waarom twee pc’s zult u denken. Dit in verband met het feit als de een het begeeft kunnen wij meteen op de andere pc overgaan zonder dat het teveel tijd kost. Immers verloren tijd is verloren geld. Wij zullen gebruik maken van Smoothwall v0.9.9 SE. Dit op aanraden van Jeroen van Ingen. Het product Smoothwall is gratis, vanwege het feit dat het op Linux gebaseerd is. Kort samegevat maken wij gebruik van Smoothwall voornamelijk vanwege: De betere beveiliging dan Windows. De goedkope oplossing. Overigens zal het uiteraard wel mogelijk zijn om onze server te bereiken vanaf het internet, ondanks het feit dat Smoothwall ertussen geplaatst is. Dit natuurlijk in verband met onze toekomstplannen. Wij zullen in eerste instantie een internetaansluiting gebruiken via een provider die Mxstream van KPN Telecom aanbiedt. Dit vanwege het feit dat KPN Telecom de verbinding garandeert. Als de verbinding onverhoopt het niet meer doet, betaalt KPN Telecom ons een schadevergoeding. Na de start van ons bedrijf, zal Jeroen van Ingen zich in eerste instantie full-time gaan bezighouden met het ontwikkelen en uitrollen van onze service verlening via het internet en met de systeembeheer op zich. Onze website zal in eerste instantie bij een reguliere provider ‘gehost’ worden. Binnen twee jaar willen wij onze website op onze eigen server gaan draaien. Dit is dus ook de voornaamste reden dat wij Windows 2000 Server draaien. Tevens hebben wij hiervoor een andere internetverbinding nodig, want onze Mxstream verbinding zal hiervoor te traag zijn. De kosten voor Smoothwall achten wij zo laag, dat wij deze niet meerekenen. De elektriciteitskosten zullen elders besproken worden. De aansluitkosten all-in voor Mxstream begroten wij op €250,-, verder begroten wij maandelijks €50,- aan Mxstream kwijt te zijn. Benodigdheden om back-ups te maken. Wij zullen een Zipdrive 250 MB aankopen (inclusief Zipdisks) om back-ups te maken van de gegevens die verandert zijn. Van onze volledige administratie zal automatisch elke nacht een back-up gedraaid worden. Aan het eind van elke week zal een week back-up gedraaid worden en aan het eind van elke maand zal een maand back-up gedraaid worden. De back-ups die elke nacht gedraaid worden zullen op de twee pc’s, de server en de Zipdisk bewaart worden. Na een week wordt deze back-up automatisch verwijdert van de pc’s, de server en de Zipdisk. Op de pc’s, de server en de Zipdisk zullen de week en maand back ups als volgt bewaard worden: de week back-up worden na een maand automatisch verwijdert en de maand back-ups automatisch na zes maanden. Wegens de mogelijkheid van brand uitbraak zullen de week en maand back-ups ook nog gedurende de afgesproken tijd bij Jeroen van Ingen bewaart worden. Tevens heeft Jeroen van Ingen een tape streamer van 30 GB in huis, waarmee wij elke week een back-up draaien van de volledige systemen. Deze back-up zal bij Jeroen van Ingen thuis gedurende twee weken bewaard worden. Wij zullen gebruik maken van het programma Yosemite Tapeware om onze back-ups te draaien, waarvan wij de ‘workgroup-versie’ zullen kopen. Wij begrootten de kosten hiervan op €250,-. De kosten van de Zipdrive 250 MB zijn begroot op: €125,-. Elke Zipdisk is begroot op €15,-. Elke 30 GB tape is begroot op €55,- Om te beginnen worden er 30 Zipdisks en 2 30 GB tapes gekocht. Software. Voor het schrijven van brieven en andere algemene administratieve verwerking zal het volgende gekocht worden: Office XP Small Bussiness Edition
Office XP Professional
Aangezien beide pakketten niet volledig hetzelfde bevatten, installeren wij op de elke pc een van deze pakketten. Dit om de kosten te drukken. Voor virusbestrijding zullen wij voor de server en de twee pc’s Norton Anti-virus kopen. Onze software voor de verwerking van de ritten zal zijn: standaard pakket Cabman netwerk versie voor: € 5681,85. Met daarin de volgende onderdelen: - Agendabeheer - Relatiebeheer - Financiële administratie - Personele administratie - Autobeheer inclusief onderhoud - Management informatiebeheer - Ziekenfondskoppeling - Rapportgenerator - Data communicatie - Uitlezen taximeters - Omzet statistieken De totale begrootte kosten van systeembeheer. 2 pc’s met Windows 2000 Professional (€1.300,-) €2.600,- 1 server met Windows 2000 server €2.700,- MX-stream aansluitkosten €250,- Zipdrive €125,- 30 Zipdisks (€15,-) €450,- 2 30 GB tapes €110,- Office XP SBE €275,- Office XP Professional €500,- Cabman standaard pakket €5680,- TOTAAL €12.690,-
Bron: Spits, 27 maart 2002 'NS moet soms taxi betalen' DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen moeten reizigers soms vervangend vervoer betalen. Als gedupeerden kunnen aantonen dat zij door vertraging van hun trein bijvoorbeeld hun vliegtuig, een ziekenhuisbehandeling of een examen dreigden te missen en daarom vervangend vervoer namen, moet de NS voor de kosten opdraaien. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, die vandaag en morgen twee nieuwe spoorwetten bespreekt met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. Als de bewindsvrouw niet belooft dat zij de aansprakelijkheid van de NS gaat regelen, komt in elk geval haar PvdA-partijgenoot Dijsselbloem met een eigen wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld. CDA'er Eurlings steunt deze lijn. GroenLinks wil eigenlijk nog veel verder gaan. De fractie wil de uitzonderingspositie van de NS voor aansprakelijkheid helemaal uit het Burgerlijk Wetboek schrappen. Volgens Dijsselbloem levert dit echter een stortvloed aan claims op en leidt dat tot het failliet van de NS. De Kamer vindt verder dat de minister te weinig verantwoordelijkheid krijgt voor het spoorvervoer in de nieuwe spoorwetten. "Wat nu dreigt, is dat de minister zich kan verschuilen achter de afspraken met de NS", zei PvdA-leider Melkert aan de vooravond van het debat. De fractievoorzitter wil expliciet vastleggen dat de minister verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het spoor. Ook moet deze kunnen worden aangesproken op bijvoorbeeld de veiligheid en de kans op een zitplaats in de trein. VVD'er Hofstra steunt het idee om de wetten wat concreter te maken en de minister meer verantwoordelijkheid te geven. Bron: Algemeen Dagblad, 27 maart 2002
Trein vertraagd? NS betaalt de taxi
Van onze politieke redactie
Den Haag - Reizigers moeten de kosten van vervangend vervoer kunnen claimen bij de Nederlandse Spoorwegen, als ze een belangrijke afspraak dreigden te missen door vertraging. Dat eist een Kamermeerderheid vandaag van minister Netelenbos (Verkeer). Het gaat dan om mensen die te laat zouden komen op de luchthaven, in het ziekenhuis of bij een examen. ,,Je moet kunnen aantonen dat je schade had geleden als je niet met de taxi was gegaan. Een kwartiertje later thuis zijn valt daar niet onder'', zegt PvdA-Kamerlid Dijsselbloem. De vertraging moet wel echt de schuld zijn van NS. ,,Een zelfmoordenaar is overmacht.'' De reiziger moet ook niet op het laatste nippertje van huis zijn gegaan. Volgens de huidige wet zijn openbaarvervoerbedrijven nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging. NS betaalt in bepaalde gevallen wel het treinkaartje terug. De Kamer vroeg Netelenbos al in het najaar daar verandering in te brengen. De minister moet het nu alsnog toezeggen, anders komen Dijsselbloem en Eurlings (CDA) met een eigen wet. GroenLinks wil NS zelfs aansprakelijk stellen voor alle schade door vertragingen, niet alleen de kosten van vervangend vervoer. Deze week behandelt de Kamer twee wetten waarmee Netelenbos de verhouding tussen NS en de overheid wil regelen. Het bedrijf krijgt een concessie om tot 2015 het - winstgevende - hoofdnet te exploiteren. De verkeersleiding en het onderhoud van het spoor blijven in een zelfstandige NV. Deze twee staatsbedrijven werkten de afgelopen jaren slecht samen. Volgens het ministerie gaat dat nu wat beter.

REACTIES

E.

E.

Inderdaad Poetin, Dit slaat echt helemaal nergens op. Wij turken hebben het niveau in Nederland aardig omlaag geholpen.

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.